A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

25/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. § (4) bekezdése alapján lehetőség van arra, hogy a képviselő-testület hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át.

Jelen módosítás indoka a Fővárosi Önkormányzatnak a saját forrásból, illetve európai uniós forrásból finanszírozott projekt, beruházások határidőben történő megvalósításához, valamint a támogatás az elszámolhatósági időszakon belül történő lehívásához fűződő érdek. A Gazdasági Bizottság hatásköre a rendeletmódosítással kiegészül az európai uniós forrásból megvalósuló projektek során felmerülő közműkiváltással kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásával. Ezzel nemcsak a Fővárosi Közgyűlést lehet tehermentesíteni, hanem a projektek, beruházások is időben megvalósíthatók lesznek, valamint a támogatások lehívása biztosítható.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A közfeladat ellátása céljából és azzal összefüggésben, saját forrásból, valamint európai uniós forrásból vagy az államháztartás valamely alrendszeréből a Fővárosi Önkormányzat által, valamint a Fővárosi Önkormányzat társfinanszírozásával megvalósuló, fővárosi önkormányzati feladatkörbe tartozó közszolgáltatást végző, közszolgáltató által megvalósuló beruházások, projektek esetében felmerülő közművek áthelyezése, átalakítása komoly késedelmet okoz a megvalósításban, mivel a közműtulajdonosok kizárólag a bontáskori érték megtérítése, a létrehozandó eszköz üzemeltetése, illetőleg esetlegesen annak - a jogszabályban vagy támogatásra vonatkozó szabályban előírt elidegenítési tilalom lejártát követő - értékesítése kérdését rendező megállapodás megkötése esetén hajlandóak a közműátalakításra/áthelyezésre/fejlesztésre vonatkozó terveket jóváhagyni, illetve a hatósági engedélyezési eljárást kezdeményezni, a bontáshoz és építéshez szükséges hozzájárulást megadni.

A Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi önkormányzati feladatkörbe tartozó közszolgáltatást végző közszolgáltató által megvalósuló beruházásokban felmerülő közművek áthelyezése, átalakítása tekintetében a tulajdonosi jogok gyakorlásának hatáskörét az európai uniós támogatásból megvalósuló projektekre is ki kell terjeszteni. Mindez hozzájárul a projektek, beruházások tervezett időben való megvalósításához, az ahhoz fűződő érdekek érvényesüléséhez.

Ezáltal az eu-s projektekben is biztosítható lesz az olyan eljárási cselekményekkel összefüggő döntések időbeni meghozatala és azonnali beavatkozást igénylő helyzetek kezelése, amelyek esetében rövid határidő áll a beruházó rendelkezésére. A döntéshozatal ugyanis sok esetben nem tűr halasztást, és a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésén, vagy akár rendkívüli ülésén (figyelembe véve a közgyűlési előterjesztés koordináció-jának időigényét, a leadási határidőt, az összehíváshoz szükséges időtartamot) történő döntéshozatal időigénye késlelteti a döntéshozatali eljárást tárgyi döntések kérdésében.

A 2. §-hoz

Jelen rendeletmódosítással a Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi önkormányzati feladatkörbe tartozó közszolgáltatást végző közszolgáltató által megvalósuló beruházásokban, projektekben felmerülő közművek áthelyezése, átalakítása vonatkozásában a tulajdonosi jogokat a közműkiváltásra irányuló megállapodás megkötése kérdésében 200 millió forint egyedi forgalmi értéket el nem érően a Gazdasági Bizottság gyakorolja. A Gazdasági Bizottság döntésének feltétele továbbra is - a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével -, hogy a fedezet a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében az adott beruházás előirányzatán rendelkezésre álljon. A hatáskör EU-s projektekre való kiterjesztése hozzájárul a projektek, beruházások tervezett időben való megvalósításához, az ahhoz fűződő érdekek érvényesüléséhez.

A 3. §-hoz

A Vagyonrendelet-módosítással összhangban az SZMSZ 9. sz. mellékletének módosítása szükséges.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére