Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

56/2014. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelet

a 2015. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Átmeneti finanszírozás a forrásmegosztással érintett bevételekből

1. § (1) A 2014. évi idegenforgalmi adó és a kapcsolódó üdülőhelyi hozzájárulás december havi utolsó, januári utalás idejű részletének megosztásának és utalásának rendjére a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2014. évi megosztásáról szóló 10/2014. (I. 30.) Főv. Kgy. rendeletben szabályozottak az irányadóak.

(2) A 2015. évi idegenforgalmi adóból, a helyi iparűzési adóból, valamint a hozzá kapcsolódó pótlékból és bírságból a kerületeket osztottan megillető bevételek megosztásának és utalásának rendjére a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2015. évi megosztásáról szóló fővárosi közgyűlési rendeletben (továbbiakban: forrásmegosztási rendelet) szabályozottak az irányadóak.

(3) Amennyiben 2015. január 31-ig a forrásmegosztási rendelet nem lép hatályba, a Fővárosi Önkormányzathoz befolyt, (2) bekezdés szerinti bevételből a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető részt a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 3. §-a szerinti hányad alapján kell megállapítani és az 5. § (3) bekezdése alapján a tárgyhót követő hónap 10-ik napjáig kell a kerületi önkormányzatok részére átutalni.

II. Átmeneti finanszírozási és gazdálkodási szabályok a Fővárosi Önkormányzatnál

Általános szabály

2. § (1) A Közgyűlés felhatalmazást ad a főpolgármesternek a Fővárosi Önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadásoknak a 2014. évi módosított költségvetési előirányzatok időarányos szintjén, továbbá a (2)-(5) bekezdésekben, és a 3-17. §-okban meghatározott mértékben és feltételekkel történő teljesítésére mindaddig, amíg a 2015. évi költségvetési rendelet hatályba nem lép.

(2) Amennyiben a Fővárosi Közgyűlés 2014. évben és azt megelőzően szerződéskötésről, kötelezettségvállalásról döntött és felhatalmazást adott a szerződés aláírására, úgy a határozat alapján a 2015. évi átmeneti gazdálkodás időszakában kötelezettség vállalható, a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott szerződés szerinti ütemezéssel kifizetés teljesíthető.

(3) Kifizetés teljesíthető a Fővárosi Közgyűlés által 2014. december 31-ét követő és a 2015. évi költségvetési rendelet hatálybalépése közötti átmeneti időszakban vállalt kötelezettségekre.

(4) Kifizetés teljesíthető a bizottságok átruházott hatásköreiben hozott döntéseikhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokra a bizottságoknak a 2014. évi költségvetési rendeletben szereplő és fedezettel rendelkező előirányzatai terhére a 2014. december 31-ét követő és a 2015. évi költségvetési rendelet hatálybalépése közötti átmeneti időszakban.

(5) A bizottságok és a tanácsnok által kötelezettség vállalható, kifizetés teljesíthető a működésükhöz szükséges kiadásokra a 2014. évi költségvetési rendeletben biztosított, de fel nem használt előirányzat mértékéig.

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásainak, kiadásainak utalása

3. § (1) A Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei és a Főpolgármesteri Hivatal (továbbiakban: költségvetési szervek) folyó kiadásaira, maximum az egyszeri döntésekkel csökkentett és szintezett 2014. évi módosított előirányzat időarányos mértékéig, az elfogadott likviditási tervben meghatározott keretszámok alapján biztosítja a támogatást a kis kincstári rendszer keretében. A 2014. évi módosított előirányzat időarányos mértékét meghaladó többletfeladatra és eseti működési többletkiadásokra vonatkozó támogatás a likviditási tervhez csatolt külön kimutatás és indoklás alapján igényelhető.

(2) Kifizetés teljesíthető a költségvetési szervek által a 2014. évi előirányzat terhére és annak mértékéig vállalt, 2014. december 31-ig pénzügyileg nem teljesített, 2015. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokra.

(3) Kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető a költségvetési szervek működési kiadásaira a 2015. évi költségvetési előirányzatot érintően hozott közgyűlési döntés (előzetes kötelezettségvállalás) esetén, amennyiben a döntésben összeg, illetve értékhatár nem szerepel, akkor a 2014. évi költségvetésben tartósan biztosított módosított előirányzat időarányos összege erejéig, egyébként a jóváhagyott összeg erejéig.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető a folyamatos működéshez szükséges egyéb működési kiadásokra a likviditási terv alapján, a 2014. évi költségvetésben tartósan biztosított módosított előirányzat időarányos összege erejéig.

4. § (1) Kiutalható a főjegyzői hatáskörbe tartozó hajléktalan ellátás (segély, járadék, támogatás) jogszabályban meghatározott formáinak finanszírozásához szükséges, hatósági határozatokban megállapított összeg.

(2) Kifizethető a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a hajléktalanok pénzbeli szociális ellátásának egyes kérdéseiről szóló 40/2009. (VII. 9.) Főv. Kgy. rendelet alapján az önkormányzati ellátások finanszírozásához szükséges, határozatokban megállapított összeg.

5. § A fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódó feladatokat ellátó Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei által fenntartott időszakos férőhelyekre jutó január-április havi támogatás igénylés alapján, január 7-ig egy összegben utalható a 2014. évben az időszakos férőhelyekre biztosított összeg erejéig.

6. § Kifizethetők a jogszabályon, jogerős bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló kötelezettségek.

7. § (1) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők és munkavállalók illetmény/munkabér kifizetésének folyamatos biztosítása érdekében a 2015. évi költségvetési rendelet megalkotásáig terjedő időszakra, valamint a 2015. január 1-jétől hatályos illetményeltérítés és illetménykiegészítésről szóló közgyűlési döntésben meghatározottak alapján, átmeneti rendelkezésként:

a) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők hatályos illetményalapja 40 700 Ft.

b) Kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők és munkavállalók illetményének/munkabérének és a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott egyéb illetmény jellegű juttatásoknak (pl. jubileumi jutalom, munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítés, egyéb jogszabály által meghatározott költségtérítések, stb.) az időarányos teljesítése érdekében.

c) Biztosítható a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyéb illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés cafeteria-juttatásra vonatkozó rendelkezése alapján a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők és munkavállalók részére - a 2015. évi cafeteria-keret terhére - a helyi utazásra szolgáló bérlet.

(2) Kötelezettség vállalható, kifizetés teljesíthető a fővárosi önkormányzati intézmények alkalmazottainak az önkéntes kölcsönös biztosító-pénztárral szembeni - részben vagy egészben átvállalt - tagdíjai megfizetésére a 2014. évi költségvetési rendelet 11. § (8) bekezdése alapján. A szerződések megkötéséhez többlettámogatás nem igényelhető.

A fővárosi nemzetiségi önkormányzatokat érintő támogatások utalásának szabályai

8. § A Fővárosi Nemzetiségi Önkormányzatok részére az átmeneti időszakban tárgyhó 5-ig havonta kell utalni a testületi működés dologi kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a 2014. évi költségvetésben szereplő módosított előirányzat időarányos mértékéig.

Az Alapok felhasználásának szabályai

9. § Kötelezettség vállalható és támogatás utalható a „847301 Környezetvédelmi Alap” 2014. évi módosított előirányzata terhére 2014. évi testületi döntés alapján.

Egyéb szervezetek, önkormányzati gazdasági társaságok részére megállapodás vagy közgyűlési kötelezettségvállalás alapján teljesíthető kifizetések

10. § (1) Kifizetés teljesíthető, támogatás utalható a Fővárosi Önkormányzat közfeladatait közszolgáltatási szerződéssel ellátó, valamint a közfeladat ellátására létrehozott nonprofit gazdasági társaságok részére az érvényben lévő közszolgáltatási keretszerződéssel, illetve éves közszolgáltatási szerződéssel összhangban, az abban meghatározott módon, likviditási terv vagy egyedi igénylés alapján, illetve feladatorientált finanszírozás esetén, egyedi igénylés és benyújtott számla alapján, maximum a 2014. évi módosított előirányzat időarányos mértékéig. Az átmeneti időszakban a 2015. évi költségvetésben megtervezett előirányzat időarányos részét meghaladóan teljesített kifizetés a 2015. év hátralévő időszakára történő kifizetések összegébe beszámításra kerül.

(2) Támogatás utalható havonta, tárgyhó 5-ig, igénylés alapján a szociálpolitikai alapfeladatot 2015. évre is érvényes támogatási szerződéssel átvállaló alapítványok, társadalmi szervezetek részére a szerződésben meghatározott összeg időarányos mértékéig.

(3) Támogatás utalható 2015. január 7-ig igénylés alapján, egy összegben a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódóan 2015. január 1-től 2016. március 31-ig terjedő időszakra az e feladatokat támogatási szerződéssel átvállaló Menhely Alapítvány számára 54 888 E Ft, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére 19 839 E Ft összegig.

(4) Az (1)-(3) bekezdésekben fel nem sorolt nem önkormányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok, társadalmi önszerveződések, egyéb szervek részére kifizetés teljesíthető a 2014. december 31-ig megkötött, érvényes szerződésekben meghatározott módon és ütemezés szerint, maximum a 2014. évi módosított előirányzat időarányos mértékéig. Amennyiben az átmeneti időszakban teljesített kifizetés a 2015. évi költségvetésben megtervezett előirányzat időarányos részét meghaladja, az a 2015. év hátralévő időszakára történő kifizetések összegébe beszámításra kerül.

(5) Havonta, tárgyhót követő hó 10-éig normatív támogatás utalható a lakossági, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításához kapcsolódóan a ténylegesen teljesített mennyiségeknek megfelelően, a feladatot végző gazdasági társaság részére.

(6) A FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolásával kapcsolatban a dolgozók munkaviszonya megszüntetésének költségeire és a végelszámolással kapcsolatos költségek fedezetére 2015. január 15. napjáig 27 185 E Ft, továbbá 2015. február 15. és 2015. március 15. napján, de legfeljebb a Társaság cégjegyzékből való törléséig havi 780 E Ft utalható.

(7) A Támasz Alapítvány részére 500 E Ft utalható 2015. március 31. napjáig a 2012. október 15-én kelt „Megállapodás közérdekű kötelezettségvállalás keretében vállalt szolgáltatás teljesítésére kijelölt szerv által biztosított szolgáltatás feltételeinek meghatározásáról” alapján.

(8) A „841601 Megszűnt intézmények kiadásai” címen 2014. évben tervezett összeg erejéig fizethető a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóság elszámolása alapján a közoktatási intézmények szakképzési hozzájárulása.

(9) A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. által közszolgáltatási szerződés keretében ellátott feladatokra az átmeneti finanszírozás időszakában, összesen 45 000 E Ft kompenzáció utalható három egyenlő részletben, minden tárgyhó 5-éig.

(10) Támogatás utalható a sportfeladatokat szerződés alapján ellátó társadalmi szervezetek részére a Közgyűlés által a 2015. évi átmeneti időszakra jóváhagyott szerződésekben meghatározott összegben.

(11) A Fővárosi Közgyűlés, a működtetéshez szükséges kiadások zökkenőmentes biztosítása érdekében a 2014. december 31-ét követő és a 2015. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő átmeneti időszakban felmerülő váratlan kiadásokra 1 milliárd Ft keretet biztosít, amelynek indokolt esetben történő felhasználására - a pénzügyi főpolgármester-helyettes javaslata alapján - felhatalmazza a főpolgármestert. A 2015. évi költségvetési rendelet kiegészítő mellékletében a keret felhasználását be kell mutatni.

Állami támogatások utalása

11. § (1) A meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint átvett pénzeszközt az összeg címzettjének számlájára (beleértve az alapítványt és társadalmi szervezetet is) a Fővárosi Önkormányzat Pénzforgalmi bankszámlájára és Állami Hozzájárulások számlájára érkezést követően tovább kell utalni.

(2) A budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházással kapcsolatban Budapest Főváros Önkormányzata, a Magyar Állam, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, valamint a Közlekedés Fejlesztési Zrt. között megkötött szerződés, amely a Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával az irányadó.

Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalása, kifizetések teljesítése

12. § (1) A 2014. évi költségvetésben jóváhagyott felújítási feladatoknál az egyes kiemelt előirányzatok esetén, az alábbi módon kell eljárni:

a) Intézményi felújítási feladat saját forrása terhére a 2014. december 31-ig jóváhagyott engedélyezési okmánnyal rendelkező feladatok esetén kötelezettség vállalható, kifizetés teljesíthető az elvégzendő munkákra, maximum a 2014. évi fel nem használt előirányzat erejéig, a 2015. évi keret terhére.

b) A folyamatban lévő, céljelleggel támogatott felújítási feladatokat, továbbá az államháztartáson belül nyújtott egyéb felújítási célú támogatásokat érintően 2014. december 31-ig megkötött szerződések esetében,

ba) a 2014. évről áthúzódó kifizetésekre maximum a 2014. évi fel nem használt előirányzat erejéig, illetve

bb) a feladatokra 2014. december 31-ig megkötött szerződések 2015. évi üteme szerint,

az elvégzett munkák számláinak ellenértékeként lehet az Önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek részére támogatást utalni, továbbá az önkormányzati felújítások esetében kifizetést teljesíteni.

c) Az államháztartáson kívülre nyújtott egyéb felújítási célú támogatással történő feladatfinanszírozás esetén a Megvalósítási Megállapodás (továbbiakban: MM) alapján finanszírozott feladatoknál a 2014. évi költségvetésben tervezett és 2014. december 31-ig jóváhagyott engedélyezési okmánnyal rendelkező önkormányzati felújításokra maximum a 2014. évi fel nem használt előirányzat erejéig, a 2015. évi ütem terhére a szükséges megállapodások megköthetők és ezt követően kifizetések teljesíthetők a ténylegesen elvégzett munkák ellenértékére.

(2) A 2014. évi költségvetésben jóváhagyott fejlesztési feladatoknál az egyes kiemelt előirányzatok esetén az alábbi módon kell eljárni:

a) A 2014. évi költségvetésben tervezett és 2014. de-cember 31-ig jóváhagyott engedélyezési okmánnyal rendelkező önkormányzati beruházásokhoz - beleértve az MM alapján finanszírozott feladatokat - a 700000-es és a 800000-es címkódokon tervezett intézményi beruházásokhoz, továbbá államháztartáson kívülre, illetve belülre nyújtott egyéb beruházási célú támogatásokhoz kapcsolódóan az érvényes, jóváhagyott megállapodásokban meghatározott éves ütemek szerint a feladat teljes költségének erejéig a szükséges kötelezettségvállalások és megállapodások megköthetők, ezt követően a 2014. évi fel nem használt előirányzat erejéig, valamint a 2015. évi ütem terhére kifizetések teljesíthetők a ténylegesen elvégzett munkák ellenértékére.

b) Az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása” feladat vonatkozásában a 2014. évi költségvetésben jóváhagyott 500 000 E Ft felhasználhatósága érdekében - a fedezetet biztosító, Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatására” címen előirányzott 500 000 E Ft támogatásról szóló - az NFPF/125/2013-2012-NFM_SZERZ számú Támogatási Szerződés módosításának hatálybalépését követően, az abban foglalt mértékig kötelezettség vállalható és a feladat elvégzésével megbízott BKK Zrt. részére kifizetések teljesíthetők.

c) A 2014. évi költségvetésben jóváhagyott céljelleggel támogatott intézményi beruházásokhoz kapcsolódóan az aláírt engedélyezési okmányok alapján vállalható kötelezettség maximum a 2014. évi fel nem használt előirányzat erejéig, a 2015. évi ütem terhére a ténylegesen elvégzett munkák ellenértéke kifizethető.

d) Okmány nélkül kifizethetők a bérlakás-értékesítési feladatokhoz kapcsolódó kiadások és a lakásmobilitás kiadásai, maximum a 2014. évi fel nem használt előirányzat erejéig, a 2015. évi ütem terhére.

e) A 2015. évi költségvetés elfogadásáig legfeljebb csak azon uniós társfinanszírozással, központi költségvetési, illetve egyéb államháztartáson kívüli támogatással megvalósuló fejlesztésekhez lehet okmányt jóváhagyásra beterjeszteni, amelyekre a támogatási szerződés már megkötésre került, illetve az okmány beterjesztésével egyidejűleg kerül a közgyűlés elé döntéshozatalra. Ezen fejlesztésekre a vonatkozó támogatási szerződés hatálybalépését követően a 2015. évi ütem terhére, a szerződésben meghatározott mértékig teljesíthető kifizetés.

A hitelfelvétellel és a pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos szabályok

13. § Lehívhatók a 2014-ben megkötött hitelszerződések keretmaradványai.

14. § Kifizethetők a felvett hitelek esedékes törlesztő részletei és kamatai.

15. § A Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei államilag garantált vagy bankgarantált értékpapír- és kötvényvásárlással kihelyezhetők, betétként leköthetők.

III. Vegyes és záró rendelkezések

16. § A 321/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. határozat alapján megindított beszerzési, illetve közbeszerzési eljárásra az ezen bekezdésben foglalt közgyűlési határozatnak megfelelő összegben és ütemezéssel kötelezettség vállalható, kifizetés teljesíthető.

17. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Főpolgármesteri Hivatalban a főjegyző, az intézményekben az intézmény vezetőjének előzetes engedélye alapján),

c) kiküldetési kiadások,

d) reprezentációs kiadások,

e) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

g) közfoglalkoztatottak juttatásai,

h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

i) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.

18. § Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére