A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

26/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. §-a, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-a értelmében a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, azok igénybevételének módját.

A Fővárosi Önkormányzat e kötelezettségének a 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet megalkotása útján tett eleget. Jelen javaslatunk a rendelet kihirdetése óta történt magasabb szintű jogszabályi változásokkal való harmonizációt tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Szt. módosításával a szociális szolgáltatásokat az oltalmazottként elismert személyek, az éjjeli menedékhely ellátást pedig az ország területén tartózkodó és idegenrendészeti menekültügyi eljárást követően az őrzött szálláshelyekről, közösségi szállásról vagy befogadó állomásról elbocsátott külföldiek is igénybe vehetik.

A 2. §-hoz

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: új Ptk.) 2014. március 15-én lépett hatályba. A módosítás az új Ptk.-ban a nagykorú személy cselekvőképességének korlátozásával kapcsolatos új fogalomhasználat átvezetését tartalmazza.

A 3. §-hoz

A rendelet szabályozza, hogy az éjjeli menedékhely ellátást a 2. § (3a) bekezdésében felsorolt személyek milyen feltételek mellett vehetik igénybe.

A 4. §-hoz

A korábbi szabályozáshoz képest változott a megállapodás megkötésének időpontjára vonatkozó rendelkezés. Az 1997. évi XXXI. törvény 32. § (5a) bekezdése értelmében az intézmény vezetője az intézményi ellátás megkezdésétől számított 15 napon belül köteles a kérelmezővel megállapodást kötni.

Az 5. §-hoz

A jogszabályi változások az Adatlapokban is átvezetésre kerültek.

A 6. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére