A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2013. november 14-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1735/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az alábbi, zárt ülésen tárgyalandó napirendekkel kezdi ülését:

- 1. „Javaslat a Budapesti Német Iskola Alapítvány alapító okiratának módosítására”,

- 2. „Javaslat kulturális kft.-k ügyvezetőinek munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival, továbbá összeférhetetlenséggel kapcsolatos döntésre”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1736/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy ebédszünet utáni első pontként tárgyalja meg a „Javaslat .../2013. (......) Főv. Kgy. rendelet megalkotására Budapest Főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1737/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 3. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a 2014. évi közösségi közlekedési tarifákra” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1738/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a Budapesti Német Iskola Alapítvány alapító okiratának módosítására.

2. Javaslat kulturális kft.-k ügyvezetőinek munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival, továbbá összeférhetetlenséggel kapcsolatos döntésre.

3. Javaslat a 2014. évi közösségi közlekedési tarifákra.

4. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzata és Hanoi Város Önkormányzata között.

5. Javaslat a Budapesti Városfejlesztési és Város-rehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására és díjazásának megállapítására.

6. Javaslat a „914802 Bűnmegelőzési keret céltartaléka” felhasználására.

7. Javaslat a RÉV8 Zrt. felügyelőbizottsági elnökének díjazásával kapcsolatos előzetes döntés meghozatalára.

8. Javaslat önkormányzati rendelet megalkotására, továbbá előzetes kötelezettségvállalásra a Fővárosi Önkormányzat köztisztviselői 2014. évi illetménykiegészítésének és 2014. évi illetményeltérítésének, valamint projektmenedzsment feladatok ellátásához szükséges létszám határozatlan időre történő módosítása miatt szükséges előirányzat módosítására.

9. Javaslat a Vagyonrendelet módosítására, az FTSZV Kft. 2013. évi forrásigényének biztosítására, a közszolgáltatási szerződésének 7. számú módosítására és az 1575/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtására.

10. Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-vel.

11. Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás társulási szerződésének és alapító okiratának módosítása.

12. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

13. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

14. Javaslat „A X. Sibrik Miklós úti híd felújításának megvalósításáról” szóló megvalósítási megállapodás 2. számú módosítására.

15. Javaslat a 2012-2014. évi útfelújítási program megvalósításáról szóló megállapodás 4. számú módosítására.

16. Javaslat a Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer (HAIR) jogszabályi változásokból eredő informatikai fejlesztéséhez szükséges fedezet biztosítására.

17. Budapest II., Heinrich u. 3-5. sz. 11377/1 hrsz.-ú ingatlan - Magyar Szentföld Templom - értékesítése.

18. A Budapest XVII., Cséplő utca 125872 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó ingatlanhasználati megállapodás módosítása.

19. Javaslat a pénzügyi rendszer továbbfejlesztése engedélyokirat módosítására.

20. Javaslat a 2014. évi folyószámla-hitelkeret jóváhagyására.

21. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út-Jászberényi út-Maglódi út-Sibrik Miklós utca-Mádi út-Téglavető utca-Dér utca-Harmat utca által határolt területre vonatkozóan.

22. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (FSZKT) eseti módosítására a Budapest XVI. kerület, Újszász utca-Nógrádverőce utca-Album utca-Anilin utca által határolt területen található 104099/7 hrsz.-ú területre vonatkozóan.

23. Javaslat a „Szent Flórián fogadalmi oltár szoborcsoport környezetrendezése” c. beruházás megvalósítása érdekében többletforrás biztosítására.

24. Javaslat a Roma-Net projekt folytatására az URBACT II programhoz pályázat benyújtására.

25. Javaslat a „Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukció-ja)” című projekt támogatási szerződésének 16. számú és engedélyokiratának 11. számú módosítására.

26. Javaslat a Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására, valamint a Budapest Ösztöndíj Programhoz kapcsolódó döntések meghozatalára.

27. Javaslat az oktatási ágazatban feladatváltozásokhoz kapcsolódó előirányzatok módosítására.

28. Javaslat Budapest Főváros Levéltára alapító okiratának módosítására.

29. Javaslat a Budapesti Operettszínház alapító okiratának módosítására.

30. Javaslat a Budapesti Operettszínház főigazgatói álláshelyének pályáztatásával kapcsolatos döntésre.

31. Javaslat a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyének pályáztatásával kapcsolatos döntésre.

32. Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatójának megbízására.

33. Javaslat a „FÁNK közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában” című engedélyokirat jóváhagyására.

34. Javaslat a Bartók Béla Emlékház igazgatói álláshelyének pályázati felhívására, a pályázatokat véleményező szakmai bizottság tagjaira.

35. Javaslat tagok delegálására egyes köznevelési intézményeknél létrehozandó intézményi tanácsba.

36. Javaslat a Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria létrehozásával és működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára.

37. Javaslat a „Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója” című engedélyokirat 3. számú módosítására.

38. Javaslat a stratégiai zajtérkép engedélyokiratának elfogadására.

39. Javaslat az IMMI zajszoftver licenszének meghosszabbítására.

40. Javaslat az egyes kiemelkedő fővárosi termékek, szolgáltatások és tevékenységek elismeréséről szóló 50/2013. (V. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

41. Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ Margitszigeti Atlétikai Centrum telephelyének fűtéskorszerűsítésére.

42. Javaslat sportszervezetek egyedi kérelmek alapján történő támogatására.

43. Javaslat a Ferencvárosi Torna Club és egyes szakosztályai részére nyújtandó támogatás rendezésére.

44. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

45. Javaslat a BKV 2011. évi tőkepótló támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség teljesítésének pénzügyi megvalósítására, a 990/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. határozat teljesítésére.

46. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2013. novemberi rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjára vonatkozó előzetes döntés meghozatalára.

47. Javaslat a TÉR_KÖZ Városrehabilitációs Pályázaton támogatást elnyert projektek együttműködési megállapodásainak jóváhagyására.

48. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

49. A BFVK Zrt. 2013. évi éves szerződésének 4. számú módosítása.

50. Javaslat a FÁÜ Zrt.-vel peren kívüli egyezség jóváhagyására.

51. Budapest XVII. kerület, 122015 hrsz.-ú ingatlan kártalanítási ügye.

52. Javaslat a Budapest III., Csillaghegyi út - Törökkő utca 19864/4 hrsz.-ú ingatlan használatba adására.

53. Javaslat a FŐKERT Zrt. tulajdonában álló Budapest XIX. ker., 169171/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére.

54. Kikötői parthasználati megállapodások hosszabbítása.

55. Javaslat a BKISZ projekttel kapcsolatban megkötött kerületi megállapodások módosítására.

56. Javaslat a „Budapest Szíve Program - Reprezentatív kaputérség kiépítése, I. ütem” című, KMOP-5.2.2/A-2008-0002 számú projekt támogatási szerződésének 8. sz. módosítására, valamint a projekt engedélyokiratának 7. sz. módosítására.

57. Javaslat pályázat benyújtására a KMOP-5.1.1/D2-13 jelű konstrukcióba.

58. Előzetes hozzájárulás kérése Budapest Főváros Önkormányzatának az „iCapital - EU Innovation Award” pályázaton való induláshoz.

59. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Étv. 60. § (10) bekezdésében rögzített hozzájárulási jogának gyakorlására a Budapest XXII. kerület, Budafok-Tétény Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítása a Rákóczi út-Gyula vezér út-Terv utca-Halk utca-Z-EZ övezet határa-Kőbányai út által határolt területre vonatkozóan.

60. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Étv. 60. § (10) bekezdésében rögzített hozzájárulási jogának gyakorlására, valamint a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására a Budapest VIII. kerület, Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának módosítása a Fiumei út-Salgótarjáni út-MÁV vasútvonal-Kőbányai út-Orczy tér által határolt területére vonatkozóan.

61. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Étv. 60. § (10) bekezdésében rögzített hozzájárulási jogának gyakorlására a Budapest XI. kerület, Hengermalom út-Szerémi út-Hauszmann Alajos utca-Budafoki út által határolt területre vonatkozóan.

62. Javaslat a 4. sz. metró projekt keretében elbontásra került közvilágítási hálózat értékének megtérítése tárgyú megállapodás megkötésére a BDK Kft-vel.

63. Javaslat beruházási megállapodás megkötésére Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzattal.

64. Javaslat alapítói utasítás kiadására az Óbudai Gázgyár toronyegyüttes állagmegóvó felújítás forrásrendezésével összefüggésben a BVV Zrt. fejlesztési tartalékának felhasználása érdekében.

65. Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatói pályázatával kapcsolatos döntésre.

66. Javaslat az EIA/2012/3.7.4. Fővárosi Migrációs Kerekasztal c. projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítására.

67. Javaslat Budapest Márka elismerő címek adományozására.

68. A Fővárosi Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2014. évi üzleti tervei tartalmi és formai követelményeinek meghatározása, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2013. évi éves beszámolói és 2014. évi üzleti tervei elkészítésének és közgyűlési jóváhagyásának ütemezése.

69. Az SZMSZ - 11/2013. (III. 18.) - 6. sz. melléklet 4.4 pontja szerinti beszámoló.

70. Javaslat a „Rögtön jövök!” projektiroda és galéria üzemeltetésére.

71. Javaslat a T-Rádió Közhasznú Alapítvány számára 2012. évi „9206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret” céltartalék címkód terhére nyújtott támogatás beszámolójának elfogadására.

72. Beszámoló a Közlekedési Tanácsnok éves (2013. évi) tevékenységéről.

73. Javaslat elvi döntés meghozatalára a XXIII. kerület, Meddőhányó utca és Dobó utca közötti útszakasz közvilágításának biztosítására.

74. Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár közbiztonságának növelését biztosító egyszeri támogatás nyújtására.

75. Javaslat a BKV Zrt. 2014. évben lejáró hiteleire vonatkozó tulajdonosi döntés meghozatalára.

76. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

77. FŐKERT NZrt. 2013. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 3. sz. módosítása.

78. Javaslat a Siemens Zrt.-vel kötött vállalkozási szerződés teljesítéséhez szükséges döntések meghozatalára.

Ebédszünet utáni első napirend:

Javaslat .../2013. (......) Főv. Kgy. rendelet megalkotására Budapest Főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 1. pontja: Javaslat a Budapesti Német Iskola Alapítvány alapító okiratának módosítására.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1739/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapesti Német Iskola Alapítvány Tanácsába a Fővárosi Önkormányzat, mint alapító jelöltjeként Pál-Botházy Emesét jelöli, továbbá - elfogadva a Társalapítók jelölését - az Alapítványi Tanácsot a változások bírósági nyilvántartásba bejegyzésének napjától az alábbiak szerint választja meg:

- dr. Panker Mária Anna Magyarország jelölése alapján - határozatlan időre;

- Pál-Botházy Emese Budapest Főváros Önkormányzata jelölése alapján - határozatlan időre;

- Stefanie Rolli Baden-Würtenberg Tartomány jelölése alapján - határozatlan időre;

- dr. Jens Waibel Német Szövetségi Köztársaság jelölése alapján - határozatlan időre;

- Peter Inzenhofer a német gazdaság képviselője - 3 éves határozott időre;

- Wolfart Jánosné a magyarországi német népcsoport képviselője - 3 éves határozott időre;

- dr. Petrányi Dóra az iskolában tanuló diákok szüleinek képviselője - 3 éves határozott időre;

- Varga István az iskolában tanuló diákok szüleinek képviselője - 3 éves határozott időre;

- Dr. Marc-Tell Madl az iskolában tanuló diákok szüleinek képviselője - 3 éves határozott időre,

az Alapítványi Tanács elnöke: dr. Petrányi Dóra,

az Alapítványi Tanács elnökhelyettese: Peter Inzenhofer.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzat által delegált tagot és Társalapítókat a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1740/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Német Iskola Alapítvány felügyelőbizottságába a Fővárosi Önkormányzat tagjaként Takács Máriát jelöli, továbbá - elfogadva a Társalapítók jelölését - a felügyelőbizottságot a bírósági nyilvántartásba bejegyzésének napjától 5 éves határozott időtartamra az alábbi összetételben választja meg:

- Olaf Giehl

- Andrea Köhler

- Mézner Rita

- Takács Mária.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzat által delegált tagot és Társalapítókat a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1741/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapesti Német Iskola Alapítvány alapító okiratának az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti módosítását, valamint az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Javaslat kulturális kft.-k ügyvezetőinek munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival, továbbá összeférhetetlenséggel kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1742/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. és a Leinád Művészeti Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-963632) közötti szerződés megkötését, Bálint András „Arthur Schnitzler: Anatol” c. művének rendezésével kapcsolatban az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi személyi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1743/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. és a Leinád Művészeti Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-963632) közötti szerződés megkötését, Bálint András „Magvető Est” műsorvezetői, az „Úr és kutya”, a „Holt lelkek”, a „Mozgófénykép” c. előadásokban végzett színészi, valamint az „Irodallam” c. előadás rendezői és színészi tevékenységével kapcsolatban az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi személyi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1744/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Madách Színház Nonprofit Kft. és a Dr. Stage Színházművészeti Tevékenységet Szervező és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-755373) közötti felhasználói szerződés megkötését, Szirtes Tamás ügyvezető „Poligamy” című musical felhasználásával kapcsolatban az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi személyi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1745/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. és a Med-art II. Művészeti Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-619734) közötti szerződés megkötését, Meczner János „Diótörő” c. mű rendezésével kapcsolatban az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi személyi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1746/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 41. § (2) bekezdése alapján Puskás Tamásnak, a Centrál Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának az Orgonás Kulturális Szolgáltató Betéti Társaságban (cégjegyzékszám: 01-06-735702), és a P&B Szórakoztatás Szervező és Bonyolító Betéti Társaságban (cégjegyzékszám: 01-06-117064) történő részesedés szerzés tilalma alól a felmentést megadja.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1747/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi Puskás Tamásnak, a Centrál Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. § (2) bekezdés c) pontja alapján tett bejelentését, mely szerint hozzátartozója, Básti Julianna a P&B Szórakoztatás Szervező és Bonyolító Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-117064) kültagja.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Javaslat a 2014. évi közösségi közlekedési tarifákra.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1748/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Jobbik-frakció módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés a fővárosi közösségi közlekedés viteldíjainak 2014. évi legmagasabb mértékét, a 2013. évi viteldíjak összegéhez képest 30%-kal csökkentett mértékben állapítja meg valamennyi termékkategória vonatkozásában.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés átruházott hatáskörében eljárva törvénymódosítást kezdeményezzen a 100%-os önkormányzati tulajdonú és közszolgáltatási szerződéssel közösségi közlekedést fenntartó, üzemeltető szolgáltatók esetében, a legalább 6000 főt elérő vállalkozások vonatkozásában annak érdekében, hogy a jogalkotó a jövedéki adó megfizetése alól ezen szolgáltatók számára mentességet biztosítson.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1749/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a 2014. évi közösségi közlekedési tarifákat és a hatálybalépés érdekében megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között létrejött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 9. számú módosítását a 0013-as számú módosító indítvány 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. november 20.

Felelős: Tarlós István

1750/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a BKK Zrt. vezérigazgatóját, hogy az utazóközönség a rezsicsökkentés nyomán bekövetkezett árváltozásról a lehető legszéleseb körben és részletesen kapjon tájékoztatást, továbbá minden szükséges intézkedést tegyen meg az olcsóbb bérletek 2014. január 1-jei zökkenőmentes bevezetése érdekében.

Határidő: 2014. január 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzata és Hanoi Város Önkormányzata között.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1751/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

egyetért és jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és Hanoi Város Önkormányzata között 2013. szeptember 16. napján megkötött együttműködési megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 5. pontja: Javaslat a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására és díjazásának megállapítására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1752/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- tudomásul veszi a Társaság jelenlegi megválasztott könyvvizsgálójának a Regálé Account Könyvvizsgáló, Adószakértő és Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaság (6726 Szeged, Fogarasi utca 6/b/2.) könyvvizsgálói tisztségéről történő lemondását és a könyvvizsgálói megbízási szerződés felbontását.

- a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja az ELE-CASH Könyvelő, Könyvvizsgáló, Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1148 Budapest, Vezér út 166/A, cégjegyzékszáma: Cg.01-09-915242, könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 001703), könyvvizsgálatért személyében is felelős személynek megválasztja Elekes Máriát (lakcíme: 2030 Érd, Rekettye u. 9., könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 003156) 2013. november 15-től 2015. május 31-ig terjedő időszakra, a Társaság 2013. és 2014. üzleti évének könyvvizsgálatára, díjazását 1 500 000 Ft/év + áfa összegben állapítja meg.

- felkéri a főpolgármestert, hogy a Gt. 284. § (2) bekezdésének megfelelően a részvényesi döntésről a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságát értesítse annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Javaslat a „914802 Bűnmegelőzési keret céltartaléka” felhasználására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1753/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

a bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok végrehajtása érdekében támogatja az alábbi szervezeteket:

TÁMOGATOTT
MEGNEVEZÉSE:
TÁMOGATÁS
CÉLJA:
TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
(E Ft)
T-Rádió Közhasznú Alapítvány Általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak szóló „a drogokról másképpen” előadássorozat támogatása. 4 000
Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége Az Egységes Polgárőr Informatikai Rendszer, valamint 24 órás központi ügyeleti rendszer működési, fenntartási költségeinek támogatása. 4 000

1754/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

A bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok végrehajtása érdekében csökkenti a „914802 Bűnmegelőzési keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül működési tartalék előirányzatát 8000 E Ft-tal, és egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847402 Bűnmegelőzési keret” cím működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre kiadás előirányzatát az alábbi támogatások érdekében:

TÁMOGATOTT
MEGNEVEZÉSE:
TÁMOGATÁS
CÉLJA:
TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
(E Ft)
T-Rádió Közhasznú Alapítvány Általános és középiskolás tanulóknak, pedagógusoknak szóló „a drogokról másképpen” előadássorozat támogatása. 4 000
Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége Az Egységes Polgárőr Informatikai Rendszer, valamint 24 órás központi ügyeleti rendszer működési, fenntartási költségeinek támogatása. 4 000

1755/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a T-Rádió Közhasznú Alapítvánnyal az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti támogatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1756/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetségével az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti támogatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat a RÉV8 Zrt. felügyelőbizottsági elnökének díjazásával kapcsolatos előzetes döntés meghozatalára.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1757/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében és (2) bekezdésének a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes meghatalmazottjaként és képviseletében szerződés alapján eljáró BFVK Zrt. képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntés meghozatalát:

- A többségi tulajdonos előzetes döntésével megegyezően, a RÉV8 Zrt. felügyelőbizottsági elnöke, Vörös Tamás (anyja neve: Kurusta Edit Rózsa, lakcíme: 1089 Budapest, Benyovszky Móric utca 29/B) megbízási díjának bruttó 250 000 Ft/hó összegben történő megállapítását, amely 2013. július 1. napjától érvényes.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat .../2013. (......) Főv. Kgy. rendelet megalkotására Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1758/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti rendelettervezet 1. sz. mellékletének 10. pontja - valamennyi burkolt járda - törlésre kerül.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1759/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

a „Javaslat .../2013. (......) Főv. Kgy. rendelet megalkotására Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül” című előterjesztés 3. számú melléklete szerinti .../2013. (......) Főv. Kgy. rendelet tervezet 1. számú mellékletének 8. pontját az alábbi tartalommal fogadja el:

8. „A Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló fővárosi közgyűlési rendelet szerinti védett és kiemelten védett területek az Óbudai-sziget kivételével.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1760/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti rendelet tervezet 2. sz. mellékletébe beépülnek a pótlólag megküldött XIV., XVI., XVII., XVIII. kerületi, és a helyszínen 016/B. sz. alatt kiosztott IV. kerületi javaslatok.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1761/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés nem fogadja el az előterjesztés szerinti .../2013. (......) Főv. Kgy. rendeletet Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül.

A Fővárosi Önkormányzat 2008-ban elfogadott Hajléktalanellátási Koncepciójának alapelveit és céljait és az önkormányzat legfőbb teendőit - melyek hozzájárulnak a tömeges hajléktalanság felszámolásához, a hajléktalanná válás megelőzéséhez, a fővárosi hajléktalanellátó rendszer megújításához - elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Hajléktalanügyi Koncepciót szükség szerint aktualizálja és azt terjessze be a Fővárosi Közgyűlés elé elfogadásra.

Határidő: 2014. január

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Hajléktalanügyi Koncepció végrehajtásához a cselekvési tervet a hajléktalanellátásban dolgozó szakemberek bevonásával készíttesse elő, és azt terjessze be a Fővárosi Közgyűlés elé elfogadásra.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet előterjesztésének időpontja

Felelős: Tarlós István.”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül, az előterjesztés - az egyéni előterjesztői módosító indítvánnyal és a szóbeli kiegészítéssel módosított, illetve a beérkezett IV., XIV., XVI., XVII., XVIII. kerületi javaslatokkal kiegészített - 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1762/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az alábbi napirendi pontok tárgyalásával folytatja ülését:

8. Javaslat önkormányzati rendelet megalkotására, továbbá előzetes kötelezettségvállalásra a Fővárosi Önkormányzat köztisztviselői 2014. évi illetménykiegészítésének és 2014. évi illetményeltérítésének, valamint projektmenedzsment feladatok ellátásához szükséges létszám határozatlan időre történő módosítása miatt szükséges előirányzat módosítására.

9. Javaslat a Vagyonrendelet módosítására, az FTSZV Kft. 2013. évi forrásigényének biztosítására, a közszolgáltatási szerződésének 7. számú módosítására és az 1575/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtására.

10. Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-vel.

11. Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás társulási szerződésének és alapító okiratának módosítása.

12. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

13. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

14. Javaslat „A X. Sibrik Miklós úti híd felújításának megvalósításáról” szóló megvalósítási megállapodás 2. számú módosítására.

15. Javaslat a 2012-2014. évi útfelújítási program megvalósításáról szóló megállapodás 4. számú módosítására.

19. Javaslat a pénzügyi rendszer továbbfejlesztése engedélyokirat módosítására.

20. Javaslat a 2014. évi folyószámla-hitelkeret jóváhagyására.

30. Javaslat a Budapesti Operettszínház főigazgatói álláshelyének pályáztatásával kapcsolatos döntésre.

31. Javaslat a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyének pályáztatásával kapcsolatos döntésre.

32. Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatójának megbízására.

45. Javaslat a BKV 2011. évi tőkepótló támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség teljesítésének pénzügyi megvalósítására, a 990/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. határozat teljesítésére.

46. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2013. novemberi rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjára vonatkozó előzetes döntés meghozatalára.

47. Javaslat a TÉR_KÖZ Városrehabilitációs Pályázaton támogatást elnyert projektek együttműködési megállapodásainak jóváhagyására.

60. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Étv. 60. § (10) bekezdésében rögzített hozzájárulási jogának gyakorlására, valamint a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására a Budapest VIII. kerület, Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának módosítása a Fiumei út-Salgótarjáni út-MÁV vasútvonal-Kőbányai út-Orczy tér által határolt területére vonatkozóan.

61. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Étv. 60. § (10) bekezdésében rögzített hozzájárulási jogának gyakorlására a Budapest XI. kerület, Hengermalom út-Szerémi út-Hauszmann Alajos utca-Budafoki út által határolt területre vonatkozóan.

62. Javaslat a 4. sz. metró projekt keretében elbontásra került közvilágítási hálózat értékének megtérítése tárgyú megállapodás megkötésére a BDK Kft-vel.

A napirend 9. pontja: Javaslat önkormányzati rendelet megalkotására, továbbá előzetes kötelezettségvállalásra a Fővárosi Önkormányzat köztisztviselői 2014. évi illetménykiegészítésének és 2014. évi illetményeltérítésének, valamint projektmenedzsment feladatok ellátásához szükséges létszám határozatlan időre történő módosítása miatt szükséges előirányzat módosítására.

Előterjesztők: Sárádi Kálmánné dr., dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 78/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendeletét a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékéről az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1763/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

előzetes kötelezettséget vállal

- a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői 2014. évi illetménykiegészítésének biztosítására a 2014. évi költségvetésben a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatán 545 560 E Ft összegben (ebből: személyi juttatások 429 575 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 115 985 E Ft), melyhez a fedezet az éves költségvetési rendeletekben betervezésre került, így 2014. évre - a korábbi évekhez képest - többletforrás biztosítására nincs szükség;

- Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság köztisztviselői 2014. évi illetménykiegészítésének biztosítására a 2014. évi költségvetésben a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatási és kiadási előirányzatán 151 424 E Ft összegben (ebből: személyi juttatások 119 232 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 192 E Ft), melyhez a fedezet az éves költségvetési rendeletekben betervezésre került, így 2014. évre - a korábbi évekhez képest - többletforrás biztosítására nincs szükség.

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1764/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Előzetes kötelezettséget vállal

- a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői 2014. évi illetményeltérítésének a Kttv. 133. § (3) bekezdése alapján történő biztosítására a 2014. évi költségvetésben a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatán 328 727 E Ft összegben (ebből: személyi juttatások 258 840 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 69 887 E Ft), melyhez a fedezet az éves költségvetési rendeletekben betervezésre került, így 2014. évre - a korábbi évekhez képest - többletforrás biztosítására nincs szükség;

- a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság köztisztviselői 2014. évi illetményeltérítésének biztosítására a 2014. évi költségvetésben a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatási és kiadási előirányzatán 6891 E Ft összegben (ebből: személyi juttatások 5426 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1465 E Ft) és engedélyezi, hogy a szükséges fedezetet az Igazgatóság a saját bevételeiből biztosítsa.

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1765/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az uniós társfinanszírozással megvalósuló fejlesztések megvalósításával kapcsolatos projektmenedzsment és szakmai menedzsment feladatok maradéktalan és megfelelő színvonalon történő ellátása érdekében a Projekt Megvalósító Csoport 11 fő köztisztviselői álláshelyének időtartamát határozatlan időre módosítja, melynek fedezetét a 2014. évi költségvetésben a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatán 96 335 E Ft összegben biztosítja (ebből: személyi juttatások 76 332 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 013 E Ft), melyhez a fedezet az éves költségvetési rendeletekben betervezésre került, így 2014. évre - a korábbi évekhez képest - többletforrás biztosítására nincs szükség.

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat a Vagyonrendelet módosítására, az FTSZV Kft. 2013. évi forrásigényének biztosítására, a közszolgáltatási szerződésének 7. számú módosítására és az 1575/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtására.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 79/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1766/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy biztosítja az FTSZV Kft. 2013. év második félévére vonatkozó, a központi díjintézkedések végrehajtásából fakadó forrásszükségletét, és ennek érdekében a 2013. évre vonatkozóan 72 000 E Ft elszámolási kötelemmel terhelt előzetes pénzügyi támogatást biztosít. Ennek érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 72 000 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „823701 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

1767/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a központi díjintézkedések pénzügyi hatásainak ellentételezésére a 2013. évre elszámolási kötelemmel biztosított támogatás összege és a FTSZV Kft. könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott tényleges forrásigény (jogos kompenzációigény) különbözetének elszámolása alapján az igazolt többletforrást biztosítja a FTSZV Kft. részére, illetve a tényleges forrásigényt meghaladó támogatás összegét a FTSZV Kft. visszafizeti a Fővárosi Önkormányzatnak.

Határidő: a FTSZV Kft. auditált mérlegének elfogadását követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1768/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Az 1575/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 140 000 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „823701 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása” címrend kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

1769/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Az 1575/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtása érdekében előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a 2014. évi költségvetésében 168 000 E Ft, a 2015. évi költségvetésében 28 000 E Ft működési célú pénzeszköz előirányzatot biztosít a „823701 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási feladat elszámolása” címkódon.

Határidő: a 2014-2015. évi költségvetés tervezésével egyidejűleg

Felelős: Tarlós István

1770/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.-vel a közszolgáltatási szerződés 7. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Javaslat közszolgáltatási szerződés megkötésére a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-vel.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1771/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

elismeri az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti díjjavaslatban foglaltakat, mint a 2013. évi díjkompenzáció alapját képező számított díj mértékét.

1772/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Biztosítja a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprő-ipari Kft. részére a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2013. évi hiányzó forrását, ennek érdekében 201 763 E Ft-tal, azaz kétszázegymillió-hétszázhatvanháromezer forinttal csökkenti a „919801 Közmű feladatokhoz kapcsolódó többletkiadásokra céltartalék” cím kiadási előirányzatát, valamint 343 237 E Ft-tal, azaz háromszáznegyvenhárommillió-kétszázharminchétezer forinttal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát és ezzel egyidejűleg 545 000 E Ft-tal, azaz ötszáznegyvenötmillió forinttal megemeli az új „889301 Kéményseprőipari közszolgáltatási feladatok” cím működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre kiadási előirányzatát.

1773/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-vel a közszolgáltatási szerződés folytonosságát biztosító új közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Iroda (TVI) jóváhagyó állásfoglalásának beérkezését követő aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás társulási szerződésének és alapító okiratának módosítása.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1774/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás alapító okiratát az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

1775/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás alapító okirata módosításának aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1776/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás társulási szerződését az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal.

1777/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás társulási szerződése módosításának aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási szerződés, az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1778/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata, mint a Fővárosi Vízművek Zrt. részvényese a BKSZT Kft. Fővárosi Vízművek Zrt.-be történő beolvadását követően továbbra is a Fővárosi Vízművek Zrt. részvényese kíván maradni.

Felkéri a főpolgármestert az ezzel kapcsolatos - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 71. § (2) bekezdésére figyelemmel teendő -, az előterjesztés 2/4. sz. mellékletét képező nyilatkozat aláírására.

Határidő: 2013. november 18.

Felelős: Tarlós István

1779/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. november 18-án tartandó rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

1. napirendi pont:

- a BKSZT Kft. Fővárosi Vízművek Zrt.-be történő beolvadásának elhatározását a Gt. 81. §-a szerint, továbbá a Gt. 78. § (2) bekezdésére tekintettel, a részvényesektől előzetesen beszerzett nyilatkozat alapján - figyelembe véve azt is, hogy a beolvadó társaság kizárólagos tulajdonosa a Fővárosi Vízművek Zrt. - annak megállapítását, hogy a beolvadást követően a jogutód Fővárosi Vízművek Zrt.-nek valamennyi jelenlegi részvényes tagja kíván maradni.

- a beolvadáshoz a Gt. 73. § (2) bekezdése alapján vagyonmérleg-tervezetként a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegének elfogadását, erre figyelemmel a beolvadáshoz kapcsolódó vagyonmérleg-tervezetek, illetve vagyonleltár-tervezetek fordulónapjának 2013. december 31. napjában történő meghatározását. Továbbá az arra vonatkozó döntés meghozatalát, miszerint a Fővárosi Vízművek Zrt. közgyűlése megbízza a Társaság igazgatóságát - a beolvadó BKSZT Kft. vezető tisztségviselőivel, valamint az érintett társaságok menedzsmentjével együttműködve - a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek, a szükséges egyéb okiratok, valamint a beolvadási szerződés elkészítésével.

- az ebből a célból lefolytatott közbeszerzési eljárásban nyertes AlternAudit Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (1222 Budapest, Tüzér u. 7.) független könyvvizsgáló társaság megválasztását a beolvadással kapcsolatos könyvvizsgálói tevékenységek elvégzésére, az előterjesztés 2/1. sz. mellékletét képező szerződésnek megfelelően.

- a beolvadással kapcsolatos könyvvizsgálatra vonatkozó díjazás 4 450 000 Ft + a mindenkori áfa törvényben foglalt mértékű áfa összeggel történő elfogadását.

- a Társaság közgyűlésének arra vonatkozó döntését, miszerint él azzal a lehetőséggel, hogy a közbeszerzési eljárás során 2. helyezettet is hirdet, amely a Mazars Könyvszakértő és Tanácsadói Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.). Ebben az esetben a könyvvizsgálói tevékenység ellátására az előterjesztés 2/2. sz. mellékletét képező szerződésnek megfelelően kerül sor.

2. napirendi pont:

- Budapest Főváros Önkormányzatával 2012 decemberében kötött vagyonátszállási megállapodás 1. sz. módosításának elfogadását az 1586/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott tartalomnak megfelelően.

3. napirendi pont:

- Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. között a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Korlátolt Felelősségű Társaságban meglévő 50,2%-os üzletrész megvásárlása tárgyában létrejött üzletrész és részvény adásvételi szerződés módosításának jóváhagyását az 1700/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott tartalomnak megfelelően.

4. napirendi pont:

- A Microsoft Enterprise Agreement meghosszabbítása című, legfeljebb 210,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmány elfogadását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

5. napirendi pont:

- A döntéshez szükséges dokumentumok hiányában a napirendi pontnak a Társaság közgyűlésének napirendjéről történő levételét.

Határidő: 2013. november 18.

Felelős: Tarlós István

1780/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. november 18-án tartandó rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: 2013. november 18.

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs,

dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1781/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztést leveszi napirendjéről.

A napirend 15. pontja: Javaslat a „X. Sibrik Miklós úti híd felújításának megvalósításáról” szóló megvalósítási megállapodás 2. számú módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs,

dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1782/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

egyetért a „X. Sibrik Miklós úti híd felújítása” feladat megemelt 3 632 156 E Ft összköltséggel történő megvalósításával és biztosítja a 2015. évben felmerülő 306 617 E Ft többlet forrásigényt.

1783/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

A „X. Sibrik Miklós úti híd felújítása” feladat többletforrásának biztosítása érdekében csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások előirányzatán a „X. Sibrik Miklós úti híd felújítása” feladatot 784 379 E Ft-tal, valamint a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 306 617 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát 1 090 996 E Ft-tal.

Ezzel a „X. Sibrik Miklós úti híd felújítása” feladat teljes költsége 3 632 157 E Ft-ra, 2013. évi előirányzata 178 473 E Ft-ra, 2014. évi üteme 1 427 788 E Ft-ra, 2015. évi üteme 1 963 208 E Ft-ra változik.

1784/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „X. Sibrik Miklós úti híd felújítása” feladat engedélyokiratának 3. számú módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1785/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja „X. Sibrik Miklós úti híd felújításának megvalósításáról” szóló megvalósítási megállapodás 2. számú módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat a 2012-2014. évi útfelújítási program megvalósításáról szóló megállapodás 4. számú módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs,

dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1786/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Jobbik-frakció módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a fővárosi útfelújítási program késedelme a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. által kialakított „új, integrált útfelújítási modell” miatt következett be, amely miatt kártérítési igénnyel él a közlekedésszervező vállalat irányában. Felkéri a főpolgármestert, hogy az okozott kár mértékének megállapítására vonatkozó kalkuláció elkészítése érdekében intézkedjen, és azt terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

Vitézy Dávid László jogviszonyának további fenntartásával nem ért egyet, ezért felkéri a BKK Zrt. igazgatóságának elnökét, hogy a vezérigazgatóval a munkaszerződést szüntesse meg.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy a belső ellenőrzés soron kívüli vizsgálata mellett intézkedjen a korábbi vezérigazgató kártérítési felelősségének megállapításáról.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1787/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h

egyetért a „2012-2014. évi Útfelújítási Program” projektjavaslatban foglalt műszaki tartalommal történő megvalósításával.

1788/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „2012-2014. évi Útfelújítási Program” c. feladat engedélyokiratának 1. számú módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete, illetve az előterjesztő által szóban tett módosítás szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1789/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Megvalósítási megállapodás a 2012-2014. évi Útfelújítási Program megvalósításáról” 4. számú módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Javaslat a pénzügyi rendszer továbbfejlesztése engedélyokirat módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1790/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az Integrált Pénzügyi Információs Rendszer supportja, jogszabálykövetés és informatikai támogatás fedezetét a „740302 Hivatali beruházások” címen szereplő, „Pénzügyi rendszer továbbfejlesztése” feladat terhére biztosítja (2013-ban 25 000 E Ft összegben, 2014-ben 20 900 E Ft összegben), ezáltal a pénzügyi rendszer továbbfejlesztése feladatot 54 100 E Ft összköltséggel kívánja megvalósítani.

1791/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „740302 Hivatali beruházások” címen belül a „Pénzügyi rendszer továbbfejlesztése” feladat 2013. évi támogatási és kiadási, azon belül céljelleggel támogatott intézményi beruházás előirányzatát 25 000 E Ft-tal, 2014. évi előirányzatát 20 900 E Ft-tal. Egyidejűleg 25 000 E Ft-tal megemeli a „710501 Hivatali informatikai feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

A „Pénzügyi rendszer továbbfejlesztése” feladat összköltsége 54 100 E Ft-ra módosul (2013. évi előirányzata 25 000 E Ft-ról 0 Ft-ra, 2014. évi előirányzata 25 000 E Ft-ról 4100 E Ft-ra módosul), a 2015. és a 2016. évi előirányzata változatlan.

1792/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy az Integrált Pénzügyi Információs Rendszer supportja, jogszabálykövetés és informatikai támogatás 2014. évi fedezetére 20 900 E Ft-ot biztosít a „710501 Hivatali informatikai feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatán.

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1793/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a pénzügyi rendszer továbbfejlesztése című, 006793 számú engedélyokirat 1. számú módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat a 2014. évi folyószámla-hitelkeret jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1794/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évben a tárgyévi gazdálkodásához legfeljebb 25 000 M Ft folyószámlahitelt vesz igénybe.

1795/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő 1. sz. szerződésmódosítást, és felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás és az előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő egységes folyószámla-hitelkeret szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1796/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal, hogy a 2014. évi folyószámlahitel igénybevételének és visszafizetésének időtartama alatt annak járulékait 2014. évi költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve a költségvetési előirányzat-módosítások során figyelembe veszi.

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezésekor, illetve folyamatos a 2014. év során

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat a Budapesti Operettszínház főigazgatói álláshelyének pályáztatásával kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1797/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MSZP-frakció módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés munkáltatói jogkörében eljárva, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (3) bekezdése alapján a Budapesti Operettszínház vezetői - főigazgatói - munkakör ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal - azzal az eltéréssel, hogy a munkakör betöltésének időtartama 2014. február 1-jétől 2019. január 31-ig terjedő időtartamra módosul -, egyben felkéri a főpolgármestert, tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázat megjelentetése érdekében.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1798/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h

munkáltatói jogkörében eljárva, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (3) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Budapesti Operettszínház vezetői - főigazgatói - munkakör ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert, tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázat megjelentetése érdekében.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1799/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (6) bekezdésében előírtaknak megfelelően a Budapesti Operettszínház főigazgatói álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságába a munkáltatói jogkör gyakorlója képviselőjeként az alábbi két főt kéri fel:

- Orbán Gyöngyi, fővárosi képviselő;

- .............................................

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1800/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (6) bekezdésében előírtaknak megfelelően felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a Budapesti Operettszínház vezetői - főigazgatói - álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottság tagjainak felkéréséről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1801/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (11) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy - amennyiben a pályázati eljárás 2014. január 31. napjáig nem zárul le - 2014. február 1-jétől az új vezetővel történő jogviszony létesítéséig a jelenlegi főigazgatót, Kerényi Miklós Gábort bízza meg a vezetői feladatok ellátásával.

Határidő: 2014. január 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetői pályáztatásával kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1802/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MSZP-frakció módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés munkáltatói jogkörében eljárva, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (3) bekezdése alapján a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal - azzal az eltéréssel, hogy a munkakör betöltésének időtartama 2014. február 1-jétől 2019. január 31-ig terjedő időtartamra módosul -, egyben felkéri a főpolgármestert, tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázat megjelentetése érdekében.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1803/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (3) bekezdése alapján a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázat megjelentetése érdekében.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1804/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (6) bekezdésében előírtaknak megfelelően a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságába a munkáltatói jogkör gyakorlójaként az alábbi két főt kéri fel:

- Orbán Gyöngyi, fővárosi képviselő;

- Németh Szilárd, kulturális és turisztikai tanácsnok.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1805/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (6) bekezdésében előírtaknak megfelelően felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottság felkéréséről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1806/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (11) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy - amennyiben a pályázati eljárás 2014. január 31. napjáig nem zárul le - 2014. február 1-jétől az új ügyvezetővel történő jogviszony létesítéséig a jelenlegi ügyvezetőt, Eszenyi Enikőt bízza meg az ügyvezetői feladatok ellátásával.

Határidő: 2014. január 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatójának megbízására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1807/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva megbízza - határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszonyának változatlan fenntartása mellett - dr. Farbaky Pétert a Budapesti Történeti Múzeum (1014 Budapest, Szent György tér 2.) magasabb vezetői - főigazgatói - feladatainak ellátásával öt évre terjedő határozott időtartamra, 2014. január 1-jétől 2018. december 31. napjáig bruttó 766 000 Ft havi illetmény megállapításával.

Határidő: 2014. január 1.

Felelős: Tarlós István

1808/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2014. január 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Javaslat a BKV Zrt. 2011. évi tőkepótló támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség teljesítésének pénzügyi megvalósítására, a 990/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. határozat teljesítésére.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1809/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a BKV Zrt. 1796 M Ft összegű visszafizetési kötelezettségének pénzügyi modelljéről szóló tájékoztatást.

1810/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő - a BKV Zrt. 2010. és 2011. évi tőkepótló támogatásának elszámolásáról szóló elszámolási megállapodást, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására, egyúttal hatályon kívül helyezi a 985/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. határozatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2013. novemberi rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjára vonatkozó előzetes döntés meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1811/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2013. november 15-ei, megismétlés esetén 2013. november 20-ai rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

1. napirend: Az FCSM Zrt. 2013-2014. évi üzleti terve vonatkozásában:

- A Társaság 2013. évre szóló üzleti tervének elfogadását, és a benyújtott 2014. évi üzleti terv „előterv”-ként történő elfogadását azzal, hogy a 2014. évre szóló végleges üzleti terv elfogadására a többi társaság 2014. évre vonatkozó üzleti terveinek elfogadásakor kerülhet sor.

2. napirend: „Az FCSM Zrt. 2013. június 30-ai közbenső mérlegének könyvvizsgálói auditja, osztalékelőleg kifizetése” tárgyú napirendi pont vonatkozásában:

- A Társaság igazgatósága által 2344 M Ft adózott eredménnyel jóváhagyott, az FCSM Zrt. 2013. június 30-ai auditált közbenső mérlegének és eredménykimutatásának elfogadását.

- Az igazgatóság javaslatának elfogadását, mely szerint a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 221. § (1) bekezdése alapján a 2013. június 30-ai auditált közbenső mérleg figyelembevételével - az osztalékelsőbbségi részvényes befektetők részére 2013. évre az 5/2013. sz. közgyűlési határozattal megállapított osztalékelőleg összegével megegyezően, a 2012. évben fizetett osztalék ¼-ével egyenlő - további 967 500 E Ft osztalékelőleg kerüljön kifizetésre a részvényesi szerződésben foglaltak szerint.

3. napirend: Az FCSM Zrt. 2013. szeptember 30-ai közbenső mérlegének könyvvizsgálói auditja, osztalékelőleg kifizetése tárgyú napirend vonatkozásában:

- A Társaság felügyelőbizottságának egyetértésével az igazgatóság által 3352 M Ft adózott eredménnyel jóváhagyott, az FCSM Zrt. 2013. szeptember 30-ai auditált közbenső mérlegének és eredménykimutatásának elfogadását.

- A felügyelőbizottság egyetértésével az igazgatóság javaslatának elfogadását, mely szerint a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 221. § (1) bekezdése alapján a 2013. szeptember 30-ai auditált közbenső mérleg figyelembevételével javasolja elfogadásra a Közgyűlésnek az osztalékelsőbbségi részvényes befektetők részére 2013. évre az 5/2013. sz. társasági közgyűlési határozattal megállapított 967 500 E Ft, II. negyedévre vonatkozó 2013. november 15-ei kifizetésén túlmenően, további egy alkalommal a 2012. évben fizetett osztalék összegének 1/4-ével egyenlő 967 500 E Ft osztalékelőleg fizetését 2013. november 18-ai határidővel.

Határidő: 2013. november 15., illetve a társasági közgyűlés napja

Felelős: Tarlós István

1812/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2013. november 15-ei, megismétlés esetén 2013. november 20-ai rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: 2013. november 15., illetve a társasági közgyűlés napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat a TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázaton támogatást elnyert projektek együttműködési megállapodásainak jóváhagyására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1813/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Somfai Ágnes módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő 8-as határozati javaslatban hivatkozott, a XXII. kerület „Budafok-Belváros új piac létesítése és közterületi rehabilitációs program a Játék utca térségében” c. projekt együttműködési megállapodásának 2.4. pontját úgy módosítja, hogy az előkészítés, tervezés soron zárójelben szerepeljen a „főtér közösségi tervezéssel” kitétel.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy dolgozza ki egy új városrehabilitációs és városfejlesztési célú alap működésének pénzügyi és szakmai feltételrendszerét.

Határidő: 2014. évi költségvetés benyújtásáig

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1814/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata között, a III. kerület „Multifunkciós közösségi tér kialakítása Békásmegyeren - A Heltai Jenő tér melletti lakóterület rehabilitációja” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1815/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata között, a VII. kerület, „Klauzál tér - Kreatív Belváros Szíve” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1816/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat között, a VIII. kerület „Európa Belvárosa Program II., a Palotanegyed Kulturális Városmegújítása” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1817/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat között, a VIII. kerület „’JÁTSZÓTÁRSAK’ - A II. János Pál pápa téri játszótér közösségi célú fejlesztése” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1818/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között, a X. kerület „A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1819/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat között, a XVI. kerület „Szilas-patak kerékpáros közösségi park-közösségi zöldterület rehabilitációja” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1820/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata között, a XX. kerület „A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1821/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat között, a XXII. kerület „Budafok-Belváros új piac létesítése és közterületi rehabilitációs program a Játék utca térségében” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1822/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat között, a XXII. kerület „A Stáció lépcső és a budafoki Kálvária és környezete rehabilitációs jellegű megújítása” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztői módosító indítvány 10. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1823/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala között, a XXIII. kerület „Molnár-szigeti volt napközis tábor és környezetének komplex rehabilitációja” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztői módosító indítvány 11. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1824/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatala között, a XVIII. kerület „Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztői módosító indítvány 12. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1825/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatala között, a XVIII. kerület „Lakatos lakótelep közösségi célú városrehabilitációs programja” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztői módosító indítvány 13. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1826/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata között, a XVII. kerület „Litera-tér multifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztői módosító indítvány 14. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1827/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata között, a XVII. kerület „Egészségkert a Rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztői módosító indítvány 15. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1828/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata között, a XIX. kerület „A Kossuth tér rehabilitációja” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztői módosító indítvány 16. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1829/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata között, a XIX. kerület „A Kispesti Jézus Szíve Templom környezetrendezése” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztői módosító indítvány 17. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1830/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Az 1573/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozattal a IX. kerület „Nehru-projekt” részére megítélt támogatás összegét két részre bontja, és az így megállapított támogatási részeket a projektrészekhez, mint külön támogatási összeget hozzárendeli, és azok vonatkozásában projektrészenként külön támogatási szerződéseket köt.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1831/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata között, a IX. kerület „Nehru-projekt” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztői módosító indítvány 18. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1832/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a megkötött együttműködési megállapodások alapján készítse elő és terjessze a Közgyűlés elé a támogatási szerződéseket.

Határidő: 2014. március 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Étv. 60. § (10) bekezdésében rögzített hozzájárulási jogának gyakorlására, valamint a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására a Budapest VIII. kerület, Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának módosítása a Fiumei út-Salgótarjáni út-MÁV vasútvonal-Kőbányai út-Orczy tér által határolt területére vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1833/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Szabályozási Kerettervben meghatározott keretövezet figyelembevétele helyett a Fővárosi Településszerkezeti Terv területfelhasználásának megfelelő egyéb alkalmazható keretövezetnek megfelelő - Budapest VIII. kerület, Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának módosítása a Fiumei út-Salgótarjáni út-MÁV vasútvonal-Kőbányai út-Orczy tér által határolt területére vonatkozó tervjavaslatban foglaltak szerint -, építési övezetek, övezetek megállapításához a hozzájárulását megadja.

1834/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a Budapest VIII. kerület, Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának módosítása a Fiumei út-Salgótarjáni út-MÁV vasútvonal-Kőbányai út-Orczy tér által határolt területére vonatkozó tervben foglaltakkal.

1835/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Kiemelt Budapesti Beruházások Kormánybiztosát és Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatának polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Étv. 60. § (10) bekezdésében rögzített hozzájárulási jogának gyakorlására a Budapest XI. kerület, Hengermalom út-Szerémi út-Hauszmann Alajos utca-Budafoki út által határolt területre vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1836/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Szabályozási Kerettervben meghatározott keretövezet figyelembevétele helyett a Budapest XI. kerület, Hengermalom út-Szerémi út-Hauszmann Alajos utca-Budafoki út által határolt területére vonatkozó tervjavaslatban foglaltak szerinti építési övezetek megállapításához a hozzájárulását megadja.

1837/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Javaslat a 4. sz. metró projekt keretében elbontásra került közvilágítási hálózat értékének megtérítése tárgyú megállapodás megkötésére a BDK Kft.-vel.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1838/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a BDK Kft. és a Fővárosi Önkormányzat között a Budapest 4-es metróvonal 1. szakasz kapcsolódó felszíni beruházások projekt megvalósítása során elbontásra került/kerülő közvilágítási hálózat értékének megtérítése tárgyú megállapodást az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 munkanap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1839/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az alábbi napirendi pontok tárgyalásával folytatja ülését:

16. Javaslat a Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer (HAIR) jogszabályi változásokból eredő informatikai fejlesztéséhez szükséges fedezet biztosítására.

23. Javaslat a „Szent Flórián fogadalmi oltár szoborcsoport környezetrendezése” c. beruházás megvalósítása érdekében többletforrás biztosítására.

25. Javaslat a „Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” című projekt támogatási szerződésének 16. számú és engedélyokiratának 11. számú módosítására.

27. Javaslat az oktatási ágazatban feladatváltozásokhoz kapcsolódó előirányzatok módosítására.

33. Javaslat a „FÁNK közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában” című engedélyokirat jóváhagyására.

36. Javaslat a Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria létrehozásával és működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára.

37. Javaslat a „Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója” című engedélyokirat 3. számú módosítására.

38. Javaslat a stratégiai zajtérkép engedélyokiratának elfogadására.

39. Javaslat az IMMI zajszoftver licenszének meghosszabbítására.

41. Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ Margitszigeti Atlétikai Centrum telephelyének fűtéskorszerűsítésére.

42. Javaslat sportszervezetek egyedi kérelmek alapján történő támogatására.

43. Javaslat a Ferencvárosi Torna Club és egyes szakosztályai részére nyújtandó támogatás rendezésére.

53. Javaslat a FŐKERT Zrt. tulajdonában álló Budapest XIX. ker., 169171/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére.

64. Javaslat alapítói utasítás kiadására az Óbudai Gázgyár toronyegyüttes állagmegóvó felújítás forrásrendezésével összefüggésben a BVV Zrt. fejlesztési tartalékának felhasználása érdekében.

77. FŐKERT NZrt. 2013. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 3. sz. módosítása.

78. Javaslat a Siemens Zrt.-vel kötött vállalkozási szerződés teljesítéséhez szükséges döntések meghozatalára.

A napirend 28. pontja: Javaslat a Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer (HAIR) jogszabályi változásokból eredő informatikai fejlesztéséhez szükséges fedezet biztosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1840/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

biztosítja a Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer (HAIR) jogszabályi változásokból eredő informatikai fejlesztéséhez szükséges pénzügyi fedezetet.

1841/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

A feladat pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 88 000 E Ft-tal, egyidejűleg tervbe veszi 35 000 E Ft-tal a „740301 Hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán az új „Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer jogszabályi változásokból eredő informatikai fejlesztése” feladatot, valamint 53 000 E Ft-tal megemeli a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát.

A „Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer jogszabályi változásokból eredő informatikai fejlesztése” feladat teljes költsége 88 000 E Ft, 2013. évi előirányzata 35 000 E Ft, 2014. évi üteme 53 000 E Ft.

1842/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer jogszabályi változásokból eredő informatikai fejlesztése” tárgyú engedélyokiratot az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat a „Szent Flórián fogadalmi oltár szoborcsoport környezetrendezése” c. beruházás megvalósítása érdekében többletforrás biztosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1843/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása” feladatot 41 000 E Ft módosított összköltséggel és módosított befejezési határidővel kívánja megvalósítani.

1844/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „840302 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül önkormányzati beruházások” előirányzatán a „Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása” feladat előirányzatát 31 986 E Ft-tal, továbbá csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 6000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „911201 Évközi indítású beruházások” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat előirányzatát 37 986 E Ft-tal.

A feladat összköltsége 41 000 E Ft-ra, 2013. évi előirányzata 3014 E Ft-ra, 2014. évi üteme 37 986 E Ft-ra változik.

1845/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja a „Flórián téri szoborcsoport környezetrendezés megvalósítása” projekt engedélyokiratának 1. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Javaslat a „Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” című projekt támogatási szerződésének 16. számú és engedélyokiratának 11. számú módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1846/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” európai uniós támogatással megvalósuló feladatot a projekt pénzügyi elszámolásával összhangban 2014. évi befejezési határidővel módosított összköltséggel kívánja megvalósítani.

1847/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” címen belül a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat kiadási előirányzatát 46 021 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg 28 932 E Ft-tal csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatásértékű bevételek” cím előirányzatát az „NFÜ (KMOP) Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció”-hoz kapcsolódóan, valamint 17 089 E Ft-tal megemeli a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” kiadási előirányzatát.

A „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat előirányzata 365 384 E Ft-ra változik (ebből: NFÜ (KMOP) 209 107 E Ft, NFÜ (Önerőalap támogatás) 23 090 E Ft, saját forrás: 133 187 E Ft), 2014. évi üteme 28 932 E Ft (ebből: NFÜ (KMOP) 28 932 E Ft). A feladat összköltsége 4 977 318 E Ft-ra módosul.

1848/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti „A Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” című projekt támogatási szerződésének 16. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1849/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” című, 005964 számú engedélyokirat 11. számú módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Javaslat az oktatási ágazatban feladatváltozásokhoz kapcsolódó előirányzatok módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1850/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az étkeztetési feladat változása miatt 2013. szeptember 1-jei hatállyal csökkenti az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet létszámkeretét 8 álláshellyel.

1851/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet 8 álláshely csökkenése miatt megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 3560 E Ft-tal, és egyidejűleg ugyanezzel az összeggel tartós jelleggel csökkenti a „390501 Étkeztetési Gazdasági Szervezet” cím támogatási és kiadási előirányzatát 3 hóra, 2013. szeptember 1-jétől az alábbiak szerint:

ezer Ft
Cím-
kód
Intézmény Előirányzat-módosítás 2013. szeptember 1-jétől

Személyi juttatások
(3 hónapra)
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
(3 hónapra)

Működési kiadások összesen

Irányító szervtől kapott tám.
390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet -2803 -757 -3560 -3560

1852/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 8 álláshely csökkenéséből adódó tartós megtakarítás 2014. évi időarányos része a 2014. évi költségvetés tervezésekor kerül elvonásra az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezettől az alábbiak szerint:

ezer Ft
Cím-
kód
Intézmény Előirányzat-módosítás 2013. szeptember 1-jétől

Személyi juttatások
(9 hónapra)
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
(9 hónapra)

Működési kiadások összesen

Irányító szervtől kapott tám.
390501 Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet -8409 -2271 -10 680 - 10 680

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezésekor

Felelős: Tarlós István

1853/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

2013. szeptember 1-jei hatállyal csökkenti a Fővárosi Önkormányzat Óvodája létszámkeretét 2 álláshellyel.

1854/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

A 2 álláshely csökkenése miatt megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 1101 E Ft-tal, és egyidejűleg ugyanezzel az összeggel tartós jelleggel csökkenti a „390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája” cím támogatási és kiadási előirányzatát 3 hóra, 2013. szeptember 1-jétől az alábbiak szerint:

ezer Ft
Cím-
kód
Intézmény Előirányzat-módosítás 2013. szeptember 1-jétől

Személyi juttatások
(3 hónapra)
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
(3 hónapra)

Működési kiadások összesen

Irányító szervtől kapott tám.
390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája -867 -234 -1101 -1101

1855/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 2 álláshely csökkenéséből adódó tartós megtakarítás 2014. évi időarányos része a 2014. évi költségvetés tervezésekor kerül elvonásra a Fővárosi Önkormányzat Óvodája intézménytől az alábbiak szerint:

ezer Ft
Cím-
kód
Intézmény Előirányzat-módosítás 2013. szeptember 1-jétől

Személyi juttatások
(9 hónapra)
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
(9 hónapra)

Működési kiadások összesen

Irányító szervtől kapott tám.
390411 Fővárosi Önkormányzat Óvodája -2601 -702 -3303 -3303

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezésekor

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: Javaslat a „FÁNK közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában” című engedélyokirat jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1856/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

támogatja a „FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában” feladat előkészítést követő megvalósítását.

1857/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendeletének 19. § (5) bekezdésében a főpolgármesterre átruházott hatáskörét és a feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában” feladat előirányzatát 179 000 E Ft-tal (2014. évi ütemét 78 000 E Ft-tal, 2015. évi ütemét 193 000 E Ft-tal), egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „570102 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán a „FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában” feladatot. A feladat teljes költsége 500 000 E Ft, 2013. évi előirányzata: 229 000 E Ft, 2014. évi üteme: 78 000 E Ft, 2015. évi üteme: 193 000 E Ft.

1858/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában” című, 006807 számú engedélyokiratot az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Javaslat a Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria létrehozásával és működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1859/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat „Iskolakapun kívüli tevékenység” program keretében a „Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria” projekt megvalósítását támogatja, a megvalósítás helyéül a 24424/A/011 helyrajzi szám alatt felvett, természetben Budapest V., Deák Ferenc utca 17. I. emeletén található, a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, 537 m2 alapterületű, társasházi ingatlant jelöli ki, és támogatja annak feladatellátásra alkalmassá tételét.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1860/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy 2013. november 20-i hatállyal köznevelési ágazati vagyongazdai körbe vonja a 24424/A/011 helyrajzi szám alatt felvett, természetben Budapest V., Deák Ferenc utca 17. I. emeletén található, a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, korlátozottan forgalomképes, 537 m2 alapterületű társasházi ingatlant azzal, hogy az további használatra 2013. november 20-ig kerüljön átadásra az „Iskolakapun kívüli tevékenységek” programmal kapcsolatos feladatokat ellátó Gimnáziumok Gazdasági Szervezete részére.

Határidő: 2013. november 20.

Felelős: Tarlós István

1861/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés vonatkozó módosítását terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2013. december havi rendes ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2013. december havi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

1862/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete alapító okiratát az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására és az előterjesztés 4. számú mellékleteként csatolt egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1863/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán a „Tervezés, állagfelmérés” előirányzatot 42 000 E Ft-tal, valamint a „390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások elő-irányzatát 38 000 E Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatot 37 000 E Ft-tal, a „390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát 38 000 E Ft-tal, továbbá címen belül tervbe veszi a támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán az új „Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria kialakítása” feladatot 5000 E Ft-tal. A feladat teljes költsége 42 000 E Ft, 2013. évi előirányzata 5000 E Ft, 2014. évi üteme 37 000 E Ft.

1864/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva jóváhagyja a „Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria kialakítása” feladat 6868 azonosítójú engedélyokiratát az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat soron kívüli aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1865/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria működtetésére 2014. évtől éves szinten 36 000 E Ft összegű tartós fedezetet biztosít a „911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása” címen elszámolási kötelezettséggel.

Határidő: 2014. évtől a mindenkori költségvetés tervezésekor

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: Javaslat a „Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója” című engedélyokirat 3. számú módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1866/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója feladat megvalósítása érdekében a műszaki tartalom meghagyása mellett 60 000 E Ft többletforrást biztosít.

1867/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

A fedezet megteremtése érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 60 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „911201 Évközi indítású beruházások” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat előirányzatát 60 000 E Ft-tal. A feladat teljes költsége 791 000 E Ft-ra változik. A 2013. évi előirányzata változatlanul 611 000 E Ft, a 2014. évi üteme 180 000 E Ft-ra változik.

1868/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (1) bek. c) pontja értelmében jóváhagyja a 6700 egyedi azonosító számú, „Margitszigeti Szabadtéri Színpad részleges rekonstrukciója” tárgyú engedélyokiratot az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

1869/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező megvalósítási megállapodás módosítást, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Javaslat a stratégiai zajtérkép engedélyokiratának elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

A napirend 36. pontja: Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ Margitszigeti Atlétikai Centrum telephelyének fűtéskorszerűsítésére.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1870/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az ISMAC számára az új kazánház kialakítása témában a 2013. évi költségvetésben pályázati önrészre biztosított forrást az intézmény fűtéskorszerűsítésére kívánja fordítani.

1871/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében a 2013. évi költségvetésben a „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül az „ISMAC új kazánház kialakítása (KEOP pályázat önrésze)” feladat „ISMAC fűtéskorszerűsítése” feladat megnevezésre változik. A feladat összköltsége változatlanul 28 500 E Ft (ebből: 2013. évi előirányzat 2600 E Ft, 2014. évi előirányzat 25 900 E Ft).

A „911202 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül az „ISMAC fűtéskorszerűsítés” feladat előirányzatát csökkenti 25 900 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „911201 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát. A feladat 2014. évi üteme 25 900 E Ft-ra változik.

1872/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bek. c) pontja értelmében jóváhagyja a 6857 egyedi azonosító számú, „ISMAC fűtéskorszerűsítése” tárgyú engedélyokiratot az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat sportszervezetek egyedi kérelmek alapján történő támogatására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1873/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „841301 Sportcélú támogatás” cím 2013. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre sorának) egyedi elbírálású rendkívüli sportcélú feladatok kerete terhére 300 E Ft támogatást nyújt a Budapesti Sakk Szövetség részére a 2013. augusztus 17-25-én megrendezésre került nemzetközi sakkverseny kiadásaira.

Jóváhagyja, megköti a Szövetséggel a 2013. július 10-én megkötött támogatási megállapodás módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 25 munkanap

Felelős: Tarlós István

1874/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „841301 Sportcélú támogatás” cím 2013. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre sorának) egyedi elbírálású rendkívüli sportcélú feladatok kerete terhére 350 E Ft támogatást nyújt a Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége utánpótlás versenyrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok kiadásaira.

Jóváhagyja, megköti a Szövetséggel a 2013. április 30-án megkötött támogatási megállapodás módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 25 munkanap

Felelős: Tarlós István

1875/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „841301 Sportcélú támogatás” cím 2013. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre sorának) egyedi elbírálású rendkívüli sportcélú feladatok kerete terhére 150 E Ft támogatást nyújt a Budapesti Természetbarát Sportszövetség részére a 2013. szeptember 21-én megrendezésre került Nagy Piknikparty és a 2013. október 5-én megrendezésre került Őszi Trapp teljesítménytúra kiadásaira.

Jóváhagyja, megköti a Szövetséggel a 2013. április 25-én megkötött támogatási megállapodás módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 25 munkanap

Felelős: Tarlós István

1876/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „841301 Sportcélú támogatás” cím 2013. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre sorának) egyedi elbírálású rendkívüli sportcélú feladatok kerete terhére 3500 E Ft támogatást nyújt a Budapesti Sportszövetségek Uniója részére a 2013. évi működési kiadásaira.

Jóváhagyja, megköti a Szövetséggel a 2013. április 23-án megkötött támogatási megállapodás módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 25 munkanap

Felelős: Tarlós István

1877/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „841301 Sportcélú támogatás” cím 2013. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre sorának) egyedi elbírálású rendkívüli sportcélú feladatok kerete terhére 200 E Ft támogatást nyújt a Budapesti Röplabda Szövetség részére utánpótlás versenyrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok kiadásaira.

Jóváhagyja, megköti a Szövetséggel a 2013. május 7-én megkötött támogatási megállapodás módosítását az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 25 munkanap

Felelős: Tarlós István

1878/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „841301 Sportcélú támogatás” cím 2013. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre sorának) egyedi elbírálású rendkívüli sportcélú feladatok kerete terhére 500 E Ft támogatást nyújt a Budapesti Evezős Szövetség részére utánpótlás versenyrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok kiadásaira.

Jóváhagyja, megköti a Szövetséggel a 2013. május 17-én megkötött támogatási megállapodás módosítását az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 25 munkanap

Felelős: Tarlós István

1879/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (4) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a főpolgármesternek a Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 19. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott hatáskörét.

1880/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a Budapesti Vízilabda Szövetség kérelmét, és 1500 E Ft támogatást nyújt a 2013. évi utánpótlás versenyrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok kiadásaira. A támogatás biztosítása érdekében 1500 E Ft-tal csökkenti a „918202 Budapesti Sport Keret” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „841301 Sportcélú támogatás” cím működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatát.

Jóváhagyja, megköti a Szövetséggel a 2013. május 2-án megkötött támogatási megállapodás módosítását az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 25 munkanap

Felelős: Tarlós István

1881/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a Budapesti Triatlon Szövetség kérelmét és 500 E Ft támogatást nyújt a 2013. évi utánpótlás versenyrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok kiadásaira. A támogatás biztosítása érdekében 500 E Ft-tal csökkenti a „918202 Budapesti Sport Keret” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „841301 Sportcélú támogatás” cím működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatát.

Jóváhagyja, megköti a Szövetséggel a 2013. április 24-én megkötött támogatási megállapodás módosítását az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 25 munkanap

Felelős: Tarlós István

1882/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a Budapesti Vívó Szövetség kérelmét és 2000 E Ft támogatást nyújt a 2014. január 25-26-án és 2014. február 22-23-án megrendezésre kerülő nemzetközi vívóversenyek kiadásaira. A támogatás biztosítása érdekében 2000 E Ft-tal csökkenti a „918202 Budapesti Sport Keret” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „841301 Sportcélú támogatás” cím működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatát.

Jóváhagyja, megköti a Szövetséggel a 2013. május 8-án megkötött támogatási megállapodás módosítását az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 25 munkanap

Felelős: Tarlós István

1883/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a Budapesti Kajak-Kenu Szövetség kérelmét, és 500 E Ft támogatást nyújt a 2013. szeptember 28-án megrendezésre került őszi sportág népszerűsítő utánpótlás verseny kiadásaira. A támogatás biztosítása érdekében 500 E Ft-tal csökkenti a „918202 Budapesti Sport Keret” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „841301 Sportcélú támogatás” cím működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatát.

Jóváhagyja, megköti a Szövetséggel a 2013. április 29-én megkötött támogatási megállapodás módosítását az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 25 munkanap

Felelős: Tarlós István

1884/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a Budapesti Úszó Szövetség kérelmét, és 500 E Ft támogatást nyújt a 2013. október 5-én megrendezésre került és 2013. november 16-án megrendezésre kerülő utánpótlásversenyek kiadásaira. A támogatás biztosítása érdekében 500 E Ft-tal csökkenti a „918202 Budapesti Sport Keret” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „841301 Sportcélú támogatás” cím működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatát.

Jóváhagyja, megköti a Szövetséggel a 2013. május 8-án megkötött támogatási megállapodás módosítását az előterjesztés 11. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 25 munkanap

Felelős: Tarlós István

1885/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a Budapesti Kézilabda Szövetség kérelmét, és 400 E Ft támogatást nyújt a 2013. évben megrendezésre kerülő XX. Ferenczy Kupa és XIII. Budapest Kupa utánpótlásversenyek kiadásaira. A támogatás biztosítása érdekében 400 E Ft-tal csökkenti a „918202 Budapesti Sport Keret” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „841301 Sportcélú támogatás” cím működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatát.

Jóváhagyja, megköti a Szövetséggel a 2013. május 28-án megkötött támogatási megállapodás módosítását az előterjesztés 12. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 25 munkanap

Felelős: Tarlós István

1886/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a Harci Művészetek Budapesti Szövetsége kérelmét és 500 E Ft támogatást nyújt a 2013. évi utánpótlás versenyrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok kiadásaira. A támogatás biztosítása érdekében 500 E Ft-tal csökkenti a „918202 Budapesti Sport Keret” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „841301 Sportcélú támogatás” cím működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatát.

Jóváhagyja, megköti a Szövetséggel a 2013. április 24-én megkötött támogatási megállapodás módosítását az előterjesztés 13. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 25 munkanap

Felelős: Tarlós István

1887/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a Budapesti Íjász Szövetség kérelmét, és 100 E Ft támogatást nyújt a 2013. szeptember 28-29-én megrendezésre került utánpótlás pályaíjász versenyek kiadásaira. A támogatás biztosítása érdekében 100 E Ft-tal csökkenti a „918202 Budapesti Sport Keret” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „841301 Sportcélú támogatás” cím működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatát.

Jóváhagyja, megköti a Szövetséggel a 2013. május 27-én megkötött támogatási megállapodás módosítását az előterjesztés 14. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 25 munkanap

Felelős: Tarlós István

1888/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a Magyar Jégkorong Szövetség kérelmét és 1000 E Ft támogatást nyújt a 2013. december 13-15-én megrendezésre kerülő Winter Classic rendezvény kiadásaira. A támogatás biztosítása érdekében 1000 E Ft-tal csökkenti a „918202 Budapesti Sport Keret” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „841302 Sportcélú támogatás” cím működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatát.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 15. számú mellékletében szereplő támogatási megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 25 munkanap

Felelős: Tarlós István

1889/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Támogatja az Óbudai Brick Factory Baseball Sport Egyesület kérelmét, és 1000 E Ft támogatást nyújt az egyesület 2013. évi utánpótlás-nevelési tevékenység kiadásaira. A támogatás biztosítása érdekében 1000 E Ft-tal csökkenti a „918202 Budapesti Sport Keret” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „841302 Sportcélú támogatás” cím működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatát.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 16. számú mellékletében szereplő támogatási megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 25 munkanap

Felelős: Tarlós István

1890/2013.(XI.14.) Főv. Kgy. h.

Támogatja az FTC-PLER Kézilabdasport Kft. kérelmét, és 5000 E Ft támogatást nyújt a 2013. évi utánpótlás-nevelési tevékenység kiadásaira. A támogatás biztosítása érdekében 5000 E Ft-tal csökkenti a „918202 Budapesti Sport Keret” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „841302 Sportcélú támogatás” cím működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre előirányzatát.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 17. számú mellékletében szereplő támogatási megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 25 munkanap

Felelős: Tarlós István

1891/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Támogatja az Öt Főváros Tornája nemzetközi utánpótlásverseny 2014. évben Budapesten történő megrendezését és a rendezvény előkészületeinek lebonyolításával a Budapesti Sportszolgáltató Központ költségvetési szervet bízza meg. Ennek érdekében 5776 E Ft-tal csökkenti a „918202 Budapesti Sport Keret” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli az „580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát.

Az összeg felhasználása a Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztály Sport Osztályának előzetes szakmai hozzájárulásához kötött.

A napirend 38. pontja: Javaslat a Ferencvárosi Torna Club és egyes szakosztályai részére nyújtandó támogatás rendezésére.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1892/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Jobbik-frakció módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés módosítja az 1198/2013. (VI. 12.) Főv. Kgy. határozat első két mondatát az alábbiak szerint:

„Támogatja a Ferencvárosi Torna Club és egyes szakosztályai utánpótlás-nevelési tevékenységét és általános működési kiadásait összesen 100 000 E Ft összeggel az alábbiak szerint:

- FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft.: 25 000 E Ft (teljes összeg utánpótlás-nevelési tevékenység támogatására);

- FTC Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató Kft.: 15 000 E Ft (teljes összeg utánpótlás-nevelési tevékenység támogatására)”;

- FTC Labdarúgó Utánpótlás Sportszervező Korlátolt Felelősségű Társaság: 18 000 E Ft;

- FTC Női Torna Kft.; FTC-FT Ferencvárosi Torna Club Férfi Torna Kft.: 7000 E Ft (egyenlő arányban);

- FTC Akrobatikus Torna Korlátolt Felelősségű Társaság: 3000 E Ft;

- FTC Vízilabda Utánpótlás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság: 8000 E Ft;

- FTC Úszó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság: 5000 E Ft;

- FTC Atlétika Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság: 5000 E Ft;

- FTC Birkózó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság: 5000 E Ft;

- FTC Teke Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság: 3000 E Ft;

- FTC Kajak-Kenu Utánpótlás-nevelés Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság: 2500 E Ft;

- FTC Kerékpár Korlátolt Felelősségű Társaság: 2500 E Ft;

- FTC Curling Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság: 1000 E Ft;

- FTC Tenisz Korlátolt Felelősségű Társaság: 1000 E Ft”.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási megállapodás módosítása tervezetének a .../2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. határozat szerinti döntésnek megfelelő átalakításáról és ismételt Közgyűlés elé terjesztéséről gondoskodjon.

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Tarlós István”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1893/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

módosítja az 1198/2013. (VI. 12.) Főv. Kgy. határozat első két mondatát az alábbiak szerint:

„Támogatja a Ferencvárosi Torna Club és egyes szakosztályai utánpótlás-nevelési tevékenységét és általános működési kiadásait összesen 100 000 E Ft összeggel az alábbiak szerint:

- Ferencvárosi Torna Club: 60 000 E Ft (teljes összeg működési kiadás támogatására, mely nem fordítható olyan tevékenységre, amelyet az egyesület gazdasági tevékenységként végez);

- FTC Kézilabdasport Nonprofit Kft.: 25 000 E Ft (teljes összeg utánpótlás-nevelési tevékenység támogatására);

- FTC Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató Kft.: 15 000 E Ft (teljes összeg utánpótlás-nevelési tevékenység támogatására)”.

1894/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Ferencvárosi Torna Clubbal a 2013. július 9-én megkötött támogatási megállapodás egységes szerkezetbe foglalt módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 25 munkanap

Felelős: Tarlós István”.

A napirend 39. pontja: Javaslat a FŐKERT Zrt. tulajdonában álló Budapest XIX. ker., 169171/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1895/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

döntést hoz a FŐKERT Zrt. 1/1 tulajdonát képező Budapest XIX. kerület, 169171/1 helyrajzi számú ingatlan Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére történő értékesítéséről az értékbecslés szerinti nettó 1 500 000 000 Ft, azaz egymilliárd-ötszázmillió forint összegű vételáron. Felkéri a főpolgármestert az ingatlan értékesítésére vonatkozó szerződés kidolgoztatására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: Javaslat alapítói utasítás kiadására az Óbudai Gázgyár toronyegyüttes állagmegóvó felújítás forrásrendezésével összefüggésben, a BVV Zrt. fejlesztési tartalékának felhasználása érdekében.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1896/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy alapítói utasítással az Óbudai Gázgyár toronyegyüttes állagmegóvó felújításának fedezetére vonatkozóan forrásrendezést rendel el a Budapest Főváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. saját tőkéje „idegen ingatlanon végzett beruházásnak” minősülő, tulajdonjogot nem keletkeztető felhasználására. A forrásrendezés értelmében a Budapest Főváros Önkormányzata által a víz- és kátránytornyok felújítására az 1250/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozat alapján, valamint az 1251/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozat alapján rendelkezésre bocsátott pénzügyi fedezet 950 000 000 Ft összeggel csökken, egyidejűleg a futó közbeszerzések pénzügyi forrását a BVV Zrt. teljes mértékben saját tőkéjéből biztosítja. Ennek megfelelően a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. a közbeszerzési eljárásban nyertes vállalkozó Construm Kft., valamint a Kajdócsi Építész Stúdió Kft. és a 3E International Kft. vállalkozói számlái tekintetében elsődlegesen a saját tőke részét képező, 2008-ban az üzleti eredmény terhére 186 800 000 Ft összegben, míg 2009-ben az üzleti eredmény terhére 160 000 000 Ft összegben, összesen 346 800 000 Ft összegben képzett fejlesztési tartalék terhére köteles a tornyok felújításával kapcsolatosan befogadott számlák kifizetéseit teljesíteni, majd azok felhasználását követően kerülhetnek felhasználásra a saját tőke egyéb elemei, mely kifizetések a Társaság részéről „idegen eszközön történő beruházásnak” minősülnek.

A Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. 2008-2009. években képzett fejlesztési tartaléka „idegen ingatlanon végzett beruházásnak” minősülő, tulajdonjogot nem keletkeztető felhasználása érdekében

- alapítói utasítást ad az Óbudai Gázgyár torony-együttes állagmegóvó felújításának forrásrendezésére (fedezetcsere);

- jóváhagyja és megköti a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt.-vel az előterjesztés 10. sz. mellékletét képező együttműködési keretmegállapodás 2. sz. kiegészítését, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2013. november 30.

Felelős: Tarlós István

1897/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva egyetért azzal, hogy a Társaság megkösse az előterjesztés 10. sz. mellékletét képező együttműködési keretmegállapodás 2. sz. kiegészítését a tulajdonos Budapest Főváros Önkormányzatával, és felhatalmazza az igazgatóság elnökét az előterjesztés 10. sz. mellékletét képező együttműködési keretmegállapodás 2. sz. kiegészítés Társaság részéről történő aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1898/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 118/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozatra, valamint a 2510/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. határozatra tekintettel a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére terjessze be a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. szerződéses hátterének, finanszírozása módjának megváltoztatására, új alapdokumentumainak, 2013. évi üzleti tervének elfogadására, valamint a kapcsolódó feladatok végrehajtására vonatkozó javaslatait annak figyelembevételével, hogy a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. jogszabály alapján fennálló kizárólagos jogára, valamint saját forrásainak fejlesztésre történő felhasználására tekintettel a toronyegyüttes hosszú időtávú hasznosítását a Társaság részére továbbra is biztosítani szükséges.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: FŐKERT NZrt. 2013. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 3. sz. módosítás.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1899/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

támogatja, hogy 9000 E Ft felhasználásával kerüljön megtervezésre a Római-part arculata, az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződésmódosítás 3. sz. melléklete szerint, a FŐKERT Nonprofit Zrt. közszolgáltatási szerződésének keretén belül.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

1900/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Támogatja, hogy 136 965 E Ft forrás felhasználásával kerüljön rendezésre a Népszínház utcai metró állomás és a felújított Erkel Színház környezetében lévő park, az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződésmódosítás 4. sz. melléklete szerint, a FŐKERT Nonprofit Zrt. közszolgáltatási szerződésének keretén belül.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

1901/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Támogatja, hogy 1900 E Ft forrás felhasználásával kerüljön megtervezésre és előkészítésre a Bp. XVII. ker., Merzse-mocsár vízkitermelő és figyelőkútjainak eltömedékelése az előterjesztés mellékleteként csatolt szerződésmódosítás 5. sz. melléklete szerint, a FŐKERT Nonprofit Zrt. közszolgáltatási szerződésének keretén belül.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

1902/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

A „Római-part kertépítészeti tervezése-vázlatterv” és a „Budapest VIII. kerület, II. János Pál pápa tér zöldfelületi rendezése” feladatok végrehajtása érdekében 145 965 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím előirányzatát és egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „814101 FŐKERT Nonprofit Zrt.” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

1903/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

A „Merzse-mocsár figyelő- és kitermelőkútjainak eltömedékelési munkáihoz kapcsolódó tervezési és előkészítési feladatok” végrehajtása érdekében 1900 E Ft-tal csökkenti a „883201 Természetvédelmi feladatok” cím dologi kiadási előirányzatát, és egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „814101 FŐKERT Nonprofit Zrt.” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

1904/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a 2013. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 3. sz. módosítását 2 393 829 E Ft értékben az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: Javaslat a Siemens Zrt.-vel kötött vállalkozási szerződés teljesítéséhez szükséges döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1905/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Budapest Főváros Önkormányzata, mint megrendelő és a Siemens Zrt., mint vállalkozó közötti, az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt szerződés 3.7. melléklete alapján a szerződéses keretösszeg megemelésével.

1906/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata és a Siemens Zrt. között megkötendő elszámolási megállapodás többlet forrásigényének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 40 000 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „883601 Út-, hídfenntartás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

1907/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata és a Siemens Zrt. között megkötendő elszámolási megállapodást terjessze be a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére, azzal, hogy a megemelt keretösszeget terhelő pénzügyi teljesítés csak annak aláírását követően történhet meg.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő ülése

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1908/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h

úgy dönt, hogy most tárgyalja meg a „Javaslat pályázat benyújtására a KMOP-5.1.1/D2-13 jelű konstrukcióba” című előterjesztést.

A napirend 43. pontja: Javaslat pályázat benyújtására a KMOP-5.1.1/D2-13 jelű konstrukcióba.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1909/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

egyetért és jóváhagyja a KMOP-5.1.1/D2-13 jelű konstrukcióba „A főváros megyei szintű tervdokumentumainak megalapozása és elkészítése” címmel történő pályázat benyújtását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2013. november 15.

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1910/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy soron következő pontként tárgyalja meg a „Budapest II., Heinrich u. 3-5. sz. 11377/1 hrsz.-ú ingatlan - Magyar Szentföld Templom - értékesítése” és a „Javaslat a BKV Zrt. 2014. évben lejáró hiteleire vonatkozó tulajdonosi döntés meghozatalára” című előterjesztéseket.

A napirend 44. pontja: Budapest II., Heinrich u. 3-5. sz. 11377/1 hrsz.-ú ingatlan - Magyar Szentföld Templom - értékesítése.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1911/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva eredményesnek nyilvánítja a BFVK Zrt. által a Budapest II. ker., 11377/1 hrsz.-ú, Heinrich István u. 3-5. szám alatt lévő, 10276 m2 területű, kivett templom, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű és a Fővárosi Önkormányzat 3061/10277-ed tulajdoni részét képező ingatlanhányad értékesítése tárgyában lefolytatott pályázati eljárást és jóváhagyja az ingatlanhányad 43 570 000 Ft + áfa összegű vételáron a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány (1024 Budapest, Margit krt. 23., nyilvántartási száma: 00001/2012-052, adószáma: 19001009-2-41, képviseli: Magyar Gergely tartományfőnök) részére történő eladását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti adásvételi szerződés 3.3 pontjában meghatározott feltételek, kikötések teljesítésének kötelezettsége mellett a szerződés hatálybalépésétől számított 5 évi időtartamra visszavásárlási jog kikötése mellett.

1912/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti adásvételi szerződést, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az adásvételi szerződés 1. számú mellékleteként csatolt - keretszerződés 6. számú melléklete - igazolás és általános meghatalmazás alapján meghatalmazottként eljáró BFVK Zrt. vezérigazgatója - Nagyunyomi-Sényi Gábor Antal vezérigazgató - általi aláírásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: Javaslat a BKV Zrt. 2014. évben lejáró hiteleire vonatkozó tulajdonosi döntés meghozatalára.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1913/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a BKV Budapesti Közlekedési Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata a BKV Zrt. hitelszerződéseinek 2014. évi esedékes részletei törlesztéséhez szükséges fedezetet - a főváros költségvetésének helyzetére tekintettel - nem tudja biztosítani, ezért engedélyezi a BKV Zrt. részére a törlesztések teljesítéséhez szükséges refinanszírozási célú hitelek felvételét, tudomásul véve, hogy a hitelfelvétel az előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően a jelenlegi biztosítéki struktúra fenntartásával történik azzal, hogy a hitel(ek) biztosítéka a Fővárosi Önkormányzat készfizető kezességvállalása, amely a Magyar Állam készfizető viszontkezességével az erre vonatkozó kormányzati döntés esetén kiegészülhet. Budapest Főváros Önkormányzata egyetért a hitelek beszerzése érdekében a szükséges közbeszerzési eljárás mielőbbi elindításával és hatályos jogszabályok szerinti lefolytatásával.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1914/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 2013. november 29.

Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1915/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett döntési javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az 1697/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozatban szereplő „Magyar Fogorvosok Egyesülete Preventív Fogászati Társasága” szövegrész „Gyermekeink Egészséges Fogaiért Alapítvány” szövegrészre módosul.

Megalkotja .../2013. (......) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés - a szóbeli és írásbeli előterjesztői kiegészítéssel módosított - 3. számú melléklete szerinti tartalommal”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1916/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 79. pontként tárgyalja meg a „Javaslat dr. Rakovszky Iván-emlékhely létrehozására a Margitszigeten” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1917/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újból napirendjére veszi a „Javaslat a 2014. évi közösségi közlekedési tarifákra” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1918/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újból napirendjére veszi és most tárgyalja meg a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1919/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és utolsó pontként tárgyalja meg a „Javaslat az „1-3-as villamosvonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti körgyűrűs kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” a budai szakasz tervezésének megváltoztatására” című előterjesztést.

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1920/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az 1697/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozatban szereplő „Magyar Fogorvosok Egyesülete Preventív Fogászati Társasága” szövegrész „Gyermekeink Egészséges Fogaiért Alapítvány” szövegrészre módosul.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 80/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés - a szóbeli és írásbeli előterjesztői kiegészítéssel módosított - 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 47. pontja: A Budapest XVII., Cséplő u. 125872 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó ingatlanhasználati megállapodás módosítása.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1921/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat által megvalósítandó „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése, a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya-szélesítéssel” című KMOP-2.3.1/B-08-2009-0006 azonosító számú projekt teljesítése érdekében a Fővárosi Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Budapest XVII., Cséplő utca 125872 hrsz. alatti ingatlanból 2000 m2 térmértékű terület határozott idejű használatba adásáról szóló, FPH058/332-3/2013. számon iktatott „Megállapodás ingatlan használatáról” tárgyú szerződésben foglalt ingatlanhasználat időtartamát 2013. október 25-ig szóló határozott időre módosítja, egyúttal a használati díjat az ingatlanhasználat meghosszabbításának időpontjától, azaz 2013. augusztus 1. napjától 140 000 Ft/hó + áfa összegre mérsékeli. Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti megállapodás módosítást.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 11. sz. mellékletében csatolt megállapodás módosítás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út-Jászberényi út-Maglódi út-Sibrik Miklós utca-Mádi út-Téglavető utca-Dér utca-Harmat utca által határolt területre vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 81/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor út-Jászberényi út-Maglódi út-Sibrik Miklós utca-Mádi út-Téglavető utca-Dér utca-Harmat utca által határolt területre vonatkozóan az előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelő tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1922/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a X. kerület Kőbánya Önkormányzatának polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1923/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet (FSZKT) eseti módosítására a Budapest XVI. kerület, Újszász utca-Nógrádverőce utca-Album utca-Anilin utca által határolt területen található 104099/7 hrsz.-ú területre vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 82/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a Budapest XVI. kerület, Újszász utca-Nógrádverőce utca-Album utca-Anilin utca által határolt területen található 104099/7 hrsz.-ú területre vonatkozóan az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1924/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1925/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: Javaslat a Roma-Net projekt folytatására az URBACT II programhoz pályázat benyújtására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1926/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, hogy a Fővárosi Önkormányzat, mint pályázó, az URBACT II. program keretén belül „ROMA-NET Pilot Delivery Network” címmel pályázatot nyújtson be. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a teljes pályázati dokumentáció Fővárosi Közgyűlés elé terjesztéséről a támogatási szerződés megkötésekor.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a támogatási szerződés megkötésére vonatkozó ülése

Felelős: Tarlós István

1927/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy az URBACT forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésben elkülöníti és a projekt megvalósításához szükséges, az elszámolható költségekre eső önerő (várhatóan 40 620 euró, kb. 12 012 960 Ft) fedezetét biztosítja. A projekthez szükséges önerő többlet kiadási igénnyel nem jár, azt a projektben részt vevő hivatali dolgozók költségvetésben tervezett személyi juttatásai és járulékai fedezik.

Határidő: a mindenkori éves költségvetésben a projekt zárásáig

Felelős: Tarlós István

1928/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy az URBACT II. program keretében a „ROMA-NET Pilot Delivery Network” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges max. 87 400 euró (várhatóan 25 847 676 Ft) összegű előirányzatot a támogatás elnyerése esetén, annak utófinanszírozása miatt megelőlegezi a 2014-2015. évi költségvetésben, 75-25% arányban, a „848102 ROMA-NET II.” cím kiadási, azon belül a dologi kiadási előirányzaton a mindenkori hivatalos MNB árfolyam figyelembevételével. A megelőlegezett összeget az ERFA támogatás Fővárosi Önkormányzat számlájára érkezését követően a soron következő költségvetési rendeletmódosításban a „930001 Általános tartalék” címre vissza kell pótolni.

Határidő: a 2014-2015. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 51. pontja: Javaslat a Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására, valamint a Budapest Ösztöndíj Programhoz kapcsolódó döntések meghozatalára.

Előterjesztő: Csomós Miklós

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 83/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1929/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

előzetes kötelezettséget vállal a Budapest Ösztöndíj Program 10 000 E Ft összegű pénzügyi fedezetének a 2014. évi költségvetésben, a „888001 Önkormányzati választott tisztségviselők kiadásai” cím kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatán, a 2013. évivel azonos szinten történő biztosítására.

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1930/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapest Ösztöndíj Programmal kapcsolatos, pályázati feltételként meghatározott, szakdolgozat tárgyaként választható témákat az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, továbbá a befogadott módosító javaslat szerinti, a „Zöldterület bővítési lehetőségek feltárása, tekintettel zöldfolyosók növelésére és többfunkciós hasznosítására az élhetőbb főváros érdekében” elnevezésű tárgykörrel.

1931/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Kiírja az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal a Budapest Ösztöndíj Programmal kapcsolatos pályázatot, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak közzétételéről.

Határidő: 2014. január 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: Javaslat Budapest Főváros Levéltára alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1932/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Főváros Levéltára alapító okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3. számú mellékletét képező alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 4. számú mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására, valamint a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 53. pontja: Javaslat a Budapesti Operettszínház alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1933/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja a Budapesti Operettszínház alapító okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3. számú mellékletét képező alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 4. számú mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására, valamint a Kincstárhoz történő benyújtására.

Határidő: az alapító okirat módosítás aláírására a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 napon belül; az alapító okirat Kincstárhoz történő benyújtására az okirat aláírását követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 8. §-a alapján az alapító okirat módosításának törzskönyvi bejegyzésével egyidejűleg forgalomképessé nyilvánítja és egyidejűleg kivonja a kulturális ágazat vagyoni köréből a Balatonlelle 5125/2 hrsz. kivett beépítetlen terület 1/11 arányban a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező, valamint a Balatonlelle, Akácvirág u. 7. sz. alatti, 5126 hrsz.-ú, 1/1 arányban a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokat.

Üzemeltetésre és hasznosításra átadja a BFVK Zrt. részére a Balatonlelle 5125/2 hrsz. kivett beépítetlen terület 1/11 arányban a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező, valamint a Balatonlelle, Akácvirág u. 7. sz. alatti, 5126 hrsz.-ú, 1/1 arányban a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokat, és ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a nevezett ingatlanok a BFVK Zrt. 2013. évi éves közszolgáltatási szerződésében feltüntetésre kerüljenek.

Határidő: az alapító okirat módosításának hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István”.

A napirend 54. pontja: Javaslat a Bartók Béla Emlékház igazgatói álláshelyének pályázati felhívására, a pályázatokat véleményező szakmai bizottság tagjaira.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1934/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (1) bekezdése alapján a Bartók Béla Emlékház igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás közzététele érdekében.

Határidő: 2013. december 30.

Felelős: Tarlós István

1935/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése és a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdésében előírtaknak megfelelően a Bartók Béla Emlékház igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba az alábbi szakembereket kéri fel:

- Devich János professor emeritus, a Zeneakadémia rektori tanácsadója, az Előadó-művészeti törvény alapján felállított Zeneművészeti Bizottság elnöke;

- Vikárius László, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet Bartók Archívumának vezetője;

- Vásárhelyi Gábor, Bartók Béla jogörököse;

- Gerenday Ágnes, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Művészeti Főosztályának zeneművészeti szakreferense, a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége - KÓTA elnökségi tagja;

- Ember Csaba, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének elnöke, a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola igazgatója;

- Gőz László, zenész, zenetanár, a Budapest Music Center igazgatója;

- Bartók Béla Emlékház Közalkalmazotti Tanácsának delegáltja.

Határidő: 2013. december 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 55. pontja: Javaslat tagok delegálására egyes köznevelési intézményeknél létrehozandó intézményi tanácsba.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1936/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (3) bekezdése és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 121. § (3) bekezdés d) pontja alapján úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. számú mellékletében meghatározott tagokat delegálja a fővárosi tulajdonban álló ingatlanban működő köznevelési intézményekben létrehozandó intézményi tanácsokba.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1937/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Javaslat a Budapesti Operettszínház alapító okiratának módosítására” című előterjesztés határozati javaslatairól.

Javaslat a Budapesti Operettszínház alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1938/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapesti Operettszínház alapító okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3. számú mellékletét képező alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 4. számú mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására, valamint a Kincstárhoz történő benyújtására.

Határidő: az alapító okirat módosítás aláírására a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 napon belül; az alapító okirat Kincstárhoz történő benyújtására az okirat aláírását követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

1939/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 8. §-a alapján az alapító okirat módosításának törzskönyvi bejegyzésével egyidejűleg forgalomképessé nyilvánítja és egyidejűleg kivonja a kulturális ágazat vagyoni köréből a Balatonlelle 5125/2 hrsz. kivett beépítetlen terület 1/11 arányban a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező, valamint a Balatonlelle, Akácvirág u. 7. sz. alatti, 5126 hrsz.-ú, 1/1 arányban a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokat.

1940/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Üzemeltetésre és hasznosításra átadja a BFVK Zrt. részére a Balatonlelle 5125/2 hrsz. kivett beépítetlen terület 1/11 arányban a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező, valamint a Balatonlelle, Akácvirág u. 7. sz. alatti, 5126 hrsz.-ú, 1/1 arányban a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokat, és ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a nevezett ingatlanok a BFVK Zrt. 2013. évi éves közszolgáltatási szerződésében feltüntetésre kerüljenek.

Határidő: az alapító okirat módosításának hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1941/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogyan biztosítható, hogy az Operettszínház dolgozói továbbra is használni tudják a Balatonlelle, Akácvirág u. 7. sz. alatti, 5126 hrsz.-ú, üdülő megnevezésű ingatlant.

A napirend 56. pontja: Javaslat az egyes kiemelkedő fővárosi termékek, szolgáltatások és tevékenységek elismeréséről szóló 50/2013. (V. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 84/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendeletét az előterjesztő által szóban tett kiegészítéssel az egyes kiemelkedő fővárosi termékek, szolgáltatások és tevékenységek elismeréséről szóló 50/2013. (V. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 57. pontja: Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1942/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V., 24229/0/A/2 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest V., Károly krt. 8. szám alatt található, 262 m2 alapterületű, üzlet, raktár megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 1410/10000 tulajdoni hányaddal nettó 131 000 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1943/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest XXI., 200878 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest XXI., Akácfa utca 20. szám alatt található, 2539 m2 alapterületű, kivett bölcsőde megnevezésű ingatlan 50 000 000 Ft + áfa vételáron Vevők részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 58. pontja: A BFVK Zrt. 2013. évi éves szerződésének 4. számú módosítása.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1944/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. §-a alapján jóváhagyja és megköti az előterjesztés melléklete szerinti, a BFVK Zrt. 2013. évi éves szerződésének 4. sz. módosítását. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 59. pontja: Javaslat a FÁÜ Zrt.-vel peren kívüli egyezség jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1945/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 46. §-ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja és megköti a Fővárosi Ásványvíz- és Üdítőipari Zrt., valamint a Fővárosi Önkormányzat közötti, a Budapest 23800/7 hrsz.-ú ingatlanon a FÁÜ Zrt. tulajdonában álló felépítmény alatti terület használati díj tartozás megfizetése iránti 18.G.40.955/2011. számon folyamatban lévő perben az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező peren kívüli egyezséget, mely szerint a FÁÜ Zrt. 94 162 461 Ft összegű földhasználati díj tartozása fejében a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest XIII., 23800/7 hrsz.-on nyilvántartott ingatlanon, a Zrt. tulajdonában álló felépítmény tulajdonjogát átadja a Fővárosi Önkormányzat részére. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a peren kívüli egyezség aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 60. pontja: Budapest XVII. kerület, 122015 hrsz.-ú ingatlan kártalanítási ügye.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1946/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontja alapján elutasítja a Budapest XVII. kerület, 122015 hrsz. alatti ingatlanra benyújtott, az Étv. 30. § (4) bekezdésére alapozott kártalanítási kérelmet.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 61. pontja: Javaslat a Bp. III., Csillaghegyi út-Törökkő utca 19864/4 hrsz.-ú ingatlan használatba adására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1947/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 22. § (1) bekezdés c) pontja alapján jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Budapest III. kerület, Csillaghegyi út-Törökkő u. 19864/4 hrsz. alatti ingatlanból 210 m2-es területre vonatkozó, a szerződés aláírásától számított 5 év határozott idejű használatba adását, és megköti az előterjesztés 8. sz. mellékleteként csatolt szerződést, mely a QPLAN Hűtéstechnikai Tervező és Szolgáltató Kft. részére, meglévő 19867 hrsz.-ú telephelye Törökkő útra történő útcsatlakozásának ideiglenes térkő borítású kialakítása és használata céljára biztosítja az ingatlan időleges használatát. Felkéri és felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés 8. sz. mellékletében csatolt „Ingatlanhasználati megállapodás” aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1948/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 22. § (1) bekezdés c) pontja alapján felhatalmazza a főpolgármestert az „Ingatlanhasználati megállapodás” II.4. pontjában foglalt, használatba vevőt terhelő feltételek teljesítése esetére az útépítési helyszínrajz/kiviteli terv és engedély tartalmával egyező, a kivitelezés megkezdéséhez szükséges, az előterjesztés 12. sz. mellékletében csatolt tulajdonosi hozzájárulás kiadására.

Határidő: a feltételek teljesítését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 62. pontja: Kikötői parthasználati megállapodások hosszabbítása.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1949/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése alapján utasítja a Közterület-hasznosítási Bizottságot, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet 10. § (2) bekezdése szerint a Fővárosi Közgyűléstől átruházott hatáskörének gyakorlása során a dunai kikötőkhöz közterület-használati hozzájárulást legfeljebb 2014. november 30. napjáig tartó időszakra adjon ki.

Határidő: 2014. november 30.

Felelős: a Közterület-hasznosítási Bizottság elnöke

A napirend 63. pontja: Javaslat a BKISZ projekttel kapcsolatban megkötött kerületi megállapodás módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1950/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

egyetért az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő, a BKISZ projekttel kapcsolatban megkötött kerületi megállapodás módosításával, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a kerület által várható hozzájárulás Fővárosi Önkormányzat 2014. évi és 2015. évi költségvetésében való tervbevételéről.

Határidő: a 2014. évi és a 2015. évi költségvetés tervezésekor

Felelős: Tarlós István

1951/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti, módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodást a XIII. kerülettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 64. pontja: Javaslat a „Budapest Szíve Program - Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem” című, KMOP-5.2.2/A-2008-0002 számú projekt támogatási szerződésének 8. sz. módosítására, valamint a projekt engedélyokiratának 7. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1952/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a „Budapest Szíve Program - Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem” című, KMOP-5.2.2/A-2008-0002 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 8. sz. módosítását az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1953/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budapest Szíve Program Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem” tárgyú beruházási engedélyokirat 7. számú módosítását az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az okirat aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 65. pontja: Előzetes hozzájárulás kérése Budapest Főváros Önkormányzatának az „iCapital - EU Innovation Award” pályázaton való induláshoz.

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1954/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

előzetesen hozzájárul Budapest Főváros Önkormányzatának az „iCapital - EU Innovation Award” pályázaton való indulásához. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok előkészítéséről és benyújtásáról.

Határidő: 2013. december 3.

Felelős: Tarlós István

A napirend 66. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Étv. 60. § (10) bekezdésében rögzített hozzájárulási jogának gyakorlására a Budapest XXII. kerület, Budafok-Tétény Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítása a Rákóczi út-Gyula vezér út-Terv utca-Halk utca-Z-EZ övezet határa-Kőbányai út által határolt területre vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1955/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Szabályozási Kerettervben meghatározott keretövezet figyelembevétele helyett a Fővárosi Településszerkezeti Terv területfelhasználásának megfelelő egyéb alkalmazható keretövezetnek megfelelő-Budapest XXII. kerület, Budafok-Tétény Városrendezési és Építési Szabályzatának (KÉSZ) módosítása a Rákóczi út-Gyula vezér út-Terv utca-Halk utca-Z-EZ övezet határa-Kőbányai út által határolt területre vonatkozó javaslatában foglaltak szerinti -, építési övezet megállapításához a hozzájárulását megadja.

1956/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 67. pontja: Javaslat beruházási megállapodás megkötésére Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzattal.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1957/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Belváros Lipótváros Önkormányzata és Budapest Főváros Önkormányzata között - Budapest V. kerület belterület, 24988 hrsz. alatti ingatlan, természetben 1055 Budapest, Olimpia park, továbbá a Budapest V. kerület, belterület 25122/6 helyrajzi számú, természetben 1055 Budapest, Jászai Mari tér ingatlan vonatkozásában - kötendő beruházási megállapodást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a beruházási megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2013. november 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 68. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatói pályázatával kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1958/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.) főigazgatói pályázatát eredménytelennek nyilvánítja és új pályázatot ír ki. Felkéri a főpolgármestert, hogy az új pályázati felhívást legkésőbb 2014. február 10-ig terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2014. február 10.

Felelős: Tarlós István

1959/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy havi bruttó 60 000 Ft - az intézményvezetői pótlékkal megegyező - illetményen felüli juttatás mellett kerül sor a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott helyettesítési rendnek megfelelően az új intézményvezető munkába állásának napjáig.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1960/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

A 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (9) bekezdése alapján egyetért azzal, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár általános főigazgató-helyettese stratégiai főigazgató-helyettesi vezetői beosztással bízza meg dr. Fodor Pétert 2013. november 15-től 2018. november 14-ig terjedő határozott időtartamra.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 69. pontja: Javaslat az EIA/2012/3.7.4. Fővárosi Migrációs Kerekasztal c. projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1961/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és a Belügyminisztérium között a „Fővárosi Migrációs Kerekasztal” c. projekt megvalósítása céljából létrejött EIA/2012/3.7.4. sz. támogatási szerződés 1. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 2013. november 20.

Felelős: Tarlós István

A napirend 70. pontja: Javaslat Budapest Márka elismerő címek adományozására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1962/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

„Budapest Márka” elismerő címet adományoz:

1. a Rizmajer kézműves sörök - termékeknek,

2. a Zila Kávézó - Krisztina Cukrászda által nyújtott szolgáltatásoknak és termékeknek,

3. iparművészeti ruhák, viseletek, kiegészítők készítéséért a BEART Divatműhely, Lengyel Beáta iparművésznek,

4. a Budapest Timelapse video művészi alkotómunkáért az NN Photography, Németh Norbert részére.

Határidő: 2013.december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 71. pontja: A Fővárosi Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2014. évi üzleti tervei tartalmi és formai követelményeinek meghatározása, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2013. évi éves beszámolói és 2014. évi üzleti tervei elkészítésének és közgyűlési jóváhagyásának ütemezése.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1963/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2014. évi és az azt követő évekbeli üzleti terveiket az előterjesztés 1. számú mellékletében meghatározott formában és tartalommal készítsék el és nyújtsák be elfogadásra a Közgyűlés elé.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

1964/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat rész-, és 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok a 2014. évi üzleti terveik elkészítését és elfogadtatásának folyamatát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti ütemterv alapján végezzék el.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

1965/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat rész-, és 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok az éves beszámolóik elkészítését és a közgyűlési elfogadásra történő beterjesztését az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti ütemterv alapján végezzék el.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

A napirend 72. pontja: Az SZMSZ - 11/2013. (III. 18.) - 6. sz. melléklet 4.4 pontja szerinti beszámoló.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1966/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. §-ára alapozott kártalanítási ügyekben a Gazdasági Bizottság 2013. I. félévében hozott döntéseiről szóló beszámolót.

A napirend 73. pontja: Javaslat a „Rögtön jövök!” projektiroda és galéria üzemeltetésére.

Előterjesztő: Ughy Attila

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1967/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

a projektiroda és galéria üzemeltetése érdekében jóváhagyja és megköti a megbízási szerződést a Kortárs Építészeti Központ Alapítvánnyal az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 74. pontja: Javaslat a T-Rádió Közhasznú Alapítvány számára a 2012. évi „9206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret” céltartalék címkód terhére nyújtott támogatás beszámolójának elfogadására.

Előterjesztő: Zsolnai József

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1968/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a T-Rádió Közhasznú Alapítvány részére 2012. évben nyújtott 1000 E Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló beszámolót.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 75. pontja: Beszámoló a Közlekedési Tanácsnok éves (2013. évi) tevékenységéről.

Előterjesztő: Wintermantel Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1969/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Közlekedési Tanácsnok éves (2013. évi) tevékenységéről szóló beszámolóját.

A napirend 76. pontja: Javaslat elvi döntés meghozatalára a XXIII. kerület, Meddőhányó utca és Dobó utca közötti útszakasz közvilágításának biztosítására.

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs,

dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1970/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

a közbiztonság növelése érdekében elviekben egyetért a XXIII. kerület, Meddőhányó utca és Dobó utca közötti útszakasz közvilágítási hálózatának kiépítésével, és felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztetést a kerülettel a finanszírozás megteremtése érdekében.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 77. pontja: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár közbiztonságának növelését biztosító egyszeri támogatás nyújtására.

Előterjesztők: Losonczy Pál, Szabó György, Czeglédi János

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1971/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

kinyilvánítja szándékát a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár közigazgatási területén elhelyezkedő 1238 Budapest, szigetdűlő középső útja közvilágításának kiépítéséhez szükséges anyagi fedezet legfeljebb nettó 20 M Ft összeg erejéig történő biztosítására. Felkéri egyúttal a főpolgármestert, hogy a fentiek szerinti forrás nyújtására vonatkozó megállapodástervezet megküldésével egyidejűleg Soroksár képviselő-testületét a döntésről tájékoztassa, kérve egyúttal, hogy a támogatás fogadásával kapcsolatosan kialakított helyi álláspontot a Fővárosi Közgyűlés tudomására hozni szíveskedjenek.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1972/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Fővárosi Közgyűlés Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságát, hogy tegyen olyan tartalmú szövegszerű javaslatot a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal fennálló együttműködési megállapodás módosítására, melynek értelmében a Fővárosi Közgyűlés Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága 2014. évtől kezdődően az illetékes rendőri szervekkel, így különösen a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal, illetve a kerületi rendőrkapitányságokkal együttműködve, kockázatelemzés alkalmazása mellett, minden év november 15. napjáig felméri és megjelöli azt az öt közvilágítás elégtelensége alapján leginkább veszélyeztetett fővárosi helyszínt, melyek esetében a személy elleni erőszakos bűncselekmények elkövetésének esélye a legmagasabb.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

1973/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az 1086/2013. (VI. 12.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott városbiztonsági és városrendvédelmi koncepció felülvizsgálatára annak érdekében, hogy az 1972/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. határozatban foglalt eljárási cselekmények a koncepcióban következetesen átvezetésre kerüljenek.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 78. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1974/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel az 1975-1976/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra - elfogadja.

1975/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

A 694/2006. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. március 31-re módosítja;

- a 2608/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja;

- a 966/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- az 1026/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. március 31-re módosítja;

- a 3428/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. október 31-re módosítja;

- a 97/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- a 286/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- a 674-679/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2014. október 31-re módosítja;

- az 1189/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. március 31-re módosítja;

- a 2600/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- a 2608/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- a 2699/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. február 28-ra módosítja;

- a 226/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 20-ra módosítja;

- a 229/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 20-ra módosítja;

- a 279/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- a 288/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- a 447/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. június 30-ra módosítja;

- az 552/2013. (IV. 9.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. április 30-ra módosítja;

- a 686/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. április 30-ra módosítja;

- a 754/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- a 822/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- az 1011/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- az 1129/2013. (VI. 12.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- az 1191/2013. (VI. 12.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2014. március 31-re módosítja;

- az 1192/2013. (VI. 12.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2013. december 31-re módosítja;

- az 1271/2013. (VI. 12.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. február 28-ra módosítja;

- az 1499/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 15-re módosítja;

- az 1503/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2013. december 15-re módosítja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1976/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

a 186/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2103/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 161/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1963/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1964/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2502/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 4120/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2389/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2752/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2755/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2756/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 232/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 566/2013. (IV. 9.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1296/2013. (VI. 12.) Főv. Kgy. határozat hatályon kívül helyezi.

A napirend 79. pontja: Javaslat dr. Rakovszky Iván-emlékhely létrehozására a Margitszigeten.

Előterjesztő: Németh Szilárd

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1977/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy emlékhelyet kíván létrehozni dr. Rakovszky Iván tiszteletére a Margitszigeten a 23800/6 hrsz.-ú ingatlanon belül, a sziget pesti oldalán húzódó névtelen sétány és a szökőkút mellett található gyalogút sarkán lévő zöldterületen. A beruházási feladat végrehajtásával a Budapesti Történeti Múzeumot bízza meg.

1978/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal, hogy a „dr. Rakovszky Iván-emlékhely létrehozása” tárgyú beruházási feladatot a 2014. évi költségvetés tervezésekor 3500 E Ft-os összköltséggel tervbe veszi.

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

Javaslat a 2014. évi közösségi közlekedési tarifákra.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1979/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között létrejött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 9. sz. módosításának a 0013-as számú módosító indítvány 1. sz. melléklete szerint elfogadott tartalmát aszerint módosítja, hogy az „arcképes havi Budapest-bérlet kisgyerekeseknek” ára 3850 Ft helyett 3450 Ft legyen. Felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás ezen tartalommal történő aláírására.

Határidő: 2013. november 20.

Felelős: Tarlós István

A napirend 80. pontja: Javaslat az „1-3-as villamos vonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti körgyűrűs kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” a budai szakasz tervezésének megváltoztatására.

Előterjesztő: Szabó György

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1980/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Somfai Ágnesnek a „Javaslat a 2014. évi közösségi közlekedési tarifákra” című napirendi vitájának újbóli megnyitására tett ügyrendi indítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1981/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert a megvalósuló 1-es villamos budai szakaszának fejlesztésével kapcsolatosan a tervezés Kelenföldi pályaudvarig való meghosszabbítására és a tervezés felgyorsítására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2013. november 14-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére