Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal (a továbbiakban: fővárosi önkormányzati költségvetési szervek), valamint az önkormányzati kör 2014. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, címrendje

1. § (1) *  Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetése

bevételi főösszegét 1 588 869 ezer Ft-tal,

kiadási főösszegét 1 588 869 ezer Ft-tal

csökkenti,

és Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2014. évi költségvetése

módosított költségvetési bevételeit 331 509 182 ezer Ft-ban,

módosított költségvetési kiadásait 458 390 210 ezer Ft-ban,

finanszírozási egyenlegét -126 881 028 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti -69 773 995 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:

a) 49 773 995 ezer Ft összeget az előző évek pénzmaradványának igénybevételével finanszíroz, amely-ből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 3 054 450 ezer Ft, a fejlesztési célhitelek keretmaradványa 2 868 659 ezer Ft, városrehabilitációs és lakásértékesítési számlához kapcsolódó bevételek 6 143 627 ezer Ft, a céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 6 566 807 ezer Ft, korábbi, fel nem használt állami támogatás várható maradványa 6 999 558 ezer Ft; elkülönített számlák maradványa 2 638 509 ezer Ft, az előző évek egyéb felhalmozási célú maradványa 21 502 385 ezer Ft;

b) 20 000 000 ezer Ft összeget a 2014-ben megkötni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. melléklet 6. oszlopa szerint határozza meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg megbontását intézményi, főpolgármesteri hivatali és önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokra az 1/a. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. melléklet 6. oszlopa szerint határozza meg.

(6) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg megbontását intézményi, főpolgármesteri hivatali és önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokra a 2/a. melléklet tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül az államháztartáson belülről érkező egyéb működési célú támogatásokat és az államháztartáson kívülről átvett egyéb működési célú pénzeszközöket az 1/b. melléklet tartalmazza. Az államháztartáson belülről érkező egyéb felhalmozási célú támogatásokat és az államháztartáson kívülről átvett egyéb felhalmozási célú támogatásokat az 1/c., a működési és felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokat, kölcsönök visszatérülését államháztartáson belülről és kívülről az 1/d. melléklet, a működés általános és ágazati feladatainak állami támogatásait az 1/e. melléklet tartalmazza.

1. A költségvetés címrendje, kiadási, bevételi előirányzatok, létszám

2. § (1) A költségvetés a bevételeket és a kiadásokat fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Fővárosi Önkormányzat szerinti tagolásban elkülönítetten tartalmazza a (2)-(8) bekezdés szerint.

(2) A költségvetés címrendjét - címkódonként a 2014. évi tervezett előirányzatokkal - a 3. melléklet tartalmazza.

A költségvetés címrendje 6 jegyű számból áll:

a) a Budapest Főváros Önkormányzat irányítása alá tartozó fővárosi önkormányzati költségvetési szervek (intézmények) a 100100-580200 címeken szerepelnek, ágazatonként. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek címszáma 6 jegyű, az 1-4. számjegy az intézmény címkódja, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének (1 - kötelező feladat, 2 - önként vállalt feladat, 3 -államigazgatási feladat) sorszáma.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek címszáma szintén 6 jegyű, az 1-4. számjegy megegyezik annak a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervnek a címkódjával, amelyhez alapító okirat szerint tartozik, az 5. számjegy sorszám, a 6. számjegy a feladat jellegének sorszámát tartalmazza (1 - kötelező feladat, 2 -önként vállalt feladat, 3 - államigazgatási feladat).

b) a Főpolgármesteri Hivatal (700000 címek) és a Fővárosi Önkormányzat (800000-900000 címek) címrendjének 6 számjegyéből az 1-4. számjegy a címkód, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének sorszáma (1 - kötelező feladat, 2 - önként vállalt feladat, 3 - államigazgatási feladat).

(3) Az önkormányzati beruházások keretében, illetve az intézményhálózatban európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 3/b. és 3/c. mellékletben részletezettek tartalmazzák.

(4) A költségvetés címrendjét - a címkódokkal és megnevezésekkel - a 3/d. melléklet tartalmazza.

(5) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 1-33. sorai tartalmazzák.

(6) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet, amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti, a 3. melléklet 60. sora tartalmazza. Ebből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet 62. sora, a közfoglalkoztatottak nélküli létszámkeretet a 3. melléklet 61. sora tartalmazza.

(7) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 34-59. sorai tartalmazzák.

(8) A Fővárosi Önkormányzat címein belül tervezett 2014. évi adósságszolgálatot a felvett hitelek szerinti csoportosításban a 3/a. melléklet 6. oszlopa tartalmazza.

(9) Kiemelt kiadási előirányzatok: személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások, finanszírozási kiadások.

(10) Kiemelt bevételi előirányzatok: működési célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, közhatalmi bevételek, működési bevételek, felhalmozási bevételek, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú átvett pénzeszközök, finanszírozási bevételek.

2. Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatai önkormányzati, és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

3. § (1) A 4. melléklet „A” részének 8. oszlopa tartalmazza az önkormányzati felújítások és egyéb felhalmozási (felújítási) célú támogatások tervezett kiadásait feladatonkénti bontásban bruttó értékben.

(2) A 4. melléklet „B” részének 8. oszlopa tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali felújítások érvényes bruttó előirányzatait.

(3) A 4. melléklet „C” részének 8. oszlopa tartalmazza a „840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások” címen tervezett előirányzatok, valamint a „740500 Évközi indítású hivatali felújítások” címen tervezett előirányzatok felújításonkénti bruttó összegeit.

(4) A 4. melléklet „D” részének 8. oszlopa tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi felújításainak bruttó előirányzatait ágazatonként összesítve, valamint az egyéb felhalmozási (felújítási) célú pénzeszközátadások bruttó előirányzatait.

(5) A 100100-580200 címek intézményi felújításainak előirányzatait fővárosi önkormányzati költségvetési szervenként feladatonkénti bontásban a 4/a. melléklet tartalmazza.

3. Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi beruházási előirányzatai önkormányzati, és fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

4. § (1) Az 5. melléklet „A” részének 8. oszlopa tartalmazza a „840301 Önkormányzati beruházások” és a „840302 Önkormányzati beruházások” címeken és az egyéb kiemelt címeken tervezett kiadások feladatonkénti bruttó előirányzatait.

(2) Az 5. melléklet „B” részének 8. oszlopa tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali beruházások érvényes bruttó előirányzatait.

(3) Az 5. melléklet „C” részének 8. oszlopa tartalmazza a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen tervezett előirányzatok, valamint a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” és „740402 Évközi indítású hivatali beruházások” címen tervezett előirányzatok beruházásonkénti bruttó összegeit.

(4) Az 5. melléklet „D” részének 8. oszlopa tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi beruházásainak bruttó előirányzatait ágazatonként összesítve, valamint az egyéb felhalmozási (beruházási) célú pénzeszközátadások bruttó előirányzatait.

(5) A 100100-580200 címek intézményi beruházásai-nak, egyéb felhalmozási célú támogatások áth-n belülre és áht-n kívülre beruházási célra, valamint felhalmozási célú kölcsöneinek előirányzatait fővárosi önkormányzati költségvetési szervenként feladatonkénti bontásban az 5/a. melléklet tartalmazza.

4. Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

5. § (1) *  Az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 11 233 007 ezer Ft, mely év közben elsősorban az ágazati szakmai előterjesztések alapján év közben felmerülő, előre nem látható általános kiadásokra biztosít fedezetet.

(2) *  Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a tartalékok összege 91 942 791 ezer Ft.

A céltartalékok előirányzatait célonként a 3. melléklet a 910000-930001 címeken tartalmazza.

(3) *  A „919801 Közmű feladatokhoz kapcsolódó többletkiadások céltartaléka” címen tervezett előirányzat felhasználására kizárólag az FKF Zrt. 2014. I. féléves kompenzáció elszámolását követően, külön közgyűlési döntés alapján kerülhet sor.

(4) *  A 2014. évi költségvetésben megtervezett tartalékok felhasználására, a megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására - figyelemmel a 19-22. §-okban foglaltakra is - 2014. december 31-éig van lehetőség. Ezt követően a tartalékok felhasználására a 2015. évi költségvetés hatálybalépéséig csak a 2015. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása szerint kerülhet sor.

(5) *  A „913101 Nagyberuházások céltartaléka” céltartalékból kizárólag önálló közgyűlési előterjesztés alapján, a 2015-ben újonnan indítandó, európai uniós, vagy hitelből megvalósuló nagyberuházások önrészének finanszírozására, illetve részesedések vásárlásához történhet átcsoportosítás.

5. A költségvetési évet követő elkötelezettségek

6. § (1) A költségvetési év és az azt követő év(ek) tételesen felsorolt elkötelezettségeit felújítások esetén a 4. melléklet 9-12. oszlopai, beruházás esetén az 5. melléklet 9-12. oszlopai tartalmazzák a feladatok éves jóváhagyott ütemeinek megfelelően.

(2) A költségvetési évet és az azt követő éveket terhelő adósságszolgálati kötelezettséget a 3/a. melléklet 6-10. oszlopai tartalmazzák.

MÁSODIK RÉSZ

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

I. Fejezet

Az önkormányzati körre vonatkozó általános szabályok

6. A költségvetéssel és a zárszámadással egyidejű tájékoztatási kötelezettségek

7. § (1) A költségvetés és a zárszámadás előterjesztésekor az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell benyújtani a Fővárosi Közgyűlés részére tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással együtt az alábbi tartalommal:

a) a költségvetés előterjesztésekor:

aa) a Fővárosi Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

ab) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,

ac) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket,

ad) a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait;

b) a zárszámadás előterjesztésekor:

ba) az a) pont szerinti mérlegeket, kimutatásokat, azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

bb) a Fővárosi Önkormányzat adósság állományát lejárat, az adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

bc) a Fővárosi Önkormányzat vagyonkimutatását,

bd) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

(2) A költségvetéshez, valamint a zárszámadáshoz az (1) bekezdés ac) pontjában szereplő közvetett támogatásokat az alábbi részletezettséggel kell bemutatni:

a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,

e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege.

7. Céljellegű bevételek felhasználási szabályai

8. § (1) Az előirányzatok a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 27. § (1) bekezdésében megállapított állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

a) színházi támogatás a 810801, 811701, 812001, 812101, 812201, 812501, 812801, 814401, 814501, 814601, 814701, 814801 címeken összesen 3 219 600 ezer Ft.

(2) Az egyes címeken tervezett bevételekből és az ezekhez kapcsolódó többletbevételből céljellegű bevétel:

a) a „850301 Iparűzési adó” címen tervezett 99 695 000 ezer Ft előirányzatból 7 820 000 ezer Ft, amelyet a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozására kell fordítani,

b) a „850401 Idegenforgalmi adó” címen tervezett 70 000 ezer Ft-ból 8000 ezer Ft adóbevétel, valamint a 2012. évi tény idegenforgalmi adóbevétel alapján az üdülőhelyi feladatok támogatására biztosított 33 542 ezer Ft (továbbiakban együtt: idegenforgalmi bevétel) a forrásmegosztási rendeletben rögzített szabályozás szerint a kerületi önkormányzatokat megillető 49%-a, azaz 20 356 ezer Ft, mely a „840801 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás” cím előirányzatának a fedezete,

c) az idegenforgalmi bevételből összesen 1662 ezer Ft, amelyet a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozására kell fordítani,

d) az idegenforgalmi adóbevételnek a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevételből a kerületi önkormányzatokat megillető 49%-os hányada,

e) az iparűzési adóbevételnek és az idegenforgalmi bevételnek a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevétel 4%-a, amelyet a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozására kell fordítani,

f) a központi költségvetésből az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése címen, a turisztikai tevékenység támogatására kapott 6546 ezer Ft, amely a „810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.” címen tervezett turisztikai feladatok fedezetének egy része.

(3) Az önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlanok (ideértve a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó, testületi döntéssel onnan kivont és értékesítésre kijelölt ingatlanokat is) értékesítéséből származó bevételek az önkormányzat saját bevételből tervezett beruházási kiadásainak a fedezetét képezik. Az év közben testületi döntéssel értékesítésre kijelölt ingatlanok (mind az üzleti vagyon, mind a korlátozottan forgalomképes) bevételeinek tervbevételére csak abban az esetben lehet javaslatot tenni, ha a költségvetésben eredetileg tervezett ingatlanértékesítés már megvalósult. A többletbevétel tervbevétele kizárólag a középtávú fejlesztési tervben, a későbbi években tervezett beruházások fedezetére, a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat egyidejű megemelésével történhet.

(4) A megkötött támogatási szerződéssel még nem rendelkező, külső forrásokkal megvalósuló projektek esetében, a Fővárosi Közgyűlés döntésével a támogatási szerződés megkötését követően, azzal összhangban kell az előirányzatokat megtervezni.

8. A Vagyongazdálkodási keret felhasználási szabályai

9. § (1) A Vagyongazdálkodási keret az alábbi célokra fordítható:

a) a Fővárosi Önkormányzat üzleti vagyonának gyarapítására, ingatlan vásárlásra,

b) az önkormányzati portfólió gyarapítására, annak kezelésével, értékelésével, értékesítésével kapcsolatos kiadásokra,

c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása, üzemeltetése során felmerülő, ahhoz közvetlenül kapcsolódó költségekre (közvetlen hasznosításhoz kapcsolódó szabályozási terv készítésének költsége, pályáztatási költségek, stb.).

(2) A Vagyongazdálkodási keret terhére Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó vagyonszerzés nem finanszírozható.

9. Beruházások, felújítások általános szabályai

10. § (1) A beruházásokra, illetve felújításokra vonatkozó szerződésekben előleg fizetésére a jogszabályi előírások figyelembevételével, illetve a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása érdekében, a hatékony és felelős gazdálkodás elvét, valamint az önkormányzat likviditási tervét szem előtt tartva vállalható kötelezettség.

(2) A szerződést írásban kell megkötni, figyelemmel a közbeszerzési jogszabályi előírásokra, követelményekre.

(3) A beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódóan a költségvetési rendelet végrehajtása során Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet tartalma szerint kell eljárni.

(4) A 840700-as és 740400-as címekről kifizetés nem teljesíthető, az átcsoportosításnál a 19. § (7) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

(5) *  A 840900-as és 740500-as címekről kifizetés nem teljesíthető, az átcsoportosításnál a 19. § (8) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

II. Fejezet

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó általános rendelkezések

10. Általános szabályok

11. § (1) Költségvetési alapokmányaikat a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknek e rendelet 3. mellékletében a 100100-580200 címeken meghatározott összegekkel, a Főpolgármesteri Hivatalnak e rendelet 3. mellékletének „700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen” oszlopában meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Főpolgármesteri Hivatalban a Főjegyző, az intézményekben az intézmény vezetőjének előzetes engedélye alapján),

c) kiküldetési kiadások,

d) reprezentációs kiadások,

e) kis összegű szolgáltatási kiadások,

f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

g) közfoglalkoztatottak juttatásai,

h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

i) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.

(4) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül - beleértve a létszámkeretet is - kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv irányítását ellátó szerv felülvizsgálja.

(5) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok a tervezett bevételek időarányos teljesülése alapján teljesíthetők.

(6) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek közhasznú, vagy kiemelten közhasznú alapítványt, valamint civil szervezetet nem támogathatnak.

(7) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet nem hozhatnak létre, abban tagsági, részesedési viszonyt nem szerezhetnek, és ahhoz nem csatlakozhatnak.

(8) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek munkavállalói önkéntes kölcsönös biztosító pénztárral szembeni tagdíjfizetési kötelezettségét - szerződés alapján, munkáltatói tagként - egészében vagy részben átvállalhatja. A szerződések megkötéséhez önkormányzati többlettámogatás nem igényelhető.

11. Helyszíni bírságból származó bevételek átutalása

12. § A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a helyszíni bírságból befolyt bevételt havonta, a tárgyhót követő hó 15-éig köteles átutalni a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számlájára.

12. A pénzmaradvány-elszámolás

13. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzmaradványát a Fővárosi Közgyűlés hagyja jóvá. A Fővárosi Közgyűlés dönt a szabad maradvány felosztásáról.

(2) Az állami hozzájárulások, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és támogatás értékű bevételek 2014. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

(3) A ténylegesen befolyt idegenforgalmi bevételek kerületi önkormányzatokat megillető összegéről kerületek szerinti részletezésben a pénzmaradvány-elszámolás során el kell számolni.

(4) Az intézményi működési bevételek közül:

a) az áru- és készletértékesítés ellenértékéből,

b) a szolgáltatások ellenértékéből,

c) a bérleti- és lízingdíjból,

d) az egyéb sajátos bevételekből

realizált, a 22. § (3) bekezdés szerint nem tervesített többletbevételek után a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket közgyűlési döntés alapján befizetési kötelezettség terhelheti. Az elvonás mértékéről a zárszámadási rendelet elfogadásával egy időben dönt a Fővárosi Közgyűlés.

13. A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére külső személlyel, szervezettel történő szerződéskötés szabályai

14. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a külső személyi juttatások előirányzata, illetve a dologi kiadások terhére - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet igénybe vehető a közbeszerzési jogszabályok figyelembevételével.

(2) A szerződést írásban kell megkötni.

(3) Akkor köthető szerződés, ha

a) azt jogszabály nem zárja ki,

b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és

c) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.

(4) Jogszabályban vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés külső személlyel nem köthető.

(5) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vonatkozó szabályzatai határozzák meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, továbbá

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését,

g) a szerződés jellegétől függően szerződést biztosító mellékkötelezettség kikötését.

(7) Az (1)-(6) bekezdésekben foglaltak végrehajtásáról az elemi költségvetés részletezése szerint az éves beszámoló keretében szöveges és számszaki tájékoztatást kell adni.

14. Illetményalap meghatározása és a jutalmazás szabályai

15. § (1) A Fővárosi Közgyűlés a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők illetményalapját a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 38. §-a alapján, 2014. január 1. napjától 40 700 forintban állapítja meg.

(2) a) A hivatali szervezet vezetője a közszolgálati feladatát kiemelkedően teljesítő, illetve feladatát hosszabb időn át eredményesen végző köztisztviselőt teljesítményértékelése alapján jutalomban részesítheti.

b) A hivatali szervezet vezetője rendkívüli, célhoz kötött feladatot állapíthat meg a köztisztviselő részére (célfeladat), melynek eredményes végrehajtásáért céljuttatást határoz meg.

(3) A Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozók részére 2014. évben tervezhető jutalom mértéke az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8%-a. Az előző évi személyi juttatások pénzmaradványából, annak jóváhagyását követően, valamint a személyi juttatások előirányzatának évközi megtakarításából a tárgyévben történhet jutalmazás célú kifizetés.

(4) *  A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértéke 2014. évben:

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletmény 40%-a,

b) középiskolai végzettség esetén az alapilletmény 20%-a.

III. Fejezet

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó egyedi szabályok

15. A gazdálkodási feladatok szolgáltatásként történő megrendelése, illetve más költségvetési szervvel történő ellátása

16. § (1) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a működtetéssel, üzemeltetéssel, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatait saját gazdasági szervezetével, valamint részben vásárolt, az irányító szerv által engedélyezett szolgáltatással (a továbbiakban: szolgáltatás), vagy más költségvetési szervvel is elláthatja.

(2) Az (1) bekezdésben részletezett feladat akkor rendelhető meg szolgáltatásként, ha az dokumentáltan hatékonyabb, vagy gazdaságosabb forma a saját szervezettel való ellátásnál.

(3) A szolgáltatás megrendelése az irányító szerv előzetes egyedi engedélyéhez kötött. A szerződés engedélyeztetésekor a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vezetőjének nyilatkoznia kell a (2) bekezdésben foglalt feltétel meglétéről, ezzel egyidejűleg kezdeményeznie kell az álláshelyek számának módosítását és a költségvetési előirányzatok rendezését.

(4) A feladat ellátásáért való felelősség a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv részéről nem ruházható át.

(5) Amennyiben megszűnik a feladat szolgáltatás megrendelésével való elláttatása, az előirányzat és létszám visszarendezéséről gondoskodni kell.

16. Szakmai pályázatok benyújtásának szabályai

17. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat, amennyiben a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(2) A tárgyévi többlettámogatást nem igénylő pályázatok esetében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a főpolgármester előzetes jóváhagyásával pályázhatnak. A főpolgármester előzetes jóváhagyásával tárgyévben megpályázott pályázat a következő években nem igényelhet többlettámogatást. A Fővárosi Közgyűlést a soron következő rendes ülésen a szakmailag illetékes ágazatnak a pályázatról tájékoztatni kell.

IV. Fejezet

A Főpolgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó egyedi szabályok

17. A főpolgármester tájékoztatási kötelezettségei

18. § (1) A főpolgármester a Közgyűlés rendes ülésén:

a) tételes írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított a rendes ülést megelőző hónapban Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére,

b) a rendelet 1. és 2. mellékleteinek megfelelő formában tájékoztatást köteles adni a 19-21. §-ban és a 22. § (1)-(4) bekezdéseiben részletezett döntési, illetve előirányzat-módosítási hatáskörben hozott intézkedések előirányzat-csoportokat érintő hatásairól.

(2) *  A főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 2014. szeptember 15-ig írásban tájékoztatja a Fővárosi Közgyűlés tagjait.

(3) A főpolgármester köteles a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:

a) ha az Országgyűlés Budapest Főváros Önkormányzatát, a Főpolgármesteri Hivatalt, a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket érintő előirányzat-zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,

b) az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat, az önkormányzati többletbevételek tervbevételére, a Közgyűlés költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére, egyéb, a feladat-végrehajtáshoz szükséges rendeletmódosítási javaslatok megtételére, a 2014. áprilisi, júniusi, szeptemberi, novemberi, decemberi, valamint legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez - külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal - történő megküldését megelőző rendes ülésre,

c) *  A 19-21. §-ok szerinti átruházott hatáskörben, a 22. § (1)-(4) bekezdései szerinti fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tervbevételére: minden költségvetési rendeletmódosítással egyidejűleg a költségvetési rendeletmódosítás lezárásáig meghozott döntésekre vonatkozóan, valamint a december 31-ig történő időszakra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez - külön jogszabályban meghatározott határidejéig - történő megküldését megelőző rendes ülésen.

(4) A (3) bekezdés szerinti rendeletmódosítások során nem kell előterjeszteni a tájékoztató jellegű mellékleteket.

V. Fejezet

Az előirányzat-módosításokra vonatkozó szabályok

18. Előirányzat-módosítások főpolgármesteri hatáskörben

19. § (1) Főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli pénzeszköz és egyéb támogatás átvételéhez és átadásához kapcsolódóan a (2)-(8) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására.

(2) *  A Fővárosi Önkormányzat 800000-es címein tervezett költségvetési kiadási előirányzatok tekintetében címen belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti, valamint a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a 2. mellékletben szereplő előirányzati sorok közötti átcsoportosításokra a főpolgármester jogosult. Az érvényes engedélyokirattal rendelkező beruházási és felújítási feladatok tekintetében a (7) és (8) bekezdések az irányadók”.

(3) A „930001 Általános tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt a Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem halasztható feladat miatti előirányzat-módosítás esetenként maximum 50 millió Ft erejéig, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettséggel.

(4) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok felhasználásáról a főpolgármester dönt, kivéve a céltartalékok közötti átcsoportosítást:

a) „911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása”,

b) „912002 Nagyrendezvények céltartaléka”,

c) „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka”,

d) „916401 Budapesti Színházi Keret”,

e) „917001 Kulturális keret céltartaléka”,

f) „918202 Budapesti Sport Keret”,

g) „913001 Céltartalék a 2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumainak utófinanszírozással fedezett kiadásaira”,

i) *  „910401 Céltartalék évközi áfa elszámolás kiegyenlítésére.

(5) A (4) bekezdés szerinti főpolgármesteri döntés további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik.

(6) A „916701 Vis maior tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt. A keretből támogatás igényelhető az önkormányzati tulajdonban, valamint önkormányzati ingyenes használatban lévő építményt sújtó, előre nem látható természeti vagy más - az önkormányzat kötelező feladat-ellátását, illetőleg a helyi közlekedés biztonságát veszélyeztető - károkból adódó többletkiadások részbeni vagy teljes támogatására, a biztosításból vagy egyéb módon (pl.: decentralizált vis maior keretből) megtérülő károk figyelembevételével.

A támogatást a 100100-580200 címeken szereplő fővárosi önkormányzati költségvetési szervek igényelhetik, a külön utasításban meghatározottak szerint.

Az előirányzat felhasználása során figyelemmel kell lenni arra, hogy időarányosan az évből hátralévő időszakban az egy negyedévre jutó keret +, -5%-os eltéréssel (20-30%) rendelkezésre álljon.

(7) A főpolgármester gyakorolja a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címeken, a „911901 EU-s feladatok pályázati önrésze”, valamint a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” és „740402 Évközi indítású hivatali beruházások” címeken tervezett előirányzatokból a „840301 Önkormányzati beruházások” és „840302 Önkormányzati beruházások” címekre, a „740301 Hivatali beruházások” és „740302 Hivatali beruházások” címekre, valamint a céljelleggel támogatott intézményi beruházások esetén az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervi címekre történő átcsoportosítás jogát az 5. mellékletben jóváhagyott összegek erejéig a beruházási célokmány, engedélyokirat, megvalósítási megállapodás, a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, fejlesztési megállapodás, illetve önerő támogatásra vonatkozó megállapodás aláírását követően az alábbiak szerint:

a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége, célokmány-módosítás jóváhagyását követően az okmányban jóváhagyott előkészítési többletköltség csoportosítható át.

b) Célokmány módosítása nélkül átcsoportosítható az előkészítési költség 10%-on belüli többletköltsége.

c) Beruházás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján 840700 és 740400 címeken szereplő feladatok előirányzatai kerülhetnek átcsoportosításra.

Amennyiben a beruházás tárgyévi üteme alacsonyabb a tervezett előirányzatnál, a különbözetet a későbbi években jelentkező magasabb pénzügyi ütemek finanszírozásához a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címeken belül a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladatra, illetve a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” és a „740402 Évközi indítású hivatali beruházások” címeken belül az új Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladatra kell átcsoportosítani.

d) Amennyiben a beruházó szerv nem az önkormányzat (vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv), a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, fejlesztési megállapodás, illetve önerő támogatásra vonatkozó megállapodás aláírását követően a beruházás előkészítéséhez, illetve megvalósításához a támogatás előirányzata átcsoportosítható. A módosított megállapodás alapján, a céltartalékon lévő többletköltség csoportosítható át.

e) Amennyiben ágazati minisztériumi pályázattal elnyert eszközbeszerzéseknél az önkormányzati önrészt a központi költségvetési szervhez kell a pályázati kiírás alapján átadni, a sikeres pályázat eredményéről szóló értesítést követően a beruházás előirányzat szükséglete a jóváhagyott keret erejéig átcsoportosítható.

Nem ide tartoznak a Magyar Államkincstárral finanszírozási szerződés alapján lebonyolított minisztériumi pályázatok eszközbeszerzései, azokat az előirányzatokat az a)-c) pontok szerint lehet átcsoportosítani.

(8) *  A főpolgármester gyakorolja a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” és „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” címeken, valamint a „740501 Évközi indítású hivatali felújítások” és „740502 Évközi indítású hivatali felújítások” címeken tervezett előirányzatokból az önkormányzati felújítások esetén a „840401 Önkormányzati felújítások” és „840402 Önkormányzati felújítások”, valamint az érintett önkormányzati címekre, a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások esetén a „740601 Hivatali felújítások” és „740602 Hivatali felújítások”, valamint az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervi és hivatali címekre történő átcsoportosítás jogát a 4. mellékletben jóváhagyott összegek erejéig a felújítási célokmány, engedélyokirat, megvalósítási megállapodás, a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, fejlesztési megállapodás, illetve önerő támogatásra vonatkozó megállapodás aláírását követően az alábbiak szerint:

a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége, célokmány módosítás jóváhagyását követően az okmányban jóváhagyott előkészítési többletköltség csoportosítható át.

b) Célokmány módosítása nélkül átcsoportosítható az előkészítési költség 10%-on belüli többletköltsége.

c) A felújítás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján 840900 és 740500 címeken szereplő feladatok előirányzatai kerülhetnek átcsoportosításra.

Amennyiben a felújítás tárgyévi üteme alacsonyabb a tervezett előirányzatnál, a különbözetet a későbbi években jelentkező magasabb pénzügyi ütemek finanszírozásához a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” és „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” címeken belül a Felújítások átütemezésének tartaléka feladatra, illetve a „740501 Évközi indítású hivatali felújítások” és „740502 Évközi indítású hivatali felújítások” címeken belül az új Felújítások átütemezésének tartaléka feladatra kell átcsoportosítani.

d) Amennyiben a felújítást végző szerv nem az önkormányzat (vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv), a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, fejlesztési megállapodás, illetve önerő támogatásra vonatkozó megállapodás aláírását követően a felújítás előkészítéséhez, illetve megvalósításához a támogatás előirányzata átcsoportosítható. A módosított megállapodás alapján, a céltartalékon lévő többletköltség csoportosítható át.

(9) *  A képviselőcsoportok, bizottságok és tanácsnokok éves keretéből az alábbi címekre történő átcsoportosítás főpolgármesteri hatáskörben történik az érintettek javaslatára:

„888501 Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására”

„888601 Önkormányzati informatikai feladatok ellátására”

„888702 Önkormányzati szervezési feladatok ellátására”

„888801 Önkormányzati feladatok ellátásához szükséges szaklapok és szakkönyvek beszerzésére”

„883301 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó személyi kiadások”.

Az előirányzat-átcsoportosítás nem irányulhat a fenti címek céljelleggel támogatott intézményi beruházás és a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatára.

(10) *  Főpolgármesteri hatáskörben történik a likvid hitel felvételéhez és törlesztéséhez, a betétlekötéshez és megszüntetéshez, valamint a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásához, értékesítéséhez, illetve vásárlásához kapcsolódó előirányzat-rendezés az alábbi címeken:

„855702 Likvid hitel felvétele”,

„848402 Likvid hitel törlesztése”,

„852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése”,

„855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei”,

„842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása”,

„855802 Betétek megszüntetése”,

„848502 Betétlekötés”.

19. Előirányzat-módosítások főpolgármesteri hatáskörben, az érintett bizottságok és tanácsnokok javaslatai alapján * 

20. § (1) *  Az érintett bizottságok és tanácsnokok javaslata alapján főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli forrás átvételéhez és átadásához a (2)-(5) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására. * 

(2) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok felhasználásáról az érintett bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt, de az előirányzat-módosítás nem vonatkozhat céltartalékok közötti átcsoportosításra:

„911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet figyelembevételével.

(3) A (2) bekezdés szerinti jog további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik.

(4) *  A „886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret” címen szereplő előirányzat bizottsági és tanácsnoki címekre történő átcsoportosításáról az érintett bizottságok és tanácsnokok kérelme alapján a főpolgármester dönt.

(5) *  A bizottsági és tanácsnoki javaslatok kialakításánál a közbeszerzési jogszabályokat figyelembe kell venni.

20. Főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör hatálya, kiegészítő szabályai

21. § Az e rendelet

(1) 19. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör 2014. december 31-ig gyakorolható.

(2) 20. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosításokhoz a bizottságok javaslataikat legkésőbb 2014. december 8-ig tehetik meg.

(3) 19-20. §-okban meghatározott hatásköreit a főpolgármester a pénzügyi ellenjegyzéssel, a főjegyző aláírásával, a Közgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, valamint érintett szakbizottsága(i) elnöke(i)nek egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolhatja.

21. Előirányzat-módosítás a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél saját hatáskörben

22. § (1) * 

(2) *  A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címen belül, illetve a Főpolgármesteri Hivatal 710300-740300 címein belül saját hatáskörben kizárólag kiemelt előirányzaton belül a rovatok között módosíthatnak.

(3) *  A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét - a működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről bevételek kivételével - valamennyi bevételi előirányzat tekintetében - egységes kötelező ágazati adatszolgáltatás alapján - a Fővárosi Közgyűlés döntését követően, közgyűlési hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás alapján használhatja fel.

A működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről bevételek esetében a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételt a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben köteles tervesíteni a bevétel bankszámlára történő megérkezését követő 15 napon belül.

(4) *  A Főpolgármesteri Hivatal 710300-740300 címein tervezett feladatokat érintően az (1)-(2) bekezdésekben részletezett jogköröket a Főpolgármesteri Hivatal vezetője gyakorolja.

VI. fejezet

A támogatások utalásának szabályai

22. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásainak (a továbbiakban: támogatás) utalása

23. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat kincstári rendszer keretében biztosítja.

(2) A kincstári rendszer által érintett bankszámlák körébe tartozik:

a) a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlája, valamint

b) a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzforgalmi számlái.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a havi bontásban készített előzetes éves likviditási tervüket legkésőbb január 15-éig megküldik a főpolgármester részére.

(4) Az éves likviditási tervet a költségvetés elfogadásáig az átmeneti gazdálkodásról szóló szabályozás figyelembevételével kell megtervezni.

(5) E rendelet kihirdetését követő 15 napon belül a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek éves likviditási tervét a rendeletnek megfelelően módosítani szükséges.

24. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a tárgyhót megelőző hó 22-éig a főpolgármester részére megküldik a tárgyhóra vonatkozó likviditási tervüket (finanszírozási igényüket), valamint a tárgyhót követő hónapokra vonatkozóan év végéig várható havi igényüket.

(2) Az (1) bekezdésre is tekintettel a havi bevételek beszedésének és a kiadások teljesítésének aktualizálásáról havi pénzforgalmi (likviditási) előrejelzés készül az önkormányzati gazdálkodási rendszerre vonatkozóan a pénzügyi egyensúly megőrzése és a költségvetési előirányzatok realizált forrásarányos teljesítésének érdekében. Ezen előrejelzés alapján intézményi finanszírozási keretszámok kerülnek meghatározásra.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek finanszírozását a Fővárosi Önkormányzat keretfinanszírozásként valósítja meg.

(4) Pénzügyi teljesítés (kifizetés) kizárólag a főpolgármester által elfogadott likviditási ütemterv szerint történhet, aki a féléves beszámolóban, valamint a zárszámadásban tájékoztatja a Fővárosi Közgyűlést a kincstári rendszer működéséről.

(5) A likviditási terv alapján minden hónapra finanszírozási keret kerül meghatározásra. A jóváhagyott havi finanszírozási keret összegét a főpolgármester legkésőbb a tárgyhó első munkanapján köteles közölni a fővárosi önkormányzati költségvetési szervekkel és a számlavezető pénzintézettel. A tárgyhónap során a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett napi kiadásai ennek a keretnek a terhére teljesülnek két lépésben: napközben a keret összegéig a kincstári körbe bevont számla egyenlege negatív összegű lehet, míg nap végén a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlájáról megtörténik a fedezet biztosítása. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek legfeljebb a mindenkori szabad finanszírozási keretük mértékéig nyújthatnak be utalási megbízásokat a számlavezető pénzintézet részére.

(6) Rendkívüli kiadás esetén a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek vezetőinek a főpolgármester részére megküldött írásos indoklása alapján, a főpolgármester jóváhagyásával a havi limit módosítható.

25. § (1) A kincstári rendszer operatív végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat külön főpolgármesteri intézkedés szabályozza.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek az újonnan nyitott bankszámlákról kötelesek tájékoztatni a főpolgármestert a számlák megnyitását követő 10 napon belül.

23. A gazdasági társaságok, civil szervezetek, alapítványok, kerületi önkormányzatok, nem fővárosi költségvetési szervek, valamint egyéb szervezetek önkormányzati támogatásainak utalása

26. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata közfeladatai ellátására létrehozott nonprofit gazdasági társaságok részére a közfeladat ellátásának ellenértékét a megkötött közszolgáltatási, vagy egyéb szerződések szerint utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(2) A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány részére a 837601 címen tervezett támogatásból

a) a zenekar működtetéséhez nyújtott támogatást havonta, tárgyhó 10-éig,

b) a zenekar próbahelyiségének bérletéhez, a havi bérleti díjjal egyező összegű támogatást a bérleti díjnak a BFVK Zrt. számlájára történő jóváírását követően

utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(3) A (2)-(3) bekezdésekben fel nem sorolt nem fővárosi önkormányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok, civil szervezetek, egyéb szervek részére közgyűlési, illetve főpolgármesteri döntéssel jóváhagyott támogatásokat, illetve kompenzációt a megkötött szerződések, illetve közszolgáltatási szerződések szerint, igénylésre, illetve a benyújtott számla alapján folyósítja a Fővárosi Önkormányzat.

(4) Azon gazdasági társaságok esetében, amelyeknek van hatályos Közszolgáltatási Keretszerződésük, de nincs még jóváhagyott 2014. évi közszolgáltatási szerződésük, a Közszolgáltatási Keretszerződésük alapján, a 2014. évi költségvetésben jóváhagyott összeg erejéig időarányosan, kizárólag a Keretszerződésükben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására az ott meghatározott feltételek szerint utalható a támogatás (kompenzáció) a 2014. évi éves szerződésük elfogadásáig azzal, hogy az egyes gazdasági társaságok az éves szerződésük közgyűlési elfogadását követően legkésőbb 30 napon belül kötelesek elszámolni oly módon, hogy a gazdasági társaság tételesen és részletesen köteles indokolni, milyen minőségi és mennyiségi paraméterek alapján teljesített az érintett időszakban.

24. Az állami támogatások utalása

27. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításához kapcsolódó támogatást a ténylegesen teljesített mennyiségnek megfelelően a feladatot végző gazdasági társaság részére havonta, tárgyhót követő 10-ig utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(2) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás államháztartáson belülről az összeg címzettjének számlájára (beleértve az alapítványt és civil szervezetet is) a fővároshoz történő beérkezést követően utalható.

(3) A hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély és foglalkozást helyettesítő támogatás, valamint a kamattámogatásban részesülők esetében a támogatás igénybevétele a kifizetett ellátások 100%-a alapján történik.

(4) *  A budapesti 4-es metróvonal üzembe helyezésével bővülő fővárosi közösségi közlekedési rendszer működtetésére biztosított állami támogatás a beérkezést követően, szerződés szerint továbbutalható. Az előirányzat rendezéséről a soron következő költségvetési rendelet-módosításkor gondoskodni szükséges.

25. Az előrehozott önkormányzati támogatások utalása

28. § (1) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátáshoz kapcsolódó feladatokat ellátó BMSZKI által fenntartott időszakos férőhelyekre jutó november-december havi támogatást előrehozott formában - igénylésre - november 1-jéig utalja a Fővárosi Önkormányzat. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.

(2) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódóan az e feladatokat támogatási szerződéssel átvállaló (830302 Menhely Alapítvány, 831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat) alapítványok esetében a november-december havi támogatást előrehozott formában - igénylésre - november 1-jéig utalja. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.

26. Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalása

29. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek céljelleggel támogatott felújítási és beruházási kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat teljesítményarányosan utalja.

(2) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó beruházások esetében a beruházói feladatokra kijelölt gazdasági társaságok részére a támogatási keretet átadás-átvételi megállapodás, illetve megvalósítási megállapodás alapján, teljesítmény- és forrásarányosan utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(3) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú Főv. Kgy. rendelet hatálya alá nem tartozó beruházások esetében önálló címeken jóváhagyott beruházási támogatás a gazdasági társaságokkal, önkormányzatokkal, költségvetési szervekkel vagy egyéb - jogi személyiséggel rendelkező - társaságokkal (gazdálkodó szervezetekkel) megkötött fejlesztési, és egyéb megállapodások szerint teljesíthető.

(4) A 4. sz. metróvonal építése beruházással kapcsolatban a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam, a Magyar Államkincstár, valamint a BKV Zrt. között létrejött szerződések az irányadóak.

27. A fővárosi nemzetiségi önkormányzatokat érintő támogatások utalásának szabályai

30. § (1) A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok számlájára a Fővárosi Önkormányzat a fővárosi önkormányzati támogatást a testületi működéshez havonta, a tárgyhó 5-éig utalja.

(2) A fővárosi nemzetiségi önkormányzat részére nyújtott fővárosi önkormányzati támogatás időarányos részének a folyósítása felfüggeszthető, amennyiben a nemzetiségi önkormányzat működése nem a nemzetiségi és etnikai célokat szolgálja.

VII. Fejezet

A finanszírozási célú műveletekkel, a likviditási tervvel kapcsolatos hatáskörök és a hitelfelvétellel, kezességvállalással és a pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos szabályok

28. A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

31. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) meghatározott finanszírozási bevételek és kiadások közül a befektetési célú értékpapír-vásárlás, -beváltás, a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésével és visszavonásával kapcsolatos döntés jogát a Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a 32. § (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(2) Az Áht.-ban meghatározott irányító szervi támogatásként folyósított támogatások leutalására a VI. fejezetben foglaltak az irányadók.

32. § (1) A főpolgármester a Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit

a) államilag garantált vagy bankgarantált értékpapír és kereskedelmi kötvény vásárlására fordíthatja, valamint

b) betétként lekötheti.

(2) A Fővárosi Önkormányzat éven belüli finanszírozása során a már megkötött, likvid hitelre vonatkozó szerződéssel rendelkezésre álló hitelkeret szabadon felhasználható.

29. Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos szabályok

33. § Az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos eljárásokban a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és az Áht. rendelkezéseit kell alkalmazni.

30. A kezességvállalással kapcsolatos szabályok

34. § A Fővárosi Önkormányzat a Fővárosi Vízművek Zrt., valamint a BKV Zrt. hitelének és járulékainak visszafizetésére adandó kezességvállalás során a kezességvállalási díj felszámításától eltekint.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

Hatályba léptető rendelkezések

35. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Átmeneti rendelkezések

36. § (1) *  A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a 24. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást első ízben 2014. március 22-ig kötelesek megküldeni a főpolgármester részére, mely alapján a kincstári rendszer szerinti finanszírozás 2014. április hónapjában indul.

(2) *  A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál foglalkoztatott felsőfokú végzettségű köztisztviselők a 15. § (4) bekezdésének a) pontjában megállapított illetménykiegészítésből eredő +10%-os illetménykiegészítés különbözetre 2014. január 1-jétől jogosultak.

Módosító rendelkezések * 

37. § *  (1) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékéről szóló 78/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelete 2. § (1) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselője 2014. évben

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 40%-ának,”

[megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.]

(2) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékéről szóló 78/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelete 2. § (2) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság köztisztviselője 2014. évben]

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 40%-ának,”

[megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.]

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett bevételei

ezer Ft
2013. évi eredeti 2014. évre 2014. évre
Címrend előirányzat Intézményi Főpolgármesteri Önkormányzati tervezett Index %
összesen kör Hivatal kör előirányzat összesen 2014/2013
1 2 3 4 5 6 7
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) 260 205 996 12 474 748 45 414 234 217 621 246 737 783 94,8
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege -64 072 162 -21 359 100 -10 779 774 -37 635 121 -69 773 995 108,9
Működési célra 11 131 034 -18 986 963 -8 745 653 26 191 177 -1 541 439 -13,8
Felhalmozási célra -75 203 196 -2 372 137 -2 034 121 -63 826 298 -68 232 556 90,7
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) 23 086 157 422 266 18 214 37 592 081 38 032 561 164,7
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) 12 702 592 0 0 11 982 014 11 982 014 94,3
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása 2 000 000 0 0 2 049 200 2 049 200 102,5
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 110 048 0 0 738 123 738 123 670,7
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. 5 797 422 0 0 5 297 191 5 297 191 91,4
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása 4 451 700 0 0 3 897 500 3 897 500 87,6
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok 343 422 0 0 0 0 0,0
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 0 0 0 0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről 0 0 0 0 0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 10 383 565 422 266 18 214 25 610 067 26 050 547 250,9
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.3.) 80 440 780 9 459 0 70 305 533 70 314 992 87,4
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 1 000 000 1 000 000
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről 120 000 0 0 38 000 38 000 31,7
2.3. Egyéb felh.. c. tám. bev-ei áht-n belülről (2.3.1.+2.3.2.) 80 320 780 9 459 0 69 267 533 69 276 992 86,3
2.3.1. Beruházási célú támogatások áht-n belülről 80 320 780 7 459 0 69 267 533 69 274 992 86,2
2.3.2. Felújítási célú támogatások áht-n belülről 0 2 000 0 0 2 000
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) 97 334 519 0 0 101 531 390 101 531 390 104,3
3.1. Jövedelemadók: termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja 0 0 0 600 600
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó 0 0 0 75 000 75 000
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) 96 404 996 0 0 99 765 000 99 765 000 103,5
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel 96 389 996 0 0 99 695 000 99 695 000 103,4
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó 15 000 0 0 70 000 70 000 466,7
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek 929 523 0 0 1 690 790 1 690 790 181,9
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) 40 562 365 11 911 591 6 200 17 101 635 29 019 426 71,5
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 18 054 443 5 678 302 1 905 4 731 795 10 412 002 57,7
4.2. Ellátási díjak 0 4 090 815 0 0 4 090 815
4.3. Egyéb működési bevételek 30 082 203 184 4 200 58 621 266 005 884,3
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) 11 543 206 70 000 0 7 413 328 7 483 328 64,8
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. 5 452 206 0 0 5 472 743 5 472 743 100,4
4.4.2. Osztalékbevételek 6 091 000 70 000 0 1 940 585 2 010 585 33,0
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek 0 0 0 0 0
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) 8 729 184 1 812 083 95 3 106 140 4 918 318 56,3
4.5.1. Kiszámlázott áfa 5 240 451 1 500 866 95 3 106 140 4 607 101 87,9
4.5.2. áfa visszatérítés 3 488 733 311 217 0 0 311 217 8,9
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 2 205 450 57 207 0 1 791 751 1 848 958 83,8
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) 2 214 705 500 0 4 233 982 4 234 482 191,2
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték.(5.1.1..+...5.1.3.) 2 213 705 500 0 4 232 982 4 233 482 191,2
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése 206 100 0 0 150 986 150 986 73,3
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 2 000 0 0 2 000 2 000 100,0
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 2 005 605 500 0 4 079 996 4 080 496 203,5
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek 1 000 0 0 1 000 1 000 100,0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) 1 121 771 125 653 0 314 000 439 653 39,2
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 275 000 0 0 114 000 114 000 41,5
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 846 771 125 653 0 200 000 325 653 38,5
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) 15 445 699 5 279 21 000 3 139 000 3 165 279 20,5
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 15 273 949 5 279 21 000 3 139 000 3 165 279 20,7
7.2. Egyéb felhalm-i c. átvett p.eszk. áht-n kív-ről (7.2.1.+7.2.2.) 171 750 0 0 0 0
7.2.1. Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 171 750 0 0 0 0
7.2.2. Felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) 71 567 462 0 0 69 773 995 69 773 995 97,5
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 64 072 162 0 0 69 773 995 69 773 995 108,9
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) 44 946 462 0 0 69 773 995 69 773 995 155,2
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 3 568 000 0 0 20 000 000 20 000 000 560,5
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) 41 378 462 0 0 49 773 995 49 773 995 120,3
1.3.1. Működési célra 6 600 000 0 0 3 054 450 3 054 450 46,3
1.3.2. Felhalmozási célra (1.3.2.1.+...+1.3.2.6.) 34 778 462 0 0 46 719 545 46 719 545 134,3
1.3.2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa 12 696 392 0 0 2 868 659 2 868 659 22,6
1.3.2.2. Városrehab. és lakásért. számlához kapcsolódó bevételek 6 449 918 0 0 6 143 627 6 143 627 95,3
1.3.2.3. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 2 950 000 0 0 6 566 807 6 566 807 222,6
1.3.2.4. Korábbi, fel nem használt állami támog. várható maradványa 11 382 341 0 0 6 999 558 6 999 558 61,5
1.3.2.5. Elkülönített számlák maradványa 1 299 811 0 0 2 638 509 2 638 509 203,0
1.3.2.6. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa 0 0 0 21 502 385 21 502 385
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) 31 555 554 21 359 100 10 779 774 0 32 138 874 101,8
1.4.1. Működési célra 30 140 768 20 374 925 8 797 377 0 29 172 302 96,8
1.4.2. Felhalmozási célra 1 414 786 984 175 1 982 397 0 2 966 572 209,7
1.5. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korr. (1.5.1.+1.5.2.) -31 555 554 -21 359 100 -10 779 774 0 -32 138 874 101,8
1.5.1. Működési célú -30 140 768 -20 374 925 -8 797 377 0 -29 172 302 96,8
1.5.2. Felhalmozási célú -1 414 786 -984 175 -1 982 397 0 -2 966 572 209,7
1.6. Áht-n belüli megelőlegezések és megelőlegezések törl. 0 0 0 0 0
1.7. Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) 26 621 000 0 0 0 0
Bevételek mindösszesen 331 773 458 12 474 748 45 414 303 991 616 316 511 778 95,4

