A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

17/2014. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. § (4) bekezdése alapján lehetőség van arra, hogy a képviselő-testület hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át. Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b)-c) pontjaiban és (4) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében és a 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) és g) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107-109. §-aiban meghatározott feladatkörében eljárva megalkotta a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletet (a továbbiakban: Vagyonrendelet).

Jelen módosítás indoka a Fővárosi Önkormányzatnak a saját forrásból, és egyéb nem uniós forrásból finanszírozott projektek, beruházások határidőben történő megvalósításához, valamint a támogatás az elszámolhatósági időszakon belül történő lehívásához fűződő érdek. A Gazdasági Bizottság hatásköre a rendeletmódosítással kiegészül. Ezzel nemcsak a Fővárosi Közgyűlést lehet tehermentesíteni, hanem a projektek, beruházások is időben megvalósíthatók lesznek, valamint a támogatások lehívása biztosítható.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A közfeladat ellátása céljából és azzal összefüggésben, saját forrásból, vagy más nem uniós forrásokból, vagy az államháztartás valamely alrendszeréből a Fővárosi Önkormányzat által, valamint a Fővárosi Önkormányzat társfinanszírozásával megvalósuló, fővárosi önkormányzati feladatkörbe tartozó közszolgáltatást végző, közszolgáltató által megvalósuló beruházások, projektek esetében felmerülő közművek áthelyezése, átalakítása komoly késedelmet okoz a megvalósításban, mivel a közműtulajdonosok kizárólag a bontáskori érték megtérítése, a létrehozandó eszköz üzemeltetése, illetőleg esetlegesen annak - a jogszabályban vagy támogatásra vonatkozó szabályban előírt elidegenítési tilalom lejártát követő - értékesítése kérdését rendező megállapodás birtokában hajlandóak a közmű-átalakításra/-áthelyezésre/-fejlesztésre vonatkozó terveket jóváhagyni, illetve a hatósági engedélyezési eljárást kezdeményezni, a bontáshoz és építéshez szükséges hozzájárulást megadni.

A Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi önkormányzati feladatkörbe tartozó közszolgáltatást végző közszolgáltató által megvalósuló beruházásokban, projektekben felmerülő közművek áthelyezése, átalakítása tekintetében a tulajdonosi jogok gyakorlása kérdésében való döntés Gazdasági Bizottság hatáskörbe való átruházása hozzájárul a projektek, beruházások tervezett időben való megvalósításához, az ahhoz fűződő érdekek érvényesüléséhez.

Ezáltal biztosítható lesz az olyan eljárási cselekményekkel összefüggő döntések időbeni meghozatala és azonnali beavatkozást igénylő helyzetek kezelése, amelyek esetében rövid határidő áll a beruházó, projektmegvalósító rendelkezésére. A döntéshozatal ugyanis sok esetben nem tűr halasztást, és a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésén, vagy akár rendkívüli ülésén (figyelembe véve a közgyűlési előterjesztés koordiná-ciójának időigényét, a leadási határidőt, az összehíváshoz szükséges időtartamot) történő döntéshozatal időigénye késlelteti a döntéshozatali eljárást tárgyi döntések kérdésében.

A 2. §-hoz

Jelen rendeletmódosítással a Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi önkormányzati feladatkörbe tartozó közszolgáltatást végző közszolgáltató által megvalósuló beruházásokban, projektekben felmerülő közművek áthelyezése, átalakítása vonatkozásában a tulajdonosi jogokat a közműkiváltásra irányuló megállapodás megkötése kérdésében a Gazdasági Bizottság gyakorolja a hatáskört. A Gazdasági Bizottság döntésének feltétele természetesen - a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével -, hogy a fedezet a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében az adott beruházás előirányzatán rendelkezésre álljon. A hatáskör átruházása hozzájárul a projektek, beruházások tervezett időben való megvalósításához, az ahhoz fűződő érdekek érvényesüléséhez.

A 3. §-hoz

A Vagyonrendelet-módosítással összhangban az SZMSZ 9. sz. mellékletének módosítása szükséges.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére