A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában foglalt előírás szerint: „A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között...meghatározza szervezeti és működési rendjét...” A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 43. § (3) bekezdése szerint pedig:

„A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az alpolgármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíj-ukról.”

Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján a Fővárosi Közgyűlés megalkotja a Fővárosi Önkormányzat új Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ-ét).

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelkezés a rendelet megalkotásának célját, az önkormányzat hivatalos megnevezését, székhelyét, és az önkormányzat szerveit tartalmazza. Rögzítésre kerülnek továbbá a pénzügyi kötelezettségvállalás szabályai.

A 2. §-hoz

A rendelkezés szerint az Önkormányzat jelképeiről és használatuk rendjéről külön önkormányzati rendelet szól.

A 3. §-hoz

A rendelkezés rögzíti, hogy az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatokat lát el, az önként vállalt önkormányzati feladatokat az 1. melléklet tartalmazza.

A 4-5. §-okhoz

A rendelkezések a munkatervre vonatkozó szabályokat tartalmazzák, meghatározva a munkatervhez javaslattételi joggal rendelkező személyeket és szerveket, utalva a 11. mellékletben meghatározott, e tekintetben javaslattevő szervezetekre is.

A 6-8. §-okhoz

A rendelkezések az előterjesztések benyújtására vonatkozó szabályokat tartalmazzák. Az előterjesztések előkészítésének rendjét és általános követelményeit a 2. melléklet határozza meg.

A 9-11. §-okhoz

A rendelkezések a Közgyűlés alakuló, rendes és rendkívüli üléseinek összehívására vonatkozó szabályokat tartalmazzák.

A 12-14. §-okhoz

A rendelkezések a Közgyűlés összehívásának eljárási szabályait tartalmazzák, különös tekintettel annak módjára, határidejére, a meghívottak körére, valamint a lakosság tájékoztatására.

A 15. §-hoz

A rendelkezés a nyilvános ülésre vonatkozó szabályokat tartalmazza. A zárt ülésre vonatkozó szabályokat az Mötv. tartalmazza, ezért e szabályokra a rendelettervezetben csak utalás történik.

A 16. §-hoz

A rendelkezés a Közgyűlés napirendjének elfogadására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A 17-18. §-okhoz

A rendelkezés a Közgyűlés ülésvezetésének, az ülések rendjének szabályait és a tanácskozás rendjének megzavarása esetén alkalmazható szankciókat tartalmazza.

A 19-25. §-okhoz

A rendelkezések a felszólalások és kérdések szabályait tartalmazzák. A rendelettervezet meghatározza a felszólalások időtartamát, sorrendjét, a tanácskozási joggal megjelentek felszólalási lehetőségeit.

A 26-27. §-okhoz

A rendelkezések egyrészt a döntéshozatal szabályait tartalmazzák, utalva arra, hogy a döntéshozatalból történő kizárás szabályai az Mötv.-ben találhatók. Másrészt a határozatképességre, illetve annak megállapítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazzák.

A 28-31. §-okhoz

A rendelkezések a szavazás módját, a nyílt és a titkos szavazás lebonyolításának szabályait tartalmazzák.

A 32. §-hoz

A rendelkezés szerint a Közgyűlés döntéseinek előkészítésére vonatkozó általános követelményeket a 2. melléklet tartalmazza.

A 33-35. §-okhoz

A rendelkezések a Közgyűlés ülésének jegyzőkönyvével kapcsolatos szabályokat tartalmazzák.

A 36-38. §-okhoz

A rendelkezések a közgyűlési képviselők jogállásával: a jogaikkal, kötelezettségeikkel, díjazásukkal, valamint kötelezettségszegés esetén annak csökkentésével kapcsolatos szabályokat tartalmazzák.

A 39. §-hoz

A rendelkezések az önkormányzati és rendészeti tanácsnok megbízatásával, feladataival kapcsolatos szabályokat tartalmazzák.

A 40-52. §-okhoz

A rendelkezések az állandó és ideiglenes bizottságok feladatait, a szervezeti és működési rendjüket, és a bizottsági döntések főpolgármester által történő felfüggesztése során alkalmazandó szabályokat tartalmazzák.

Az 53. §-hoz

A rendelkezés a fővárosi területi nemzetiségi önkormányzatok és a Fővárosi Önkormányzat kapcsolatrendszerét szabályozza.

Az 54-55. §-okhoz

A rendelkezések a főpolgármester feladatait, az átruházott hatáskörök felsorolását tartalmazó mellékletekre való utalást tartalmazzák. Az Mötv. lehetővé teszi, hogy a főpolgármester a Közgyűlés két ülése között, annak utólagos tájékoztatása mellett döntsön az SZMSZ-ben meghatározott ügyekben. Az 53. § (4) bekezdése tartalmazza ezen ügyek felsorolását.

Az 56. §-hoz

A rendelkezés a főpolgármester-helyettesek jogállására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

Az 57. §-hoz

A rendelkezés a főjegyző jogállására vonatkozó szabályokat tartalmazza. A korábbi szabályozástól eltérően az Mötv. lehetővé teszi, hogy a Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a főjegyzőre ruházza. E hatáskörök jegyzékére való utalást a (3) bekezdés tartalmazza. Az (5) bekezdés a főjegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk esetére tartalmaz rendelkezést.

Az 58. §-hoz

A rendelkezés a városigazgatóra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

Az 59. §-hoz

A rendelkezés a Főpolgármesteri Hivatalra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A 60. §-hoz

A rendelkezés a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok kapcsolatrendszerére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A 61-62. §-okhoz

A rendelkezések a közmeghallgatásra és a lakossági fórumra vonatkozó szabályokat tartalmazzák.

A 63. §-hoz

A rendelkezés a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságra vonatkozó alapvető szabályokat tartalmazza.

A 64. §-hoz

A rendelkezés az SZMSZ mellékleteinek felsorolását tartalmazza.

A 65. §-hoz

A rendelkezés a Közgyűlés döntései kihirdetésével kapcsolatos szabályokat tartalmazza.

A 66. §-hoz

Az Mötv. 57. § (2) bekezdése értelmében az SZMSZ-ben meg kell határozni az összeférhetetlenséggel, továbbá a vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos feladatokat ellátó bizottságot.

A 67. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik, valamint az átmeneti rendelkezéseket tartalmazza.

A 68. §-hoz

A korábbi SZMSZ hatályon kívül helyezését és az ezzel összefüggő egyéb jogtechnikai rendelkezéseket tartalmazza.


  Vissza az oldal tetejére