A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2014. március 26-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

359/2014. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1/a. Javaslat az RWE Gas International N.V és az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. közötti, FŐGÁZ részvény eladáshoz kapcsolódó megállapodások elfogadására.

1/b. Javaslat a FŐGÁZ Zrt. 2014. március 31-i rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

360/2014. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat az RWE Gas International N.V és az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. közötti, FŐGÁZ részvény eladáshoz kapcsolódó megállapodások elfogadására” című előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg.

A napirend 1/a. pontja: Javaslat az RWE Gas International N.V és az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. közötti, FŐGÁZ részvény eladáshoz kapcsolódó megállapodások elfogadására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

361/2014. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MSZP-frakció módosító javaslatát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés kifejezi azon szándékát, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő FŐGÁZ-részvényeket stratégiai szempontból kiemelt fontosságú tulajdonnak tekinti, ezért azt nem kívánja elidegeníteni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

362/2014. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata, mint a Fővárosi Gázművek Zrt. (FŐGÁZ Zrt.) többségi részvényese jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező részvényesi megállapodás módosítására vonatkozó háromoldalú szerződést, valamint az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező kétoldalú megállapodást, és felkéri a főpolgármestert ezen dokumentumok egyidejűleg történő aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

363/2014. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy amennyiben a Kormány részéről vételi szándék merül fel a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló FŐGÁZ részvények vonatkozásában, úgy a Fővárosi Közgyűlés kifejezi nyitottságát ezen szándék irányába.

A napirend. 1/b. pontja: Javaslat a FŐGÁZ Zrt. 2014. március 31-i rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

364/2014. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Gázművek Zrt. 2014. március 31-én tartandó rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa - az előterjesztői kiegészítéssel módosított tartalommal - a következő döntések meghozatalát:

1. az új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseire figyelemmel szükséges és a tulajdonosváltozásból adódó változásokat tartalmazó alapszabály módosításának elfogadását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

2. Bernhard Lüschper lemondásának tudomásulvételét a Társaság igazgatóságában betöltött tagságáról.

- A lemondás következtében megüresedő igazgató-sági helyre az MVM Zrt. javaslatára dr. Laczó Sándor (a. n.: ...................., lakcíme: ....................) meg-választását a lemondás - lemondó nyilatkozatban rögzített - hatálybalépésének napját követő naptól 2015. május 31. napjáig terjedő időszakra, díjazásának a többi igazgatósági tag díjazásával azonos mértékben történő megállapítását.

- Jászay Tamás lemondásának tudomásulvételét a Társaság igazgatóságában betöltött tagságáról.

- A lemondás következtében megüresedő igazgatósági helyre az MVM Zrt. javaslatára dr. Cseh Tamás Zoltán (a. n.: ...................., lakcíme: ....................) meg-választását a lemondás - lemondó nyilatkozatban rögzített - hatálybalépésének napját követő naptól 2015. május 31. napjáig terjedő időszakra, díjazásának a többi igazgatósági tag díjazásával azonos mértékben történő megállapítását.

- Koncz László lemondásának tudomásulvételét a Társaság igazgatóságában betöltött tagságáról.

- A lemondás következtében megüresedő igazgatósági helyre az MVM Zrt. javaslatára Králik Gábor (a. n.: ...................., lakcíme: ....................) megvá-lasztását a lemondás - lemondó nyilatkozatban rögzített - hatálybalépésének napját követő naptól 2015. május 31. napjáig terjedő időszakra, díjazásának a többi igazgatósági tag díjazásával azonos mértékben történő megállapítását, továbbá a 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 12. § (2) bekezdése és a 2006. évi IV. törvény (Gt.) 25. § (1) bekezdése alapján a Társaság közgyűlésének ahhoz való hozzájárulását, hogy Králik Gábor vezető tisztségviselő legyen, figyelemmel arra is, hogy Králik Gábor a Magyar Földgázkereskedő Zrt.-ben is vezető tisztségviselő (igazgatósági tag) és a Magyar Földgázkereskedő Zrt.-nek és a FŐGÁZ Zrt.-nek azonos a főtevékenysége.

3. Emmerich Endresz lemondásának tudomásulvételét a Társaság felügyelőbizottságában betöltött tagságáról.

- A lemondás következtében megüresedő felügyelőbizottsági helyre az MVM Zrt. javaslatára Kiss Csaba Attila (a. n.: ...................., lakcíme: ....................) megválasztását a lemondás - lemondó nyilatkozatban rögzített - hatálybalépésének napját követő naptól 2015. május 31. napjáig terjedő időszakra, díjazásának a többi felügyelőbizottsági tag díjazásával azonos mértékben történő megállapítását.

- Dr. Kövesdi Zoltán lemondásának tudomásulvételét a Társaság felügyelőbizottságában betöltött tagságáról.

- A lemondás következtében megüresedő felügyelőbizottsági helyre az MVM Zrt. javaslatára Kóbor György (a. n.: ...................., lakcíme: ....................) megválasztását a lemondás - lemondó nyilatkozatban rögzített - hatálybalépésének napját követő naptól 2015. május 31. napjáig terjedő időszakra, díjazásának a többi felügyelőbizottsági tag díjazásával azonos mértékben történő megállapítását.

4. A lemondó igazgatósági tagok részére a felmentvény kiadására vonatkozó döntés meghozatalát.

Határidő: a Társaság rendkívüli közgyűlésének napja, 2014. március 31.

Felelős: Tarlós István

365/2014. (III. 26.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Gázművek Zrt. 2014. március 31-én tartandó rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására, azzal, hogy a rendkívüli közgyűlés indokául szolgáló tranzakció zárásával kapcsolatosan felmerülő - az előterjesztői kiegészítésben jelzett esetleges előre nem várt - körülmények esetén a közgyűlés napirendjei bármelyikének folytatólagos társasági közgyűlésén való tárgyalhatósága érdekében „igen” szavazatával a közgyűlés egy alkalommal legfeljebb 30 napra való felfüggesztését támogassa.

Határidő: a Társaság rendkívüli közgyűlésének napja, 2014. március 31.

Felelős: Tarlós István

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2014. március 26-i rendkívüli ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére