A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Összefogás Közalapítvány

2013. évi közhasznúsági jelentése * 

PénzMentor Könyvvizsgáló Kft.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

az

Összefogás

a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért

Közalapítvány

1134 Budapest, Dózsa György út 152.

2013. 06. 01-jei ZÁRÓ BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

Budapest, 2013. június 1.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány alapítói részére

Elvégeztük az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány mellékelt, 2013. 06. 01. időpontra készített egyszerűsített záró beszámolójának a könyvvizsgálatát. Ez az egyszerűsített záró beszámoló a 2013. 06. 01-jei fordulónapra elkészített egyszerűsített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 41 647 E Ft, a mérleg szerinti veszteség 1704 E Ft, - és a Közalapítvány ezen időponttal végződő időszakra vonatkozó eredménykimutatásából, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből, közhasznúsági jelentésből áll.

A záró beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége a záró éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

Itt jegyezzük meg, hogy a 2013. 04. 09-én kiadott jelentésünkben 2012. évre könyvvizsgálatunk alapján minősítés nélküli záradékot adtunk ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. Az egyszerűsített záró beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a közalapítvány belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék megadásához.

A könyvvizsgálat során az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány egyszerűsített záró beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint a záró beszámoló az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2013. június 01-jén fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Figyelemfelhívás

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet a pénzügyi kimutatásokhoz fűzött alábbi megjegyzésünkre!

A 1694/2012 (XII. 29.) számú kormányhatározat a Közalapítvány megszüntetéséről 2013. 06. 01-jei határidőre döntött. Erre alapozottan - két alapító határozatát végrehajtva készítette el a közalapítvány a záró egyszerűsített beszámolóját a kormányhatározatban foglalt időpontra. Ennek alapján a közalapítvány működése kapcsán a „vállalkozás folytatásának” számviteli elve nem érvényesül! Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a kormányhatározat szerint „...a Közalapítvány kötelezettségeiért való helytállást és fennálló jogainak érvényesítését is a Hajléktalanokért Közalapítvány...” látja el. A Közalapítvány vagyonát a Hajléktalanokért Közalapítvány veszi át.

Budapest, 2013. június 1.

Varga Péter s. k. Varga Péter s. k.
ügyvezető bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK 000256 MKVK 004214
(Pénzmentor Könyvvizsgáló Kft.)

Záró mérleg
2013

Keltezés: 2013 június 01.

Ikvai-Szabó Imre s. k.
....................................................
közalapítvány vezetője

P. H.

18112285-1-41
Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány
1134 Budapest, Dózsa György út 152.
2013
MÉRLEG
adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév
a b c d e
1 A. Befektetett eszközök 235 0
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 98
3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 137
4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5 B. Forgóeszközök 43 957 0
6 I. KÉSZLETEK
7 II. KÖVETELÉSEK 87 2
9 III. ÉRTÉKPAPÍROK
10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 43 870 41 645
11 C. Aktív időbeli elhatárolások
12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 44 192 0 41 647
13 D. Saját tőke 40 999 0 39 295
14 I. INDULÓ TŐKE 26 000 26 000
15 II. TŐKEVÁLTOZÁS 22 525 14 999
16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL -7 526 -1 704
19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
20 E. Céltartalékok
21 F. Kötelezettségek 2 403 0 2 352
22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 2 403 2 352
25 G. Passzív időbeli elhatárolások 790
26 FORRÁSOK ÖSSZESEN 44 192 0 41 647
Keltezés: Budapest, 2013. június 01.
Ikvai-Szabó Imre s. k.
az alapítvány, a közalapítvány vezetője (képviselője)
P. H.
ÖSSZEFOGÁS KÖZALAPÍTVÁNY
18112285-1-41
2013
EREDMÉNYKIMUTATÁS
adatok E Ft-ban
Sor-szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév
a b c d e
1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.) 26 508 0 327
2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 0
3 a) alapítótól
4 b) központi költségvetéstől
5 c) helyi önkormányzattól
6 d) társadalombiztosítási
7 e) továbbutalási céllal kapott
8 f) egyéb támogatás
9 2. Pályázati úton elnyert támogatás 26 002
10 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 95
11 4. Egyéb bevétel 411 327
12 B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
13 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) 26 508 0 327
14 D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 34 034 0 2031
15 1. Anyagjellegű ráfordítások 10 069 1066
16 2. Személyi jellegű ráfordítások 22 430 605
17 3. Értékcsökkenési leírás 1 483 236
18 4. Egyéb ráfordítások 52
19 ebből: továbbutalt támogatás
20 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 124
21 6. Rendkívüli ráfordítások
22 E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 0
23 1. Anyagjellegű ráfordítások
24 2. Személyi jellegű ráfordítások
25 3. Értékcsökkenési leírás
26 4. Egyéb ráfordítások
27 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
28 6. Rendkívüli ráfordítások
29 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) 34 034 0 2031
30 G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.) 0
31 H. Adófizetési kötelezettség
32 I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.) 0
33 J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.) -7 526 0 -1704
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
34 A. Személyi jellegű ráfordítások 605
35 1. Bérköltség 300
36 ebből: - megbízási díjak 300
- tiszteletdíjak
37 - TÁMOP projekt bérköltség
38 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 183
39 3. Bérjárulékok 122
40 B. A szervezet által nyújtott támogatások
41 C. Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege
Keltezés: Budapest, 2013. június 01.
Ikvai-Szabó Imre s. k.
az alapítvány, a közalapítvány vezetője (képviselője)
P. H.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2013. évi Mérleg és Eredmény kimutatáshoz

NÉV: ÖSSZEFOGÁS A BUDAPESTI LAKÁSTALANOKÉRT ÉS HAJLÉKTALAN EMBEREKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

CÍM: 1134 BUDAPEST DÓZSA GYÖRGY ÚT 152.

Cégjegyzékszám: Pk. 61.267/2003
Adószám: 18112285-1-41

Készült: Budapest, 2013. június 01.

__________

A 2013. évi beszámolót Ondecs Éva készítette, regisztrációs száma:165985

I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉS

1. A Közalapítvány bemutatása

Közalapítvány neve: Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány

A Közalapítvány székhelye: 1134 Budapest Dózsa György út 152.

Alapítás, alakulás időpontja: 2004. 01. 07.

Működési formája: közalapítvány

Induló vagyona: 26 000 000 Ft

A tevékenységi körét illetően főtevékenysége alapján a kiemelten közhasznú besorolást kapta.

A ellenőrzését a 9 fős Kuratórium, a 3 fős Felügyelő Bizottság, valamint a könyvvizsgáló végezte.

Tevékenységi körök:

Az év során a Közalapítvány az alábbi - a bíróságnál bejegyzett - tevékenységekben működött

85.32.: Szociális ellátás elhelyezés nélkül

2. Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2012. évi tevékenysége, gazdálkodása

A Közalapítvány célja a fővárosban élő hajléktalan emberek szociális helyzetének javítása. A Közalapítvány alakuló ülését 2004. 02. 17-én tartotta.

A Közalapítvány induló vagyona 26 000 E Ft, amelyből 13 000 E Ft-ot a Magyar Köztársaság Kormánya, 13 000 E Ft-ot Budapest Főváros Önkormányzata biztosított.

A kormány 1694/2012. (XII. 29.) Korm. határozatában az Összefogás Közalapítvány 2013. június 01. dátummal történő megszüntetéséről döntött, az alábbiak szerint:

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése alapján kezdeményezi az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) megszüntetését arra hivatkozással, hogy a közalapítvány céljainak megvalósítása, feladatának további ellátása egyéb közfeladatot ellátó szervezet útján hatékonyabban megvalósítható.

2. A Kormány

a) felhatalmazza az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Közalapítvány társalapítójával, a Fővárosi Önkormányzattal egyetértésben, a Kormány mint alapító nevében kérelmezze a Fővárosi Törvényszéknél a Közalapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli elbírálását, továbbá a megszüntetés kapcsán felmerülő kérdésekben a Kormány mint állami alapító nevében eljárjon, és az ennek érdekében szükséges intézkedéseket megtegye;

b) megbízza az emberi erőforrások miniszterét vagyonelszámoló, könyvvizsgáló, valamint az átadás-átvételi eljárásban közreműködő személyek kijelölésére;

c) egyetért azzal, hogy a megszűnt Közalapítvány feladatait - ideértve a Közalapítvány megszűnésekor fennálló kötelezettségeiért való helytállást és fennálló jogainak érvényesítését is - a Hajléktalanokért Közalapítvány lássa el, és felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával tegye meg az ennek érdekében szükséges intézkedéseket;

d) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon arról, hogy a Közalapítvány megszűnése napjával mint mérleg-fordulónappal elkészítésre kerüljön a Közalapítványnak a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti beszámolója.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidő: 2013. június 1.

3. A Kormány a Közalapítvány vagyonának számbavételére és a hitelezők kielégítésére - a Közalapítvány vagyona értéke erejéig -, valamint a megszűnő Közalapítvány iratainak jogszabály szerint kötelező őrzésére a Hajléktalanokért Közalapítványt kéri fel. A Kormány egyetért azzal, hogy a Közalapítvány hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyonát - ideértve a vagyoni értékű jogokat is - az állami alapító nevében, a Közalapítvány társalapítójával egyetértésben az emberi erőforrások minisztere a Hajléktalanokért Közalapítvány támogatására fordítja.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: a Közalapítvány törlését követően azonnal

4. A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Közalapítvány megszüntetéséről és a 3. pontban foglalt intézkedésekről a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: a Közalapítvány törlését követően azonnal

5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

6. Hatályát veszti az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány megszüntetéséről szóló 1169/2011. (V. 26.) Korm. határozat.

A Közalapítvány céljainak megvalósításához 2013. évben nem kapott támogatást és saját forrásaiból sem biztosított keretet.

A Közalapítvány 2013. évben nem hirdetett pályázatot.

A Közalapítvány előző évről nem hozott át kötelezettséget. Az előző évek pályázatain nyert összegek a nyertes szervezetek felé kiutalásra kerültek.

2013 év során a korábbi években nyertes, de 2012., illetve 2013. évben lezárult pályázatok pályázati maradványösszegei visszautalásra kerültek a Közalapítvány bankszámlájára, ennek továbbutalása Minisztérium felé nem történt meg, banki tranzakciós probléma miatt, ezért a rövid lejáratú kötelezettségeink között szerepeltetjük.

A Közalapítvány képviselő szerve a 9 tagú Kuratórium. A Kuratórium tagjai díjazásban nem részesülnek. A Közalapítvány asszisztense megbízási szerződéssel, a Közalapítvány könyvelője vállalkozási szerződés alapján látja el feladatait. A Közalapítvány titkára 2013. évben díjazás nélkül látta el teendőit.

3. Kapcsolt vállalkozások

Nem értelmezhető a közalapítványnál.

4. Vezető tisztségviselők, az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjaival kapcsolatos adatok 2013. évi járandóságok

adatok E Ft-ban
Megnevezés Bér + tiszteletdíj Személyi jell. kifizetések Összesen
Kuratórium tagjai - - -
Felügyelő bizottság - - -
Összesen - - -
Folyósított előlegek és kölcsönök összege

A TÁMOP program működtetéséhez a Hajléktalanokért Közalapítvány 2012. év során 27 225 240 Ft előleget biztosított, az ESZA-val való elszámolás után a fel nem használt összeg visszautalása a Hajléktalanokért Közalapítvány számlájára megtörtént. A projekt ESZA által meg nem térített költségek miatti visszafizetési kötelezettség rendezése a Hajléktalanokért Közalapítvány felé 2013. évben megtörtént.

Vállalt garanciák

Garancia vállalása nem történt.

Az Összefogás a Budapesti lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány képviseletére jogosult személyek neve és lakóhelye
Név Beosztás Lakcím
Kártyás Irén Kuratóriumi tag 1084 Bp., Auróra u. 7.
A Közalapítvány könyvvizsgálatát

a PénzMentor Könyvvizsgáló Kft. (bejegyzési száma a Magyar Könyvvizsgáló Kamaránál: 000256) bejegyzett könyvvizsgálója, Varga Péter végzi, akinek kamarai bejegyzési száma: 004214.

5. A Számviteli törvényből adódó kötelezettségek

Közalapítványunk a beszámoló összeállításánál a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 15-16. §-ában meghatározott alapelvek figyelembevételével a Közalapítvány megszűnése miatt 2013. gazdasági évről 2013. június 01-jei fordulónappal beszámolót készített. Az éves beszámoló összeállítása a törvény 17-20. §-ában előírt általános szabályok alapján történt. Ennek keretében a mérleg a 22-45. §, az eredménykimutatás a 70-87. §, a kiegészítő melléklet a 88-94. §, az üzleti jelentés pedig a 95. §-ban meghatározott törvényi előírásoknak megfelelően készült.

A Közalapítvány működését, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulását bemutató beszámoló összeállításához a 14. § előírása szerint Számviteli politikánkban rögzítettük az egyes mérlegtételek értékelési módját és zárlati időpontokat.

A Számviteli törvény által előírt egyes mérlegtételek valódiságának alátámasztására a számviteli alapelveknek megfelelően számviteli politikánk keretében elkészítettük

- az eszközök és források értékelési szabályzatát,

- pénzkezelési szabályzatot,

- számlarendet és számlatükört.

6. A valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása

2013 Vagyonváltozás 2012 záró 2013. 06. 01.
záró
Arányszám
ESZKÖZÖK 2012. 12. 31. 2013. 06. 01. Változás 2012 2013. 06. 01.
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 235 0,53
I. Immateriális javak 98 0,22
II. Tárgyi eszközök 137 0,31
III. Befektetett pénzügyi eszközök
IV. Befektett eszközök értékhelyesbítése
B) FORGÓESZKÖZÖK 43 957 41 645 99,47 99,99
I. Készletek
II. Követelések 87 2 0,11 0,01
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök 43 870 41 647 99,27 100
C) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 44 192 41 647 100 100
FORRÁSOK
D) SAJÁT TŐKE 40 999 39 295 25,11 94,35
I. Induló tőke 26 000 26 000 13,45 62,43
II. Tőkeváltozás 22 525 14 999 11,19 36,01
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eremény közhasznú tevékenységből -7 526 -1 704 -0,47 -4,09
E) CÉLTARTALÉK
F) KÖTELEZETTSÉGEK 2 403 2 352 74,44 5,65
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 2 403 2 352 74,44 5,65
G) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS 790 0,45
FORRÁSOK ÖSSZESEN 44 192 41 647 100,00 100,00

A tőkeszerkezet mutatói

Mutató megnevezés mutató számítás mérleghivatkozás 2013.
Saját tőke aránya Saját tőke/össz.forrás D/D+E+F+G 77,54
Saját tőke aránya I. Kötelezettségek/saját tőke F/D 5,65
Tőkeszerkezeti mutató II. Rövid lejáratú köt./saját tőke FII./D 5,65

II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK

1. ESZKÖZÖK

1.1. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása mérlegtételenként
Beszerzés ideje Megnevezés Bruttó érték
2007. 07. 16. Szofver 708 000,-
2007. 05. 07. MS Office 55 200,-
2007. 05. 07. Windows XP 36 960,-
2007. 05. 07. Windows XP 36 960,-
2007. 05. 07. Abbyy Fine Reader 46 560,-
2007. 05. 07. Számítógép 198 000,-
2008. 11. 16. Digitális fényképezőgép 66 900,-
2008. 11. 20. Projektor 194 944,-
2008. 11. 20. Notebook 127 042,-
2008. 11. 20. Notebook 114 785,-
2008. 11. 20. MS Office 63 390,-
2008. 11. 20. Windows XP 34 070,-
2009. 04. 22. Kulcs-Soft bérprogram 75 840,-
2009. 12. 30. ASNET szoftver 1 100 000,-
2010. 02. 01. Adatbázis-kezelő szoftver 260 000,-
2010. 02. 16. ASNET szoftver 1 640 000,-
2010. 03. 30. IBM System server 1 375 718,-
2010. 03. 31. SZámítógép 97 750,-
2010. 03. 31. MS Windows 7 szoftver 41 250,-
2010. 03. 31. Samsung monitor 41 000 ,-
2011. 03. 08. Kulcs-Soft bérporgram 57 150,-
Összesen 6 371 519,-
1.2. Elszámolt értékcsökkenési leírás, leírási módonként

Megnevezés

Nyitó érték
Évközi lineárisan elszámolt Növekedés terven felüli Évközi csökkenés
Záró érték
I. Immateriális javak össz. 4 056 885 137 315 4 194 200
05. Vagyoni értékű jogok
06. Szellemi termékek 4 056 885 137 315 4 194 200
II. Tárgyi eszközök össz. 2 078 823 98 495 2 177 318
11. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
12. Műszaki berendezések, gépek, felszerelések 2 078 823 98 495 2 177 318

Nettó érték 2013. VI. 01.

Megnevezés (Ft)
I. Immateriális javak összesen 0
04. kísérleti fejlesztés aktivált értéke
05. Vagyoni értékű jogok
06. Szellemi termékek 0
II. Tárgyi eszközök összesen 0
11. Ingatlanok
12. Műszaki berendezések, gépek, járművek 0
13. Egyéb berendezések

2013. évben elszámolt értékcsökkenési leírás

Megnevezés (Ft)
Folyamatosan (lineárisan) elszámolt értékcsökkenési leírás 235 810
Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás
Terv szerinti értékcsökkenés összesen 235 810
Terven felüli értékcsökkenés

2013. évben megvalósult beruházások bemutatása

A Közalapítvány 2013. évben nem valósított meg beruházást.

Értéknövelő felújítás saját forrásból:

Közalapítványunknál 2013. évben értéknövelő felújítás saját forrásból nem történt.

1.3. Elszámolt értékvesztés és a visszaírt értékvesztés mérlegtételek szerinti bontásban

Közalapítványunknál 2013. évben értékvesztés illetve visszaírt értékvesztés nem volt.

1.4. Aktív időbeli elhatárolások részletezése

A Közalapítvány 2013. évben aktív időbeli elhatárolást nem tart nyilván.

1.5. Követelések

2013. évben 2 E Ft követelést tart nyilván a Közalapítvány, ami a NAV felé fennálló túlfizetésből adódik.

2. FORRÁSOK

2.1. A saját tőke üzleti éven belüli változása
adatok E Ft-ban
Megnevezés 2012. dec. 31. 2013. jún. 01.
Induló tőke 26 000 26 000
Tőkeváltozás 22 525 14 999
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből -7 526 -1 704
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
Összesen 40 999 39 295
2.2. Lekötött tartalék

2013. évben Közalapítványunknak lekötött tartaléka nem volt.

2.3. Céltartalék képzése és -felhasználása

Közalapítványunk 2013. évben céltartalékot nem képzett.

3. Kötelezettségek

adatok E Ft-ban
Megnevezés 2012. dec. 31. 2013. jún. 01.
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 2 403 2 352
Összesen 2 403 2 352
3.1. Hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként

2013. évben Közalapítványunknak hátrasorolt kötelezettsége nem volt.

3.2. Hosszú lejáratú kötelezettségek

2013. évben Közalapítványunknak hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt.

3.3. Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettségek

2013. évben Közalapítványunk öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettséget nem vállalt.

3.4. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek

Közalapítványunknak 2013. évben zálogjoggal biztosított kötelezettsége nem volt.

3.5. Rövid lejáratú kötelezettségek
adatok E Ft-ban
Megnevezés 2012. dec. 31. 2013. jún. 01.
Vevőktől kapott előleg
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 2 000
Rövid lejáratú kötelezettségek alapítóval szemben 2 000
Rövid lejáratú kötelezettség TÁMOP projekt ÖKA felé 403
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2 403 352
Összesen 2 000 2 352
3.6. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése
adatok E Ft-ban
Megnevezés 2012. dec. 31. 2013. jún. 01.
Adók, költségvetési befizetések
Jövedelem elszámolások 73
TB kötelezettség 27
TÁMOP kötelezettség ÖKA felé
Szállítókkal szembeni kötelezettség
Alapítókkal szembeni kötelezettség 2 000 2 000
Egyéb fizetési kötelezettség 303 352
Összesen 2 403 2 352

A rövid lejáratú kötelezettségeink között mutatjuk ki a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2010. évi pályázati elszámolás során késedelmes átutalás miatt keletkezett visszafizetési kötelezettségünket. A pályázaton nyertes szervezetek részére a pályázaton nyert összegek átutalása egyes esetekben több részletben történt. A 2. részlet átutalása mindig a pályázó kérésére történik, 2010. évben az egyik nyertes szervezet késedelmesen igényelte a 2. részlet kiutalását, így a Közalapítvány is később utalta viszont ezáltal 1 nappal kicsúszott a pályázat lejárati határidejéből. A Minisztérium felé a Közalapítvány 2011. 09. 26-án kelt levelében kérte a visszafizetéstől való eltekintést, amelynek összege 2000 E Ft mivel a pályázati összeg kiutalása a nyertes szervezet felé megtörtént, a szervezet felhasználta, a kérelemre a mérlegkészítés időpontjáig válasz nem érkezett.

Szintén a rövid lejáratú kötelezettségeink között mutatjuk ki a 2013. év során a hosszabbított pályázatok pályázati elszámolásai során a támogatott szervezetek felől a Közalapítvány bankszámlájára visszautalt pályázati maradvány összegeit, amely átutalására a Minisztérium felé banki tranzakciós probléma miatt nem kerülhetett sor.

3.7. Kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos követelések és kötelezettségek

A Közalapítványnál nem értelmezhető.

4. Passzív időbeli elhatárolások

adatok E Ft-ban
Megnevezés 2012. dec. 31. 2013. jún. 01.
Bevételek passzív időbeli elhatárolása
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat. 504 -
Függő bevételek 286 -
Összesen 790 -
A bevételek alakulása cél szerinti bontásban
Megnevezés 2013-ben kapott
E Ft-ban
Működési célú támogatás
Felhalmozási célú támogatás
Támogatások összesen 0
Krízis Alap támogatása
Pályázati maradvány visszafizetés
TÁMOP finanszírozás
Diszkont kincstárjegy kamata 327
Egyéb bevétel (1% felajánlás)
Egyéb bevétel (telefon magánbeszélgetés)
Késedelmi kamat
Mindösszesen 327
2. Bevételek és ráfordítások alakulása
Megnevezés 2013.
1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.)
2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
3 a) alapítótól
4 b) központi költségvetéstől
5 c) helyi önkormányzattól
6 d) társadalombiztosítási
7 e) továbbutalási céllal kapott
8 f) egyéb támogatás
9 2. Pályázati úton elnyert támogatás
10 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
11 4. Egyéb bevétel 327
12 B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
13 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) 327
14 D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 2 031
15 1. Anyagjellegű ráfordítások 1 066
16 2. Személyi jellegű ráfordítások 605
17 3. Értékcsökkenési leírás 236
18 4. Egyéb ráfordítások
19 ebből: továbbutalt támogatás
20 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 124
21 6. Rendkívüli ráfordítások
22 E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
23 1. Anyagjellegű ráfordítások
24 2. Személyi jellegű ráfordítások
25 3. Értékcsökkenési leírás
26 4. Egyéb ráfordítások
27 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
28 6. Rendkívüli ráfordítások
29 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) 2 031
30 G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.)
31 H. Adófizetési kötelezettség
32 I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.)
33 J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.) -1 704
3. Aktivált saját teljesítmények értéke

Közalapítványunknál nem értelmezhető

4. Költségek költségnemenkénti megbontása
adatok E Ft-ban
Megnevezés 2012. dec. 31. 2013. jún. 01.
Anyagköltség 128 58
Igénybe vett szolgáltatások költségei 9 718 1 008
Egyéb szolgáltatások költségei 223 124
Bérköltség 17 802 300
Személyi jellegű egyéb kifizetések 1 183
Bérjárulékok 4 627 122
Értékcsökkenési leírás 1 483 236
Aktivált saját teljesítmények értéke
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
Saját termelésű készletek állományváltozása
Költségek összesen 33 982 2 031
5. Kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei

A Közalapítványnál 2013. évben kutatási, kísérleti fejlesztési költségek nem merültek fel.

6. A támogatási program keretében kapott, folyósított, elszámolt összegek

A Közalapítvány 2013. évben nem kapott támogatást.

7. Kapcsolt vállalkozásokkal elszámolt összegek

(Az értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevételek és a rendkívüli bevételek között kimutatott halasztott bevételek)

Közalapítványunk nem számolt el ilyen címen összeget.

8. Egyéb bevételek és ráfordítások részletezése
adatok E Ft-ban
Megnevezés 2012. dec. 31. 2013. jún. 01.
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele
Káreseményekkel kapcsolatos bevételek
Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés 1
Behajthatatlannak minősített és leírt követelésekre kapott összegek
Egyéb bevétel - működési támogatásból - -
Egyéb címen képzett céltartalék felhasználása
Állami költségvetéssel elszámolt támogatások
Biztosító által visszaigazolt kártérítés összege
Összesen 1
Megnevezés 2012. dec. 31. 2013. jún. 01.
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
Káreseményekkel kapcsolatos kifizetések
Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés
Egyéb ráfordítás - érvényes szerződés szerinti felhasználás 52
Céltartalékképzés egyéb címen
Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett immateriális javak, tárgyi eszközök
Összesen 52
9. Pénzügyi bevételek részletezése

Közalapítványunk Kuratóriumi felhatalmazás alapján diszkont kincstárjegyet vásárolt amelynek kamataiból 2013. évben 327 013 Ft pénzügyi bevételt értünk el.

10. Pénzügyi ráfordítások részletezése

Közalapítványunk 2013. évben pénzügyi ráfordítást nem számolt el.

11. Kapcsolt vállalkozásoktól kapott 2012. évi osztalékbevétel

Közalapítványunknál nem értelmezhető.

12. Rendkívüli bevételek és ráfordítások részletezése

Közalapítványunk 2013. évben rendkívüli bevételt, illetve ráfordítást nem realizált.

13. Rendkívüli bevételek és ráfordítások Közalapítványi adóra gyakorolt számszerűsített hatása

Rendkívüli bevétel, illetve kiadás nem lévén, nem értelmezhető.

14. A halasztott ráfordítások és a halasztott bevételek jelentősebb összegei, azok időbeli alakulása

Közalapítványunknál 2013. évben nem voltak halasztott ráfordítások, illetve bevételek.

15. A társasági adóalapot csökkentő és növelő tételek

Közalapítványunknál nem értelmezhető.

IV. MÉRLEGTÉTELEK ÉRTÉKELÉSE

1. Eszközök értékelése

Befektetett eszközök értékelése

Közalapítványunk nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, így arra a mérlegtételeknél nem utalunk.

Immateriális javak

Értékelésük a törvény 47-51. § előírásai szerint történik.

2013. évben beszerzés nem történt.

Az immateriális javak leltározása illetve selejtezése május 31-i határidővel megtörtént.

A Közalapítvány immateriális javainak mindegyike nullára íródott.

Tárgyi eszközök

Értékelésük a törvény 47-51. §, illetve az 52-53. § előírásai szerint történik. Nem szerepelhetnek értékkel azok az eszközök, amelyeknek nincs hozzárendelhető beszerzési értékük.

2013. évben új beszerzés nem történt. A tárgyi eszközök leltározása illetve selejtezése május 31-i határidővel megtörtént. Értékkel rendelkező tárgyi eszköze nincs a Közalapítványnak.

Beruházások

Az alapítvány működéséhez szükséges tárgyi eszközök és szoftverek beszerzését mutatjuk ki, 2013. évben beruházás nem történt.

Befektetett pénzügyi eszközök

Közalapítványunk nem rendelkezik befektetett pénzügyi eszközzel.

Forgóeszközök

Készletek értékelése

Közalapítványunk nem rendelkezik készletekkel.

Követelések értékelése

Közalapítványunk 2 E Ft összegben tart nyilván követelést, amely a NAV felé fennálló, 2 E Ft Egészségbiztosítási járulék adónemen lévő túlfizetésből adódik.

Pénzeszközök

Külön értékelés forintszámla-vezetés mellett nem szükséges. A bankkivonattal, pénztárjelentéssel való egyezőséget, mint előírt kötelezettséget biztosítottuk.

Aktív időbeli elhatárolás

Közalapítványunk 2013. évben nem tart nyilván aktív időbeli elhatárolást.

1. Források értékelése

Saját tőke

Saját tőke nyilvántartásunkat a Számviteli törvény 35-40. §-ában előírtaknak megfelelően mutatjuk ki. Saját tőkeként tartjuk nyílván a korábbi előírások szerint kialakított induló vagyont.

Céltartalék

2013. évben céltartalékot nem képeztünk.

Hosszú lejáratú kötelezettség

Közalapítványunk nem vállalt hosszú lejáratú kötelezettséget.

Rövid lejáratú kötelezettség

Ezen kötelezettségeinket a törvény 42. § (3), valamint a 43. § előírásainak megfelelően mutatjuk ki.

Rövid lejáratú kötelezettségeink között mutatjuk ki a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal szemben a 2010. év pályázati elszámolás kapcsán keletkezett 2000 E Ft visszafizetési kötelezettségünket, amely kifizetésének elengedése iránt kérelmet nyújtottunk be, még 2011. évben, de választ még nem kaptunk.

Szintén rövid lejáratú kötelezettségeink között mutatjuk ki 352 E Ft összegben a támogatott szervezetek részéről a befejeződött pályázatok elszámolása során keletkezett pályázati maradványok Közalapítvány számlájára visszautalt összegét, amelynek átutalása az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé banki tranzakciós probléma miatt nem történhetett meg. A Közalapítvány az összeg átutalását kezdeményezte, de teljesítésre nem került sor a fent említett ok miatt, ezért a rövid lejáratú kötelezettségeink között mutatjuk ki.

Passzív időbeli elhatárolások

Közalapítványunk nem tart nyilván passzív időbeli elhatárolást 2013. évben

2. Az értékcsökkenés elszámolásának választott módszere

Az értékcsökkenést a számviteli politikánkban meghatározott módon, lineáris kulcsokkal számoltuk el. Az 50 ezer Ft beszerzési ár alatti tárgyi eszközök esetében alkalmaztuk a használatbavételkor egyösszegű értékcsökkenés módszerét.

TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma, bére, személyi jellegű egyéb kifizetései

2013. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)

A Közalapítvány 2013. évben a Közalapítvány könyvelőjét vállalkozói szerződéssel foglalkoztatta. Az irodai asszisztensi munkakört egy fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott kolléga látta e. A Közalapítvány titkára 2013. évben a teendőit díjazás nélkül végezte.

A megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatárs megbízási díja 300 000 Ft volt.

Személyi jellegű kifizetésként merült fel 2013. év során 182 877 Ft összegű reprezentációs kiadás, ami a Közalapítvány megszűnése kapcsán tartandó vendéglátás és ajándék költségeit takarja.

2. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák

2013. év során nem történt ellenőrzés.

Környezetvédelem

3.1. Tárgyi eszközök, veszélyes hulladékok, anyagok változása

A 2000. évi C., a számvitelről szóló törvény 94. § (1)-(2) bekezdésben megjelölt, a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszköznek, a környezetre káros veszélyes hulladékoknak, anyagoknak nyitó és záró készlete a Közalapítványnál nem volt.

3.2. Környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék

A tv. 41. § (1)-(2), valamint a 93. § (3) bekezdése értelmében környezetvédelmi kötelezettségek fedezetére a Közalapítvány céltartalékot nem képzett.

3.3. Környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb adatok

a) Környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összege

Környezetvédelemmel kapcsolatban a Közalapítvány nem számolt el költséget 2013. évben.

b) Céltartalék-képzés

A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható összegére, fedezetére Közalapítványunk céltartalékot nem képzett.

Záró közhasznú jelentés a Közalapítvány 2013. I. 1-jétől 2013.-VI. 1-jéig tartó működéséről

A közhasznú jelentéskészítési kötelezettséget az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény írja elő. A hivatkozott jogszabály alapján a Közalapítványnak az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznú jelentést is kötelező készíteni, amelynek elfogadása a Kuratórium hatáskörébe tartozik.

A közhasznú jelentésnek tartalmaznia kell: a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását, a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértékét, a vezető tisztségviselőknek juttatott támogatások értékét, illetve összegét, végül a közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámolót.

A közhasznú jelentés melléklete az auditált beszámoló.

Kijelentjük, hogy a vezető tisztségviselőknek támogatásokat nem juttattunk.

A Magyar Köztársaság Kormánya és Budapest Főváros Önkormányzata a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 74/G. §-ának (1) bekezdése alapján, közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából határozatlan időtartamra hozta létre az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítványt.

A Közalapítványt a Fővárosi Bíróság 12. Pk.61.267/2003/2. számú, 2004. január 7-én jogerőre emelkedett végzésével 9.075. sorszám alatt vette nyilvántartásba, és 2004. január 7-től kezdődő időponttal kiemelkedően közhasznú szervezetté minősítette.

A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/E. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. §-a, valamint a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat 4. 17. alpontja alapján a következő határozatot hozza:

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése alapján kezdeményezi az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) megszüntetését arra hivatkozással, hogy a közalapítvány céljainak megvalósítása, feladatának további ellátása egyéb közfeladatot ellátó szervezet útján hatékonyabban megvalósítható.

2. A Kormány

a) felhatalmazza az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Közalapítvány társalapítójával, a Fővárosi Önkormányzattal egyetértésben, a Kormány, mint alapító nevében kérelmezze a Fővárosi Törvényszéknél a Közalapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron kívüli elbírálását, továbbá a megszüntetés kapcsán felmerülő kérdésekben a Kormány, mint állami alapító nevében eljárjon, és az ennek érdekében szükséges intézkedéseket megtegye;

b) megbízza az emberi erőforrások miniszterét vagyonelszámoló, könyvvizsgáló, valamint az átadás-átvételi eljárásban közreműködő személyek kijelölésére;

c) egyetért azzal, hogy a megszűnt Közalapítvány feladatait - ideértve a Közalapítvány megszűnésekor fennálló kötelezettségeiért való helytállást és fennálló jogainak érvényesítését is - a Hajléktalanokért Közalapítvány lássa el, és felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával tegye meg az ennek érdekében szükséges intézkedéseket;

d) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon arról, hogy a Közalapítvány megszűnése napjával, mint mérleg-fordulónappal elkészítésre kerüljön a Közalapítványnak a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti beszámolója.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: 2013. június 1.

3. A Kormány a Közalapítvány vagyonának számbavételére és a hitelezők kielégítésére - a Közalapítvány vagyona értéke erejéig -, valamint a megszűnő Közalapítvány iratainak jogszabály szerint kötelező őrzésére a Hajléktalanokért Közalapítványt kéri fel. A Kormány egyetért azzal, hogy a Közalapítvány hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyonát - ideértve a vagyoni értékű jogokat is - az állami alapító nevében, a Közalapítvány társalapítójával egyetértésben az emberi erőforrások minisztere a Hajléktalanokért Közalapítvány támogatására fordítja.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a Közalapítvány törlését követően azonnal

4. A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Közalapítvány megszüntetéséről és a 3. pontban foglalt intézkedésekről a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a Közalapítvány törlését követően azonnal

5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

A Közalapítvány induló vagyona 26 millió, azaz huszonhatmillió forint, melyet az Alapítók az alábbiak szerint biztosítottak:

Magyar Köztársaság Kormánya 13 millió forint,

Fővárosi Önkormányzat 13 millió forint.

A Magyar Államkincstárnál 2004. február 13. óta érvényben van a 10032000-00287508-00000000 pénzforgalmi számla.

A Közalapítvány a működés biztonsága érdekében az induló vagyonból 5 millió, azaz ötmillió forintot törzsvagyonként elkülönítetten kezel, amely a Közalapítvány működéséhez nem használható fel.

A Közalapítvány az induló vagyont nem használta fel, megszűnésének időpontjában az rendelkezésre áll, a működés kapcsán szintén tartalékolt egyéb pénzeszközökkel együtt. Ez a hajléktalan emberek ellátását szolgálni rendelt vagyon átadásra kerül a Hajléktalanokért Közalapítvány (Jogutód) részére.

A Közalapítvány átadja a jogutód részére a közötte és a BMSZKI között létrejött megállapodást, amelynek alapján a hajléktalan személyek lakhatási pályázatai projekteket 2014. december 30-ig kell végrehajtani.

A korábbi pályázatok lezárultak, más folyamatban lévő ügy nem kerül átadásra.

A Közalapítványnak határozatlan időre szerződése volt a Pénzmentor Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetőjével, Varga Péterrel, amely szerződés 2013. június 1-vel közös megegyezéssel megszüntetésre került.

A Közalapítvány Kuratóriuma 2013. V. 16-i ülésén a Fővárosi Önkormányzat, mint társalapító képviselőjének javaslatával egyetértve, Varga Pétert, a Pénzmentor Kft. ügyvezetőjét javasolta az Emberi Erőforrások Minisztere felé a Közalapítvány megszűnése kapcsán elvégzendő könyvvizsgálói feladatok kijelölésére.

Vagyonelszámolóként Varga Péter, a Hajléktalan Emberekért Közalapítvány munkatársa van kijelölve.

A fent hivatkozott kormányhatározat értelmében a Közalapítvány 2013. május 16-i ülésén gondoskodott az átadás-átvétel kapcsán felmerülő feladatok ellátásának biztosításáról azzal, hogy szerződést kötött a Közalapítvány munkatársával a feladatok ellátására. Tekintettel arra, hogy e feladat végrehajtására csak a Közalapítvány megszűnését követően kerülhet sor, ezért a szerződésben foglalt megbízási díj kifizetése, a feladat elvégzését követően a Jogutódot terheli.

A Közalapítványnak a könyvelővel határozatlan időre szóló szerződése van, a Kuratórium a szerződésben lévő feladatok módosításával, 2013. december 30-ig történő meghosszabbítását javasolta a Jogutód részére, a könyvelési programok, az uniós pályázatok kezelésének biztosítása céljából.

A Közalapítvány asszisztensi feladatait ellátó munkatárs részére határozott időre, 2013. május 31-ig volt megbízási szerződés érvényben, amelynek kifizetése megtörtént.

A Közalapítvány titkára 2013. I-VI. 1-ig önkéntes munka jogcímén látta el a feladatait.

A Közalapítvány a BMSZKI XIII. Dózsa György út 152. sz. alatti intézményében a székhelyeként bejegyzett irodahelyiségre fennálló használati szerződését megszüntette.

A Közalapítvány más érvényes szerződéssel nem rendelkezik.

Budapest, 2013. május 24.

Ikvai-Szabó Imre s. k.
a Kuratórium elnöke

Záró beszámoló
2013

18112285-1-41
Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért
Közalapítvány
„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák)
2013. június 1. adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév
a b c d e
1 A. Befektetett eszközök 235 0 0
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 98 0 0
3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke
4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
5 Vagyoni értékű jogok
6 Szellemi termékek 98
7 Üzleti vagy cégérték
8 Immateriális javakra adott előlegek
9 Immateriális javak értékhelyesbítése
10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 137 0 0
11 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
12 Műszaki berendezések, gépek, járművek 137
13 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
14 Tenyészállatok
15 Beruházások, felújítások
16 Beruházásokra adott előlegek
17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 0
19 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
20 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
21 Egyéb tartós részesedés
22 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
23 Egyéb tartósan adott kölcsön
24 Forgatási céllal vásárolt értékpapír
25 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
26 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
27 B. Forgóeszközök 43 957 0 41 647
28 I. KÉSZLETEK 0 0 0
29 Anyagok
30 Befejezetlen termelés és félkész termékek
31 Növendék-, hízó- és egyéb állatok
32 Késztermékek
33 Áruk
34 Készletekre adott előlegek
35 II. KÖVETELÉSEK 87 0 2
36 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
37 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
38 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
39 Váltókövetelések
40 Egyéb követelések 87 2
41 Követések értékelési különbözete
42 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
43 III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 0
44 Részesedés kapcsolt vállalkozásban
45 Egyéb részesedés
46 Saját részvények, saját üzletrészek
47 Forgatási célt megtestesítő értékpapírok
48 Értékpapírok értékelési különbözete
49 IV. PÉNZESZKÖZÖK 43 870 0 41 645
50 Pénztár, csekkek 74 0
51 Bankbetétek 43 796 41 645
52 C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 0
53 Bevételek aktív időbeli elhatárolása
54 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
55 Halasztott ráfordítások
„A” MÉRLEG FORRÁSOK (passzívák)
2013. június 1. adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév
56 Eszközök összesen 44 192 0 41 647
57 D. Saját tőke 40 999 0 39 295
58 I. JEGYZETT TŐKE 26 000 26 000
59 ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
60 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)
61 III. TŐKETARTALÉK
62 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 22 525 14 999
63 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
64 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 0
65 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
66 Valós értékelés értékelési tartaléka
67 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -7 526 -1 704
68 E. Céltartalékok 0 0 0
69 Céltartalék a várható kötelezettségekre
70 Céltartalék a jövőbeni költségekre
71 Egyéb céltartalék
72 F. Kötelezettségek 2 403 0 2 352
73 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0
74 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
75 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
76 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
77 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0
78 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
79 Átváltoztatható kötvények
80 Tartozások kötvénykibocsátásból
81 Beruházási és fejlesztési hitelek
82 Egyéb hosszú lejáratú hitelek
83 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
84 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
85 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
86 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 2 403 0 2 352
87 Rövid lejáratú kölcsönök
88 ebből: az átváltoztatható kötvények
89 Rövid lejáratú hitelek
90 Vevőktől kapott előlegek
91 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
92 Váltótartozások
93 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
94 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
95 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2 403 2 352
96 Kötelezettségek értékelési különbözete
97 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
98 G. Passzív időbeli elhatárolások 790 0 0
99 Bevételek passzív időbeli elhatárolása
100 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 790
101 Halasztott bevételek
102 Források összesen 44 192 0 41 647
Keltezés: 2013. június 01.
Ikvai-Szabó Imre s. k.
alapítvány, közalapítvány vezetője (képviselője)
P. H.

  Vissza az oldal tetejére