A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

21/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) felhatalmazása alapján a Fővárosi Közgyűlés által megalkotott, a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet a Ht. rendelkezései alapján nem tartalmazott a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjról szóló rendelkezéseket tekintettel arra, hogy a Ht. 47/A. § (1) bekezdése a díj megállapításának jogát a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter hatáskörébe utalta. A 26/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet elfogadásakor hatályos rendelkezések szerint a miniszteri rendelet 2014. január 1-jétől lépett volna hatályba, e törvényi rendelkezés időközben 2015. január 1-jére módosult.

A Ht. 35. §-ának e) pontja szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá (2013. december 31-től) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ingatlanhasználó kérésére történő szüneteltetésének eseteit is.

A Rendelet a jogbizonytalanság elkerülése érdekében rendezi a - 2013. április 30-ig hatályos, a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet alapján megállapított - díjkedvezmények kérdéskörét, ha az önálló lakóingatlant (családi házat) legfeljebb ketten lakják, és egyúttal lehetőséget teremt a 2013. május 1. előtt megítélt díjkedvezmények folytatólagos biztosítására az ingatlanhasználók lakhelyváltása, illetve a kedvezményezett elhalálozásának esetére is.

A Rendelet emellett több pontosításról is rendelkezik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendeletben korábban szereplő „közszolgáltatás felfüggesztése” meghatározást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben szereplő „közszolgáltatás szüneteltetése” szókapcsolatra cseréli, valamint a szüneteltetéshez kapcsolódó határidőt 30 napról 60 napra változtatja.

A 2. §-hoz

Rendelet IV. fejezetének címét a kedvezmények Rendeletbe kerülése miatt módosítani szükséges.

A 3. §-hoz

(1) Rendelkezik arról, hogy közszolgáltatási díjkedvezményt az veheti igénybe, aki 2013. április 30-át megelőzően is jogosult volt arra, és az önálló lakóingatlant (családi házat) legfeljebb két személy használja.

(2) Szabályozza, hogy a 2013. május 1-jét megelőzően megítélt kedvezmények folytatólagosan mindaddig fennállnak, amíg az ingatlant legfeljebb két személy használja. A folytatólagosság kifejezi azt, hogy a Közszolgáltató a Rendeletben meghatározott kedvezményre jogosultak számára a 2013. május 1-jétől a Rendelet hatálybalépéséig terjedő időszakban elvégzett közszolgáltatásokra vonatkozóan köteles a kedvezmények megvonása miatti különbözetet visszautalni.

(3) A kedvezmény jogosulatlan igénybevételének jogkövetkezményeiről rendelkezik.

(4) Arról rendelkezik, hogy a díjkedvezményre jogosult a részére biztosított kedvezményt miként érvényesítheti abban az esetben, ha a jogosult új lakóhelyre költözik.

(5) A Rendelet e bekezdése biztosítja azt, hogy a kedvezményezett elhalálozása esetén, a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója miként válhat az elhunyt kedvezményének jogosultjává.

A 4. §-hoz

A Rendeletben szereplő pontatlanságok javítása miatt szükséges változtatások.

Az 5. §-hoz

A hatálybalépésről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére