A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2014. február 26-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

138/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére a „Javaslat a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

139/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetésére. (I. forduló)” című előterjesztés, a rendes ülés 1. pontjaként, valamint „A fővárosi autóbusz-járműpark megújításának bemutatása és ezzel kapcsolatos egyes döntések meghozatala” című előterjesztés, a rendes ülés 2. pontjaként történő tárgyalására vonatkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

140/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

a rendes ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat egyszemélyes tulajdonú fővárosi társaságok vezetői javadalmazási szabályzatainak elfogadására.

2. Javaslat közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele tárgyában megállapodások megkötésére.

3. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel kötendő 2014. évi megállapodások megkötésére.

4. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóságán keletkezett behajthatatlan követelés leírására.

5. Javaslat a Vksztv. módosítása miatti adatszolgáltatási megállapodás megkötésére a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel.

6. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. működési engedélyéhez szükséges MEKH által előírt likviditási mutató teljesülésének hosszú távú biztosítására.

7. Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2014. évi éves szerződése megkötésére.

8. Javaslat tulajdonosi döntés meghozatalára elővásárlási jogról történő lemondás, valamint tőkeemelés útján történő részesedésszerzés jóváhagyása kapcsán a BKK Zrt. Gellérthegyi Sikló Kft.-ben fennálló üzletrésze vonatkozásában.

9. Javaslat a Széll Kálmán tér felújítására előirányzott 2014. évi támogatás kapcsán szükséges döntésekre.

10. Javaslat „A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal történő gazdálkodás koncepciója 2014-2017” című dokumentum elfogadására.

11. Javaslat a fővárosi hajléktalanellátási kapacitás növelése érdekében új ingatlanok bevonására, Addiktológiai Rehabilitációs Intézet létesítésére vonatkozó döntések meghozatalára.

12. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében (Bp. V., Szervita tér 3., Bp. V., Nádor utca 20., Bp. XXIII., Grassalkovich út 128., Bp. V., Dorottya u. 6.).

13. Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. társasági szerződésének módosítására vonatkozó előzetes döntés meghozatalára, valamint a Társaság 2014. évi előzetes üzleti tervének tudomásulvételére.

14. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 2045/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozatának hatályon kívül helyezésére, valamint a Bp. III. ker., Szél u. 16. és Bp. XXII. ker., Nagytétényi út 238001/9 hrsz.-ú ingatlanok cseréjére vonatkozó új szerződés jóváhagyására.

15. Javaslat társtulajdonosi hozzájárulás megadására a Bp. IV. kerület, 76500 hrsz.-ú ingatlanon a HM által építendő ügyeleti és őrépületre.

16. A Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Bp. VIII., Gutenberg tér 3. és Rökk Szilárd u. 3. szám alatti ingatlanok értékesítése.

17. Javaslat a TÉR_KÖZ Városrehabilitációs Pályázaton támogatást elnyert projektek együttműködési megállapodásainak módosítására.

18. Javaslat a BFVT Kft. közszolgáltatásokról szóló keretmegállapodásának 1. sz. módosítására és a 2014. évi éves szerződés megkötésére.

19. Támogatási szerződés a II. János Pál pápa tér úthálózatának megújítási munkáihoz.

20. Javaslat a Budapest X. kerület, Újköztemető főbejárata előtti körforgalmú csomópont létesítéséhez kapcsolódó új közvilágítási hálózat üzemeltetéséről, és az elbontott elemek maradványértékének megtérítéséről szóló megállapodás megkötésének jóváhagyására a BDK Kft.-vel.

21. Javaslat „A Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korszerűsítése” keretében megvalósult beruházás során beszerzendő és beépítendő eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 1. sz. módosítására.

22. Javaslat pályázatok benyújtásának jóváhagyására a KEOP-7.9.0/12 konstrukcióba.

23. Javaslat a „Budapest Szíve Program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem” című, KMOP-5.2.2/A-2008-0003 számú projekt támogatási szerződésének 8. sz. módosítására, valamint a projekt engedélyokiratának 8. sz. módosítása.

24. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Étv. 60. § (10) bekezdésében rögzített hozzájárulási jogának gyakorlására a Budapest XV. kerület, Rákospalota Kerületközpont, KL-VA vasúti terület-Fő út-Kazinczy utca-Régi Fóti út-Cserba Elemér utca-Toldy sor-Illyés Gyula utca-Hubay Jenő tér-Bácska utca-Pázmány Péter utca-87604/1 és 87604/2 helyrajzi számú ingatlanok (Újpesti közúti felüljáró) által határolt területre vonatkozóan.

25. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Étv. 60. § (10) bekezdésében rögzített hozzájárulási jogának gyakorlására a Budapest XIX. kerület, 169171/1 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan.

26. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Étv. 60. § (10) bekezdésében rögzített hozzájárulási jogának gyakorlására a Budapest XIX. kerület, Lajosmizsei vasútvonal menti: Hofherr Albert utca-Sólyom köz-Gránit köz-168200/2 és 168157/4 hrsz.-ú ingatlanok-Áchim András utca-Fadrusz utca-Mészáros Lőrinc utca-Győrffy István tér-Feszty Árpád utca-Ajtósi utca-Katona József utca-Lajosmizsei vasútvonal által határolt területre vonatkozóan.

27. Javaslat a 2013. évi Műemléki Keret pályázatára beérkezett pályázatok elbírálására.

28. Javaslat az „Élet menete” c. szobor feliratának kiegészítésére.

29. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Madách Színház Nonprofit Kft. részére értékhatárt meghaladó fizetési kötelezettséget tartalmazó jogügylet lebonyolításához.

30. Javaslat a 2012. évi „D” jelű - diáksport - pályázat egyes kedvezményezettjeivel kapcsolatos döntésekre.

31. Javaslat elvi hozzájárulás megadásához az UEFA 2020 Labdarúgó Európa-bajnokság pályázatának benyújtása érdekében.

32. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontjával.

33. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

34. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetésére. (I. forduló)

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

141/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetésére. (II. forduló)

2. „A főváros 2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumainak megalapozása és elkészítése” című, KMOP-5.1.1/D2-13-2013-0001 jelű projekt támogatói okiratának tudomásulvétele.

3. Javaslat a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízására.

4. Javaslat a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabi-litációs Zrt. igazgatóságában történő tagcserére.

5. Javaslat a 2014. évi igazgatási szünet elrendelésére a Főpolgármesteri Hivatalban.

6. Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 65/2013. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

7. Javaslat a közútkezeléshez kapcsolódó fővárosi rendeletek módosítására.

8. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására és a FŐKÉTÜSZ Kft. üzletszabályzatának módosítá-sára.

9. Javaslat a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. közszolgáltatási szerződésével kapcsolatos döntésekre.

10. Javaslat a Soroksári Önkormányzattal kötendő pénzeszköz átadás-átvételről szóló megállapodás megkötésére 1238 Budapest, Szigetdűlő középső útja közvilágításának kiépítéséhez szükséges feladatok közös finanszírozására.

11. Budapest, Rákoskeresztúri Újköztemető, 298., 300., és 301. parcella (Nemzeti Gyászpark) nemzeti emlékhely megőrzése, fenntartása, fejlesztése és bemuta-tása.

12. A fővárosi autóbusz-járműpark megújításának bemutatása és ezzel kapcsolatos egyes döntések meghozatala.

13. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között megkötött fejlesztési, megvalósítási és pénzeszköz-átadási megállapodások összehangolásáról a Fővárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetésével.

14. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatására.

15. Javaslat a „KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú „Kőbányai ’Kis-Pongrác’ lakótelep szociális célú városrehabilitációja” c. projekt keretében megvalósuló „Kőbányai ’Kis-Pongrác’ lakótelep köz-világítási rendszerének korszerűsítése” beruházási feladat engedélyokiratának jóváhagyására.

16. Javaslat tagsági jogviszony létesítésére a Magyar Urbanisztikai Társaságban.

17. Javaslat a BKK megvalósításában lévő egyes beruházásokat érintő közműkiváltással kapcsolatos döntések meghozatalára.

18. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár alapító okiratának módosítása.

19. Javaslat működtetői vélemény kiadására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon átszervezéséhez.

20. Javaslat a 2014. évi közművelődési érdekeltségnövelő és muzeális intézmény szakmai támogatása iránti kérelmek benyújtására.

21. Javaslat a „BTM Kiscelli Múzeum revitalizációja engedélyezési szintű építészeti tervei elkészítése” tárgyú engedélyokirat 1. számú módosításának jóváhagyására.

22. Javaslat a „Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása” című engedélyokirat jóváhagyására.

23. Javaslat a „Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott egyes szociális intézmények csótánymentesítése, illetve a csótánymentesség fenntartása a 2014-2019. évekre vonatkozóan” tárgyú közbeszerzési eljárás fedezetének biztosítására.

24. Javaslat a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat engedélyokirat-módosítására a hűtési rendszer kapacitásbővítésének érdekében.

25. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel a visszaigényelt 2012. évi vízterhelési díj felhasználására és a felhasználás ellenőrzésére vonatkozó megvalósítási megállapodás megkötésére, valamint az ehhez kapcsolódó engedélyokirat elfogadására.

26. Javaslat a Budai Vár és környéke közlekedésfejlesztése projekt keretében szükséges vízcsőkiváltások megvalósításához szükséges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, megvalósítási megállapodás és engedélyokirat jóváhagyására.

27. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

28. Javaslat a Bartók Béla Emlékház igazgatójának személyére.

29. Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

A napirend 1. pontja: Javaslat egyszemélyes tulajdonú fővárosi társaságok vezetői javadalmazási szabályzatainak elfogadására.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István, Csomós Miklós, dr. Szentes Tamás

A napirend 2. pontja: Javaslat közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele tárgyában megállapodások megkötésére.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

142/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata között közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele, ellátása tárgyában 2001. évben kötött megállapodás megszüntetéséről szóló, az előterjesztés 2/b. számú melléklete szerinti megállapodást, valamint a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele tárgyú, az előterjesztés 2/c. számú melléklete szerinti megállapodást, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodások aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

143/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele, ellátása tárgyában 2003. évben kötött megállapodás megszüntetéséről szóló, az előterjesztés 3/b. számú melléklete szerinti megállapodást, valamint a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele tárgyú, az előterjesztés 3/c. számú melléklete szerinti megállapodást, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodások aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

144/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata között közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele, ellátása tárgyában 2008. évben kötött megállapodás megszüntetéséről szóló, az előterjesztés 4/b. számú melléklete szerinti megállapodást, valamint a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele tárgyú, az előterjesztés 4/c. számú melléklete szerinti megállapodást, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodások aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

145/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat között közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele, ellátása tárgyában 2009. évben kötött megállapodás megszüntetéséről szóló, az előterjesztés 5/b. számú melléklete szerinti megállapodást, valamint a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele tárgyú, az előterjesztés 5/c. számú melléklete szerinti megállapodást, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodások aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

146/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata között közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele, ellátása tárgyában 2011. évben kötött megállapodás megszüntetéséről szóló, az előterjesztés 6/b. számú melléklete szerinti megállapodást, valamint a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele tárgyú, az előterjesztés 6/c. számú melléklete szerinti megállapodást, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodások aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel kötendő 2014. évi megállapodások megkötésére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

147/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és elfogadja a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által 2013. évre külön megállapodás nélkül az általa üzemeltetett eszközök után nettó 2 515 475 E Ft/év, azaz kettőmilliárd-ötszáztizenötmillió-négyszázhetvenötezer Ft/év bérleti és használati díj, és a monitoring busz üzemeltetési költség továbbszámlázása után nettó 8 268 E Ft, azaz nyolcmillió-kettőszázhatvannyolcezer forint/év + a mindenkor hatályos áfa megfizetését.

Hozzájárul a 2013. év folyamán előleg formájában megfizetett bérleti, használati díj, és a monitoring busz üzemeltetési költség számlával szemben történő elszámolásához. 2013. évre bérleti és használati díj és monitoring busz üzemeltetési költség vonatkozásában további követelése nincs.

148/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök után a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által fizetendő 2014. évi bérleti és használati díjról, valamint a pénzügyi elszámolásokról szóló megállapodást nettó 2 515 475 E Ft/év bérleti díj összeggel az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

149/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a BKSZT projekt keretében beszerzett, Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő monitoring busz 2014. január 1. és 2014. de-cember 31. közötti időszakra szóló elszámolásáról történő megállapodást nettó 689 E Ft/hó összeggel, az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

150/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az előterjesztés - az előterjesztő szóbeli kiegészítése szerinti - 1-2. sz. mellékletei szerinti megállapodások megkötését.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlése

Felelős: Tarlós István

151/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlését megelőző 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóságán keletkezett behajthatatlan követelés leírására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

152/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. § (5) bek. h) pontja, valamint a 47. § (2) bekezdés d) pontja alapján a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóságán keletkezett Furnitur Express 2000 Kft.-vel szemben fennálló 47 955 623 Ft, azaz negyvenhétmillió-kilencszázötvenötezer-hatszázhuszonhárom forint összegű követelése vonatkozásában megállapítja a behajthatatlanság tényét és lemond a követelésről.

Egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy a fentiek alapján tegye meg a szükséges intézkedéseket a behajthatatlan követelés számviteli rendezése érdekében.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

153/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 3. § (5) bek. h) pontja, valamint a 47. § (2) bekezdés d) pontja alapján a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóságán keletkezett Revani Kft.-vel szemben fennálló 7 869 290 Ft, azaz hétmillió-nyolcszázhatvankilencezer-kettőszázkilencven forint összegű követelése vonatkozásában megállapítja a behajthatatlanság tényét és lemond a követelésről.

Egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy a fentiek alapján tegye meg a szükséges intézkedéseket a behajthatatlan követelés számviteli rendezése érdekében.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat a Vksztv. módosítása miatti adatszolgáltatási megállapodás megkötésére a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

154/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 61/B. § (7) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel kötendő megállapodáson keresztül teljesíti, és felkéri a főpolgármestert, hogy a megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal írja alá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. működési engedélyéhez szükséges MEKH által előírt likviditási mutató teljesülésének hosszú távú biztosítására.

Előterjesztők: dr. György István, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

155/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva elfogadja a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel 2012. június 29. napján kötött részvényesi kölcsönszerződés - az előterjesztés melléklete szerinti - módosítását, egyúttal felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlési ülésének napját követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

156/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt (azzal, hogy a Társaság közgyűlésén, mint az érdekelt részvényes képviselője ezen napirendi pont tekintetében szavazati jogát nem gyakorolhatja), és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlési ülésének napja

Felelős: Tarlós István

Javaslat egyszemélyes tulajdonú fővárosi társaságok vezetői javadalmazási szabályzatainak elfogadására.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István, Csomós Miklós, dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

157/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Hutiray Gyula módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés az előterjesztés 3-13. számú mellékletei szerinti Vezetői Javadalmazási Szabályzatokat az alábbi módosítással fogadja el:

„A prémiumfeladatok/teljesítménykövetelmények teljesítése esetén sem fizethető ki a prémium/teljesítménybér összege, ha a vezető állású munkavállaló munkaviszonya a kifizetés esedékességekor annak vétkes magatartása miatt már nem áll fenn. A prémium/teljesítménybér összege kifizetésének esedékessége a Társaság éves mérlege jóváhagyását követő 60 napon belül.”

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

158/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

módosítja az 1809/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, illetve a 7/2014. (I. 29.) Főv. Kgy. határozattal módosított bérpolitikai irányelvek 1. sz. mellékletét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

159/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az 1809/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, illetve a 8/2014. (I. 29.) Főv. Kgy. határozattal módosított bérpolitikai irányelvek 2. sz. mellékletét az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

160/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve jóváhagyja a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Vezetői Javadalmazási Szabályzatát az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 2259/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

161/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve jóváhagyja a BKV Budapesti Közlekedési Zrt. Vezetői Javadalmazási Szabályzatát az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 2258/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

162/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve jóváhagyja a BFVK Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. Vezetői Javadalmazási Szabályzatát az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 956/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

163/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve jóváhagyja a Budapest Film Zrt. Vezetői Javadalmazási Szabályzatát az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 957/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

164/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve jóváhagyja az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. Vezetői Javadalmazási Szabályzatát az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 963/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

165/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve jóváhagyja a BFVT Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Vezetői Javadalmazási Szabályzatát az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

166/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve jóváhagyja a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Vezetői Javadalmazási Szabályzatát az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 969/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

167/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve jóváhagyja a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. Vezetői Javadalmazási Szabályzatát az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 819/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

168/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve jóváhagyja a „Szabályzat a Fővárosi Önkormányzat kulturális ágazatba tartozó, egyszemélyes tulajdonban lévő gazdasági társaságai ügyvezetőinek, egyéb vezető állású munkavállalóinak, valamint felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazására” című szabályzatot az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 1360/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott „Szabályzat a Fővárosi Önkormányzat kulturális ágazatba tartozó, egyszemélyes tulajdonban lévő gazdasági társaságai ügyvezetőinek, egyéb vezető állású munkavállalóinak, valamint felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazására” elnevezésű szabályzatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

169/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok taka-rékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve jóváhagyja a Budapest Esély Nonprofit Kft. Vezetői Javadalmazási Szabályzatát az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 1020/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

170/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve jóváhagyja a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. Vezetői Javadalmazási Szabályzatát az előterjesztés 13. sz. melléklete szerinti tartalommal, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 1099/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Javadalmazási Szabályzatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

171/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 3-13. sz. mellékleteként csatolt vezetői javadalmazási szabályzatokat írja alá, továbbá a döntésről tájékoztassa az érintett társaságok vezető tisztségviselőit annak érdekében, hogy gondoskodjanak a jóváhagyott szabályzatok cégiratok közötti letétbe helyezéséről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

172/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy hívja fel a BVK HOLDING Zrt. igazgatóságát, hogy saját hatáskörben módosítsa a BVK-leányvállalatok Vezetői Javadalmazási Szabályzatát a hatályos bérpolitikai irányelvekkel összhangban.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

173/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a Mötv. 41. § (4) bekezdésére figyelemmel a 160-170/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételére és kiadmányozására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keret-megállapodás 2014. évi éves szerződése megkötésére.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

174/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásához kapcsolódó 2014. évi éves szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat tulajdonosi döntés meghozatalára elővásárlási jogról történő lemondás, valamint tőkeemelés útján történő részesedésszerzés jóváhagyása kapcsán a BKK Zrt. Gellérthegyi Sikló Kft.-ben fennálló üzletrésze vonatkozásában.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

175/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Jobbik-frakció módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján, a BKK Zrt. legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva utasítja az elővásárlásra jogosult BKK Zrt.-t, hogy elővásárlási jogával éljen, és a RÁC SIKLÓ Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban a RÁC Beruházó Befektető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 75%-os tulajdonrészét 2 250 000 Ft-os vételáron vásárolja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

176/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BKK Zrt. legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva jóváhagyja, hogy a BKK Zrt. a Gellérthegyi Sikló Kft.-ben, a jegyzett tőkében történő tőkeemeléssel - a jelenleg fennálló tulajdoni arányok fenntartása érdekében - 100 000 Ft összegű további részesedést szerezzen.

Határidő: 2014. február 28.

Felelős: Tarlós István

177/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BKK Zrt. legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva jóváhagyja, hogy a BKK Zrt. a Rác Beruházó Kft. Gellérthegyi Sikló Kft.-ben fennálló 75%-os, többségi tulajdonrészének átruházása kapcsán elővásárlási jogáról lemondjon.

Határidő: 2014. február 28.

Felelős: Tarlós István

178/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Kinyilvánítja, hogy a Sikló beruházás megvalósításához szükséges terület birtokba adására csak akkor kerülhet sor, ha a beruházáshoz szükséges teljes fedezet rendelkezésre állását a cég 75%-os tulajdonosa bizonyítja a Budapest Főváros Önkormányzata, az I. kerület Budavári Önkormányzat és a Rác Sikló Beruházó Kft. között a Rác Sikló megépítése tárgyában 2009. február 26-án kelt szerződésben foglaltak szerint.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: Javaslat a Széll Kálmán tér felújítására előirányzott 2014. évi támogatás kapcsán szükséges döntésekre.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

179/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a 2014. évi központi költségvetésben nevesített „A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása” feladatra előirányosított 1 000 000 000 Ft felhasználhatósága érdekében előkészített, az előterjesztés mellékletében bemutatott támogatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat „A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal történő gazdálkodás koncepciója 2014-2017.” című dokumentum elfogadására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

180/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy a III. kerületi Gázgyári lakótelep lakásgazdálkodásával kapcsolatos intézkedéseket vizsgáltassa meg a területen kialakult helyzet rendezésével együtt, és a lakótelep rendezésével kapcsolatos javaslatát terjessze be a Fővárosi Közgyűlés következő ülésére.

Határidő: 2014. március 31.

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

181/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő lakásokkal történő gazdálkodás 2014-2017. év közötti időszakra vonatkozó koncepcióját az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a koncepcióban foglaltak szerint, legkésőbb 2017. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Javaslat a fővárosi hajléktalanellátási kapacitás növelése érdekében új ingatlanok bevonására, Addiktológiai Rehabilitációs Intézet létesítésére vonatkozó döntések meghozatalára.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

182/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy a Budapest budai oldalán, a Budapest XI., Budaörsi út 73-75. sz. alatti, 2631 hrsz.-ú, valamint pesti oldalán, a Budapest XIII., Szabolcs u. 33-35. sz. alatti, 28056 hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlanokon, a szállásnyújtó férőhelyeket növelve, a hajléktalanok számára nyújtott szolgáltatások területén kapacitás- és ellátásikör-növelés kerüljenek megvalósításra, amennyiben a kialakításhoz szükséges összes forrást a Kormány a Fővárosi Önkormányzat rendelkezésére bocsátja.

183/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben a Kormány biztosítja a beruházásokhoz szükséges összes anyagi támogatást, valamint az új intézetet az OEP befogadja mint finanszírozott egészségügyi szolgáltatást, az ingatlanok tervezett célnak megfelelő használatához szükséges, annak részletes feltételeit tartalmazó, a tulajdonossal és egyéb érintett résztvevőkkel leegyeztetett tartalmú megállapodásokat terjessze jóváhagyásra a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Kormány, illetve az OEP döntését követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

184/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy amennyiben a Kormány nem biztosítja a beruházáshoz szükséges összes forrást és az OEP nem fogadja be az új intézetet, a feladat nem valósítható meg.

185/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BFVK Zrt. útján gondoskodjon a tervezett ingatlanok kialakításához szükséges mérnöki költségbecslések elvégzéséről, a bekerülési költség meghatározásáról.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

186/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 183/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. határozatban foglaltak teljesülése esetén, az ingatlanok tervezett funkcióinak kialakítását és szakmai minimumfeltételei megteremtését jelentő beruházási/felújítási feladatok ütemezése és megvalósítása, valamint az ingatlanok szakmai működtetésének ellátása érdekében folytasson tárgyalásokat, és az ennek eredményeként született megállapodást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Kormány, illetve az OEP döntését követő 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében. (Bp. V., Szervita tér 3., Bp. V., Nádor u. 20., Bp. XXIII., Grassalkovich út 128., Bp. V., Dorottya u. 6.)

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

187/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a

- Budapest V., 24372/0/A/1 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V., Szervita tér 3. földszintjén található, 204 m2 alapterületű, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 1780/10000 tulajdoni hányaddal;

- Budapest V., 24372/0/A/3 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V., Szervita tér 3. félemelet 3. szám alatt található, 119 m2 alapterületű, iroda megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 1038/10000 tulajdoni hányaddal;

- Budapest V., 24372/0/A/5 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V., Szervita tér 3. I/5. szám alatt található, 117 m2 alapterületű, iroda megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 1021/10000 tulajdoni hányaddal;

- Budapest V., 24372/0/A/7 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V., Szervita tér 3. II/7. szám alatt található, 121 m2 alapterületű, iroda megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 1056/10000 tulajdoni hányaddal,

mindösszesen 250 000 000 Ft + áfa vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

188/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a

- Budapest V., 24658/0/A/2 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V., Nádor utca 20. földszintjén található, 29 m2 alapterületű, iroda megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 60/10000 tulajdoni hányaddal;

- Budapest V., 24658/0/A/3 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V., Nádor utca 20. földszintjén található, 116 m2 alapterületű, iroda megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 241/10000 tulajdoni hányaddal,

mindösszesen 53 500 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

189/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest XXIII., 185904 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest XXIII., Grassalkovich út 128. szám alatt található, 926 m2 alapterületű, „kivett udvar és könyvtár és OTP” megnevezésű ingatlan 272/1000-ed tulajdoni hányada, 51 536 512 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

190/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V., 24487/0/A/74 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest V., Dorottya utca 6. V/509. szám alatt található, 62 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 38/10000 tulajdoni hányaddal, bútorozott állapotban, valamint a Budapest V., 24487/0/A/1 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest V., Dorottya utca 6. pinceszintjén található, a Teremgarázs 34/10000 tulajdoni hányadát kitevő ST31 számon megjelölt, 5,60 m² alapterületű kerékpártároló, mindösszesen 333 299,22 EUR vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. társasági szerződésének módosítására vonatkozó előzetes döntés meghozatalára, valamint a Társaság 2014. évi előzetes üzleti tervének tudomásulvételére.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

191/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. soron következő taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntés meghozatalát:

- A társasági szerződés módosításának jóváhagyását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

192/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. 2014. évi előzetes üzleti tervét az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

193/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza Szabó Árpádot, hogy a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 2045/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozatának hatályon kívül helyezésére, valamint a Bp. III. ker., Szél u. 16. és Bp. XXII. ker., Nagytétényi út 238001/9 hrsz.-ú ingatlanok cseréjére vonatkozó új szerződés jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

194/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontja alapján hatályon kívül helyezi a 2045/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozatot.

195/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontja alapján jóváhagyja és megköti az előterjesztéshez 5. számú mellékletként csatolt csereszerződést, melynek rendelkezései szerint a XXII. ker., Nagytétényi út 238001/9 hrsz.-ú, 5000 m2 területű, kivett telephely megnevezésű ingatlant elcseréli a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. kizárólagos tulajdonában álló III. ker., 18135/7 hrsz.-on kivett vendéglő udvar megnevezéssel nyilvántartott, természetben a 1035 Budapest III. ker., Szél u. 16. sz. alatt található, 1390 m2 alapterületű ingatlannal, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat társtulajdonosi hozzájárulás megadására a Bp. IV. kerület, 76500 hrsz.-ú ingatlanon a HM által építendő ügyeleti és őrépületre.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

196/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Honvédelmi Minisztérium a Budapest IV. kerület, 76500 hrsz.-ú, az állam és az önkormányzat közös tulajdonában álló ingatlanon, az MH 1. sz. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred által használt kikötői területen ügyeleti és őrszolgálati épületet építsen.

- Megköti a Magyar Állam nevében eljáró Honvédelmi Minisztériummal az épület tulajdonjogának rendezésére vonatkozó megállapodást az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti nyilatkozattal megadja a Fővárosi Önkormányzat társtulajdonosi hozzájárulását az ügyeleti és őrépület létesítésével kapcsolatos valamennyi hatósági és szakhatósági engedélyeztetési eljáráshoz, a kivitelezési munkák elvégzéséhez, valamint a beruházással létesített építmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez.

- Felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás, a mellékletét képező helyszínrajz és a nyilatkozat aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: A Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Bp. VIII., Gutenberg tér 3. és Rökk Szilárd u. 3. szám alatti ingatlanok értékesítése.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

197/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 2079/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozatban a Rökk Szilárd utca 3/a. számot Rökk Szilárd utca 3. számra javítja.

198/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva eredményesnek minősíti a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Budapest VIII. ker., 36657/0/A/44 hrsz.-ú, természetben a Gutenberg tér 3. sz. alatti, 240 m² területű, könyvtár megnevezésű ingatlan (a hozzá tartozó 717/10.000 eszmei tulajdoni hányaddal) és a Budapest VIII. ker., 36658/0/A/31 hrsz.-ú, Rökk Szilárd u. 3. sz. alatti, 132 m² területű, könyvtár megnevezésű ingatlan (a hozzá tartozó 604/10.000 eszmei tulajdoni hányaddal) együttes értékesítésére a BFVK Zrt. által kiírt nyilvános egyfordulós pályázati eljárást, azzal, hogy a pályázat nyertese, így az ingatlan vevője: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata (székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67., képviselője: dr. Kocsis Máté polgármester) az általa megajánlott: 75 300 000 Ft + áfa (hetvenötmillió-háromszázezer forint plusz áfa) vételáron.

199/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva jóváhagyja és megköti az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti adásvételi szerződést, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az adásvételi szerződés 1. számú mellékleteként csatolt keretszerződés 6. számú melléklete (igazolás és általános meghatalmazás) alapján meghatalmazottként eljáró BFVK Zrt. vezérigazgatója (Nagyunyomi-Sényi Gábor Antal) általi aláírásáról.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Javaslat a TÉR_KÖZ Városrehabilitációs Pályázaton támogatást elnyert projektek együttműködési megállapodásainak módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

200/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat között, a II. kerület „A fonódó villamoshálózat externális hatásait tompító, szociális kohéziót erősítő lakásfelújítások a II. kerület, Felhévízi városrészében” c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.

Felelős: Tarlós István

201/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata között, a III. kerület „Multifunkciós közösségi tér kialakítása Békásmegyeren - A Heltai Jenő tér melletti lakóterület rehabilitációja” c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.

Felelős: Tarlós István

202/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata között, a IV. kerület „’Találkozzunk többször’ új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.

Felelős: Tarlós István

203/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata között, az V. kerület „V. kerület, Szervita tér megújítása” c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.

Felelős: Tarlós István

204/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata között, az V. kerület „zöldEBb, az EB OVO mintaparkja” c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.

Felelős: Tarlós István

205/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata között, a VI. kerület „Nyugati tér, a Skála Metró előtti terület megújítása” c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.

Felelős: Tarlós István

206/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata között, a VII. kerület „Klauzál tér - Kreatív Belváros Szíve” c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.

Felelős: Tarlós István

207/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VIII. kerület József-városi Önkormányzat között, a VIII. kerület „Európa Belvárosa Program II., a Palotanegyed Kulturális Városmegújítása” c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.

Felelős: Tarlós István

208/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat között, a VIII. kerület „’JÁTSZÓTÁRSAK’ - A II. János Pál pápa téri játszótér közösségi célú fejlesztése” c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.

Felelős: Tarlós István

209/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormány-zata és Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata között, a IX. kerület „Nehru-projekt” c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.

Felelős: Tarlós István

210/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IX. kerület Ferenc-város Önkormányzata között, a IX. kerület „Boldogasszony Iskolanővérek Kolostori Kávéház kialakítása” c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.

Felelős: Tarlós István

211/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között, a X. kerület „A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása” c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.

Felelős: Tarlós István

212/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata között, a XII. kerület „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja” c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 13. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.

Felelős: Tarlós István

213/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata között, a XIV. kerület „Mogyoródi úti közösségi sportpálya funkcióbővítő fejlesztése” c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.

Felelős: Tarlós István

214/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat között, a XVI. kerület „Szilas-patak kerékpáros közösségi park-közösségi zöldterület rehabilitációja” c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 15. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.

Felelős: Tarlós István

215/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata között, a XVII. kerület „Litera-tér multifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében” c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 16. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.

Felelős: Tarlós István

216/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata között, a XVII. kerület „Egészség-kert a Rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja” c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 17. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.

Felelős: Tarlós István

217/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata között, a XVIII. kerület „Kossuth tér közösségi célú komplex megújítása” c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 18. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.

Felelős: Tarlós István

218/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata között, a XVIII. kerület „Lakatos lakótelep közösségi célú városrehabilitációs programja” c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 19. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.

Felelős: Tarlós István

219/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata között, a XIX. kerület „A Kossuth tér rehabilitációja” c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előter-jesztés 20. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.

Felelős: Tarlós István

220/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata között, a XIX. kerület „A Kispesti Jézus Szíve Templom környezetrendezése” c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 21. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.

Felelős: Tarlós István

221/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata között, a XX. kerület „A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal” c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 22. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.

Felelős: Tarlós István

222/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata között, a XXI. kerület „Csepel Városközpont integrált rehabilitációja, 2. ütem” c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 23. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.

Felelős: Tarlós István

223/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata között, a XXI. kerület „RSD csepeli partszakaszának közvilágítás fejlesztése” c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 24. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.

Felelős: Tarlós István

224/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata között, a XXI. kerület „A csepeli Sport-, Szabadidő- és Rendezvényközpont korszerűsítése” c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 25. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.

Felelős: Tarlós István

225/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budafok-Tétény Budapest Főváros XXII. kerületi Önkormányzat között, a XXII. kerület „Budafok-Belváros új piac létesítése és közterületi rehabilitációs program a Játék utca térségében” c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 26. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.

Felelős: Tarlós István

226/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budafok-Tétény Budapest Főváros XXII. kerületi Önkormányzat között, a XXII. kerület „A Stáció lépcső és a budafoki Kálvária és környezete rehabilitációs jellegű megújítása” c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 27. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.

Felelős: Tarlós István

227/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata között, a XXIII. kerület „Molnár-szigeti volt napközis tábor és környezetének komplex rehabilitációja” c. projektről szóló együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 28. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2014. május 15.

Felelős: Tarlós István

228/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a megkötött együttműködési megállapodások alapján a módosított határidők figyelembevételével készítse elő és terjessze a Közgyűlés elé a támogatási szerződéseket.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat a BFVT Kft. közszolgáltatásokról szóló keretmegállapodásának 1. sz. módosítására és a 2014. évi éves szerződés megkötésére.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

229/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a BFVT Kft. közötti közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a Fővárosi Ön-kormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló ren-deletének hatálybalépését követően, a Támogatásokat Vizsgáló Iroda támogató véleményének birtokában a keretmegállapodás módosításának aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

230/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a BFVT Kft. közötti 2014. évi éves közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, 501 800 E Ft ellentételezéssel.

Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a Fővárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló ren-deletének, valamint a keretmegállapodás módosításának hatálybalépését követően az éves szerződés aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Támogatási szerződés a II. János Pál pápa tér úthálózatának megújítási munkáihoz.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

231/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest VIII. kerület, II. János Pál pápa tér úthálózatának megújítási munkáihoz szükséges támogatási szerződést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

232/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatás beérkezését követően a pénzügyi rendezés érdekében az erre vonatkozó költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Közgyűlés elé jóváhagyás céljából.

Határidő: a támogatás beérkezését követően, a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat a Budapest X. kerület, Újköztemető főbejárata előtti körforgalmú csomópont létesítéséhez kapcsolódó új közvilágítási hálózat üzemeltetéséről, és az elbontott elemek maradványértékének megtérítéséről szóló megállapodás megkötésének jóváhagyására a BDK Kft.-vel.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

233/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a „Budapest X. kerület, Újköztemető főbejárata előtti körforgalmú csomópont útépítési és forgalomtechnikai munkái, továbbá a csomóponti ágakon átvezető gyalogos átkelőhelyek létesítése” c. projekt megvalósítása során elbontásra került közvilágítási hálózat értékének megtérítése tárgyú megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat „A Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korszerűsítése” keretében megvalósult beruházás során beszerzendő és beépítendő eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 1. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

234/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti „A Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korszerűsítése” keretében megvalósult beruházás során beszerzendő és beépítendő eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a BGYH Zrt. felügyelőbizottságának és a BVK Zrt. igazgatóságának jóváhagyását követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Javaslat pályázatok benyújtásának jóváhagyására a KEOP-7.9.0/12 konstrukcióba.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

235/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a KEOP-7.9.0/12 jelű pályázati kiírásra „A volt Óbudai Gázgyár területén történő kármentesítési munkálatok előkészítésének kiegészítő feladatai” című pályázat benyújtását.

Határidő: 2014. február 28.

Felelős: Tarlós István

236/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a KEOP-7.9.0/12 jelű pályázati kiírásra a „Környezeti kármentesítési, műszaki beavatkozási lehetőségek vizsgálata és tervezése a Budapest XVIII. kerület 140018/3 hrsz.-ú ingatlanon (Cséry-telep)” című pályázat benyújtását.

Határidő: 2014. február 28.

Felelős: Tarlós István

237/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a KEOP-7.9.0/12 jelű pályázati kiírásra a „Budapesti szennyvíziszapok kezelése és hasznosítása” című pályázat benyújtását.

Határidő: 2014. február 28.

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: Javaslat a „Budapest Szíve Program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem” című, KMOP-5.2.2/A-2008-0003 számú projekt támogatási szerződésének 8. sz. módosítására, valamint a projekt engedélyokiratának 8. sz. módosítása.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

238/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a „Budapest Szíve Program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem” című, KMOP-5.2.2/A-2008-0002 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 8. sz. módosítását az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

239/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budapest Szíve Program Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem” tárgyú beruházási engedélyokirat 8. számú módosítását az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az okirat aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Étv. 60. § (10) bekezdésében rögzített hozzájárulási jogának gyakorlására a Budapest XV. kerület, Rákospalota Kerületközpont, KL-VA vasúti terület-Fő út-Kazinczy utca-Régi Fóti út-Cserba Elemér utca-Toldy sor-Illyés Gyula utca-Hubay Jenő tér-Bácska utca-Pázmány Péter utca-87604/1 és 87604/2 helyrajzi számú ingatlanok (Újpesti közúti felüljáró) által határolt területre vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

240/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Szabályozási Kerettervben meghatározott keretövezet figyelembevétele helyett a Fővárosi Településszerkezeti Terv területfelhasználásának megfelelő egyéb alkalmazható keretövezetnek megfelelő - Budapest XV. kerület, Rákospalota Kerületközpont, KL-VA vasúti terület-Fő út-Kazinczy utca-Régi Fóti út-Cserba Elemér utca-Toldy sor-Illyés Gyula utca-Hubay Jenő tér-Bácska utca-Pázmány Péter utca-87604/1 és 87604/2 helyrajzi számú ingatlanok (Újpesti közúti felüljáró) által határolt területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Tervben az alábbi területeken meghatározott - építési övezetekhez a hozzájárulását megadja:

- Illyés Gyula utca-Régi Fóti út-Epres sor-Széchenyi tér-Bácska utca-Bocskai utca által határolt területen VK/XV/SP, VK/XV/AI, VK/XV/4 jelű építési övezetek és Z-KK/XV/2 jelű övezet;

- Deák utca-Fő út-vasút-közúti felüljáró által határolt területen VK/XV/EV jelű építési övezet, Z-KP/XV/1 és KL-KT/XV jelű övezetek.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: az értesítésre: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Étv. 60. § (10) bekezdésében rögzített hozzájárulási jogának gyakorlására a Budapest XIX. kerület, 169171/1 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

241/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest XIX. kerület, 169171/1 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan, a Fővárosi Szabályozási Kerettervben meghatározott keretövezet figyelembevétele helyett a Fővárosi Településszerkezeti Terv területfelhasználásának megfelelő egyéb alkalmazható keretövezetnek megfelelő IZ-XIX/S építési övezet megállapításához a hozzájárulását megadja.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: az értesítésre: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Étv. 60. § (10) bekezdésében rögzített hozzájárulási jogának gyakorlására a Budapest XIX. kerület, Lajosmizsei vasútvonal menti: Hofherr Albert utca-Sólyom köz-Gránit köz-168200/2 és 168157/4 hrsz.-ú ingatlanok-Áchim András utca-Fadrusz utca-Mészáros Lőrinc utca-Győrffy István tér-Feszty Árpád utca-Ajtósi utca-Katona József utca-Lajosmizsei vasútvonal által határolt területre vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

242/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Szabályozási Kerettervben meghatározott keretövezet figyelembevétele helyett a Fővárosi Településszerkezeti Terv terület-felhasználásának megfelelő egyéb alkalmazható keretövezetnek megfelelő - (Budapest XIX. kerület, Lajosmizsei vasútvonal menti: Hofherr Albert utca-Sólyom köz-Gránit köz-168200/2 és 168157/4 hrsz.-ú ingatlanok-Áchim András utca-Fadrusz utca-Mészáros Lőrinc utca-Győrffy István tér-Feszty Árpád utca-Ajtósi utca-Katona József utca-Lajosmizsei vasútvonal által határolt területre vonatkozóan) Budapest XIX. kerület Kispest Önkormányzata képviselő-testületének a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 43/2000. (XI. 24.) ök. rendelet módosítási javaslatában foglaltak szerint -, az I-XIX/SZ, M-XIX/INT építési övezet és KL-VA-XIX övezet megállapításához a hozzájárulását megadja.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: az értesítésre: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Javaslat a 2013. évi Műemléki Keret pályázatára beérkezett pályázatok elbírálására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

243/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2013. évi Műemléki Keretet az alábbiak szerint ítéli oda az előterjesztés 5. sz. mellékletében szereplő értékelési lapokon részletezett felhasználásra, és egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a pályázatot benyújtókat írásban értesítse és a nyertes pályázókkal kösse meg a megállapodást az 1511/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott pályázati kiírás mellékletét képező „Megállapodás” minta szerint meghatározott feltételekkel.

Sor-
szám
Cím Támogatási
javaslat
1. I. kerület, Attila út 43. 2 800 000
2. I. kerület, Attila út 43. -
3. I. kerület, Attila út 133. 500 000
4. I. kerület, Fő utca 11-13. 700 000
5. II. kerület, Fő utca 75. 1 500 000
6. II. kerület, Szilágyi Erzsébet fasor 17-21. -
7. II. kerület, Szilágyi Erzsébet fasor 45/A-B -
8. II. kerület, Vitéz utca 14. -
9. III. kerület, Laktanya utca 2. 600 000
10. V. kerület, Akadémia utca 9. -
11. V. kerület, Akadémia utca 11. 1 500 000
12. V. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 76. -
13. V. kerület, Bihari János utca 20. -
14. V. kerület, Garibaldi utca 7. 300 000
15. V. kerület, Károlyi Mihály utca 16. 900 000
16. V. kerület, Kossuth Lajos utca 14-16. -
17. V. kerület, Nagy Ignác utca 14. 1 000 000
18. V. kerület, Régi posta utca 15. 500 000
19. VI. kerület, Benczúr utca 48. -
20. VI. kerület, Eötvös utca 32. 200 000
21. VI. kerület, Lázár utca 10. -
22. VI. kerület, Liszt Ferenc tér 2. -
23. VII. kerület, Király utca 9. -
24. VII. kerület, Kertész utca 36. 1 500 000
25. VII. kerület, Városligeti fasor 47. -
26. VIII. kerület, József körút 9. 800 000
27. VIII. kerület, József körút 11. 2 000 000
28. VIII. kerület, Népszínház utca 22. 5 000 000
29. VIII. kerület, Puskin utca 19. 500 000
30. VIII. kerület, Rákóczi út 57/A-B 400 000
31. VIII. kerület, Vajda Péter utca 43. 300 000
32. IX. kerület, Angyal utca 35. -
33. IX. kerület, Üllői út 23. 1 300 000
34. X. kerület, Óhegy utca 11. 200 000
35. X. kerület, Szent László tér 34. 1 800 000
36. XI. kerület, Bertalan Lajos utca 20. 100 000
37. XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 55. 300 000
38. XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 57. 300 000
39. XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 59. -
40. XII. kerület, Városmajor utca 50/B 200 000
41. XIII. kerület, Balzac utca 37. -
42. XIII. kerület, Felka utca 3. -
43. XIII. kerület, Hajós Alfréd sétány 700 000
44. XIII. kerület, Pannónia utca 9. -
45. XIII. kerület, Pozsonyi út 38. -
46. XIII. kerület, Szent István körút 14. -
47. XIII. kerület, Szent István körút 28. -
48. XIV. kerület, Ajtósi Dürer sor 39. 1 000 000
49. XIV. kerület, Hermina út 23. -
50. XVI. kerület, Hősök tere 10-11. -
51. XVI. kerület, Rózsalevél utca 46. 200 000
52. XVI. kerület, Májusfa utca 5. 500 000
53. XVIII. kerület, Gulner Gyula utca 2. -
54. XIX. kerület, Kós Károly tér 6. 1 200 000
55. XIX. kerület, Kós Károly tér 9. 600 000
56. XIX. kerület, Kós Károly tér 12-13. 600 000
57. XXII. kerület, Péter Pál utca 39. -
Összesen: 30 000 000

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Javaslat az „Élet menete” c. szobor feliratának kiegészítésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

244/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az Élet Menete Alapítvány kérelmére - és költségviselése mellett - az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése értelmében a Kelemen Zénó szobrászművész által az „Élet menete” címmel készített, az V. kerület, Március 15. téren, az Erzsébet híd déli hídfője melletti zöldterületen elhelyezendő kompozíció kiegészítését, melynek értelmében a műhöz vezető 21 db járólapon 21 haláltábor neve kerül feltüntetésre a következők szerint: Auschwitz-Birkenau, Mauthausen, Buchenwald, Dachau, Dörnhau, Bergen-Belsen, Ravensbrück, Belzec, Sobibor, Treblinka, Chelmno, Majdanek, Dora-Mittelbau, Neuengamme, Flossenbürg, Gross-Rosen, Jasenovac, Malij-Trosztenec, Płaszów, Stutt-hof, Strasshoff.

Határidő: a határozat megküldésére a döntést követő 20 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Madách Színház Nonprofit Kft. részére értékhatárt meghaladó fizetési kötelezettséget tartalmazó jogügylet lebonyolításához.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

245/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul, hogy a Madách Színház Nonprofit Kft. „60 nm megjelenítő felületű mobil, flexibilis ledfal rendszer” beszerzését nemzetközi közbeszerzési eljárás keretében meghirdesse, és a sikeres eljárást követően a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást igénylő ajánlattevőtől - saját erőből, a Fővárosi Önkormányzat anyagi hozzájárulása nélkül - maximum nettó 290 000 euró (azaz kettőszázkilencvenezer euró) értékben megvásárolja.

A napirend 30. pontja: Javaslat a 2012. évi „D” jelű - diáksport - pályázat egyes kedvezményezettjeivel kapcsolatos döntésekre.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

246/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

módosítja a 2561/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. határozatot akként, hogy az előterjesztés 3. számú mellékletének 20. sor szerinti (Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola) 50 E Ft összegű támogatását, valamint az előterjesztés 4. számú mellékletének 9. sor szerinti (Vajk - Sziget Általános Iskola) 50 E Ft összegű, 27. sor szerinti (Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium) 50 E Ft összegű, és 48. sor szerinti (ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola) 200 E Ft összegű támogatását visszavonja, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a döntéssel érintett szervezetek tájékoztatásáról.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Javaslat elvi hozzájárulás megadásához az UEFA 2020 Labdarúgó Európa-bajnokság pályázatának benyújtása érdekében.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

247/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

előzetes hozzájárulását adja, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség pályázatot nyújtson be az UEFA 2020 Labdarúgó Európa-bajnokság egyes mérkőzéseinek Budapesten történő megrendezésének érdekében.

248/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy adja ki azt a nyilatkozatot, mely szerint a rendező városi szerződés aláírására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 22. § (3) bekezdése alapján jogosult.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

249/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség által elkészített UEFA 2020 Labdarúgó Európa-bajnokság megrendezésére vonatkozó pályázatot és a rendező városi szerződést a Fővárosi Közgyűlés áprilisi ülésére terjessze elő.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés áprilisi ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontjával.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

250/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az együttműködési megállapodást a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontjával az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

251/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel a 252-253/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra - elfogadja.

252/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Az 514/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. június 30-ra módosítja;

- az 1672-1673/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja;

- a 2246/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja;

- a 82/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. június 30-ra módosítja;

- a 2504/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja;

- a 2157/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja;

- a 2332/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. május 31-re módosítja;

- a 633-634/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét folyamatos határidőre módosítja;

- a 2006-2007/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja;

- a 2008/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja;

- a 822/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. május 30-ra módosítja;

- a 953/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. szeptember 30-ra módosítja;

- az 1011/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja;

- az 1105/2013. (VI. 12.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. április 30-ra módosítja;

- az 1192/2013. (VI. 12.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. május 31-re módosítja;

- az 1345/2013. (VI. 12.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. június 30-ra módosítja;

- az 1448/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. április 30-ra módosítja;

- az 1575/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. május 31-re módosítja;

- az 1588/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. május 31-re módosítja.

253/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

A 2815/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2395/2012. (X. 31.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 383/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1129/2013. (VI. 12.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1799-1801/2013 (XI. 14.) Főv. Kgy. határozatokat hatályon kívül helyezi.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

254/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és a rendkívüli ülés 17. pontjaként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatójának személyére” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

255/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a rendes ülés napirendi pontjainak megtárgyalása után azonnal a rendkívüli ülésével folytatja munkáját.

A napirend 34. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetésére. (I. forduló)

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

256/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Somfai Ágnes módosító javaslatát, mely szerint:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
889901 Szabadság oszlopa emlékmű felállítását előkészítő ideiglenes bizottság 10 000
Kábítószerügyi egyeztető fórum felélesztése 10 000
711202 Külföldi kiutazások keretének csökkentése 10 000
814101 Fővárosi tulajdonú és kezelésű utak nem kiemelt fasorai fáinak pótlására keret 10 000
Új sor: Komplex drogprevenciós nyílt pályázati keretösszeg a fenti feladatokat ellátó szervezetek számára 50 000
930001 Általános tartalék 50 000
Új sor: támogatási keretösszeg a fenti feladatokat ellátó szervezetek számára nyílt pályázaton való részvétel önrészéhez 20 000
930001 Általános tartalék 20 000
814101 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. 10 000
930001 Általános tartalék 10 000
884301 Környezetvédelmi szakmai feladatok 30 000
Budapest Főváros energetikai koncepciójának aktualizálása, önkormányzati intézmények energiastratégiájának kidolgozása
930001 Általános tartalék 30 000
880802 Főépítészi feladatok 25 000
930001 Általános tartalék 25 000
200001 Szociálpolitikai feladatok (Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály) 40 000
Új sor: Összefogás Közalapítvány
930001 Általános tartalék 40 000
Új sor: SNI gyermekeket ellátó non-profit szervezetek támogatása 40 000
930001 Általános tartalék 40 000

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

257/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Kaltenbach Jenő módosító javaslatát, mely szerint:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
710902 Igazgatási apparátus kiadásai 100 000
Új címsor: részvételi költségvetés
- Városháza köztér részvételi tervezés
- fővárosi energiahatékonysági program
- fővárosi szociális lakásprogram
100 000
711802 Brüsszeli képviselet 10 000
Új sor: Gyerekvédelmi feladatok 40 000
930001 Általános tartalék 30 000

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

258/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Hanzély Ákos módosító javaslatát, mely szerint:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
830402 Városi TV Alapítvány 45 000
Új sor: Kulturális támogatási pályázati keret létrehozása civil szervezetek számára (pl. ArtMozik) 45 000
711002 Hivatali intézmények PR-e 30 000
912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka 20 000
911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása 50 000

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

259/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Somfai Ágnes módosító javaslatát, mely szerint:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
823001 FKF Zrt. Köztisztasági és hulladékgazdálkodási feladatok
Új alsor: Új közterületi hulladékgyűjtők kihelyezése
200 000
930001 Általános tartalék 200 000
3) Közmű, környezetvédelmi és egyéb feladatok (Városüzemeltetési Főosztály)
Új sor: Előirányzat vizsgálat elvégzésére és program kidolgozására a fás szárú növények védelmében a téli síkosságmentesítéssel összefüggésben
2 000
930001 Általános tartalék 2 000

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

260/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a bevételi és kiadási főösszeget 316 511 778 E Ft-ban határozza meg.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

261/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi, hogy 2015-2017-ig - az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján definiált - saját bevételeinek összege várhatóan 412 539 M Ft, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség várhatóan 23 005 M Ft.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére