A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2013. szeptember 3-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1351/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az alábbi előterjesztéseket a következő sorrendben tárgyalja meg:

- 3. „Javaslat a kulturális és oktatási ágazatba tartozó egyszemélyes gazdasági társaságok vezetői javadalmazási szabályzatának módosítására”,

- 31. „Javaslat a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására”,

- 32. „Javaslat a 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet alapján a 2013. évi Építészeti Értékvédelmi Támogatás pályázatának kiírására”,

- 45. „Javaslat az „1-3-as villamosvonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti körgyűrűs kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” fejlesztéssel kapcsolatos döntések meghozatalára”,

- 46. „Javaslat a fővárosi közösségi közlekedési elektronikus jegyrendszer finanszírozására”,

- 59. „Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására Budapest III. kerület volt Óbudai Gázgyár és környéke (Budapest-Esztergom vasútvonal-Duna folyam-gróf Esterházy János rakpart-Jégtörő utca-Gázgyár utca által határolt terület) KSZT tervezetének FSZT jelű területére vonatkozóan, valamint a térség fejlesztésére vonatkozó településrendezési szerződés megkötésére”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1352/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 9. pontként tárgyalja meg az „Előzetes tájékoztató az 1219/2013. (VI. 12.) Főv. Kgy. határozat szerint” című tájékoztatót.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1353/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 42. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásának érdekében szükséges fejlesztési és megvalósítási célú szerződések megkötésére és a megkötött szerződések módosítására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1354/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat közterület-elnevezések előterjesztésével kapcsolatban.

2. Előterjesztés a Margitsziget átadás-átvételi eljárásáról.

3. Javaslat a kulturális és oktatási ágazatba tartozó egyszemélyes gazdasági társaságok vezetői javadalmazási szabályzatának módosítására.

4. Javaslat a Madách Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2012. évi prémiumfeladatainak teljesítésével kapcsolatos döntésre.

5. Javaslat testvérvárosi megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzata és Sanghaj Önkormányzata között.

6. Javaslat a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatával kötött adatszolgáltatás nyújtásáról szóló megállapodás 2. számú módosítására.

7. .Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

8. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. igazgatóságában történő tagcserére vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

9. Előzetes tájékoztató az 1219/2013. (VI. 12.) Főv. Kgy. határozat szerint.

10. Javaslat a közterület-felügyelők által 2012. évben elkobzott dolgok ingyenes hasznosítására.

11. Javaslat a Főpolgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására.

12. Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 15/2012. (III. 1.) Főv. Kgy. rendelet, továbbá a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékéről szóló 97/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

13. Javaslat a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság alapító okiratának módosítására.

14. Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási keretszerződés módosítására.

15. Javaslat a köztisztasági közszolgáltatások 2013. évi szolgáltatási szintjére, valamint a 2013. évi közszolgáltatási szerződés megkötésére az FKF Zrt.-vel.

16. Javaslat a BDK Kft. 2013. évi közszolgáltatási szerződésének megkötésére.

17. Javaslat többletforrás biztosítására az FCSM Zrt. által 2012. évben végzett ár- és belvízvédelmi fenntartási feladatok elszámolására.

18. Javaslat „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című, KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 2. sz. módosítására.

19. Javaslat ingatlan adásvételi szerződés megkötésére Csömör Nagyközség Önkormányzatával.

20. Javaslat a KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 azonosító számú, a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” c. projekthez kapcsolódó egyes döntések meghozatalára.

21. Egyes fővárosi tulajdonú ingatlanok Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság által távfelügyeleti rendszerben történő őrzése.

22. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest X. kerület, Salgótarjáni út-Zách utca-MÁV vasútvonal-Hungária körút által határolt területre vonatkozóan.

23. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (FSZKT) eseti módosítására a Budapest XX. kerület, Mártírok útja-195017 hrsz.-ú út-195038/2 hrsz.-ú út-180900 hrsz.-ú út-180901/63 hrsz.-ú út által határolt területre vonatkozóan.

24. Javaslat a „Dél-budapesti régió vízrendezése” projekt engedélyokiratának 11. sz. módosítására.

25. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat beruházásában megvalósuló „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” beruházás engedély-okiratainak módosítására.

26. Javaslat földhasználati jogot alapító szerződés megkötésére a XVIII. kerületi Önkormányzattal.

27. Javaslat a „Hulladéklerakástól történő eltérítéshez szükséges eszközök beszerzése - a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” című KEOP-1.1.1/C/13 jelű pályázat hiánypótlásában foglaltak teljesítésére.

28. Javaslat a 4-es metró beruházásához kapcsolódó M1-M7 közúti csomópont megépítéséhez szükséges ingatlanok megvásárlására.

29. Javaslat a Budapesti Városfejlesztési és Város-rehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. alapító okirata módosításának elfogadására.

30. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdéseiben rögzített egyetértési jog gyakorlására Budapest V. kerület Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 29/2004. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendeletmódosítás tervezetének FSZT jelű, valamint világörökségi területeire vonatkozóan.

31. Javaslat a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

32. Javaslat a 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet alapján a 2013. évi Építészeti Értékvédelmi Támogatás pályázatának kiírására.

33. Javaslat az egyes európai uniós támogatásból megvalósuló közlekedésfejlesztési projektek esetében az elbontásra került közvilágítási hálózat értékének megtérítése tárgyú megállapodás megkötésére a BDK Kft.-vel.

34. Javaslat a „III. ker., Bécsi út-Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal” című projekt során elbontásra került közvilágítási hálózat értékének megtérítése tárgyú megállapodás megkötésére a BDK Kft.-vel.

35. Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására.

36. Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatói álláshelyének pályázati felhívására, a pályázatokat véleményező szakmai bizottság tagjaira.

37. Javaslat az állami intézményfenntartó központtal kötendő, a Beszédvizsgáló Országos Pedagó-giai Szakszolgálat köznevelési feladatainak ellátását szolgáló vagyonelemekre ingyenes használati jogot biztosító és a működtetésre vonatkozó szerződés jóváhagyására.

38. Javaslat a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium köznevelési feladatainak ellátását szolgáló vagyonelemekre a Szerb Országos Önkormányzattal és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő haszonkölcsön szerződés jóváhagyására.

39. Javaslat a Bartók Béla Emlékház támogatására.

40. Javaslat szociális intézmény alapító okiratának módosítására.

41. Javaslat ingatlan adásvételi szerződések megkötésére a BKK Közút Zrt.-vel.

42. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásának érdekében szükséges fejlesztési és megvalósítási célú szerződések megkötésére és a megkötött szerződések módosítására.

43. Javaslat a József Attila Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének összeférhetetlenségével kapcsolatos döntésre.

44. Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ ügyvezetője munkaviszonyának megszüntetésére és új ügyvezető megválasztására.

45. Javaslat az „1-3-as villamos vonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti körgyűrűs kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” fejlesztéssel kapcsolatos döntések meghozatalára.

46. Javaslat a fővárosi közösségi közlekedési elektronikus jegyrendszer finanszírozására.

47. Javaslat a Budapesti Művelődési Központ igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére.

48. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonai intézményvezetőinek megbízására.

49. Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ igazgatójának megbízására.

50. K. E. B. és K. K. A. intézményi jogviszony létesítési kérelme.

51. Javaslat az M1-M7 autópálya bevezető szakasz, 700. számú - M1-M7 - országos közút 4+800-7+681 km-szelvények közti szakaszával érintett ingatlanokkal kapcsolatos megállapodás megkötésére.

52. Javaslat a BKK Zrt. likviditási tartalékként szolgáló folyószámlahitel felvételének engedélyezésére.

53. Javaslat a BFVK Zrt. közszolgáltatási keretszerződésének 6. számú, valamint a 2013. évi éves szerződésének 3. számú módosítására.

54. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

55. Javaslat a Bp. VIII., Leonardo da Vinci u. 39. sz. alatti ingatlan értékesítésére.

56. Javaslat a BFVK Zrt. 2013. évi üzleti tervének módosítására.

57. Javaslat a Budapest Szíve Városfejlesztő Non-profit Kft. városrehabilitációs közszolgáltatási keretszerződésének módosítására és 2013. évi közszolgáltatási szerződésének megkötésére.

58. Javaslat területrendezési hatósági eljárás kezdeményezésére a Budapest XI. kerület, Budaörsi út-Alsóhatár utca-Felső Örsöd utca által határolt területre vonatkozóan, valamint a térség fejlesztésére vonatkozó településrendezési szerződés megkötésére.

59. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására Budapest III. kerület volt Óbudai Gázgyár és környéke (Budapest-Esztergom vasútvonal-Duna folyam-gróf Esterházy János rakpart-Jégtörő utca-Gázgyár utca által határolt terület) KSZT tervezetének FSZT jelű területére vonatkozóan, valamint a térség fejlesztésére vonatkozó településrendezési szerződés megkötésére.

60. Javaslat Újpest Városrendezési és Építési Szabályzatához (ÚKVSZ) kapcsolódóan 11 területre vonatkozóan Budapest Főváros Településszerkezeti Terve módosítására irányuló eljárás megindítására.

61. Javaslat támogatási szerződés megkötésére a Budapesti Városvédő Egyesülettel.

62. Javaslat a 2013. évi Műemléki Keret pályázatának kiírására.

63. Javaslat a „Szent Flórián fogadalmi oltár szoborcsoport környezetrendezése” c. projekt során elbontásra kerülő közvilágítási hálózat értékének megtérítése tárgyú kötelezettségvállalási nyilatkozat jóváhagyására a BDK Kft.-vel.

64. Javaslat a „Rákoskeresztúri autóbusz-folyosó kialakítása” c. projekt II. szakasza során elbontásra került közvilágítási hálózat értékének megtérítése tárgyú megállapodás megkötésére a BDK Kft.-vel.

65. Javaslat Belváros-Lipótváros Önkormányzata részére tulajdonosi hozzájárulás kiadására a Jászai Mari tér 25122/6 hrsz. ingatlanra vonatkozóan.

66. Javaslat a BKISZ projekttel kapcsolatban megkötött további kerületi megállapodások módosítására.

67. Javaslat a Vígszínház Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzata módosításának jóváhagyására.

68. Javaslat a Budapesti Művelődési Központ igazgatói pályázatával kapcsolatos döntésre.

69. Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány 2012. évi beszámolójának tudomásulvétele.

70. Javaslat Budapest XI., Forrás utca 2. szám alatti ingatlan BKV Zrt. részére történő birtokba adásáról szóló megállapodás megkötésére.

71. Javaslat a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására.

72. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására és megállapodás megkötésére a Budapest XV. kerület, 91158/27 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4. szám alatti ingatlanon pályázat megnyerése esetén végzendő beruházáshoz.

73. Javaslat Áchim L. András emlékére mellszobor elhelyezésére a Városligetben.

74. Javaslat települési értéktár létrehozásával kapcsolatos döntésre.

75. Javaslat az „SZ” jelű (szabadidősport) Fővárosi Önkormányzat sportágazati pályázat kedvezményezettjeinek támogatására.

76. Javaslat a Fővárosi Szociális Közalapítvány 2012. évi beszámolójának elfogadására.

77. Javaslat az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány záró beszámolójának elfogadására.

78. Javaslat a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. „v. a.”, mint alapító tag jogutódja részvételével működő Kapocs Alapítvány jogi sorsára vonatkozó tulajdonosi döntésre.

79. Előterjesztés a „Rögtön jövök!” programról.

80. Beszámoló a Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok 2012. évi és 2013. első félévi tevékenységéről.

81. Az EU finanszírozásával megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatos utánkövetési időszakban jelentkező feladatok felülvizsgálatára.

82. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

A napirend 1. pontja: Javaslat közterület-elnevezések előterjesztésével kapcsolatban.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1355/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

visszavonja az egyes fővárosi közterületek elnevezésére és nevének megváltoztatására vonatkozó előterjesztés alapján - 2013. május 29-én - meghozott döntését, a Budapest II. kerület, 15341 hrsz.-ú névtelen közterület Tormay Cécile közként való elnevezésére vonatkozó részt.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1356/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 2014. évi önkormányzati választások befejezéséig - jogszabály kötelező előírása kivételével - nem kíván közterület-elnevezéssel, illetve elnevezés megváltoztatásával kapcsolatos előterjesztéseket tárgyalni.

1357/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a hozzá beérkező közterület-elnevezést vagy -módosítást kezdeményező javaslatokról a Fővárosi Közgyűlést folyamatosan tájékoztassa.

A napirend 2. pontja: Előterjesztés a Margitsziget átadás-átvételi eljárásáról.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1358/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében Tarlós István főpolgármester és Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat képviseletében dr. Tóth József polgármester között létrejött, a Margitsziget átadás-átvételéről szóló, az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti megállapodást a Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 255/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés döntéséről tájékoztassa a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat polgármesterét.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1359/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Margitsziget közigazgatási területével összefüggő valamennyi fővárosi közgyűlési rendeletét 2013. december 31-éig vizsgálja felül.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Javaslat a kulturális és oktatási ágazatba tartozó egyszemélyes gazdasági társaságok vezetői javadalmazási szabályzatának módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1360/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt „Szabályzat a Fővárosi Önkormányzat kulturális ágazatba tartozó, egyszemélyes tulajdonban levő gazdasági társaságai ügyvezetőinek, egyéb vezető állású munkavállalóinak, valamint felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazására” című szabályzatát, egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 2062/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott és a 778/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. határozattal módosított „Szabályzat a Fővárosi Önkormányzat kulturális és oktatási ágazatba tartozó, egyszemélyes tulajdonban lévő gazdasági társaságai ügyvezetőinek, egyéb vezető állású munkavállalóinak, valamint felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazására” elnevezésű szabályzatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1361/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt „A Fővárosi Önkormányzat kulturális ágazatba tartozó, egyszemélyes tulajdonban lévő gazdasági társaságai ügyvezetőinek, egyéb vezető állású munkavállalóinak, valamint felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazására vonatkozó szabályzat” elnevezésű szabályzat aláírására, továbbá, hogy a döntésről tájékoztassa az érintett társaságok vezető tisztségviselőit, annak érdekében, hogy gondoskodjanak a jóváhagyott szabályzatnak a cégiratok közötti letétbe helyezéséről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1362/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a Mötv. 41. § (4) bekezdésére figyelemmel az 1360-1361/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételére és kiadmányozására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat a Madách Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2012. évi prémiumfeladatainak teljesítésével kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1363/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése szerint, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (3)-(4) bekezdései alapján a Madách Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2012. évi prémiuma kifizetésével kapcsolatos döntés vonatkozásában esetileg magához vonja a Vagyonrendelet 56. § (4) bekezdésével a főpolgármesterre átruházott hatáskörét. Figyelemmel az új „Szabályzat a Fővárosi Önkormányzat kulturális ágazatba tartozó, egyszemélyes tulajdonban levő gazdasági társaságai ügyvezetőinek, egyéb vezető állású munkavállalóinak, valamint felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazására” c. szabályzat V. fejezet (7) bekezdésére, elfogadja Szirtes Tamás ügyvezető igazgató 2012. évi prémiumfeladatai teljesítését, és engedélyezi részére 4 560 000 Ft, azaz négymillió-ötszázhatvanezer forint összegben a prémium kifizetését a Kft. költségvetése terhére.

Határidő: az új javadalmazási szabályzat hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

(A főpolgármester a döntés újratárgyalását kezdeményezte.)

A napirend 5. pontja: Javaslat testvérvárosi megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzata és Sanghaj Önkormányzata között.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1364/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

egyetért és jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és Sanghaj Önkormányzata között 2013. augusztus 28-án megkötött testvérvárosi megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 6. pontja: Javaslat a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatával kötött adatszolgáltatás nyújtásáról szóló megállapodás 2. számú módosítására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1365/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata között, a Budapest XIV. kerület területén, 20 helyszínen telepített térfigyelő kamerák által rögzített szabálysértések adatainak nyújtásáról és a díjfizetésről szóló FPH015/103-11/2011. számú megállapodás 2. számú módosításáról szóló, az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti megállapodást, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1366/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetésében továbbra is biztosítja a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatával kötött, a Budapest XIV. kerület területén, 20 helyszínen telepített térfigyelő kamerák által rögzített szabálysértések adatainak nyújtásáról és a díjfizetésről szóló FPH015/103-11/2011. számú megállapodás III. fejezetében szereplő szolgáltatással kapcsolatos költségeket, azaz havi 400 000 Ft + áfa összeget.

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 64/2013. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 8. pontja: Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. igazgatóságában történő tagcserére vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1367/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseinek b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva, „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- Kovács Attila lemondásának tudomásulvételét a Társaság igazgatóságában betöltött tagságáról.

- A Társaság megüresedő igazgatósági helyére Sándor György megválasztását a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napjától 2015. május 31-ig terjedő időszakra, díjazásának a többi igazgatósági tag díjazásával azonos mértékben történő megállapítását.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

1368/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: Előzetes tájékoztató az 1219/2013. (VI. 12.) Főv. Kgy. határozat szerint.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1369/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul a kiegészítés 1. számú mellékletében csatolt szándéknyilatkozat kiadásához, amelyben Budapest Főváros Önkormányzata kinyilvánítja az MKB Bank Zrt. felé, hogy a jelzálog-biztosíték érvényesítéséből befolyó összegek követelés arányos megosztását is hajlandó vállalni az MKB Bank Zrt. felé, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-vel kötött szerződésben vállalt kötelezettségei alapján.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1370/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul a kiegészítés 2. számú mellékletében csatolt szándéknyilatkozat kiadásához, amelyben Budapest Főváros Önkormányzata kinyilvánítja a Széchenyi Bank Zrt. felé azon szándékát, hogy ha a Széchenyi Bank Zrt. hitelszerződés alapján vállalja a Rác Fürdő és Hotel létesítmény megnyitásának finanszírozását, akkor támogatja egy, a Budapest Főváros Önkormányzata és a Széchenyi Bank Zrt. között megkötendő biztosíték-megosztási megállapodást létrejöttét.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat a közterület-felügyelők által 2012. évben elkobzott dolgok ingyenes hasznosítására.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1371/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. §-a alapján az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti, a közterület-felügyelők által 2012. június 15-től 2012. december 27-ig tartó időszakban - a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 15/B. §-a alapján - elkobzott dolgokat Budapest Főváros Önkormányzata szociális intézményei részére kívánja ingyenesen átruházni.

1372/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a közterület-felügyelők által 2012. június 15-től 2012. december 27-ig tartó időszakban elkobzott dolgok ingyenes átruházásának lehetőségéről az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti lista megküldésével tájékoztassa Budapest Főváros Önkormányzata szociális intézményeinek vezetőit.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1373/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a közterület-felügyelők által 2012. június 15-től 2012. december 27-ig tartó időszakban elkobzott dolgok ingyenes átadásával kapcsolatos megállapodástervezeteket terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2013. november 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Javaslat a Főpolgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1374/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

2013. szeptember 25-i hatállyal módosítja Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal alapító okiratát az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 15/2012. (III. 1.) Főv. Kgy. rendelet, továbbá a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékéről szóló 97/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 65/2013. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendeletét a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Megalkotja 66/2013. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendeletét a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékéről az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 13. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1375/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság alapító okiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

1376/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság alapító okirata módosításának aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási keretszerződés módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1377/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel kötött közszolgáltatási keretszerződés 4. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat a köztisztasági közszolgáltatások 2013. évi szolgáltatási szintjére, valamint a 2013. évi közszolgáltatási szerződés megkötésére az FKF Zrt.-vel.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1378/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által ellátott közszolgáltatások 2012. évi kompenzáció elszámolását az előterjesztés 1. számú melléklete szerint.

1379/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel kötendő 2013. évi közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal (szolgáltatási szinten), és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1380/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

A 2013. január-március havi téli munkák többlet-teljesítésének kifizetése érdekében 928 300 E Ft-tal csökkenti a „919801 Közmű feladatokhoz kapcsolódó többletkiadásokra céltartalék” cím kiadási, azon belül a működési tartalék előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „823001 FKF Zrt. köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

1381/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat a BDK Kft. 2013. évi közszolgáltatási szerződésének megkötésére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1382/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

biztosítja a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. részére a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény rendelkezése szerint a közműadó 2013. évi forrását, ennek érdekében 706 657 E Ft-tal csökkenti a „919801 Közmű feladatokhoz kapcsolódó többletkiadásokra céltartalék” cím kiadási előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „822701 Közvilágítás” cím dologi kiadási előirányzatát.

1383/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1384/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.-vel kötendő 2013. évi éves közszolgáltatási szerződést emelt szintű köz- és díszvilágítás ellátására az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 7 035 000 E Ft bruttó összeggel, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1385/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.-vel kötendő 2013. évi működési célú pénzeszköz-átadási szerződést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal 706 657 E Ft összeggel, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1386/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a BDK Kft. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselője vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

1387/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

- a 2013. évi éves közszolgáltatási szerződés, mint Budapest Főváros Önkormányzata taggal kötendő megállapodás jóváhagyását;

- a 2013. évi működési célú pénzeszköz átadási szerződés, mint Budapest Főváros Önkormányzata taggal kötendő megállapodás jóváhagyását.

Határidő: a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Javaslat többletforrás biztosítására az FCSM Zrt. által 2012. évben végzett ár- és belvízvédelmi fenntartási feladatok ellátására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1388/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

biztosítja az FCSM Zrt. által 2012. évben végzett ár- és belvízvédelmi művek, létesítmények üzemeltetési feladatának forrását, ennek érdekében 348 240 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „822801 Vízrendezés” cím kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát.

1389/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című, KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 2. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1390/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” c., KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002 azonosító számú projektet megemelt arányú támogatási intenzitással, változatlan összköltséggel kívánja megvalósítani a támogató (NFÜ) döntésének megfelelően.

1391/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatásértékű bevételek” címen belül az „NFÜ (KEOP) - Fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” feladat előirányzatát 287 435 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „911201 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát.

A feladat összköltsége változatlanul 7 165 931 E Ft. 2013. évi előirányzata változatlanul 4 615 971 E Ft (a KEOP támogatás 3 120 969 E Ft-ra változik; saját forrás 1 495 002 E Ft-ra változik, ebből áfa 981 314 E Ft), 2014. évi üteme változatlanul 2 533 727 E Ft (a KEOP támogatás 1 717 060 E Ft-ra változik; saját forrás 816 667 E Ft-ra változik, ebből áfa 538 666 E Ft).

1392/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1393/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a támogatási szerződés 2. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című, KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002 azonosító számú projekt tárgyában, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 2. számú szerződésmódosítás aláírásáról és kiadásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1394/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című, KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002 azonosító számú európai uniós támogatásból megvalósuló projekt megvalósítására „Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről” szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján az engedélyokirat 4. sz. módosítását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat módosításának aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat ingatlan adásvételi szerződés megkötésére Csömör Nagyközség Önkormányzatával.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1395/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata által Csömör Nagyközség Önkormányzatához 2013. április 19. napján benyújtott, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti vételi ajánlatot és az annak alapján kialkudott 660 000 000 Ft + áfa, bruttó 838 200 000 Ft vételárat.

1396/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Csömör Nagyközség Önkormányzata közötti, az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti adásvételi szerződést. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat a KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 azonosító számú, a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” c. projekthez kapcsolódó egyes döntések meghozatalára.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1397/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 azonosító számú, a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” című projekttel kapcsolatban

a) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő és a projekt által érintett 5497/1 és 34567 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában - a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört eseti jelleggel magához vonva - megadja a projekt megvalósításához szükséges tulajdonosi hozzájárulást a projektgazda BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére;

b) kijelenti továbbá, hogy a projekttel érintett 5497/1 és 34567 helyrajzi számú ingatlanok az 5 éves kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés fenntartásának és üzemeltetésének céljára a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendelkezésére fognak állni, valamint, hogy Budapest Főváros Önkormányzata nem tesz olyan intézkedést a projektgazdával szemben, amely a pályázati cél megvalósítását szolgáló - fenntartási kötelezettségének végéig tartó - hasznosítási és/vagy a projekt támogatási szerződésében foglalt egyéb kötelezettség teljesítését veszélyeztetné, vagy lehetetlenné tenné.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti nyilatkozat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Egyes fővárosi tulajdonú ingatlanok Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság által távfelügyeleti rendszerben történő őrzése.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1398/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy a 29673 hrsz.-ú, Budapest VI. ker., Benczúr u. 46. sz., valamint a 110280 hrsz.-ú, XVI. ker., Pálya u. 27. sz. ingatlanok őrzését 2013. október 1. napjától a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság távfelügyeleti rendszerben lássa el, egyben kéri a főpolgármester intézkedését arra vonatkozóan, hogy a fenti ingatlanok őrzési feladatai a BFVK Zrt. 2013. évi éves közszolgáltatási szerződéséből törlésre kerüljenek, és az ehhez kapcsolódó kompenzációcsökkentés átvezetése megtörténjen.

Határidő: a BFVK Zrt. 2013. évi éves közszolgáltatási szerződésének soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1399/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

A 29673 hrsz.-ú, Budapest VI. ker., Benczúr u. 46. sz., valamint a 110280 hrsz.-ú, Budapest, XVI. ker., Pálya u. 27. sz. ingatlanok őrzési feladatainak a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság által távfelügyeleti rendszerben történő ellátása érdekében a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetésében csökkenti a „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát 1960 E Ft összeggel, és egyidejűleg megemeli a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatási és kiadási előirányzatát az alábbi szerint: dologi kiadások megemelése 1960 E Ft összeggel.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest X. kerület, Salgótarjáni út-Zách utca-MÁV vasútvonal-Hungária körút által határolt területre vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 67/2013. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest X. kerület, Salgótarjáni út-Zách utca-MÁV vasútvonal-Hungária körút által határolt területre vonatkozóan az előterjesztés mellékletének megfelelő tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1400/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a X. kerület Kőbánya Önkormányzatának polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1401/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (FSZKT) eseti módosítására a Budapest XX. kerület, Mártírok útja-195017 hrsz.-ú út-195038/2 hrsz.-ú út-180900 hrsz.-ú út-180901/63 hrsz.-ú út által határolt területre vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 68/2013. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest XX. kerület, Mártírok útja-195017 hrsz.-ú út-195038/2 hrsz.-ú út-180900 hrsz.-ú út-180901/63 hrsz.-ú út által határolt területre vonatkozó, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1402/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1403/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat a „Dél-budapesti régió vízrendezése” projekt engedélyokiratának 11. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1404/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Dél-budapesti régió vízrendezése” feladatot a Nemzeti Fejlesztési Miniszter által biztosított önerő támogatás felhasználásával, a Hosszúréti patak projektelem módosulása miatt megváltozott műszaki tartalommal valósítja meg.

1405/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében tervbe veszi a „853601 Beruházási célú támogatásértékű bevételek” címen belül az új „NFÜ (Önerőalap támogatás) „Dél-budapesti régió vízrendezése” előirányzatát 56 873 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát, csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások címen belül a „Dél-budapesti régió vízrendezése” feladat előirányzatát 94 150 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „917902 Közlekedésszervezési feladatok 2013. évi tartaléka” cím előirányzatát.

A „Dél-budapesti régió vízrendezése” feladat összköltsége 1 204 852 E Ft-ra módosul, 2013. évi előirányzata 334 186 E Ft (ebből KMOP támogatás 322 278 E Ft, NFÜ Önerőalap támogatás 56 873 E Ft, saját forrás -44 965 E Ft).

1406/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1407/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a XI. kerület Újbuda Önkormányzata által kiadott fakivágási és fapótlási engedélyhez kapcsolódóan költséghatékonysági szempontból a növénytelepítést követő fenntartási munkákat a beszerzési eljárás nyertesével kívánja megvalósítani, valamint a kötelező fenntartásra vonatkozóan mindösszesen nettó 3090 E Ft-ot biztosít az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő évenkénti bontásban.

Határidő: 2014-2018. éves költségvetés tervezésével egyidejűleg

Felelős: Tarlós István

1408/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja a „Dél-budapesti régió vízrendezése” projekt engedélyokiratának 11. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat beruházásában megvalósuló „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” engedélyokiratainak módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1409/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi, hogy az NFÜ 23 090 E Ft önerő-támogatást nyújtott a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat megvalósítása érdekében.

1410/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében tervbe veszi a „853601 Beruházási célú támogatásértékű bevételek” címen belül az új „NFÜ (Önerőalap támogatás) Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” előirányzatát 23 090 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát.

A „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat összköltsége változatlanul 4 994 407 E Ft, 2013. évi előirányzata 411 405 E Ft. (NFÜ (KMOP) 238 039 E Ft, NFÜ (Önerőalap támogatás) 23 090 E Ft, saját forrás 150 276 E Ft).

1411/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1412/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal a 005964 egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 10. sz. módosítását, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: Javaslat földhasználati jogot alapító szerződés megkötésére a XVIII. kerületi Önkormányzattal.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1413/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy indulni kíván a Budapest XVIII. kerületi Önkormányzat által kiírt egyszerűsített, zártkörű pályázaton a Budapest XVIII. kerület, Méta utca 0156140/9 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában. Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázaton való induláshoz tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1414/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest XVIII. kerületi Önkormányzat közötti, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti földhasználati jogot alapító szerződést, amennyiben a Budapest XVIII. kerületi Önkormányzat által - Budapest XVIII. kerület, Méta utca 0156140/9 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában - kiírt egyszerűsített, zártkörű pályázatot Budapest Főváros Önkormányzata elnyeri. Felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: a pályázat elnyerését követő 10 napon belül

Felelős: Tarlós István

1415/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a földhasználati díj megfizetésére (nettó 491 600 Ft/év), amennyiben a felépítmény a jogerős használatbavételi engedélyt megkapja.

Határidő: a 2015-2023. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Javaslat a „Hulladéklerakástól történő eltérítéshez szükséges eszközök beszerzése - a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” című KEOP-1.1.1/C/13 jelű pályázat hiánypótlásában foglaltak teljesítésére.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1416/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy meg kívánja valósítani a „Hulladéklerakástól történő eltérítéshez szükséges eszközök beszerzése - a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” feladatot a KEOP-1.1.1/C/13 jelű konstrukcióban, és a pályázathoz szükséges önrészt, a 236 763 758 Ft-ot a költségvetésében elkülöníti. A pályázat elnyerése esetén a feladat fedezetéül szolgáló önrész a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat között kötendő finanszírozási megállapodás alapján megtérítésre kerül.

1417/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Az uniós társfinanszírozással tervezett projekt önerejének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím előirányzatát 36 764 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „911901 EU-s feladatok pályázati önrésze” cím előirányzatát. A címen belül „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” feladat 2013. évi előirányzata és egyben összköltsége 236 764 E Ft-ra változik.

1418/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1419/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

A KEOP-1.1.1/C/13 jelű „Hulladéklerakástól történő eltérítéshez szükséges eszközök beszerzése - a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” című pályázat vonatkozásában nyilatkozik arról, hogy a projekt részeként elkészült megvalósíthatósági tanulmányban (MT) az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót ismeri.

Határidő: 2013. szeptember 15.

Felelős: Tarlós István

1420/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel „Hulladéklerakástól történő eltérítéshez szükséges eszközök beszerzése - a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” projekt keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök vagyonkezeléséről szóló előszerződést az előterjesztői kiegészítés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2013. szeptember 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Javaslat a 4-es metró beruházásához kapcsolódó M1-M7 közúti csomópont megépítéséhez szükséges ingatlanok megvásárlására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1421/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 42. § (7) bekezdése alapján esetileg magához vonja a Gazdasági Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 51/A. § által biztosított hatáskörét, és e minőségében egyetért az előterjesztés 2. számú mellékletében felsorolt ingatlanok Fővárosi Önkormányzat javára történő megvásárlásával a 4-es metró beruházásához kapcsolódó, M1-M7 közúti csomópont megvalósítása érdekében. Egyúttal alapítói jogkörében eljárva utasítja a BKV Zrt. vezérigazgatóját, hogy intézkedjen az ingatlanok megvásárlásáról.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

1422/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben az előterjesztés 2. számú mellékletében felsorolt ingatlanok bármelyike esetén meghiúsul az adásvételi szerződés megkötése a tulajdonossal, akkor intézkedjen a kisajátítási eljárás megindításáról.

Határidő: sikertelen adásvételt követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. alapító okirata módosításának elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1423/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben elfogadja a Társaság egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

1424/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás és az egységes szerkezetű alapító okirat aláírására, valamint arra, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a módosítás Cégbíróság felé történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) és (2) bekezdéseiben rögzített egyetértési jog gyakorlására Budapest V. kerület Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 29/2004. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendeletmódosítás tervezetének FSZT jelű, valamint világörökségi területeire vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1425/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (2) bekezdésében szabályozott, a főpolgármesterre átruházott egyetértési jog gyakorlásának hatáskörét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló többször módosított 29/2004. (VI. 4.) B-LÖ számú rendelet módosítására vonatkozóan.

1426/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) és (2) bekezdéseivel összhangban a Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló többször módosított 29/2004. (VI. 4.) B-LÖ számú rendelet módosításával.

1427/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Javaslat a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1428/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az alábbi építményeket, épületegyütteseket nem helyezi fővárosi helyi védelem alá:

- Budapest X. kerület,

Cserkesz utca 34. hrsz.: 41741

- Budapest XIII. kerület,

Palatinus házak déli tömb épületegyüttes

- Budapest XIII. kerület,

Palatinus házak északi tömb épületegyüttes

- Budapest XIII. kerület, Tátra utca 21.

= Gergely Győző utca 4. hrsz.: 25272/6

Határidő: 2013. október 31.

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 69/2013. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 32. pontja: Javaslat a 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet alapján a 2013. évi Építészeti Értékvédelmi Támogatás pályázatának kiírására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1429/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás” pályázat kiírására 40 000 E Ft keretösszeget biztosít az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt pályázati kiírásban foglaltak megvalósítása érdekében.

1430/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő pályázati kiírás Budapest Portálon való közzétételéről és az Ügyfélszolgálati Irodán (Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.) nyomtatott formában való hozzáférhetőségéről gondoskodjon.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő nap

Felelős: Tarlós István

1431/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

A pályázati kiírás fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 40 000 E Ft-tal, és egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „881602 Települési értékvédelmi támogatás” cím kiadási, azon belül a felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre „Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása, helyreállítása” feladat előirányzatát.

A „Helyi védettség alá tartozó épületek felújítása, helyreállítása” feladat összköltsége 110 370 E Ft-ra módosul, 2013. évi előirányzata 62 175 E Ft.

1432/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Javaslat az egyes európai uniós támogatásból megvalósuló közlekedésfejlesztési projektek esetében az elbontásra került közvilágítási hálózat értékének megtérítése tárgyú megállapodás megkötésére a BDK Kft.-vel.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1433/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a feladat végrehajtására a „Közösségi közlekedés fejlesztése (XI., Régi Budaörsi út) és a „Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)” feladat megvalósításához szükséges többletforrást átcsoportosítás útján, a „Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz” feladat terhére kívánja biztosítani.

1434/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében

- csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” címen belül a „Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz” feladat előirányzatát 1402 E Ft-tal;

- ezzel egyidejűleg megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” címen belül a „Közösségi közlekedés fejlesztése (XI., Régi Budaörsi út)” feladat előirányzatát 1331 E Ft-tal és a „Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)” feladat előirányzatát 71 E Ft-tal.

A „Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz” feladat teljes költsége 10 234 388 E Ft, 2013. évi elő-irányzata 1 314 650 E Ft (ebből: KMOP támogatás 1 051 130 E Ft, NFÜ támogatás 185 987 E Ft, saját forrás 77 533 E Ft).

A „Közösségi közlekedés fejlesztése (XI., Régi Budaörsi út)” feladat teljes költsége 307 210 E Ft, 2013. évi előirányzata 3555 E Ft.

A „Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)” feladat teljes költsége 198 419 E Ft, 2013. évi előirányzata 465 E Ft.

1435/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1436/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja

- az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti 004976 egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 9. sz. módosítását;

- az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti 006131 egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását;

- az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti 006125 egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 7. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1437/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Csepeli grincút kiépítése (I. ütem)”, „Budapest Főváros - XI., Régi Budaörsi út (Virágpiac-Gazdagréti út) - buszsáv kialakítása útszélesítéssel”, „Budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - Szentmihályi úton buszsáv kialakítása útpálya-szélesítéssel”, „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XXI., Ady Endre út”, valamint a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XXI., Szabadkikötő út” c. projektek megvalósítása során elbontásra került közvilágítási hálózat értékének megtérítése tárgyában a „Megállapodás” szerződését az előterjesztés 1-5. számú mellékletei szerinti tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: Javaslat a „III. ker., Bécsi út-Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal” című projekt során elbontásra került közvilágítási hálózat értékének megtérítése tárgyú megállapodás megkötésére a BDK Kft.-vel.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1438/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „III. ker., Bécsi út-Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal” feladat megvalósításához szükséges többletforrást átcsoportosítás útján, a „IX-XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút” feladat terhére kívánja biztosítani.

1439/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében

- csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” címen belül a „IX-XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút” feladat előirányzatát 12 E Ft-tal;

- ezzel egyidejűleg megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” címen belül a „III. ker., Bécsi út-Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal” feladat előirányzatát 12 E Ft-tal.

A „IX-XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút” feladat teljes költsége 204 008 E Ft, 2013. évi előirányzata 122 070 E Ft (ebből: KMOP támogatás 113 786 E Ft, NFÜ támogatás 17 861 E Ft, saját forrás -9 577 E Ft).

A „III. ker., Bécsi út-Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal” feladat teljes költsége 83 407 E Ft, 2013. évi előirányzata 40 138 E Ft.

1440/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1441/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja

- az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 006169 egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 7. sz. módosítását;

- az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti 006173 egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 7. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1442/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „III. ker., Bécsi út-Nagy-szombat u. menti kerékpáros útvonal” c. projekt megvalósítása során elbontásra került közvilágítási hálózat értékének megtérítése tárgyában a „Megállapodás” szerződését az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1443/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítását és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1444/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatói álláshelyének pályázati felhívására, a pályázatokat véleményező szakmai bizottság tagjaira.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1445/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás közzététele érdekében.

Határidő: 2013. szeptember 15.

Felelős: Tarlós István

1446/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése és a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdésében előírtaknak megfelelően a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatói álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba az alábbi szakembereket kéri fel:

- Bánkeszi Lajosné igazgató, Országos Széchenyi Könyvtár Könyvtári Intézet;

- Sepseyné dr. Vígh Annamária főosztályvezető, EMMI Közgyűjteményi Főosztály;

- Bakos Klára elnök, Magyar Könyvtárosok Egyesülete;

- Nagy Zsuzsanna igazgató, Corvinus Egyetem Könyvtára;

- Fülöp Ágnes főigazgató, KSH Könyvtár;

- FSZEK Közalkalmazotti Tanács delegáltja;

- FSZEK KKDSZ helyi szervezetének delegáltja.

Határidő: 2013. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat az állami intézményfenntartó központtal kötendő, a Beszédvizsgáló Országos Pedagógiai Szakszolgálat köznevelési feladatainak ellátását szolgáló vagyonelemekre ingyenes használati jogot biztosító és a működtetésre vonatkozó szerződés jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1447/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti, a fővárosi tulajdonban működő Beszédvizsgáló Országos Pedagógiai Szakszolgá-lat feladatellátásához szükséges vagyonelemek használatba adásáról szóló szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: Javaslat a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium köznevelési feladatainak ellátását szolgáló vagyonelemekre a Szerb Országos Önkormányzattal és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő haszonkölcsön szerződés jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1448/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a Szerb Országos Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti, a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium köznevelési feladatainak ellátását szolgáló, fővárosi tulajdonban álló vagyonelemek haszonkölcsönbe adásáról szóló szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: Javaslat a Bartók Béla Emlékház támogatására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1449/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

megvalósítja a „Bartók Béla Emlékház részleges felújítása” tárgyú feladatot bruttó 1 150 E Ft értékben, valamint az Emlékház karbantartási többletköltségeihez 229 E Ft összegű támogatást biztosít.

1450/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

A feladatok megvalósítása érdekében csökkenti a „917001 Kulturális keret céltartaléka” cím kiadási, ezen belül működési tartalék előirányzatát 1379 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg 1150 E Ft összeggel tervbe veszi az „511501 Bartók Béla Emlékház” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatán az új „Bartók Béla Emlékház részleges felújítása” feladatot, valamint az Emlékház karbantartási többletköltségeinek biztosítására egyszeri jelleggel, 229 E Ft-tal megemeli az „511501 Bartók Béla Emlékház” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

1451/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1449-1450. (IX. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1452/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti főpolgármesteri hatáskört, és jóváhagyja a „Bartók Béla Emlékház részleges felújítása” tárgyú, 6842 egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: Javaslat szociális intézmény alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1453/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest XVII., Pesti út 117. sz. alatti intézmény telephelyeinek kiegészítését az 1172 Budapest XVII., Kopolya u. 10. szám alatti telephellyel, ennek megfelelően módosítja az intézmény alapító okiratát az előterjesztés 1/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 1/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: Javaslat ingatlan adásvételi szerződések megkötésére a BKK Közút Zrt.-vel.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1454/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

„A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” EU-s társfinanszírozással tervezett feladat megvalósítása érdekében jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Közút Zrt. közötti, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti adásvételi szerződést azzal, hogy a Fővárosi Önkormányzat a fenntartási időszakban és a feladatellátás időszakában az ingatlant tulajdonában kívánja tartani. Az ingatlan vételára 276 875 E Ft, melyből 46 875 E Ft elsősorban csereingatlan formájában kerül kiegyenlítésre. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés aláírásáról.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

1455/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben 2013. november 30. napjáig a csereingatlannal történő kiegyenlítésre vonatkozó szerződés nem jön létre, a Fővárosi Önkormányzat 46 875 000 Ft összeget 2013. december 31. napjáig átutalással megfizet a BKK Közút Zrt. részére, melynek a fedezetét „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című projekt keretén belül nem elszámolható költségként biztosítja.

1456/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a projekt megvalósulása érdekében gondoskodjon arról, hogy a jogtanácsos sürgősségi jelleggel járhasson el a földhivatalnál a szerződésekben foglaltak bejegyzése tekintetében.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1457/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Utasítja a BKK Zrt. igazgatóságát, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti, az igazságügyi szakértő által megállapított árat tartalmazó adásvételi szerződés BKK Közút Zrt. általi aláírása érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1458/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. közötti, az előterjesztői kiegészítés 5. számú melléklete szerinti adásvételi szerződés és használat jogának alapításáról szóló megállapodást. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés aláírásáról.

Határidő: a döntést követő 10 napon belül, de nem korábban, mint a megállapodás IV. fejezetében meghatározott tervek eladó általi kizárólagos és korlátlan felhasználási jogának igazolása

Felelős: Tarlós István

1459/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Utasítja a BVK Holding Zrt. igazgatóságát, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az előterjesztői kiegészítés 5. számú melléklete szerinti, az igazságügyi szakértő által megállapított árat tartalmazó adásvételi szerződés és használat jogának alapításáról szóló megállapodás FKF Zrt. általi aláírása érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 51. pontja: Javaslat az M1-M7 autópálya bevezető szakasz, 700. számú - M1-M7 - országos közút 4+800-7+681 km-szelvények közti szakaszával érintett ingatlanokkal kapcsolatos megállapodás megkötésére.

Előterjesztők: dr. György István, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1485/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

visszavonja az 1291/2013. (VI. 12.). Főv. Kgy. határozatot.

1486/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Megköti az M1-M7 autópályák bevezető szakaszán a 756/3 hrsz.-ú, 952/11 hrsz.-ú és az 1083 hrsz.-ú földrészletek és ingatlanvagyon (útpálya és úttartozékok, műtárgyak), valamint az M1-M7 - országos közút 4+800-7+681 km-szelvényéhez kapcsolódó, Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon épült útszakaszok, hidak számviteli és vagyon-nyilvántartási szempontú rendezését tartalmazó megállapodás tervezetet az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: Javaslat a BKK Zrt. likviditási tartalékként szolgáló folyószámlahitel felvételének engedélyezésére.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1487/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként eljárva úgy dönt, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okiratának 9.3.14. pontjában foglalt hatáskörében engedélyezi a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2 Mrd Ft összegű likviditási tartalékként szolgáló szabad felhasználású folyószámlahitel felvételét.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 53. pontja: Javaslat a BFVK Zrt. közszolgáltatási keretszerződésének 6. számú, valamint a 2013. évi éves szerződésének 3. számú módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1488/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. §-a alapján jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti BFVK Zrt. közszolgáltatási keretszerződésének 6. számú módosítását. Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1489/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. §-a alapján jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti BFVK Zrt. 2013. évi éves szerződésének 3. számú módosítását. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 54. pontja: Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1490/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V., 24487/0/A/78 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest V., Dorottya utca 6. V/515. szám alatt található, 63 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 39/10000 tulajdoni hányaddal, bútorozott állapotban bruttó 310 000 EUR vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1491/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V., 24487/0/A/46 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest V., Dorottya utca 6. III/317. szám alatt található, 121 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 70/10000 tulajdoni hányaddal, valamint a 24487/0/A/1 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V., Dorottya utca 6. szám pinceszinti teremgarázsában lévő ST 19 számú kerékpártároló és GA 065 számú gépkocsibeálló az egészhez viszonyított 116/1000 tulajdoni hányaddal, mindösszesen 527 800 EUR vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1492/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest IX., 36890/0/A/2 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest IX., Ferenc krt. 22. földszintjén található, 368 m2 alapterületű, egyéb helyiség megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 1827/10000 tulajdoni hányaddal, nettó 110 000 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 55. pontja: Javaslat a Bp. VIII., Leonardo da Vinci u. 39. sz. alatti ingatlan értékesítésére.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1493/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletet 24. § a) pontja alapján eredményesnek minősíti a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 36278 hrsz.-ú, Budapest VIII., Leonardo da Vinci u. 39. sz. alatti, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megjelölésű, 367 m˛ alapterületű ingatlan értékesítése tárgyában lefolytatott nyilvános pályázati eljárást azzal, hogy a pályázati eljárás nyertese, így az ingatlan vevője a CORDIA CITY Garden Ingatlanfejlesztő Kft. (székhelye: 1082 Budapest, Futó u. 47-53., cégjegyzékszáma: 01-09-881171, képviseli: Földi Tibor ügyvezető) az általa megajánlott 54 090 000 Ft + áfa összegű vételáron.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. számú mellékletét képező adásvételi szerződést, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak a BFVK Zrt. útján történő aláírásáról.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 56. pontja: Javaslat a BFVK Zrt. 2013. évi üzleti tervének módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1494/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt, a BFVK Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2013. évi üzleti tervének 1. számú módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

1495/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 57. pontja: Javaslat a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. városrehabilitációs közszolgáltatási keretszerződésének módosítására és 2013. évi közszolgáltatási szerződésének megkötésére.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1496/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti városrehabilitációs közszolgáltatási keretszerződés módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a közszolgáltatási keretszerződés módosítása, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt keretszerződés aláírására.

Határidő: 2013. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

1497/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti 2013. évi városrehabilitációs közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2013. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

1498/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a városrehabilitációs közszolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátását érintő, 2013. évet követő évekre vonatkozó struktúrának a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Fővárosi Önkormányzat együttműködésében történő kidolgozásáról.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés novemberi ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 58. pontja: Javaslat területrendezési hatósági eljárás kezdeményezésére a Budapest XI. kerület, Budaörsi út-Alsóhatár utca-Felső Örsöd utca által határolt területre vonatkozóan, valamint a térség fejlesztésére vonatkozó településrendezési szerződés megkötésére.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1499/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt településrendezési szerződést a befogadott módosító indítvánnyal együtt, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1500/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Egyetért annak kezdeményezésével, hogy a Budapest XI. kerület, Budaörsi út-Alsóhatár utca-Felső Örsöd utca által határolt területre vonatkozóan Budapest Főváros Településszerkezeti Terve területfelhasználási egységek besorolása beépítésre nem szánt területből vegyes városias területre módosuljon a funkcióváltás indokoltságára tekintettel.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1501/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapest XI. kerület, Budaörsi út-Al-sóhatár utca-Felső Örsöd utca által határolt területre vonatkozóan a 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet szerinti, a közigazgatási határ 200 m-es körzetében tervezett kertvárosias lakóterület kijelölésére irányuló területrendezési hatósági eljárás iránti kérelmet az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására, illetve az állami főépítészhez történő benyújtására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1502/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy értesítse a XI. kerület Újbuda Önkormányzatának polgármesterét a településfejlesztési döntésről, és kérje fel a Budapest Településszerkezeti Terve és a Fővárosi Szabályozási Keretterv módosításához szükséges dokumentáció benyújtására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1503/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a településrendezési szerződésben rögzíteni kell, hogy a Spanyolréti árok és a Hosszúréti patak többlet csapadékvíztől való mentesítése érdekében a fejlesztő köteles a csapadékvíz helyben tartását biztosító tározót (záportározót) létesíteni és működtetéséről gondoskodni.

A napirend 59. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására Budapest III. kerület volt Óbudai Gázgyár és környéke (Budapest-Esztergom vasútvonal-Duna folyam-gróf Esterházy János rakpart-Jégtörő utca-Gázgyár utca által határolt terület) KSZT tervezetének FSZT jelű területére vonatkozóan, valamint a térség fejlesztésére vonatkozó településrendezési szerződés megkötésére.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1504/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az előterjesztői kiegészítés mellékletében foglalt településrendezési szerződést és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1505/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a Budapest III. kerület volt Óbudai Gázgyár és környékére (Budapest-Esztergom vasútvonal-Duna folyam-gróf Esterházy János rakpart-Jégtörő utca-Gázgyár utca által határolt terület) vonatkozó kerületi szabályozási tervben foglaltakkal.

1506/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésekről Budapest Főváros III. kerület Óbuda Önkormányzata polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 2013. október 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 60. pontja: Javaslat Újpest Városrendezési és Építési Szabályzatához (ÚKVSZ) kapcsolódóan 11 területre vonatkozóan Budapest Főváros Településszerkezeti Terve módosítására irányuló eljárás megindítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1507/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a IV. kerület Újpest Önkormányzatának az Újpest Városrendezési és Építési Szabályzatához (ÚKVSZ) kapcsolódóan az előterjesztésben felsorolt 11 területre vonatkozóan az 1125/2005. (V. 25.) Főv. Kgy. határozattal megállapított Budapest Főváros Településszerkezeti Terve (TSZT) módosítási eljárását megindítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1508/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről IV. kerület Újpest Önkormányzatát tájékoztassa.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

1509/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy Újpest Városrendezési és Építési Szabályzatához (ÚKVSZ) kapcsolódóan 11 területre vonatkozóan a Budapest Főváros Településszerkezeti Terve módosítására irányuló eljárást folytassa le.

Határidő: az értesítést követő 8 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 61. pontja: Javaslat támogatási szerződés megkötésére a Budapesti Városvédő Egyesülettel.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1510/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

támogatási szerződést köt a Budapesti Városvédő Egyesülettel a 2013. évre tervezett feladatainak megvalósítása, valamint a 2013. évben felmerülő működési és fenntartási költségeinek támogatása céljából az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

Határidő: 2013. szeptember 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 62. pontja: Javaslat a 2013. évi Műemléki Keret pályázatának kiírására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1511/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

pályázatot ír ki a Műemléki Keret felhasználására az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt pályázati kiírásban foglalt tartalommal.

1512/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő pályázati kiírás Budapest Portálon való közzétételéről és az Ügyfélszolgálati Irodán (Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.) nyomtatott formában való hozzáférhetőségéről gondoskodjon.

Határidő: 7 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 63. pontja: Javaslat a „Szent Flórián fogadalmi oltár szoborcsoport környezetrendezése” c. projekt során elbontásra kerülő közvilágítási hálózat értékének megtérítése” tárgyú kötelezettségvállalási nyilatkozat jóváhagyására a BDK Kft.-vel.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1513/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Szent Flórián fogadalmi oltár szoborcsoport környezetrendezése” c. projekt során elbontásra kerülő közvilágítási hálózat értékének megtérítése és üzemeltetésbe adása” tárgyú kötelezettségvállalási nyilatkozatot az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a kötelezettségvállalási nyilatkozat aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 64. pontja: Javaslat a „Rákoskeresztúri autóbusz-folyosó kialakítása” c. projekt II. szakasza során elbontásra került közvilágítási hálózat értékének megtérítése” tárgyú megállapodás megkötésére a BDK Kft.-vel.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1514/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Rákoskeresztúri autóbusz-folyosó kialakítása” c., KMOP-2.3.1/A-2008-0001 azonosító számú projekt II. szakaszához kapcsolódó „Rákoskeresztúri autóbusz-folyosó kialakítása” c. projekt II. szakasza során elbontásra került közvilágítási hálózat értékének megtérítése” tárgyú megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 65. pontja: Javaslat Belváros-Lipótváros Önkormányzata részére tulajdonosi hozzájárulás kiadására a Jászai Mari tér 25122/6 hrsz. ingatlanra vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1515/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

hozzájárulását adja a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által megvalósításra kerülő, KMOP-5.2.2/A-13-2013 kódszámú „Északi Lipótváros megújítása” c. projekthez szükséges tulajdonosi hozzájárulás és fenntartói nyilatkozat kiadásához a Budapest V. kerület belterület 25122/6 helyrajzi számú, természetben 1055 Budapest, Jászai Mari tér ingatlan tekintetében, és felkéri a főpolgármestert a dokumentum aláírására az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2013. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 66. pontja: Javaslat a BKISZ projekttel kapcsolatban megkötött további kerületi megállapodások módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1516/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

egyetért a mellékletekben szereplő, a BKISZ projekttel kapcsolatban megkötött kerületi megállapodások módosításával, és felkéri a főpolgármestert, hogy a megállapodások hatálybalépését követően gondoskodjon a kerületek által várható hozzájárulás Fővárosi Önkormányzat költségvetésében való tervbevételéről.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a szerződések hatálybalépését követő rendeletmódosító ülése, de legkésőbb a 2014. évi költségvetés tervezésekor

Felelős: Tarlós István

1517/2013. (IX. 3.)Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti, módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást a XVI. kerülettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1518/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti, módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást a XVIII. kerülettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 67. pontja: Javaslat a Vígszínház Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzata módosításának jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1519/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Vígszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Vígszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szervezeti és működési szabályzatának módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1520/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Vígszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 68. pontja: Javaslat a Budapesti Művelődési Központ igazgatói pályázatával kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1521/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva a Budapesti Művelődési Központ (1119 Budapest, Etele út 55.) igazgatói pályázatát eredménytelennek nyilvánítja és új pályázatot ír ki. Felkéri a főpolgármestert, hogy az új pályázati felhívást a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére terjessze elő.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 69. pontja: Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány 2012. évi beszámolójának tudomásulvétele.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1522/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány 2012. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 70. pontja: Javaslat a Budapest XI., Forrás utca 2. szám alatti ingatlan BKV Zrt. részére történő birtokba adásáról szóló megállapodás megkötésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1523/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (1980 Budapest, Akácfa utca 15.) a Budapest 3499/2 helyrajzi szám alatt felvett, Budapest XI., Forrás u. 2. (Halmi utca 26.) szám alatt található, 1999 m2 területű, BKV Zrt. kizárólagos tulajdonát képező felépítményes ingatlan térítésmentes birtokba adásáról szóló megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 71. pontja: Javaslat a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1524/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (1138 Budapest, Róbert Ká-roly krt. 49-51.) szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti jóváhagyási záradék aláírására és kiadására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 72. pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására és megállapodás megkötésére a Budapest XV. kerület, 91158/27 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4. szám alatti ingatlanon pályázat megnyerése esetén végzendő beruházáshoz.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1525/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva jóváhagyja és megköti az OMSZI Nonprofit Kft.-vel (székhely: 1089 Budapest, Elnök u. 1.) a Budapest Főváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő Budapest XV. kerület, 91158/27 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4. szám alatti köznevelési feladatellátást szolgáló ingatlanon a pályázat megnyerése esetén elvégezhető beruházás feltételeire vonatkozó megállapodást az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás és annak mellékletét képező alakszerű tulajdonosi nyilatkozat aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 73. pontja: Javaslat Áchim L. András emlékére mellszobor elhelyezésére a Városligetben.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1526/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése értelmében jóváhagyja, hogy az Országos Szlovák Önkormányzat - a felállítási, valamint a felújítá-si és karbantartási költségek vállalása mellett - el-he-lyezze a Mészáros Attila szobrászművész által Áchim L. András tiszteletére készített bronz mellszobrot a XIV. kerület Városligetben (hrsz. 29732/1), a Mezőgazdasági Múzeum melletti szoborsétányon, a talapzaton a következő felirattal: Áchim L. András / Ondrej L. Áchim 1871-1911 / Állíttatta: / Magyar Tudományos Akadémia / Országos Szlovák Önkormányzat / Áchim Emlékbizottság / 2011.

Határidő: a határozat megküldésére a döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 74. pontja: Javaslat települési értéktár létrehozásával kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1527/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján egyelőre nem kíván élni a települési értéktár létrehozásának lehetőségével.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés döntéséről tájékoztassa a Hungarikum Bizottság elnökét.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 75. pontja: Javaslat az „SZ” jelű (szabadidősport) Fővárosi Önkormányzat sportágazati pályázat kedvezményezettjeinek támogatására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1528/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a 2013. évi „841301 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére az „SZ” jelű - a budapesti sportegyesületek szabadidősport tevékenységének támogatására - pályázat, az előterjesztés 2. számú mellékletében megjelölt kedvezményezettjeinek támogatását összesen 13 000 E Ft értékben.

1529/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt kedvezményezettekkel az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti támogatási megállapodásokat, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: 2013. október 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 76. pontja: Javaslat a Fővárosi Szociális Közalapítvány 2012. évi beszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1530/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szociális Közalapítvány 2012. évi működéséről, vagyoni helyzetéről és gazdálkodásáról szóló beszámolóját a 2006. évi LXV. tv. 1. § (2) bekezdés e) pontja, valamint a közalapítvány egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratában foglalt - az alapító felé fennálló - beszámolási kötelezettsége alapján.

1531/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Szociális Közalapítvány 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló adatainak a Fővárosi Közlönyben történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 77. pontja: Javaslat az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány záró beszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1532/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány záró beszámolóját az előterjesztés 1-5. sz. mellékleteiben foglaltaknak megfelelően.

1533/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány záró beszámolójának az alapítók hivatalos lapjaiban történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 78. pontja: Javaslat a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. „v. a.”, mint alapító tag jogutódja részvételével működő Kapocs Alapítvány jogi sorsára vonatkozó tulajdonosi döntésre.

Előterjesztők: dr. Szentes Tamás, Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1534/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 111. § (1) bekezdés e) pontja, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján, mint a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. „v. a.”, valamint a Budapest Esély Nonprofit Kft. legfőbb szerve, jóváhagyja a KAPOCS Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány alapítói jogkörét gyakorló Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. „v. a.” alapítói jogköréről való lemondására, és az alapítói jogok Budapest Esély Nonprofit Kft. részére történő átruházására vonatkozó javaslatot, amelynek végrehajtása érdekében jóváhagyja az előterjesztés 4. számú mellékletében szereplő megállapodást. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés döntéséről tájékoztassa az érintetteket.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

1535/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest Esély Nonprofit Kft.-nek - a KAPOCS Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítványt érintő alapítói jogok gyakorlásával kapcsolatos - az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést terjessze a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek az alapítói jogok megváltozása miatt szükséges KAPOCS Alapítvány alapító okirata módosításának bírósági nyilvántartásba vételét követő legközelebbi ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 79. pontja: Előterjesztés a „Rögtön jövök!” programról.

Előterjesztő: Ughy Attila

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1536/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a „Rögtön jövök!” ötletpályázatról szóló beszámolót.

1537/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a felhasználási jogokról szóló szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1538/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

A mintaprojekt megvalósítása érdekében jóváhagyja és megköti a megbízási és együttműködési megállapodást a Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Kft.-vel az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1539/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

A mintaprojekt megvalósítása érdekében jóváhagyja és megköti az együttműködési megállapodást Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzattal az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1540/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

A mintaprojekt megvalósítása érdekében jóváhagy-ja és megköti az együttműködési megállapodást Budapest Főváros II. kerület Önkormányzatával az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1541/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

A mintaprojekt megvalósítása érdekében jóváhagy-ja és megköti az együttműködési megállapodást Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1542/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

A mintaprojekt megvalósítása érdekében jóváhagy-ja és megköti az együttműködési megállapodást Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatával az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1543/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

A mintaprojekt megvalósítása érdekében jóváhagy-ja és megköti az együttműködési megállapodást Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatával az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1544/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

A mintaprojekt megvalósítása érdekében jóváhagy-ja és megköti az együttműködési megállapodást Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzattal az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1545/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

A mintaprojekt megvalósítása érdekében jóváhagyja és megköti az együttműködési megállapodást Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatával az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1546/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

A mintaprojekt megvalósítása érdekében jóváhagyja és megköti az együttműködési megállapodást Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatával az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1547/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

A Budapest üres üzlethelyiségeit nyilvántartó on-line adatbázis működtetése érdekében jóváhagyja és megköti az együttműködési megállapodást a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1548/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a „Rögtön jövök!” projektiroda és galéria/kiállítóterem létrehozása és üzemeltetése érdekében tegyen javaslatot a pénzügyi fedezet biztosítására, lehetőség szerint a Vagyongazdálkodási Főosztály kezelésébe tartozó „887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok” cím kiadási előirányzatának terhére a címkódon szereplő feladatok felülvizsgálatát követően.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 80. pontja: Beszámoló a Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok 2012. évi és 2013. első félévi tevékenységéről.

Előterjesztő: Ughy Attila

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1549/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Városképvédelmi és Városfejlesztési Tanácsnok 2012. évi és 2013. első félévi tevékenységéről szóló beszámolóját.

A napirend 81. pontja: Javaslat az EU finanszírozásával megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatos utánkövetési időszakban jelentkező feladatok felülvizsgálatára.

Előterjesztő: Szabó György

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1550/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert az EU finanszírozásá-val megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatos után-követési időszakban jelentkező feladatellátás rendszerének felülvizsgálatára.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 82. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1551/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel az 1552-1553/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra az előterjesztői szóbeli kiegészítéssel - elfogadja.

1552/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

A 45/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 145-147/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. határozatokat hatályon kívül helyezi;

- a 600/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1567/2012. (IX. 13.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2209/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 292-294/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. határozatokat hatályon kívül helyezi;

- a 649/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 775/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

1553/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. h.

A 224/2000. (II. 24.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- a 2331/2005. (X. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- a 2333/2005. (X. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- a 694/2006. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. október 31-re módosítja;

- az 1874/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. október 31-re módosítja;

- a 68/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. február 28-ra módosítja;

- az 1272/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- az 1284/2011. (V. 25.) és az 1286-1287/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- a 2139/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- a 2332/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- 2382/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. szeptember 30-ra módosítja;

- a 3099/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. november 30-ra módosítja;

- a 3521/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. június 30-ra módosítja;

- a 3717/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- a 4145/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- a 118/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- a 471/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. október 31-re módosítja;

- a 602/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. június 30-ra módosítja;

- a 633-634/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- a 809/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- a 2040/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- a 2508/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- a 2509-2510/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- a 2725/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. október 31-re módosítja;

- a 2912-2914/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- a 405/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. október 30-ra módosítja;

- a 669/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. október 31-re módosítja;

- a 674/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. október 30-ra módosítja;

- a 675/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. október 31-re módosítja;

- a 714-715/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2013. október 31-re módosítja;

- a 744/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. november 30-ra módosítja;

- a 934/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. október 31-re módosítja;

- a 935/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2013. szeptember 3-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére