A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

20/2014. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) előírja, hogy a Fővárosi Közgyűlés a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletben rendelkezzen az átruházott hatásköreinek felsorolásáról. E törvényi előírásnak tesz eleget a javaslat.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése alapján az új jogszabály várható következményeit felmérve elkészült a rendelet előzetes hatásvizsgálata, megvizsgáltuk az új rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatását. Ennek eredményeképpen megállapítható, hogy az SZMSZ-ről szóló önkormányzati rendelet módosítása a gyakorlatban felmerült tapasztalatok és a vonatkozó jogszabályok változásai miatt szükséges változtatásokat tartalmazza annak érdekében, hogy az önkormányzati rendelet összhangban legyen a vonatkozó jogszabályokkal.

A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül, annak érdekében, hogy tudomást szerezzen a készülő rendelettervezetről.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságra átruházott hatáskörök kiegészülnek a BMSZKI Szolgáltató és Üzemeltető Kft. Alapítójának a hatáskörébe tartozó kérdések kapcsán a Fővárosi Önkormányzatot megillető véleményezési hatáskörével.

A 2. §-hoz

A Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörök kiegészülnek a Fővárosi Önkormányzat, mint ellátásért felelős, valamint a víziközmű-szolgáltató közötti adatszolgáltatási megállapodásnak a jóváhagyásával és megkötésével, „a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című projekt megvalósulásával összefüggő valamennyi kérdésben való döntés jogával és a Magyar Turizmus Zrt.-vel kötendő támogatási szerződés jóváhagyásával és megkötésével.

A 3. §-hoz

A közbeszerzési eljárásoknak a közbeszerzési tervben meghatározott határidőben történő megindítása érdekében javasolja az előterjesztés, hogy ha a Közgyűlés e határidőig nem dönt, akkor helyette a Közbeszerzési Bizottság döntsön az eljárás megindításáról. Kiegészül továbbá a javaslat szerint a bizottság hatásköre a részben vagy egészben az európai uniós támogatásból megvalósuló projektek esetében a közbeszerzési eljárásokról való döntéssel a beszerzések gyorsítása érdekében.

A 4. §-hoz

Az Oktatási Bizottságra átruházott hatáskörök kiegészülnek a nemzeti köznevelési intézmények intézményi tanácsába történő tag delegálásának hatáskörével.

Az 5. §-hoz

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságra átruházott hatáskörök kiegészülnek a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyes nemzeti emlékhelyek használati tervvel való egyetértésével és jóváhagyásával.

A 6. §-hoz

Egyes építésügyi igazgatási hatáskörök gyakorlására a vonatkozó jogszabályok rendszerint rövid határidőt biztosítanak. Ezen hatáskörök főpolgármesterre történő átruházása lehetővé teszi, hogy a döntések az előírt határidőben megszülessenek.

A 7. §-hoz

A főjegyzőre átruházott hatáskörök listája kiegészül a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybevételére irányuló kérelemmel kapcsolatos intézményvezetői döntést vitató jogorvoslati kérelmekről való döntéssel.

A 8. §-hoz

Az Mötv. lehetővé teszi a közgyűlésnek, hogy egyes hatásköreinek gyakorlását átruházza a főpolgármesterre. Az átruházott hatáskörökben hozott döntéseiről a javaslat szerint a főpolgármester tájékoztatja a Fővárosi Közgyűlést.

A 9. §-hoz

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 60. § (10) bekezdése szerint a Fővárosi Önkormányzat - így átruházott hatáskörében a főpolgármester - 2014. június 30-ig gyakorolhatja e hatáskörét, ezért szükséges a hatályon kívül helyezésről is rendelkezni.

A 10. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. A 9. § b) pontjának eltérő hatálybalépését az Étv. 60. § (10) bekezdése indokolja.


  Vissza az oldal tetejére