A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

45/2014. (XI. 7.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában foglalt előírás szerint: „A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között...meghatározza szervezeti és működési rendjét...” A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 43. § (3) bekezdése szerint pedig: „A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester előterjesztése alap-ján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tag-jait, az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról.”

Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján a Fővárosi Közgyűlés a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választását követően az alakuló ülésén módosítja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ-ét), mely a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek (Mötv.-nek) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának napjával hatályba lépett módosítása miatt szükséges technikai pontosításokat, kiegészítéseket tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Mötv. 22. § (3a) bekezdésének szabályai kerültek átvezetésre.

A 2. §-hoz

Az Mötv. új szabályaira tekintettel a Fővárosi Közgyűlés vonatkozásában a képviselőcsoportok működése már nem értelmezhető, illetve a Fővárosi Közgyűlés 33 fős létszámához igazodva szükséges a határozatképesség szabályának módosítása.

A 3. §-hoz

Az Mötv. 47. § (3) bekezdésének a Fővárosi Közgyűlésre vonatkozó speciális döntéshozatali szabályai miatt a titkos szavazás eddigi rendjét szükséges módosítani.

A 4. §-hoz

A név szerinti szavazásnál a lebonyolítás egyszerűsítése érdekében főszabályként a szavazatszámláló gép alkalmazását írja elő, és a szavazatszámláló gép meghibásodása esetén kisegítő jelleggel marad meg a korábbi kézi szavazatszámlálás lehetősége.

Az 5. §-hoz

Az Mötv. 47. § (3) bekezdésének a Fővárosi Közgyűlésre vonatkozó speciális döntéshozatali szabályai miatt a nyílt szavazás eddigi szabályát szükséges pontosítani.

A 6. §-hoz

Az Mötv. 47. § (3) bekezdésének a Fővárosi Közgyűlésre vonatkozó speciális döntéshozatali szabályai miatt a titkos szavazás eddigi rendjét szükséges módosítani. Ennek részletes szabályait tartalmazza azzal, hogy főszabályként itt is a szavazatszámláló gép alkalmazását írja elő, és a szavazatszámláló gép meghibásodása esetén kisegítő jelleggel marad meg a korábbi kézi szavazatszámlálás lehetősége.

A 7. §-hoz

Az Mötv. 35. §-ának a képviselők díjazására vonatkozó új szabályaira tekintettel szükséges pontosításokat tartalmazza.

A 8. §-hoz

Az önkormányzati tanácsnok választásával összefüggésben szükséges módosításokat tartalmazza.

A 9. §-hoz

A bizottságok döntéshozatali eljárása eltér a Fővárosi Közgyűlésre vonatkozó általános szabályoktól, mivel az un. kettős többségi döntéshozatal a bizottságok esetében - a bizottságok összetételére és működtetésére vonatkozó speciális törvényi szabályozásra tekintettel és azokkal együtt - már nem értelmezhető és a gyakorlatban sem kezelhető. Így a bizottsági döntéshozatal esetén kizárólag az Mötv. 47. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni és a (3) bekezdésben foglalt szabály nem alkalmazható.

A 10-11. §-okhoz

Az önkormányzati tanácsnok választásával és a bizottságok elnevezésével és létszámával összefüggésben szükséges módosításokat tartalmazza.

A 12. §-hoz

Az Mötv.-nek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának napjával bekövetkezett módosulása miatt szükséges hatályon kívül helyezéseket tartalmazza.

A 13. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről kivételes módon rendelkezik, mivel a szabályozás célja - a Fővárosi Közgyűlésnek az Mötv.-vel összhangban lévő új szabályok szerinti folyamatos működése - csak a kihirdetés napján meghatározott órában történő hatályba lépéssel érhető el.


  Vissza az oldal tetejére