A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Támasz Alapítvány

2012. évi közhasznúsági jelentése * 

1 8 0 0 2 6 8 1 1 4 1
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
egyszerűsített éves beszámolója
2 0 1 2
Támasz Alapítvány
egyéb szervezet megnevezése
1052 Budapest, Városház u. 9-11.
címe
„A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte!”
Keltezés: Budapest, 2013. március 26. dr: Schiffer János s. k.
az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
1 8 0 0 2 6 8 1 1 4 1
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése: Támasz Alapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2012. ÉV

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítése
Tárgyév
a b c d e
1 A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok) 0 0
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5 B. Forgóeszközök (7.-10. sorok) 35 565 32 045
6 I. KÉSZLETEK
7 II. KÖVETELÉSEK 53 101
8 III. ÉRTÉKPAPÍROK 29 948 25 504
9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 5 564 6 440
10 C. Aktív időbeli elhatárolások 840 247
11 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor) 36 405 32 292
12 D. Saját tőke (14.-19. sorok) 36 151 31 605
13 I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 500 500
14 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 38 244 35 651
15 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
16 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
17 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL -2 593 -4 546
18 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
19 E. Céltartalékok 0 0
20 F. Kötelezettségek (21.-23. sorok) 106 0
21 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
22 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
23 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 106
24 G. Passzív időbeli elhatárolások 148 687
25 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(13.+20.+21.+24. sor)
36 405 32 292
Keltezés: Budapest, 2013. március 26. dr: Schiffer János s. k.
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
1 8 0 0 2 6 8 1 1 4 1
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése: Támasz Alapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2012. ÉV

„A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte !”
adatok E Ft-ban
Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév
szám Alaptev. Váll. tev. Összes Alaptev. Váll. tev. Összes Alaptev. Váll. tev. Összes
1 1. Értékesítés nettó árbevétele 341 341 0 239 239
2 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0
3 3. Egyéb bevételek 6 886 6 886 0 137 137
4 Ebből: - támogatások 6 553 6 553 0 0
5 - tagdíj 0 0 0
6 - alapítótól kapott befizetés 0 0 0
7 - elkülönített pénzügyi alap 0 0 0
8 - egyéb 333 333 0 137 137
9 4. Pénzügyi műveletek bevételei 403 403 0 779 779
10 5. Rendkívüli bevételek 0 0 0
11 Ebből: - alapítótól kapott befizetés 0 0 0
12 - támogatások 0 0 0
11 A. Összes bevétel (1.+-2.+3.+4.+5.) 7 630 0 7 630 0 0 0 1 155 0 1 155
12 Ebből: közhasznú tevékenység bevételei 7 219 7 219 0 376 376
13 6. Anyagjellegű ráfordítások 3 661 3 661 0 2 838 2 838
14 7. Személyi jellegű ráfordítások 539 539 0 542 542
15 Ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 0 0 0 0 0
16 8. Értékcsökkenési leírás 32 32 0 0 0
17 9. Egyéb ráfordítások 5 991 5 991 0 2 321 2 321
18 10. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0
19 11. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0
20 B. Összes ráfordítás (6.+7.+8.+9.+10.+11.) 10 223 0 10 223 0 0 0 5 701 0 5 701
21 Ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai 5 990 5 990 0 2 315 2 315
22 C. Adózás előtti eredmény (A-B) -2 593 0 -2 593 0 0 0 -4 546 0 -4 546
23 12. Adófizetési kötelezettség 0 0 0
24 D. Adózott eredmény (C-12.) -2 593 0 -2 593 0 0 0 -4 546 0 -4 546
25 13. Jóváhagyott osztalék 0 0 0
26 E. Tárgyévi eredmény (D-13.) -2 593 0 -2 593 0 0 0 -4 546 0 -4 546
Keltezés: Budapest, 2013. március 26.
dr: Schiffer János s. k.
az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
1 8 0 0 2 6 8 1 1 4 1
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése: Támasz Alapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2012. ÉV
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
ezer Ft
Előző év Tárgyév Helyesbítés
A. Központi költségvetési támogatás
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1996. évi CXXVI. Törvény alapján kiutalt összeg 333 99
F. Közszolgáltatási bevétel
Keltezés: Budapest, 2013. március 26.
dr: Schiffer János s. k.
az egyéb szervezet vezetője (képviselője)
A KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET PK-142
EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE
2012. ÉV
1. Szervezet azonosító adatai
Támasz Alapítvány
1.2. Székhely 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
1.3. Bejegyző határozat száma: 1 2 . P K 6 4 6 7 7 / 2 0 0 0 /
1.4. Nyilvántartási szám: 1 2 / P K / 6 4 6 7 7
1.5. Szervezet adószáma: 1 8 0 0 2 6 8 1 - 1 - 4 1
1.6. Képviselő neve: Karikás György, Buda Éva
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Továbbra is a legfontosabb alapítványunk számára a felsőoktatásban továbbtanuló volt állami gondoskodásban felnövő
fiatal felnőttek segítése ösztöndíj támogatás formájában. A támogatás összege tanulmányi átlaghoz kötött. A
Kuratórium döntése alapján az egyéni kérelmek elbírálásában is igyekszünk segítséget nyújtani nyelvvizsga megszerzé-
séhez, továbbképzésekhez, továbbtanuláshoz, lakhatás további fenntartásához és lakásvásárláshoz egyszeri
támogatások formájában. Mindezek mellett egy önkéntes segítő személyesen is kapcsolatot tart azokkal, akiknek
azonnali, rendkívüli segítségre van szüksége, vagy éppen életvezetési tanácsokra szorulnak.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése: Gyermek és ifjúságvédelmi közfeladat ellátása
3.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997. évi XXXI. tv. 17. §
3.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja: gyermekvédelmi szakellátásból kikerült utógondozottak
3.4. Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 69 fő
3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
tanulmányi ösztöndíj támogatásban részesült 14 fő, egyszeri támogatás továbbtanuláshoz, illetve lakhatási
támogatás 4 fő, lakásotthoni elhelyezés 8 fő, személyes kapcsolattartás, életvezetési tanácsok,
ügyintézésben való segítségnyújtás 43 fő
Keltezés: Budapest, 2013. március 26. dr: Schiffer János s. k.
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
A KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET
EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE PK-142
2012. ÉV
Szervezet neve:
Támasz Alapítvány
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban.)
4.1. Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja
értékpapír felhasználás 2 216
4.2. Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja
2012. évben kapott 1% 99
4.3. Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja
Közhasznú tevékenysége érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen) 2 315
5. Cél szerinti juttatások kimutatása
5.1. Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév
5.2. Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév
5.3. Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév
Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) 0 0
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1. Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)
0 0
6.1. Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 0 0
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)
Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel 7 630 1 155
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 333 99
D. Közszolgáltatási bevétel 0 0
E. Normatív támogatás 0 0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 7 297 1 056
H. Összes ráfordítás 10 223 5 701
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás 539 542
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 5 990 2 315
K. Adózott eredmény -2 593 -4 546
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 1 1
Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése
Igen Nem
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft] X
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] X
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] X
Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>=0,02] X
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] X
Ectv. 32. § (5) b) [(L1+L2)/2>=10 fő] X
Keltezés: Budapest, 2013. március 26. dr: Schiffer János s. k.
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
A KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET
EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE PK-142
2012. ÉV
Kiegészítő melléklet
Szervezet neve:
Támasz Alapítvány
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása: központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa: visszatérítendő □ vissza nem térítendő □
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen: 0 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Keltezés: Budapest, 2013. március 26. dr: Schiffer János s. k.
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

  Vissza az oldal tetejére