A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

33/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A rendelet módosításának célja, hogy a Fővárosi Közgyűlés a Rác Fürdő és Hotel beruházás (a továbbiakban: Rác Fürdő beruházás) megvalósulásával összefüggésben a Vagyonrendelet hatálya alá tartozó valamennyi ügy tekintetében a döntéshozatalt értékhatártól függetlenül a Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottságának hatáskörébe delegálja, beleértve a Fővárosi Önkormányzat által a beruházáshoz kapcsolódó feladatok koordinálása érdekében létrehozandó REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft. feletti tulajdonosi jogok többségének gyakorlását is. Szükséges továbbá a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft.-t mint új társaságot a Vagyonrendeletben a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló társaságok közé felvenni.

A REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft. létrehozását a Fővárosi Önkormányzatnak a Rác Fürdő beruházáshoz kapcsolódó gazdasági érdekeinek hatékony képviselete indokolja. A beruházás sikeres megvalósítása a főváros gazdaságának fejlesztése szempontjából is kiemelt fontossággal bír.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Budapest Főváros Közgyűlése a 74/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendeletével értékhatártól függetlenül a Gazdasági Bizottság hatáskörébe utalta a Rác Fürdő és Hotel beruházás (a továbbiakban: Rác Fürdő beruházás) megvalósulásával összefüggő valamennyi ügyben a Fővárosi Önkormányzatot, mint tulajdonost megillető jogok gyakorlását azzal, hogy a követelésről való lemondás tekintetében a Rác Fürdő beruházás esetében is a Vagyonrendelet 47. §-a alkalmazandó, vagyis a Gazdasági Bizottság csak az ott meghatározott értékhatárok keretei közé eső követelésekről dönthet.

A tulajdonosi joggyakorlással összefüggésben szükséges kiemelni azt a tényt, hogy a Rác Fürdő beruházás rendezése érdekében a Fővárosi Önkormányzat megvásárolta a beruházást bonyolító társaságokkal szemben fennálló követelés jelentős részét.

A jelen rendeletmódosítás célja az, hogy a Gazdasági Bizottság átruházott hatáskörben a Rác Fürdő beruházás megvalósulásával kapcsolatos valamennyi, a rendelet hatálya alá tartozó fővárosi vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlás kérdéskörében döntést hozhasson.

2. §-hoz

A Rác Fürdő beruházás tekintetében a hatékony tulajdonosi képviselet ellátása érdekében - összhangban az 1. §-ban foglaltakkal - indokolt a Fővárosi Önkormányzat új, kifejezetten e beruházásra létrehozott eszközkezelő társasága feletti mindazon tulajdonosi jogok gyakorlását a Gazdasági Bizottság hatáskörébe utalni, melyek átruházását törvény nem tiltja, vagy amelyekről a Vagyonrendelet nem rendelkezik eltérően.

E rendelkezés alapján - többek között - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (3) bekezdése szerint az egyszemélyes gazdasági társaság egyedüli tagját megillető, ügyvezetővel szemben gyakorolt utasítási jogot átruházott hatáskörben a Gazdasági Bizottság gyakorolja.

3. §-hoz

A Vagyonrendelet 3. melléklete sorolja fel a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokat. Tekintettel arra, hogy a 9/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet az e melléklet 12. pontjához tartozó bejegyzést hatályon kívül helyezte, az újonnan létesítendő REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft.-t e pont módosításával célszerű felvenni az önkormányzati társaságok listájába.

4. §-hoz

A Vagyonrendelet 5. melléklete sorolja fel a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló azon gazdasági társaságokat, melyek esetében az 56. § (2) és (3) bekezdése értelmében a felügyelőbizottsági tagok, könyvvizsgálók, vezető tisztségviselők és cégvezetők vonatkozásában a kinevezési jogot a főpolgármester javaslata alapján gyakorolja a Fővárosi Közgyűlés, és amely társaságok esetében a létesítő okirat által a legfőbb szerv hatáskörébe sorolt vezető tisztségviselő, cégvezető feletti egyéb munkáltatói vagy megbízói jogokat átruházott hatáskörben a főpolgármester gyakorolja.

Tekintettel arra, hogy a 89/2012. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet az e melléklet 13. pontjához tartozó bejegyzést hatályon kívül helyezte, az újonnan létesítendő REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft.-t e pont módosításával célszerű felvenni az 56. § (2) és (3) bekezdése hatálya alá tartozó önkormányzati társaságok listájára.

5. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 9. számú melléklete tartalmazza a Fővárosi Közgyűlés által önkormányzati rendeletben a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzékét, amelynek a Gazdasági Bizottságra vonatkozó 2.34. pontját szükséges módosítani oly módon, hogy az a jelen rendelet 1. §-ában foglalt rendelkezéssel összhangban álljon.

6. §-hoz

Az SZMSZ 9. számú melléklete tartalmazza a Fővárosi Közgyűlés által önkormányzati rendeletben a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzékét, amelynek a Gazdasági Bizottságra vonatkozó 2. alcímét szükséges kiegészíteni oly módon, hogy az a jelen rendelet 2. §-ában foglalt rendelkezéssel összhangban álljon.

7. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére