A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1554/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy napirenden tartja a „Javaslat a 2013. évi pályázati felhívásra a kerületi önkormányzatok által benyújtott rehabilitációs munkák támogatására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1555/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére a „Javaslat az „1-3-as villamosvonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti körgyűrűs kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” a budai szakasz tervezésének megváltoztatására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1556/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére a

- „A Budapesti Vidámpark tevékenységének 2013. szeptember 30-i megszüntetésével kapcsolatos döntések felülvizsgálata”,

- „A Fővárosi Önkormányzat hajléktalanügyi programjának felülvizsgálata”,

- „Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztéseket.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1557/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. igazgatóságában történő tagcserére vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

2. Javaslat az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

3. Javaslat az építményadóról szóló rendelet megalkotására.

4. Javaslat a BKV Zrt. vezérigazgatója munkaszerződésének módosítására.

5. Javaslat a 2013. évi pályázati felhívásra a kerületi önkormányzatok által benyújtott rehabilitációs munkák támogatására.

6. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló .../2013. (......) Főv. Kgy. rendelet megalkotására.

7. Javaslat a BVK HOLDING Zrt. választott könyvvizsgálójánál kijelölt könyvvizsgáló változásának elfogadására.

8. Javaslat a Soroksári Önkormányzattal kötendő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére - a Grassalkovich út növényesítéséhez kapcsolódó tervezési feladatok közös finanszírozására.

9. Javaslat a 2013. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 2. sz. módosítására.

10. Javaslat a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolásának befejezésére.

11. Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének 1. számú módosítására.

12. Javaslat a víziközmű-vagyon átszállásáról szóló megállapodás módosítására, szolgalmi jogok bejegyzésére, meghatalmazás megadására.

13. Javaslat a BKK Zrt. feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásának 8. számú módosítására.

14. Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt. működésének befejezésével és ezzel összefüggésben a Fővárosi Állat- és Növénykerttel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatalára.

15. Budapest III. ker., Bécsi út 343. sz. alatti ingatlan településrendezési szerződés elfogadása, meg-kötése.

16. Javaslat a BÁLNA Közraktárak Épületegyüttessel kapcsolatos döntések meghozatalára.

17. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Köz-alapítvány támogatására.

18. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest X. kerület, Kőér utca-Dér utca-Száraz utca-Noszlopy utca-Gyömrői út-Alkér utca-Cserkesz utca által határolt területre vonatkozóan.

19. Javaslat az állami ingatlan-nyilvántartási alaptérkép beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítására.

20. Javaslat a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei beruházás engedélyokiratának 11. sz. módosítására.

21. Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” projekt engedélyokiratának jóváhagyására.

22. Javaslat a Madách Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője 2012. évi prémium-feladatainak teljesítésével kapcsolatos döntés újratárgyalására.

23. Javaslat az Ybl Miklós-szobor és a Honvéd-emlék felújítására.

24. Javaslat támogatási szerződés megkötésére a Budapest Film Zrt.-vel.

25. Javaslat a Vígszínház Nonprofit Kft. új felújítási feladatának megvalósításához szükséges engedélyokirat és megállapodás megkötésére.

26. Javaslat a FOK Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására.

27. Javaslat a Budapesti Művelődési Központ igazgatói álláshelyének pályázati felhívására, a pályázatokat véleményező szakmai bizottság tagjaira.

28. Javaslat a Budapest Egészségtervvel összefüggő feladatok fedezetének biztosítására.

29. Javaslat szociális intézmények támogatására.

30. Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai telephely épület átalakítási munkák megvalósítási megállapodásának jóváhagyására.

31. Javaslat a Város Boltja megvalósítási megállapodásának módosítására.

32. Javaslat a Halom utcai Idősek Otthona Gergely utcai telephely 2 lift létrehozása céljellegű beruházási feladat engedélyokiratának módosítására.

33. Előterjesztés a „Rögtön jövök!” programról II.

34. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

35. Döntés a fővárosi kitüntető díjak adományozásáról.

36. Javaslat a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztására.

37. Javaslat a Budapesti Operettszínház főigazgatójának kinevezésére.

38. Javaslat a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének további munkavégzésre irányuló jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

39. Javaslat a HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány alapító okiratának módosítására.

40. Rác Fürdő és Hotel projekt jelenlegi helyzete, a projektre irányuló további döntések előkészítése.

41. Javaslat a vízterhelési díj visszaigénylésére vonatkozó szerződés Fővárosi Vízművek Zrt.-re, mint a BKSZTT új üzemeltetőjére történő átcedálásáról.

42. Javaslat a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprő-ipari Kft. üzletszabályzatának elfogadására.

43. Javaslat a BKSZT Kft. 50,2%-os üzletrészének a Fővárosi Vízművek Zrt. részére történő értékesítéséről szóló üzletrész és részvény adásvételi szerződés technikai okból történő módosítására.

44. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. szeptember 30-ai rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

45. Javaslat hozzájárulás megadására a Rudas Gyógyfürdő déli szárnyának fejlesztéséhez.

46. Javaslat a FŐTÁV Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás megszüntetésére.

47. Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervével kapcsolatos döntés meghozatalára.

48. Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. év I-V. hónapra vonatkozó elszámolásának elfogadására.

49. Javaslat a derogációs projektek önrészének halasztott kifizetésére.

50. Javaslat a FUTÁR projekt fejlesztési megállapodásának technikai módosítására.

51. Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetése I. félévi alakulásáról.

52. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

53. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Étv. 60. § (10) bekezdésében rögzített hozzájárulási jogának gyakorlására a Budapest IV. és XV. kerület Káposztásmegyer intermodális központ és környezetére vonatkozóan.

54. Javaslat az ÁROP-3.A.3 kódszámú „Területfejlesztési tevékenység támogatása a KMR régióban” című módosított konstrukcióban történt pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyására.

55. Javaslat egyes kulturális társaságok szervezeti és működési szabályzatainak jóváhagyására.

56. Javaslat az Élet menete c. szobor elhelyezésére a Március 15. téren.

57. Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására.

58. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Esély Nonprofit Kft. között fennálló közszolgáltatási keretszerződés módosítására.

59. Javaslat a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság számára 2012. évi „9206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret” céltartalék címkód terhére nyújtott támogatás beszámolójának elfogadására.

60. Javaslat a Készenléti Rendőrség számára 2012. évi „9206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret” céltartalék címkód terhére nyújtott támogatás beszámolójának elfogadására.

61. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. közötti kölcsönszerződés módosítására.

62. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1558/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 10. pontként tárgyalja meg a „Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében” című előterjesztést.

A napirend 1. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. igazgatóságában történő tagcserére vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1559/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében és (2) bekezdésének b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- Gelencsér Endre igazgatósági tag visszahívását a Társaság igazgatóságából.

- A Társaság megüresedő igazgatósági helyére Kővári Zsolt (anyja neve: Schmidt Klára, lakcíme: 1141 Budapest, Szilágysomlyó u. 12.) megválasztását a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napjától 2015. május 31-ig terjedő időszakra, díjazásának a többi igazgatósági tag díjazásával azonos mértékben történő megállapítását.

1560/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Javaslat az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 70/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendeletét az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 3. pontja: Javaslat az építményadóról szóló rendelet megalkotására.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 71/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendeletét az építményadóról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 4. pontja: Javaslat a BKV Zrt. vezérigazgatója munkaszerződésének módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1561/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapesti Közlekedési Zártkö-rűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatójának, Bolla Tibornak munkabérét 2013. október 1. napjától 1 600 000 Ft - azaz egymillió-hatszázezer forint - összegben állapítja meg, valamint a munkaszerződés időbeli hatályát közös megegyezéssel határozatlan időtartamúra módosítja.

1562/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a szükséges munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat a BVK HOLDING Zrt. választott könyvvizsgálójánál kijelölt könyvvizsgáló változásának elfogadására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1563/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja, hogy a Társaság személyében felelős, valamint helyettes könyvvizsgálója a Társaság könyvvizsgálójának megválasztott BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. (székhely: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A C épület, cégjegyzékszám: 01-09-867785) által elsődlegesen kijelölt (személyében felelős könyvvizsgáló) - Czinkóczi Csilla helyett - Baumgartner Ferenc (lakcíme: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22., könyvvizsgálói engedély száma: 002955), másodlagosan kijelölt (helyettes könyvvizsgáló) - Baumgartner Ferenc helyett - Nagyné Zagyva Zsuzsanna (lakcíme: 2030 Érd, Fenyőfa u. 77., könyvvizsgálói engedély száma: 001288) legyen az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező szerződésmódosításban foglaltak szerint.

1564/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Gt. 284. § (2) bekezdésének megfelelően a részvényes jogait gyakorló Fővárosi Közgyűlés döntéséről értesítse a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. operatív irányító vezérigazgatóját annak érdekében, hogy a kijelölt könyvvizsgáló személyében történt változást rögzítő szerződésmódosítás aláírásra kerülhessen, és a változás a cégjegyzékben átvezetésre kerüljön.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Javaslat a Soroksári Önkormányzattal kötendő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére - a Grassalkovich út növényesítéséhez kapcsolódó tervezési feladatok közös finanszírozására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1565/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Grassalkovich út növényesítéséhez kapcsolódó tervezési feladat megvalósításával 6478 E Ft összköltséggel, a tervezési munka XXIII. kerülettel való 50-50%-os közös finanszírozásával, és ennek érdekében a kerülettel pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást kíván kötni.

1566/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 3239 E Ft-tal, megemeli a „853601 Beruházási célú támogatásértékű bevételek” cím, azon belül az új, „XXIII. kerület, Grassalkovich út növénytelepítés tervezése” előirányzatát 3239 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az új „XXIII. kerület, Grassalkovich út növénytelepítés tervezése” feladat előirányzatát 6478 E Ft-tal.

1567/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

A megvalósítás érdekében megköti az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal a csatolt pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a kerület által aláírt megállapodás beérkezését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat a 2013. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 2. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1568/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

támogatja, hogy 19 988 E Ft forrás felhasználásával és a Svéd Kereskedelmi Kirendeltség támogatásával kerékpáros pihenőhely készüljön a Vérmező északi részén az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint, a FŐKERT Nonprofit Zrt. közszolgáltatási szerződésének keretében.

1569/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében 19 988 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím előirányzatát, és egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „814101 Főkert Nonprofit Zrt.” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

1570/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a 2013. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 2. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1571/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztés határozati javaslatai-ról ebédszünet után kíván szavazni.

A napirend 9. pontja: Javaslat a 2013. évi pályázati felhívásra a kerületi önkormányzatok által benyújtott rehabilitációs munkák támogatására.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István, Csomós Miklós, dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1572/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Somfai Ágnes módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé a projektek szak-mai értékelését, az értékelés összefoglaló jelentését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1573/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

eredményesnek nyilvánítja a 2013. évi kerületi önkormányzatok városrehabilitációs munkáinak támogatására meghirdetett pályázatot, és a benyújtott pályázatok közül a módosító indítvány 2. sz. mellékletében javasolt vissza nem térítendő fővárosi támogatásokat megítéli.

1574/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosító indítvány 2. sz. mellékletében szereplő önkormányzatokkal az együttműködési megállapodásokat készítse elő, és azokat terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló .../2013. (......) Főv. Kgy. rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1575/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

A 23/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. rendelettel módosított, a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendelet következményei, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 72/2013. (......) Főv. Kgy. rendelet módosított szöveggel való elfogadása miatt keletkező forrásszükségletet biztosítja az FTSZV Kft. részére. Ennek keretében a 2013. március 1-jétől 2015. március 1-jéig terjedő időszakra havi 14 000 000 Ft elszámolási kötelemmel terhelt előzetes pénzügyi támogatást biztosít az FTSZV Kft. részére a Fővárosi Önkormányzat 2013., 2014. és 2015. évi költségvetésének terhére. Az FTSZV Kft. köteles a 2013., 2014. és 2015. évre biztosított támogatással elszámolni az éves auditált mérleg elfogadását követő 30 napon belül. A tényleges forrásigény és az előzetesen biztosított pénzösszeg különbözete alapján igazolt többletforrás igényt az FTSZV Kft. részére a Fővárosi Önkormányzat az elszámolás évében költségvetése terhére rendelkezésre bocsátja.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendeletét a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról az előterjesztés - a módosító indítvánnyal kiegészített - 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1576/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a főjegyző által előterjesztett, a számított díjkalkulációt is magában foglaló vizsgálati és költségelemzést az előterjesztés 3. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

1577/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Felszólítja a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.-t a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény előírásainak maradéktalan betartására.

A napirend 11. pontja: Javaslat a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolásának befejezésére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1578/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot végelszámolás útján, jogutód nélkül megszünteti. Elfogadja a közhasznúsági üzleti jelentést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint, a könyvvizsgáló által 2013. június 10-én véleményezett/auditált könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 4. sz. melléklete szerint. A Fővárosi Közgyűlés, mint alapító, a Társaság törlését kezdeményezi a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtt.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1579/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolója által - záró vagyonmérleg és a Társaság alapító okiratának 21.3. pontja alapján - készített vagyonfelosztási javaslatot jóváhagyja, melynek alapján a Társaság felosztható vagyona: 30 226 E Ft.

Ezen összegből a törzsvagyon 3000 E Ft, amely összeg az alapító okirat alapján az alapító Fővárosi Önkormányzatot illeti meg, a maradék vagyon, 27 226 E Ft, a Társaság cégbírósági törlését köve-tően a Fővárosi Biztonsági Iroda részére kerül átadásra, amely azt a létesítő okiratában foglaltak szerinti közcélra köteles fordítani.

Határidő: azonnal, illetve a Társaság cégbírósági törlését követően

Felelős: Tarlós István

1580/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 3000 E Ft törzsvagyon összegével megemeli a „851901 Tartós részesedések értékesítése” cím felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

1581/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Fővárosi Biztonsági Irodát, hogy a kapott 27 226 E Ft a létesítő okiratában foglaltak szerinti közcélra történő felhasználását a 2013. évre vonatkozó beszámolójában részletesen mutassa be.

Határidő: a 2013. évre vonatkozó beszámoló benyújtása

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének 1. számú módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1582/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi előirányzott kompenzációját 14 000 E Ft-tal csökkenti és azt 161 000 E Ft-ban állapítja meg. Egyúttal jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti határozott időre szóló közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a közszolgáltatási szerződés 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

1583/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 14 000 E Ft-ból 4000 E Ft-tal a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság keretein belül működő tűzoltódoktori szolgálatot kívánja támogatni, míg a fennmaradó 10 000 E Ft-ot a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság székhelyéül szolgáló 1054 Budapest, Akadémia utca 1. szám alatti épület belső felújítására fordítja.

1584/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Az 1583/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtása érdekében csökkenti a „814201 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát 14 000 E Ft-tal, egyidejűleg 10 000 E Ft-ot vesz tervbe az „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatán az új „1054 Budapest, Akadémia u. 1. szám alatti ingatlan belső felújítása” feladaton, valamint 4000 E Ft-ot vesz tervbe az új „871302 Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú támogatásértékű kiadások előirányzatán.

1585/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendő támogatási szerződést, valamint a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság székhelyéül szolgáló 1054 Budapest, Akadémia utca 1. szám alatti ingatlan belső felújítására vonatkozó engedélyokiratot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat víziközmű-vagyon átszállásáról szóló megállapodás módosítására, szolgalmi jogok bejegyzésére, meghatalmazás megadására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1586/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Vízművek Zrt. között 2012. december 15-én létrejött megállapodás 1. sz. módosítását, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2013. október 31.

Felelős: Tarlós István

1587/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzatot illető szolgalmi jogok bejegyzése érdekében jóváhagyja az előterjesztés 3. sz. mellékleteként csatolt, a Fővárosi Vízművek Zrt. részére szóló meghatalmazást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és a Fővárosi Vízművek Zrt. részére történő megküldésére.

Határidő: 2013. október 31.

Felelős: Tarlós István

1588/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi és jóváhagyja az előterjesztés 4. sz. mellékleteként tájékoztatásul csatolt jegyzéket az abban foglalt aktuális adatokkal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vagyonkezelési szerződés vonatkozó módosításának előkészítéséről és előterjesztéséről.

Határidő: a Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Javaslat a BKK Zrt. feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásának 8. számú módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 73/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1589/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

az 550/2013. (IV. 9.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. október 31-re módosítja.

1590/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között létrejött feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 8. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1591/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 5. § (3) bekezdése és a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bek. 3. pontja alapján előzetesen jóváhagyja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a BKK Zrt. közötti, a Budapest közigazgatási határán kívüli menetrend szerinti autóbusz-közlekedés biztosítása tárgyú kétoldalú megállapodás, az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tartalommal történő megkötését nyolcéves időtartamra (kétéves meghosszabbítási opcióval).

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1592/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 5. § (3) bekezdése és a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bek. 5. pontja alapján előzetesen jóváhagyja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a BKK Zrt. közötti, a Budapest közigazgatási határán kívüli menetrend szerinti vasúti közlekedés biztosítása tárgyú kétoldalú megállapodás, az előterjesztői kiegészítés 2. számú melléklete szerinti tartalommal történő megkötését nyolcéves időtartamra (kétéves meghosszabbítási opcióval).

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1593/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdés 3. és 5. pontja alapján előzetesen jóváhagyja a BKK Zrt. és az agglomerációs önkormányzatok között az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti megállapodás hatálybalépését követően létrejövő finanszírozási megállapodások megkötése során alkalmazandó minta megállapodást, az előterjesztői kiegészítés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt. működésének befejezésével és ezzel összefüggésben a Fővárosi Állat- és Növénykerttel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatalára.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1594/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés visszavonja a 2012. november 28-i ülésén - a Budapesti Vidámpark működésének 2013. szeptember 30-i dátummal történő megszüntetéséről - meghozott 2465/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. határozatot. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Vidámpark továbbműködéséhez szükséges döntéseket terjessze be a Közgyűlés soron következő ülésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A Budapesti Vidámpark szolgáltatásainak színvonalát növelni kívánja annak érdekében, hogy a létesítmény a fővárosi lakosok szórakozási igényeit megfelelően tudja kiszolgálni. Ennek érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy a vidámparki szolgáltatások színvonalának emelésére a költséghatékonyság szem előtt tartásával dolgozza ki a Vidámpark új helyszínre történő áthelyezésére, valamint fejlesztésére vonatkozó koncepciót, és azt terjessze a Közgyűlés elé. A koncepció megvalósításához szükséges források (ideértve a bevonható külső forrásokat is) rendelkezésre állásáig a Budapesti Vidámpark a Városligetben a jelenlegi helyén működik tovább.

Határidő: a koncepció kidolgozására 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1595/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Vidám Park Zrt. (Társaság) - székhelye: 1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042417 - legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Tudomásul veszi a Budapesti Vidám Park Zrt.-nek a jelenlegi helyzetéről, és a vidámparki tevékenység beszüntetésével összefüggő feladatok állá-sának bemutatásáról szóló, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tájékoztatóját.

1596/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Vidám Park Zrt. (Társaság) - székhelye: 1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042417 - legfőbb szervének hatáskö-rében eljárva

- Egyetért a Budapesti Vidám Park Zrt. és a Fővárosi Állat- és Növénykert közötti eszközátruházás előterjesztésben bemutatott feltételeivel, figyelembe véve az előterjesztés 7. számú mellékleteként becsatolt szakértői véleményben foglaltakat, ezért hatályon kívül helyezi a 2465/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. határozat 1.2. pontja következő részét:

„A Budapesti Vidám Park Zrt. a területen található Fővárosi Állat- és Növénykerthez kerülő épületeket, építményeket és ingóságokat 2013. szeptember 30. napját követően Budapest Főváros Önkormányzatára ruházza át, a használható, vagy értékesíthető gépeket 2013. december 31-ig elszállítja a városligeti telephelyéről.”

1597/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Vidám Park Zrt. (Társaság) - székhelye: 1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042417 - legfőbb szervének hatáskö-rében eljárva

- A hatályon kívül helyezett határozatban foglaltak helyett koncepcióként elfogadja, hogy:

- az összes olyan - az előterjesztés mellékletét képező adásvételi szerződésekben részletezett - építményt, ingóságot és haszongépjárművet, amelyek a Budapesti Vidám Park Zrt. könyveiben szerepelnek 2013. szeptember 30-án (ide nem értve a készleteket, személygépjárműveket, 1 db színpadot, amelyek értékesítéséről a Társaság igazgatósága intézkedik, valamint a pályázati úton a BFVK Zrt. által értékesítendő üzemeket), és a FÁNK intézményi feladatellátásához szükségesek, a Fővárosi Állat- és Növénykert - vagyonértékelés szerinti értéken - megvásárolja a Budapesti Vidám Park Zrt.-től.

- a nettó vételár megfizetése pénzmozgással nem jár, a Fővárosi Állat- és Növénykert a Fővárosi Önkormányzat által rá engedményezett követeléssel (beszámítással) fizet a Társaságnak. A nettó vételár beszámítással való teljesítéséhez a Fővárosi Önkormányzat a Társasággal szemben fennálló tulajdonosi kölcsönkövetelésből a nettó vételárral egyező összegű kölcsönkövetelést a Fővárosi Állat- és Növénykertre engedményez.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1598/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Vidám Park Zrt. (Társaság) - székhelye: 1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042417 - legfőbb szervének hatásköré-ben eljárva

- Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Állat- és Növénykert közötti engedményezési szerződést az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. november 15-ét követően 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1599/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Vidám Park Zrt. (Társaság) - székhelye: 1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042417 - legfőbb szervének hatásköré-ben eljárva

- A Budapesti Vidám Park Zrt. alapító okiratának 9.5. m) pontjában foglaltak alapján egyetért azzal, hogy a Budapesti Vidám Park Zrt. és a Fővárosi Állat- és Növénykert az előterjesztés 4. és 6. számú mellékletei szerinti tartalmú adásvételi szerződéseket egymással megkössék, és ehhez alapítói hozzájárulását megadja. Kijelenti, hogy az építmény adásvételi szerződés 2. sz. mellékletében felsorolt védett építményekre a Fővárosi Önkormányzatot a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény szerint, illetve a földrészlet tulajdonosaként a Ptk. 97. § (3) bekezdése alapján megillető elővásárlási jogot nem kívánja gyakorolni.

Határidő: 2013. november 15-ét követően 15 napon belül (a vonatkozó szerződések felek közötti megkötésére)

Felelős: Tarlós István

1600/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Vidám Park Zrt. (Társaság) - székhelye: 1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042417 - legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Felhatalmazza a Társaság igazgatóságát a 2013. szeptember 30. után elvégzett leltár szerinti készletállomány, és két darab személygépkocsi, valamint 1 db színpad értékesítésére.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

1601/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Vidám Park Zrt. (Társaság) - székhelye: 1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042417 - legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Vidám Park Zrt. közötti megállapodást a beszámításra nem került kölcsönállományról az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. november 15-ét követően 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1602/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Vidám Park Zrt. (Társaság) - székhelye: 1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042417 - legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy - A FÁNK által átvételre kerülő vidámparki terület továbbműködtetése tárgyában készüljön a felmerülő költségek és tervezhető bevételek pontos bemutatásával előterjesztés, mely alapján a FÁNK részére biztosítandó további forrásokról határozatot hozhat a Fővárosi Közgyűlés.

Határidő: 2013. november 30.

Felelős: Tarlós István

1603/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Vidám Park Zrt. (Társaság) - székhelye: 1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042417 - legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Eredményesnek minősíti a Budapesti Vidám Park Zrt. kizárólagos tulajdonát képező mutatványos berendezések (üzemek) értékesítése tárgyában a BFVK Zrt. által lefolytatott nyilvános pályázati eljárást nettó 75 000 000 Ft vételáron a vevő, a HL Management Services B.V. (székhelye: DE Jister 228621 DR Heeg, Postbus 14. 8621AA Heeg), képviseli: Tjebbe Haringa Hollandia Gaisi lakos.

1604/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Vidám Park Zrt. (Társaság) - székhelye: 1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042417 - legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Jóváhagyja az előterjesztői kiegészítés 4. számú mellékletét képező adásvételi szerződéstervezetet, és felhatalmazza a Budapesti Vidám Park Zrt. igazgatóságát az adásvételi szerződés megkötésére.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1605/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az alábbi, zárt ülésen tárgyalandó napirendekkel folytatja ülését:

- Döntés a fővárosi kitüntető díjak adományozásáról.

- Javaslat a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztására.

- Javaslat a Budapesti Operettszínház főigazgatójának kinevezésére.

- Javaslat a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének további munkavégzésre irányuló jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

- Javaslat a HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány alapító okiratának módosítására.

- Rác Fürdő és Hotel projekt jelenlegi helyzete, a projektre irányuló további döntések előkészítése.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 16. pontja: Döntés a fővárosi kitüntető díjak adományozásáról.

Előterjesztő: Tarlós István

1606/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

„Pro Urbe Budapest” díjat adományoz:

1. Kun Szabó István,

2. Kocsisné Dióssy Krisztina,

3. dr. Bodó Sándor,

4. Csom István,

5. Jávori Ferenc,

6. Varga Ferenc

részére.

Határidő: 2013. november 17.

Felelős: Tarlós István

1607/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

„Budapestért” díjat adományoz:

1. Palkó György,

2. Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek

Gyógyításáért,

3. Prof. Dr. Nagy Zoltán,

4. Gőz László,

5. dr. Kovács Ivánné,

6. dr. Szepesi János,

7. Cseri Kálmán,

8. A Színházak Éjszakája stábja,

9. Prof. Dr. Ádány Róza,

10. Morva Emília,

11. Attraction Látványszínház,

12. Börcsök Enikő,

13. Benedek György,

14. Geiger György,

15. Szöllősiné dr. Vári Zsuzsanna,

16. Molnár György,

17. Margittai Katalin,

18. Gyimesi Róbert,

19. Dragan Velikić,

20. Cziffra Mihály,

21. dr. Gabai János,

22. Gábriel Tibor,

23. dr. Szabados Pál,

24. Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar, Tésztahídépítő Szakmai Kör,

25. Bogsch Erik,

26. Hosszú Katinka

részére.

Határidő: 2013. november 17.

Felelős: Tarlós István

1608/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

„Zalabai Gábor díj - A Budapestiek Esélyegyenlőségéért” díjat adományoz:

1. dr. Neuwirth Magda,

2. Zana Anita,

3. Fehér Anna

részére.

Határidő: 2013. november 12.

Felelős: Tarlós István

1609/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Fővárosért Emlékzászló díjat adományoz:

1. A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

részére.

Határidő: 2013. november 17.

Felelős: Tarlós István

1610/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

„Dr. Barna Sándor Emlékérem - A Főváros Közbiztonságáért” díjat adományoz:

1. Bérczi László,

2. dr. Minya Mihály,

3. Molnár Mihály,

4. Petrovszki János,

5. Bartus Szilárd

részére.

Határidő: 2013. november 17.

Felelős: Tarlós István

1611/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Papp László Budapest-Sportdíjat adományoz:

1. dr. Kotsis Attiláné,

2. Szőcs Bertalan,

3. Kásás Zoltán,

4. Steinmetz Ádám,

5. dr. Gyarmati Andrea

részére.

Határidő: 2013. november 17.

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Javaslat a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1612/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tüttő Kata ügyrendi indítványát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatának c) pontjáról történjen először szavazás.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1613/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Tüttő Kata javaslatát ügyrendi indítványnak tekintette.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1614/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

a Vagyonrendelet 56. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázatát és új pályázatot ír ki. Felkéri a főpolgármestert, hogy az új pályázati felhívást a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére terjessze elő.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat a Budapesti Operettszínház főigazgatójának kinevezésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1615/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése, valamint a 42. § 2. pontja alapján kinevezi Kerényi Miklós Gábort a Budapesti Operettszínház (1065 Budapest, Nagymező u. 17.) vezetőjének, főigazgatói munkakörbe, bruttó 800 000 Ft/hó, azaz nyolcszázezer Ft/hó munkabérrel, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Budapesti Operettszínház vezetője kinevezéséhez kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2014. január 31.

Felelős: Tarlós István”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1616/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

eredménytelennek nyilvánítja a Budapesti Operettszínház (1065 Budapest, Nagymező u. 17.) főigazgatói pályázatát és új pályázatot ír ki. Felkéri a főpolgármestert, hogy az új pályázati felhívást a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére terjessze elő.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének további munkavégzésre irányuló jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1617/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Vígszínház Nonprofit Kft. és az AHA Művészeti Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-018423) közötti megbízási és felhasználási szerződés megkötését, Eszenyi Enikő ügyvezető „Presser-Adamis-Déry: Popfesztivál 40” című előadás rendezésével kapcsolatban az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi személyi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat a HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1618/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi Magony Szilvia és dr. Gellai Imre, a HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány kuratóriumi tagjai-nak lemondását, és ezzel egyidejűleg a Kuratóriumba 2013. október 1. napjától határozatlan időre új tagoknak dr. Prekker Juditot, Kovács-Asztalos Noémit és Sárik Zoltánt választja meg azzal, hogy díjazásukat a Kuratórium állapítja meg. Felkéri a főpolgármestert, hogy az új tagokat a megválasztásukról értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1619/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi Kard Aladár és dr. Budainé dr. Zajános Krisztina, a HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány felügyelő szervének tagjai lemondását, és ezzel egyidejűleg a felügyelő szervbe 2013. október 1. napjától határozatlan időre új tagoknak Doba Lászlót és Viszkok Mihályt választja meg azzal, hogy díjazásukat a Kuratórium állapítja meg. Felkéri a főpolgármestert, hogy az új tagokat a megválasztásukról értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1620/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány alapító okiratát - a kuratóriumi tagok és felügyelő szerv tagjainak létszámában, személyében és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek való megfelelés céljából - az előterjesztés 11. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 12. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására, illetve a módosítások bírósági nyilvántartásba vétele iránti eljárás megindítására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Rác Fürdő és Hotel projekt jelenlegi helyzete, a projektre irányuló további döntések előkészítése.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1621/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a Rác Fürdő és Hotel beruházás jelenlegi helyzetét ismertető előterjesztés szerinti tájékoztatót, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a projekt teljes rendezése és az eredményes reorganizáció érdekében a BVK Holding Zrt. bevonásával mutassa be a Gazdasági Bizottság részére szakértői állásponttal alátámasztottan a rendezésre vonatkozó alternatívákat, egyben döntésre készítse elő és vázolja fel az alternatív megoldási javaslatokon belül a rendezéshez szükséges és figyelembe veendő részletes koncepciót.

Határidő: 2013. október 30.

Felelős: Tarlós István

1622/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „847902 Rác Nosztalgia Kft. „cs. a.” csődegyezségi megállapodás létrehozásához szükséges kiadások” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát továbbra is a Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottságának kezelésében kívánja tartani, a Rác Fürdő és Hotel projektekkel kapcsolatban felmerülő szakértői és egyéb kapcsolódó feladatok fedezetének biztosítása érdekében.

Ezzel egyidejűleg a cím megnevezését „847902 Rác Fürdő és Hotel projekt rendezéséhez szükséges kiadások”-ra változtatja.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 74/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1623/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MSZP-frakció módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest XII., 9375/5 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest XII., Hegyhát út 13. szám alatt található, 2 ha 4257 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan bruttó 1 651 000 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során élni kíván elővásárlási jogával. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse, valamint a döntés végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A feladat végrehajtása érdekében 1 600 000 000 Ft-tal csökkenti a Fővárosi Önkormányzat működési célú tartalékait, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „911702 Vagyongazdálkodási keret ingatlanvásárlási céltartaléka” cím kiadási - azon belül a XII., Hegyhát út 13. ingatlan megvásárlása - előirányzatát”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1624/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Jobbik-frakció módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés

- Budapest V. kerület, 24199/0/A/1 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. kerület, Kossuth Lajos utca 13. pinceszintjén található, 18 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 55/10000 tulajdoni hányaddal;

- Budapest V. kerület, 24199/0/A/2 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. kerület, Kossuth Lajos utca 13. pinceszintjén található, 13 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 40/10000 tulajdoni hányaddal, valamint a

- Budapest V. kerület, 24199/0/A/3 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. kerület, Kossuth Lajos utca 13. sz. alatt található, 1358 m2 alapterületű, pinceraktár megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 4174/10000 tulajdoni hányaddal kapcsolatos,

a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával kapcsolatos döntést elhalasztja.

Felkéri egyúttal a főpolgármestert, hogy Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata fenti ingatlanok 300 000 000 Ft vételáron történő elidegenítésével kapcsolatos döntése jogszerűségét a Fővárosi Kormányhivatalnál haladéktalanul kezdeményezze.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A Budapest V. kerület, 24022/0/A/8 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. kerület, Papnövelde utca 8. félemeletén található, 341 m2 alapterületű, iroda megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 895/10000 tulajdoni hányaddal kapcsolatos, a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával kapcsolatos döntést elhalasztja.

Felkéri egyúttal a főpolgármestert, hogy a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata fenti ingatlan 61 380 000 Ft vételáron történő elidegenítésével kapcsolatos döntésének jogszerűségét a Fővárosi Kormányhivatalnál haladéktalanul kezdeményezze.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A Budapest XII., 9375/5 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest XII., Hegyhát út 13. szám alatt található, 2 ha 4257 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlannal kapcsolatos, a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával kapcsolatos döntést elhalasztja.

Felkéri egyúttal a főpolgármestert, hogy a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata fenti ingatlan bruttó 1 651 000 000 Ft vételáron történő elidegenítésével kapcsolatos döntésének jogszerűségét a Fővárosi Kormányhivatalnál haladéktalanul kezdeményezze.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1625/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest I., 14402 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest I., Fő utca 1. szám alatt található, 1511 m2 alapterületű, kivett irodaház megnevezésű ingatlan, a hozzá tartozó ingóságokkal 10 000 000 EUR + áfa vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1626/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest I., 6635/2/A/1 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest I., Országház utca 34. sétányszint 1. szám alatt található, 70 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 192/10000 tulajdoni hányaddal, valamint a Budapest I., 6635/2/A/46 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest I., Országház utca 34. sétányszint 17. szám alatt található, 4 m2 alapterületű, tároló megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 11/10000 tulajdoni hányaddal 200 000 EUR vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1627/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a

- Budapest V. kerület, 24199/0/A/1 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. kerület, Kossuth Lajos utca 13. pinceszintjén található, 18 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 55/10000 tulajdoni hányaddal;

- Budapest V. kerület, 24199/0/A/2 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. kerület, Kossuth Lajos utca 13. pinceszintjén található, 13 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 40/10000 tulajdoni hányaddal, valamint a

- Budapest V. kerület, 24199/0/A/3 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. kerület, Kossuth Lajos utca 13. sz. alatt található, 1358 m2 alapterületű, pinceraktár megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 4174/10000 tulajdoni hányaddal,

mindösszesen 300 000 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1628/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V. kerület, 24022/0/A/8 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. kerület, Papnövelde utca 8. félemeletén található, 341 m2 alapterületű, iroda megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 895/10000 tulajdoni hányaddal, 61 380 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1629/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V. kerület, 24530/0/A/9 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. kerület, Október 6. utca 3. földszintjén található, 109 m2 alapterületű, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 178/10000 tulajdoni hányaddal, 92 000 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1630/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest XII., 9375/5 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest XII., Hegyhát út 13. szám alatt található, 2 ha 4257 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan bruttó 1 651 000 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1631/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest XIV., 32006 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest XIV., Pillangó utca 14. szám alatt található, 1082 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan bruttó 67 300 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Budapest III. ker., Bécsi út 343. sz. ingatlan településrendezési szerződés elfogadása, megkötése.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1632/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdése, 49. § (2) bekezdése és 24. § a) pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Fővárosi Önkormányzat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel tulajdonba adja közcélú feladatainak ellátása érdekében a III. kerületi Önkormányzat részére a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos 1/1 arányú tulajdonát képező, a Budapest III. kerület, belterület 19901/6 hrsz.-ú 166 m2 területű, út megjelölésű ingatlant, amelyre az ELMŰ Hálózati Kft. javára 52 m2 nagyságú területre vezetékjog van bejegyezve, a 19902/7 hrsz.-ú 155 m2 területű, út megjelölésű ingatlant, amelyre az ELMŰ Hálózati Kft. javára 51 m2 nagyságú területre vezetékjog van bejegyezve, (Kisbojtár utca), valamint a 19901/8 hrsz.-ú 394 m2 területű ingatlanokat közfeladat el-látása érdekében: településfejlesztés, településüzemeltetés - a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása - céljából.

1633/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdése, 49. § (2) bekezdése és 24. § a) pontja alapján jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti településrendezési szerződéstervezetet, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: Javaslat a BÁLNA Közraktárak Épületegyüttessel kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1634/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy meg kívánja valósítani a BÁLNA Közraktárak Épületegyüttes rendezvényközpontjának befejezéséhez és üzleti, illetve kulturális célú hasznosításához szükséges építési tevékenységek tárgyú beruházási feladatot bruttó 611 417 E Ft többletforrás biztosítása mellett. A feladatot a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.-vel végezteti el. A beruházás a „Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése” feladat részeként valósul meg, melynek így összes költsége bruttó 1 323 552 E Ft-ra nő.

Határidő: ütemterv szerint

Felelős: Tarlós István

1635/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Az új feladathoz szükséges forrás biztosítása érdekében csökkenti a „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül

- a „CET üveghéj” feladat előirányzatát 281 365 E Ft-tal - ezzel a feladat törlésre kerül -, valamint

- a „Közraktárak épületegyüttes (CET) tartalék” feladat előirányzatát 254 000 E Ft-tal - ezzel a feladat törlésre kerül -, továbbá

- a „Közraktárak környezetének rendezése” feladat előirányzatát 76 052 E Ft-tal.

Ezzel egyidejűleg megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” címen belül a „Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése” feladat kiadási előirányzatát 611 417 E Ft-tal.

A „Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése” feladat teljes költsége és 2013. évi előirányzata 1 323 552 E Ft-ra módosul.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1636/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatásköre szerint eljárva az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező 006701 azonosító számú engedélyokirat 2. számú módosítását az abban foglalt tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat-módosítás aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1637/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 16. § (1) bekezdése értelmében jóváhagyja és megköti a „Megvalósítási Megállapodás a Közraktárak Épületegyüttes üzemeltetéséhez és hasznosításához szükséges beruházással kapcsolatos feladatok elvégzéséről” tárgyú feladathoz kapcsolódó megvalósítási megállapodás 2. számú módosítását a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.-vel az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodásmódosítás aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1638/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságánál a Bizottság 42/2010-2014. (VI. 10.) számú határozatának módosítását és a „CET Közraktárak Épületegyüttes” befejező műszaki munkálatainak keretében a Közraktárak Épületegyüttes kulturális rendezvényközpontjának befejezéséhez szükséges építési tevékenységek tárgyú beruházási feladatokkal kapcsolatos beszerzések tekintetében a BFVK Zrt.-t mentesítse a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. alkalmazása alól.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1639/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány folyó működési helyzetének stabilizálására, a szervezet átalakítási költségeinek finanszírozására, az új stratégia és új termékek kidolgozásához szükséges átmeneti időszak kiadásainak finanszírozására 30 000 E Ft-ot biztosít.

1640/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

A döntés végrehajtása érdekében 30 000 E Ft-tal csökkenti a „919401 Előző városvezetés örökségének kezelésére céltartalék” cím kiadási előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi az új „838502 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

1641/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal a támogatási megállapodást az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet módosítását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1642/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a támogatás soron kívüli utalása érdekében.

Határidő: a támogatási megállapodás aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest X. kerület, Kőér utca-Dér utca-Száraz utca-Noszlopy utca-Gyömrői út-Alkér utca-Cserkesz utca által határolt területre vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 75/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a Budapest X. kerület, Kőér utca-Dér utca-Száraz utca-Noszlopy utca-Gyömrői út-Alkér utca-Cserkesz utca által határolt területre vonatkozóan az előterjesztés mellékletének megfelelő tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1643/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a X. kerület Kőbánya Önkormányzatának polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1644/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: Javaslat az állami ingatlan-nyilvántartási alaptérkép beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1645/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy támogatást biztosít a földhivatali közhiteles állami alapadatok felhasználási jogának megvásárlásához, valamint a teljes fővárosi adatállomány évente két alkalommal, félévkor és év végén történő frissítéséhez szükséges kiadásokra.

1646/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

A döntés végrehajtása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” működési tartalék előirányzatát 356 008 E Ft-tal, és egyidejűleg megemeli a „710501 Hivatali informatikai feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát egyszeri jelleggel 336 008 E Ft-tal földhivatali közhiteles állami alapadatok felhasználási jogának megvásárlására, és tartós jelleggel (2013. második félévére) 20 000 E Ft-tal a teljes fővárosi adatállomány évente két alkalommal történő frissítéséhez.

A napirend 27. pontja: Javaslat a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei beruházás engedélyokiratának 11. számú módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1647/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei beruházást a 2013. évben utófinanszírozás keretében a Fővárosi Önkormányzat számára folyósított Kohéziós Alap és állami támogatás felhasználásával kívánja megvalósítani, valamint a költségvetésen átvezeti a függő tételek miatti eltérések korrekcióját.

1648/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében megemeli a „853601 Támogatás értékű beruházási bevétel” címen belül a

- a Kohéziós Alap „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” elő-irányzatát 72 305 E Ft-tal;

- a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” előirányzatát 22 248 E Ft-tal,

valamint csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” címen belül a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” feladat előirányzatát 1 090 830 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg csökkenti a „854101 Felhalmozási célú áfa visszatérülések” cím bevételi előirányzatán belül a felhalmozási és tőke jellegű bevételeket 1 185 383 E Ft-tal.

A feladat összköltsége 165 860 459 E Ft-ra változik, amelyből tény 2012. december 31-ig 154 520 173 E Ft, 2013. évi előirányzata 11 338 286 E Ft (ebből Kohéziós Alap támogatás 3 869 184 E Ft, állami támogatás 1 190 518 E Ft, saját forrás 6 278 584 E Ft). A feladat 2014. évi üteme 2000 E Ft (ebből saját forrás: 2000 E Ft.)

1649/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti 000794 egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 11. sz. módosítását, és felkéri a főpolgármestert az okirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” projekt engedélyokiratának jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1650/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 9. § (3) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” uniós támogatással megvalósuló projekt kivitelezési eljárásának megkezdése érdekében e célokmányköteles beruházás esetén előkészítési feladatok a beruházás, illetve azok megvalósítási rendjének speciális jellegére tekintettel nemcsak a célokmány, hanem az engedélyokirat erre irányuló rendelkezései alapján is végezhetőek legyenek.

1651/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében

- csökkenti a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, pályázati előkészítés” feladat előirányzatát 245 715 E Ft-tal (2014. évi ütemét 6 116 612 E Ft-tal, 2015. évi ütemét 3 913 980 E Ft-tal), ezzel a feladat törlésre kerül. Ezzel egyidejűleg azonos összeggel

- megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, pályázati előkészítés” feladat előirányzatát és 2014. és 2015. évi ütemét.

A feladat összköltsége változatlanul 11 407 877 E Ft, 2013. évi előirányzata 1 377 285 E Ft, (ebből: NFÜ (KEOP): 1 017 889 E Ft, saját forrás: 359 396 E Ft), 2014. évi üteme 6 116 612 E Ft (ebből: NFÜ (KEOP): 4 520 513 E Ft, saját forrás: 1 596 099 E Ft, 2015. évi üteme 3 913 980 E Ft (ebből: NFÜ (KEOP): 2 892 647 E Ft, saját forrás: 1 021 333 E Ft).

A feladat elnevezését „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése”-re változtatja.

1652/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiái-nak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” projekt engedélyokiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat a Madách Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője 2012. évi prémiumfeladatainak teljesítésével kapcsolatos döntés újratárgyalására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1653/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy az 1363/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. határozatot változatlan tartalommal fenntartja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Javaslat az Ybl Miklós-szobor és a Honvéd-emlék felújítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1654/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

támogatja az I. kerületben található Honvéd-emlék, valamint az Ybl Miklós szobor felújítását 6000 E Ft összköltséggel, úgy, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a feladat megvalósítása érdekében 2725 E Ft összegű támogatást, Budapest Főváros Önkormányzata 3275 E Ft saját forrást biztosít.

1655/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

A feladat megvalósítása érdekében a saját forráshoz szükséges fedezet biztosítására csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 3275 E Ft-tal, továbbá - a kerületi hozzájárulás tervbevétele érdekében - megemeli a „852901 Felújítási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről” cím bevételi előirányzatát az új „I. ker. Ybl M.-szobor és Honvéd-emlék felújítása” feladathoz kapcsolódóan 2725 E Ft-tal (ebből: kerülettől átvett pénzeszköz 2725 E Ft), és ezzel egyidejűleg tervbe veszi az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások elő-irányzatán az új „I. ker. Ybl M.-szobor és Honvéd-emlék felújítása” feladatot.

A feladat teljes költsége és egyben a 2013. évi elő-irányzata 6000 E Ft.

1656/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti főpolgármesteri hatáskört, és jóváhagyja az „I. ker. Ybl M.-szobor és Honvéd-emlék felújítása” tárgyú, 6858 egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1657/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal a szoborfelújítás érdekében megfogalmazott pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Javaslat támogatási szerződés megkötésére a Budapest Film Zrt.-vel.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1658/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest Film Zrt. támogatási szerződésében foglalt tevékenységének támogatására 2013. évben 50 000 E Ft támogatást biztosít a „930001 Általános tartalék” cím előirányzata terhére.

1659/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Film Zrt. támogatási összegének biztosítása érdekében 50 000 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím működési célú tartalék előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeget vesz tervbe az új „815701 Budapest Film Zrt.” cím kiadási, ezen belül működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatán.

1660/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Film Zrt. közötti támogatási szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás kihirdetését követő 10 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: Javaslat a Vígszínház Non-profit Kft. új felújítási feladatának megvalósításához szükséges engedélyokirat és megállapodás megkötésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1661/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

megvalósítja a „Vígszínház Nonprofit Kft. tűzvédelmi csappantyúk” felújítása tárgyú feladatot bruttó 2500 E Ft értékben.

1662/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

A feladatok megvalósítása érdekében csökkenti a „917001 Kulturális keret céltartaléka” cím kiadási, ezen belül működési tartalék előirányzatát 2500 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel tervbe veszi a „814701 Vígszínház Nonprofit Kft.” cím támogatási és kiadási, azon belül az intézményi felújítások előirányzatán az új „Vígszínház Nonprofit Kft. tűzvédelmi csappantyúk felújítása” feladatot.

1663/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti főpolgármesteri hatáskört, és jóváhagyja a „Vígszínház Nonprofit Kft. tűzvédelmi csappantyúk felújítása” tárgyú, 6855 egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1664/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti főpolgármesteri hatáskört, továbbá a rendelet 16. § (1) bekezdése értelmében jóváhagyja és megköti a „Vígszínház Nonprofit Kft. tűzvédelmi csappantyúk felújítása” tárgyú feladathoz kapcsolódó megvalósítási megállapodást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Javaslat a FOK Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1665/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1666/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: Javaslat a Budapesti Művelődési Központ igazgatói álláshelyének pályázati felhívására, a pályázatokat véleményező szakmai bizottság tagjaira.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1667/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (1) bekezdése alapján a Budapesti Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás közzététele érdekében.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1668/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése és a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdésében előírtaknak megfelelően a Budapesti Művelődési Központ igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba az alábbi szakembereket kéri fel:

- Beke Márton főosztályvezető, EMMI Közművelődési Főosztály;

- Závogyán Magdolna főigazgató, Nemzeti Művelődési Intézet;

- Gábor Ilona elnök, Budapesti Népművelők Egyesülete;

- Tóth Lajos igazgató, Csokonai Művelődési Központ;

- Dr. Striker Sándor tanszékvezető, egyetemi docens, ELTE PPK, Andragógiai Tanszék, ELTE PPK Neveléstudományi Intézet;

- BMK Közalkalmazotti Tanács delegáltja;

- BMK KKDSZ helyi szervezetének delegáltja.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1669/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapesti Művelődési Központ vezetésével kapcsolatos feladatokat 2013. november 1. napjától a pályázat eredményes elbírálásáig az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítési rendje szerint kell ellátni, havi bruttó 60 000 Ft - az intézményvezetői pótlékkal megegyező - illetményen felüli juttatás mellett.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Javaslat a Budapest Egészségtervvel összefüggő feladatok fedezetének biztosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1670/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest Egészségterv keretében megkötött együttműködési megállapodásokkal összhangban, a Budapest Egészségterv eredményes végrehajtása érdekében támogatni kívánja az Országos Onkológiai Intézetet, az Országos Sportegészségügyi Intézetet, az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetet, az Országos Idegtudományi Intézetet, az Országos Vérellátó Szolgálatot, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetet, az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézetet, valamint a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetet.

1671/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztésben felsorolt intézetekkel kötendő támogatási szerződéseket terjessze be a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

1672/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

A döntés végrehajtása érdekében csökkenti a „912802 Budapest Egészségterv céltartaléka” kiadási előirányzatát 40 000 E Ft-tal, egyidejűleg azo-nos összeggel megemeli a „881802 Budapest Egészségterv” kiadási, azon belül dologi kiadási előirányzatát.

A napirend 36. pontja: Javaslat szociális intézmények támogatására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1673/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy a 2013. évi költségvetésben a „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán belül a „BSE Ingatlan tulajdoni hányad megváltása” feladat nem valósul meg. A feladat törlése miatt felszabaduló összegből 255 715 E Ft-ot a szociális intézmények működőképességének megőrzésére fordítja.

1674/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

A döntés végrehajtása érdekében a „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán belül csökkenti a „BSE Ingatlan tulajdoni hányad megváltása” feladat előirányzatát 365 274 E Ft-tal (ezzel a feladat törlésre kerül; a feladat 2013. évi előirányzata terhére a 2013. évi költségvetési rendelet elfogadását követően kifizetés és kötelezettségvállalás nem történt), ezzel egy-idejűleg a szociális intézmények működőképessé-gének megőrzése érdekében tartós jelleggel, a 2013. évre vonatkozóan 12 hónapra megemeli a

- „210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Baross u.” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadási előirányzatát 13 000 E Ft-tal;

- „210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Alacskai út” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadási előirányzatát 82 540 E Ft-tal;

- „210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Halom u.” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadási előirányzatát 32 000 E Ft-tal;

- „210701 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kamaraerdei út” cím támogatási és kiadási, azon belül 2500 E Ft-tal a személyi juttatás, 675 E Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 102 000 E Ft-tal a dologi kiadási előirányzatát;

- „210801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Kútvölgyi út” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadási előirányzatát 23 000 E Ft-tal.

A fennmaradó 109 559 E Ft-tal megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

1675/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az intézmények fizetőképességének megőrzése érdekében az 1674/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozatban jóváhagyott pótelőirányzat terhére a költségvetési rendelet kihirdetését követően, a számlák pénzügyi ellenőrzése után, a támogatás azonnal utalható.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás kihirdetését követően

Felelős: Tarlós István

1676/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 3707/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozatot, és törli a „210301 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XVIII., Alacskai út 21.” szám alatti intézmény Fővárosi Önkormányzattal szemben fennálló, 14 142 E Ft összegű befizetési kötelezettségét.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1677/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 3708/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozatot, és törli a „212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” szám alatti intézmény Fővárosi Önkormányzattal szemben fennálló, 49 116 E Ft összegű befizetési kötelezettségét.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai telephely épület átalakítási munkák megvalósítási megállapodásának jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1678/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Budapest VIII., Őr u. 5-7. sz. alatti ingatlanon közhasznú feladatok bővülése miatt kialakult irodai helyhiány megoldására a melléképület átalakításával, külső és belső fejlesztésével, az ingatlanon az új „Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása” feladat 15 000 E Ft összköltséggel történő megvalósításával. A beruházási feladat megvalósításával a Budapest Esély Nonprofit Kft.-t bízza meg.

1679/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében 15 000 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „840302 Önkormányzati beruházások” címen belül az új „Budapest Esély Nonprofit Kft. Őr utcai székhely épület átalakítása” feladat kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 15 000 E Ft-tal.

1680/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 42. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, valamint a Gazdasági Bizottság Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (6) bek., valamint a 12. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörét eseti jelleggel magához vonja és jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a Budapest Esély Nonprofit Kft. között megkötendő megvalósítási megállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Esély Nonprofit Kft. között megkötendő megvalósítási megállapodás aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1681/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 42. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, valamint a Gazdasági Bizottság Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörét eseti jelleggel magához vonja és jóváhagyja a 6856 egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: Javaslat a Város Boltja megvalósítási megállapodásának módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1682/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Esély Nonprofit Kft. között a Város Boltja kialakítására tárgyban megkötött megvalósítási megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1683/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 42. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, valamint a Gazdasági Bizottság Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (6) bek., valamint a 12. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörét eseti jelleggel magához vonja és jóváhagyja a „Város Boltja kialakítása” megnevezésű 6830 egyedi azonosító számú engedélyokirat 1. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat 1. sz. módosításának aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: Javaslat a Halom utcai Idősek Otthona Gergely utcai telephely 2 lift létrehozása céljellegű beruházási feladat engedélyokiratának módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1684/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy a „X. Gergely utcai telephely 2 db felvonó létesítése” beruházási feladat megvalósíthatósága érdekében 5000 E Ft-tal megemeli a feladat összköltségét, mely így 14 000 E Ft-ról 19 000 E Ft-ra változik.

1685/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a „210601 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Halom u.” céljelleggel támogatott intézményi beruházási feladat - a 2013. évi előirányzat (7000 E Ft) változatlanul hagyása mellett - 2014. évi ütemét 5000 E Ft-tal megemeli, mely így 12 000 E Ft-ra változik.

1686/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 42. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, valamint a Gazdasági Bizottság Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörét eseti jelleggel magához vonja és jóváhagyja a „X., Gergely utcai telephely 2 db felvonó létesítése” megnevezésű 6761 egyedi azonosító számú engedélyokirat 1. sz. módosítását 19,0 M Ft bekerülési költséggel az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat 1. sz. módosításának aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: Előterjesztés a „Rögtön jövök!” programról II.

Előterjesztő: Ughy Attila

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1687/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört, és használatba veszi Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatától a 24253/0/A/4-6 és a 24253/0/A/19 hrsz.-ú ingatlanokból álló, természetben az V. ker., Kossuth Lajos u. 14-16. fszt. 1. szám alatti helyiségcsoportot 2013. november 1-jétől 2014. szeptember 30-ig szóló határozott időtartamra a „Rögtön jövök!” projekt iroda és galéria/kiállító terem céljára. Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti helyiség használati szerződést, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1688/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „Rögtön jövök!” projekt iroda és galéria/kiállítóterem működtetése érdekében a 24253/0/A/4-6 és a 24253/0/A/19 hrsz.-ú ingatlanokból álló, természetben az V. ker., Kossuth Lajos u. 14-16. fszt. 1. szám alatti helyiségcsoport 51 507 Ft/hó + áfa használati díj és egyéb szolgáltatások díjának fedezésére, 2013. november 1-jétől 2013. december 31-ig szóló határozott időtartamra a Vagyongazdálkodási Főosztály kezelésébe tartozó „887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok” cím kiadási előirányzatából 440 E Ft-ot (220 E Ft/hó) biztosít. A fedezet a „887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok” cím a dologi kiadások érvényes előirányzatán rendelkezésre áll, többlet biztosítása nem szükséges.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1689/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal, hogy a „Rögtön jövök!” projekt iroda és galéria/kiállítóterem működtetése érdekében a 24253/0/A/4-6 és a 24253/0/A/19 hrsz.-ú ingatlanokból álló, természetben az V. ker., Kossuth Lajos u. 14-16. fszt. 1. szám alatti helyiségcsoport 51 507 Ft/hó + áfa használati díj és egyéb szolgáltatások díjának fedezésére, 2014. január 1-jétől 2014. szeptember 30-ig szóló határozott időtartamra a Vagyongazdálkodási Főosztály kezelésébe tartozó „887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok” cím dologi kiadások előirányzatából 1980 E Ft-ot (220 E Ft/hó) biztosít.

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1690/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy tegyen javaslatot a „Rögtön jövök!” projekt iroda és galéria/kiállítóterem üzemeltetésére és ennek keretében a megvalósításhoz szükséges külső szakmai partner bevonására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

1691/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

A minta-projekt megvalósítása érdekében jóváhagyja és megköti az együttműködési megállapodást Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatával az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1692/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

A minta-projekt megvalósítása érdekében jóváhagyja és megköti az együttműködési megállapodást Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1693/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 609/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. határozatban szereplő „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” szövegrész „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” szövegrészre módosul.

1694/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 725/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. határozat a „2013 július 1-jei hatállyal” szövegrésszel kiegészül.

1695/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az 1417/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. határozatban szereplő „36 764 E Ft-tal” szövegrész „40 448 E Ft-tal” szövegrészre módosul.

1696/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az 1382/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. határozatban szereplő „dologi kiadási” szövegrész „működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre” szövegrészre módosul.

1697/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

A főpolgármester javaslata alapján és az általa befogadott módosító indítvány szerint támogatni kívánja a „844702 Főpolgármesteri keret” cím terhére az alábbi államháztartáson kívüli szervezeteket:

1. Magyar Fogorvosok Egyesülete Preventív Fogászati Társasága 300 E Ft,
2. Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség 2 000 E Ft,
3. Budapesti Olasz Kultúrintézet 1 500 E Ft,
4. MASZK Országos Színészegyesület 500 E Ft,
5. Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége 500 E Ft,
6. Építéstudományi Egyesület 1 000 E Ft,
7. A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány
(17. Ügyvédek labdarúgó VB szervezési költségeire)
5 000 E Ft,
8. Magyar Máltai Szeretetszolgálat 190 E Ft,
9. Római Katolikus Egyetem és Főiskolai Lelkészség 3 000 E Ft,
10. Cigány Tudományos és Művészeti Társaság 300 E Ft,
11. Omega Trading Kft. 3 000 E Ft,
12. Magyar Kardiológusok Társasága 1 000 E Ft,
13. Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete 2 000 E Ft,
14. Óbudai Főplébánia 12 000 E Ft,
15. Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete 1 350 E Ft,
16. Szent Margit Kórház Kardiológiai Alapítványa 5 000 E Ft,
17. Nemzeti Gyermekmentő Alapítvány 500 E Ft,
18. Magyar Fotográfusok Háza Nonprofit Kft. 500 E Ft,
19. Kairosz Kiadó Kft. 500 E Ft,
20. Corvina Kiadó Kft. 1 000 E Ft,
21. ÉRME Üzleti Érték Megőrző Közhasznú Alapítvány 2 000 E Ft,
22. Történelemtanárok Egylete 300 E Ft,
23. Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja 400 E Ft,
24. Nemzetközi Pető András Közhasznú Nonprofit Kft. 6 000 E Ft

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 76/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés - előterjesztői kiegészítéssel és a befogadott módosító indítvánnyal módosított - 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 42. pontja: Javaslat a vízterhelési díj visszaigénylésére vonatkozó szerződés Fővárosi Vízművek Zrt.-re, mint a BKSZTT új üzemeltetőjére történő átcedálásáról.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1698/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt, a 2912/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. határozat alapján az Önkormányzat és a BKSZT Kft. között létrejött, a KTVF 50811-8/2011 számú vízjogi létesítmény alapján végzett beruházás utáni vízterhelési díj visszaigényléséről szóló megállapodás módosítását, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására. Egyúttal tudomásul veszi, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. közgyűlésén, illetőleg a BKSZT Kft. taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzatot, mint tulajdonost képviselő személy az előterjesztés tárgyát képező szerződésmódosítás elfogadása kérdésében a Gt. 20. § (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel nem szavazhat.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Javaslat a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. üzletszabályzatának elfogadására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1699/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprő-ipari Kft. üzletszabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 44. pontja: Javaslat a BKSZT Kft. 50,2%-os üzletrészének a Fővárosi Vízművek Zrt. részére történő értékesítéséről szóló üzletrész és részvény adásvételi szerződés technikai okból történő módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1700/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva jóváhagyja és megköti az 1249/2013. (VI. 12.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, a Budapest Főváros Önkormányzata BKSZT Kft.-ben meglévő 50,2%-os üzletrészének Fővárosi Vízművek Zrt. részére történő értékesítésére irányuló üzletrész és részvény adásvételi szerződés módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: a szerződésmódosításnak a Társaság közgyűlése általi jóváhagyását követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. szeptember 30-ai rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1701/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. szeptember 30-án tartandó rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

1. napirendi pont vonatkozásában: a Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. évi beruházási tervének I. féléves teljesítéséről és a 150 M Ft-ot meghaladó értékű beruházások helyzetéről szóló jelentés elfogadását.

2. napirendi pont vonatkozásában:

- A Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. számú beruházási tervének módosításáról szóló 144/2013. számú határozat melléklete szerint - az összforrás 5 150 991 E Ft-ról a biatorbágyi területen keletkezett értékcsökkenésből származó 36 600 E Ft-tal, valamint fenntartásból beruházásba átcsoportosítandó 253 000 E Ft-tal, azaz összesen 289 600 E Ft-tal 5 440 591 E Ft-ra történő megemelésének elfogadását az alábbiaknak megfelelően:

- A terv I. ütemét érintő módosítások tekintetében:

- 9 db új tétel tervbe való beemelése 261 300 E Ft értékben;

- 18 db tétel keretének módosítása (ebből 8 db tétel keretének csökkentése 100 500 E Ft értékben, valamint 10 db tétel keretének emelése 492 200 E Ft értékben), melynek szaldója +391 700 E Ft.

- A terv II. ütemét érintő módosítások tekintetében:

- 7 db tétel törlése 376 000 E Ft értékben;

- 2 db tétel 24 000 E Ft-tal történő csökkentése.

- A biatorbágyi területre vonatkozó módosítások tekintetében:

- 12 db új tétel tervbe való beemelése 36 600 E Ft értékben.

- A határozat melléklete szerint - Budakeszi Város Önkormányzatával kötött vagyonkezelési szerződésben foglaltaknak megfelelően az összforrás 5 440 591 E Ft-ról 167 707 E Ft-tal 5 608 298 E Ft-ra történő megemelésének elfogadását.

- A korábban a 2013-as beruházási tervben zárolt 1,3 Mrd Ft-ból 0,896 Mrd Ft-os beruházási keret törlését azzal, hogy az abban szereplő munkálatokat a 2014. évi beruházási tervbe szükséges beemelni.

3. napirend vonatkozásában: A Fővárosi Vízművek Zrt. beruházási szabályzata módosításának elfogadását a beterjesztett melléklet szerinti tartalommal.

4. napirendi pont vonatkozásában: A „Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. közötti kölcsönszerződés módosítására” tárgyú előterjesztésben szereplő, a Fővárosi Közgyűlés által meghozott döntésnek megfelelően.

5. napirendi pont vonatkozásában:

- A Szigethalom Város Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. között kötendő, a beterjesztett melléklet szerinti részvény adásvételi szerződés elfogadását, az alábbi lényeges elemekkel:

- az értékesítendő részvények: 10 db, egyenként egyszázezer forint névértékű részvény, melyek sorszáma: 585367-585372 és 585464-585467;

- részvények össznévértéke: 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint;

- részvények eladási ára: 985 589 Ft, azaz kilencszáznyolcvanötezer-ötszáznyolcvankilenc forint;

- Társaságban ezen részvényekkel megtestesített tulajdoni arány: 0,002%;

- vételár fizetési határidő: 2014. május 1.

- A részvényesek felsorolását tartalmazó, az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti alapszabály-módosítás elfogadását.

Határidő: 2013. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

1702/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. szeptember 30-án tartandó rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: 2013. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: Javaslat hozzájárulás megadására a Rudas Gyógyfürdő déli szárnyának fejlesztéséhez.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1703/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel elvonja a Gazdasági Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörét, és a Fővárosi Önkormányzat hozzájárulást ad a BGYH Zrt. részére a Budapest 5540, 5541 és 5542 helyrajzi számú ingatlanok használójaként az ingatlanokon tervezett fejlesztés tervezési, előkészítési és kivitelezési munkáihoz, melynek teljes költségét a BGYH Zrt. biztosítja; egyben felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti hozzájárulás aláírására. Felkéri továbbá a főpolgármestert az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt üzemeltetési megállapodás felülvizsgálatára.

Határidő: a hozzájárulás aláírására: a döntést követő 15 nap;

az üzemeltetési megállapodás felülvizsgálatára: a rekonstrukció használatbavételi engedélyének jogerőre emelkedését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: Javaslat a FŐTÁV Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás megszüntetésére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1704/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. között hatályos együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetését, és felkéri a főpolgármestert a megszüntetésről szóló megállapodásnak az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervével kapcsolatos döntés meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1705/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság 2013. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

- A Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása következtében a Társaságnál rendelkezésre álló 27 226 E Ft átvett pénzeszközből 22 700 E Ft-ot címzetten a tervben szereplő beruházások megvalósításához rendel.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. év I-V. hónapra vonatkozó elszámolásának elfogadására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1706/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság ügyvezetője által előterjesztett, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti, a 2013. év I-V. hónapra vonatkozó elszámolást (mérleg, eredménykimutatás, kompenzációelszámolás, teljességi nyilatkozat, szöveges indokolás).

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: Javaslat derogációs projektek önrészének halasztott kifizetésére.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1707/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 96. §-a (4) bekezdésének j) pontja alapján az Unió strukturális alapjainak és Kohéziós Alapjának támogatásával megvalósuló projektekre vonatkozó, a főváros likviditási pozícióját átmenetileg javító, halasztott önerőfizetés alkalmazásának lehetőségével élni kíván a

- KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002 számú „A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” tárgyú projekt;

- KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 számú „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” tárgyú projekt, továbbá a

- KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056 számú „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” projekt kapcsán.

1708/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a Közreműködő Szervezet felé a kifizetési kérelmek a határozat elfogadásától a halasztott önerőfizetés igénylésével kerüljenek benyújtásra, valamint a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás részére biztosítandó önerő szintén halasztott fizetéssel kerüljön teljesítésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1709/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a halasztott önerőfizetéssel érintett projektek engedélyokiratainak, és a BKISZ projekt esetében a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulással kötött pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás módosítását, továbbá a források felhasználásának átütemezéséhez kapcsolódó rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 51. pontja: Javaslat a FUTÁR projekt fejlesztési megállapodásának technikai módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1710/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

egyetért a FUTÁR projekt műszaki megvalósításának és végső pénzügyi elszámolásának határidő-módosításával.

1711/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „FUTÁR projekt befejezése”-ről szóló fejlesztési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetése I. félévi alakulásáról.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1712/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Budapest Főváros Önkormányzata 2013. I. félévi költségvetése alakulásáról szóló beszámolót.

1713/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

A 629/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. határozatot úgy módosítja, hogy a határozatban hivatkozott, a Fővárosi Önkormányzat és a Főpolgármesteri Hivatal közötti vagyonmegosztásról szóló jegyzőkönyv helyébe az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező jegyzőkönyv lép, egyúttal jóváhagyja a jegyzőkönyvben foglaltakat és felkéri a főpolgármestert a jegyzőkönyv aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 53. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Étv. 60. § (10) bekezdésében rögzített hozzájárulási jogának gyakorlására Budapest IV. és XV. kerület Káposztásmegyer, intermodális központ és környezetére vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1714/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Szabályozási Kerettervben meghatározott keretövezet figyelembe-vétele helyett a Fővárosi Településszerkezeti Terv területfelhasználásának megfelelő egyéb alkalmazható keretövezetnek megfelelő - Budapest IV. és XV. kerület Káposztásmegyer, intermodális központ és környezetére vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv javaslatában foglaltak szerint -, az építési övezetek, övezetek megállapításához a hozzájárulását megadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1715/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 54. pontja: Javaslat az ÁROP-3.A.3 kódszámú „Területfejlesztési tevékenység támogatása a KMR régióban” című módosított konstrukcióba történt pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1716/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

egyetért és jóváhagyja az ÁROP-3.A.3-2013 jelű konstrukcióba „A főváros megyei szintű tervdokumentumainak megalapozása és elkészítése” címmel történt pályázat benyújtását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1717/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy amennyiben a Közép-Magyarországi Operatív Programban a Budapest Főváros 2014-2020 időszakot érintő terület- és településfejlesztési tervezési dokumentumai előkészítésének finanszírozására alkalmas pályázati kiírás megjelenik, úgy az ÁROP-3.A.3-2013 pályázati konstrukcióba benyújtott pályázatát a Fővárosi Önkormányzat visszavonja, és egy új pályázatot nyújt be az új kiírásra.

Határidő: 2013. december 20.

Felelős: Tarlós István

A napirend 55. pontja: Javaslat egyes kulturális társaságok szervezeti és működési szabályzatainak jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1718/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a József Attila Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a József Attila Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság új szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1719/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a József Attila Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1720/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Szabad Tér Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Szabad Tér Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság új szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1721/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Szabad Tér Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1722/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szervezeti és működési szabályzatának módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1723/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 56. pontja: Javaslat az Élet menete c. szobor elhelyezésére a Március 15. téren.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1724/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése értelmében az Élet Menete Alapítvány, illetve a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt. kérelme alapján jóváhagyja, hogy a kezdeményezők - a felállítási, valamint a felújítási és karbantartási költségek vállalása mellett - elhelyezzék a Kelemen Zénó szobrászművész által az Élet menete címmel készített kompozíciót az V. kerület, Március 15. téren, az Erzsébet híd déli hídfője melletti zöldterületen, a következő (két gránittáblán, a járda felőli térfalon elhelyezendő) magyar és angol nyelvű, az alapítványra, a műre, valamint a támogatókra vonatkozó feliratokkal:

„Alapítványunk minden évben megemlékezéseket szervez a zsidóság legnagyobb tragédiájának a színhelyén, a lengyelországi Auschwitz-Birkenauban, ahol a világ legkülönbözőbb részeiről összegyűlt több ezer emlékező a két haláltábor közötti távolságot gyalog teszi meg, a halálmenetre emlékezve az ’Élet Menetével’. Az Élet Menete Alapítvány emlékprogramjai egyszerre szólnak a jelenről és a múltról. Csak a múlt hiteles megjelenítése, megértése és tudomásulvétele tud segíteni abban, hogy sikeresen küzdhessünk az emberellenes eszmék képviselői és gonoszságai ellen. A felnövekvő nemzedékek történelmi tisztánlátásához újra meg újra fel kell idéznünk a 20. század sötét korszakait, szörnyű rémtetteit, hogy ne lehessen azokat letagadni, meghamisítani. Emlékezni és emlékeztetni - kell és kötelesség!” // „Az élet és a halál megállíthatatlanul, mint örvénylő spirál, váltja egymást az idők kezdete óta. A mű ennek az állandó körforgásnak állít emléket a zárt geometrikus és a nyitott organi-kus forma alkalmazásával. A szobor számspirálja a tábori tetoválásra, az identitás elvesztésére utal. Messzebbről szemlélve ujjlenyomatra asszociálunk, amely megismételhetetlen, legfőbb azonosítónk. A talapzat nélküli megfogalmazás pedig arra inspirál, hogy birtokba vegyük és használjuk a plasztika adta lehetőséget. A formák és a szimbólumok között azonban ott rejtőzik a témából fakadó örökös feszültség.” // Támogatók: Belváros-Lipótváros V. kerület Önkormányzata, Magyarország Kormánya, KIM Wekerle Sándor Alapkezelő, Budapest Főváros Önkormányzata, Mazsihisz, Pataki György, Lefkovits Judit és Zoltán / 2014. április 26.

Határidő: a határozat megküldésére a döntést követő 20 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 57. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Esély Nonprofit Kft. között fennálló közszolgáltatási keretszerződés módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1725/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Esély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti, az 1. számú módosítással egységes szerkezetben kiadott közszolgáltatási keretszerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a közszolgáltatási keretszerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 58. pontja: Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1726/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 21/2010. (II. 18.) számú és a 22/2010. (II. 18.) számú korábbi szervezeti és működési szabályzatokat elfogadó határozatait.

Határidő: az új SZMSZ hatálybalépésének napja

Felelős: Tarlós István

1727/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapesti Sportszolgáltató Központ költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 59. pontja: Javaslat a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság számára a 2012. évi „9206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret” céltartalék címkód terhére nyújtott támogatás beszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: Zsolnai József

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1728/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság részére 2012. évben nyújtott 2000 E Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló beszámolót.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 60. pontja: Javaslat a Készenléti Rendőrség számára a 2012. évi „9206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret” céltartalék címkód terhére nyújtott támogatás beszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: Zsolnai József

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1729/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a Készenléti Rendőrség részére 2012. évben nyújtott 2000 E Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló beszámolót.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 61. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. közötti kölcsönszerződés módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1730/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Vízművek Zrt. tulajdonosaként tudomásul veszi, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. hitelfelvételére irányuló, 2013. január 4-én kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult.

1731/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. között 2012. június 29. napján kelt részvényesi kölcsönszerződés 3. számú módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerint.

Határidő: a Fővárosi Vízművek Zrt. közgyűlésének a részvényesi kölcsönszerződés 3. számú módosítása jóváhagyásától számított 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 62. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1732/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel az 1733-1734/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra - elfogadja.

1733/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

A 352/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

1734/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. h.

A 642/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja;

- az 1390/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. március 31-re módosítja;

- a 3567/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- a 97/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. október 31-re módosítja;

- a 169/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- a 957/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadásáig módosítja;

- az 1197/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- a 2008/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- a 258/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- a 921/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2013. szeptember 26-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére