A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési közalapítvány

2012. évi közhasznúsági jelentése * 

A KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET
EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE
PK-142
Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2
Beküldő adatai
Előtag Családi név Első utónév További utónevek
Viselt név: Murányi István András
Születési név: Murányi István András
Anyja neve: Vida Lilla
Születési ország neve: Magyarország
Születési település neve: Diósgyőr
Születési ideje: 1 9 4 4 - 0 1 - 1 9
Szervezet neve:
HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány
Szervezet székhelye:
Irányítószám: 1 0 3 9 Település: Budapest
Közterület neve: Szent János Közterület jellege: utca
Házszám: 16. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:
Bejegyző határozat száma: 1 6 . P K . 6 4 1 3 5 / 1 9 9 0 / 1 9
Nyilvántartási szám: 0 1 / / 7 1 5
Szervezet adószáma: 1 9 6 6 2 6 6 6 - 2 - 4 1
Képviselő neve: Murányi lstván András
Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest 2 0 1 3 - 0 5 - 0 3
A KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET
EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE
PK-142
Szervezet neve:
HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
(Adatok ezer forintban.)
Előző év Előző év helyesbítése Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A. Befektetett eszközök 163 661 153 727
I. lmmateriális javak 0 0
II. Tárgyi eszközök 162 661 157 727
III. Befektetett pénzügyi eszközök 1 000 1 000
B. Forgóeszközök 40 376 12 422
I. Készletek 0 0
II. Követelések 4454 1 633
III. Értékpapírok 0 0
IV. Pénzeszközök 35 922 10 739
C. Aktív időbeli elhatárolások 440 69
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 204 477 171213
FORRÁSOK(PASSZÍVÁK)
D. Saját tőke 203 203 162460
I. Induló töke/jegyzett tőke 133 323 133 323
II. Tőkeváltozás/eredmény 67 143 69 330
III. Lekötött tartalék 0 0
IV. Értékelési tartalék 0 0
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 11 122 -43 801
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből -8 890 3 053
E. Céltartalékok 0 7 602
F. Kötelezettségek 343 1 061
I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 343 1 061
G. Passzív időbeli elhatárolások 426 95
FORRÁSOK ÖSSZESEN 204 477 171213
A KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET
EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE
PK-142
Szervezet neve:
HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
(Adatok ezer forintban.)
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen
előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele 994 1 016 4 230 14 096 5 224 15 112
2. Aktivált saját teljesítrnények értéke 0 0 0 0 0 0
3. Egyéb bevételek 696 909 609 747 0 0 696 909 609 747
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés 115 195 43 272 0 0 115 195 43 272
- támogatások 496 951 430 231 0 0 496 951 430 231
- adományok 84 763 36 194 0 0 34 763 36 194
4. Pénzügyi műveletek bevételei 348 333 0 0 343 333
5. Rendkívüli bevételek 1 908 2 916 0 0 1 908 2 916
ebből:
- alapítótól kapott befizetés 0 0 0 0 0 0
- támogatások 1 763 1 403 0 0 1 763 1 403
A. Összes bevétel
(1+2+3+4+5)
700 159 614 012 4 230 14 096 704 339 623 103
ebből: közhasznú tevékenység bevételei 700 159 614 012 4 230 14 096 704 339 623 103
6. Anyagjellegű ráfordítások 6 723 6 302 11 039 1 836 17 762 3 133
7. Személyi jellegű ráfordítások 3 904 4633 0 0 3 904 4633
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 1 880 1 880 0 0 1 880 1 880
8. Értékcsökkenési leírás 4 923 4 321 150 113 5 073 4 934
9. Egyéb ráfordítások 673 437 642 002 1 931 9 094 675 418 651 096
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0 0 0 0
11. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 0 0 0
B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)
689 037 657 813 13 120 11 043 702 157 663 356
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai 639 037 657 813 13 120 11 043 702 157 663 356
C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
11 122 -43 801 -3 390 3 053 2 232 -40 748
12. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0 0 0
D. Adózott eredmény
(C-12)
11 122 -43 801 -3 390 3 053 2 232 -40 743
13. Jóváhagyott osztalék 0 0 0 0 0 0
E. Tárgyévi eredmény
(D-13)
11 122 -43 801 -3 390 3 053 2 232 -40 748
Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 0
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás 115 195 43 272 0 0 115 195 43 272
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 0 0 0 0 0
D. Normatív támogatás 496 951 430 231 0 0 496 951 430 231
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1995. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg 1 763 1 403 0 0 1 763 1 403
F. Közszolgáltatási bevétel 0 0 0 0 0 0
Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. X Igen Nem
A KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET
EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE
PK-142
1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név
HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány
1.2 Székhely
Irányítószám: 1 0 3 9 Település: Budapest
Közterület neve: Szent János Közterület jellege: utca
Házszám: 16. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:
1.3 Bejegyző határozat száma: 1 6 . P K . 6 4 1 3 5 / 1 9 9 0 / 1 9
1.4 Nyilvántartási szám: 0 1 / / 7 1 5
1.4 Szervezet adószáma: 1 9 6 6 2 6 6 6 - 2 - 4 1
1.5 Képviselő neve: Murányi István András
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A Hostis Közalapítvány alapvető célja olyan szakemberképzési bázisiskola, tanszálloda és egyéb létesítmények működtetése és fejlesztése, amelyben az idegenforgalommal, vállalkozásokkal és a nemzetközi gazdasággal kapcsolatos szakmákban felsőfokú, középiskolai képzést, át és továbbképzést folytat. E cél érdekében alapitóként működteti a Xántus János Kéttannyelvű Gyakorló Gimnáziumot, Idegenforgalmi Szakközépiskolát és Szakiskolát. Ellátja a fenntartásával, irányításával és működtetésével összefüggő feladatokat. A gyakorlati képzés elősegítése érdekében működteti és fenntartja a Hotel Római tan szállodát. Biztosította - anyagi lehetösésgének korlátai között - az iskola szakmai, pedagógiai, nevelői munkájának tárgyi és személyi feltételeit. Ennek és az iskola szakmai színvonalának köszönhetően az oktatási intézmény változatlan népszerűségeink örvend (3-4 szeres túljelentkezés). Az elmúlt tanévben 319 tanuló folytatta tanulmányait az öt évfolyamos középiskola 28 osztályában.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Nevelés és oktatás, képességfejl. és ismeretterj.
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: A közoktatásról szóló 1997. évi CLVI.
törvény 26. § c 4. és 5. pont
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 14-19 éves korosztály
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülök létszáma: 819
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
A 2011/12-es tanévben 155 diák érettségizett. Az érettségi átlaga 4,16. Felsőfokú nyelvvizsgát 109-en tettek, 36 diák alapfokú nyelvvizsgával zárt. A továbbtanulási szándék preferált intézményei a BGF, ELTE, BME és a BCE. A jó nyelvi kompetencia révén külföldi egyetemekre és főiskolákra is felvették az oda jelentkező diákjainkat. Folytatódott a Comenius nemzetközi csereprogram.
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
(Adatok ezer forintban.)
4.1 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja
Pénzeszköz 43 801 oktatás támogatása
4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja
4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja
Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen) 43 801
Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen) 43 801
5. Cél szerinti juttatások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév
Normatív támogatás 495 905 430 231
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év
Kiegészítő támogatás 115 195 43 272
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év
Cél szerinti juttatások kimutatása [összesen) 611 101 523 553
Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) 611 101 523 553
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2}
Kuratóriumi elnök és tagok 1 500 1 500
6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2}
Felügyelő Bizottsági elnök és tagok 380 380
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 1 880 1 880
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban.)
Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2}
B. Éves összes bevétel 704 339 623 108
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 1 763 1 403
D. Közszolgáltatási bevétel 0 0
E. Normatív támogatás 496 951 430 281
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 205 675 146424
H. Összes ráfordítás (kiadás) 702 157 663 356
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás 3 904 4633
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 702 157
K. Adózott eredmény 2 232 -40 748
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma fa közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése
Igen Nem
Ectv. 32. § (4) a) [{Bl-B2)/2 > 1.000.000, - Ft] X
Ectv. 32. § (4) b) [K1-K2>=0j X
Ectv. 32. § (4) c) t(l1-l2-A1-A2)/(H1-H2)>-0,25] X
Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (5) a) [(C1-C2)/(G1-G2) >=0,02] X
Ectv. 32. § (5) b) t(J1-J2)/(H1-H2)>=0,5] X
Ectv. 32. § (5) c) [(L1-L2)/2>= 10 fő] X
A KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET
EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE
PK-142
Szervezet neve:
HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány
Támogatási program elnevezése: A Közalapítvány nem részesült pályázati támogatásban.
Támogató megnevezése: NINCS
központi költségvetés
Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama: 0
Támogatási összeg: 0
- ebből a tárgyévre jutó összeg: 0
- tárgyévben felhasznált összeg: 0
- tárgyévben folyósított összeg: 0
Támogatás típusa: visszatérítendő □ vissza nem térítendő □
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi 0
Dologi 0
Felhalmozási 0
Összesen: 0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
NINCS
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
NINCS

  Vissza az oldal tetejére