1/a. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett bevételei

Intézményi kör Intézményi kör Főpolgármesteri Hivatal Főpolgármesteri
Címrend Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Hivatal összesen
1 2 3 4 5 6 7 8
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 12 066 192 408 556 12 474 748 24 414 21 000 0 45 414
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) 12 066 192 408 556 12 474 748 24 414 21 000 0 45 414
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege -20 659 782 -699 318 -21 359 100 -8 048 641 -1 955 758 -775 375 -10 779 774
Működési célra -18 776 048 -210 915 -18 986 963 -6 856 429 -1 113 849 -775 375 -8 745 653
Felhalmozási célra -1 883 734 -488 403 -2 372 137 -1 192 212 -841 909 0 -2 034 121
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) 422 266 0 422 266 18 214 0 0 18 214
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) 0 0 0 0 0 0 0
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása 0 0 0 0 0 0 0
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 0 0 0 0 0 0
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. 0 0 0 0 0 0 0
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása 0 0 0 0 0 0 0
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok 0 0 0 0 0 0 0
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 422 266 0 422 266 18 214 0 0 18 214
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.3.) 9 459 0 9 459 0 0 0 0
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0
2.3. Egyéb felh.. c. tám. bev-ei áht-n belülről (2.3.1.+2.3.2.) 9 459 0 9 459 0 0 0 0
2.3.1. Beruházási célú támogatások áht-n belülről 7 459 0 7 459 0 0 0 0
2.3.2. Felújítási célú támogatások áht-n belülről 2 000 0 2 000 0 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) 0 0 0 0 0 0 0
3.1. Jövedelemadók: termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel 0 0 0 0 0 0 0
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó 0 0 0 0 0 0 0
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) 11 507 055 404 536 11 911 591 6 200 0 0 6 200
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 5 337 902 340 400 5 678 302 1 905 0 0 1 905
4.2. Ellátási díjak 4 070 815 20 000 4 090 815 0 0 0 0
4.3. Egyéb működési bevételek 202 684 500 203 184 4 200 0 0 4 200
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) 70 000 0 70 000 0 0 0 0
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy.kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. 0 0 0 0 0 0 0
4.4.2. Osztalékbevételek 70 000 0 70 000 0 0 0 0
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek 0 0 0 0 0 0 0
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) 1 769 197 42 886 1 812 083 95 0 0 95
4.5.1. Kiszámlázott áfa 1 457 980 42 886 1 500 866 95 0 0 95
4.5.2. áfa visszatérítés 311 217 0 311 217 0 0 0 0
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 56 457 750 57 207 0 0 0 0
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) 500 0 500 0 0 0 0
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték.(5.1.1..+...5.1.3.) 500 0 500 0 0 0 0
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése 0 0 0 0 0 0 0
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 0 0 0 0 0 0 0
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 500 0 500 0 0 0 0
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek 0 0 0 0 0 0 0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) 121 653 4 000 125 653 0 0 0 0
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 121 653 4 000 125 653 0 0 0 0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) 5 259 20 5 279 0 21 000 0 21 000
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 5 259 20 5 279 0 21 000 0 21 000
7.2. Egyéb felhalm-i c. átvett p.eszk. áht-n kív-ről (7.2.1.+7.2.2.) 0 0 0 0 0 0 0
7.2.1. Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0
7.2.2. Felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) 0 0 0 0 0 0 0
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0 0 0 0 0
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) 0 0 0 0 0 0 0
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0
1.3.1. Működési célra 0 0 0 0 0 0 0
1.3.2. Felhalmozási célra (1.3.2.1.+...+1.3.2.6.) 0 0 0 0 0 0 0
1.3.2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa 0 0 0 0 0 0 0
1.3.2.2. Városrehab. és lakásért. számlához kapcsolódó bevételek 0 0 0 0 0 0 0
1.3.2.3. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 0 0 0 0 0 0 0
1.3.2.4. Korábbi, fel nem használt állami támog. várható maradványa 0 0 0 0 0 0 0
1.3.2.5. Elkülönített számlák maradványa 0 0 0 0 0 0 0
1.3.2.6. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa 0 0 0 0 0 0 0
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) 20 531 584 827 516 21 359 100 8 048 641 1 955 758 775 375 10 779 774
1.4.1. Működési célra 20 032 332 342 593 20 374 925 6 908 003 1 113 999 775 375 8 797 377
1.4.2. Felhalmozási célra 499 252 484 923 984 175 1 140 638 841 759 0 1 982 397
1.5. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korr. (1.5.1.+1.5.2.) -20 531 584 -827 516 -21 359 100 -8 048 641 -1 955 758 -775 375 -10 779 774
1.5.1. Működési célú -20 032 332 -342 593 -20 374 925 -6 908 003 -1 113 999 -775 375 -8 797 377
1.5.2. Felhalmozási célú -499 252 -484 923 -984 175 -1 140 638 -841 759 0 -1 982 397
1.6. Áht-n belüli megelőlegezések és megelőlegezések törl. 0 0 0 0 0 0 0
1.7. Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0 0 0
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
Önkormányzati kör Fővárosi Önkormányzat mindösszesen 2014. évre
Címrend Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
Önkor-
mányzati kör összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
tervezett előirányzat összesen
1 9 10 11 12 13 14 15 16
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 303 878 021 113 595 0 303 991 616 315 968 627 543 151 0 316 511 778
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) 234 104 026 113 595 0 234 217 621 246 194 632 543 151 0 246 737 783
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege -21 642 527 -15 992 594 0 -37 635 121 -50 350 950 -18 647 670 -775 375 -69 773 995
Működési célra 28 938 522 -2 747 345 0 26 191 177 3 306 045 -4 072 109 -775 375 -1 541 439
Felhalmozási célra -50 581 049 -13 245 249 0 -63 826 298 -53 656 995 -14 575 561 0 -68 232 556
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) 37 592 081 0 0 37 592 081 38 032 561 0 0 38 032 561
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) 11 982 014 0 0 11 982 014 11 982 014 0 0 11 982 014
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása 2 049 200 0 0 2 049 200 2 049 200 0 0 2 049 200
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 738 123 0 0 738 123 738 123 0 0 738 123
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. 5 297 191 0 0 5 297 191 5 297 191 0 0 5 297 191
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása 3 897 500 0 0 3 897 500 3 897 500 0 0 3 897 500
1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 25 610 067 0 0 25 610 067 26 050 547 0 0 26 050 547
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.3.) 70 305 533 0 0 70 305 533 70 314 992 0 0 70 314 992
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1 000 000 0 0 1 000 000 1 000 000 0 0 1 000 000
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., igbev. áht-n belülről 38 000 0 0 38 000 38 000 0 0 38 000
2.3. Egyéb felh.. c. tám. bev-ei áht-n belülről (2.3.1.+2.3.2.) 69 267 533 0 0 69 267 533 69 276 992 0 0 69 276 992
2.3.1. Beruházási célú támogatások áht-n belülről 69 267 533 0 0 69 267 533 69 274 992 0 0 69 274 992
2.3.2. Felújítási célú támogatások áht-n belülről 0 0 0 0 2 000 0 0 2 000
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) 101 531 390 0 0 101 531 390 101 531 390 0 0 101 531 390
3.1. Jövedelemadók: termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja 600 0 0 600 600 0 0 600
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó 75 000 0 0 75 000 75 000 0 0 75 000
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) 99 765 000 0 0 99 765 000 99 765 000 0 0 99 765 000
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel 99 695 000 0 0 99 695 000 99 695 000 0 0 99 695 000
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó 70 000 0 0 70 000 70 000 0 0 70 000
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek 1 690 790 0 0 1 690 790 1 690 790 0 0 1 690 790
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) 17 080 036 21 599 0 17 101 635 28 593 291 426 135 0 29 019 426
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 4 731 795 0 0 4 731 795 10 071 602 340 400 0 10 412 002
4.2. Ellátási díjak 0 0 0 0 4 070 815 20 000 0 4 090 815
4.3. Egyéb működési bevételek 58 621 0 0 58 621 265 505 500 0 266 005
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) 7 413 328 0 0 7 413 328 7 483 328 0 0 7 483 328
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy.kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. 5 472 743 0 0 5 472 743 5 472 743 0 0 5 472 743
4.4.2. Osztalékbevételek 1 940 585 0 0 1 940 585 2 010 585 0 0 2 010 585
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) 3 084 541 21 599 0 3 106 140 4 853 833 64 485 0 4 918 318
4.5.1. Kiszámlázott áfa 3 084 541 21 599 0 3 106 140 4 542 616 64 485 0 4 607 101
4.5.2. áfa visszatérítés 0 0 0 0 311 217 0 0 311 217
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1 791 751 0 0 1 791 751 1 848 208 750 0 1 848 958
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) 4 153 986 79 996 0 4 233 982 4 154 486 79 996 0 4 234 482
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték.(5.1.1..+...5.1.3.) 4 152 986 79 996 0 4 232 982 4 153 486 79 996 0 4 233 482
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése 150 986 0 0 150 986 150 986 0 0 150 986
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 2 000 0 0 2 000 2 000 0 0 2 000
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 000 000 79 996 0 4 079 996 4 000 500 79 996 0 4 080 496
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek 1 000 0 0 1 000 1 000 0 0 1 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) 314 000 0 0 314 000 435 653 4 000 0 439 653
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 114 000 0 0 114 000 114 000 0 0 114 000
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 200 000 0 0 200 000 321 653 4 000 0 325 653
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+7.2.) 3 127 000 12 000 0 3 139 000 3 132 259 33 020 0 3 165 279
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 3 127 000 12 000 0 3 139 000 3 132 259 33 020 0 3 165 279
7.2. Egyéb felhalm-i c. átvett p.eszk. áht-n kív-ről (7.2.1.+7.2.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0
7.2.1. Beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0
7.2.2. Felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) 69 773 995 0 0 69 773 995 69 773 995 0 0 69 773 995
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 69 773 995 0 0 69 773 995 69 773 995 0 0 69 773 995
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) 69 773 995 0 0 69 773 995 69 773 995 0 0 69 773 995
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 20 000 000 0 0 20 000 000 20 000 000 0 0 20 000 000
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) 49 773 995 0 0 49 773 995 49 773 995 0 0 49 773 995
1.3.1. Működési célra 3 054 450 0 0 3 054 450 3 054 450 0 0 3 054 450
1.3.2. Felhalmozási célra (1.3.2.1.+...+1.3.2.6.) 46 719 545 0 0 46 719 545 46 719 545 0 0 46 719 545
1.3.2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa 2 868 659 0 0 2 868 659 2 868 659 0 0 2 868 659
1.3.2.2. Városrehab. és lakásért. számlához kapcsolódó bevételek 6 143 627 0 0 6 143 627 6 143 627 0 0 6 143 627
1.3.2.3. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 6 566 807 0 0 6 566 807 6 566 807 0 0 6 566 807
1.3.2.4. Korábbi, fel nem használt állami támog. várható maradványa 6 999 558 0 0 6 999 558 6 999 558 0 0 6 999 558
1.3.2.5. Elkülönített számlák maradványa 2 638 509 0 0 2 638 509 2 638 509 0 0 2 638 509
1.3.2.6. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa 21 502 385 0 0 21 502 385 21 502 385 0 0 21 502 385
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) 0 0 0 0 28 580 225 2 783 274 775 375 32 138 874
1.4.1. Működési célra 0 0 0 0 26 940 335 1 456 592 775 375 29 172 302
1.4.2. Felhalmozási célra 0 0 0 0 1 639 890 1 326 682 0 2 966 572
1.5. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korr. (1.5.1.+1.5.2.) 0 0 0 0 -28 580 225 -2 783 274 -775 375 -32 138 874
1.5.1. Működési célú 0 0 0 0 -26 940 335 -1 456 592 -775 375 -29 172 302
1.5.2. Felhalmozási célú 0 0 0 0 -1 639 890 -1 326 682 0 -2 966 572
1.6. Áht-n belüli megelőlegezések és megelőlegezések törl. 0 0 0 0 0 0 0 0
1.7. Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) 0 0 0 0 0 0 0 0

1/b. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben 2014-2017. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban
Átadó megnevezése Átadás célja 2014. évi
terv
2015. évi
terv
2016. évi
terv
2017. évi
terv
1 2 3 4 5 6
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (853501)
3. Tankerület Gyermekotthonok működtetése 87 000
Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzeti Gyászpark megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére, bemutatására 5 400
Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad 305 720
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szemünk Fénye bérleti díj 13 000
Nemzetgazdasági Minisztérium E-útdíj kompenzáció 1 000 000
Nemzetgazdasági Minisztérium A főváros 2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumainak megalapozására és előkészítésére kapott pályázati támogatás 139 991
Nemzetgazdasági Minisztérium Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 24 000 000
Nemzetgazdasági Minisztérium Turisztikai tevékenység támogatása 6 546
Nemzetgazdasági Minisztérium Üdülőhelyi feladatok 33 542
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Óbudai Gimnázium működtetésére 18 483
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Előző évek támogatásainak elszámolása (Dologház u. 1. szám alatti tűzoltólaktanya felújítására biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása) 385
Összesen 25 610 067 0 0 0
II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (852201)
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás Közterület használati díj 200 000 200 000 200 000 200 000
Összesen 200 000 200 000 200 000 200 000

1/c. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben 2014-2017 évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft
Ágazat Átadó megnevezése Átvétel célja 2014. 2015. 2016. 2017.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, beruházási célú támogatások államháztartáson belülről
a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601)
Városépítési feladatok
Városháza projekt megvalósítása 850 000 1 700 000 1 700 000
Gázgyári területen lévő 47-es épület, valamint Óraház épületének fejlesztése 1 155 045
Közlekedés
Kötöttpályás fejlesztések
KÖZOP és kiegészítő finanszírozás Budapest 4-es metróvonal támogatása 58 905 200 57 606 800
NFM (Önerőalap támogatás) Budapest 4-es metróvonal támogatása *  686 543
Miniszterelnökség (NFM-NGM) Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem előkészítése 66 392
Buszsávok
KMOP XVII., Pesti úti buszsáv kialakítása 39 820
Miniszterelnökség (NFM-NGM) Önerő támogatás XVII., Pesti úti buszsáv kialakítása 5 693
KMOP Rákoskeresztúri buszkorridor 3 961
Út
KMOP Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz 6 000
Miniszterelnökség (NFM-NGM) Budapest XXII. kerület, Városház téri fejlesztés 1 020 000 1 806 250
Vízgazdálkodás
Diósd Város Önkormányzata Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 2 040
Érd Város Önkormányzata Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 4 500
Tárnok Nagyközség Önkormányzata Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 260
Kerületi Önkormányzatok Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás 79 876 1 350 284
Miniszterelnökség (NFM-NGM) Római parti árvízvédelmi művek tartalékkerete 1 445 000 1 700 000
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Lánchíd utcai vízcső kiváltások 463 550
Környezetvédelem
KEOP A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása 2 761 099 854 742
KEOP Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése 5 900 705 2 530 344
KMOP Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése 39 187
Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése 6 915
Soroksári Önkormányzat Soroksári közvilágítás bővítése 8 890
Miniszterelnökség (NFM-NGM) Zöldfelület rekonstrukció, fasor rekonstrukció 1 700 000 1 700 000 1 700 000
Miniszterelnökség (NFM-NGM) Gázgyár kármentesítés, rekultiváció 1 200 000
Sport feladatok
KEOP Rudas Fürdő energetikai korszerűsítés 125 094
KMOP Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció 118 710
Miniszterelnökség (NFM-NGM) Önerő támogatás Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció 43 098
Központi feladatok
Tervezés, előkészítés ágazati keretek *  23 053 366 1 529 500 1 529 500
Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 69 267 533 92 765 581 8 435 750 4 929 500
b) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (854901)
Közlekedés
Miniszterelnökség (NFM-NGM) Széll Kálmán tér fejlesztése 1 000 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen: 1 000 000 0 0 0

1/d. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése 2014-2017. évben önkormányzati körben

ezer Ft-ban
Átadó megnevezése Átvétel célja 2014. évi terv 2015. évi terv 2016. évi terv 2017. évi terv
1 2 3 4 5 6
I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852701)
József Attila Nonprofit Kft. Tulajdonosi kölcsön törlesztése 40 000 50 000
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Visszatérítendő támogatás 74 000
Összesen 114 000 50 000 0 0
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (854701)
Kerületi Önkormányzatok Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése 38 000 10 000 5 000 3 000
Összesen 38 000 10 000 5 000 3 000
III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852401) és Építészeti, értékvédelmi feladatok (881602)
Rác Beruházó Kft. Csődegyezség alapján törlesztés 120 000 55 000
BKK Zrt. Tulajdonosi kölcsön törlesztés 3 000 000
Társasházak Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése 7 000 5 000 4 000 2 000
Egyéb szervezetek TÉT kölcsön törlesztése 12 000 4 000 2 000 2 000
Összesen 3 139 000 64 000 6 000 4 000

1/e. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása

ezer Ft-ban
Megnevezés Támogatások
Támogatások a 2014. évi költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 2 000 000
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 49 200
Fővárosi önkormányzat könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 677 900
Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
- hajléktalanok nappali intézményi ellátása 172 300
Idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása
- bértámogatás 2 603 434
- intézmény-üzemeltetési támogatás 1 333 987
Hajléktalanok átmeneti intézményei 1 131 533
Gyermekek átmeneti intézményei
- családok átmeneti otthona 55 937
Óvodapedagógusok és közvetlenül segítők bértámogatása
- óvodapedagógusok elismert létszáma után 52 156
- közvetlenül segítők létszáma után 19 800
- óvodapedagógusok elismert létszáma után átlagbér alapú kiegészítés 447
Óvodaműködtetési támogatás
- teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportok 7 392
Gyermekétkeztetés támogatása
- bértámogatás 420 289
- üzemeltetési támogatás 238 039
Színházak működtetési és művészeti támogatása 3 219 600
Támogatások összesen: 11 982 014

2. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett kiadásai

ezer Ft
2013. évi eredeti 2014. évre 2014. évre
Címrend előirányzat Intézményi Főpolgármesteri Önkormányzati tervezett Index %
összesen kör Hivatal kör előirányzat összesen 2014/2013
1 2 3 4 5 6 7
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 324 278 158 33 833 848 10 825 188 271 852 742 316 511 778 97,6
Működési célra 150 973 778 31 446 473 8 770 067 130 347 929 170 564 469 113,0
Felhalmozási célra 173 304 380 2 387 375 2 055 121 141 504 813 145 947 309 84,2
A Működési kiadások (1.+...+5.) 150 973 778 31 446 473 8 770 067 130 347 929 170 564 469 113,0
1. Személyi juttatások 19 109 004 12 834 462 5 192 126 291 067 18 317 655 95,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 081 532 3 621 126 1 504 971 76 091 5 202 188 102,4
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+3.2.) 43 515 995 14 842 452 2 068 736 23 059 207 39 970 395 91,9
3.1. Kamatkiadások 1 179 676 0 0 509 000 509 000 43,1
3.2. Többi dologi kiadás 42 336 319 14 842 452 2 068 736 22 550 207 39 461 395 93,2
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 136 75 956 200 84 800 160 956 1 063,4
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) 83 252 111 72 477 4 034 106 836 764 106 913 275 128,4
5.1. Nemzetközi kötelezettségek 10 728 8 927 352 10 786 20 065 187,0
5.2. Elvonások és befizetések 0 0 0 0 0
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 74 000 74 000
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 237 516 63 000 0 202 958 265 958 112,0
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 71 999 634 550 3 682 92 056 019 92 060 251 127,9
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) 11 004 233 0 0 14 493 001 14 493 001 131,7
5.6.1. Működési célú céltartalékok 9 649 811 0 0 2 610 708 2 610 708 27,1
5.6.2. Általános tartalék 1 354 422 0 0 11 882 293 11 882 293 877,3
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 173 304 380 2 387 375 2 055 121 141 504 813 145 947 309 84,2
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) 45 008 135 1 893 042 1 730 678 23 489 385 27 113 105 60,2
6.1. Önkormányzati beruházások 43 431 693 0 0 20 225 502 20 225 502 46,6
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 960 573 830 172 1 330 381 0 2 160 553 224,9
6.3. Intézményi beruházások 615 869 554 191 40 727 1 740 596 658 96,9
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 0 0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 0 508 679 359 570 3 262 143 4 130 392
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) 11 844 794 492 243 303 443 20 707 144 21 502 830 181,5
7.1. Intézményi felújítások 233 086 350 540 0 39 550 390 090 167,4
7.2. Önkormányzati felújítások 11 012 295 0 0 16 265 286 16 265 286 147,7
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 599 413 37 053 242 315 0 279 368 46,6
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 0 104 650 61 128 4 402 308 4 568 086
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.3.) 116 451 451 2 090 21 000 97 308 284 97 331 374 83,6
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 23 085 2 090 21 000 3 000 000 3 023 090 13 095,5
8.2. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n belülre (8.2.1.+8.2.2.) 8 340 274 0 0 8 999 728 8 999 728 107,9
8.2.1. - beruházási célra 8 318 786 0 0 8 999 728 8 999 728 108,2
8.2.2. - felújítási célra 21 488 0 0 0 0 0,0
8.3. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n kívülre (8.3.1.+8.3.2.) 108 088 092 0 0 85 308 556 85 308 556 78,9
8.3.1. - beruházási célra 107 216 412 0 0 85 222 256 85 222 256 79,5
8.3.2. - felújítási célra 871 680 0 0 86 300 86 300 9,9
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) 7 495 300 0 0 0 0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) 2 576 800 0 0 0 0
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 2 576 800 0 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) 31 555 554 0 0 32 138 874 32 138 874 101,8
1.3.1. - működési célra 30 140 768 0 0 29 172 302 29 172 302 96,8
1.3.2. - felhalmozási célra 1 414 786 0 0 2 966 572 2 966 572 209,7
1.4. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korrekció (1.4.1.+1.4.2.) -31 555 554 0 0 -32 138 874 -32 138 874 101,8
1.4.1. - működési célú -30 140 768 0 0 -29 172 302 -29 172 302 96,8
1.4.2. - felhalmozási célú -1 414 786 0 0 -2 966 572 -2 966 572 209,7
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 0 0 0 0
1.6. További belföldi finanszírozás 0 0 0 0 0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 4 918 500 0 0 0 0
Kiadások mindösszesen 331 773 458 33 833 848 10 825 188 271 852 742 316 511 778 95,4

2/a. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett kiadásai

ezer Ft
Intézményi kör Intézményi kör Főpolgármesteri Hivatal Főpolgármesteri
Címrend Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Hivatal
összesen
1 2 3 4 5 6 7 8
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 32 725 974 1 107 874 33 833 848 8 073 055 1 976 758 775 375 10 825 188
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 32 725 974 1 107 874 33 833 848 8 073 055 1 976 758 775 375 10 825 188
Működési célra 30 827 022 619 451 31 446 473 6 880 843 1 113 849 775 375 8 770 067
Felhalmozási célra 1 898 952 488 423 2 387 375 1 192 212 862 909 0 2 055 121
A Működési kiadások (1.+...+5.) 30 827 022 619 451 31 446 473 6 880 843 1 113 849 775 375 8 770 067
1. Személyi juttatások 12 612 246 222 216 12 834 462 4 079 246 672 146 440 734 5 192 126
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 561 622 59 504 3 621 126 1 174 291 210 039 120 641 1 504 971
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+3.2.) 14 504 921 337 531 14 842 452 1 623 364 231 372 214 000 2 068 736
3.1. Kamatkiadások 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Többi dologi kiadás 14 504 921 337 531 14 842 452 1 623 364 231 372 214 000 2 068 736
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 75 856 100 75 956 200 0 0 200
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) 72 377 100 72 477 3 742 292 0 4 034
5.1. Nemzetközi kötelezettségek 8 927 0 8 927 60 292 0 352
5.2. Elvonások és befizetések 0 0 0 0 0 0 0
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 63 000 0 63 000 0 0 0 0
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 450 100 550 3 682 0 0 3 682
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) 0 0 0 0 0 0 0
5.6.1. Működési célú céltartalékok 0 0 0 0 0 0 0
5.6.2. Általános tartalék 0 0 0 0 0 0 0
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 1 898 952 488 423 2 387 375 1 192 212 862 909 0 2 055 121
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) 1 404 619 488 423 1 893 042 1 004 969 725 709 0 1 730 678
6.1. Önkormányzati beruházások 0 0 0 0 0 0 0
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 429 027 401 145 830 172 759 075 571 306 0 1 330 381
6.3. Intézményi beruházások 551 435 2 756 554 191 40 609 118 0 40 727
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 0 0 0 0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 424 157 84 522 508 679 205 285 154 285 0 359 570
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) 492 243 0 492 243 187 243 116 200 0 303 443
7.1. Intézményi felújítások 350 540 0 350 540 0 0 0 0
7.2. Önkormányzati felújítások 0 0 0 0 0 0 0
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 37 053 0 37 053 150 819 91 496 0 242 315
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 104 650 0 104 650 36 424 24 704 0 61 128
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.3.) 2 090 0 2 090 0 21 000 0 21 000
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 2 090 0 2 090 0 21 000 0 21 000
8.2. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n belülre (8.2.1.+8.2.2.) 0 0 0 0 0 0 0
8.2.1. - beruházási célra 0 0 0 0 0 0 0
8.2.2. - felújítási célra 0 0 0 0 0 0 0
8.3. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n kívülre (8.3.1.+8.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0
8.3.1. - beruházási célra 0 0 0 0 0 0 0
8.3.2. - felújítási célra 0 0 0 0 0 0 0
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) 0 0 0 0 0 0 0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) 0 0 0 0 0 0 0
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0
1.3.1. - működési célra 0 0 0 0 0 0 0
1.3.2. - felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0
1.4. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korrekció (1.4.1.+1.4.2.) 0 0 0 0 0 0 0
1.4.1. - működési célú 0 0 0 0 0 0 0
1.4.2. - felhalmozási célú 0 0 0 0 0 0 0
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 0 0 0 0 0 0
1.6. További belföldi finanszírozás 0 0 0 0 0 0 0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
Önkormányzati kör Fővárosi Önkormányzat mindösszesen 2014. évre
Címrend Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Önkormányzati kör összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok tervezett előirányzat összesen
1 9 10 11 12 13 14 15 16
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 255 746 553 16 106 189 0 271 852 742 296 545 582 19 190 821 775 375 316 511 778
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 255 746 553 16 106 189 0 271 852 742 296 545 582 19 190 821 775 375 316 511 778
Működési célra 127 578 985 2 768 944 0 130 347 929 165 286 850 4 502 244 775 375 170 564 469
Felhalmozási célra 128 167 568 13 337 245 0 141 504 813 131 258 732 14 688 577 0 145 947 309
A Működési kiadások (1.+...+5.) 127 578 985 2 768 944 0 130 347 929 165 286 850 4 502 244 775 375 170 564 469
1. Személyi juttatások 244 460 46 607 0 291 067 16 935 952 940 969 440 734 18 317 655
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 63 515 12 576 0 76 091 4 799 428 282 119 120 641 5 202 188
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+3.2.) 22 323 927 735 280 0 23 059 207 38 452 212 1 304 183 214 000 39 970 395
3.1. Kamatkiadások 509 000 0 0 509 000 509 000 0 0 509 000
3.2. Többi dologi kiadás 21 814 927 735 280 0 22 550 207 37 943 212 1 304 183 214 000 39 461 395
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 84 800 0 0 84 800 160 856 100 0 160 956
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) 104 862 283 1 974 481 0 106 836 764 104 938 402 1 974 873 0 106 913 275
5.1. Nemzetközi kötelezettségek 0 10 786 0 10 786 8 987 11 078 0 20 065
5.2. Elvonások és befizetések 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 74 000 0 74 000 0 74 000 0 74 000
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 98 958 104 000 0 202 958 161 958 104 000 0 265 958
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 91 235 093 820 926 0 92 056 019 91 239 225 821 026 0 92 060 251
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) 13 528 232 964 769 0 14 493 001 13 528 232 964 769 0 14 493 001
5.6.1. Működési célú céltartalékok 1 645 939 964 769 0 2 610 708 1 645 939 964 769 0 2 610 708
5.6.2. Általános tartalék 11 882 293 0 0 11 882 293 11 882 293 0 0 11 882 293
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 128 167 568 13 337 245 0 141 504 813 131 258 732 14 688 577 0 145 947 309
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) 19 150 395 4 338 990 0 23 489 385 21 559 983 5 553 122 0 27 113 105
6.1. Önkormányzati beruházások 16 576 486 3 649 016 0 20 225 502 16 576 486 3 649 016 0 20 225 502
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 0 0 0 1 188 102 972 451 0 2 160 553
6.3. Intézményi beruházások 1 740 0 0 1 740 593 784 2 874 0 596 658
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 0 0 0 0 0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2 572 169 689 974 0 3 262 143 3 201 611 928 781 0 4 130 392
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) 20 335 735 371 409 0 20 707 144 21 015 221 487 609 0 21 502 830
7.1. Intézményi felújítások 0 39 550 0 39 550 350 540 39 550 0 390 090
7.2. Önkormányzati felújítások 16 012 390 252 896 0 16 265 286 16 012 390 252 896 0 16 265 286
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 0 0 0 187 872 91 496 0 279 368
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4 323 345 78 963 0 4 402 308 4 464 419 103 667 0 4 568 086
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.3.) 88 681 438 8 626 846 0 97 308 284 88 683 528 8 647 846 0 97 331 374
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 3 000 000 0 0 3 000 000 3 002 090 21 000 0 3 023 090
8.2. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n belülre (8.2.1.+8.2.2.) 2 893 469 6 106 259 0 8 999 728 2 893 469 6 106 259 0 8 999 728
8.2.1. - beruházási célra 2 893 469 6 106 259 0 8 999 728 2 893 469 6 106 259 0 8 999 728
8.2.2. - felújítási célra 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3. Egyéb felhalm. c. támogatások áht-n kívülre (8.3.1.+8.3.2.) 82 787 969 2 520 587 0 85 308 556 82 787 969 2 520 587 0 85 308 556
8.3.1. - beruházási célra 82 787 969 2 434 287 0 85 222 256 82 787 969 2 434 287 0 85 222 256
8.3.2. - felújítási célra 0 86 300 0 86 300 0 86 300 0 86 300
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) 28 580 225 2 783 274 775 375 32 138 874 28 580 225 2 783 274 775 375 32 138 874
1.3.1. - működési célra 26 940 335 1 456 592 775 375 29 172 302 26 940 335 1 456 592 775 375 29 172 302
1.3.2. - felhalmozási célra 1 639 890 1 326 682 0 2 966 572 1 639 890 1 326 682 0 2 966 572
1.4. Kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatti korrekció (1.4.1.+1.4.2.) -28 580 225 -2 783 274 - 775 375 -32 138 874 -28 580 225 -2 783 274 - 775 375 -32 138 874
1.4.1. - működési célú -26 940 335 -1 456 592 - 775 375 -29 172 302 -26 940 335 -1 456 592 - 775 375 -29 172 302
1.4.2. - felhalmozási célú -1 639 890 -1 326 682 0 -2 966 572 -1 639 890 -1 326 682 0 -2 966 572
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése 0 0 0 0 0 0 0 0
1.6. További belföldi finanszírozás 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 0 0 0 0 0 0 0 0

3. melléklet a 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft
100101 100102 100100 100201
Címrend Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01. KIADÁSOK 1 922 139 1 820 636 94,7 87 088 126 742 145,5 2 009 227 1 947 378 96,9 2 781 292 2 845 702 102,3
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 1 795 233 1 721 168 95,9 87 088 126 742 145,5 1 882 321 1 847 910 98,2 2 640 412 2 700 412 102,3
03. Személyi juttatások 1 102 142 1 158 803 105,1 62 093 57 879 93,2 1 164 235 1 216 682 104,5 546 488 497 616 91,1
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 276 327 315 286 114,1 16 751 15 614 93,2 293 078 330 900 112,9 149 352 144 435 96,7
05. Dologi kiadások 415 764 247 079 59,4 8 244 53 249 645,9 424 008 300 328 70,8 1 944 572 2 058 361 105,9
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 1 000 1 000
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 1 000 1 000
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 126 906 99 468 78,4 126 906 99 468 78,4 140 880 145 290 103,1
14. Beruházások (15.+...+19.) 57 056 75 645 132,6 57 056 75 645 132,6 103 000 95 000 92,2
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 19 700 14 016 71,1 19 700 14 016 71,1
17. Intézményi beruházások 37 356 45 547 121,9 37 356 45 547 121,9 103 000 74 803 72,6
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 16 082 16 082 20 197
20. Felújítások (21.+...+23.) 69 850 23 823 34,1 69 850 23 823 34,1 37 880 50 290 132,8
21. Önkormányzati és intézményi felújítások 6 350 10 884 171,4 6 350 10 884 171,4 37 880 39 598 104,5
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 63 500 7 874 12,4 63 500 7 874 12,4
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 5 065 5 065 10 692
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 1 921 826 1 820 636 94,7 87 401 126 742 145,0 2 009 227 1 947 378 96,9 2 781 292 2 845 702 102,3
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 38 421 79 873 207,9 38 421 79 873 207,9
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
38 421 79 873 207,9 38 421 79 873 207,9
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek 99 098 111 589 112,6 22 954 73 996 322,4 122 052 185 585 152,1 2 780 977 2 845 482 102,3
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 600 700 116,7 600 700 116,7 315 220 69,8
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 600 700 116,7 600 700 116,7 315 220 69,8
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 1 783 707 1 628 474 91,3 64 447 52 746 81,8 1 848 154 1 681 220 91,0
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 1 783 707 1 628 474 91,3 64 447 52 746 81,8 1 848 154 1 681 220 91,0
57. - működési célra 1 700 507 1 600 674 94,1 64 447 52 746 81,8 1 764 954 1 653 420 93,7
58. - felhalmozási célra 83 200 27 800 33,4 83 200 27 800 33,4
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.) 433 466 107,6 5 5 100,0 438 471 107,5 152 152 100,0
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 403 406 100,7 5 5 100,0 408 411 100,7 152 152 100,0
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) 30 60 200,0 30 60 200,0
ezer Ft
100100-100200 210201 210301 210401
Címrend Egyéb intézmények összesen Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01. KIADÁSOK 4 790 519 4 793 080 100,1 653 772 712 606 109,0 617 752 950 606 153,9 379 908 555 674 146,3
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 4 522 733 4 548 322 100,6 653 772 708 442 108,4 615 752 946 606 153,7 368 267 553 355 150,3
03. Személyi juttatások 1 710 723 1 714 298 100,2 326 840 339 713 103,9 305 422 470 373 154,0 176 997 255 500 144,4
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 442 430 475 335 107,4 88 247 97 385 110,4 82 694 131 127 158,6 48 731 73 329 150,5
05. Dologi kiadások 2 368 580 2 358 689 99,6 237 195 269 854 113,8 224 635 343 606 153,0 141 839 223 626 157,7
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 490 1 490 100,0 3 001 1 500 50,0 700 900 128,6
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 1 000
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 1 000
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 267 786 244 758 91,4 0 4 164 0,0 2 000 4 000 200,0 11 641 2 319 19,9
14. Beruházások (15.+...+19.) 160 056 170 645 106,6 4 064 2 000 4 000 200,0 1 500 2 319 154,6
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 19 700 14 016 71,1
17. Intézményi beruházások 140 356 120 350 85,7 3 200 2 000 3 150 157,5 1 500 1 826 121,7
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 36 279 864 850 493
20. Felújítások (21.+...+23.) 107 730 74 113 68,8 0 10 141
21. Önkormányzati és intézményi felújítások 44 230 50 482 114,1
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 63 500 7 874 12,4 0 10 141
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 15 757
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 100
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 100
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 4 790 519 4 793 080 100,1 653 772 712 606 109,0 617 752 950 606 153,9 379 908 555 674 146,3
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 38 421 79 873 207,9
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
38 421 79 873 207,9
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek 2 903 029 3 031 067 104,4 198 805 243 169 122,3 227 073 358 173 157,7 149 174 210 474 141,1
46. Felhalmozási bevételek 160
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 915 920 100,5 100 49
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 915 920 100,5 100 49
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 1 848 154 1 681 220 91,0 454 967 469 337 103,2 390 519 592 384 151,7 230 734 345 200 149,6
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 1 848 154 1 681 220 91,0 454 967 469 337 103,2 390 519 592 384 151,7 230 734 345 200 149,6
57. - működési célra 1 764 954 1 653 420 93,7 454 967 469 337 103,2 390 519 592 384 151,7 220 593 345 200 156,5
58. - felhalmozási célra 83 200 27 800 33,4 10 141
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.) 590 623 105,6 137 138 100,7 121 195 161,2 104 136 130,8
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 560 563 100,5 137 138 100,7 121 195 161,2 104 136 130,8
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő) 30 60 200,0
ezer Ft
210601 210701 210801 210901
Címrend Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
01. KIADÁSOK 707 570 780 587 110,3 1 437 246 1 565 660 108,9 697 643 733 835 105,2 1 063 443 1 078 178 101,4
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 691 469 747 975 108,2 1 410 847 1 534 163 108,7 695 788 730 335 105,0 1 054 218 1 048 953 99,5
03. Személyi juttatások 358 702 367 647 102,5 581 984 609 084 104,7 379 157 384 789 101,5 515 826 523 136 101,4
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 98 847 108 015 109,3 147 380 165 964 112,6 101 996 107 121 105,0 139 085 148 173 106,5
05. Dologi kiadások 233 620 272 013 116,4 680 483 758 115 111,4 214 347 238 065 111,1 396 407 374 744 94,5
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 300 300 100,0 1 000 1 000 100,0 288 360 125,0 2 900 2 900 100,0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 16 101 32 612 202,5 26 399 31 497 119,3 1 855 3 500 188,7 9 225 29 225 316,8
14. Beruházások (15.+...+19.) 1 500 31 088 2 072,5 6 000 16 129 268,8 1 270 3 010 237,0 5 100 25 100 492,2
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 20 079
17. Intézményi beruházások 1 500 4 400 293,3 6 000 12 700 211,7 1 270 2 370 186,6 5 100 19 764 387,5
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 6 609 3 429 640 5 336
20. Felújítások (21.+...+23.) 14 601 1 524 10,4 20 399 15 368 75,3 4 125 4 125 100,0
21. Önkormányzati és intézményi felújítások 1 100 1 200 109,1 14 900 12 101 81,2 4 125 3 248 78,7
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 13 501 5 499
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 324 3 267 877
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 585 490 83,8
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 585 490 83,8
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 707 570 780 587 110,3 1 437 246 1 565 660 108,9 697 643 733 835 105,2 1 063 443 1 078 178 101,4
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek 333 511 361 342 108,3 680 000 701 645 103,2 325 133 336 863 103,6 467 880 483 967 103,4
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 484 390 80,6 400 300 75,0 54 980 980 100,0
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 484 390 80,6 400 300 75,0 54 980 980 100,0
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 373 575 418 855 112,1 756 846 863 715 114,1 372 456 396 972 106,6 594 583 593 231 99,8
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 373 575 418 855 112,1 756 846 863 715 114,1 372 456 396 972 106,6 594 583 593 231 99,8
57. - működési célra 360 074 393 355 109,2 751 347 863 715 115,0 372 456 396 972 106,6 594 583 593 231 99,8
58. - felhalmozási célra 13 501 25 500 188,9 5 499
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.) 176 176 100,0 278 278 100,0 186 186 100,0 239 239 100,0
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 176 176 100,0 278 278 100,0 186 186 100,0 239 239 100,0
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
210902 210900 211001 211401
Címrend Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út Főv. Önk. Idősek Otthona,
Pesti út összesen
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Virág Benedek utca Főv. Önk. Idősek Otthona, Gödöllő
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
01. KIADÁSOK 36 422 36 422 100,0 1 099 865 1 114 600 101,3 424 949 615 533 627 314 101,9
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 36 422 36 422 100,0 1 090 640 1 085 375 99,5 424 949 612 533 623 044 101,7
03. Személyi juttatások 16 567 16 567 100,0 532 393 539 703 101,4 230 417 312 700 318 599 101,9
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 473 4 473 100,0 143 558 152 646 106,3 63 136 82 007 87 983 107,3
05. Dologi kiadások 15 282 15 282 100,0 411 689 390 026 94,7 131 396 216 791 215 427 99,4
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 100 100,0 3 000 3 000 100,0 1 035 1 035 100,0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 9 225 29 225 316,8 3 000 4 270 142,3
14. Beruházások (15.+...+19.) 5 100 25 100 492,2 2 500 3 770 150,8
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások 5 100 19 764 387,5 2 500 2 970 118,8
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5 336 800
20. Felújítások (21.+...+23.) 4 125 4 125 100,0
21. Önkormányzati és intézményi felújítások 4 125 3 248 78,7
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 877
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 500 500 100,0
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 500 500 100,0
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 36 422 36 422 100,0 1 099 865 1 114 600 101,3 424 949 615 533 627 314 101,9
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek 20 120 20 120 100,0 488 000 504 087 103,3 178 072 255 170 264 500 103,7
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 20 20 100,0 1 000 1 000 100,0 49 800 760 95,0
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 20 20 100,0 1 000 1 000 100,0 49 800 760 95,0
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 16 282 16 282 100,0 610 865 609 513 99,8 246 828 359 563 362 054 100,7
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 16 282 16 282 100,0 610 865 609 513 99,8 246 828 359 563 362 054 100,7
57. - működési célra 16 282 16 282 100,0 610 865 609 513 99,8 246 828 359 563 362 054 100,7
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.) 7 7 100,0 246 246 100,0 112 162 162 100,0
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 7 7 100,0 246 246 100,0 112 162 162 100,0
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
211501 211801 212001 212301
Címrend Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula Főv. Önk. Idősek Otthona,
Polgárdi-Ipartelepek
Főv. Önk. Idősek Otthona, Szombathely Főv. Önk. Idősek Otthona, Vámosmikola
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
01. KIADÁSOK 830 581 837 428 100,8 382 764 386 698 101,0 287 679 291 850 101,4 496 086 509 889 102,8
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 793 259 816 743 103,0 381 914 384 793 100,8 278 330 273 812 98,4 493 086 506 889 102,8
03. Személyi juttatások 396 140 402 521 101,6 184 881 187 979 101,7 148 870 151 790 102,0 266 810 277 766 104,1
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 104 472 119 155 114,1 49 548 54 242 109,5 40 392 44 443 110,0 67 900 77 747 114,5
05. Dologi kiadások 291 547 294 167 100,9 146 775 141 862 96,7 88 078 76 379 86,7 156 854 149 854 95,5
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 100 900 81,8 710 710 100,0 990 1 200 121,2 1 522 1 522 100,0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 37 322 20 685 55,4 850 1 905 224,1 9 349 18 038 192,9 3 000 3 000 100,0
14. Beruházások (15.+...+19.) 2 540 4 445 175,0 850 1 905 224,1 3 849 12 538 325,7 3 000 3 000 100,0
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
17. Intézményi beruházások 2 540 3 500 137,8 850 1 500 176,5 3 849 9 873 256,5 3 000 2 362 78,7
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 945 405 2 665 638
20. Felújítások (21.+...+23.) 33 782 15 240 45,1 5 500 5 500 100,0
21. Önkormányzati és intézményi felújítások 33 782 12 000 35,5 5 500 4 331 78,7
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 3 240 1 169
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 1 000 1 000 100,0
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 1 000 1 000 100,0
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 830 581 837 428 100,8 382 764 386 698 101,0 287 679 291 850 101,4 496 086 509 889 102,8
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 528 1 000 189,4
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
528 1 000 189,4
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek 333 299 331 991 99,6 152 953 157 953 103,3 105 274 105 264 100,0 218 600 218 600 100,0
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 1 000 1 050 105,0 470 470 100,0 240 240 100,0
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 1 000 1 050 105,0 470 470 100,0 240 240 100,0
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 496 282 504 387 101,6 229 341 228 275 99,5 181 637 185 346 102,0 277 486 291 289 105,0
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 496 282 504 387 101,6 229 341 228 275 99,5 181 637 185 346 102,0 277 486 291 289 105,0
57. - működési célra 496 282 504 387 101,6 229 341 228 275 99,5 181 637 185 346 102,0 277 486 291 289 105,0
58. - felhalmozási célra
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.) 200 200 100,0 91 91 100,0 80 80 100,0 136 136 100,0
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 200 200 100,0 91 91 100,0 80 80 100,0 136 136 100,0
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
212701 212702 212700 200000
Címrend Főv. Önk. Bp.-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei Főv. Önk. Bp.-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei Főv. Önk. Bp.-i Módszertani Szociális Kp. és Intézményei össz. Szociálpolitikai intézmények összesen
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
01. KIADÁSOK 2 253 731 2 257 228 100,2 277 565 277 565 100,0 2 531 296 2 534 793 100,1 11 162 644 11 601 540 103,9
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 2 235 702 2 239 199 100,2 274 065 274 065 100,0 2 509 767 2 513 264 100,1 11 020 373 11 424 796 103,7
03. Személyi juttatások 899 748 902 486 100,3 117 355 117 355 100,0 1 017 103 1 019 841 100,3 5 218 416 5 325 305 102,0
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 244 075 279 444 114,5 29 121 31 105 106,8 273 196 310 549 113,7 1 392 104 1 529 706 109,9
05. Dologi kiadások 1 091 879 1 057 269 96,8 127 589 125 605 98,4 1 219 468 1 182 874 97,0 4 394 717 4 555 868 103,7
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 136 13 917 91,9
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 18 029 18 029 100,0 3 500 3 500 100,0 21 529 21 529 100,0 142 271 176 744 124,2
14. Beruházások (15.+...+19.) 18 029 18 029 100,0 3 500 3 500 100,0 21 529 21 529 100,0 51 638 132 897 257,4
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 20 079
17. Intézményi beruházások 18 029 14 196 78,7 3 500 2 756 78,7 21 529 16 952 78,7 51 638 84 567 163,8
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 833 744 4 577 28 251
20. Felújítások (21.+...+23.) 88 548 41 757 47,2
21. Önkormányzati és intézményi felújítások 59 407 32 880 55,3
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 29 141
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 8 877
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.) 2 085 2 090 100,2
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 2 085 2 090 100,2
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 2 253 731 2 257 228 100,2 277 565 277 565 100,0 2 531 296 2 534 793 100,1 11 162 644 11 601 540 103,9
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 280 000 280 000 100,0 280 000 280 000 100,0 280 528 281 000 100,2
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
280 000 280 000 100,0 280 000 280 000 100,0 280 528 281 000 100,2
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek 380 394 430 394 113,1 380 394 430 394 113,1 4 025 458 4 224 455 104,9
46. Felhalmozási bevételek 160
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 116 000 116 000 100,0 4 000 4 000 100,0 120 000 120 000 100,0 120 000 120 000 100,0
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 116 000 116 000 100,0 4 000 4 000 100,0 120 000 120 000 100,0 120 000 120 000 100,0
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 4 497 4 359 96,9
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 4 497 4 359 96,9
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 1 477 337 1 430 834 96,9 273 565 273 565 100,0 1 750 902 1 704 399 97,3 6 732 001 6 971 726 103,6
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 1 477 337 1 430 834 96,9 273 565 273 565 100,0 1 750 902 1 704 399 97,3 6 732 001 6 971 726 103,6
57. - működési célra 1 477 337 1 430 834 96,9 273 565 273 565 100,0 1 750 902 1 704 399 97,3 6 702 860 6 946 226 103,6
58. - felhalmozási célra 29 141 25 500 87,5
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.) 471 472 100,2 76 76 100,0 547 548 100,2 2 576 2 572 99,8
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 471 472 100,2 76 76 100,0 547 548 100,2 2 576 2 572 99,8
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
390101 390201 390301 390401
Címrend Gimnáziumok Gazdasági Szervezete Kollégiumok Gazdasági Szervezete Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Mozaik Gazdasági Szervezet
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
01. KIADÁSOK 2 435 815 2 467 335 101,3 1 718 877 1 728 329 100,5 2 968 705 2 837 092 95,6 1 110 151 1 128 858 101,7
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 2 385 315 2 312 080 96,9 1 699 377 1 689 829 99,4 2 881 235 2 802 957 97,3 1 110 151 907 798 81,8
03. Személyi juttatások 819 797 800 359 97,6 530 716 571 868 107,8 938 378 926 000 98,7 299 465 274 826 91,8
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 195 210 214 161 109,7 140 573 158 234 112,6 253 362 259 436 102,4 80 856 74 202 91,8
05. Dologi kiadások 1 314 992 1 234 560 93,9 1 028 088 959 727 93,4 1 689 495 1 607 482 95,1 727 830 506 770 69,6
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 10 039 52 000
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 55 316 63 000 113,9 2 000
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 55 316 63 000 113,9 2 000
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 50 500 155 255 307,4 19 500 38 500 197,4 87 470 34 135 39,0 221 060
14. Beruházások (15.+...+19.) 5 000 52 000 1 040,0 5 000 24 000 480,0 42 400 14 135 33,3 60 360
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 33 071 37 400
17. Intézményi beruházások 5 000 7 874 157,5 5 000 18 898 378,0 5 000 11 130 222,6 47 527
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 11 055 5 102 3 005 12 833
20. Felújítások (21.+...+23.) 45 500 103 255 226,9 14 500 14 500 100,0 45 070 20 000 44,4 160 700
21. Önkormányzati és intézményi felújítások 45 500 81 303 178,7 14 500 11 417 78,7 20 000 15 748 78,7 126 537
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 0 25 070
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 21 952 3 083 4 252 34 163
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 2 435 815 2 467 335 101,3 1 718 877 1 728 329 100,5 2 968 705 2 837 092 95,6 1 110 151 1 128 858 101,7
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 0
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek 133 944 191 699 143,1 414 000 356 895 86,2 189 049 189 049 100,0 47 000 97 000 206,4
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 0
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 2 301 871 2 275 636 98,9 1 304 877 1 371 434 105,1 2 779 656 2 648 043 95,3 1 063 151 1 031 858 97,1
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 2 301 871 2 275 636 98,9 1 304 877 1 371 434 105,1 2 779 656 2 648 043 95,3 1 063 151 1 031 858 97,1
57. - működési célra 2 301 871 2 233 636 97,0 1 304 877 1 371 434 105,1 2 717 186 2 648 043 97,5 1 063 151 1 031 858 97,1
58. - felhalmozási célra 42 000 62 470
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.) 240 240 100,0 318 326 102,5 442 442 100,0 128 128 100,0
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 240 240 100,0 318 326 102,5 442 442 100,0 128 128 100,0
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
390411 390421 390501 300000
Címrend Fővárosi Önkormányzat Óvodája Cseppkő Óvoda Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet Oktatási intézmények összesen
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
01. KIADÁSOK 64 434 63 543 98,6 32 740 33 866 103,4 1 012 058 929 111 91,8 9 342 780 9 188 134 98,3
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 64 434 63 543 98,6 32 740 33 866 103,4 972 058 863 711 88,9 9 145 310 8 673 784 94,8
03. Személyi juttatások 50 735 50 034 98,6 25 780 26 665 103,4 255 461 249 287 97,6 2 920 332 2 899 039 99,3
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 699 13 509 98,6 6 960 7 201 103,5 69 717 75 008 107,6 760 377 801 751 105,4
05. Dologi kiadások 646 880 539 416 83,4 5 407 285 4 847 955 89,7
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 62 039 0,0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 57 316 63 000 109,9
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 57 316 63 000 109,9
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 40 000 65 400 163,5 197 470 514 350 260,5
14. Beruházások (15.+...+19.) 10 000 35 400 354,0 62 400 185 895 297,9
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 37 400 33 071 88,4
17. Intézményi beruházások 10 000 27 874 278,7 25 000 113 303 453,2
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 7 526 39 521
20. Felújítások (21.+...+23.) 30 000 30 000 100,0 135 070 328 455 243,2
21. Önkormányzati és intézményi felújítások 30 000 23 622 78,7 110 000 258 627 235,1
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 25 070
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 6 378 69 828
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 64 434 63 543 98,6 32 740 33 866 103,4 1 012 058 929 111 91,8 9 342 780 9 188 134 98,3
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 0
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
0
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek 254 821 254 821 100,0 1 038 814 1 089 464 104,9
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.)
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.) 0
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 64 434 63 543 98,6 32 740 33 866 103,4 757 237 674 290 89,0 8 303 966 8 098 670 97,5
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 64 434 63 543 98,6 32 740 33 866 103,4 757 237 674 290 89,0 8 303 966 8 098 670 97,5
57. - működési célra 64 434 63 543 98,6 32 740 33 866 103,4 757 237 674 290 89,0 8 241 496 8 056 670 97,8
58. - felhalmozási célra 62 470 42 000 67,2
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.) 21 19 90,5 12 12 100,0 126 118 93,7 1 287 1 285 99,8
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 21 19 90,5 12 12 100,0 126 118 93,7 1 287 1 285 99,8
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
511401 511501 511502 511500
Címrend Budapesti Operettszínház Bartók Béla Emlékház Bartók Béla Emlékház Bartók Béla Emlékház összesen
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
01. KIADÁSOK 2 338 303 41 224 45 517 110,4 1 800 1 020 56,7 43 024 46 537 108,2
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 2 328 303 41 224 45 245 109,8 1 800 900 50,0 43 024 46 145 107,3
03. Személyi juttatások 876 719 25 789 26 747 103,7 25 789 26 747 103,7
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 233 046 6 451 6 709 104,0 6 451 6 709 104,0
05. Dologi kiadások 1 218 038 8 984 11 789 131,2 1 800 900 50,0 10 784 12 689 117,7
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 500
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 500
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 10 000 272 120 392
14. Beruházások (15.+...+19.) 10 000 120 120
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 94 94
17. Intézményi beruházások 10 000
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 26 26
20. Felújítások (21.+...+23.) 272 272
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 214 214
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 58 58
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 2 338 303 40 639 45 317 111,5 2 385 1 220 51,2 43 024 46 537 108,2
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.)
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek 1 620 000 8 927 10 212 114,4 2 385 1 100 46,1 11 312 11 312 100,0
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 140 500
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 140 500
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 577 803 31 712 35 105 110,7 120 31 712 35 225 111,1
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 577 803 31 712 35 105 110,7 120 31 712 35 225 111,1
57. - működési célra 577 803 31 712 34 833 109,8 31 712 34 833 109,8
58. - felhalmozási célra 272 120 392
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.) 372 7 7 100,0 7 7 100,0
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 372 7 7 100,0 7 7 100,0
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
520101 530101 530102 530100
Címrend Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ Budapesti Művelődési Központ Budapesti Művelődési Központ Budapesti Művelődési Központ összesen
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
01. KIADÁSOK 74 932 75 218 100,4 185 048 145 519 78,6 4 000 5 387 134,7 189 048 150 906 79,8
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 74 932 74 837 99,9 185 048 144 757 78,2 4 000 3 000 75,0 189 048 147 757 78,2
03. Személyi juttatások 31 160 31 586 101,4 100 610 93 156 92,6 100 610 93 156 92,6
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 996 8 248 103,2 25 339 21 973 86,7 25 339 21 973 86,7
05. Dologi kiadások 35 776 35 003 97,8 59 099 29 628 50,1 4 000 3 000 75,0 63 099 32 628 51,7
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 381 762 2 387 3 149
14. Beruházások (15.+...+19.) 381 762 2 387 3 149
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1 880 1 880
17. Intézményi beruházások 300 600 600
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 81 162 507 669
20. Felújítások (21.+...+23.)
21. Önkormányzati és intézményi felújítások
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 74 932 75 218 100,4 185 048 145 519 78,6 4 000 5 387 134,7 189 048 150 906 79,8
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 10 000 10 458 104,6 10 000 10 458 104,6
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
10 000 10 458 104,6 10 000 10 458 104,6
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.)
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
43. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Közhatalmi bevételek
45. Működési bevételek 1 500 1 500 100,0 36 000 32 000 88,9 4 000 3 000 75,0 40 000 35 000 87,5
46. Felhalmozási bevételek
47. Működési célú átvett pénzeszközök (48.+49.) 40 000 3 333 8,3 40 000 3 333 8,3
48. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
49. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 40 000 3 333 8,3 40 000 3 333 8,3
50. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (51.+52.)
51. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
52. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
53. Finanszírozási bevételek (54.+55.+56.+59.) 73 432 73 718 100,4 99 048 99 728 100,7 2 387 99 048 102 115 103,1
54. Hitel, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei
55. Maradvány igénybevétele
56. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (57.+58.) 73 432 73 718 100,4 99 048 99 728 100,7 2 387 99 048 102 115 103,1
57. - működési célra 73 432 73 718 100,4 99 048 99 728 100,7 99 048 99 728 100,7
58. - felhalmozási célra 2 387 2 387
59. Belföldi finanszírozás egyéb bevételei
60. Létszám (61.+62.) 14 14 100,0 33 33 100,0 33 33 100,0
61. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 14 14 100,0 33 33 100,0 33 33 100,0
62. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
540101 540102 540100 550101
Címrend Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen Budapesti Történeti Múzeum
2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index % 2013. évi 2014. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013 eredeti terv előirányzat 2014/2013
1 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
01. KIADÁSOK 2 003 243 1 964 607 98,1 69 621 58 255 83,7 2 072 864 2 022 862 97,6 1 226 905 1 592 961 129,8
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 1 990 543 1 938 572 97,4 69 621 58 255 83,7 2 060 164 1 996 827 96,9 1 195 523 1 502 690 125,7
03. Személyi juttatások 1 075 098 1 044 228 97,1 10 316 6 500 63,0 1 085 414 1 050 728 96,8 657 406 681 309 103,6
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 259 019 293 020 113,1 2 779 1 755 63,2 261 798 294 775 112,6 178 899 195 860 109,5
05. Dologi kiadások 655 976 600 724 91,6 56 526 50 000 88,5 712 502 650 724 91,3 359 218 623 244 173,5
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+12.) 450 600 133,3 450 600 133,3 2 277
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 450 450 100,0 450 450 100,0
11. Tartalékok
12. További működési célú kiadások 150 150 2 277
13. Felhalmozási kiadások (14.+20.+24.) 12 700 26 035 205,0 12 700 26 035 205,0 31 382 90 271 287,7
14. Beruházások (15.+...+19.) 12 700 26 035 205,0 12 700 26 035 205,0 7 600 45 485 598,5
15. Önkormányzati beruházások
16. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 18 642
17. Intézményi beruházások 12 700 20 500 161,4 12 700 20 500 161,4 7 600 17 173 226,0
18. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
19. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5 535 5 535 9 670
20. Felújítások (21.+...+23.) 23 782 44 786 188,3
21. Önkormányzati és intézményi felújítások 3 000 6 299 210,0
22. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 20 782 28 965 139,4
23. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 9 522
24. Egyéb felhalmozási célú kiadások (25.+...+27.)
25. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
26. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
27. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
28. Finanszírozási kiadások (29.+...+31.)
29. Hitel, kölcsön törlesztése
30. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk. betétként elhely., tov.fin. kiad.
31. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (32.+33.)
32. - működési célra
33. - felhalmozási célra
34. BEVÉTELEK 1 981 239 1 946 242 98,2 91 625 76 620 83,6 2 072 864 2 022 862 97,6 1 226 905 1 592 961 129,8
35. Működési célú támogatások áht-n belülről (36.+...+39.) 15 000 15 000 100,0 15 000 15 000 100,0 35 000 35 000 100,0
36. Önkormányzatok működési támogatásai
37. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
38. Elvonások és befizetések bevételei
39. Egyéb működési célú támogatások bevételei
áht-n belülről
15 000 15 000 100,0 15 000 15 000 100,0 35 000 35 000 100,0
40. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (41.+...+43.) 2 000
41. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
42. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről