Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelet

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet végrehajtásáról

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelete végrehajtását

306 069 867 ezer Ft bevételi főösszeggel

256 497 025 ezer Ft kiadási főösszeggel

49 572 842 ezer Ft nettó többlettel

jóváhagyja.

(2) A ténylegesen felvett hitel összegét 36 672 013 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. táblázat 13. oszlopa tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. táblázat 13. oszlopa tartalmazza.

2. § Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetésének teljesítését a 3. táblázat tartalmazza.

3. § A felújítási kiadás célonkénti teljesítését a 4. táblázat 9. oszlopa tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzati fejlesztési kiadások feladatonkénti teljesítését az 5. táblázat A rész 7. oszlopa tartalmazza.

(2) A költségvetési intézmények beruházási kiadásaihoz kapcsolódó önkormányzati támogatás teljesítését az 5. táblázat B rész 7. oszlopa tartalmazza.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi bevételeinek alakulása

ezer Ft
2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat 2013. évi teljesítés Teljesítés
Megnevezés Intézményi kör Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzati kör

Összesen
Intézményi kör Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzati kör

Összesen
Intézményi kör Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzati kör

Összesen
(%) (13/9*100)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I. Működési bevételek 13 016 567 8 955 132 259 951 145 285 473 16 880 860 198 387 156 284 053 173 363 300 16 790 656 224 499 161 068 004 178 083 159 102,72
1. Intézményi működési bevételek 12 337 118 8 955 11 385 807 23 731 880 14 591 178 79 098 12 873 559 27 543 835 14 500 170 100 587 13 287 536 27 888 293 101,25
2. Közhatalmi bevételek 0 0 97 345 665 97 345 665 0 0 97 334 769 97 334 769 0 0 101 930 911 101 930 911 104,72
2.1. Illetékek 0 0 0 0
2.2. Helyi adók 0 0 96 404 996 96 404 996 0 0 96 404 996 96 404 996 0 0 100 672 132 100 672 132 104,43
- iparűzési adó 96 389 996 96 389 996 96 389 996 96 389 996 100 664 589 100 664 589 104,43
- idegenforgalmi adó 15 000 15 000 15 000 15 000 7 543 7 543 50,29
2.3. Átengedett központi adók (szja) 0 0 0 567 567
2.4. Bírságok és egyéb közhatalmi bevételek 940 669 940 669 929 773 929 773 1 258 212 1 258 212 135,32
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 378 949 0 22 707 208 23 086 157 747 916 59 084 41 020 867 41 827 867 743 946 63 707 41 077 749 41 885 402 100,14
3.1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 0 0 12 702 592 12 702 592 0 0 38 820 030 38 820 030 0 0 38 802 172 38 802 172 99,95
3.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 8 585 270 8 585 270 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 100,00
3.1.2. Normatív hozzájárulások 0 0 0
3.1.3. Központosított működési célú előirányzatok 343 422 343 422 10 500 826 10 500 826 10 500 826 10 500 826 100,00
3.1.4. Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári, közművelődési, illetve színházak működtetési és művészeti feladatainak támogatása 3 773 900 3 773 900 4 451 700 4 451 700 4 451 700 4 451 700 100,00
3.1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 0 0
3.1.6. Egyéb központi támogatás 0 15 036 168 15 036 168 15 013 620 15 013 620 99,85
3.1.7. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 0 6 393 084 6 393 084 6 394 354 6 394 354 100,02
3.1.8. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 0 438 252 438 252 441 672 441 672 100,78
3.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről 0 0 0
3.3. Működési célú támogatásértékű bevételek 378 949 10 004 616 10 383 565 747 916 59 084 2 200 837 3 007 837 743 946 63 707 2 275 577 3 083 230 102,51
4. Működési célú átvett pénzeszköz 300 500 0 821 271 1 121 771 1 541 766 60 205 5 054 858 6 656 829 1 546 540 60 205 4 771 808 6 378 553 95,82
4.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 300 500 546 271 846 771 1 541 766 60 205 4 749 858 6 351 829 1 546 540 60 205 4 716 808 6 323 553 99,55
4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 275 000 275 000 305 000 305 000 55 000 55 000 18,03
II. Felhalmozási bevételek 55 481 21 945 114 843 097 114 920 523 559 967 25 955 111 764 193 112 350 115 553 676 23 625 61 651 357 62 228 658 55,39
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 50 069 945 18 983 030 19 034 044 272 471 1 065 19 476 233 19 749 769 269 523 120 15 183 716 15 453 359 78,25
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 50 069 945 5 706 424 5 757 438 122 422 1 065 4 823 881 4 947 368 117 915 120 3 065 158 3 183 193 64,34
1.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül összesen 1 160 945 2 266 600 2 268 705 4 793 1 065 3 035 180 3 041 038 4 759 120 3 065 158 3 070 037 100,95
a) Önkormányzati lakások értékesítése 206 100 206 100 713 330 713 330 712 740 712 740 99,92
b) Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 2 000 2 000 2 000 2 000 1 538 1 538 76,90
c) Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül 1 160 945 2 058 500 2 060 605 4 793 1 065 2 319 850 2 325 708 4 758 120 2 350 880 2 355 758 101,29
1.1.2. Felhalmozási célú áfa visszatérülések 48 909 3 439 824 3 488 733 117 629 1 788 701 1 906 330 113 156 113 156 5,94
1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 13 276 606 13 276 606 150 049 0 14 652 352 14 802 401 151 608 0 12 118 558 12 270 166 82,89
a) Osztalék és hozam bevétel 6 091 000 6 091 000 108 375 7 187 762 7 296 137 109 262 7 187 762 7 297 024 100,01
b) Tartós részesedések értékesítése 1 000 1 000 37 326 37 326 34 326 34 326 91,96
c) Privatizációból származó bevétel 0 0 0
d) Vállalatértékesítésből származó bevétel 0 0 0
e) Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 5 397 206 5 397 206 5 397 206 5 397 206 2 866 412 2 866 412 53,11
f) Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség 1 787 400 1 787 400 41 674 2 030 058 2 071 732 42 346 2 030 058 2 072 404 100,03
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 80 440 780 80 440 780 229 358 0 81 495 628 81 724 986 225 018 0 39 829 538 40 054 556 49,01
2.1. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0 1 700 000 1 700 000 0 0 1 700 000 1 700 000 100,00
a) Központosított fejlesztési célú előirányzatok 0 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 100,00
b) Fejlesztési célú támogatások 0 0 0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről 120 000 120 000 355 107 355 107 278 974 278 974 78,56
2.3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 0 0 80 320 780 80 320 780 229 358 0 79 440 521 79 669 879 225 018 0 37 850 564 38 075 582 47,79
a) Beruházási célú támogatásértékű bevételek 80 320 780 80 320 780 222 698 0 79 437 796 79 660 494 223 018 0 37 841 175 38 064 193 47,78
b) Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 6 660 2 725 9 385 2 000 9 389 11 389 121,35
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 5 412 21 000 15 419 287 15 445 699 58 138 24 890 10 792 332 10 875 360 59 135 23 505 6 638 103 6 720 743 61,80
3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 171 750 171 750 0 0 2 037 808 2 037 808 0 0 2 037 844 2 037 844 100,00
a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 171 750 171 750 2 037 808 2 037 808 2 037 844 2 037 844 100,00
b) Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 5 412 21 000 15 247 537 15 273 949 58 138 24 890 8 754 524 8 837 552 59 135 23 505 4 600 259 4 682 899 52,99
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I + II) 13 072 048 30 900 247 103 048 260 205 996 17 440 827 224 342 268 048 246 285 713 415 17 344 332 248 124 222 719 361 240 311 817 84,11
Költségvetési egyenleg: költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege (A-D) -21 271 693 -10 283 861 -32 516 608 -64 072 162 -27 356 086 -14 228 415 -56 957 598 -98 542 099 -19 640 671 -11 366 529 23 732 785 -7 274 415 7,38
Működési célra -20 270 082 -8 700 907 23 612 884 -5 358 105 -23 056 008 -12 572 154 11 843 614 -23 784 548 -18 028 405 -10 666 844 39 590 167 10 894 918 -45,81
Felhalmozási célra -1 001 611 -1 582 954 -56 129 492 -58 714 057 -4 300 078 -1 656 261 -68 801 212 -74 757 551 -1 612 266 -699 685 -15 857 382 -18 169 333 24,30
III. Előző évek előirányzat-maradványának, költségvetési maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele 0 0 41 378 462 41 378 462 4 453 399 2 379 190 62 029 997 68 862 586 3 796 351 2 127 616 23 162 070 29 086 037 42,24
1. Működési célra 6 600 000 6 600 000 3 511 468 2 323 660 20 682 710 26 517 838 3 052 157 2 101 934 4 479 697 9 633 788 36,33
2. Felhalmozási célra 0 0 34 778 462 34 778 462 941 931 55 530 41 347 287 42 344 748 744 194 25 682 18 682 373 19 452 249 45,94
2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa 12 696 392 12 696 392 12 696 392 12 696 392 10 943 274 10 943 274 86,19
2.2. Városrehab. és lakásért. számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése 6 449 918 6 449 918 6 449 918 6 449 918 6 449 918 6 449 918 100,00
2.3. M2 alszámla maradványa 114 811 114 811 114 811 114 811 114 811 114 811 100,00
2.4. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 2 950 000 2 950 000 2 950 000 2 950 000 903 847 903 847 30,64
2.5. Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része 11 382 341 11 382 341 18 010 466 18 010 466 270 523 270 523 1,50
2.6. Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa 1 185 000 1 185 000 1 125 700 1 125 700 0 0,00
2.7. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa 0 941 931 55 530 997 461 744 194 25 682 769 876 77,18
B Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (III.) 0 0 41 378 462 41 378 462 4 453 399 2 379 190 62 029 997 68 862 586 3 796 351 2 127 616 23 162 070 29 086 037 42,24
IV. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése (felhalmozási célra) 0 0 0
V. Hitel, kölcsön felvétele (felhalmozási célra) 30 189 000 30 189 000 36 672 013 36 672 013 36 672 013 36 672 013 100,00
VI. Irányító szervi támogatás folyósítása 21 271 693 10 283 861 0 31 555 554 22 902 687 11 849 225 0 34 751 912 22 484 948 9 343 498 0 31 828 446 91,59
Működési célra 20 905 805 9 234 963 30 140 768 22 122 391 10 277 040 32 399 431 22 006 938 8 681 148 30 688 086 94,72
Felhalmozási célra 365 888 1 048 898 1 414 786 780 296 1 572 185 2 352 481 478 010 662 350 1 140 360 48,47
VII. Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció 0 -31 555 554 -34 751 912 0 -31 828 446 91,59
C Finanszírozási bevételek összesen
(IV. + ... + VII.)
21 271 693 10 283 861 30 189 000 30 189 000 22 902 687 11 849 225 36 672 013 36 672 013 22 484 948 9 343 498 36 672 013 36 672 013 100,00
Finanszírozási bevételek (C) és kiadások (E) egyenlege (C-E) 21 271 693 10 283 861 -8 861 854 22 693 700 22 902 687 11 849 225 -5 072 399 29 679 513 22 451 299 9 343 498 -4 033 577 27 761 220 93,54
0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
(A + B + C)
34 343 741 10 314 761 318 670 510 331 773 458 44 796 913 14 452 757 366 750 256 391 248 014 43 625 631 11 719 238 282 553 444 306 069 867 78,23

1/a. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata bevételeinek 2013. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

ezer Ft
Intézményi kör

Megnevezés
2013. évi eredeti
előirányzat

Eredeti
2013. évi módosított előirányzat
Módosított
2013. évi teljesítés
2013. évi
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok teljesítés összesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Működési bevételek 12 636 820 379 747 13 016 567 16 471 158 409 702 16 880 860 16 393 167 397 489 16 790 656
1. Intézményi működési bevételek 11 961 371 375 747 12 337 118 14 185 476 405 702 14 591 178 14 105 354 394 816 14 500 170
2. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Illetékek 0 0 0
2.2. Helyi adók 0 0 0
- iparűzési adó 0 0 0
- idegenforgalmi adó 0 0 0
2.3. Átengedett központi adók (szja) 0 0 0
2.4. Bírságok és egyéb közhatalmi bevételek 0 0 0
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 378 949 0 378 949 747 916 0 747 916 743 946 0 743 946
3.1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 0 0
3.1.2. Normatív hozzájárulások 0 0 0
3.1.3. Központosított működési célú előirányzatok 0 0 0
3.1.4. Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári, közművelődési, illetve színházak működtetési és művészeti feladatainak támogatása 0 0 0
3.1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 0 0
3.1.6. Egyéb központi támogatás 0 0 0
3.1.7. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 0 0 0
3.1.8. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 0 0 0
3.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről 0 0 0 0 0
3.3. Működési célú támogatásértékű bevételek 378 949 0 378 949 747 916 0 747 916 743 946 0 743 946
4. Működési célú átvett pénzeszköz 296 500 4 000 300 500 1 537 766 4 000 1 541 766 1 543 867 2 673 1 546 540
4.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 296 500 4 000 300 500 1 537 766 4 000 1 541 766 1 543 867 2 673 1 546 540
4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0 0 0
II. Felhalmozási bevételek 55 461 20 55 481 559 947 20 559 967 553 676 0 553 676
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 50 069 0 50 069 272 471 0 272 471 269 523 0 269 523
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 50 069 0 50 069 122 422 0 122 422 117 915 0 117 915
1.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, áfa bevételek nélkül összesen 1 160 0 1 160 4 793 0 4 793 4 759 0 4 759
a) Önkormányzati lakások értékesítése 0 0 0
b) Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 0 0 0
c) Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, áfa bevételek nélkül 1 160 0 1 160 4 793 0 4 793 4 758 4 758
1.1.2. Felhalmozási célú áfa visszatérülések 48 909 48 909 117 629 117 629 113 156 113 156
1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 150 049 0 150 049 151 608 0 151 608
a) Osztalék és hozam bevétel 0 108 375 108 375 109 262 109 262
b) Tartós részesedések értékesítése 0 0 0
c) Privatizációból származó bevétel 0 0 0
d) Vállalatértékesítésből származó bevétel 0 0 0
e) Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 0 0 0
f) Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség 0 41 674 41 674 42 346 42 346
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 229 358 0 229 358 225 018 0 225 018
2.1. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Központosított fejlesztési célú támogatások 0 0 0
2.2. Fejlesztési célú támogatások 0 0 0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről 0 0 0 0 0 0
2.3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 229 358 0 229 358 225 018 0 225 018
a) Beruházási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 222 698 0 222 698 223 018 0 223 018
b) Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 6 660 0 6 660 2 000 0 2 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 5 392 20 5 412 58 118 20 58 138 59 135 0 59 135
3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b) Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 5 392 20 5 412 58 118 20 58 138 59 135 0 59 135
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I + II) 12 692 281 379 767 13 072 048 17 031 105 409 722 17 440 827 16 946 843 397 489 17 344 332
Költségvetési egyenleg: költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege (A-D) -21 049 019 -222 674 -21 271 693 -26 918 827 -437 259 -27 356 086 -19 410 117 -230 554 -19 640 671
Működési célra -20 051 803 -218 279 -20 270 082 -22 879 633 -176 375 -23 056 008 -17 927 856 -100 549 -18 028 405
Felhalmozási célra -997 216 -4 395 -1 001 611 -4 039 194 -260 884 -4 300 078 -1 482 261 -130 005 -1 612 266
III. Előző évek előirányzat-maradványának, költségvetési maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele 0 0 0 4 450 499 2 900 4 453 399 3 793 451 2 900 3 796 351
1. Működési célra 0 3 508 568 2 900 3 511 468 3 049 257 2 900 3 052 157
2. Felhalmozási célra 0 0 0 941 931 0 941 931 744 194 0 744 194
2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa 0 0 0
2.2. Városrehab. és lakásért. számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése 0 0 0
2.3. M2 alszámla maradványa 0 0 0
2.4. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 0 0 0
2.5. Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része 0 0 0
2.6. Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa 0 0 0
2.7. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa 0 941 931 941 931 744 194 744 194
B Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (III.) 0 0 0 4 450 499 2 900 4 453 399 3 793 451 2 900 3 796 351
IV. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése (felhalmozási célra) 0 0 0
V. Hitel, kölcsön felvétele (felhalmozási célra) 0 0 0
VI. Irányító szervi támogatás folyósítása 20 916 484 355 209 21 271 693 22 331 461 571 226 22 902 687 22 054 809 430 139 22 484 948
Működési célra 20 551 511 354 294 20 905 805 21 812 714 309 677 22 122 391 21 702 198 304 740 22 006 938
Felhalmozási célra 364 973 915 365 888 518 747 261 549 780 296 352 611 125 399 478 010
VII. Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció 0 0 0
C Finanszírozási bevételek összesen
(IV + ... + VII)
20 916 484 355 209 21 271 693 22 331 461 571 226 22 902 687 22 054 809 430 139 22 484 948
Finanszírozási bevételek (C) és kiadások (E) egyenlege (C-E) 20 916 484 355 209 21 271 693 22 331 461 571 226 22 902 687 22 021 160 430 139 22 451 299
0 0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
(A + B + C)
33 608 765 734 976 34 343 741 43 813 065 983 848 44 796 913 42 795 103 830 528 43 625 631
ezer Ft
Főpolgármesteri Hivatal
2013. évi eredeti előirányzat Eredeti 2013. évi módosított előirányzat Módosí- 2013. évi teljesítés 2013. évi
Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
elő-
irányzat összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
tott elő-
irányzat összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
teljesítés összesen
1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
I. Működési bevételek 8 955 0 0 8 955 86 658 110 663 1 066 198 387 108 303 115 013 1 182 224 499
1. Intézményi működési bevételek 8 955 0 0 8 955 77 338 694 1 066 79 098 98 983 421 1 182 100 587
2. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Illetékek 0 0 0
2.2. Helyi adók 0 0 0
- iparűzési adó 0 0 0
- idegenforgalmi adó 0 0 0
2.3. Átengedett központi adók (szja) 0 0 0
2.4. Bírságok és egyéb közhatalmi bevételek 0 0 0
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 9 320 49 764 0 59 084 9 320 54 387 0 63 707
3.1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 0 0
3.1.2. Normatív hozzájárulások 0 0 0
3.1.3. Központosított működési célú előirányzatok 0 0 0
3.1.4. Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári, közművelődési, illetve színházak működtetési és művészeti feladatainak támogatása 0 0 0
3.1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 0 0
3.1.6. Egyéb központi támogatás 0 0 0
3.1.7. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 0 0 0
3.1.8. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 0 0 0 0 0 0
3.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről 0 0 0 0 0 0
3.3. Működési célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 0 9 320 49 764 0 59 084 9 320 54 387 63 707
4. Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 60 205 0 60 205 0 60 205 0 60 205
4.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 60 205 0 60 205 60 205 60 205
4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0
II. Felhalmozási bevételek 945 21 000 0 21 945 1 065 24 890 0 25 955 120 23 505 0 23 625
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 945 0 0 945 1 065 0 0 1 065 120 0 0 120
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 945 0 0 945 1 065 0 0 1 065 120 0 0 120
1.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, áfa bevételek nélkül összesen 945 0 0 945 1 065 0 0 1 065 120 0 0 120
a) Önkormányzati lakások értékesítése 0 0 0
b) Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 0 0 0
c) Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, áfa bevételek nélkül 945 0 0 945 1 065 0 0 1 065 120 120
1.1.2. Felhalmozási célú áfa visszatérülések 0 0 0
1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) Osztalék és hozam bevétel 0 0 0
b) Tartós részesedések értékesítése 0 0 0
c) Privatizációból származó bevétel 0 0 0
d) Vállalatértékesítésből származó bevétel 0 0 0
e) Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 0 0 0
f) Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség 0 0 0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Központosított fejlesztési célú támogatások 0 0 0
2.2. Fejlesztési célú támogatások 0 0 0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről 0 0 0 0 0 0
2.3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) Beruházási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b) Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 21 000 0 21 000 0 24 890 0 24 890 0 23 505 0 23 505
3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b) Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 0 21 000 0 21 000 0 24 890 0 24 890 23 505 23 505
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I + II) 9 900 21 000 0 30 900 87 723 135 553 1 066 224 342 108 423 138 518 1 182 248 124
Költségvetési egyenleg: költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege
(A-D)
-7 960 458 -1 356 263 -967 140 -10 283 861 -9 575 645 -2 427 822 -2 224 948 -14 228 415 -7 804 891 -1 509 374 -2 052 265 -11 366 529
Működési célra -6 848 729 -885 038 -967 140 -8 700 907 -8 399 993 -1 947 213 -2 224 948 -12 572 154 -7 288 782 -1 325 798 -2 052 265 -10 666 844
Felhalmozási célra -1 111 729 -471 225 0 -1 582 954 -1 175 652 -480 609 0 -1 656 261 -516 109 -183 576 0 -699 685
III. Előző évek előirányzat-maradványának, költségvetési maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele 0 0 0 0 1 757 337 576 494 45 359 2 379 190 1 732 019 350 238 45 359 2 127 616
1. Működési célra 0 1 740 081 538 220 45 359 2 323 660 1 714 764 341 811 45 359 2 101 934
2. Felhalmozási célra 0 0 0 0 17 256 38 274 0 55 530 17 255 8 427 0 25 682
2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa 0 0 0
2.2. Városrehab. és lakásért. számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése 0 0 0
2.3. M2 alszámla maradványa 0 0 0
2.4. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 0 0 0
2.5. Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része 0 0 0
2.6. Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa 0 0 0
2.7. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa 0 17 256 38 274 55 530 17 255 8 427 25 682
B Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (III.) 0 0 0 0 1 757 337 576 494 45 359 2 379 190 1 732 019 350 238 45 359 2 127 616
IV. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése (felhalmozási célra) 0 0 0
V. Hitel, kölcsön felvétele (felhalmozási célra) 0 0 0
VI. Irányító szervi támogatás folyósítása 7 960 458 1 356 263 967 140 10 283 861 7 818 308 1 851 328 2 179 589 11 849 225 7 378 997 1 088 091 876 410 9 343 498
Működési célra 6 911 785 1 356 038 967 140 9 234 963 6 692 348 1 405 103 2 179 589 10 277 040 6 914 302 890 436 876 410 8 681 148
Felhalmozási célra 1 048 673 225 0 1 048 898 1 125 960 446 225 0 1 572 185 464 695 197 655 662 350
VII. Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció 0 0 0
C Finanszírozási bevételek összesen
(IV + ... + VII)
7 960 458 1 356 263 967 140 10 283 861 7 818 308 1 851 328 2 179 589 11 849 225 7 378 997 1 088 091 876 410 9 343 498
Finanszírozási bevételek (C) és kiadások (E) egyenlege (C-E) 7 960 458 1 356 263 967 140 10 283 861 7 818 308 1 851 328 2 179 589 11 849 225 7 378 997 1 088 091 876 410 9 343 498
0 0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
(A + B + C)
7 970 358 1 377 263 967 140 10 314 761 9 663 368 2 563 375 2 226 014 14 452 757 9 219 439 1 576 847 922 951 11 719 238
ezer Ft
Önkormányzati kör
2013. évi eredeti előirányzat Eredeti 2013. évi módosított előirányzat Módosított 2013. évi teljesítés 2013. évi
Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
elő-
irányzat összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
elő-
irányzat összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
teljesítés összesen
1 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
I. Működési bevételek 132 230 926 29 025 0 132 259 951 155 655 028 629 025 0 156 284 053 160 867 552 200 452 0 161 068 004
1. Intézményi működési bevételek 11 356 782 29 025 0 11 385 807 12 244 534 629 025 0 12 873 559 13 087 084 200 452 13 287 536
2. Közhatalmi bevételek 97 345 665 0 0 97 345 665 97 334 769 0 0 97 334 769 101 930 911 0 0 101 930 911
2.1. Illetékek 0 0 0 0 0
2.2. Helyi adók 96 404 996 96 404 996 96 404 996 96 404 996 100 672 132 100 672 132
- iparűzési adó 96 389 996 96 389 996 96 389 996 96 389 996 100 664 589 100 664 589
- idegenforgalmi adó 15 000 15 000 15 000 15 000 7 543 7 543
2.3. Átengedett központi adók (szja) 0 0 0 0 567 567
2.4. Bírságok és egyéb közhatalmi bevételek 940 669 0 0 940 669 929 773 0 0 929 773 1 258 212 1 258 212
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 22 707 208 0 0 22 707 208 41 020 867 0 0 41 020 867 41 077 749 0 0 41 077 749
3.1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 12 702 592 0 0 12 702 592 38 820 030 0 0 38 820 030 38 802 172 0 0 38 802 172
3.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 8 585 270 8 585 270 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
3.1.2. Normatív hozzájárulások 0 0 0 0 0
3.1.3. Központosított működési célú előirányzatok 343 422 343 422 10 500 826 10 500 826 10 500 826 10 500 826
3.1.4. Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári, közművelődési, illetve színházak működtetési és művészeti feladatainak támogatása 3 773 900 3 773 900 4 451 700 4 451 700 4 451 700 4 451 700
3.1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 0 0 0 0
3.1.6. Egyéb központi támogatás 0 0 15 036 168 15 036 168 15 013 620 15 013 620
3.1.7. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 0 6 393 084 6 393 084 6 394 354 6 394 354
3.1.8. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 0 438 252 438 252 441 672 441 672
3.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről 0 0 0 0 0
3.3. Működési célú támogatásértékű bevételek 10 004 616 0 0 10 004 616 2 200 837 0 0 2 200 837 2 275 577 2 275 577
4. Működési célú átvett pénzeszköz 821 271 0 0 821 271 5 054 858 0 0 5 054 858 4 771 808 0 0 4 771 808
4.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 546 271 0 0 546 271 4 749 858 0 0 4 749 858 4 716 808 4 716 808
4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 275 000 275 000 305 000 305 000 55 000 55 000
II. Felhalmozási bevételek 114 677 961 165 136 0 114 843 097 111 599 057 165 136 0 111 764 193 61 581 113 70 244 0 61 651 357
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 18 875 530 107 500 0 18 983 030 19 368 733 107 500 0 19 476 233 15 153 460 30 256 0 15 183 716
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5 598 924 107 500 0 5 706 424 4 716 381 107 500 0 4 823 881 3 034 902 30 256 0 3 065 158
1.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, áfa bevételek nélkül összesen 2 159 100 107 500 0 2 266 600 2 927 680 107 500 0 3 035 180 3 034 902 30 256 0 3 065 158
a) Önkormányzati lakások értékesítése 206 100 206 100 713 330 713 330 712 740 712 740
b) Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 2 000 2 000 2 000 2 000 1 538 1 538
c) Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, áfa bevételek nélkül 1 951 000 107 500 0 2 058 500 2 212 350 107 500 0 2 319 850 2 350 880 2 350 880
1.1.2. Felhalmozási célú áfa visszatérülések 3 439 824 3 439 824 1 788 701 1 788 701 0 0
1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 13 276 606 0 0 13 276 606 14 652 352 0 0 14 652 352 12 118 558 0 0 12 118 558
a) Osztalék és hozam bevétel 6 091 000 6 091 000 7 187 762 7 187 762 7 187 762 7 187 762
b) Tartós részesedések értékesítése 1 000 1 000 37 326 37 326 34 326 34 326
c) Privatizációból származó bevétel 0 0 0
d) Vállalatértékesítésből származó bevétel 0 0 0
e) Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 5 397 206 5 397 206 5 397 206 5 397 206 2 866 412 2 866 412
f) Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség 1 787 400 1 787 400 2 030 058 2 030 058 2 030 058 2 030 058
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 80 440 780 0 0 80 440 780 81 485 628 10 000 0 81 495 628 39 829 538 0 0 39 829 538
2.1. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása 0 0 0 0 1 700 000 0 0 1 700 000 1 700 000 0 0 1 700 000
2.1. Központosított fejlesztési célú támogatások 0 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000
2.2. Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről 120 000 120 000 345 107 10 000 0 355 107 278 974 278 974
2.3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 80 320 780 0 0 80 320 780 79 440 521 0 0 79 440 521 37 850 564 0 0 37 850 564
a) Beruházási célú támogatásértékű bevételek 80 320 780 0 0 80 320 780 79 437 796 0 0 79 437 796 37 841 175 37 841 175
b) Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 0 2 725 0 0 2 725 9 389 9 389
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 15 361 651 57 636 0 15 419 287 10 744 696 47 636 0 10 792 332 6 598 115 39 988 0 6 638 103
3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 171 750 0 0 171 750 2 037 808 0 0 2 037 808 2 037 844 0 0 2 037 844
a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 171 750 0 0 171 750 2 037 808 0 0 2 037 808 2 037 844 2 037 844
b) Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 15 189 901 57 636 0 15 247 537 8 706 888 47 636 0 8 754 524 4 560 271 39 988 4 600 259
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I + II) 246 908 887 194 161 0 247 103 048 267 254 085 794 161 0 268 048 246 222 448 665 270 696 0 222 719 361
Költségvetési egyenleg: költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege
(A-D)
-15 229 768 -17 286 840 0 -32 516 608 -33 008 083 -23 949 515 0 -56 957 598 32 395 914 -8 663 129 0 23 732 785
Működési célra 25 519 886 -1 907 002 0 23 612 884 19 586 280 -7 742 666 0 11 843 614 43 951 649 -4 361 483 0 39 590 167
Felhalmozási célra -40 749 654 -15 379 838 0 -56 129 492 -52 594 363 -16 206 849 0 -68 801 212 -11 555 735 -4 301 646 0 -15 857 382
III. Előző évek előirányzat-maradványának, költségvetési maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele 40 193 462 1 185 000 0 41 378 462 60 904 297 1 125 700 0 62 029 997 23 162 070 0 0 23 162 070
1. Működési célra 6 600 000 6 600 000 20 682 710 20 682 710 4 479 697 4 479 697
2. Felhalmozási célra 33 593 462 1 185 000 0 34 778 462 40 221 587 1 125 700 0 41 347 287 18 682 373 0 0 18 682 373
2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa 12 696 392 12 696 392 12 696 392 12 696 392 10 943 274 10 943 274
2.2. Városrehab. és lakásért. számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése 6 449 918 6 449 918 6 449 918 6 449 918 6 449 918 6 449 918
2.3. M2 alszámla maradványa 114 811 114 811 114 811 114 811 114 811 114 811
2.4. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 2 950 000 2 950 000 2 950 000 2 950 000 903 847 903 847
2.5. Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része 11 382 341 11 382 341 18 010 466 18 010 466 270 523 270 523
2.6. Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa 1 185 000 1 185 000 1 125 700 1 125 700 0
2.7. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa 0 0 0
B Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (III.) 40 193 462 1 185 000 0 41 378 462 60 904 297 1 125 700 0 62 029 997 23 162 070 0 0 23 162 070
IV. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése (felhalmozási célra) 0 0 0
V. Hitel, kölcsön felvétele (felhalmozási célra) 30 189 000 30 189 000 36 672 013 36 672 013 36 672 013 36 672 013
VI. Irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 0 0 0 0
Működési célra 0 0 0
Felhalmozási célra 0 0 0
VII. Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció 0 0 0
C Finanszírozási bevételek összesen
(IV + ... + VII)
30 189 000 0 0 30 189 000 36 672 013 0 0 36 672 013 36 672 013 0 0 36 672 013
Finanszírozási bevételek (C) és kiadások (E) egyenlege (C-E) -6 183 242 -1 711 472 -967 140 -8 861 854 -470 256 -2 422 554 -2 179 589 -5 072 399 251 143 -3 408 310 -876 410 -4 033 579
0 0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
(A + B + C)
317 291 349 1 379 161 0 318 670 510 364 830 395 1 919 861 0 366 750 256 282 282 748 270 696 0 282 553 444
ezer Ft
Fővárosi Önkormányzat mindösszesen
2013. évi eredeti előirányzat Eredeti 2013. évi módosított előirányzat Módosított 2013. évi teljesítés 2013. évi
Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
teljesítés összesen
1 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
I. Működési bevételek 144 876 701 408 772 0 145 285 473 172 212 844 1 149 390 1 066 173 363 300 176 625 076 1 456 900 1 182 178 083 159
1. Intézményi működési bevételek 23 327 108 404 772 0 23 731 880 26 507 348 1 035 421 1 066 27 543 835 27 291 421 595 689 1 182 27 888 293
2. Közhatalmi bevételek 97 345 665 0 0 97 345 665 97 334 769 0 0 97 334 769 101 930 911 0 0 101 930 911
2.1. Illetékek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Helyi adók 96 404 996 0 0 96 404 996 96 404 996 0 0 96 404 996 100 672 132 0 0 100 672 132
- iparűzési adó 96 389 996 0 0 96 389 996 96 389 996 0 0 96 389 996 100 664 589 0 100 664 589
- idegenforgalmi adó 15 000 0 0 15 000 15 000 0 0 15 000 7 543 0 0 7 543
2.3. Átengedett központi adók (szja) 0 0 0 0 0 0 0 0 567 0 0 567
2.4. Bírságok és egyéb közhatalmi bevételek 940 669 0 0 940 669 929 773 0 0 929 773 1 258 212 0 0 1 258 212
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 23 086 157 0 0 23 086 157 41 778 103 49 764 0 41 827 867 41 087 069 798 333 0 41 885 402
3.1. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 12 702 592 0 0 12 702 592 38 820 030 0 0 38 820 030 38 802 172 0 0 38 802 172
3.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 8 585 270 0 0 8 585 270 2 000 000 0 0 2 000 000 2 000 000 0 0 2 000 000
3.1.2. Normatív hozzájárulások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1.3. Központosított működési célú előirányzatok 343 422 0 0 343 422 10 500 826 0 0 10 500 826 10 500 826 0 0 10 500 826
3.1.4. Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári, közművelődési, illetve színházak működtetési és művészeti feladatainak támogatása 3 773 900 0 0 3 773 900 4 451 700 0 0 4 451 700 4 451 700 0 0 4 451 700
3.1.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1.6. Egyéb központi támogatás 0 0 0 0 15 036 168 0 0 15 036 168 15 013 620 0 0 15 013 620
3.1.7. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 0 0 0 0 6 393 084 0 0 6 393 084 6 394 354 0 0 6 394 354
3.1.8. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 0 0 0 0 438 252 0 0 438 252 441 672 0 0 441 672
3.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Működési célú támogatásértékű bevételek 10 383 565 0 0 10 383 565 2 958 073 49 764 0 3 007 837 2 284 897 798 333 0 3 083 230
4. Működési célú átvett pénzeszköz 1 117 771 4 000 0 1 121 771 6 592 624 64 205 0 6 656 829 6 315 675 62 878 0 6 378 553
4.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 842 771 4 000 0 846 771 6 287 624 64 205 0 6 351 829 6 260 675 62 878 0 6 323 553
4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 275 000 0 0 275 000 305 000 0 0 305 000 55 000 0 0 55 000
II. Felhalmozási bevételek 114 734 367 186 156 0 114 920 523 112 160 069 190 046 0 112 350 115 61 611 489 617 168 0 62 228 658
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 18 926 544 107 500 0 19 034 044 19 642 269 107 500 0 19 749 769 15 183 836 269 522 0 15 453 359
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5 649 938 107 500 0 5 757 438 4 839 868 107 500 0 4 947 368 3 065 278 117 914 0 3 183 193
1.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, áfa bevételek nélkül összesen 2 161 205 107 500 0 2 268 705 2 933 538 107 500 0 3 041 038 3 065 278 4 758 0 3 070 037
a) Önkormányzati lakások értékesítése 206 100 0 0 206 100 713 330 0 0 713 330 712 740 0 0 712 740
b) Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 2 000 0 0 2 000 2 000 0 0 2 000 1 538 0 0 1 538
c) Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, áfa bevételek nélkül 1 953 105 107 500 0 2 060 605 2 218 208 107 500 0 2 325 708 2 351 000 4 758 0 2 355 758
1.1.2. Felhalmozási célú áfa visszatérülések 3 488 733 0 0 3 488 733 1 906 330 0 0 1 906 330 0 113 156 0 113 156
1.2. Pénzügyi befektetések bevételei 13 276 606 0 0 13 276 606 14 802 401 0 0 14 802 401 12 118 558 151 608 0 12 270 166
a) Osztalék és hozam bevétel 6 091 000 0 0 6 091 000 7 296 137 0 0 7 296 137 7 187 762 109 262 0 7 297 024
b) Tartós részesedések értékesítése 1 000 0 0 1 000 37 326 0 0 37 326 34 326 0 0 34 326
c) Privatizációból származó bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d) Vállalatértékesítésből származó bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e) Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 5 397 206 0 0 5 397 206 5 397 206 0 0 5 397 206 2 866 412 0 0 2 866 412
f) Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség 1 787 400 0 0 1 787 400 2 071 732 0 0 2 071 732 2 030 058 42 346 0 2 072 404
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 80 440 780 0 0 80 440 780 81 714 986 10 000 0 81 724 986 39 829 538 225 018 0 40 054 556
2.1. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása 0 0 0 0 1 700 000 0 0 1 700 000 1 700 000 0 0 1 700 000
2.1. Központosított fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0 1 700 000 0 0 1 700 000 1 700 000 0 0 1 700 000
2.2. Fejlesztési célú támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről 120 000 0 0 120 000 345 107 10 000 0 355 107 278 974 0 0 278 974
2.3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 80 320 780 0 0 80 320 780 79 669 879 0 0 79 669 879 37 850 564 225 018 0 38 075 582
a) Beruházási célú támogatásértékű bevételek 80 320 780 0 0 80 320 780 79 660 494 0 0 79 660 494 37 841 175 223 018 0 38 064 193
b) Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 0 9 385 0 0 9 385 9 389 2 000 0 11 389
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 15 367 043 78 656 0 15 445 699 10 802 814 72 546 0 10 875 360 6 598 115 122 628 0 6 720 743
3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 171 750 0 0 171 750 2 037 808 0 0 2 037 808 2 037 844 0 0 2 037 844
a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 171 750 0 0 171 750 2 037 808 0 0 2 037 808 2 037 844 0 0 2 037 844
b) Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 15 195 293 78 656 0 15 273 949 8 765 006 72 546 0 8 837 552 4 560 271 122 628 0 4 682 899
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I + II) 259 611 068 594 928 0 260 205 996 284 372 913 1 339 436 1 066 285 713 415 238 236 565 2 074 068 1 182 240 311 817
Költségvetési egyenleg: költségvetési bevételek (A) és költségvetési kiadások (D) egyenlege (A -D) -44 239 245 -18 865 777 -967 140 -64 072 162 -69 502 555 -26 814 596 -2 224 948 -98 542 099 3 913 540 -9 135 692 -2 052 265 -7 274 415
Működési célra -1 380 646 -3 010 319 -967 140 -5 358 105 -11 693 346 -9 866 254 -2 224 948 -23 784 548 17 991 066 -5 043 884 -2 052 265 10 894 919
Felhalmozási célra -42 858 599 -15 855 458 0 -58 714 057 -57 809 209 -16 948 342 0 -74 757 551 -14 077 526 -4 091 808 0 -18 169 334
III. Előző évek előirányzat-maradványának, költségvetési maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele 40 193 462 1 185 000 0 41 378 462 67 112 133 1 705 094 45 359 68 862 586 28 687 540 353 138 45 359 29 086 037
1. Működési célra 6 600 000 0 0 6 600 000 25 931 359 541 120 45 359 26 517 838 9 243 718 344 711 45 359 9 633 788
2. Felhalmozási célra 33 593 462 1 185 000 0 34 778 462 41 180 774 1 163 974 0 42 344 748 19 443 822 8 427 0 19 452 249
2.1. Fejlesztési célhitelek keretmaradványa 12 696 392 0 0 12 696 392 12 696 392 0 0 12 696 392 10 943 274 0 0 10 943 274
2.2. Városrehab. és lakásért. számlákról előző évben vásárolt éven belüli értékpapírok értékesítése 6 449 918 0 0 6 449 918 6 449 918 0 0 6 449 918 6 449 918 0 0 6 449 918
2.3. M2 alszámla maradványa 114 811 0 0 114 811 114 811 0 0 114 811 114 811 0 0 114 811
2.4. Céljellegű fejlesztési támogatások maradványa 2 950 000 0 0 2 950 000 2 950 000 0 0 2 950 000 903 847 0 0 903 847
2.5. Előző évről áthúzódó felhalmozási kiadások pénzmaradvánnyal fedezett része 11 382 341 0 0 11 382 341 18 010 466 0 0 18 010 466 270 523 0 0 270 523
2.6. Óbudai Gázgyár elszámolásának maradványa 0 1 185 000 0 1 185 000 0 1 125 700 0 1 125 700 0 0 0 0
2.7. Előző évek egyéb felhalm. célú maradványa 0 0 0 0 959 187 38 274 0 997 461 761 449 8 427 0 769 876
B Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (III.) 40 193 462 1 185 000 0 41 378 462 67 112 133 1 705 094 45 359 68 862 586 28 687 540 353 138 45 359 29 086 037
IV. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése (felhalmozási célra) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Hitel, kölcsön felvétele (felhalmozási célra) 30 189 000 0 0 30 189 000 36 672 013 0 0 36 672 013 36 672 013 0 0 36 672 013
VI. Irányító szervi támogatás folyósítása 28 876 942 1 711 472 967 140 31 555 554 30 149 769 2 422 554 2 179 589 34 751 912 29 433 806 1 518 230 876 410 31 828 446
Működési célra 27 463 296 1 710 332 967 140 30 140 768 28 505 062 1 714 780 2 179 589 32 399 431 28 616 500 1 195 176 876 410 30 688 086
Felhalmozási célra 1 413 646 1 140 0 1 414 786 1 644 707 707 774 0 2 352 481 817 306 323 054 0 1 140 360
VII. Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció -28 876 942 -1 711 472 -967 140 -31 555 554 -30 149 769 -2 422 554 -2 179 589 -34 751 912 -29 433 806 -1 518 230 -876 410 -31 828 446
C Finanszírozási bevételek összesen
(IV + ... + VII)
59 065 942 1 711 472 967 140 30 189 000 36 672 013 0 0 36 672 013 36 672 013 0 0 36 672 013
Finanszírozási bevételek (C) és kiadások (E) egyenlege (C-E) 22 693 700 0 0 22 693 700 29 679 513 0 0 29 679 513 29 651 300 -1 890 080 0 27 761 220
0 0 0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
(A + B + C)
358 870 472 3 491 400 967 140 331 773 458 388 157 059 3 044 530 46 425 391 248 014 303 596 118 2 427 206 46 541 306 069 867

1/b. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyi befektetéseinek visszatérüléséből származó bevételeinek 2013. évi alakulása

ezer Ft-ban
Megnevezés Összeg
Önkormányzat
BVK Holding Zrt. 2 380 506
Fővárosi Gázművek Zrt. 3 525 873
Budapesti Nagybani Piac Zrt. 734 309
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 350 000
Enviroduna Beruházási Előkészítő Kft. 160 000
Magyar Építő Zrt. 31 476
Pátria Nyomda Zrt. 5 598
Összesen 7 187 762
Intézmények
Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóság 109 262
Mindösszesen: 7 297 024

1/c. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben tervezett működési célú támogatásértékű bevételek, valamint működési célú pénzeszközátvételek teljesítése államháztartáson kívülről
2013. év

ezer Ft-ban
Átadó megnevezése Átvétel célja Eredeti terv Módosított
előirányzat
Tény Index %
(5/4)
1 2 3 4 5 6
I. Működési célú támogatásértékű bevétel
Magyar Államkincstár Kincstárnál vezetett vis major számla megszüntetése 1 445 1 445 100,0
Magyar Államkincstár 2011. évben a központi költségvetésből igényelt és kapott támogatások, hozzájárulások elszámolásának felülvizsgálata alapján utalt tétel 340 340 100,0
Budapesti Rendőrfőkapitányság Aluljáró program támogatásából fel nem használt rész visszatérítése 404 404 100,0
Budaörs Város Önkormányzata Támogatás fel nem használt részének visszautalása 1 576
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Támogatás fel nem használt részének visszautalása 1
Fővárosi Cigány Önkormányzat 2012. évi támogatás fel nem használt része 252 252 100,0
Főpolgármesteri Hivatal A Főpolgármesteri Hivatal címein keletkezett, 2013-tól önkormányzati körbe sorolt kiadásokhoz kapcsolódó kötelezettségekre 44 536 44 536 100,0
Főpolgármesteri Hivatal A Főpolgármesteri Hivatal címein keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradvány elvonás 1 399 822 1 399 821 100,0
Megszűnt intézmények Az állami fenntartásba kerülő intézmények, illetve feladatok bevételeinek és kiadásainak kezelésére 280 989 14 186 5,0
Megszűnt intézmények Pénzmaradványból származó befizetési kötelezettség 306 546
Belváros Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat, Józsefvárosi Parkolás-
Üzemeltetési Szolgálat
Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad 412 257 445 678 108,1
Belügyminisztérium Fővárosi Migrációs Kerekasztal projekt támogatása 3 364 3 364 100,0
Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás 2012. évi elemi költségvetési beszámolójában kimutatott szabad pénzmaradvány 33 012 33 012 100,0
Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Iskola Bankszámla megszüntetés 580 580 100,0
Nemzetgazdasági Minisztérium Helyi közforgalmú közlekedés támogatása 10 000 000 0
Nemzetgazdasági Minisztérium Turisztikai tevékenység támogatása 4 616 4 616 4 616 100,0
Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális foglalkoztatás támogatása 19 220 19 220 100,0
Működési célú támogatásértékű bevételek összesen: 10 004 616 2 200 837 2 275 577 103,4
II. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
BKK Zrt. Közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó rendezés 1 023 685 1 023 685 100,0
BKK Zrt. 2012. év elszámolásához kapcsolódó rendezés 3 069 713 3 069 713 100,0
BKV Zrt. 2012. évi kiegészítő finanszírozás elszámolása 2 504
BVV Zrt. A Budapesti Történeti Múzeum leletanyagainak tárolásával kapcsolatos feladatok megvalósításának fedezete (BVV Zrt. Által kezelt projektalszámlán lévő önkormányzati pénzeszközök) 59 300 0,0
Belvárosi Szent Anna Templomigazgatóság Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 577 577 100,0
FKF Zrt. adósságszolgálat 342 271 342 271 366 016 106,9
FTSZV Kft. díjkompenzáció 15 488 15 488 100,0
Fővárosi Közterületi Hasznosítási Társulás közterület használati díj 200 000 204 807 204 807 100,0
MOME Szolgáltató Nonprofit Kft. OURDANUBE-DUNATÉMA projekthez kapcsolódó Duna Átúszás rendezvény fel nem használt támogatás visszautalása 500 500 100,0
Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. Pénzeszköz átvétel Együttműködési Megállapodás alapján 27 794 27 794 100,0
Szeretem Budapestet Mozgalom Egyesület BRFK részére falfirka mentesítés támogatása fel nem használt pályázati támogatás visszautalása 4 000 4 000 4 000 100,0
Támasz Alapítvány 2012. évi pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 500 500 100,0
Írott Szó Alapítvány Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 19 19 100,0
CÖDOKó Zsidó Szoc. Nevelési és Kulturális Alapítvány Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 1
Gördülő Tánccsoport Alapítvány Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 17 17 100,0
REAC Sportiskola Sportegyesület Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 100 100 100,0
EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Környezetvédelmi Alapra befizetett támogatás 500 500 100,0
Richter Gedeon Gyógyszergyár Nyrt. Környezetvédelmi Alapra befizetett támogatás 300 300 100,0
Újpesi Futsal Club Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 80 80 100,0
Székely-Hargita Alapítvány Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása 207 207 100,0
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen: 546 271 4 749 858 4 716 808 99,3

1/d. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben tervezett felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételek teljesítése 2013. évben

ezer Ft-ban
Átadó megnevezése Átvétel célja Eredeti terv Módosított előirányzat Tény Index %
(5/4*100)
1 2 3 4 5 6
I. a) Beruházási célú támogatásértékű bevétel
Energiaközpont nKft. (Kohéziós Alap) Budapesti központi szennyvíztisztító telep 3 796 879 3 869 184 3 855 920 99,7
NFÜ Budapest 4-es metróvonal támogatása 70 231 200 70 231 200 29 379 457 41,8
KMOP Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz 1 195 804 1 237 117 1 199 921 97,0
Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció 238 039 232 197 142 376 61,3
Rákoskeresztúri buszkorridor 188 668 192 749 161 028 83,5
XVII. Ker. Pesti úti buszsáv kialakítása 185 396 151 198 151 198 100,0
IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút 113 786 131 647 131 647 100,0
III. ker. Bécsi út - Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal 40 126 48 151 48 151 100,0
Dél-budapesti régió vízrendezése 322 278 379 151 379 151 100,0
Kőbányai „Kis-Pongrác” lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése 47 981
NFÜ (KEOP) Fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása 2 833 534 1 222 188 1 202 169 98,4
A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése 494 476
Energiaközpont nKft. Budapesti központi szennyvíztisztító telep 1 168 270 1 190 518 1 186 437 99,7
Diósd Község Önkormányzata Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 2 040 2 040 0,0
Érd Város Önkormányzata Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 4 500 4 500 0,0
Tárnok Nagyközség Önkormányzata Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 260 260 0,0
Soroksári Önkormányzat Grassalkovich út növénytelepítés tervezési feladatai 3 239 3 239 100,0
Megszűnt intézmények Pénzmaradványból származó befizetési kötelezettség 7 145
I. b) Felújítási célú támogatásértékű bevétel
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat I. ker. Ybl M. szobor és Honvéd-emlék felújítása 2 725 2 725 100,0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összesen 80 320 780 79 440 521 37 850 564 47,6
II. a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
Harc és Vértanúság Emlékét Őrző Tanács Katinyi Mártírok Emlékműve elkészítése 20 711 20 711 100,0
BKK Zrt. Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások 171 750 220 765 220 765 100,0
BKK Zrt. FUTÁR projekt befejezése 1 796 332 1 796 332 100,0
II. Hűvösvölgyi út 42. Társasház Támogatással kapcsolatos elszámolás 6
II. Ady Endre u. 17. Társasház Támogatással kapcsolatos elszámolás 30
Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen 171 750 2 037 808 2 037 844 100,0

1/e. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben tervezett működési és felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 2013. évben

Ezer Ft-ban
Átadó megnevezése Átvétel célja Eredeti terv Módosított előirányzat Tény Index %
(5/3*100)
Index %
(5/4*100)
1 2 3 4 5 6 7
I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Önkormányzat
Vidám Park Zrt. Tulajdonosi kölcsön törlesztése 250 000 250 000 - 0,0 0,0
Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. (Korábban BÖP) Tulajdonosi kölcsön törlesztése 25 000 25 000 25 000 100,0 100,0
József Attila Színház Nonprofit Kft. Tulajdonosi kölcsön törlesztése 30 000 30 000 100,0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök összesen: 275 000 305 000 55 000 20,0 18,0
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről
Kerületi önkormányzatok Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése 120 000 345 107 278 974 232,5 80,8
Kerületi önkormányzatok Települési értékvédelmi támogatás kölcsön törlesztése 10 000 0 0,0
III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson kívülről és Települési értékvédelmi támogatás
Önkormányzat
Társasházak Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése 15 000 15 000 8 473 56,5 56,5
FKF Zrt. Tulajdonosi kölcsön törlesztése (Hulladékhasznosító Mű) 80 901 80 901 80 901 100,0 100,0
Egyéb szervezetek Települési értékvédelmi támogatás kölcsön törlesztése 57 636 47 636 39 987 69,4 83,9
Fővárosi Vízművek Tulajdonosi kölcsön - részvényvásárlás 12 094 000 5 610 987 4 194 000 34,7 74,7
BKK Zrt. Tulajdonosi kölcsön törlesztése 3 000 000 3 000 000 276 898 9,2 9,2
Összesen: 15 247 537 8 754 524 4 600 259 30,2 52,5
Működési és felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (I.+II.+III.): 15 642 537 9 414 631 4 934 233 31,5 52,4

2. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi kiadásainak alakulása

ezer Ft
2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat 2013. évi teljesítés Teljesítés
Megnevezés Intézményi kör Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzati kör

Összesen
Intézményi kör Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzati kör

Összesen
Intézményi kör Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzati kör

Összesen
(%) (13/9*100)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I. Működési kiadások 33 286 649 8 709 862 108 647 067 150 643 578 39 936 868 12 770 541 144 440 439 197 147 848 34 819 061 10 891 343 121 477 837 167 188 241 84,80
1. Személyi juttatások 13 555 994 5 219 212 290 888 19 066 094 14 542 259 5 531 668 307 755 20 381 682 12 854 418 4 698 065 192 091 17 744 574 87,06
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 558 972 1 367 814 77 956 5 004 742 3 654 631 1 464 589 80 392 5 199 612 3 120 886 1 217 682 49 543 4 388 111 84,39
3. Dologi kiadások 16 097 181 2 120 188 25 448 854 43 666 223 21 512 596 3 121 170 37 957 694 62 591 460 18 614 413 2 333 867 32 504 496 53 452 776 85,40
- felvett hitelek kamata 1 179 676 1 179 676 1 181 451 1 181 451 1 053 334 1 053 334 89,16
- többi dologi kiadás 16 097 181 2 120 188 24 269 178 42 486 547 21 512 596 3 121 170 36 776 243 61 410 009 18 614 413 2 333 867 31 451 162 52 399 442 85,33
4. Egyéb működési célú kiadások 59 366 2 648 82 829 369 82 891 383 135 920 1 509 905 106 009 598 107 655 423 148 508 1 510 065 88 663 811 90 322 384 83,90
4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 57 316 317 179 883 237 516 134 870 1 447 139 311 434 1 893 443 147 508 1 447 101 555 833 2 150 442 113,57
4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 2 050 2 331 71 995 253 71 999 634 1 050 62 766 93 297 152 93 360 968 1 000 62 964 87 732 978 87 796 942 94,04
4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 375 000 375 000 375 000 375 000 100,00
4.4. Működési célú tartalék 0 0 10 654 233 10 654 233 0 0 12 026 012 12 026 012 0 0 0 0 0,00
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 136 15 136 91 462 1 143 209 85 000 1 319 671 80 836 1 131 664 67 896 1 280 396 97,02
II. Felhalmozási kiadások 1 057 092 1 604 899 170 972 589 173 634 580 4 860 045 1 682 216 180 565 405 187 107 666 2 165 942 723 310 77 508 739 80 397 991 42,97
1. Beruházási kiadások 665 768 784 139 27 075 528 28 525 435 3 412 222 1 324 682 25 023 967 29 760 871 1 615 545 497 941 17 009 070 19 122 556 64,25
a) intézményi beruházások 456 033 33 501 106 735 596 269 2 818 229 50 757 141 542 3 010 528 1 294 244 19 585 133 478 1 447 307 48,07
b) céljelleggel támogatott intézményi beruházások 209 735 750 638 960 373 593 993 1 273 925 1 867 918 321 301 478 356 799 657 42,81
c) önkormányzati beruházások * 26 968 793 26 968 793 24 882 425 24 882 425 16 875 592 16 875 592 67,82
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata 248 524 248 524 248 524 248 524 182 846 182 846 73,57
pénzügyi befektetések 151 000 151 000 151 000 151 000 151 000 151 000 100,00
2. Felújítási kiadások 389 239 298 260 11 157 295 11 844 794 804 303 298 260 10 465 666 11 568 229 530 748 210 443 1 665 719 2 406 910 20,81
a) intézményi felújítások 233 086 1 153 186 1 386 272 618 000 1 245 936 1 863 936 374 039 183 105 557 144 29,89
b) út-, hídfelújítás 9 859 109 9 859 109 9 074 730 9 074 730 1 482 614 1 482 614 16,34
c) céljelleggel támogatott intézményi felújítások 156 153 298 260 145 000 599 413 186 303 298 260 145 000 629 563 156 709 210 443 0 367 152 58,32
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2 085 522 500 132 739 766 133 264 351 643 520 59 274 145 075 772 145 778 566 19 649 14 926 58 833 950 58 868 525 40,38
3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 8 340 274 8 340 274 7 729 0 11 757 389 11 765 118 8 366 0 1 726 534 1 734 900 14,75
- beruházási célú támogatásértékű kiadások 8 318 786 8 318 786 3 069 0 11 734 242 11 737 311 8 366 0 1 698 425 1 706 791 14,54
- felújítási célú támogatásértékű kiadások 21 488 21 488 4 660 23 147 27 807 0 28 109 28 109 101,09
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 0 0 108 088 092 108 088 092 0 0 109 661 478 109 661 478 0 0 56 758 338 56 758 338 51,76
- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 107 216 412 107 216 412 0 109 207 257 109 207 257 56 433 685 56 433 685 51,68
- felújítási célú pénzeszközátadás
áht-n kívülre
871 680 871 680 454 221 454 221 324 653 324 653 71,47
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 2 085 21 000 23 085 635 791 59 274 3 084 351 3 779 416 11 283 14 926 349 078 375 287 9,93
3.4. Felhalmozási célú céltartalékok 0 501 500 16 311 400 16 812 900 0 0 20 572 554 20 572 554 0 0 0 0 0,00
D KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I + II) 34 343 741 10 314 761 279 619 656 324 278 158 44 796 913 14 452 757 325 005 844 384 255 514 36 985 003 11 614 653 198 986 576 247 586 232 64,43
Működési célra 33 286 649 8 709 862 108 647 067 150 643 578 39 936 868 12 770 541 144 440 439 197 147 848 34 819 061 10 891 343 121 477 837 167 188 241 84,80
Felhalmozási célra 1 057 092 1 604 899 170 972 589 173 634 580 4 860 045 1 682 216 180 565 405 187 107 666 2 165 942 723 310 77 508 739 80 397 991 42,97
III. Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása (intézményeknél alap és vállalkozási tevékenység elszámolása) 0 0 33 649 1 890 080 1 923 729
IV. Hitel, kölcsön törlesztése (felhalmozási célra) 7 495 300 7 495 300 6 992 500 6 992 500 6 987 064 6 987 064 99,92
V. Irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 31 555 554 31 555 554 0 0 34 751 912 34 751 912 0 0 31 828 446 31 828 446 91,59
Működési célra 30 140 768 30 140 768 32 399 431 32 399 431 30 688 086 30 688 086 94,72
Felhalmozási célra 1 414 786 1 414 786 2 352 481 2 352 481 1 140 360 1 140 360 48,47
VI. Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció - - -31 555 554 - - -34 751 912 - - -31 828 446 91,59
E Finanszírozási kiadások összesen (III+...+VI) 0 0 39 050 854 7 495 300 0 0 41 744 412 6 992 500 33 649 0 40 705 590 8 910 793 127,43
0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
(D + E)
34 343 741 10 314 761 318 670 510 331 773 458 44 796 913 14 452 757 366 750 256 391 248 014 37 018 652 11 614 653 239 692 166 256 497 025 65,56

2/a. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata kiadásainak 2013. évi alakulása
(kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok)

Intézményi kör
Megnevezés 2013. évi eredeti előirányzat Eredeti 2013. évi módosított előirányzat Módosított 2013. évi teljesítés 2013. évi
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok teljesítés összesen
1 2 3 4 5 5 7 8 9 10
I. Működési kiadások 32 688 623 598 026 33 286 649 39 350 791 586 077 39 936 868 34 321 023 498 038 34 819 061
1. Személyi juttatások 13 325 748 230 246 13 555 994 14 364 250 178 009 14 542 259 12 697 632 156 786 12 854 418
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 499 391 59 581 3 558 972 3 609 146 45 485 3 654 631 3 081 786 39 100 3 120 886
3. Dologi kiadások 15 789 182 307 999 16 097 181 21 150 213 362 383 21 512 596 18 312 361 302 052 18 614 413
- felvett hitelek kamata 0 0 0
- többi dologi kiadás 15 789 182 307 999 16 097 181 21 150 213 362 383 21 512 596 18 312 361 302 052 18 614 413
4. Egyéb működési célú kiadások 59 266 100 59 366 135 820 100 135 920 148 408 100 148 508
4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 57 316 57 316 134 870 0 134 870 147 508 147 508
4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 1 950 100 2 050 950 100 1 050 900 100 1 000
4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4. Működési célú tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 036 100 15 136 91 362 100 91 462 80 836 80 836
II. Felhalmozási kiadások 1 052 677 4 415 1 057 092 4 599 141 260 904 4 860 045 2 035 937 130 005 2 165 942
1. Beruházási kiadások 661 353 4 415 665 768 3 151 318 260 904 3 412 222 1 485 540 130 005 1 615 545
a) intézményi beruházások 452 533 3 500 456 033 2 814 229 4 000 2 818 229 1 289 638 4 606 1 294 244
b) céljelleggel támogatott intézményi beruházások 208 820 915 209 735 337 089 256 904 593 993 195 902 125 399 321 301
c) önkormányzati beruházások 0 0 0 0 0 0 0
ebből: hitelek beruházásra elszám.
kamata
0 0 0
pénzügyi befektetések 0 0 0
2. Felújítási kiadások 389 239 0 389 239 804 303 0 804 303 530 748 0 530 748
a) intézményi felújítások 233 086 233 086 618 000 0 618 000 374 039 0 374 039
b) út-, hídfelújítás 0 0 0
c) céljelleggel támogatott intézményi felújítások 156 153 156 153 186 303 0 186 303 156 709 0 156 709
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2 085 0 2 085 643 520 0 643 520 19 649 0 19 649
3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 7 729 0 7 729 8 366 0 8 366
- beruházási célú támogatásértékű
kiadások
0 3 069 0 3 069 8 366 0 8 366
- felújítási célú támogatásértékű
kiadások
0 4 660 0 4 660 0 0 0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 2 085 2 085 635 791 0 635 791 11 283 0 11 283
3.4. Felhalmozási célú céltartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I + II) 33 741 300 602 441 34 343 741 43 949 932 846 981 44 796 913 36 356 960 628 043 36 985 003
Működési célra 32 688 623 598 026 33 286 649 39 350 791 586 077 39 936 868 34 321 023 498 038 34 819 061
Felhalmozási célra 1 052 677 4 415 1 057 092 4 599 141 260 904 4 860 045 2 035 937 130 005 2 165 942
III. Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása (intézményeknél alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások) 0 0 33 649 33 649
IV. Hitel, kölcsön törlesztése (felhalmozási célra) 0 0 0
V. Irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 0 0 0
Működési célra 0 0 0
Felhalmozási célra 0 0 0
VI. Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció 0 0 0 0 0
E Finanszírozási kiadások összesen (III+...+VI) 0 0 0 0 0 0 33 649 0 33 649
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D + E) 33 741 300 602 441 34 343 741 43 949 932 846 981 44 796 913 36 390 609 628 043 37 018 652
Főpolgármesteri Hivatal
2013. évi eredeti előirányzat Eredeti 2013. évi módosított előirányzat Módosított 2013. évi teljesítés 2013. évi
Megnevezés előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
teljesítés összesen
1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
I. Működési kiadások 6 857 684 885 038 967 140 8 709 862 8 486 651 2 057 876 2 226 014 12 770 541 7 397 085 1 440 811 2 053 447 10 891 342
1. Személyi juttatások 4 358 764 473 842 386 606 5 219 212 3 883 641 1 205 919 442 108 5 531 668 3 407 278 859 729 431 057 4 698 064
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 127 578 141 359 98 877 1 367 814 993 597 353 115 117 877 1 464 589 866 620 240 233 110 828 1 217 681
3. Dologi kiadások 1 368 694 269 837 481 657 2 120 188 2 162 028 436 322 522 820 3 121 170 1 675 641 278 329 379 898 2 333 868
- felvett hitelek kamata 0 0 0
- többi dologi kiadás 1 368 694 269 837 481 657 2 120 188 2 162 028 436 322 522 820 3 121 170 1 675 641 278 329 379 898 2 333 868
4. Egyéb működési célú kiadások 2 648 0 0 2 648 1 447 385 62 520 0 1 509 905 1 447 545 62 520 0 1 510 065
4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 317 0 0 317 1 444 394 2 745 0 1 447 139 1 444 357 2 744 0 1 447 101
4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 2 331 0 0 2 331 2 991 59 775 0 62 766 3 188 59 776 0 62 964
4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4. Működési célú tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 1 143 209 1 143 209 0 1 131 664 1 131 664
II. Felhalmozási kiadások 1 112 674 492 225 0 1 604 899 1 176 717 505 499 0 1 682 216 516 229 207 081 0 723 310
1. Beruházási kiadások 783 914 225 0 784 139 878 457 446 225 0 1 324 682 305 786 192 155 0 497 941
a) intézményi beruházások 33 501 0 0 33 501 50 757 0 0 50 757 19 585 0 0 19 585
b) céljelleggel támogatott intézményi beruházások 750 413 225 0 750 638 827 700 446 225 0 1 273 925 286 201 192 155 0 478 356
c) önkormányzati beruházások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ebből: hitelek beruházásra elszám.
kamata
0 0 0
pénzügyi befektetések 0 0 0
2. Felújítási kiadások 298 260 0 0 298 260 298 260 0 0 298 260 210 443 0 0 210 443
a) intézményi felújítások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b) út-, hídfelújítás 0 0 0
c) céljelleggel támogatott intézményi
felújítások
298 260 0 0 298 260 298 260 0 0 298 260 210 443 0 0 210 443
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 30 500 492 000 0 522 500 0 59 274 0 59 274 0 14 926 0 14 926
3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- beruházási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- felújítási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 21 000 0 21 000 0 59 274 0 59 274 14 926 14 926
3.4. Felhalmozási célú céltartalékok 30 500 471 000 0 501 500 0 0 0 0 0
D KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I + II) 7 970 358 1 377 263 967 140 10 314 761 9 663 368 2 563 375 2 226 014 14 452 757 7 913 314 1 647 892 2 053 447 11 614 652
Működési célra 6 857 684 885 038 967 140 8 709 862 8 486 651 2 057 876 2 226 014 12 770 541 7 397 085 1 440 811 2 053 447 10 891 342
Felhalmozási célra 1 112 674 492 225 0 1 604 899 1 176 717 505 499 0 1 682 216 516 229 207 081 0 723 310
III. Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása (intézményeknél alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások) 0 0 0
IV. Hitel, kölcsön törlesztése (felhalmozási célra) 0 0 0
V. Irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 0
Működési célra 0 0 0
Felhalmozási célra 0 0 0
VI. Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció 0 0 0
E Finanszírozási kiadások összesen (III+...+VI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D + E) 7 970 358 1 377 263 967 140 10 314 761 9 663 368 2 563 375 2 226 014 14 452 757 7 913 314 1 647 892 2 053 447 11 614 653
Önkormányzati kör
2013. évi eredeti előirányzat Eredeti 2013. évi módosított előirányzat Módosított 2013. évi teljesítés 2013. évi
Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
teljesítés összesen
1 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
I. Működési kiadások 106 711 040 1 936 027 0 108 647 067 136 068 748 8 371 691 0 144 440 439 116 915 903 4 561 935 0 121 477 838
1. Személyi juttatások 239 248 51 640 0 290 888 255 481 52 274 0 307 755 188 241 3 850 0 192 091
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 64 123 13 833 0 77 956 66 420 13 972 0 80 392 48 346 1 196 0 49 542
3. Dologi kiadások 25 201 970 246 884 0 25 448 854 33 834 313 4 123 381 0 37 957 694 29 507 423 2 997 074 0 32 504 497
- felvett hitelek kamata 1 179 676 1 179 676 1 181 451 1 181 451 1 053 334 1 053 334
- többi dologi kiadás 24 022 294 246 884 24 269 178 32 652 862 4 123 381 0 36 776 243 28 454 089 2 997 074 0 31 451 163
4. Egyéb működési célú kiadások 81 205 699 1 623 670 0 82 829 369 101 827 534 4 182 064 0 106 009 598 87 103 996 1 559 815 0 88 663 811
4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 86 933 92 950 0 179 883 145 259 166 175 0 311 434 419 198 136 635 0 555 833
4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 71 466 378 528 875 0 71 995 253 91 729 650 1 567 502 0 93 297 152 86 684 798 1 048 180 0 87 732 978
4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 375 000 0 375 000 0 375 000 0 375 000
4.4. Működési célú tartalék 9 652 388 1 001 845 0 10 654 233 9 952 625 2 073 387 0 12 026 012 0 0 0 0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 85 000 0 0 85 000 67 896 0 0 67 896
II. Felhalmozási kiadások 155 427 615 15 544 974 0 170 972 589 164 193 420 16 371 985 0 180 565 405 73 136 848 4 371 890 0 77 508 738
1. Beruházási kiadások 25 916 341 1 159 187 0 27 075 528 23 582 913 1 441 054 0 25 023 967 16 227 491 781 579 0 17 009 070
a) intézményi beruházások 900 105 835 0 106 735 1 699 139 843 0 141 542 458 133 020 0 133 478
b) céljelleggel támogatott intézményi
beruházások
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c) önkormányzati beruházások 25 915 441 1 053 352 0 26 968 793 23 581 214 1 301 211 0 24 882 425 16 227 033 648 559 0 16 875 592
ebből: hitelek beruházásra elszám.
kamata
248 524 248 524 248 524 248 524 182 846 182 846
pénzügyi befektetések 151 000 151 000 151 000 151 000 151 000 151 000
2. Felújítási kiadások 10 207 295 950 000 0 11 157 295 9 515 666 950 000 0 10 465 666 1 664 530 1 189 0 1 665 719
a) intézményi felújítások 203 186 950 000 0 1 153 186 295 936 950 000 0 1 245 936 181 916 1 189 0 183 105
b) út-, hídfelújítás 9 859 109 9 859 109 9 074 730 9 074 730 1 482 614 1 482 614
c) céljelleggel támogatott intézményi
felújítások
145 000 0 0 145 000 145 000 0 0 145 000 0 0 0 0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 119 303 979 13 435 787 0 132 739 766 131 094 841 13 980 931 0 145 075 772 55 244 827 3 589 122 0 58 833 949
3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 8 340 274 0 8 340 274 2 327 465 9 429 924 0 11 757 389 236 026 1 490 507 0 1 726 533
- beruházási célú támogatásértékű kiadások 0 8 318 786 0 8 318 786 2 325 763 9 408 479 0 11 734 242 229 362 1 469 062 0 1 698 424
- felújítási célú támogatásértékű kiadások 0 21 488 0 21 488 1 702 21 445 0 23 147 6 664 21 445 0 28 109
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 107 942 214 145 878 0 108 088 092 107 075 448 2 586 030 0 109 661 478 54 731 903 2 026 435 0 56 758 338
- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 107 093 039 123 373 0 107 216 412 106 747 402 2 459 855 0 109 207 257 54 485 325 1 948 360 0 56 433 685
- felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 849 175 22 505 0 871 680 328 046 126 175 0 454 221 246 578 78 075 0 324 653
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 3 000 000 84 351 0 3 084 351 276 898 72 180 0 349 078
3.4. Felhalmozási célú céltartalékok 11 361 765 4 949 635 0 16 311 400 18 691 928 1 880 626 0 20 572 554 0 0
D KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I + II) 262 138 655 17 481 001 0 279 619 656 300 262 168 24 743 676 0 325 005 844 190 052 751 8 933 825 0 198 986 576
Működési célra 106 711 040 1 936 027 0 108 647 067 136 068 748 8 371 691 0 144 440 439 116 915 903 4 561 935 0 121 477 838
Felhalmozási célra 155 427 615 15 544 974 0 170 972 589 164 193 420 16 371 985 0 180 565 405 73 136 848 4 371 890 0 77 508 738
III. Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása (intézményeknél alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások) 0 0 1 890 080 1 890 080
IV. Hitel, kölcsön törlesztése (felhalmozási célra) 7 495 300 7 495 300 6 992 500 6 992 500 6 987 064 6 987 064
V. Irányító szervi támogatás folyósítása 28 876 942 1 711 472 967 140 31 555 554 30 149 769 2 422 554 2 179 589 34 751 912 29 433 806 1 518 230 876 410 31 828 446
Működési célra 27 463 296 1 710 332 967 140 30 140 768 28 505 062 1 714 780 2 179 589 32 399 431 28 616 500 1 195 176 876 410 30 688 086
Felhalmozási célra 1 413 646 1 140 0 1 414 786 1 644 707 707 774 0 2 352 481 817 306 323 054 0 1 140 360
VI. Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció 0 0 0
E Finanszírozási kiadások összesen (III+...+VI) 36 372 242 1 711 472 967 140 39 050 854 37 142 269 2 422 554 2 179 589 41 744 412 36 420 870 3 408 310 876 410 40 705 592
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D + E) 298 510 897 19 192 473 967 140 318 670 510 337 404 437 27 166 230 2 179 589 366 750 256 226 473 623 12 342 135 876 410 239 692 168
Fővárosi Önkormányzat mindösszesen
2013. évi eredeti előirányzat Eredeti 2013. évi módosított előirányzat Módosított 2013. évi teljesítés 2013. évi
Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
előirányzat összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állam-
igazgatási feladatok
teljesítés összesen
1 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
I. Működési kiadások 146 257 347 3 419 091 967 140 150 643 578 183 906 190 11 015 644 2 226 014 197 147 848 158 634 010 6 500 784 2 053 447 167 188 241
1. Személyi juttatások 17 923 760 755 728 386 606 19 066 094 18 503 372 1 436 202 442 108 20 381 682 16 293 152 1 020 365 431 057 17 744 574
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 691 092 214 773 98 877 5 004 742 4 669 163 412 572 117 877 5 199 612 3 996 754 280 529 110 828 4 388 111
3. Dologi kiadások 42 359 846 824 720 481 657 43 666 223 57 146 554 4 922 086 522 820 62 591 460 49 495 423 3 577 455 379 898 53 452 776
- felvett hitelek kamata 1 179 676 0 0 1 179 676 1 181 451 0 0 1 181 451 1 053 334 0 0 1 053 334
- többi dologi kiadás 41 180 170 824 720 481 657 42 486 547 55 965 103 4 922 086 522 820 61 410 009 48 442 089 3 577 455 379 898 52 399 442
4. Egyéb működési célú kiadások 81 267 613 1 623 770 0 82 891 383 103 410 739 4 244 684 0 107 655 423 88 699 949 1 622 435 0 90 322 384
4.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 144 566 92 950 0 237 516 1 724 523 168 920 0 1 893 443 2 011 063 139 379 0 2 150 442
4.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 71 470 659 528 975 0 71 999 634 91 733 591 1 627 377 0 93 360 968 86 688 886 1 108 056 0 87 796 942
4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 375 000 0 375 000 0 375 000 0 375 000
4.4. Működési célú tartalék 9 652 388 1 001 845 0 10 654 233 9 952 625 2 073 387 0 12 026 012 0 0 0 0
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 036 100 0 15 136 176 362 100 1 143 209 1 319 671 148 732 0 1 131 664 1 280 396
II. Felhalmozási kiadások 157 592 966 16 041 614 0 173 634 580 169 969 278 17 138 388 0 187 107 666 75 689 015 4 708 976 0 80 397 991
1. Beruházási kiadások 27 361 608 1 163 827 0 28 525 435 27 612 688 2 148 183 0 29 760 871 18 018 817 1 103 739 0 19 122 556
a) intézményi beruházások 486 934 109 335 0 596 269 2 866 685 143 843 0 3 010 528 1 309 681 137 626 0 1 447 307
b) céljelleggel támogatott intézményi
beruházások
959 233 1 140 0 960 373 1 164 789 703 129 0 1 867 918 482 103 317 554 0 799 657
c) önkormányzati beruházások 25 915 441 1 053 352 0 26 968 793 23 581 214 1 301 211 0 24 882 425 16 227 033 648 559 0 16 875 592
ebből: hitelek beruházásra elszám.
kamata
248 524 0 0 248 524 248 524 0 0 248 524 182 846 0 0 182 846
pénzügyi befektetések 0 151 000 0 151 000 0 151 000 0 151 000 0 151 000 0 151 000
2. Felújítási kiadások 10 894 794 950 000 0 11 844 794 10 618 229 950 000 0 11 568 229 2 405 721 1 189 0 2 406 910
a) intézményi felújítások 436 272 950 000 0 1 386 272 913 936 950 000 0 1 863 936 555 955 1 189 0 557 144
b) út-, hídfelújítás 9 859 109 0 0 9 859 109 9 074 730 0 0 9 074 730 1 482 614 0 0 1 482 614
c) céljelleggel támogatott intézményi felújítások 599 413 0 0 599 413 629 563 0 0 629 563 367 152 0 0 367 152
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 119 336 564 13 927 787 0 133 264 351 131 738 361 14 040 205 0 145 778 566 55 264 476 3 604 048 0 58 868 524
3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0 8 340 274 0 8 340 274 2 335 194 9 429 924 0 11 765 118 244 393 1 490 507 0 1 734 900
- beruházási célú támogatásértékű kiadások 0 8 318 786 0 8 318 786 2 328 832 9 408 479 0 11 737 311 237 729 1 469 062 0 1 706 791
- felújítási célú támogatásértékű kiadások 0 21 488 0 21 488 6 362 21 445 0 27 807 6 664 21 445 0 28 109
3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 107 942 214 145 878 0 108 088 092 107 075 448 2 586 030 0 109 661 478 54 731 903 2 026 435 0 56 758 338
- beruházási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 107 093 039 123 373 0 107 216 412 106 747 402 2 459 855 0 109 207 257 54 485 325 1 948 360 0 56 433 685
- felújítási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 849 175 22 505 0 871 680 328 046 126 175 0 454 221 246 578 78 075 0 324 653
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 2 085 21 000 0 23 085 3 635 791 143 625 0 3 779 416 288 181 87 106 0 375 287
3.4. Felhalmozási célú céltartalékok 11 392 265 5 420 635 0 16 812 900 18 691 928 1 880 626 0 20 572 554 0 0 0 0
D KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I + II) 303 850 313 19 460 705 967 140 324 278 158 353 875 468 28 154 032 2 226 014 384 255 514 234 323 025 11 209 760 2 053 447 247 586 232
Működési célra 146 257 347 3 419 091 967 140 150 643 578 183 906 190 11 015 644 2 226 014 197 147 848 158 634 010 6 500 784 2 053 447 167 188 241
Felhalmozási célra 157 592 966 16 041 614 0 173 634 580 169 969 278 17 138 388 0 187 107 666 75 689 015 4 708 976 0 80 397 991
III. Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása (intézményeknél alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások) 0 0 0 0 0 0 0 0 33 649 1 890 080 0 1 923 729
IV. Hitel, kölcsön törlesztése (felhalmozási célra) 7 495 300 0 0 7 495 300 6 992 500 0 0 6 992 500 6 987 064 0 0 6 987 064
V. Irányító szervi támogatás folyósítása 28 876 942 1 711 472 967 140 31 555 554 30 149 769 2 422 554 2 179 589 34 751 912 29 433 806 1 518 230 876 410 31 828 446
Működési célra 27 463 296 1 710 332 967 140 30 140 768 28 505 062 1 714 780 2 179 589 32 399 431 28 616 500 1 195 176 876 410 30 688 086
Felhalmozási célra 1 413 646 1 140 0 1 414 786 1 644 707 707 774 0 2 352 481 817 306 323 054 0 1 140 360
VI. Irányító szervi támogatás folyósítása miatti korrekció 0 0 0 -31 555 554 -30 149 769 -2 422 554 -2 179 589 -34 751 912 -29 433 806 -1 518 230 -876 410 -31 828 446
E Finanszírozási kiadások összesen (III+...+VI) 36 372 242 1 711 472 967 140 7 495 300 6 992 500 0 0 6 992 500 7 020 713 1 890 080 0 8 910 793
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D + E) 340 222 555 21 172 177 1 934 280 331 773 458 391 017 737 30 576 586 4 405 603 391 248 014 270 777 546 14 618 070 2 929 857 256 497 025

2/b. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évre tervezett összesített működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása
(tájékoztató táblázat)

ezer Ft-ban
2013. évi
Megnevezés eredeti módosított teljesítés
előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú bevételek
1. Intézményi működési bevételek (levonva az értékesített tárgyi eszközök
áfája, felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított áfa bevételek)
21 784 061 25 493 229 27 172 931
2. Közhatalmi bevételek 97 345 665 97 334 769 101 930 911
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 23 086 157 41 827 867 41 885 402
3.1. Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása 12 702 592 38 820 030 38 802 172
3.2. Működési célú támogatásértékű bevételek 10 383 565 3 007 837 3 083 230
4. Működési célú átvett pénzeszköz 1 121 771 6 656 829 6 378 553
4.1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 846 771 6 351 829 6 323 553
4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 275 000 305 000 55 000
5. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 600 000 26 517 838 9 633 788
6. Működési célú bevételek összesen (1+...+5) 149 937 654 197 830 532 187 001 585
Működési célú kiadások
7. Személyi juttatások 19 066 094 20 381 682 17 744 574
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 004 742 5 199 612 4 388 111
9. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 42 158 505 61 410 009 52 399 442
10. Egyéb működési célú kiadások 82 891 383 107 655 423 90 322 384
10.1. Működési célú támogatásértékű kiadások 237 516 1 893 443 2 150 442
10.2. Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 71 999 634 93 360 968 87 796 942
10.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0 375 000 375 000
10.4. Működési célú tartalék 10 654 233 12 026 012 0
11. Ellátottak pénzbeli juttatása 15 136 1 319 671 1 280 396
12. Működési célú kiadások összesen (7+...+11) 149 135 860 195 966 397 166 134 907
II. Felhalmozás célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú bevételek
13. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséhez kapcsolódó áfa bevételekkel, felhalmozási célú áfa visszatérülések nélkül) 2 596 747 5 091 644 3 785 399
14. Felhalmozási célú áfa visszatérülések, felhalmozási célú fordított áfa bevételek 5 108 510 1 906 330 113 156
15. Pénzügyi befektetések bevételei 13 276 606 14 802 401 12 270 166
16. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 80 440 780 81 724 986 40 054 556
16.1. Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása 1 700 000 1 700 000
16.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése áht-n belülről 120 000 355 107 278 974
16.3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 80 320 780 79 669 879 38 075 582
17. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 15 445 699 10 875 360 6 720 743
17.1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 171 750 2 037 808 2 037 844
17.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 15 273 949 8 837 552 4 682 899
18. Hosszú lejáratú hitel 30 189 000 36 672 013 36 672 013
19. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 34 778 462 42 344 748 19 452 249
20. Felhalmozási célú bevételek összesen (13+...+19) 181 835 804 193 417 482 119 068 282
Felhalmozási célú kiadások
21. Beruházási kiadások (beruházásra elszámolható kamat nélkül, áfával együtt - tartalmazza a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése után befizetendő áfát is) 28 604 953 29 760 871 19 122 556
22. Felújítási kiadások (áfával együtt) 11 844 794 11 568 229 2 406 910
23. Egyéb felhalmozási célú kiadások 133 264 351 145 778 566 58 868 525
23.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 8 340 274 11 765 118 1 734 900
23.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 108 088 092 109 661 478 56 758 338
23.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 23 085 3 779 416 375 287
23.4. Tartalékok 16 812 900 20 572 554 0
24. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése (tőketörlesztés) 7 495 300 6 992 500 6 987 064
25. Hosszú lejáratú hitel kamata 1 428 200 1 181 451 1 053 334
26. Egyéb kiadások 1 923 729
26. Felhalmozási célú kiadások összesen (21+...+25) 182 637 598 195 281 617 90 362 118
27. Önkormányzat bevételei összesen (6+20) 331 773 458 391 248 014 306 069 867
28. Önkormányzat kiadásai összesen (12+26) 331 773 458 391 248 014 256 497 025

2/c. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi összes bevételéről, kiadásáról, pénzeszköz változásáról

ezer Ft-ban

Megnevezés
Sor-
szám
Intézményi kör Főpolgár-
mesteri Hivatal
Önkor-
mányzati kör
Főváros összesen
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején:
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege) 01 3 637 832 117 460 52 240 517 55 995 809
- Devizabetét számlák egyenlege 02 63 117 38 144 15 346 229 15 447 490
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 03 46 755 4 192 770 51 717
- Valutapénztárak egyenlege 04 1 502 6 628 0 8 130
- Összesen (01+02+03+04) 05 3 749 206 166 424 67 587 516 71 503 146
Bevételek (+) 06 39 953 429 12 209 563 260 683 103 312 846 095
Kiadások (-) 07 36 907 425 12 088 333 248 136 626 297 132 384
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén: 0
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege) 08 6 743 827 259 186 76 826 860 83 829 873
- Devizabetét számlák egyenlege 09 29 464 16 582 3 303 744 3 349 790
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege 10 20 669 5 966 3 389 30 024
- Valutapénztárak egyenlege 11 1 250 5 920 0 7 170
- Pénzkészlet összesen (08+09+10+11=05+06-07) 12 6 795 210 287 654 80 133 993 87 216 857

3. táblázat a 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft
100100-100200 210201 210301 210401
Egyéb intézmények Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi
Címrend összesen Otthona, Baross utca Otthona, Alacskai út Vilmos Idősek Otthona
(Rózsa utca)
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 1 710 723 1 871 017 1 682 235 326 840 340 115 264 564 305 422 375 415 356 648 176 997 217 921 195 534
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 442 430 526 192 409 442 88 247 87 880 68 515 82 694 95 827 90 680 48 731 50 216 46 802
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 1 490 1 490 776 3 001 1 531 1 054 700 1 000 848
4 Dologi kiadások (áfával) 2 368 580 2 921 539 2 718 088 237 195 262 116 240 215 224 635 401 463 394 687 141 839 226 394 165 673
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 1 000 0 0
6 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 2 394 0 7 012 7 012
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás 0 0 0
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. 0 0 0
9 Működési kiadások összesen 4 522 733 5 321 142 4 809 765 653 772 691 601 574 070 615 752 881 248 850 081 368 267 495 531 408 857
10 Intézményi beruházások (áfával) 140 356 556 412 401 794 2 169 1 864 2 000 2 776 2 776 1 500 12 943 10 924
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) 19 700 19 700 1 900 8 000 7 996
12 Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 0
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 0 0
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. 0 0 0
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 0 3 500 0 3 616 5 245 1 506
17 Felhalmozási kiadások összesen 160 056 579 612 403 694 0 5 785 1 864 2 000 8 021 2 776 1 500 22 449 18 920
18 Intézményi felújítások (áfával) 44 230 141 293 65 201 3 000 2 961
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 0 0 0
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások 0 4 660 0
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával 63 500 73 500 56 898 10 141 10 141 9 779
22 Felújítási kiadások összesen 107 730 219 453 122 099 0 0 0 0 0 0 10 141 13 141 12 740
23 Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 0
24 Egyéb kiadások 0 0 0
25 Kiadások összesen 4 790 519 6 120 207 5 335 558 653 772 697 386 575 934 617 752 889 269 852 857 379 908 531 121 440 517
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 2 873 079 3 345 592 3 348 852 198 805 198 805 179 957 227 073 302 626 302 626 149 174 177 660 177 371
27 Közhatalmi bevételek 0 0 0
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 1 848 154 1 918 210 1 860 373 454 967 474 372 474 372 390 519 544 978 544 978 230 734 318 445 317 418
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 29 950 215 427 214 517 853 853 160 1 397 1 397
30 Működési célú támogatásértékű bevételek 38 421 66 195 51 263 17 212 17 212
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök 0 0 0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 5 297 5 297
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 4 660 0
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 45 967 81 967 223 223
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről 0 0 0
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 915 989 894 100 100 31 31 117
39 Értékpapír kibocsátás, hitel 0 0 0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 0 523 167 505 138 23 033 19 500 17 728 17 728 35 016 33 510
41 Bevételek összesen 4 790 519 6 120 207 6 063 004 653 772 697 386 675 005 617 752 889 269 889 269 379 908 531 121 528 416
42 Létszámkeret (fő) 590 623 572 137 137 106 121 195 146 104 136 120
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 30 60 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
210601 210602 210600 210701
Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek
Címrend Otthona, Halom utca Otthona, Halom utca Otthona, Halom utca Otthona, Kamaraerdei út
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 358 702 361 567 348 801 358 702 361 567 348 801 581 984 617 176 596 211
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 98 847 88 503 85 056 98 847 88 503 85 056 147 380 152 699 145 285
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 300 193 193 300 193 193 1 000 1 000 1 000
4 Dologi kiadások (áfával) 233 620 312 561 309 811 233 620 312 561 309 811 680 483 815 494 787 293
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 0 0 0
6 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás 0 0 0
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. 0 0 0
9 Működési kiadások összesen 691 469 762 824 743 861 0 0 0 691 469 762 824 743 861 1 410 847 1 586 369 1 529 789
10 Intézményi beruházások (áfával) 1 500 12 138 7 800 1 500 12 138 7 800 6 000 4 543 4 543
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) 7 500 0 7 500 0
12 Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 0
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 0 0
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. 0 0 0
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 4 4 0 4 4
17 Felhalmozási kiadások összesen 1 500 19 642 7 804 0 0 0 1 500 19 642 7 804 6 000 4 543 4 543
18 Intézményi felújítások (áfával) 1 100 1 550 1 550 1 100 1 550 1 550 14 900 15 145 15 145
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 0 0 0
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával 13 501 13 501 13 500 13 501 13 501 13 500 5 499 5 499 5 499
22 Felújítási kiadások összesen 14 601 15 051 15 050 0 0 0 14 601 15 051 15 050 20 399 20 644 20 644
23 Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 0
24 Egyéb kiadások 0 0 0
25 Kiadások összesen 707 570 797 517 766 715 0 0 0 707 570 797 517 766 715 1 437 246 1 611 556 1 554 976
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 333 511 348 195 348 195 333 511 348 195 348 195 680 000 695 000 685 830
27 Közhatalmi bevételek 0 0 0
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 373 575 428 733 420 257 373 575 428 733 420 257 756 846 879 843 879 843
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 79 79 0 79 79
30 Működési célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 200 200
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök 0 0 0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről 0 0 0
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 484 607 607 484 607 607 400 400 300
39 Értékpapír kibocsátás, hitel 0 0 0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 19 903 19 903 0 19 903 19 903 36 113 36 113
41 Bevételek összesen 707 570 797 517 789 041 0 0 0 707 570 797 517 789 041 1 437 246 1 611 556 1 602 286
42 Létszámkeret (fő) 176 176 145 0 0 0 176 176 145 278 278 273
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
210801 210802 210800 210901
Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek
Címrend Otthona, Kútvölgyi út Otthona, Kútvölgyi út Otthona, Kútvölgyi út Otthona, Pesti út
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 379 157 401 191 395 775 379 157 401 191 395 775 515 826 586 286 481 047
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 101 996 102 511 101 048 101 996 102 511 101 048 139 085 144 598 116 459
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 288 306 306 288 306 306 2 900 2 900 2 937
4 Dologi kiadások (áfával) 214 347 270 177 245 691 214 347 270 177 245 691 396 407 476 850 410 133
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 0 0 0
6 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás 0 0 0
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. 0 0 0
9 Működési kiadások összesen 695 788 774 185 742 820 0 0 0 695 788 774 185 742 820 1 054 218 1 210 634 1 010 576
10 Intézményi beruházások (áfával) 1 270 1 572 1 572 1 270 1 572 1 572 5 100 77 142 38 225
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) 3 500 3 500 0 3 500 3 500
12 Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 0
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 0 0
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. 0 0 0
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 585 585 585 585 0 4
17 Felhalmozási kiadások összesen 1 855 5 657 5 072 0 0 0 1 855 5 657 5 072 5 100 77 142 38 229
18 Intézményi felújítások (áfával) 0 0 0 4 125 47 612 43 487
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 0 0 0
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával 0 0 0
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 125 47 612 43 487
23 Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 0
24 Egyéb kiadások 0 0 0
25 Kiadások összesen 697 643 779 842 747 892 0 0 0 697 643 779 842 747 892 1 063 443 1 335 388 1 092 292
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 325 133 329 034 329 034 325 133 329 034 329 034 467 880 487 071 488 752
27 Közhatalmi bevételek 0 0 0
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 372 456 416 320 416 320 372 456 416 320 416 320 594 583 618 367 618 499
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 236 236
30 Működési célú támogatásértékű bevételek 0 0 0 6 060 6 060
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök 0 0 0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 300 300 0 300 300
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről 0 0 0
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 54 54 45 54 54 45 980 980 399
39 Értékpapír kibocsátás, hitel 0 0 0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 34 134 34 134 0 34 134 34 134 222 674 192 522
41 Bevételek összesen 697 643 779 842 779 833 0 0 0 697 643 779 842 779 833 1 063 443 1 335 388 1 306 468
42 Létszámkeret (fő) 186 186 169 0 0 0 186 186 169 239 239 198
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
210902 210900 211001 211401
Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek
Címrend Otthona, Pesti út Otthona, Pesti út Otthona, Virág Benedek utca Otthona, Gödöllő
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 16 567 18 067 16 802 532 393 604 353 497 849 230 417 124 214 114 293 312 700 333 002 324 355
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 4 473 4 873 4 215 143 558 149 471 120 674 63 136 26 815 26 665 82 007 81 486 79 748
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 100 3 000 3 000 2 937 1 035 1 035 1 035
4 Dologi kiadások (áfával) 15 282 16 282 13 432 411 689 493 132 423 565 131 396 109 707 109 707 216 791 236 637 225 592
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre 0 0 0
6 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 17 032
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás 0 0 0
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart. 0 0 0
9 Működési kiadások összesen 36 422 39 322 34 449 1 090 640 1 249 956 1 045 025 424 949 260 736 267 697 612 533 652 160 630 730
10 Intézményi beruházások (áfával) 5 100 77 142 38 225 2 500 2 500 2 500
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával) 0 0 0
12 Önkormányzati beruházások (áfával) 0 0 0
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 0 0
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0 5 297
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám. 0 0 0
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 0 0 4 5 245 500
17 Felhalmozási kiadások összesen 0 0 0 5 100 77 142 38 229 0 5 245 5 297 3 000 2 500 2 500
18 Intézményi felújítások (áfával) 4 125 47 612 43 487
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 0 0 0
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások 0 0 0
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával 0 0 0
22 Felújítási kiadások összesen 0 0 0 4 125 47 612 43 487 0 0 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 0
24 Egyéb kiadások 0 0 0
25 Kiadások összesen 36 422 39 322 34 449 1 099 865 1 374 710 1 126 741 424 949 265 981 272 994 615 533 654 660 633 230
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 20 120 20 120 18 438 488 000 507 191 507 190 178 072 109 924 109 924 255 170 255 170 253 747
27 Közhatalmi bevételek 0 0 0
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 16 282 16 282 16 150 610 865 634 649 634 649 246 828 127 095 127 195 359 563 381 402 381 402
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 236 236
30 Működési célú támogatásértékű bevételek 0 6 060 6 060 6 913
31 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök 0 0 0
32 Beruházási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
33 Felújítási célú támogatásértékű bevételek 0 0 0
34 Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0 51 51
35 Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
36 Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 0 0
37 Felhalm. c.visszatér. tám. kölcs. megtér. ÁHT-n belülről 0 0 0
38 Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 20 20 1 000 1 000 399 49 26 26 800 800 759
39 Értékpapír kibocsátás, hitel 0 0 0
40 Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 2 900 2 900 0 225 574 195 422 28 885 28 885 17 288 17 288
41 Bevételek összesen 36 422 39 322 37 488 1 099 865 1 374 710 1 343 956 424 949 265 981 272 994 615 533 654 660 653 196
42 Létszámkeret (fő) 7 7 7 246 246 205 112 0 48 162 162 154
43 Közfoglalkoztatottak száma a létszámkeretből (fő) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ezer Ft
211501 211801 212001 212301
Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek
Címrend Otthona, Gyula Otthona, Polgárdi-Ipartelepek Otthona, Szombathely Otthona, Vámosmikola
eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés
Előirányzat megnevezése előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat
1 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
KIADÁSOK
1 Személyi juttatások 396 140 398 243 396 941 184 881 193 141 190 446 148 870 153 266 146 977 266 810 286 106 280 957
2 Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár-i adó 104 472 94 659 94 309 49 548 51 379 50 864 40 392 35 274 33 576 67 900 67 653 64 390
3 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 100 850 850 710 710 710 990 1 090 897 1 522 1 522 1 275
4 Dologi kiadások (áfával) 291 547 320 587 315 406 146 775 157 192 142 713 88 078 105 657 102 409 156 854 186 820 161 907
5 Működési c. pénzeszk.átad. Áht-n kívülre
6 Működési célú támogatásértékű kiadás
7 Költségvetési szerveknek foly. műk. támogatás
8 Műk. célú vissz. tám. kölcs nyújt., törl., műk. tart.
9 Működési kiadások összesen 793 259 814 339 807 506 381 914 402 422 384 733 278 330 295 287 283 859 493 086 542 101 508 529
10 Intézményi beruházások (áfával) 2 540 2 471 2 471 850 8 216 8 127 3 849 5 965 2 918 3 000 3 000 2 693
11 Céljelleggel tám. intézményi beruházás (áfával)
12 Önkormányzati beruházások (áfával)
13 Beruházási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
14 Beruházási célú támogatásértékű kiadások
15 Költségvetési szerveknek folyósított felh. tám.
16 Felhalm. c. v. tám. kölcs. nyújtása, törl., felhalm. tart. 1 000 875 875
17 Felhalmozási kiadások összesen 3 540 3 346 3 346 850 8 216 8 127 3 849 5 965 2 918 3 000 3 000 2 693
18 Intézményi felújítások (áfával) 33 782 33 882 33 882 5 500 16 408
19 Felújítási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre
20 Felújítási célú támogatásértékű kiadások
21 Céljelleggel tám. intézményi felújítások áfával
22 Felújítási kiadások összesen 33 782 33 882 33 882 0 0 0 5 500 16 408 0 0 0 0
23 Felvett hitelek tőketörlesztése
24 Egyéb kiadások 5 692
25 Kiadások összesen 830 581 851 567 850 426 382 764 410 638 392 860 287 679 317 660 286 777 496 086 545 101 511 222
BEVÉTELEK
26 Intézményi működési bevételek 333 299 329 760 329 760 152 953 152 953 147 721 105 274 110 812 110 812 218 600 218 600 217 723
27 Közhatalmi bevételek
28 Önk. költs. tám., irányító szervi tám. 496 282 507 127 507 128 229 341 246 514 246 514 181 637 194 026 194 026 277 486 295 463 294 304
29 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek