A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2014. február 26-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből * 

A napirend 1. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetésére. (II. forduló)

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

262/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2013. évi pénzmaradvány elszámolása során kimutatott szabad pénzmaradványt céltartalékon el kell különíteni a 2015-2017. években képződő halmozott forráshiány finanszírozására mindaddig, amíg a belső tartalékok és a külső többletforrások bevonásának lehetősége nem tisztázott.

Határidő: a közgyűlési döntést követően folyamatosan

Felelős: Tarlós István

263/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg mindazon lehetőségeket, amelyek tovább javíthatják a Fővárosi Önkormányzat pénzügyi pozícióját és hozzájárulhatnak a következő 7 éves uniós költségvetési időszak fejlesztéseinek előkészítéséhez.

Határidő: 2014. október 31.

Felelős: Tarlós István

264/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a következő európai uniós költségvetési időszakra való tekintettel a fejlesztési feladatok finanszírozása érdekében a 2015-2017. években 3 Mrd Ft összegben elkülönített pályázati önrészt szerepeltessen.

Határidő: a 2015-2017. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

265/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

A BKK Zrt. által az önkormányzatnak az adott menetrendi évre vonatkozó javaslatát és közlekedésszervezői forrásigényét az önkormányzat tárgyévi elfogadott költségvetésére tekintettel kell elkészítenie.

266/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a többéves kihatással járó hivatali feladatoknál a Fővárosi Közgyűlés egyedi döntése szükséges a dologi kiadásokhoz kapcsolódó beszerzési, közbeszerzési eljárásokhoz nyújtandó fedezet biztosítása érdekében.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről az előterjesztés - módosított számozás szerinti - 10. számú melléklete, és az azt módosító előterjesztői kiegészítések szerinti tartalommal.

A napirend 2. pontja: „A főváros 2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumainak megalapozása és elkészítése” című, KMOP-5.1.1/D2-13-2013-0001 jelű projekt támogatói okiratának tudomásulvétele.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

267/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a támogatás folyósításának előfeltételeként a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ROP IH képviseletében eljáró Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft., mint Közreműködő Szervezet által Budapest Főváros Önkormányzata részére kibocsájtott támogatói okiratot.

Határidő: 2014. március 15.

Felelős: Tarlós István

268/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Meg kívánja valósítani 2014-ben „A főváros 2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumai-nak megalapozása és elkészítése” című feladatot uniós társfinanszírozással 139 991 E Ft összköltséggel. A feladat megvalósítása önkormányzati saját forrás biztosítását nem igényli.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Tarlós István

269/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében tervbe vesz 139 991 E Ft-ot a „853501 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről” cím bevételi előirányzatán, ezzel egyidejűleg 91 627 E Ft-ot tervbe vesz a „880802 Főépítészi és városrendezési feladatok” cím kiadási előirányzatán, és 39 656 E Ft-ot a „913001 Céltartalék a 2014-2020-as programozási időszak tervdokumentumainak utófinanszírozással fedezett kiadásaira” cím kiadási előirányzatán, továbbá 8 708 E Ft-ot a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatán a Fővárosi Önkormányzat által megelőlegezett, és a támogató által támogatott személyi és bérjellegű kifizetésekre.

A feladat összköltsége 139 991 E Ft (ebből KMOP támogatás: 139 991 E Ft).

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Javaslat a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

270/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a napirend vitáját lezárja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

271/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

a Vagyonrendelet 56. § (2) bekezdés b) pontja alapján megválasztja Eszenyi Enikőt a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2014. március 1. napjától 2015. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra, bruttó 900 000 Ft/hó, azaz kilencszázezer forint/hó munkabér megállapításával. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2014. március 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. igazgatóságában történő tagcserére.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

272/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- tudomásul veszi Süle László (a. n.: Teke Lenke, lakcím: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 92.) lemondását a Társaság igazgatóságában betöltött igazgatósági tagi és elnöki tisztségéről 2014. február 28-ai hatállyal;

- a megüresedő igazgatósági helyre és az igazgatóság elnökének megválasztja Wertán Zsolt Zoltánt (a. n.: Görgényi Kinga, lakcím: 1068 Budapest, Felsőerdősor utca 11.) 2014. március 1-jétől 2016. július 1-jéig, díjazását 225 000 Ft /hó összegben állapítja meg.

- felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat a 2014. évi igazgatási szünet elrendelésére a Főpolgármesteri Hivatalban.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 12/2014. (III. 13.) Főv. Kgy. rendeletét a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 6. pontja: Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 65/2013. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 13/2014. (III. 13.) Főv. Kgy. rendeletét a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 65/2013. (IX. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 7. pontja: Javaslat a közútkezeléshez kapcsolódó fővárosi rendeletek módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 14/2014. (III. 13.) Főv. Kgy. rendeletét a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Megalkotja 15/2014. (III. 13.) Főv. Kgy. rendeletét a fővárosi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló 12/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 8. pontja: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására és a FŐKÉTÜSZ Kft. üzletszabályzatának módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 16/2014. (III. 13.) Főv. Kgy. rendeletét a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

273/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. üzletszabályzatát az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 9. pontja: Javaslat a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. közszolgáltatási szerződésével kapcsolatos döntésekre.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

274/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tüttő Kata módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, vizsgáltassa meg és tárja fel a FŐKÉTÜSZ Kft. nem hatékony működésének okait, azonosítsa a Társaság jelentős veszteségét okozó működési hiányosságokat, állapítsa meg, kik okozták a Társaság 1 Mrd Ft összeget meghaladó veszteségét, intézkedjen azok felelősségre vonásáról. A vizsgálat megállapításairól tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést.

Határidő: 2014. március 31.

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

275/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy a FŐKÉTÜSZ Kft. számára biztosított kompenzáció összegét - az árakat meghatározó - Magyarország Kormányától igényelje.

Határidő: 2014. március 31.

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

276/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az előterjesztés 5. sz. mellékletében található táblázat szerinti 3807 Ft/munkaegység számított díjat, mint a 2014. évi díjkompenzáció alapját képező számított díj mértékét.

277/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

A 2014. évi költségvetésben a „815801 Kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok” címen rendel-kezésre álló 1 026 000 E Ft értékű díjkompenzáció összegéből 256 500 E Ft-ot a január 1-jétől március 31-ig terjedő időszakra, 769 500 E Ft-ot az április 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra biztosít.

278/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-vel a közszolgáltatási szerződés 2. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal - a január 1-jétől március 31-ig terjedő időszakra 256 500 E Ft biztosításával -, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

279/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-vel a közszolgáltatási szerződés folytonosságát biztosító új közszolgáltatási szerződést az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal - az április 1-jétől de-cember 31-ig terjedő időszakra 769 500 E Ft biztosításával - és felkéri a főpolgármestert a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Iroda (TVI) jóváhagyó állásfoglalásának beérkezését követő aláírására.

Határidő: a TVI döntésének beérkezése után 30 nappal, de a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését nem megelőzően

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat a Soroksári Önkormányzattal kötendő pénzeszköz átadás-átvételről szóló megállapodás megkötésére 1238 Budapest, Szigetdűlő középső útja közvilágításának kiépítéséhez szükséges feladatok közös finanszírozására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

280/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest XXIII. kerület Soroksár, Szigetdűlő középső útja közvilágításának megvalósítása érdekében az előterjesztés 4. sz. mellékleteként csatolt pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

281/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár közigazgatási területén elhelyezkedő Budapest, Meddőhányó út középső része (184098 hrsz.), Szigetdűlő középső útja (196612 hrsz.), valamint a 184964 hrsz.-on nyilvántartott terület közvilágításához kapcsolódó feladat végrehajtására - bruttó 34 290 E Ft várható becsült összköltséggel -, az 1971/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján.

Határidő: a 2014. évi költségvetés elfogadása

Felelős: Tarlós István

282/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján jóváhagyja a 006884. számú „Soroksári közvilágítás bővítés” tárgyú feladat engedélyokiratát az előterjesztői kiegészítés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 8 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Budapest Rákoskeresztúri Újköztemető, 298., 300., és 301. parcella (Nemzeti Gyászpark) nemzeti emlékhely megőrzése, fenntartása, fejlesztése és bemutatása.

Előterjesztők: dr. György István, Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

283/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Nemzeti Gyászpark, Rákoskeresztúri Újköztemető 298., 300. és 301. parcellához kapcsolódó, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Fővárosi Önkormányzat közötti támogatási szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

284/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 2014. évi költségvetésben tervbe vesz 5 400 E Ft összegű támogatást a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, valamint a „914901 Céltartalék a Nemzeti Gyászpark megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére és bemutatására” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatán.

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

285/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a nemzeti emlékhely megőrzése, fenntartása, fejlesztése és bemutatása feladat végrehajtásához kapcsolódó döntések meghozatala érdekében a Budapesti Temetkezési Intézettel kötendő szerződéstervezetet a Közgyűlés soron következő ülésére terjessze be a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között megkötött fejlesztési-, megvalósítási és pénzeszköz átadási megállapodások összehangolásáról a Fővárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetésével.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

286/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Fővárosi P+R rendszerű parkolók fejlesztése és kivitelezése” beruházás engedélyokiratának módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

287/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése” beruházásra vonatkozó szerződés módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

288/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés” beruházás engedélyokiratának módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

289/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés” beruházásra vonatkozó szerződés módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

290/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „2014-2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja” feladat engedélyokiratának 1. számú módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

291/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „2014-2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja” feladatról szóló megvalósítási megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

292/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az „1-3-as villamosvonalak továbbfejlesztése I. ütem” beruházásra vonatkozó szerződés módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

293/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Budapest kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása” beruházásra vonatkozó szerződés módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

294/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az „Elektronikus alapú jegyrendszer bevezetésének előkészítése” beruházásra vonatkozó szerződés módosítását az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

295/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem (önerő)” beruházásra vonatkozó szerződés módosítását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

296/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Dunai hajózás fejlesztése” beruházásra vonatkozó szerződés módosítását az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

297/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „2011. évi stratégiai tervezési keret feladatok lezárása” feladatról szóló fejlesztési megállapodás 2. sz. módosítását az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

298/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „42-es villamos fejlesztés, előkészítés” beruházásra vonatkozó szerződés módosítását az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

299/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az „Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése” beruházásra vonatkozó szerződés módosítását az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

300/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Jegykiadó automaták beszerzése, telepítése, üzemeltetése (TVM)” beruházásra vonatkozó szerződés módosítását az előterjesztés 13. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

301/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja „Az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó ügyfélcentrum kialakításával összefüggő feladatok megvalósítása” feladatról szóló fejlesztési megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

302/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „FUTÁR projekt befejezése” beruházásra vonatkozó szerződés módosítását az előterjesztés 15. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

303/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport” beruházás engedélyokiratának módosítását az előterjesztés 16. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

304/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „2009. évi felüljáró felújítása 2. csoport” beruházásra vonatkozó szerződés módosítását az előterjesztés 16. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

305/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „VIII. Kerepesi úti „Százlábú” híd felújítása” beruházás engedélyokiratának módosítását az előterjesztés 17. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

306/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „VIII., Kerepesi úti ’Százlábú’ híd felújítása” beruházásra vonatkozó szerződés módosítását az előterjesztés 17. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

307/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „X., Sibrik Miklós úti híd felújítása” beruházás engedélyokiratának módosítását az előterjesztés 18. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

308/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „X., Sibrik Miklós úti híd felújítása” beruházásra vonatkozó szerződés módosítását az előterjesztés 18. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

309/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „2011. évi híd és műtárgy felújítások 2. csoport” feladat engedélyokiratának 3. számú módosítását az előterjesztés 19. sz. melléklete szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

310/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „2011. évi felüljáró felújítása 2. csoport” feladatról szóló megvalósítási megállapodás 2. sz. módosítását az előterjesztés 19. sz. melléklete szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

311/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „2013. évi híd és műtárgy felújítások” beruházás engedélyokiratának módosítását az előterjesztés 20. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

312/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Hídfelújítások munkáinak megvalósítására” beruházásra vonatkozó szerződés módosítását az előterjesztés 20. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

313/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Tagi hitel megállapodás BKK fejlesztések áfatartalmának Átmeneti Finanszírozására 2014.” feladatról szóló tagi hitel megállapodást az előterjesztés 21. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

314/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy tájékoztassa a BKK vezetését arról, hogy a BKK a jóváhagyott költségvetési rendelet 2014. évi előirányzatai mértékéig nyújthat be projektfinanszírozási igényt, és e mértékig vállalhat új kötelezettséget 2014-re, valamint a 2014. évi tényleges kifizetések nem haladhatják meg az éves előirányzatot, még akkor sem, ha erre egyébként a megkötött, de még nem módosított megvalósítási megállapodások, beruházási megál-lapodások, fejlesztési megállapodások lehetőséget adnának, továbbá felkéri a főpolgármestert arra is, hogy a BKK Zrt.-vel kötött valamennyi megva-lósítási megállapodás, beruházási megállapodás, fejlesztési megállapodás költségvetéssel való összhangjának megteremtése érdekében a februári közgyűlésen nem módosított szerződéseket terjessze be a Közgyűlés soron következő ülésére. Ez a határozat nem vonatkozik a budai fonódó és kapcsolódó beruházás nevű projektre.

Határidő: a tájékoztatásra 10 nap; az előterjesztésre a Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

315/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a 2013. október 8. napján aláírt Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal kötött támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a módosító szerződés aláírására.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

316/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2014-ben nemzetközi támogatásból megvalósuló projektjeinek befejezése érdekében legfeljebb 74 M Ft visszatérítendő támogatást nyújt.

317/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány között, az előterjesztői kiegészítés 3. sz. melléklete szerinti megállapodást.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

318/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítványnak nyújtandó 74 000 E Ft összegű visszatérítendő támogatást szerepelteti Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a „838502 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése előirányzatán, valamint a „852701 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatán.

Határidő: a 2014. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Javaslat a „KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú „Kőbányai ’Kis-Pongrác’ lakótelep szociális célú városrehabilitációja” c. projekt keretében megvalósuló „Kőbányai ’Kis-Pongrác’ lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése” beruházási feladat engedélyokiratának jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

319/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Kőbányai ’Kis-Pongrác’ lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése” beruházási feladat engedélyokiratát az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az okirat aláírására.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet jóváhagyását követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat tagsági jogviszony létesítésére a Magyar Urbanisztikai Társaságban.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

320/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat a Magyar Urbanisztikai Társaság jogi tagja kíván lenni, mert saját munkájában fontosnak tartja a Társaság által képviselt szakmai törekvéseket és szakszerűséget, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy hivatalos levélben kérje a Fővárosi Önkormányzat felvételét.

Határidő: 2014. március 15.

Felelős: Tarlós István

321/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 2014. évi költségvetésben a MUT tagsági díj fedezetére a Városépítési Főosztály kezelésébe tartozó „881102 Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj” címen tartós jelleggel 500 E Ft kiadási előirányzatot biztosít.

Határidő: a 2014. évi költségvetés hatálybalépése

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat a főváros egyes beruházásait érintő közműkiváltással kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

322/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi, hogy a BKK Zrt. az „1-es és 3-as villamosvonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” c. projekt kivitelezési területén elhelyezkedő ELMŰ Hálózati Kft. közcélú hálózatának kiváltására vonatkozó „Megállapodás közcélú hálózat átadás-átvételéről” tárgyú megállapodásokat az előterjesztés 1., 2. és 3. számú mellékleteiben meghatározott tartalommal köti meg.

323/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az „1-3-as villamosvonalak továbbfejlesztése I. ütem” feladatról szóló pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 4. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 17/2014. (III. 13.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

324/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a jövőben indítandó projektek, beruházások előkészítésekor, a megvalósításhoz szükséges közműkiváltás részét képező közmű elbontáskori értékének fedezete, előzetes becslés alapján kerüljön betervezésre a megvalósítás költségei közé.

Határidő: a beruházások, projektek tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatójának személyére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

325/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva megbízza - határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyának változatlan fenntartása mellett - dr. Fodor Pétert a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.) magasabb vezetői - főigazgatói - feladatainak ellátásával öt évre terjedő határozott időtartamra, 2014. március 1-jétől 2019. február 28. napjáig bruttó 907 140 Ft havi illetmény megállapításával.

Határidő: 2014. március 1.

Felelős: Tarlós István

326/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2014. március 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár alapító okiratának módosítása.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

327/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár alapító okiratának módosítását az előterjesztői kiegészítés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztői kiegészítés 3. számú mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, valamint azoknak a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat működtetői vélemény kiadására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon átszervezéséhez.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

328/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerületének a Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon - gyermekotthoni szakmai egységének megszüntetésére vonatkozó - átszervezésére irányuló szándékát az előterjesztés mellékletében foglalt megkeresés szerint, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

329/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja az Oktatási Bizottságnak a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 6. számú melléklete 7.6. pontjában meghatározott hatáskörét, és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerületének a Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon nevének Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium névre történő megváltoztatására irányuló szándékát, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat a 2014. évi közművelődési érdekeltségnövelő és muzeális intézmény szakmai támogatása iránti kérelmek benyújtására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

330/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet alapján közművelődési érdekeltségnövelő kérelmet nyújt be a Budapesti Művelődési Központ eszközfejlesztése érdekében: a kérelmezett támogatás összege 1500 E Ft, önrész 1500 E Ft. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletében csatolt űrlap aláírására.

Határidő: 2014. március 20.

Felelős: Tarlós István

331/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a közművelődési érdekeltségnövelő kérelem benyújtásához szükséges 1500 E Ft önrészt a 2014. évi költségvetésben a „911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze” céltartalékon biztosítja.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet jóváhagyása

Felelős: Tarlós István

332/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kérelem elbírálását követően, pozitív eredmény esetén a beérkező támogatási összeget és az önkormányzati önrészt utalja át az érintett költségvetési szerv számlájára.

Határidő: a támogatási összegnek a Fővárosi Önkormányzat számlájára érkezését követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

333/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy elutasított kérelem esetén az intézmény működőképességének biztosítása érdekében intézkedjen a Budapesti Művelődési Központ 2014. évi támogatásából a „911001 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze” céltartalékon elkülönített önrész összegének a költségvetési szerv részére történő biztosításáról.

Határidő: a döntés megjelenését követő költségvetési rendeletmódosítás

Felelős: Tarlós István

334/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet alapján 20 000 E Ft elnyerése érdekében kérelmet nyújt be a muzeális intézmények 2014. évi szakmai támogatására, a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum palotatörténeti állandó kiállítás III. üteme megvalósításáért.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

335/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a kérelem benyújtásához szükséges 2222 E Ft önrészt a 2014. évi költségvetésben az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” címen az intézmény támogatásából biztosítja.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet jóváhagyása

Felelős: Tarlós István

336/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul az előterjesztés 4. sz. mellékletében csatolt „Kérelem muzeális intézmény szakmai támogatása iránt” elnevezésű adatlap, valamint az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti nyilatkozat benyújtásához.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat a „BTM Kiscelli Múzeum revitalizációja engedélyezési szintű építészeti tervei elkészítése” tárgyú engedélyokirat 1. számú módosításának jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

337/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal a „BTM Kiscelli Múzeum revitalizációja engedélyezési szintű építészeti tervei elkészítése” tárgyú feladathoz a 2014. január 28-án megjelent „Városi épített örökség megőrzése” című pályázati felhívásban foglalt feltételekre hivatkozással, a felmerült többletfeladatok érdekében (engedélyezési terv kidolgozásának többletköltsége, a hatósági engedélyekhez szükséges szakvélemények, feltárások díja), továbbá a pályázatíró cég megbízására összesen bruttó 8255 E Ft többletforrás biztosítására.

Határidő: a 2014. évi költségvetés elfogadása

Felelős: Tarlós István

338/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja értelmében jóváhagyja a 6844 egyedi azonosító számú „BTM Kiscelli Múzeum revitalizációja engedélyezési szintű építészeti tervei elkészítése” tárgyú engedélyokirat 1. számú módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a 2014. év költségvetési rendelet kihirdetését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Javaslat a „Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása” című engedélyokirat jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

339/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Pannon Park Projekt I. része: Mese-park megvalósítása” feladatot a Fővárosi Állat- és Növénykert megvalósításában, a kivitelezési munkák mielőbbi elindítása érdekében. A feladat összköltsége 1 016 000 E Ft [2014. évi előirányzata 635 000 E Ft (ebből önkormányzati költségvetési előirányzat 500 000 E Ft, intézményi költségvetési előirányzat 135 000 E Ft), 2015. évi üteme 381 000 E Ft (ebből önkormányzati költségvetési előirányzat 300 000 E Ft, intézményi költségvetési előirányzat 81 000 E Ft)].

340/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja értelmében jóváhagyja a 6877 egyedi azonosító számú „Pannon Park Projekt I. része: Mesepark megvalósítása” tárgyú engedélyokiratot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet kihirdetését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: Javaslat a „Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott egyes szociális intézmények csótánymentesítése, illetve a csótánymentesség fenntartása a 2014-2019. évekre vonatkozóan” tárgyú közbeszerzési eljárás fedezetének biztosítására.

Előterjesztők: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

341/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott, az előterjesztés mellékletében szereplő egyes szociális intézményekben végzendő csótányirtás fedezetének biztosítására 2014. no-vember 26-tól 2019. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a következők szerint:

- a 2014. november 26-tól 2014. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan nettó 690 E Ft-ig;

- 2015. évre vonatkozóan nettó 8220 E Ft-ig;

- 2016. évre vonatkozóan nettó 8466 E Ft-ig;

- 2017. évre vonatkozóan nettó 8720 E Ft-ig;

- 2018. évre vonatkozóan nettó 8982 E Ft-ig;

- 2019. évre vonatkozóan nettó 9251 E Ft-ig;

- 2014-2019. évekre vonatkozóan a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan összesen maximálisan nettó 44 329 E Ft összegig, mely a KSH által közzétett (az előzetesen kalkulált 3%-on felüli) fogyasztói árindexszel és az érvényes áfakulccsal évente növekszik.

A 2014. november 26-tól 2014. december 31-ig vállalt kötelezettséghez szükséges nettó 690 E Ft + áfa fedezete a 2014. évi eredeti költségvetésben, a „881701 Csótány-, patkány- és szúnyogirtás” cím dologi kiadási előirányzatán rendelkezésre áll, többletforrás biztosítására nincs szükség.

Határidő: a 2014. november 26-tól 2014. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a 2014. évi költségvetés tervezése; a további évekre vonatkozóan a 2015., 2016., 2017., 2018. és 2019. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat engedélyokirat módosítására a hűtési rendszer kapacitásbővítésének érdekében.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

342/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Városligeti Műjégpálya hűtési rendszer kapacitásbővítésének megvalósításával, melyhez 580 000 E Ft saját forrást biztosít, ezzel a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat összköltsége 5 557 318 E Ft-ra változik.

343/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján jóváhagyja az 5964 azonosító számú, „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” tárgyú feladat engedélyokiratának 12. számú módosítását az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel a visszaigényelt 2012. évi vízterhelési díj felhasználására és a felhasználás ellenőrzésére vonatkozó megvalósítási megállapodás megkötésére, valamint az ehhez kapcsolódó engedélyokirat elfogadására.

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

344/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy a „BKSZT környezetkímélő beruházások” feladatot megvalósítja. A feladat összköltsége 278 589 E Ft, ebből 2014. évi előirányzata 143 256 E Ft (ebből egyenes áfa 10 522 E Ft, fordított áfa 19 934 E Ft), 2015. évi üteme 135 333 E Ft (ebből egyenes áfa 9940 E Ft, fordított áfa 18 832 E Ft). A beruházás során fizetendő áfát az önkormányzat visszaigényelheti.

345/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján jóváhagyja a „BKSZT környezetkímélő beruházások” megnevezésű feladat engedélyokiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

346/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Vízművek Zrt. és Budapest Főváros Önkormányzata közötti megvalósítási megállapodást az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

347/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata által kiadandó meghatalmazást, annak érdekében, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. az előterjesztésben hivatkozott beruházások megvalósítási feladatai ellátásával kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárások során a Fővárosi Önkormányzat, mint engedélyes nevében és képviseletében eljárhasson az előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

348/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. következő közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és „igen” szavazatával támogassa azt, hogy a Társaság közgyűlése jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Vízművek Zrt. közötti megvalósítási megállapodás megkötését. Felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő közgyűléséig

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: Javaslat a Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projekt keretében szükséges vízcsőkiváltások megvalósításához szükséges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, megvalósítási megállapodás és engedélyokirat jóváhagyására.

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

349/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy a „Lánchíd utcai vízcsőkiváltások” feladatot megvalósítja.

A feladat összköltsége 463 550 E Ft (ebből egyenes áfa 1890 E Ft, fordított áfa 96 660 E Ft), amely a feladat 2014. évi előirányzatával megegyező. A feladat megvalósításához szükséges forrást teljes egészében Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat pénzeszközátadása fedezi.

350/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal a „vízvezeték-kiváltás költségének rendelkezésére bocsátásáról” szóló megállapodást az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

351/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Lánchíd utcai vízcsőkiváltások” meg-nevezésű feladat megvalósítására a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a beruházás engedélyokiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

352/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel a Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projekt keretében szükséges Lánchíd utcai vízcsőkiváltások megvalósítására létrehozandó „Megvalósítási Megállapodást” az előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az engedélyokirat aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

353/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata által kiadandó meghatalmazást annak érdekében, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. az előterjesztésben hivatkozott beruházás lebonyolítási feladatai ellátásával kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárások során a Fővárosi Önkormányzat, mint engedélyes nevében és képviseletében eljárhasson az előterjesztés 4. sz. mellékletében foglalt tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megvalósítási megállapodás aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 18/2014. (III. 13.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi összevont költségvetéséről szóló 21/2013. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 28. pontja: Javaslat a Bartók Béla Emlékház igazgatójának személyére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

354/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva megbízza Király Csabát a Bartók Béla Emlékház (1025 Budapest, Csalán utca 29.) magasabb vezetői - igazgatói - feladatainak ellátásával öt évre terjedő határozott időtartamra, 2014. március 1-től 2019. február 28. napjáig bruttó 479 040 Ft havi illetmény megállapításával, valamint ezzel egyidejűleg kinevezi határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba, kulturális szervező munkakörbe. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2014. március 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

355/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. és a Leinád Művészeti Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-986272) közötti szerződés megkötését, Bálint András „Csehov: Platonov” c. előadásban végzett színészi tevékenységével kapcsolatban az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi személyi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

356/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. és a Leinád Művészeti Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-986272) közötti vállalkozási és felhasználási szerződés megkötését „Arthur Schnitzler: Anatol és a nők” c. előadásához kapcsolódó fotósorozat készítésével kapcsolatban az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

357/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Madách Színház Nonprofit Kft. és a Dr. Stage Színházművészeti Tevékenységet Szervező és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-755373) közötti szerződés megkötését „Benny Andersson-Björn Ulvaeus-Catherine Johnson: MAMMA MIA!” című musical rendezésével kapcsolatban az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a Szirtes Tamás ügyvezető igazgató részére kifizetett díjak, jogdíjak együttes összege nem haladhatja meg a tárgyévben a havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

358/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Új Színház Nonprofit Kft. és a D-P-S Műsorkészítő és Szervező Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 13-06-033226) közötti vállalkozói szerződés megkötését Dörner György ügyvezető „Szőke István Attila: Országjáró Mátyás király” című előadásban végzett színészi tevékenységével kapcsolatban az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi személyi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére