A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány

2012. évi közhasznúsági jelentése * 

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány alapítói és kuratóriuma részére

Elvégeztük az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány mellékelt 2012. évi beszámolójának a könyvvizsgálatát. Ez az egyszerűsített éves beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 44 192 E Ft a mérlegszerinti veszteség 7526 E Ft, - és a Közalapítvány ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből, közhasznúsági jelentésből áll.

Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

Itt jegyezzük meg, hogy a 2011. 04. 11-én kiadott jelentésünkben 2011. évre könyvvizsgálatunk alapján minősítés nélküli záradékot adtunk ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a közalapítvány belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék megadásához.

A könyvvizsgálat során az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint a beszámoló az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Figyelemfelhívás

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet a pénzügyi kimutatásokhoz fűzött alábbi megjegyzésünkre!

A 1694/2012. (XII. 29.) Korm. határozat a Közalapítvány megszüntetését 2013. 06. 01-i határidőben jelölte meg. Jelentésünk kiadásáig ettől eltérő határozat, vagy más tartalmú megállapodás a két alapító között nem született. A kialakult helyzetben a közalapítvány működése kapcsán a „vállalkozás folytatásának” számviteli elve nem érvényesül!

Budapest, 2013. április 9.

Varga Péter Varga Péter
ügyvezető bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK 000256 MKVK 004214

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2012. évi Mérleg és Eredmény kimutatáshoz

NÉV: ÖSSZEFOGÁS A BUDAPESTI LAKÁSTALANOKÉRT ÉS HAJLÉKTALAN EMBEREKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

CÍM: 1134 BUDAPEST, DÓZSA GYÖRGY ÚT 152.

Cégjegyzékszám: Pk.61.267/2003
Adószám: 18112285-1-41

Készült: Budapest, 2013. április 09.

A 2012. évi beszámolót Ondecs Éva készítette, regisztrációs száma:165985

I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉS

1. A Közalapítvány bemutatása

Közalapítvány neve: Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány

A Közalapítvány székhelye: 1134 Budapest, Dózsa György út 152.

Alapítás, alakulás időpontja: 2004. 01. 07.

Működési formája: közalapítvány

Induló vagyona: 26 000 000 Ft

A tevékenységi körét illetően főtevékenysége alapján a kiemelten közhasznú besorolást kapta.

A ellenőrzését a 9 fős Kuratórium a 3 fős Felügyelő Bizottság, valamint a könyvvizsgáló végezte.

Tevékenységi körök:

Az év során a Közalapítvány az alábbi - a bíróságnál bejegyzett - tevékenységekben működött

85.32. Szociális ellátás elhelyezés nélkül

2. Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2012. évi tevékenysége, gazdálkodása

A Közalapítvány célja a fővárosban élő hajléktalan emberek szociális helyzetének javítása. A Közalapítvány alakuló ülését 2004. 02. 17-én tartotta.

A Közalapítvány induló vagyona 26 000 E Ft, amelyből 13 000 E Ft-ot a Magyar Köztársaság Kormánya, 13 000 E Ft-ot Budapest Főváros Önkormányzata biztosított.

A kormány 1694/2012. (XII. 29.) Korm. határozatában az Összefogás Közalapítvány 2013. június 01. dátummal történő megszüntetéséről döntött, az alábbiak szerint:

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése alapján kezdeményezi az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) megszüntetését arra hivatkozással, hogy a közalapítvány céljainak megvalósítása, feladatának további ellátása egyéb közfeladatot ellátó szervezet útján hatékonyabban megvalósítható.

2. A Kormány

a) felhatalmazza az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Közalapítvány társalapítójával, a Fővárosi Önkormányzattal egyetértésben, a Kormány mint alapító nevében kérelmezze a Fővárosi Törvényszéknél a Közalapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli elbírálását, továbbá a megszüntetés kapcsán felmerülő kérdésekben a Kormány mint állami alapító nevében eljárjon, és az ennek érdekében szükséges intézkedéseket megtegye;

b) megbízza az emberi erőforrások miniszterét vagyonelszámoló, könyvvizsgáló, valamint az átadás-átvételi eljárásban közreműködő személyek kijelölésére;

c) egyetért azzal, hogy a megszűnt Közalapítvány feladatait - ideértve a Közalapítvány megszűnésekor fennálló kötelezettségeiért való helytállást és fennálló jogainak érvényesítését is - a Hajléktalanokért Közalapítvány lássa el, és felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával tegye meg az ennek érdekében szükséges intézkedéseket;

d) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon arról, hogy a Közalapítvány megszűnése napjával mint mérleg-fordulónappal elkészítésre kerüljön a Közalapítványnak a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti beszámolója.

Felelős: emberi erőforrások minisztere, közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: 2013. június 1.

3. A Kormány a Közalapítvány vagyonának számbavételére és a hitelezők kielégítésére - a Közalapítvány vagyona értéke erejéig -, valamint a megszűnő Közalapítvány iratainak jogszabály szerint kötelező őrzésére a Hajléktalanokért Közalapítványt kéri fel. A Kormány egyetért azzal, hogy a Közalapítvány hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyonát - ideértve a vagyoni értékű jogokat is - az állami alapító nevében, a Közalapítvány társalapítójával egyetértésben az emberi erőforrások minisztere a Hajléktalanokért Közalapítvány támogatására fordítja.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: a Közalapítvány törlését követően azonnal

4. A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Közalapítvány megszüntetéséről és a 3. pontban foglalt intézkedésekről a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: a Közalapítvány törlését követően azonnal

5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

6. Hatályát veszti az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány megszüntetéséről szóló 1169/2011. (V. 26.) Korm. határozat.

A Közalapítvány céljainak megvalósításához 2012. évben nem kapott támogatást és saját forrásaiból sem biztosított keretet. A Közalapítvány 2012 évben nem hirdetett pályázatot.

A Közalapítvány előző évről 135 071 E Ft összegű kötelezettséget hozott át, ami az előző évek pályázatain nyert, de a támogatottaknak még át nem utalt összegeit tartalmazza, ezen összegek átutalása 2012. évben megtörtént. A pályázati összeggel való elszámolás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium felé megtörtént, a pályázati maradványokat visszautalta a Közalapítvány, a pályázati elszámolást a Nemzeti Erőforrás Minisztérium elfogadta.

A Közalapítvány 2012. évben 1000 E Ft-tal támogatta a február 03-a munkacsoportot.

2008. április 1-jével indult el a Társadalmi Megújulás Operatív Program (továbbiakban: TÁMOP), amelyben konzorciumi partnerként a Hajléktalanokért Közalapítvány főpályázó mellett vesz részt a Közalapítvány. A TÁMOP programban a kezdés óta 6 fő részmunkaidős munkavállaló dolgozott, 2010. évben további 3 fő részmunkaidős munkatárs és 10 fő megbízásos jogviszonyban dolgozó munkatárs került felvételre. A TÁMOP program eredetileg 2011. 06. 30. befejezéssel került meghirdetésre, de 2011. novemberében az irányító hatóság 1 éves meghosszabbításáról döntött. A meghosszabbított projekt 7 fő részmunkaidős és 10 megbízásos jogviszonyú munkavállalóval folytatta a működést. A TÁMOP program 2012. június 30-ával befejezésre került. A projekt záró könyvvizsgálatát a konzorciumi partner Hajléktalanokért Közalapítvány könyvvizsgálója végezte, hiányosságot nem tárt fel.

2012. év novemberében az ESZA Kht. záró helyszíni ellenőrzést tartott, ahol pénzügyi-gazdálkodási és szakmai anyagok is ellenőrzésre kerültek, az ellenőrzés hibát, hiányosságot nem állapított meg.

A Hajléktalanokért Közalapítvány által biztosított előleg fel nem használt része visszautalásra került az előleget nyújtónak, az ESZA által nem támogatott többletköltségekből eredő elszámolás rendezése folyamatban van.

A Közalapítvány képviselő szerve a 9 tagú Kuratórium. A Kuratórium tagjai díjazásban nem részesülnek. A Közalapítvány asszisztense részmunkaidős munkaszerződéssel a Közalapítvány titkára és könyvelője vállalkozási szerződés alapján látja el feladatait. A TÁMOP program munkatársai határozott időre szóló részmunkaidős munkaszerződés illetve határozott időre szóló megbízási szerződés alapján látták el feladataikat.

A 2012. évben lezárult pályázatok monitorozása az elszámolások ellenőrzése szakértők bevonásával történt, akik részben megbízási szerződéssel részben vállalkozási szerződéssel dolgoztak.

3. Kapcsolt vállalkozások

Nem értelmezhető a közalapítványnál.

4. Vezető tisztségviselők, az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjaival kapcsolatos adatok

2012. évi járandóságok
adatok E Ft-ban
Megnevezés Bér + tiszteletdíj Személyi jell. kifizetések Összesen
Kuratórium tagjai - - -
Felügyelő bizottság - - -
Összesen - - -
Folyósított előlegek és kölcsönök összege

A TÁMOP program működtetéséhez a Hajléktalanokért Közalapítvány 27 225 240 Ft előleget biztosított, az ESZA-val való elszámolás után a fel nem használt összeg visszautalása a Hajléktalanokért Közalapítvány számlájára megtörtént. A projekt ESZA által meg nem térített költségek miatti visszafizetési kötelezettség rendezése a Hajléktalanokért Közalapítvány felé 2013 évben várható.

Vállalt garanciák

Garancia vállalása nem történt.

Az Összefogás a Budapesti lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány képviseletére jogosult személyek neve és lakóhelye
Név Beosztás Lakcím
Kártyás Irén Kuratóriumi tag 1084 Bp., Auróra u. 7.

A Közalapítvány könyvvizsgálatát

A PénzMentor Könyvvizsgáló Kft. (bejegyzési száma a Magyar Könyvvizsgáló Kamaránál: 000256) bejegyzett könyvvizsgálója Varga Péter végzi, akinek kamarai bejegyzési száma 004214.

5. A Számviteli törvényből adódó kötelezettségek

Közalapítványunk a beszámoló összeállításánál Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 15-16. §-ában meghatározott alapelvek figyelembe vételével a 2012. gazdasági évről 2012. december 31-i fordulónappal éves beszámolót készített. Az éves beszámoló összeállítása a törvény 17-20. §-ban előírt általános szabályok alapján történt. Ennek keretében a mérleg a 22-45. §, az eredmény-kimutatás a 70-87. §, a kiegészítő melléklet a 88-94. §, az üzleti jelentés pedig a 95. §-ban meghatározott törvényi előírásoknak megfelelően készült.

A Közalapítvány működését, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulását bemutató beszámoló összeállításához a 14. § előírása szerint Számviteli politikánkban rögzítettük az egyes mérlegtételek értékelési módját és zárlati időpontokat.

A Számviteli törvény által előírt egyes mérlegtételek valódiságának alátámasztására a számviteli alapelveknek megfelelően számviteli politikánk keretében elkészítettük

- az eszközök és források értékelési szabályzatát,

- pénzkezelési szabályzatot,

- számlarendet és számlatükört.

6. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

2012. Vagyonváltozás 2011.
záró
2012.
záró
Arányszám
ESZKÖZÖK 2011.
12. 31.
2012.
12. 31.
Változás 2011. 2012.
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 661 235 0,87 0,53
I. Immateriális javak 1 024 98 0,54 0,22
II. Tárgyi eszközök 637 137 0,33 0,31
III. Befektetett pénzügyi eszközök
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése
B) FORGÓESZKÖZÖK 156 168 43 957 80,80 99,47
I. Készletek
II. Követelések 7 327 87 3,79 0,11
II. Értékpapírok
III. Pénzeszközök 148 841 43 870 77,01 99,27
C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 35 443 18,33
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 193 272 44 192 100 100
FORRÁSOK
D) SAJÁT TŐKE 48 526 40 999 25,11 92,77
I. Induló tőke 26 000 26 000 13,45 58,83
II. Tőkeváltozás 21 621 22 525 11,19 50,97
IV. Lekötött tartalék
V. Értékelési tartalék
VI. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből 905 -7 526 0,47 -17,03
E) CÉLTARTALÉK
F) KÖTELEZETTSÉGEK 143 876 2 403 74,44 5,44
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 143 876 2 403 74,44 5,44
G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS 870 790 0,45 1,79
FORRÁSOK ÖSSZESEN 193 272 44 192 100,00 100,00

A tőkeszerkezet mutatói

Mutató megnevezés mutató számítás mérleg hivatkozás 2012.
Saját tőke aránya Saját tőke/össz.forrás D/D+E+F+G 92,77
Saját tőke aránya I. Kötelezettségek/saját tőke F/D 5,86
Tőkeszerkezeti mutató II. Rövid lejáratú köt./saját tőke FII./D 5,86

II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK

1. ESZKÖZÖK

1.1. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása mérlegtételenként

Beszerzés ideje Megnevezés Bruttó érték
2007. 07. 16 Szoftver 708 000
2007. 05. 07 MS Office 55 200
2007. 05. 07. Windows XP 36 960
2007. 05. 07. Windows XP 36 960
2007. 05. 07. Abbyy Fine Reader 46 560
2007. 05. 07 Számítógép 198 000
2008. 11. 16 Digitális fényképezőgép 66 900
2008. 11. 20 Projektor 194 944
2008. 11. 20 Notebook 127 042
2008. 11. 20 Notebook 114 785
2008. 11. 20 MS Office 63 390
2008. 11. 20 Windows XP 34 070
2009. 04. 22 Kulcs -Soft bérprogram 75 840
2009. 12. 30. ASNET szoftver 1 100 000
2010. 02. 01 Adatbázis kezelő szoftver 260 000
2010. 02. 16 ASNET szoftver 1 640 000
2010. 03. 30 IBM System server 1 375 718
2010. 03. 31 Számítógép 97 750
2010. 03. 31 MS Windows 7 szoftver 41 250
2010. 03. 31 Samsung monitor 41 000
2011. 03. 08 Kulcs -Soft bérporgram 57 150
Összesen 6 371 519

1.2. Elszámolt értékcsökkenési leírás, leírási módonként


Megnevezés

Nyitó érték
Évközi lineárisan elszámolt Növekedés terven felüli Évközi csökkenés
Záró érték
I. Immateriális javak össz. 3 160 327 925 658 4 085 985
05. Vagyoni értékű jogok
06. Szellemi termékek 3 160 327 925 658 4 085 985
II. Tárgyi eszközök össz. 1 579 047 499 776 2 078 823
11. Ingatlanok és a kapcsolódó
vagyoni értékű jogok
12. Műszaki berendezések, gépek, felszerelések 1 579 047 499 776 2 078 823

Nettó érték (2012. XII. 31.)

Megnevezés (Ft)
I. Immateriális javak összesen 98 495
04. kísérleti fejlesztés aktivált értéke
05. Vagyoni értékű jogok
06. Szellemi termékek 98 495
II. Tárgyi eszközök összesen 137 315
11. Ingatlanok
12. Műszaki berendezések, gépek, járművek 137 315
13. Egyéb berendezések

2012. évben elszámolt értékcsökkenési leírás

Megnevezés (Ft)
Folyamatosan (lineárisan) elszámolt értékcsökkenési leírás 1 425 434
Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás 57 150
Terv szerinti értékcsökkenés összesen 1 482 584
Terven felüli értékcsökkenés

2012. évben megvalósult beruházások bemutatása

A Közalapítvány 2012. évben nem valósított meg beruházást.

Értéknövelő felújítás saját forrásból:

Közalapítványunknál 2012. évben értéknövelő felújítás saját forrásból nem történt.

1.3. Elszámolt értékvesztés és a visszaírt értékvesztés mérlegtételek szerinti bontásban

Közalapítványunknál 2012. évben értékvesztés, illetve visszaírt értékvesztés nem volt.

1.4. Aktív időbeli elhatárolások részletezése

A Közalapítvány 2012. évben aktív időbeli elhatárolást nem tart nyilván.

1.5. Követelések

2012. évben 87 E Ft követelést tart nyilván a Közalapítvány, ami a NAV felé fennálló túlfizetésből adódik.

2. FORRÁSOK

2.1. A saját tőke üzleti éven belüli változása

adatok E Ft-ban
Megnevezés 2011. dec. 31. 2012. dec. 31.
Induló tőke 26 000 26 000
Tőkeváltozás 21 621 22 525
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből 905 -7 526
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
Összesen 48 526 40 999

2.2. Lekötött tartalék

2012. évben Közalapítványunknak lekötött tartaléka nem volt.

2.3. Céltartalék képzése és felhasználása

Közalapítványunk 2012. évben céltartalékot nem képzett.

3. KÖTELEZETTSÉGEK

adatok E Ft-ban
Megnevezés 2011. dec. 31. 2012. dec. 31.
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 143 876 2403
Összesen 143 876 2403

3.1. Hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként

2012. évben Közalapítványunknak hátrasorolt kötelezettsége nem volt.

3.2. Hosszú lejáratú kötelezettségek

2012. évben Közalapítványunknak hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt.

3.3. Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettségek

2012. évben Közalapítványunk öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettséget nem vállalt.

3.4. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek

Közalapítványunknak 2012. évben zálogjoggal biztosított kötelezettsége nem volt.

3.5. Rövid lejáratú kötelezettségek

adatok E Ft-ban
Megnevezés 2011. dec. 31. 2012. dec. 31.
Vevőktől kapott előleg
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 93
Rövid lejáratú kötelezettségek alapítóval szemben 2 360 2 000
Rövid lejáratú kötelezettség TÁMOP projekt ÖKA felé 6 000
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 135 423 403
Összesen 143 876 2 403

3.6. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése

adatok E Ft-ban
Megnevezés 2011. dec. 31. 2012. dec. 31.
Adók, költségvetési befizetések 54
Jövedelem elszámolások 146 73
TB kötelezettség 153 27
TÁMOP kötelezettség ÖKA felé 6 000
Szállítókkal szembeni kötelezettség 93
Alapítókkal szembeni kötelezettség 2 360 2 000
Egyéb fizetési kötelezettség 135 070 303
Összesen 143 876 2 403

A rövid lejáratú kötelezettségek között mutatjuk ki a munkavállalóink felé, valamint a munkabérek járulékainak fizetési kötelezettségéből NAV felé fennálló kötelezettségeinket, valamint a TÁMOP projekt ESZA által nem támogatott költségeinek HKA felé megtérítendő összegét.

Szintén a rövid lejáratú kötelezettségeink között mutatjuk ki a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2010. évi pályázati elszámolás során késedelmes átutalás miatt keletkezett visszafizetési kötelezettségünket. A pályázaton nyertes szervezetek részére a pályázaton nyert összegek átutalása egyes esetekben több részletben történt. A 2. részlet átutalása mindig a pályázó kérésére történik, 2010. évben az egyik nyertes szervezet késedelmesen igényelte a 2. részlet kiutalását, így a Közalapítvány is később utalta viszont ezáltal 1 nappal kicsúszott a pályázat lejárati határidejéből. A Minisztérium felé a Közalapítvány 2011. 09. 26-án kelt levelében kérte a visszafizetéstől való eltekintést, amelynek összege 2000 E Ft mivel a pályázati összeg kiutalása a nyertes szervezet felé megtörtént, a szervezet felhasználta, a kérelemre a mérlegkészítés időpontjáig válasz nem érkezett.

3.7. Kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos követelések és kötelezettségek

A Közalapítványnál nem értelmezhető.

4. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

adatok E Ft-ban
Megnevezés 2011. dec. 31. 2012. dec. 31.
Bevételek passzív időbeli elhatárolása
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat. 870 504
Függő bevételek 286
Összesen 870 790

Passzív időbeli elhatárolások között mutatjuk ki a 2012. évet terhelő, de 2012. évben ki nem számlázott, ki nem fizetett szolgáltatások összegét.

Függő bevételként mutatjuk ki, az elszámolt pályázatok visszautalt pénzmaradványát, amely 2013. évben a mérlegkészítés időpontjáig visszautalásra került a kiutaló szerv felé.

A bevételek alakulása cél szerinti bontásban
Megnevezés 2012-ben kapott
E Ft-ban
Működési célú támogatás
Felhalmozási célú támogatás
Támogatások összesen 0
Krízis Alap támogatása
Pályázati maradvány visszafizetés
TÁMOP finanszírozás 26 002
Diszkont kincstárjegy kamata 410
Egyéb bevétel (1% felajánlás) 95
Egyéb bevétel(telefon magánbeszélgetés)
Késedelmi kamat 1
Mindösszesen 26 508

Bevételek megoszlása

adatok E Ft-ban
Megnevezés Összefogás Közalapítvány TÁMOP program
Működési támogatás
Felhalmozási támogatás
Krízis Alap támogatás
Pályázati maradvány
TÁMOP finanszírozás ESZA Kft 26 002
1% felajánlás 95
Telefon magánbeszélgetés
Kamat 411
Összesen 506 26 002
2. Bevételek és ráfordítások alakulása
Megnevezés 2012.
1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.)
2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
3 a) alapítótól
4 b) központi költségvetéstől
5 c) helyi önkormányzattól
6 d) társadalombiztosítási
7 e) továbbutalási céllal kapott
8 f) egyéb támogatás
9 2. Pályázati úton elnyert támogatás 26 002
10 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 95
11 4. Egyéb bevétel 411
12 B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
13 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) 26 508
14 D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 35 622
15 1. Anyagjellegű ráfordítások 10 069
16 2. Személyi jellegű ráfordítások 22 430
17 3. Értékcsökkenési leírás 1 483
18 4. Egyéb ráfordítások 52
19 ebből: továbbutalt támogatás
20 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
21 6. Rendkívüli ráfordítások
22 E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
23 1. Anyagjellegű ráfordítások
24 2. Személyi jellegű ráfordítások
25 3. Értékcsökkenési leírás
26 4. Egyéb ráfordítások
27 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
28 6. Rendkívüli ráfordítások
29 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) 34 034
30 G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.)
31 H. Adófizetési kötelezettség
32 I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.)
33 J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.) -7 526
3. Aktivált saját teljesítmények értéke

Közalapítványunknál nem értelmezhető.

4. Költségek költségnemenkénti megbontása
adatok E Ft-ban
Megnevezés 2011. dec. 31. 2012. dec. 31.
Anyagköltség 70 128
Igénybe vett szolgáltatások költségei 15 888 9 718
Egyéb szolgáltatások költségei 343 223
Bérköltség 12 204 17 802
Személyi jellegű egyéb kifizetések 21 1
Bérjárulékok 3 185 4 627
Értékcsökkenési leírás 1 795 1 483
Aktivált saját teljesítmények értéke
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Saját termelésű készletek állományváltozása
Költségek összesen 33 506 33 982

Költségek megoszlása Összefogás Közalapítvány és TÁMOP projekt bontásban

adatok E Ft-ban
Megnevezés Összefogás Közalapítvány TÁMOP program
Anyagköltség 38 90
Igénybe vett szolgáltatások költségei 4 167 5 550
Egyéb szolgáltatások költségei 185 38
Bérköltség 1 440 9 720
Megbízási díjak 222 6 420
Bérjárulék 443 4 185
Személyi jellegű egyéb kifizetések 1
Értékcsökkenési leírás 666 817
Összesen 7 162 26 820
5. Kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei

A Közalapítványnál 2012. évben kutatási, kísérleti fejlesztési költségek nem merültek fel.

6. A támogatási program keretében kapott, folyósított, elszámolt összegek

A Közalapítvány 2012. évben nem kapott támogatást.

7. Kapcsolt vállalkozásokkal elszámolt összegek

(Az értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevételek és a rendkívüli bevételek között kimutatott halasztott bevételek)

Közalapítványunk nem számolt el ilyen címen összeget.

8. Egyéb bevételek és ráfordítások részletezése
adatok E Ft-ban
Megnevezés 2011. dec. 31. 2012. dec. 31.
Értékesített immateriális javak tárgyi eszközök bevétele
Káreseményekkel kapcsolatos bevételek
Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés 1
Behajthatatlannak minősített és leírt követelésekre kapott összegek
Egyéb bevétel-működési támogatásból 100 000 -
Egyéb címen képzett céltartalék felhasználása
Állami költségvetéssel elszámolt támogatások
Biztosító által visszaigazolt kártérítés összege
Összesen 100 000 1
Megnevezés 2011. dec. 31 2012. dec. 31.
Értékesített immateriális javak tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
Káreseményekkel kapcsolatos kifizetések
Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés
Egyéb ráfordítás-érvényes szerződés szerinti felhasználás 120 265 52
Céltartalék képzés egyéb címen
Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett immateriális javak, tárgyi eszközök
Összesen 120 265 52
9. Pénzügyi bevételek részletezése

Közalapítványunk Kuratóriumi felhatalmazás alapján diszkont kincstárjegyet vásárolt amelynek kamataiból 2012. évben 410 000 Ft pénzügyi bevételt értünk el.

10. Pénzügyi ráfordítások részletezése

Közalapítványunk 2012. évben pénzügyi ráfordítást nem számolt el.

11. Kapcsolt vállalkozásoktól kapott 2012. évi osztalékbevétel

Közalapítványunknál nem értelmezhető.

12. Rendkívüli bevételek és ráfordítások részletezése

Közalapítványunk 2012. évben rendkívüli bevételt, illetve ráfordítást nem realizált.

13. Rendkívüli bevételek és ráfordítások Közalapítványi adóra gyakorolt számszerűsített hatása

Rendkívüli bevétel, illetve kiadás nem lévén, nem értelmezhető.

14. A halasztott ráfordítások és a halasztott bevételek jelentősebb összegei, azok időbeli alakulása

Közalapítványunknál 2012. évben nem voltak halasztott ráfordítások, illetve bevételek.

15. A társasági adóalapot csökkentő és növelő tételek

Közalapítványunknál nem értelmezhető.

IV. MÉRLEGTÉTELEK ÉRTÉKELÉSE

1. Eszközök értékelése

Befektetett eszközök értékelése

Közalapítványunk nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, így arra a mérlegtételeknél nem utalunk.

Immateriális javak

Értékelésük a törvény 47-51. § előírásai szerint történik

2012. évben a TÁMOP programkeretében bérszámfejtő program 2012. évi szabályoknak megfelelő verziója vásárlása történt, amely használatbavételkor egy összegben értékcsökkentésre került.

Az immateriális javak leltározása december 31-i határidővel megtörtént.

Tárgyi eszközök

Értékelésük a törvény 47-51. §, illetve az 52-53. § előírásai szerint történik. Nem szerepelhetnek értékkel azok az eszközök, amelyeknek nincs hozzárendelhető beszerzési értékük.

2012. évben új beszerzés nem történt. A tárgyi eszközök leltározása december 31-i határidővel megtörtént.

Beruházások

Az alapítvány működéséhez szükséges tárgyi eszközök és szoftverek beszerzését mutatjuk ki, 2012. évben beruházás nem történt.

Befektetett pénzügyi eszközök

Közalapítványunk nem rendelkezik befektetett pénzügyi eszközzel.

Forgóeszközök

Készletek értékelése

Közalapítványunk nem rendelkezik készletekkel.

Követelések értékelése

Közalapítványunk 87 E Ft összegben tart nyilván követelést, amely a NAV felé fennálló többlet, ebből 21 E Ft Egészségbiztosítási járulék adónemen, 65 E Ft Nyugdíjbiztosítási járulék adónemen 1 E Ft Személyi jövedelemadó adónemen történt túlfizetésből adódik.

Pénzeszközök

Külön értékelés forint számlavezetés mellett nem szükséges. A bankkivonattal, pénztárjelentéssel való egyezőséget, mint előírt kötelezettséget biztosítottuk.

Aktív időbeli elhatárolás

Közalapítványunk 2012. évben nem tart nyilván aktív időbeli elhatárolást.

1. Források értékelése

Saját tőke

Saját tőke nyilvántartásunkat a Számviteli törvény 35-40. §-ában előírásoknak megfelelően mutatjuk ki. Saját tőkeként tartjuk nyílván a korábbi előírások szerint kialakított induló vagyont.

Céltartalék

2012. évben céltartalékot nem képeztünk.

Hosszú lejáratú kötelezettség

Közalapítványunk nem vállalt hosszú lejáratú kötelezettséget.

Rövid lejáratú kötelezettség

Ezen kötelezettségeinket a törvény 42. § (3), valamint a 43. § előírásainak megfelelően mutatjuk ki.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között a munkavállalóink valamint az adóhatóság felé fennálló kötelezettségeink összegét mutatjuk ki.

Rövid lejáratú kötelezettségeink között tartjuk nyilván a TÁMOP projekt konzorciumi partnere a Hajléktalanokért Közalapítvány felé fennálló TÁMOP projekttel kapcsolatos tartozásunkat.

Rövid lejáratú kötelezettségek között mutatjuk ki továbbá a pályázaton nyertes, szerződött, de 2011. évben a szervezeteknek még át nem utalt összegeket.

Rövid lejáratú kötelezettségeink között mutatjuk ki a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal szemben a 2010. év pályázati elszámolás kapcsán keletkezett 2000 E Ft visszafizetési kötelezettségünket, amely kifizetésének elengedése iránt kérelmet nyújtottunk be, még 2011. évben, de választ még nem kaptunk.

Passzív időbeli elhatárolások

Az itt kimutatott, okmányokkal alátámasztott tételek a Számviteli törvény 44-45. §-ban foglaltak szerint kerültek elszámolásra. Passzív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki a könyvvizsgálati díj, a december havi könyvelési díj, a 2012. évben lezárult pályázatok monitorozási tevékenységre szerződött összeget valamint az üzemeltetési költségeink 2012. évet terhelő de még ki nem számlázott összegét

2. Az értékcsökkenés elszámolásának választott módszere

Az értékcsökkenést a számviteli politikánkban meghatározott módon, lineáris kulcsokkal számoltuk el. Az 50 ezer Ft beszerzési ár alatti tárgyi eszközök esetében alkalmaztuk a használatba vételkor egyösszegű értékcsökkenés módszerét.

TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma, bére, személyi jellegű egyéb kifizetései

2012. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

A Közalapítvány 2012. évben a Közalapítvány Tikárát és könyvelőjét vállalkozói szerződéssel foglalkoztatta. Az irodai asszisztensi munkakört egy fő részmunkaidős munkaviszonyban álló kolléga látta el.

A TÁMOP program feladatainak ellátását a projektvezető, hat projekt asszisztens -részmunkaidős munkaviszony alapján - és tíz fő regionális koordinátor - megbízásos jogviszony keretében- végezte. A TÁMOP projekt meghosszabbítása során a feladatokat a projektvezető és öt asszisztens részmunkaidős foglalkoztatás keretében tíz fő koordinátor megbízásos jogviszony keretében végzi.

A pályázatok bírálásában részt vevő szakértők részben megbízási szerződéssel, részben vállalkozási szerződéssel végezték a feladataikat.

A TÁMOP programban részt vevő szakértők, valamint a regionális műhely oktatói részben megbízási szerződéssel, részben vállalkozói szerződés alapján végezték feladataikat.

2012. évi bérköltség állományonkénti bontásban (ezer Ft-ban)

Titkárság TÁMOP alk. Szakértők Összesen Bérek járuléka
1440 16 140 222 17 802 4627

Személyi jellegű kiadásként merült fel 1270 Ft összegű reprezentációs költség.

2. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák

A TÁMOP program 2012. 06. 30-i befejezése után a konzorciumi partner Hajléktalanokért Közalapítvány könyvvizsgálója végezte a program végső könyvvizsgálatát, jelentős mértékű hiányt, hiányosságot nem tárt fel.

2012 év novemberében az ESZA Kft. végső helyszíni ellenőrzést tartott a TÁMOP program lezárása kapcsán, hiba, hiányosság nem került megállapításra.

Környezetvédelem

3.1. Tárgyi eszközök, veszélyes hulladékok, anyagok változása

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 94. § (1)-(2) bekezdésben megjelölt, a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszköznek, a környezetre káros veszélyes hulladékoknak, anyagoknak nyitó és záró készlete a Közalapítványnál nem volt.

3.2. Környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék

A tv. 41. § (1)-(2), valamint a 93. § (3) bekezdése értelmében környezetvédelmi kötelezettségek fedezetére a Közalapítvány céltartalékot nem képzett.

3.3. Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok

a) Környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összege

Környezetvédelemmel kapcsolatban a Közalapítvány nem számolt el költséget 2012. évben.

b) Céltartalék-képzés

A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható összegére, fedezetére Közalapítványunk céltartalékot nem képzett.

ÖSSZEFOGÁS KÖZALAPÍTVÁNY

18112285-1-41

EREDMÉNYKIMUTATÁS
2012. ÉV

adatok E Ft-ban
Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév
a b c d e
1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.) 144 279 0 26 508
2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 0
3 a) alapítótól
4 b) központi költségvetéstől
5 c) helyi önkormányzattól
6 d) társadalombiztosítási
7 e) továbbutalási céllal kapott 100 000
8 f) egyéb támogatás 8 301
9 2. Pályázati úton elnyert támogatás 34 386 26 002
10 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 81 95
11 4. Egyéb bevétel 1 511 411
12 B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
13 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) 144 279 0 26 508
14 D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 143 374 0 34 034
15 1. Anyagjellegű ráfordítások 15 958 10 069
16 2. Személyi jellegű ráfordítások 15 409 22 430
17 3. Értékcsökkenési leírás 1 796 1 483
18 4. Egyéb ráfordítások 110 211 52
19 ebből: továbbutalt támogatás 104 697
20 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
21 6. Rendkívüli ráfordítások
22 E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 0
23 1. Anyagjellegű ráfordítások
24 2. Személyi jellegű ráfordítások
25 3. Értékcsökkenési leírás
26 4. Egyéb ráfordítások
27 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
28 6. Rendkívüli ráfordítások
29 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) 143 374 0 34 034
30 G. ADÓZÁS ELOTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.) 0 0
31 H. Adófizetési kötelezettség
32 I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.) 0 0
33 J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.) 905 0 -7 526
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
34 A. Személyi jellegű ráfordítások 22 430
35 1. Bérköltség 17 802
36 ebből: - megbízási díjak 222
- tiszteletdíjak
37 - TÁMOP projekt bérköltség 16 140
38 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 1
39 3. Bérjárulékok 4 627
40 B. A szervezet által nyújtott támogatások
41 C. Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege 95
Keltezés: Budapest 2013. április 09.
Ikvai-Szabó Imre s. k.
az alapítvány, a közalapítvány vezetője (képviselője)

18112285-1-41

Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány

1134 Budapest, Dózsa György út 152.

MÉRLEG
2012.

adatok E Ft-ban
Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév
a b c d e
1 A. Befektetett eszközök 1 661 0 235
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1 024 98
3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 637 137
4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5 B. Forgóeszközök 156 168 0 43 957
6 I. KÉSZLETEK
7 II. KÖVETELÉSEK 7 327 87
9 III. ÉRTÉKPAPÍROK
10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 148 841 43 870
11 C. Aktív időbeli elhatárolások 35 443
12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 193 272 0 44 192
13 D. Saját tőke 48 526 0 40 999
14 I. INDULÓ TOKE 26 000 26 000
15 II. TOKEVÁLTOZÁS 21 621 22 525
16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBOL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBOL 905 -7 526
19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBOL
20 E. Céltartalékok
21 F. Kötelezettségek 143 876 0 2 403
22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 143 876 2 403
25 G. Passzív időbeli elhatárolások 870 790
26 FORRÁSOK ÖSSZESEN 193 272 0 44 192
Keltezés: Budapest 2013. április 09.
Ikvai-Szabó Imre s. k.
az alapítvány, a közalapítvány vezetője (képviselője)

  Vissza az oldal tetejére