A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2014. április 30-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

366/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről az „Előterjesztés a BKK Zrt. vezérigazgatója jogviszonyának azonnali megszüntetéséről” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

367/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az MSZP-frakció képviselői által módosítani javasolt összes napirendi pontot a helyén hagyja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

368/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról. (Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetése alakulásáról. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi pénzmaradványának jóváhagyására.)

2. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

3. Javaslat egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásának megállapítására.

4. Javaslat egyetértési megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzata és Daejeon Város Önkormányzata között.

5. A Fővárosi Önkormányzat 2013. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése.

6. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara között.

7. Javaslat közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele tárgyában megállapodás megkötésére.

8. Javaslat dr. Bagdy Gábor József és dr. György István főpolgármester-helyettesek részére a Pttv. 18. § (2) bekezdés szerinti költségátalány megállapítására.

9. Javaslat a BÖK Kft. ügyvezetője megbízatásának meghosszabbítására vonatkozó előzetes tagi döntés meghozatalára.

10. Javaslat a Rév8 Zrt. igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjai mandátumának meghosszabbítása tárgyban előzetes döntés meghozatalára.

11. Javaslat a BKK Zrt. felügyelőbizottságában történő tagcserére.

12. Javaslat a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

13. Javaslat a kiemelt közcélú zöldterületekről szóló 14/1993. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

14. Javaslat a Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet 3. módosítására.

15. Javaslat a FŐKERT Nonprofit Zrt. és az FKF Zrt. alapító okiratának módosítására és a változásokkal egységes szerkezetű alapszabályának elfogadására.

16. A Jáki kápolna felújításához kapcsolódó együttműködési megállapodás megkötése.

17. Javaslat a vis maior pályázathoz kapcsolódó döntések elfogadására.

18. Javaslat a BVK Holding Zrt.-vel kötött közfeladat ellátásának átadására irányuló megállapodás 3. sz. módosítására és „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című projekt támogatási szerződésének 4. sz. módosítására.

19. Javaslat a BKSZT és BKISZ projektek megvalósításához szükséges döntések meghozatalára.

20. Budapest, Rákoskeresztúri Újköztemető, 298., 300. és 301. parcella (Nemzeti Gyászpark) nemzeti emlékhely megőrzése, fenntartása, fejlesztése és bemutatása.

21. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 742/2013. (IV. 24.) és 743/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. határozatainak módosítására, a Budapest IV. kerület, Újpest Önkormányzatával közös tulajdonú erdők erdőgazdálkodási feladatainak ellátása tárgyában.

22. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága Pálya utcai telephelyének felújítására.

23. A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító okiratának 8. számú módosítása.

24. Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadására és társasági szerződésének módosítására vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

25. Javaslat haszonkölcsön szerződés megkötésére a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházával.

26. Javaslat a BFVK Zrt. 2013. évi beszámolójának és 2014. évi üzleti tervének, valamint 2014. évi éves közszolgáltatási szerződésének elfogadására.

27. Javaslat a Jászai Mari téri aluljáróban lévő helyiség haszonkölcsönbe adására a BKV Zrt. részére.

28. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Budapest XI., Kőrösy J. u. 3-5. ingatlan és a XI. kerület Újbuda Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Egry J. u. 3-11. sz. ingatlan 5100/8299 tulajdoni hányadának cseréjére.

29. Javaslat a Ferenciek tere aluljáróban, illetve a 4-es metró Keleti pályaudvar és Kelenföld vasútállomás állomásain lévő helyiségek BKK Zrt. részére, ügyfélközpont kialakítása céljából történő térítésmentes használatba adására.

30. Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2013-2014-re vonatkozó közlekedésszervezői éves mellékletének 2. sz. módosítására.

31. Javaslat a Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéssel kapcsolatos döntések meghozatalára.

32. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között megkötött fejlesztési-, megvalósítási és pénzeszköz-átadási megállapodások összehangolásáról a Fővárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetésével.

33. Javaslat a „Széll Kálmán tér rekonstrukciója” és a „Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése” című fejlesztésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára.

34. Javaslat a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatására 2014. évi támogatása” címen előirányzott felújítási támogatások kapcsán szükséges döntésekre.

35. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

36. Javaslat az FKF Zrt.-vel kötött, „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” elnevezésű beruházás keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök és technológiák használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 2. sz. módosítására, valamint a beruházás engedélyokiratának 2. számú módosítására.

37. Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel a „Hulladéklerakástól történő eltérítéshez szükséges eszközök beszerzése - a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” című projekt önerő-biztosítására vonatkozó vagyonkezelési szerződés megkötésére.

38. Javaslat támogatási szerződés megkötésére a „Cséry-telep kármentesítésének előkészítésére” című projekt vonatkozásában a Vidékfejlesztési Minisztériummal.

39. Javaslat a „Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén” című, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0067 jelű pályázathoz kapcsolódó önerő pénzügyi fedezetének biztosítására.

40. Javaslat a 2014. évi Műemléki Keret pályázatának kiírására.

41. Javaslat a „BTM Kiscelli Múzeum fejlesztése” c. pályázat benyújtására az EGT Finanszírozási Mechanizmus Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása pályázati konstrukcióban.

42. Javaslat egyes kulturális társaságok alapító okiratának módosítására.

43. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő óvodák és az oktatási ágazathoz alapított egyes gazdasági szervezetek alapító okiratának módosítására.

44. Javaslat a Thália Színház Nonprofit Kft. beruházási feladatához kapcsolódó engedélyokirat és megvalósítási megállapodás jóváhagyására.

45. Javaslat a Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásában álló Soós István Borászati Szakképző Iskolával kötendő, az intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló ingó vagyonelemekre ingyenes vagyonkezelői jogot biztosító szerződés jóváhagyására.

46. Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum létszámának emelésére és a kapcsolódó előirányzat-módosításokra.

47. Javaslat Abay Kunanbajev kazah költőt ábrázoló mellszobor elhelyezésére a Városligetben.

48. Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. által szervezett budapesti őszi fesztiválprogram támogatására.

49. Javaslat működtetői vélemény kiadására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott egyes köznevelési intézmények átszervezéséhez.

50. Javaslat a 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

51. Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft. tevékenységével kapcsolatos dokumentumok elfogadására, illetve döntések meghozatalára.

52. Javaslat a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia Templom használatához szükséges vakolatjavítási, orgonafelújítási, harangozóberendezés-korszerűsítési, valamint burkolatcsere kiegészítési munkálatokhoz.

53. Javaslat a Budapest IV., Baross u. 100. szám alatti Idősek Otthona és a Budapest XIII., Dózsa György út 152. szám alatti Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei alapító okiratának módosítására.

54. Javaslat civil szervezetekkel támogatási szerződés módosításának megkötésére, beszámoló a Fővárosi Hajléktalanügyi Konzorcium 2013. évi tevékenységéről.

55. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Esély Nonprofit Kft. között az ún. Város Boltja üzemeltetéséhez kapcsolódó szerződés megkötésére.

56. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvánnyal kötendő Városligeti Gyermeknap és Mindenki Karácsonya közösségi rendezvényekre irányuló 2014. évi támogatási szerződés jóváhagyására.

57. Javaslat a „841301 Sportcélú támogatás” cím felosztására és egyben sportszervezetek támogatására.

58. Javaslat a Magyar Testgyakorlók Köre támogatására.

59. Javaslat a 2014. évi „847402 Bűnmegelőzési keret” felhasználására.

60. Javaslat a Böszörményi út fejlesztésének előkészítésével kapcsolatos döntésekre.

61. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

62. 2014. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

63. Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztására.

64. Javaslat a FOK Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos személyi döntés meghozatalára.

65. Döntés díszpolgári cím adományozásáról.

66. Döntés Bárczy István Díj adományozásáról.

67. Javaslat a Rác fürdő ügyének rendezésével kapcsolatos döntések meghozatalára.

68. Javaslat a „Fejlesztési hitelfelvétel 2014” tárgyú uniós eljárási rend szerinti, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást lezáró döntések meghozatalára.

69. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. hitelfelvételéhez szükséges egyes tulajdonosi döntések meghozatalára.

70. Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek további munkavégzésre irányuló jogviszonyaival és összeférhetetlenségeivel kapcsolatos döntésre.

71. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (8153 Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2.) intézményvezetőjének megbízására.

72. Javaslat a BDK Kft. 2013. évi beszámolójára vonatkozó előzetes tulajdonosi döntések meghozatalára, és a 2014. évi közszolgáltatási szerződésének megkötésére.

73. FŐKERT NZrt. 2014. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés.

74. Javaslat a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat között távhőszolgáltatási közszolgáltatási szerződés megkötésére.

75. Javaslat közfeladat átadásáról szóló megállapodás megkötéséről a Várgondnokság Nonprofit Kft.-vel.

76. Javaslat kezelői-üzemeltetői feladatokra vonatkozó megállapodás megkötésére az M4 metróvonal Etele téri kijáratának felszíni rendezésével kapcsolatban.

77. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. társasági közgyűléseinek napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

78. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2013. évi beszámolójának és 2014. évi üzleti tervének elfogadására vonatkozó előzetes tulajdonosi döntések meghozatalára.

79. Javaslat a FŐGÁZ Zrt. 2014. május 5-én tartandó évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

80. Javaslat a BVK Holding Zrt. 2013. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára.

81. Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. és a BKV Zrt. 2013. évi beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntésekre.

82. Alapítói határozat kiadása a BKK Zrt. 2014-2015. évi és a BKV Zrt. 2014. évi üzleti tervének elfogadására.

83. Javaslat egyes nonprofit gazdasági társaságok (FOK NKft., Budapest Esély NKft., FBI NKft.) 2013. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntésekre.

84. Javaslat a kulturális ágazatba tartozó egyszemélyes gazdasági társaságok 2013. évi beszámolójával kapcsolatos döntésekre.

85. Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt.-re vonatkozó egyes tulajdonosi döntések meghozatalára.

86. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében (Bp. I., Országház utca 34., Bp. VI., Andrássy út 61., Bp. VI., Andrássy út 68. C. lh. VI/1., Bp. VI., Andrássy út 68. C. lh. IV/1., Bp. V., Deák F. u. 17. V/3.).

87. Javaslat a BÁLNA Közraktár projektre irányuló jogvitákkal, a Közraktárak épületegyüttes befejezésével és hasznosításával kapcsolatos egyes kérdések megvitatására, beszámoló a BÁLNA jelenlegi helyzetéről.

88. Pályázat kerületi önkormányzatok közösségi célú városrehabilitációs munkáinak támogatására.

89. Javaslat a TÉR_KÖZ Városrehabilitációs Pályázaton támogatást elnyert projektek támogatási szerződéseinek jóváhagyására.

90. Javaslat a Budapesti Közlekedési Zrt. refinanszírozási célú hitelfelvételéhez szükséges tulajdonosi kezesség vállalására.

91. Javaslat a BFVT Kft., az ENVIRODUNA Kft. és a BVV Zrt. 2013. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntésekre.

92. Javaslat a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos egyes döntések meghozatalára.

93. A BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság működésének 2014. évi költségvetése, illetve a 2013. évi menedzsment költségeinek felhasználásáról készült beszámoló elfogadása.

94. Javaslat a 2013. évi Építészeti Értékvédelmi Támogatás pályázat elbírálására.

95. Javaslat a 2014. évi Építészeti Értékvédelmi Támogatás pályázatának kiírására.

96. Javaslat Budapest Településszerkezeti Tervének és a Fővárosi Szabályozási Kerettervének módosításához a kormányrendelet szerinti véleményezés lezárására a Budapest IV. kerület Újpest Városrendezési és Építési Szabályzatához kapcsolódóan.

97. Javaslat Budapest Főváros Településszerkezeti Terve eseti módosításának a Budapest XIV. kerület, Hungária körút-Kacsóh Pongrác út-Hermina út-Állatkerti körút-Gundel Károly út-29737 hrsz.-ú KV-IK keretövezetbe sorolt terület-29834/3 hrsz.-ú KL-VA vasúti terület-Varannó utca által határolt területre vonatkozó véleményezési szakaszának lezárására.

98. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Étv. 60. § (10) bekezdésében rögzített hozzájárulási jogának gyakorlására a Budapest VIII. kerület, Kerepesi út-MÁV vasútvonal-Salgótarjáni út-Fiumei út-Mosonyi utca-Lóvásár utca által határolt területre vonatkozóan.

99. Javaslat a Fővárosi Településszerkezeti Terv és a Fővárosi Rendezési Szabályzat véleményezési szakaszának lezárására.

100. Javaslat kölcsönszerződés felmondása feltételeinek pontosítására.

101. Javaslat pályázat benyújtására és követő partnerként való részvételre a Horizont 2020 EU kutatási és innovációs keretprogramban.

102. Javaslat pályázat benyújtására a Margitszigeti kamerarendszer fejlesztésére.

103. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a BKV Zrt.-vel „A budapesti M2 metróvonal fejlesztése” című KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0004 jelű projekt megvalósítása érdekében.

104. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes színházi nonprofit gazdasági társaságok 2014. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre.

105. Javaslat a Budapest Film Zrt. 2014. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre.

106. Javaslat a FOK Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására.

107. Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgató-helyettesének kinevezéséhez egyetértési jog gyakorlására.

108. Javaslat együttműködési keretmegállapodás megkötésére a Design Terminállal.

109. Javaslat együttműködési keretmegállapodás megkötésére a Honvédelmi Minisztériummal.

110. Javaslat az „SZ” jelű (szabadidősport) Fővárosi Önkormányzat sportágazati pályázat kiírásának elfogadására.

111. Javaslat az UEFA 2020 Labdarúgó Európa-bajnokság megrendezésére irányuló pályázathoz kapcsolódó Rendező Városi Szerződés aláírásának utólagos jóváhagyására.

112. BMSZKI Szolgáltató és Üzemeltető Kft. alapítói határozatának véleményezése.

113. Javaslat együttműködési megállapodás elfogadására az Albertfalván lezárt temető rendezésére vonatkozóan.

A napirend 1. pontja: Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról. (Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetése alakulásáról. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi pénzmaradványának jóváhagyására.)

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

369/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy szavazni kíván az MSZP-frakció képviselői által javasolt napirendi pontokat érintő összes módosító indítványról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

370/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Rác fürdő ügyének rendezésével kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztés 2. pontként történő tárgyalására vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

371/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. hitelfelvételéhez szükséges egyes tulajdonosi döntések meghozatalára” című előterjesztés 3. pontként történő tárgyalására vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

372/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Budapesti Közlekedési Zrt. refinanszírozási célú hitelfelvételéhez szükséges tulajdonosi kezesség vállalására” című előterjesztés 4. pontként történő tárgyalására vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

373/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a BÁLNA Közraktár projektre irányuló jogvitákkal, a Közraktárak épületegyüttes befejezésével és hasznosításával kapcsolatos egyes kérdések megvitatására, beszámoló a BÁLNA jelenlegi helyzetéről” című előterjesztés 5. pontként történő tárgyalására vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

374/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a kulturális ágazatba tartozó egyszemélyes gazdasági társaságok 2013. évi beszámolójával kapcsolatos döntésekre” és a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes színházi nonprofit gazdasági társaságok 2014. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre” című előterjesztések 10-11. pontként történő tárgyalására vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

375/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a BVK Holding Zrt. 2013. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára” című előterjesztés ebédszünet előtt 6. pontként történő tárgyalására vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

376/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat az UEFA 2020 Labdarúgó Európa-bajnokság megrendezésére irányuló pályázathoz kapcsolódó Rendező Városi Szerződés aláírásának utólagos jóváhagyásáról” című előterjesztés korábbi pontként történő tárgyalására vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

377/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az „Alapítói határozat kiadása a BKK Zrt. 2014-2015. évi és a BKV Zrt. 2014. évi üzleti tervének elfogadására” című előterjesztés 1. pontként történő tárgyalására vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

378/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Fővárosi Településszerkezeti Terv és a Fővárosi Rendezési Szabályzat véleményezési szakaszának lezárására” című előterjesztés 5. pont után történő tárgyalására vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

379/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat együttműködési keretmegállapodás megkötésére a Honvédelmi Minisztériummal” című előterjesztés korábbi pontként történő tárgyalására vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

380/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a FOK Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására”, a „Javaslat a Ferenciek tere aluljáróban, illetve a 4-es metró Keleti pályaudvar és Kelenföld vasútállomás állomásain lévő helyiségek BKK Zrt. részére, ügyfélközpont kialakítása céljából történő térítésmentes használatba adására” és a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvánnyal kötendő Városligeti Gyermeknap és Mindenki Karácsonya közösségi rendezvényekre irányuló 2014. évi támogatási szerződés jóváhagyására” című előterjesztések első öt pont között történő tárgyalására vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

381/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat egyes nonprofit gazdasági társaságok (FOK NKft., Budapest Esély NKft., FBI NKft.) 2013. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntésekre” és a „Javaslat a FOK Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására” című előterjesztések zárt ülésen tárgyalandó napirendek előtt történő tárgyalására vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

382/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Budapest Film Zrt. 2014. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre” című előterjesztés ebédszünet előtt történő tárgyalására vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

383/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a „841301 Sportcélú támogatás” cím felosztására és egyben sportszervezetek támogatására” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

384/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a BVK Holding Zrt.-vel kötött közfeladat ellátásának átadására irányuló megállapodás 3. sz. módosítására és „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című projekt támogatási szerződésének 4. sz. módosítására” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

385/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos egyes döntések meghozatalára” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

386/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Magyar Testgyakorlók Köre támogatására” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

387/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a BKSZT és BKISZ projektek megvalósításához szükséges döntések meghozatalára” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

388/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az „Alapítói határozat kiadása a BKK Zrt. 2014-2015. évi és a BKV Zrt. 2014. évi üzleti tervének elfogadására” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

389/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Böszörményi út fejlesztésének előkészítésével kapcsolatos döntésekre” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

390/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Budapest XI., Kőrösy J. u. 3-5. ingatlan és a XI. kerület Újbuda Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Egry J. u. 3-11. sz. ingatlan 5100/8299 tulajdoni hányadának cseréjére” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

391/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Budapest, Rákoskeresztúri Újköztemető, 298., 300. és 301. parcella (Nemzeti Gyászpark) nemzeti emlékhely megőrzése, fenntartása, fejlesztése és bemutatása” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

392/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról. (Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetése alakulásáról. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi pénzmaradványának jóváhagyására.)

2. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

3. Javaslat egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásának megállapítására.

4. Javaslat egyetértési megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzata és Daejeon Város Önkormányzata között.

5. A Fővárosi Önkormányzat 2013. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése.

6. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara között.

7. Javaslat közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele tárgyában megállapodás megkötésére.

8. Javaslat dr. Bagdy Gábor József és dr. György István főpolgármester-helyettesek részére a Pttv. 18. § (2) bekezdés szerinti költségátalány megállapítására.

9. Javaslat a BÖK Kft. ügyvezetője megbízatásának meghosszabbítására vonatkozó előzetes tagi döntés meghozatalára.

10. Javaslat a Rév8 Zrt. igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjai mandátumának meghosszabbítása tárgyban előzetes döntés meghozatalára.

11. Javaslat a BKK Zrt. felügyelőbizottságában történő tagcserére.

12. Javaslat a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

13. Javaslat a kiemelt közcélú zöldterületekről szóló 14/1993. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

14. Javaslat a Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet 3. módosítására.

15. Javaslat a FŐKERT Nonprofit Zrt. és az FKF Zrt. alapító okiratának módosítására és a változásokkal egységes szerkezetű alapszabályának elfogadására.

16. A Jáki kápolna felújításához kapcsolódó együttműködési megállapodás megkötése.

17. Javaslat a vis maior pályázathoz kapcsolódó döntések elfogadására.

18. Javaslat a BVK Holding Zrt.-vel kötött közfeladat ellátásának átadására irányuló megállapodás 3. sz. módosítására és „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című projekt támogatási szerződésének 4. sz. módosítására.

19. Javaslat a BKSZT és BKISZ projektek megvalósításához szükséges döntések meghozatalára.

20. Budapest, Rákoskeresztúri Újköztemető, 298., 300. és 301. parcella (Nemzeti Gyászpark) nemzeti emlékhely megőrzése, fenntartása, fejlesztése és bemutatása.

21. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 742/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. határozatának és 743/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. határozatának módosítására, a Budapest IV. kerület, Újpest Önkormányzatával közös tulajdonú erdők erdőgazdálkodási feladatainak ellátása tárgyában.

22. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága Pálya utcai telephelyének felújítására.

23. A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító okiratának 8. számú módosítása.

24. Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadására és társasági szerződésének módosítására vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

25. Javaslat haszonkölcsön szerződés megkötésére a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházával.

26. Javaslat a BFVK Zrt. 2013. évi beszámolójának és 2014. évi üzleti tervének, valamint 2014. évi éves közszolgáltatási szerződésének elfogadására.

27. Javaslat a Jászai Mari téri aluljáróban lévő helyiség haszonkölcsönbe adására a BKV Zrt. részére.

28. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Budapest XI., Kőrösy J. u. 3-5. ingatlan és a XI. kerület Újbuda Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Egry J. u. 3-11. sz. ingatlan 5100/8299 tulajdoni hányadának cseréjére.

29. Javaslat a Ferenciek tere aluljáróban, illetve a 4-es metró Keleti pályaudvar és Kelenföld vasútállomás állomásain lévő helyiségek BKK Zrt. részére, ügyfélközpont kialakítása céljából történő térítésmentes használatba adására.

30. Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2013-2014-re vonatkozó közlekedésszervezői éves mellékletének 2. sz. módosítására.

31. Javaslat a Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéssel kapcsolatos döntések meghozatalára.

32. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között megkötött fejlesztési-, megvalósítási és pénzeszköz-átadási megállapodások összehangolásáról a Fővárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetésével.

33. Javaslat a „Széll Kálmán tér rekonstrukciója” és a „Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése” című fejlesztésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára.

34. Javaslat a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatására 2014. évi támogatása” címen előirányzott felújítási támogatások kapcsán szükséges döntésekre.

35. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

36. Javaslat az FKF Zrt.-vel kötött, „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” elnevezésű beruházás keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök és technológiák használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 2. sz. módosítására, valamint a beruházás engedélyokiratának 2. számú módosítására.

37. Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel a „Hulladéklerakástól történő eltérítéshez szükséges eszközök beszerzése - a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” című projekt önerő-biztosítására vonatkozó vagyonkezelési szerződés megkötésére.

38. Javaslat támogatási szerződés megkötésére a „Cséry-telep kármentesítésének előkészítésére” című projekt vonatkozásában a Vidékfejlesztési Minisztériummal.

39. Javaslat a „Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén” című, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0067 jelű pályázathoz kapcsolódó önerő pénzügyi fedezetének biztosítására.

40. Javaslat a 2014. évi Műemléki Keret pályázatának kiírására.

41. Javaslat a „BTM Kiscelli Múzeum fejlesztése” c. pályázat benyújtására az EGT Finanszírozási Mechanizmus Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása pályázati konstrukcióban.

42. Javaslat egyes kulturális társaságok alapító okiratának módosítására.

43. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő óvodák és az oktatási ágazathoz alapított egyes gazdasági szervezetek alapító okiratának módosítására.

44. Javaslat a Thália Színház Nonprofit Kft. beruházási feladatához kapcsolódó engedélyokirat és megvalósítási megállapodás jóváhagyására.

45. Javaslat a Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásában álló Soós István Borászati Szakképző Iskolával kötendő, az intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló ingó vagyonelemekre ingyenes vagyonkezelői jogot biztosító szerződés jóváhagyására.

46. Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum létszámának emelésére és a kapcsolódó előirányzat-módosításokra.

47. Javaslat Abay Kunanbajev kazah költőt ábrázoló mellszobor elhelyezésére a Városligetben.

48. Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. által szervezett budapesti őszi fesztiválprogram támogatására.

49. Javaslat működtetői vélemény kiadására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott egyes köznevelési intézmények átszervezéséhez.

50. Javaslat a 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

51. Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft. tevékenységével kapcsolatos dokumentumok elfogadására, illetve döntések meghozatalára.

52. Javaslat a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia Templom használatához szükséges vakolatjavítási, orgonafelújítási, harangozóberendezés-korszerűsítési, valamint burkolatcsere kiegészítési munkálatokhoz.

53. Javaslat a Budapest IV., Baross u. 100. szám alatti Idősek Otthona és a Budapest XIII., Dózsa György út 152. szám alatti Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei alapító okiratának módosítására.

54. Javaslat civil szervezetekkel támogatási szerződés módosításának megkötésére, beszámoló a Fővárosi Hajléktalanügyi Konzorcium 2013. évi tevékenységéről.

55. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Esély Nonprofit Kft. között az ún. Város Boltja üzemeltetéséhez kapcsolódó szerződés megkötésére.

56. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvánnyal kötendő Városligeti Gyermeknap és Mindenki Karácsonya közösségi rendezvényekre irányuló 2014. évi támogatási szerződés jóváhagyására.

57. Javaslat a „841301 Sportcélú támogatás” cím felosztására és egyben sportszervezetek támogatására.

58. Javaslat a Magyar Testgyakorlók Köre támogatására.

59. Javaslat a 2014. évi „847402 Bűnmegelőzési keret” felhasználására.

60. Javaslat a Böszörményi út fejlesztésének előkészítésével kapcsolatos döntésekre.

61. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

62. 2014. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

63. Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztására.

64. Javaslat a FOK Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos személyi döntés meghozatalára.

65. Döntés díszpolgári cím adományozásáról.

66. Döntés Bárczy István Díj adományozásáról.

67. Javaslat a Rác fürdő ügyének rendezésével kapcsolatos döntések meghozatalára.

68. Javaslat a „Fejlesztési hitelfelvétel 2014” tárgyú uniós eljárási rend szerinti, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást lezáró döntések meghozatalára.

69. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. hitelfelvételéhez szükséges egyes tulajdonosi döntések meghozatalára.

70. Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek további munkavégzésre irányuló jogviszonyaival és összeférhetetlenségeivel kapcsolatos döntésre.

71. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (8153 Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2.) intézményvezetőjének megbízására.

72. Javaslat a BDK Kft. 2013. évi beszámolójára vonatkozó előzetes tulajdonosi döntések meghozatalára és a 2014. évi közszolgáltatási szerződésének megkötésére.

73. FŐKERT NZrt. 2014. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés.

74. Javaslat a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat között távhőszolgáltatási közszolgáltatási szerződés megkötésére.

75. Javaslat közfeladat átadásáról szóló megállapodás megkötéséről a Várgondnokság Nonprofit Kft.-vel.

76. Javaslat kezelői-üzemeltetői feladatokra vonatkozó megállapodás megkötésére az M4 metróvonal Etele téri kijáratának felszíni rendezésével kapcsolatban.

77. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. társasági közgyűléseinek napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

78. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2013. évi beszámolójának és 2014. évi üzleti tervének elfogadására vonatkozó előzetes tulajdonosi döntések meghozatalára.

79. Javaslat a FŐGÁZ Zrt. 2014. május 5-én tartandó évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

80. Javaslat a BVK Holding Zrt. 2013. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára.

81. Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. és a BKV Zrt. 2013. évi beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntésekre.

82. Alapítói határozat kiadása a BKK Zrt. 2014-2015. évi és a BKV Zrt. 2014. évi üzleti tervének elfogadására.

83. Javaslat egyes nonprofit gazdasági társaságok (FOK NKft., Budapest Esély NKft., FBI NKft.) 2013. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntésekre.

84. Javaslat a kulturális ágazatba tartozó egyszemélyes gazdasági társaságok 2013. évi beszámolójával kapcsolatos döntésekre.

85. Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt.-re vonatkozó egyes tulajdonosi döntések meghozatalára.

86. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében (Bp. I., Országház utca 34., Bp. VI., Andrássy út 61., Bp. VI., Andrássy út 68. C. lh. VI/1., Bp. VI., Andrássy út 68. C. lh. IV/1., Bp. V., Deák F. u. 17. V/3.).

87. Javaslat a BÁLNA Közraktár projektre irányuló jogvitákkal, a Közraktárak épületegyüttes befejezésével és hasznosításával kapcsolatos egyes kérdések megvitatására, beszámoló a BÁLNA jelenlegi helyzetéről.

88. Pályázat kerületi önkormányzatok közösségi célú városrehabilitációs munkáinak támogatására.

89. Javaslat a TÉR_KÖZ Városrehabilitációs Pályázaton támogatást elnyert projektek támogatási szerződéseinek jóváhagyására.

90. Javaslat a Budapesti Közlekedési Zrt. refinanszírozási célú hitelfelvételéhez szükséges tulajdonosi kezesség vállalására.

91. Javaslat a BFVT Kft., az ENVIRODUNA Kft., és a BVV Zrt. 2013. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntésekre.

92. Javaslat a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos egyes döntések meghozatalára.

93. A BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság működésének 2014. évi költségvetése, illetve a 2013. évi menedzsment költségeinek felhasználásáról készült beszámoló elfogadása.

94. Javaslat a 2013. évi Építészeti Értékvédelmi Támogatás pályázat elbírálására.

95. Javaslat a 2014. évi Építészeti Értékvédelmi Támogatás pályázatának kiírására.

96. Javaslat Budapest Településszerkezeti Tervének és a Fővárosi Szabályozási Kerettervének módosításához a kormányrendelet szerinti véleményezés lezárására a Budapest IV. kerület Újpest Városrendezési és Építési Szabályzatához kapcsolódóan.

97. Javaslat Budapest Főváros Településszerkezeti Terve eseti módosításának a Budapest XIV. kerület, Hungária körút-Kacsóh Pongrác út-Hermina út-Állatkerti körút-Gundel Károly út-29737 hrsz.-ú KV-IK keretövezetbe sorolt terület-29834/3 hrsz.-ú KL-VA vasúti terület-Varannó utca által határolt területre vonatkozó véleményezési szakaszának lezárására.

98. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Étv. 60. § (10) bekezdésében rögzített hozzájárulási jogának gyakorlására a Budapest VIII. kerület, Kerepesi út-MÁV vasútvonal-Salgótarjáni út-Fiumei út-Mosonyi utca-Lóvásár utca által határolt területre vonatkozóan.

99. Javaslat a Fővárosi Településszerkezeti Terv és a Fővárosi Rendezési Szabályzat véleményezési szakaszának lezárására.

100. Javaslat kölcsönszerződés felmondása feltételeinek pontosítására.

101. Javaslat pályázat benyújtására és követő partnerként való részvételre a Horizont 2020 EU kutatási és innovációs keretprogramban.

102. Javaslat pályázat benyújtására a Margitszigeti kamerarendszer fejlesztésére.

103. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a BKV Zrt.-vel „A budapesti M2 metróvonal fejlesztése” című KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0004 jelű projekt megvalósítása érdekében.

104. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes színházi nonprofit gazdasági társaságok 2014. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre.

105. Javaslat a Budapest Film Zrt. 2014. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre.

106. Javaslat a FOK Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására.

107. Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgató-helyettesének kinevezéséhez egyetértési jog gyakorlására.

108. Javaslat együttműködési keretmegállapodás megkötésére a Design Terminállal.

109. Javaslat együttműködési keretmegállapodás megkötésére a Honvédelmi Minisztériummal.

110. Javaslat az „SZ” jelű (szabadidősport) Fővárosi Önkormányzat sportágazati pályázat kiírásának elfogadására.

111. Javaslat az UEFA 2020 Labdarúgó Európa-bajnokság megrendezésére irányuló pályázathoz kapcsolódó Rendező Városi Szerződés aláírásának utólagos jóváhagyására.

112. BMSZKI Szolgáltató és Üzemeltető Kft. alapítói határozatának véleményezése.

113. Javaslat együttműködési megállapodás elfogadására az Albertfalván lezárt temető rendezésére vonatkozóan.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

393/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi vagyonkimutatásáról szóló tájékoztatót.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetése végrehajtásáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

394/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített beszámolóját az előterjesztés 2. sz. melléklete 1-4. számú táblázatai szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

395/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi vagyonkimutatásáról szóló tájékoztatót.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 19/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi költségvetése végrehajtásáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

396/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évi egyszerűsített beszámolóját az előterjesztés 2. sz. melléklete 1-4. számú táblázatai szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

397/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

a) Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei pénzmaradványát és vállalkozási eredményét az előterjesztés 2. számú mellékletének 5. oszlopa szerinti összegeinek figyelembevételével állapítja meg.

A megállapított maradványokból a költségvetési intézmények saját hatáskörükben:

- a személyi juttatások előirányzatát legfeljebb az előterjesztés 2. számú mellékletének 6. oszlopa;

- a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb az előterjesztés 2. számú mellékletének 7. oszlopa szerinti összegekkel emelhetik.

b) A kimutatott finanszírozási korrekciókból a le nem utalt támogatást 19. oszlopa, a befizetési kötelezettséget 11. oszlopa, a túlfinanszírozást 15. oszlopa szerint állapítja meg.

c) Tekintettel arra, hogy az előterjesztés 2. sz. mellékletének 16., 17. oszlopaiban kimutatott Önkormányzat által le nem utalt támogatás és ezzel párhuzamosan 8., 9. oszlopokban azonos összeggel kimutatott intézményi befizetési kötelezettség olyan céljellegű beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódik, amelyek a 2014. évi költségvetésben visszatervezésre kerültek, ezért a hivatkozott oszlopokban kimutatott finanszírozási korrekciókat úgy hagyja jóvá, hogy pénzügyi-számviteli rendezést nem igényelnek.

398/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

a) Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala

pénzmaradványát az előterjesztés 2. számú mellékletének (B) sor 5. oszlopa szerinti összegének figyelembevételével állapítja meg. A megállapított maradványból a Hivatal saját hatáskörében:

- a személyi juttatások előirányzatát legfeljebb az előterjesztés 2. számú mellékletének (B) sor 6. oszlopa;

- a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb az előterjesztés 2. számú mellékletének (B) sor 7. oszlopa szerinti összegekkel emelheti.

b) A kimutatott finanszírozási korrekciókból a befizetési kötelezettséget a 11. oszlop, a le nem utalt támogatást a 19. oszlop szerint állapítja meg úgy, hogy abból 155 599 E Ft alulfinanszírozás leutalásával - az előterjesztés 7. számú mellékletének B sor - a kötelezettségvállalások fedezetére a különbözetet biztosítja, a fennmaradó 1 466 742 E Ft pénzügyi rendezésére (leutalására) nem kerül sor.

c) A Főpolgármesteri Hivatal 2013. évi pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódóan a pénzmaradványból az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti, a Főpolgármesteri Hivatal által vállalt kötelezettségvállalások teljesítésére fedezetet biztosít 511 737 E Ft összegben.

d) Tekintettel arra, hogy az előterjesztés 2. sz. mellékletének (B) sor 16., 17. oszlopaiban kimutatott, Önkormányzat által le nem utalt támogatás és ezzel párhuzamosan 8., 9. oszlopokban azonos összeggel kimutatott hivatali befizetési kötelezettség olyan céljellegű beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódik, amelyek a 2014. évi költségvetésben visszatervezésre kerültek, ezért a hivatkozott oszlopokban kimutatott finanszírozási korrekciókat úgy hagyja jóvá, hogy pénzügyi-számviteli rendezést nem igényelnek.

399/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat pénzmaradványát az előterjesztés 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

400/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódóan:

- a 2013. évi normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását az előterjesztés 5. számú melléklete;

- a 2013. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását az előterjesztés 5/b. számú melléklete;

- a 2012. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását az előterjesztés 5/c. számú melléklete

szerint hagyja jóvá.

401/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A 2013. évi pénzmaradvány-elszámolás során a 800000-es címeken tervbe vett kötelezettséggel terhelt maradványokat az előterjesztés 6. számú mellékletének 22. oszlopa szerint hagyja jóvá.

Ezeknek a maradványoknak a 2013. évre vonatkozó elszámolása és 2014. évi felhasználása csak a 2013. évi kötelezettségvállalások és közszolgáltatási szerződések ismételt felülvizsgálata után engedélyezett.

Határidő: a kötelezettségvállalások felülvizsgálatára: folyamatosan, legkésőbb 2014. május 31-ig

Felelős: Tarlós István

402/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Az ismételt felülvizsgálat eredményeképpen esetlegesen indokolatlanul biztosított előirányzatokat a költségvetési rendelet júniusi módosításában kell rendezni.

Határidő: a költségvetési rendelet 2014. júniusi módosítása

Felelős: Tarlós István

403/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A 2013. évi pénzmaradvány-elszámolás során az önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények le nem utalt támogatása címen tervbe vett kötelezettséggel terhelt maradványt az előterjesztés 7. számú mellékletének (A) sora szerint hagyja jóvá.

404/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A fejlesztési támogatások 2015. évre áthúzódó kifizetései miatt tervbe vesz az új „910901 2015. évre áthúzódó fejlesztési források céltartaléka” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatán 4 700 613 E Ft-ot.

405/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A projektekre kapott állami támogatások folyamatban lévő elszámolása miatt tervbe vesz az új „918501 Állammal szemben folyamatban lévő elszámolásokra képzett céltartalék” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatán 834 863 E Ft-ot.

406/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A nemzetközi támogatási program keretében utólag finanszírozásra kerülő feladatok miatt tervbe vesz az új „919201 EU-s finanszírozás céltartaléka” cím kiadási, azon belül tartalék előirányzaton 19 669 511 E Ft-ot.

407/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A 2014. évben vállalt, valamint a pályázatokból a következő évre áthúzódó kötelezettségek miatt tervbe vesz az új „911101 2014. évi kötelezettségek céltartaléka” cím kiadási, azon belül tartalék előirányzaton 3 441 836 E Ft-ot.

408/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Az elkötelezettségek jóváhagyása után megképződött 3 304 498 E Ft szabad pénzmaradvány terhére megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 3 304 498 E Ft-tal.

409/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A forgatási célú értékpapírok állományával az alábbi címkódokon az előirányzatokat megemeli

- a „852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése” cím bevételi, azon belül a hitel-, kölcsönfelvétel és értékpapírok bevételei (belföldi értékpapírok bevételei) előirányzaton 12 129 998 E Ft-tal;

- az új „919702 értékpapírok céltartaléka” cím kiadási előirányzatán 12 129 998 E Ft-tal.

410/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési intézmények részére az előterjesztés 7. számú melléklete szerint jóváhagyott, le nem utalt támogatások leutalásáról.

Határidő: az áprilisi költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

411/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy értesítse a költségvetési intézményeket a jóváhagyott pénzmaradványról, a vállalkozási tevékenység eredményéről, a befizetési kötelezettségekről.

Határidő: a) értesítésre: azonnal

b) a befizetési kötelezettség teljesítésére: az értesítést követően, legkésőbb 2014. június 15-ig

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

412/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az alábbi, Molnár Gyula képviselő által szóban tett módosító indítvány beépül a rendeletbe: „A főpolgármester az átruházott hatáskörökben hozott döntéseiről a Fővárosi Közgyűlést tájékoztatja.”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 20/2014. (V. 12.) Főv. Kgy. rendeletét - az elfogadott módosító indítvánnyal - a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 3. pontja: Javaslat egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásának megállapítására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

413/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- az Auditor-Partners Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (1124 Budapest, Fodor utca 139., cégjegyzékszáma: 01-09-064019) BDK Kft. könyvvizsgálójának történő megválasztását 2014. június 1-jétől 2015. május 31-ig terjedő időszakra, a könyvvizsgálatért felelős személy, Pluhár Márta bejegyzett könyvvizsgáló bevonásával, továbbá a könyvvizsgáló díjazásának megállapítását a 2014. üzleti évre - a korábbi évi könyvvizsgálói díjjal megegyezően - 2 497 300 Ft + áfa összegben.

Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

414/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Gázművek Zrt. soron következő közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (1068 Budapest, Dózsa Gy. u. 84/C, cégjegyzékszáma: 01-09-071057) FŐGÁZ Zrt. könyvvizsgálójának történő megválasztását 2014. június 1-jétől 2015. május 31-ig terjedő időszakra, a könyvvizsgálatért felelős személy, Horváth Tamás (1028 Budapest, Bölény utca 16., könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 03449) bejegyzett könyvvizsgáló bevonásával, továbbá a könyvvizsgáló díjazásának megállapítását a 2014. üzleti évre - a korábbi évi könyvvizsgálói díjjal megegyezően - 6 249 200 Ft + áfa összegben.

Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Gázművek Zrt. soron következő közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

415/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., cégjegyzékszáma: 01-09-064019) FCSM Zrt. könyvvizsgálójának történő megválasztását 2014. június 1-jétől 2015. május 31-ig terjedő időszakra, a könyvvizsgálatért felelős személy, Tímár Pál (1188 Budapest, Táncsics Mihály u. 98/B, könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 003844) könyvvizsgáló és Barsi Éva (1163 Budapest, Katalin utca 8., könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 004497) helyettes könyvvizsgáló bevonásával, továbbá a könyvvizsgáló díjazásának megállapítását a 2014. üzleti évre - a korábbi évi könyvvizsgálói díjjal megegyezően - 7 950 000 Ft + áfa összegben.

Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

416/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft.-t (1026 Budapest, Bimbó út 182., cégjegyzékszáma: 01-09-907186), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Egri István Ivánt (1048 Budapest, Fogarasi út 58., könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 003152) 2014. június 1-jétől 2015. május 31-ig terjedő időtartamra, 60 088 Ft + áfa havi díjazásért.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Gt. 168. § (1) bekezdésének megfelelően az alapítói (tagi) döntésről értesítse a Társaság ügyvezetőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

417/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a Parking Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t (1103 Budapest, Kőér utca 2/A C. épület, cégjegyzékszáma: 01-09-867785), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Baumgartner Ferencet (1037 Budapest, Kunigunda útja 22., könyvvizsgálói engedély száma: 002955) 2014. június 1-jétől 2015. május 31-ig terjedő időtartamra, 500 000 Ft + áfa évi díjazásért, azzal, hogy a könyvvizsgálói szerződésben külön felmondási jogot kell biztosítani a Parking Kft. részére arra az esetre, ha a Társaság beolvadással vagy egyéb okból történő megszüntetésére sor kerül.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Gt. 168. § (1) bekezdésének megfelelően az alapítói (tagi) döntésről értesítse a Társaság ügyvezetőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

418/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a Budapest Film Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a HKH Consulting Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 34. III/2., cégjegyzékszáma: 01-09-882407), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Horváth Jánost (1044 Budapest, Szabolcska M. utca 43., könyvvizsgálói engedély száma: 003436) 2014. június 1-jétől 2015. május 31-ig terjedő időtartamra, 72 000 Ft + áfa havi megbízási díjért.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Gt. 168. § (1) bekezdésének megfelelően az alapítói (tagi) döntésről értesítse a Társaság ügyvezetőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

419/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a Leitner+Leitner Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t (1027 Budapest, Kapás utca 6-12., cégjegyzékszáma: 01-09-367040), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Siklósi Mártát (2042 Kamaraerdő, Kígyó u. 14., könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 003610) 2014. július 1-jétől 2019. június 30-ig terjedő időtartamra, 66 585 Ft + áfa havi díjazásért.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Gt. 168. § (1) bekezdésének megfelelően az alapítói (tagi) döntésről értesítse a Társaság ügyvezetőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

420/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a Mingus Gazdasági Szolgáltató és Könyvvizsgáló Kft.-t (1165 Budapest, Mátyás király tér 6/A, cégjegyzékszáma: 01-09-268667), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Miszori Ildikót (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 003327) 2014. július 1-jétől 2019. június 30-ig terjedő időtartamra, nettó 86 000 Ft megbízási összegért.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Gt. 168. § (1) bekezdésének megfelelően az alapítói (tagi) döntésről értesítse a Társaság ügyvezetőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

421/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a Budapesti Vidámpark Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a HKH Consulting Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 34. III/2., cégjegyzékszáma: 01-09-882407), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Horváth Jánost (1044 Budapest, Szabolcska M. u. 43., könyvvizsgálói engedély száma: 003436) 2014. június 1-jétől 2014. december 31-ig, illetve a végelszámolás megindításától annak befejezéséig terjedő időtartamra, a Társaság igazgatósága és a felügyelőbizottsága által elfogadott könyvvizsgálói ajánlat alapján az alábbi díjazással:

- a végelszámolás elhatározását követően a tevékenységet lezáró éves beszámoló elkészítéséért 540 000 Ft + áfa díjazásért;

- a végelszámolás lezárásakor készítendő lezáró beszámoló elkészítéséért és záradékolásáért 250 000 Ft + áfa díjazásért;

- amennyiben a végelszámolás a megindítását követő 1 éven belül nem fejeződik be, a kötelező, egyéves periódus figyelembevételével készített beszámoló díja az előbbieken felül 370 000 Ft + áfa.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Gt. 168. § (1) bekezdésének megfelelően az alapítói (tagi) döntésről értesítse a Társaság ügyvezetőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

422/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.-t (1148 Budapest, Fogarasi út 58., cégjegyzékszáma: 01-09-364944), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja dr. Tasnádi Márta Évát (1147 Budapest, Fűrész utca 23., könyvvizsgálói tagsági száma: 005030) 2014. június 1-jétől 2015. május 31-ig terjedő időtartamra, a korábbival megegyezően 98 000 Ft + áfa havi díjazásért.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Gt. 168. § (1) bekezdésének megfelelően az alapítói (tagi) döntésről értesítse a Társaság ügyvezetőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

423/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva, a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. soron következő taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- a PERTIA Könyvvizsgáló Zrt. (1055 Budapest, Szalay utca 2., cégjegyzékszáma: 01-10-043539) BÖK Kft. könyvvizsgálójának történő megválasztását 2014. június 1-jétől 2015. május 31-ig terjedő időszakra, a könyvvizsgálatért felelős személy, Virág Attila (1148 Budapest, Jerney utca 35-37., könyvvizsgálói engedély száma: 004242) bejegyzett könyvvizsgáló bevonásával, továbbá a könyvvizsgáló díjazásának megállapítását a 2014. üzleti évre 600 000 Ft + áfa éves megbízási díjért.

Meghatalmazza Szabó Árpádot, hogy a BÖK Kft. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat egyetértési megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzata és Daejeon Város Önkormányzata között.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

424/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

egyetért és jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és Daejeon Város Önkormányzata között 2014. április 10. napján megkötött egyetértési megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 5. pontja: A Fővárosi Önkormányzat 2013. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

425/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja „a Fővárosi Önkormányzat 2013. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése” című FPH006/ 121-5/2014. sz. előterjesztést.

A napirend 6. pontja: Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara között.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

426/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az együttműködési megállapodást a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarával az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele tárgyában megállapodás megkötésére.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

427/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata között a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvétele tárgyú, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti megállapodást, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat dr. Bagdy Gábor József és dr. György István főpolgármester-helyettesek részére a Pttv. 18. § (2) bekezdés szerinti költségátalány megállapítására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

428/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi, hogy dr. Bagdy Gábor József és dr. György István főpolgármester-helyettesek országgyűlési képviselői megbízatása az Alaptörvény 4. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján megszűnik.

429/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Dr. Bagdy Gábor József főpolgármester-helyettes részére az országgyűlési képviselői megbízatása megszűnését követő naptól az 1770/2010. (X. 15.) Főv. Kgy. határozat szerinti illetménye 20%-ának megfelelő mértékű, összegszerűen 132 280 Ft/hónap költségátalányt állapít meg.

Határidő: 2014. május 15.

Felelős: Tarlós István

430/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Dr. György István főpolgármester-helyettes részére az országgyűlési képviselői megbízatása megszűnését követő naptól az 1767/2010. (X. 15.) Főv. Kgy. határozat szerinti illetménye 20%-ának megfelelő mértékű, összegszerűen 134 000 Ft/hónap költségátalányt állapít meg.

Határidő: 2014. május 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: Javaslat a BÖK Kft. ügyvezetője megbízatásának meghosszabbítására vonatkozó előzetes tagi döntés meghozatalára.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

431/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése és (2) bek. b) pontja alapján előzetes tagi döntésével támogatja Kovács István, a BÖK Kft. ügyvezetője határozott időre, 1 évre történő újraválasztását, egyben megbízási szerződésének változatlan feltételek mellett történő meghosszabbítását 2015. május 31-ig.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

432/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjét, Szabó Árpádot, hogy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a 431/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozatban leírtak szerinti döntésnek a BÖK Kft. taggyűlése általi meghozatalát.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat a Rév8 Zrt. igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjai mandátumának meghosszabbítása tárgyban előzetes döntés meghozatalára.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

433/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében és (2) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. soron következő közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes meghatalmazottjaként és képviseletében a közszolgáltatási szerződésében foglaltak alapján eljáró BFVK Zrt. képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- A RÉV8 Zrt. közgyűlése Somfai Ágnes, Bartók Béla és Alföldi György igazgatósági tagoknak a megbízatását meghosszabbítja 2015. május 31. napjáig.

- A RÉV8 Zrt. közgyűlése Kakuk László igazgatósági tag megbízatásának lejárta miatt megüresedő helyre megválasztja dr. Dudás Lórántot 2014. június 1. napjától 2015. május 31. napjáig.

- A RÉV8 Zrt. közgyűlése dr. Kelényi Ferenc Sándor igazgatósági tag megbízatásának lejárta miatt megüresedő helyre megválasztja Réti Borbálát 2014. június 1. napjától 2015. május 31. napjáig.

- A RÉV8 Zrt. közgyűlése Gáspár Lídia, Vörös Tamás és Máté László felügyelőbizottsági tagoknak a megbízatását meghosszabbítja egységesen, 2015. május 31. napjáig.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlése

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Javaslat a BKK Zrt. felügyelőbizottságában történő tagcserére.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

434/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Tudomásul veszi dr. Greschik Gyula Kálmán lemondását a Társaság felügyelőbizottságában betöltött tagi és elnöki tisztségéről.

- A lemondás folytán megüresedő felügyelőbizottsági helyre a Társaság felügyelőbizottságának tagjává és elnökévé megválasztja Szemenyei Lászlót (a. n.: Cseh Anna, lakcím: 1221 Budapest, Szent Korona u. 24.) 2014. május 1. napjától határozatlan időtartamra, díjazását a korábbi elnök díjazásával azonos mértékű, 357 000 Ft/hó összegben állapítja meg, azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

435/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezérigazgatóját értesítse annak érdekében, hogy a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Javaslat a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 21/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 13. pontja: Javaslat a kiemelt közcélú zöldterületekről szóló 14/1993. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 22/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendeletét a kiemelt közcélú zöldterületekről szóló 14/1993. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 14. pontja: Javaslat a Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet 3. módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 23/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros díszvilágításáról szóló 67/2012. (IX. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 15. pontja: Javaslat a FŐKERT Nonprofit Zrt. és az FKF Zrt. alapító okiratának módosítására és a változásokkal egységes szerkezetű alapszabályának elfogadására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

436/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okiratának VII. 1. za) pontjában a BVK HOLDING Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (a továbbiakban: FŐKERT Nonprofit Zrt., székhelye: 1073 Budapest, Dob utca 90., cégjegyzékszáma: Cg.01-10-042452) 2014. május 31. napjától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább, módosítja a FŐKERT Nonprofit Zrt. alapító okiratát és jóváhagyja a FŐKERT Nonprofit Zrt. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát 2014. május 31-i hatálybalépéssel az előterjesztés 1-2. sz. mellékletei szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a jelen határozatot a BVK HOLDING Zrt. részére küldje meg annak érdekében, hogy a BVK HOLDING Zrt. igazgatósága azzal azonos tartalmú - cégbejegyzésre alkalmas - részvényesi határozatát hozza meg, és egyben gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

437/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okiratának VII. 1. za) pontjában a BVK HOLDING Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: FKF Zrt., székhelye: 1081 Budapest, Alföldi utca 7., cégjegyzékszáma: 01-10-043157) 2014. július 1. napjától nonprofit gazdasági társaságként, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább, valamint módosítja az FKF Zrt. alapító okiratát és jóváhagyja az FKF Zrt. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát 2014. július 1-jei hatálybalépéssel az előterjesztés 3-4. sz. mellékletei szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy jelen határozatot a BVK HOLDING Zrt. részére küldje meg annak érdekében, hogy a BVK HOLDING Zrt. igazgatósága azzal azonos tartalmú - cégbejegyzésre alkalmas - részvényesi határozatát hozza meg, és egyben gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: A Jáki kápolna felújításához kapcsolódó együttműködési megállapodás megkötése.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

438/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal a Jáki kápolnának (Vajdahunyad vára Épületegyüttes, hrsz.: 29732/1, műemlékvédelmi azonosító: 1234, törzsszám: 15771) az EGT Finanszírozási Mechanizmus gondozásában meghirdetett Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása - Városi épített örökség megőrzése (kódszám: HU07PA16-A1-2013) pályázati konstrukcióban történő felújítása érdekében benyújtandó projekt megvalósításához szükséges 18 421 E Ft, azaz tizennyolcmillió-négyszázhuszonegyezer forint összegű önrészének a Herminamezői Szentlélek Plébánia részére történő biztosítására a pályázat kedvező elbírálása esetén.

439/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 18 421 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi az új „848702 Jáki kápolna felújítása pályázati önerő” cím kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (felújítási célra) előirányzatát.

440/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a támogatási szerződést Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Herminamezői Szentlélek Plébánia között az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására. Amennyiben a pályázat elutasításra kerül, úgy felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a biztosított önerő költségvetési rendeletből történő kivezetéséről.

Határidő: a támogatási szerződés aláírására a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően 1 hónap, illetve az elutasító határozat megküldését követő költségvetési rendeletmódosítás

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Javaslat a vis maior pályázathoz kapcsolódó döntések elfogadására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

441/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a Belügyminisztérium által befogadható 1 065 102 E Ft védekezési és 3 488 015 E Ft helyreállítási költségeket, amelyek az elszámolás alapjául szolgálnak.

442/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, hogy a védekezési és helyreállítási költségek elszámolása a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet, valamint a Belügyminiszter támogatói okirata alapján történjen. A védekezési költségekhez 6805 E Ft, a helyreállítási költségekhez 1 624 011 E Ft saját forrást biztosít.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

443/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Az árvízi védekezéshez és helyreállításhoz kapcsolódó vis maior támogatás tervbevétele érdekében megemeli a „850901 Egyéb működési célú központi támogatás” cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai) előirányzatát 2 457 935 E Ft-tal, és azonos összeggel megemeli a „848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

444/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Biztosítja a Belügyminiszter támogatói okirata szerint befogadott költségek fedezetét, ennek érdekében 930 483 E Ft-tal csökkenti a „910201 Céltartalék az árvízi védekezéssel és helyreáll. kapcs. kiad.” cím kiadási előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „848001 Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos kiadások kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

445/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a támogatói okirat birtokában a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel, a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel, a Budapesti Közlekedési Zrt.-vel, a BKK Közút Zrt.-vel, a Fővárosi Kertészeti NZrt.-vel, a Margitszigeti Atlétikai Centrummal és a Budapesti Történeti Múzeummal kösse meg a helyreállításra vonatkozó szerződéseket és nyújtsa be a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 5., 7., és 8. sz. mellékletei szerinti dokumentumokat.

Határidő: 2015. április 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat a BVK Holding Zrt.-vel kötött közfeladat ellátásának átadására irányuló megállapodás 3. sz. módosítására és „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című projekt támogatási szerződésének 4. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

446/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

a fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása feladatot módosított ütemezéssel és módosított költségvetéssel kívánja megvalósítani. Ennek érdekében növeli a 2014. évi „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadásait, azon belül az „Önkormányzati beruházások” előirányzatát a „Fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” feladathoz kapcsolódóan 928 205 E Ft-tal, valamint címen belül növeli a „Beruházási célú előzetesen felszámított áfa” előirányzatát 250 616 E Ft-tal, egyidejűleg a visszaigényelhető áfa növekedése miatt csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” címen belül a „Dologi kiadások” kiadási előirányzatát 250 616 E Ft-tal. Továbbá növeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” címen belül az „Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre” (beruházási célra) bevételi előirányzatát 801 312 E Ft-tal a „KEOP - A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakításá”-hoz kapcsolódóan. Ezzel egyidejűleg csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t nettó 126 893 E Ft-tal.

A feladat összköltsége bruttó 7 081,555 E Ft-ra módosul, 2013. december 31-ig tény: 1 773,499 E Ft, 2014. évi előirányzata bruttó 5 030,818 E Ft-ra (áfa összesen: 1 069 544 E Ft, ebből 234 402 E Ft fordított áfa, 835 142 E Ft egyenes áfa), kapcsolódó KEOP támogatás 3 562 411 E Ft, 2015. évi üteme 277 238 E Ft (áfa összesen: 58 940 E Ft, kapcsolódó KEOP támogatás 204,376 E Ft).

447/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című, KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002 azonosító számú, európai uniós támogatásból megvalósuló projekt megvalósítására Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján az engedélyokirat 6. sz. módosítását az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat módosításának aláírásáról.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendeletmódosítást követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

448/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a közfeladat ellátásának átadására irányuló megállapodás 3. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás 3. sz. módosításának aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

449/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a támogatási szerződés 4. sz. módosítását az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című, KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002 azonosító számú projekt tárgyában, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 4. számú szerződésmódosítás aláírásáról és kiadásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat a BKSZT és BKISZ projektek megvalósításához szükséges döntések meghozatalára.

Előterjesztők: dr. György István, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

450/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

a „Budapesti Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” projekt kapcsán a komplex próbaüzemhez kapcsolódó feladatokat az Üzemeltetővel - a feladatok bővülése miatt módosított tartalommal - kívánja megvalósítani a keretösszeg változatlanul tartásával. Jóváhagyja a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó Létesítményei beruházás engedélyokiratának 12. sz. módosítását az előterjesztés I/3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

(A 2014. évi előirányzat változatlanul 1 969 516 E Ft. 2013. évi teljesített kifizetéseinek tényleges összege 9 190 230 224 E Ft, felhasználás 2013. XII. 31-ig 163 462 433 E Ft, a feladat teljes költsége 165 431 949 E Ft).

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

451/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a III. tisztítási fokozat hiányzó munkarészek megvalósítására vonatkozó megvalósítási megállapodást az előterjesztés I/4. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

452/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 2013. július 4-én hatályba lépett komplex próbaüzem lefolytatására vonatkozó megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés I/2. sz. melléklete szerinti tartalommal, változatlan keretösszeggel a „840301 Önkormányzati beruházások” címrend „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” (azonosító: 794) feladat előirányzata terhére, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

453/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata által kiadandó meghatalmazást az előterjesztés I/5. számú melléklete szerinti tartalommal, annak érdekében, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. - amennyiben szükséges - az előterjesztésben hivatkozott megvalósítási megállapodásban foglalt feladatok lebonyolítása érdekében az illetékes hatóságok, közigazgatási szervek és egyéb szervezetek előtt a Budapest Fővárosi Önkormányzat, mint engedélyes nevében és képviseletében eljárhasson.

Felkéri a főpolgármestert a meghatalmazás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

454/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A „Budapest Komplex Integrált Szennyvíz-elvezetése” (BKISZ) projektet Budaörssel együttműködésben, közös támogatási szerződés hatálya alatt önálló kedvezményezettként önkormányzati beruházásban kívánja megvalósítani - 570 217 E Ft többlet önrész igénybevétele mellett -, társulás útján megvalósított beruházás helyett. A projektnek a Fővárosi Önkormányzat beruházási feladatai között tervezendő összköltsége bruttó 39 227 058 E Ft, amelyből a főváros által biztosítandó nettó önrész 14 790 458 E Ft.

455/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében úgy dönt, hogy:

a) az Mötv. 88. § (2) bekezdésében és 91. § b) pontjában foglaltak szerint elhatározza a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás megszüntetését.

b) jóváhagyja és megköti a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulást megszüntető megállapodást Budaörs Város Önkormányzatával az előterjesztés II/4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

c) megállapítja, hogy a Társulás jogutód nélkül szűnik meg, a megszüntetés időpontjában fennálló magánjogi jogait és kötelezettségeit (ideértve a közbeszerzéseket is) az alapítók egymás között megosztva gyakorolják és teljesítik a Társulást megszüntető megállapodásban foglaltak szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

456/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás, mint költségvetési gazdálkodó megszűnése miatt az alapító önkormányzatok által kötött Társulást megszüntető megállapodásban, illetve a jogszabályokban előírtak szerint gondoskodjon a Társulás megszűnésével összefüggő feladatok elvégzéséről.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

457/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a megszűnő Társulás záróbeszámolóját, valamint ahhoz kapcsolódóan a Társulásban lévő beruházási vagyont illetően a vagyonfelosztást tartalmazó okirat tervezetét terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Társulás megszűnését követő 60 napon belül

Felelős: Tarlós István

458/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Társulás elnökét, Orbán Gyöngyit, hogy a Társulás megszűnésének napjától a Társulás záró beszámolójának elfogadásáig havi díjazás ellenében vegyen részt a záró beszámoló elkészítésében, a vagyonfelosztás előkészítésében és koordinálja a Budaörs várossal szükséges együttműködést. A díjazás mértéke megegyezik a Társulásban betöltött elnöki feladatért a részére korábban megállapított tiszteletdíjjal.

Határidő: folyamatos

Felelős: a Társulás leköszönő elnöke, Orbán Gyöngyi

459/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a Társulás leköszönő elnökének a záró beszámoló elkészítésében, a vagyonfelosztás előkészítésében való közreműködéséért és a Budaörs várossal szükséges együttműködés koordinációjáért járó díjazásának folyósításáról.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

460/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A Társulás leköszönő elnökének a záró beszámoló elkészítésében, a vagyonfelosztás előkészítésében való közreműködéséért és a Budaörs várossal szükséges együttműködés koordinációjáért járó díjazása folyósítása érdekében csökkenti a „845701 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás” cím kiadási, azon belül az „Egyéb működési kiadások áht-n belülre” előirányzatot 1671 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül megemeli a „Személyi juttatások” előirányzatot 1300 E Ft-tal, a „Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó” előirányzatot 371 E Ft-tal.

A „845701 Budapest-Budaörs Szennyvíz-elvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás” cím elnevezését „845701 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás és a Társulás megszüntetésével kapcsolatos költségek”-re változtatja.

461/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Megállapítja, hogy a Társulás megszűnésének napjával a Budapest Főváros Önkormányzata és a Társulás között fennálló alábbi szerződések a Ptk. 6:3. §-ra figyelemmel megszűnnek, mivel a megszűnő Társulás magánjogi jogai e szerződéses megállapodások kapcsán Budapest Főváros Önkormányzata alapítóra háramlanak:

- Megállapodás projekt-gesztori és kapcsolattartói feladatok ellátásáról tárgyban, amely létrejött 2012. június 4. napján;

- Megállapodás a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről tárgyban, amely létrejött 2012. június 4. napján;

- Megállapodás közbeszerzési eljárások lefolytatására tárgyban, amely létrejött 2012. július 16. napján;

- Megállapodás pénzeszköz átadás-átvételére vonatkozóan, amely létrejött 2013. augusztus 2. napján.

462/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés II/6. sz. mellékletét képező együttműködési megállapodást Budaörs Város Önkormányzatával. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a Társulást megszüntető megállapodás aláírásával egyidejűleg

Felelős: Tarlós István

463/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

a) Jóváhagyja a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projektnek (BKISZ projekt) a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 25b) pont szerinti szakaszolását akként, hogy a BKISZ projekt I. szakaszának teljes költsége 25 750 073 540 Ft, az I. szakaszra eső támogatás 20 812 934 061 Ft; a BKISZ projekt II. szakaszának teljes költsége 8 395 063 000 Ft (ebből a Fővárosra jutó költség 7 500 922 858 Ft), a II. szakaszra eső támogatás 6 785 452 181 Ft (ebből a Fővárosra jutó támogatás 6 072 349 057 Ft).

b) Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 2014-2020. közötti programozási időszak azonos célt szolgáló operatív programjának Európai Bizottság által történő elfogadása esetén a projekt második szakaszára vonatkozó támogatási szerződés megkötéséhez szükséges döntések előkészítéséről.

c) Jóváhagyja a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt II. szakasza Fővárosra jutó kifizetései KEHOP támogatásból finanszírozandó összegének előfinanszírozását 6 072 349 057 Ft mértékig a BKISZ projekt II. szakaszára vonatkozó támogatási szerződés megkötéséig.

Határidő: az a)-b) pontok esetében: a Társulást megszüntető megállapodás aláírásával egyidejűleg; a c) pont esetében: azonnal

Felelős: Tarlós István

464/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés II/7. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert annak aláírására, egyben felhatalmazza, hogy a támogatási szerződés 1. számú módosításának mellékletéül szolgáló nyilatkozatokat a kedvezményezetté váló Budapest Főváros Önkormányzata részéről megtegye.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

465/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Összhangban a KEOP pályázat benyújtásakor, illetve a Társulás alapítójaként tett forrásbiztosító kötelezettségvállalásaival, a kedvezményezett személyének változása miatt támogatottá váló Budapest Főváros Önkormányzata részéről kötelezettséget vállal a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056 azonosító számú „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” c. projektnek a módosított támogatási szerződés szerint Budapest Főváros Önkormányzatát terhelő kiadások (elszámolható költségek önrésze, el nem számolható költségek és az áfa összegének fővárosi hányada) viselésére, amelynek fedezetét a projekt beruházási okmányában és az éves költségvetési rendeleteiben mindenkor biztosítani fogja.

466/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Lezárja a projekt előkészítési munkáira vonatkozó, az előterjesztés II/10. számú melléklete szerinti beruházási célokmányt, és megállapítja, hogy az előkészítési munkákra 2013. december 31-ig összesen 5 531 269 E Ft került felhasználásra.

467/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

„Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” c. projekt önálló kedvezményezettként önkormányzati beruházásban történő megvalósítása érdekében csökkenti a „845701 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás és a Társulás megszüntetésével kapcsolatos költségek” cím kiadási, azon belül az „Egyéb felhalmozási kiadások áht-n belülre” előirányzatot 2 778 377 E Ft-tal, csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az „Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről” előirányzatát 79 876 E Ft-tal a „Kerületi Önkormányzatok - Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás”-hoz kapcsolódóan.

Ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az „Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről” előirányzaton a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése feladathoz kapcsolódóan

- 9 638 235 E Ft-tal a KEOP pályázati forrást;

- 51 960 E Ft-tal a Budaörs Város Önkormányzata által átadandó forrást,

- 79 867 E Ft-tal a „Kerületi Önkormányzatok” általi hozzájárulást és

- 400 000 E Ft-tal a „XVIII. kerületi Önkormányzat” által átadandó forrást,

továbbá megemeli a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása, előkészítése” feladathoz kapcsolódóan a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az „Önkormányzati beruházások” előirányzatát 12 731 573 E Ft-tal, a „Beruházási célú előzetesen felszámított áfa” előirányzatát 200 410 E Ft-tal, egyidejűleg a levonható áfa növekedése miatt csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadás (többi dologi) előirányzatát 115 371 E Ft-tal, és megemeli a feladathoz kapcsolódóan a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül önkormányzati beruházások előirányzatán belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladatot 51 951 E Ft-tal.

A feladat összköltsége 39 227 058 E Ft-ra módosul, 2013. december 31-ig tény 5 531 269 E Ft, 2014. évi előirányzata 15 476 539 E Ft (levonható egyenes áfa 216 341 E Ft, levonható fordított áfa 2 384 582 E Ft; nem levonható fordított áfa 85 039 E Ft, kapcsolódó támogatások: KEOP támogatás 9 638 235 E Ft, kerületi önkormányzatok 79 867 E Ft, XVIII. kerület Önkormányzata 400 000 E Ft, Budaörs Város Önkormányzata 51 960 E Ft), 2015. évi ütem 15 995 459 E Ft (levonható egyenes áfa 259 615 E Ft, levonható fordított áfa 3 702 800 E Ft, nem levonható fordított áfa 42 520 E Ft, kapcsolódó támogatások: KEOP támogatás 4 265 409 E Ft, kerületi önkormányzatok 1 350 284 E Ft, XVIII. kerület Önkormányzata 200 000 E Ft, Budaörs Város Önkormányzata 105 980 E Ft), 2016. évi ütem 2 223 791 E Ft (levonható egyenes áfa 16 147 E Ft, levonható fordított áfa 456 627 E Ft).

A feladat a továbbiakban „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” néven kerül megvalósításra.

A „845701 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulásnak folyósított támogatás és a Társulás megszüntetésével kapcsolatos költségek” cím kiadási előirányzatán belül az „Egyéb felhalmozási kiadások áht-n belülre” előirányzat 115 092 E Ft-ra módosul.

468/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése projekt beruházási engedélyokiratát az előterjesztői kiegészítés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

469/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társasággal („Társaság”) az előterjesztés II/8. sz. mellékletét képező közfeladat-ellátáshoz kapcsolódó megállapodást a FIDIC Mérnök és műszaki ellenőri feladatokra vonatkozóan 696 257 695 Ft keretösszegig. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a költségek elszámolását szabályozó szervezeti önköltség-számítás szabályzat és költségösszesítő minta elkészítéséről.

Felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: a Támogató jóváhagyását, továbbá a beszerzés fedezetét megteremtő engedélyokirat aláírását követően, a szervezeti önköltség-számítás szabályzat és költségösszesítő minta tekintetében a megállapodás hatálybalépését követő 60 napon belül

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 24/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés II/13. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

470/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

a XVIII. kerület által kért, műszakilag indokolt területeken fekvő utcákban karbantartási jellegű útfelújítás érdekében a vonatkozó közbeszerzési eljárásokat lefolytatja azzal, hogy ennek fedezetét a XVIII. kerületi Önkormányzat biztosítja, és azt a Fővárosi Önkormányzat részére átadja.

471/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztői kiegészítés 2. számú melléklete szerinti megállapodás módosítását a XVIII. kerülettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

472/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztői kiegészítés 3. sz. melléklete szerinti fizetési megállapodást a XVIII. kerülettel, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Budapest, Rákoskeresztúri Újköztemető, 298., 300. és 301. parcella (Nemzeti Gyászpark) nemzeti emlékhely megőrzése, fenntartása, fejlesztése és bemutatása.

Előterjesztők: dr. György István, Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

473/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Nemzeti Örökség Intézete és a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság kezdeményezése alapján a Nemzeti Gyászpark, Rákoskeresztúri Újköztemető 298., 300. és 301. parcella nemzeti emlékhely véglegesített használati tervével, az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a használati terv NÖRI általi aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

474/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Nemzeti Gyászpark, Rákoskeresztúri Újköztemető 298., 300. és 301. parcellához kapcsolódó, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Fővárosi Önkormányzat közötti támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a támogatási szerződés EMMI általi aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

475/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A beérkező támogatás pénzügyi rendezése érdekében csökkenti a „853501 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatot 5400 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” bevételi, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről (beruházási célú támogatások áht-n belülről) előirányzatot az „Emberi Erőforrások Minisztériuma-Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer létesítése” feladathoz kapcsolódóan, továbbá a feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „914901 Céltartalék a Nemzeti Gyászpark megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére és bemutatására” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 5400 E Ft-tal, egyidejűleg tervbe veszi a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán az új „Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer létesítése” feladatot 4252 E Ft-tal, valamint címen belül megemeli a feladathoz kapcsolódóan a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot 1148 E Ft-tal.

(A feladat összköltsége 5400 E Ft, 2014. évi üteme 5400 E Ft (4252 E Ft nettó + 1148 E Ft egyenes áfa)).

476/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés 3. sz. mellékleteként csatolt, 007001 azonosító számú „Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer létesítése” megnevezésű engedélyokiratot az abban foglalt tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

477/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapesti Temetkezési Intézettel kötendő, a Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszerének kiépítése tárgyú megvalósítási megállapodást az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését és a támogatási szerződésmódosítás aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 742/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. határozatának és 743/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. határozatának módosítására, a Budapest IV. kerület, Újpest Önkormányzatával közös tulajdonú erdők erdőgazdálkodási feladatainak ellátása tárgyában.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

478/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

módosítja a 742/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. határozatot akképpen, hogy az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti megállapodás helyébe az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező, „Megállapodás erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról” tárgyú megállapodás lép.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 4. sz. mellékletében csatolt megállapodás aláírására.

Határidő: Budapest Főváros IV. kerület Újpest polgármestere aláírását követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

479/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Az erdőgazdálkodási tevékenység ellátásához szükséges kiadások fedezetét 2015. december 31-ig az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti megállapodás 7. pontja szerint, 2016. január 1-jét követően a mindenkori költségvetési rendeletében biztosítja.

Határidő: 2015. december 31., illetve 2016-tól a mindenkori költségvetési rendelet

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Pálya utcai telephelyének felújítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

480/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és támogatja a Budapest Főváros tulajdonában álló, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság kezelésében és használatában lévő, Budapest XVI. ker., Pálya u. 27. szám alatt található ingatlan külső és belső felújítási munkái tárgyú feladatot.

481/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 36 000 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatási és kiadási, azon belül céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatán az új „Budapest XVI. ker., Pálya u. 27. ingatlan külső és belső felújítása” feladatot 28 346 E Ft-tal, valamint címen belül megemeli a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot 7654 E Ft-tal.

482/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságnak, illetve a Gazdasági Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörét, és jóváhagyja a „Budapest XVI. ker., Pálya u. 27. ingatlan külső és belső felújítási munkái” tárgyú engedélyokiratot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító okiratának 8. számú módosítása.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

483/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, mint az alapító jogait gyakorló testület, módosítja a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító okiratát az előterjesztés 1. számú mellékletében rögzített tartalommal, és ezzel megegyezően elfogadja az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadására és a társasági szerződésének módosítására vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

484/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy megemeli a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft.-ben fennálló tulajdonára vonatkozó jegyzett tőke összegét 170 000 Ft-ról 1 000 000 Ft-ra, mely 830 000 Ft-os tőkeemelést a Ptk. 3:162. § és 3:198. § rendelkezései alapján a Társaság számlavezető bankjába történő készpénzbefizetéssel teljesít. Ennek érdekében Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet „930001 Általános tartalék” előirányzatát csökkenti 830 E Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „815502 Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. (BÖP Kft.)” előirányzatát 830 E Ft-tal.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

485/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. soron következő taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

- Az ügyvezető által a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentés elfogadását.

- A felügyelőbizottság jelentésének elfogadását a Társaság 2013. évi beszámolójáról.

- A könyvvizsgáló (PERTIA Könyvvizsgáló Zrt., 1055 Budapest, Szalay u. 2., Virág Attila könyvvizsgáló, kamarai tagsági száma: 004242) jelentését a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról.

- A Társaság ügyvezetésének javaslatára a felügyelőbizottság által jóváhagyott osztalékfizetési javaslatának elfogadását oly módon, hogy az adózott eredmény 117 195 E Ft teljes összege és az eredménytartalék terhére igénybe vett 2805 E Ft, összesen 120 000 E Ft kerülne kifizetésre osztalékként, tagonként 40 000 E Ft.

- Az ügyvezető által készített, a Társaság 2013. évi beszámolójának elfogadását - a felügyelőbizottság által jóváhagyott - az eredményfelhasználásra vonatkozó javaslatát az alábbiak szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 224 225 E Ft
Saját tőke 83 012 E Ft
Adózás előtti eredmény 135 582 E Ft
Adózott eredmény 117 195 E Ft
Eredménytartalék igénybevétele 2 805 E Ft
Jóváhagyott osztalék, részesedés 120 000 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 0 E Ft

- A Társaság törzstőkéjének 510 000 Ft-ról 3 000 000 Ft-ra történő megemelését.

- A társasági szerződés módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- A Ptk. rendelkezéseivel összhangban történő továbbműködéséről szóló döntést.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

486/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza Szabó Árpádot, hogy a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat haszonkölcsön szerződés megkötésére a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházával.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

487/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházával a 29766/2 hrsz.-ú ingatlan 173 m2 nagyságú „I” keretövezeti besorolású része, a 29766/3 hrsz.-ú ingatlan 641 m2 nagyságú része, valamint a 29767/2 hrsz.-ú ingatlan egésze használatának átengedéséről szóló haszonkölcsön szerződést az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert a haszonkölcsön szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

488/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére a „Javaslat az ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. részére tulajdonosi hozzájárulás megadására és használati szerződés megkötésére” című előterjesztést.

A napirend 26. pontja: Javaslat a BFVK Zrt. 2013. évi beszámolójának és 2014. évi üzleti tervének, valamint a 2014. évi éves közszolgáltatási szerződésének elfogadására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

489/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság igazgatóságának a Társaság 2013. évi éves beszámolójára vonatkozó határozatait.

- Elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának a Társaság 2013. évi éves beszámolójára vonatkozó jelentését tartalmazó határozatait.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (CORRECT Pénzügyi és Könyvszakértő Kft., nyilvántartásba vételi szám: 000079, Egri István Iván, kamarai tagsági szám: 003152), jelentését a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja - figyelemmel a felügyelőbizottság határozataira és a könyvvizsgáló jelentésére - a Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 2 789 955 E Ft
Saját tőke 1 385 349 E Ft
Jegyzett tőke 721 280 E Ft
Adózás előtti eredmény 35 660 E Ft
Adózott eredmény 29 663 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 29 663 E Ft

- Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

490/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

491/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A BFVK Zrt. által a 2013. évben ellátott feladatokhoz képest a 2014. évben ellátandó többletfeladatok költségének fedezeteként csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 26 671 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

492/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti az előterjesztői kiegészítés 2. számú melléklete szerinti tartalommal a BFVK Zrt. 2014. évi éves közszolgáltatási szerződését.

Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

493/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 199/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. határozatot.

494/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § a) pontjában biztosított jogkörében jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat között a Budapest 36657/0/A/44 hrsz.-on nyilvántartott, természetben Budapest VIII. kerület, Gutenberg u. 3., valamint a Budapest 36658/0/A/31 hrsz.-ú, természetben Budapest VIII. kerület, Rökk Szilárd u. 3. szám alatti ingatlanok értékesítésére vonatkozó, az előterjesztői kiegészítés 3. számú melléklete szerinti adásvételi szerződést. Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a BFVK Zrt.-vel érvényben lévő közszolgáltatási keretszerződés 6. számú mellékletét képező meghatalmazás alapján, meghatalmazottként a Társaság vezérigazgatója a szerződést aláírja.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Javaslat a Jászai Mari téri aluljáróban lévő helyiség haszonkölcsönbe adására a BKV Zrt. részére.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

495/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, a Budapest XIII. kerületi, Jászai Mari téri gyalogos aluljáróban található, nem lakás céljára szolgáló, 19,16 m2 alapterületű helyiség tárgyában a BKV Zrt. által ellátott - helyi közösségi közlekedés biztosítása - közfeladat ellátása céljából, határozatlan időtartamra szóló haszonkölcsön szerződést azzal, hogy a rendeltetésszerű használathoz szükséges átalakításokat a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság saját költségén végzi el. Az előterjesztés és a haszonkölcsön szerződés 1. számú melléklete helyébe a befogadott módosító indítvány melléklete lép. Felhatalmazza a főpolgármestert a haszonkölcsön szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Budapest XI., Kőrösy J. u. 3-5. ingatlan és a XI. kerület Újbuda Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Egry J. u. 3-11. sz. ingatlan 5100/8299 tulajdoni hányadának cseréjére.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

496/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § (a) bekezdése alapján hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Budapest XI. kerület, Kőrösy J. u. 5. szám alatti, 4275/10 hrsz.-ú - 3141 m2 alapterületű, kivett szakiskola megnevezésű - 485 600 E Ft + áfa értékű ingatlannak, a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező Budapest XI. kerület, Egry J. u. 3-11. (Stoczek u. 21.) szám alatti, 4126/12 hrsz.-ú - 8 299 m2 nagyságú kivett általános iskola megnevezésű - ingatlan 490 800 E Ft értékű 5100/8299 tulajdoni hányadára történő cseréjéhez, azzal, hogy az ingatlanok között lévő értékkülönbözetet, azaz nettó 5 200 000 Ft összeget a Fővárosi Önkormányzat az ingatlan csereszerződésben foglaltak szerint megfizet a kerületi önkormányzat részére. Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező csereszerződést, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

497/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Tervbe vesz a „851301 Tárgyi eszközök értékesítése” cím bevételi, azon belül a felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) előirányzaton 485 600 E Ft-ot, valamint ugyanezen összeggel megemeli a „911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

498/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A „911702 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát csökkenti 490 800 E Ft-tal, és egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „847702 Vagyongazdálkodási Keret” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.

A napirend 29. pontja: Javaslat a Ferenciek tere aluljáróban, illetve a 4-es metró Keleti pályaudvar és Kelenföld vasútállomás állomásain lévő helyiségek BKK Zrt. részére, ügyfélközpont kialakítása céljából történő térítésmentes használatba adására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

499/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdésében foglaltak, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. § (1) bekezdése alapján a Budapest V., Ferenciek tere aluljáróban az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti alaprajzon 12-es számmal jelölt helyiséget, a 4-es metró Keleti pályaudvar állomáson az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti alaprajzon 201-től 210-ig terjedő számokkal jelölt helyiségeket, továbbá a 4-es metró Kelenföld vasútállomás állomáson az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti alaprajzon 609-től 611-ig és 622-től 632-ig terjedő számokkal jelölt helyiségeket térítésmentesen használatba adja a BKK Zrt. részére határozatlan időtartamra, ügyfélközpont létesítése, fenntartása, működtetése, az utasforgalom minél magasabb színvonalú kiszolgálása céljára.

Jóváhagyja, megköti a BKK Zrt.-vel az előterjesztés 4., 5., 6. számú mellékletei szerinti tartalmú haszonkölcsön szerződéseket, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon azok aláírásáról.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2013-2014-re vonatkozó közlekedésszervezői éves mellékletének 2. sz. módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

500/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

egyetért a feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2013-2014-re vonatkozó közlekedésszervezői éves mellékletének 2. sz. módosításában foglaltakkal, és jóváhagyja, megköti a feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2013-2014-re vonatkozó közlekedésszervezői éves mellékletének 2. sz. módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Javaslat a Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéssel kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

501/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

egyetért a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása” projekt kapcsán a módosított ütemezéssel és az opciós lehívás keretében további 10 db villamos beszerzésével, továbbá kötelezettséget vállal a szükséges 23 785 E Ft többlet önerő biztosítására, 2014. évre 7136 E Ft, 2015. évre 16 649 E Ft ütemezésben. Az előleg finanszírozása érdekében 2015. évről 2014. évre átütemezésre kerül további 35 541 E Ft. A módosítás után a projekt összköltsége 46 550 000 E Ft-ra, ebből a főváros által biztosított önerő 311 885 E Ft-ra változik.

502/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A feladat új ütemezésének és többletforrásának biztosítása érdekében:

csökkenti a „911101 2014. évi kötelezettségek céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési tartalék előirányzatát 42 677 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre előirányzatán a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása” 2014. évi előirányzatát 42 677 E Ft-tal.

A „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása” feladat teljes költsége 311 885 E Ft-ra, 2014. évi előirányzata 96 999 E Ft-ra, 2015. évi előirányzata 129 882 E Ft-ra, 2016. évi előirányzata 79 194 E Ft-ra változik, a 2013. 12. 31-ig tény változatlansága mellett.

A projekt támogatási szerződéssel megegyező teljes költsége 46 550 000 E Ft (ebből: EU-támogatás 46 238 115 E Ft), 2014. évi üteme 13 441 214 E Ft (ebből: EU-támogatás 13 344 215 E Ft), 2015. évi üteme 20 430 544 E Ft (ebből: EU-támogatás 20 300 662 E Ft), 2016. évi üteme 12 629 978 E Ft (ebből: EU-támogatás 12 550 784 E Ft). Felhasználás 2013. 12. 31-ig 112 647 E Ft, amelyből 42 454 E Ft a beérkező EU-támogatás.

503/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása” beruházásra vonatkozó fejlesztési megállapodás 2. számú módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között megkötött fejlesztési-megvalósítási és pénzeszköz-átadási megállapodások összehangolásáról a Fővárosi Önkormányzat 2014. évi költségvetésével.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

504/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Határ úti gomba ügyfélcentrummá való átalakításával a felújítás keretein belül, és elkülönítve rendelkezésre bocsátja a feladat megvalósításához szükséges összeget 2014. évi 48 000 E Ft, és a 2015. évi 142 000 E Ft ütemezésben. A feladat teljes költsége 200 000 E Ft, az előkészítésre szükséges 10 000 E Ft-ot az „Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez” feladat tartalmazza.

505/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a „Dunapart fejlesztése, tervezés” feladat átütemezésével, egyben az összköltség 8000 E Ft-tal történő megemelésével. A feladat teljes költsége 500 000 E Ft-ra módosul.

506/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a „Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015” feladat összköltségének 5000 E Ft-tal történő megemelésével. A feladat teljes költsége 1 249 012 E Ft-ra módosul.

507/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Tekintettel a korábban „Közösségi közlekedés előnyben részesítéséről négy buszsáv kialakítása” megnevezésű és „Kiskorrekció 2013-2015” megnevezésű feladatoknak a „Forgalomtechnikai intézkedések” megnevezésű feladatként történő összevonására, a Fővárosi Közgyűlés a „Közösségi közlekedés előnyben részesítéséről négy buszsáv kialakítása” feladatot a felmerült költségek alábbiak szerinti elszámolásával egyidejűleg leállítja:

Megállapodásban foglalt

teljes költség: 494 400 E Ft

ebből:

2013. 12. 31-ig tény: 2435 E Ft

2014. évi előirányzat-felhasználás 2014. 02. 28-i fordulónappal: 175 E Ft

Feladatmegvalósítás érdekében lekötött előirányzatok összegéből ki nem fizetett összeg: 491 790 E Ft

508/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Tekintettel a korábban „Közösségi közlekedés előnyben részesítéséről négy buszsáv kialakítása” megnevezésű és „Kiskorrekció 2013-2015” megnevezésű feladatoknak a „Forgalomtechnikai intézkedések” megnevezésű feladatként történő összevonására, a Fővárosi Közgyűlés a „Kiskorrekció 2013-2015” feladatot a felmerült költségek alábbiak szerinti elszámolásával egyidejűleg leállítja:

Megállapodásban foglalt teljes költség: 350 000 E Ft

ebből:

2013. 12. 31-ig tény: 0 Ft

2014. évi előirányzat-felhasználás 2014. 02. 28-i fordulónappal: 314 E Ft

Feladatmegvalósítás érdekében lekötött előirányzatok összegéből ki nem fizetett összeg: 349 686 E Ft

509/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Tekintettel a korábban „Kerékpáros Közlekedés Fejlesztése 2012-2013” megnevezésű és „2012-2014 útfelújítási program” megnevezésű feladatoknak a „2012-2016. évi útfelújítási program” megnevezésű feladatként történő összevonására, a Fővárosi Közgyűlés a „Kerékpáros Közlekedés Fejlesztése 2012-2013” feladatot a felmerült költségek alábbiak szerinti elszámolásával egyidejűleg leállítja:

Megállapodásban foglalt teljes költség: 1 031 476 E Ft

ebből:

2013. 12. 31-ig tény: 88 028 E Ft

2014. évi előirányzat-felhasználás 2014. 02. 28-i fordulónappal: 1013 E Ft

Feladatmegvalósítás érdekében lekötött előirányzatok összegéből ki nem fizetett összeg: 942 435 E Ft

510/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Tekintettel a korábban „Kerékpáros Közlekedés Fejlesztése 2012-2013” megnevezésű és „2012-2014 útfelújítási program” megnevezésű feladatoknak a „2012-2016. évi útfelújítási program” megnevezésű feladatként történő összevonására, a Fővárosi Közgyűlés a „2012-2014 útfelújítási program” feladatot a felmerült költségek alábbiak szerinti elszámolásával egyidejűleg leállítja:

Megállapodásban foglalt teljes költség: 11 652 585 E Ft

ebből:

2013. 12. 31-ig tény: 1 054 763 E Ft

2014. évi előirányzat-felhasználás 2014. 02. 28-i fordulónappal: 954 616 E Ft

Feladatmegvalósítás érdekében lekötött előirányzatok összegéből ki nem fizetett összeg: 9 643 206 E Ft

511/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az előterjesztés 2. és 10. számú mellékleteiben foglalt, a megvalósítási megállapodások alapján, az azokban foglalt elszámolási és átcsoportosítási feladatok megvalósítása érdekében, illetve a további megállapodások 2014. évi költségvetési rendelettel való összhangjának megteremtése érdekében:

a1) egyes feladatok időbeli átütemezése érdekében az összköltség változatlanul hagyása mellett csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati és intézményi felújítások (önkormányzati felújítások) között a(z)

- „2012-2016. évi útfelújítási program” feladat 2014. évi előirányzatát 538 183 E Ft-tal, (a kiadásból önkormányzati beruházások 423 766 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzata 114 417 E Ft), ezzel egyidejűleg megemeli a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra) előirányzatán a

- „Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása” feladat 2014. évi előirányzatát 6277 E Ft-tal;

- „Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” feladat 2014. évi előirányzatát 299 901 E Ft-tal;

- „Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)” 2014. évi előirányzatát 196 464 E Ft-tal,

továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások között a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát 35 541 E Ft-tal.

A „Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása” feladat 2015. évi üteme 69 723 E Ft-ra módosul.

Az „Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” feladat 2015. évi üteme 2 558 214 E Ft-ra módosul, a feladat későbbi ütemeinek változatlanul hagyása mellett.

A „Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)” feladat 2015. évi üteme 566 536 E Ft-ra módosul, a feladat későbbi ütemeinek változatlanul hagyása mellett.

a2) a „2012-2016. évi útfelújítási program” módosított összköltséggel való megvalósítása érdekében csökkenti a „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati és intézményi felújítások közötti „Útfelújítás 2015-2016” feladat 2015. évi ütemét 1 268 000 E Ft-tal. Ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „2012-2016. évi útfelújítási program” feladat 2015. évi ütemét a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati és intézményi felújítások (önkormányzati felújítások) előirányzatán, továbbá a feladat 2015. évi üteme további 538 183 E Ft-tal is megemelésre kerül.

Az „Útfelújítás 2015-2016” feladat összköltsége 10 100 000 E Ft-ra módosul.

A „2012-2016. évi útfelújítási program” feladat összköltsége 13 034 061 E Ft-ra módosul.

b) egyes feladatok megemelt összköltséggel való megvalósítása és időbeli átütemezése érdekében csökkenti a „911101 2014. évi kötelezettségek céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalék előirányzatát 13 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra) előirányzatán a „Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015.” feladat 2014. évi előirányzatát 5000 E Ft-tal, továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások között a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát 8000 E Ft-tal.

A „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre (beruházási célra) előirányzatán csökkenti a „Dunapart fejlesztése, tervezés” feladat 2015. évi ütemét 7000 E Ft-tal, egyben megemeli a 2016. évi ütemét 15 000 E Ft-tal. A feladat összköltsége 8000 E Ft-tal nő, azaz 500 000 E Ft-ra módosul, 2014. évi előirányzata változatlan.

A „Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015” feladat összköltsége 5000 E Ft-tal nő, azaz 1 249 012 E Ft-ra módosul.

c) a Margit híd és kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása érdekében csökkenti a „911101 2014. évi kötelezettségek céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 625 755 E Ft-tal, továbbá csökkenti a „Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer” feladatot a „883701 Út-, hídfelújítások” címen belül 160 287 E Ft-tal, (a kiadásból önkormányzati és intézményi felújítások (önkormányzati felújítások) 126 210 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 34 077 E Ft) és ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati és intézményi felújítások (önkormányzati felújítások) előirányzatán az új „Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások” feladatot 1 047 730 E Ft összköltséggel. A 2014. évi előirányzata 786 042 E Ft (a kiadásból önkormányzati beruházások 618 931 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzata 167 111 E Ft). A feladathoz kapcsolódó tény 2013. 12. 31-ig 261 688 E Ft.

A „Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer” feladat összköltsége 27 043 514 E Ft-ra módosul. Felhasználás 2013. 12. 31-ig 27 025 720 E Ft.

d) a Határ úti ügyfélcentrum megvalósítása érdekében csökkenti a „911101 2014. évi kötelezettségek céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalék előirányzatát 190 000 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg tervbe veszi az új a „Határ úti ügyfélcentrum kialakítása, kivitelezés” feladatot 190 000 E Ft összköltséggel a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül. A feladat 2014. évi előirányzata 48 000 E Ft (a kiadásból önkormányzati beruházások 37 795 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 10 205 E Ft), 2015. évi ütem 142 000 E Ft (beruházási célú előzetesen felszámított áfa 30 189 E Ft), továbbá a feladathoz kapcsolódóan megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások között a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát 142 000 E Ft-tal.

e) az Útfelújítási program előkészítése feladat későbbi éveinek elkülönítése érdekében

A BKK-val megkötött megállapodásban le nem kötött 2017-2020. évi ütemek elkülönítése érdekében csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati és intézményi felújítások (önkormányzati felújítások) előirányzatán az „Útfelújítási program előkészítése, terveztetése feladat 2017-2020. évi ütemeit, 151 500 E Ft-tal évente, ezzel egyidejűleg tervbe veszi az „Útfelújítás előkészítése, terveztetése 2017-2020” feladatot a „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati és intézményi felújítások (önkormányzati felújítások) között. A feladat összköltsége 606 000 E Ft, 2017., 2018., 2019., 2020. évi üteme egyaránt 151 500 E Ft.

f) a Forgalomirányító jelzőlámpák feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Forgalomirányító jelzőlámpák fejlesztése” feladat előirányzatát 413 561 E Ft-tal, valamint címen belül a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 111 662 E Ft-tal (2015. évi ütemét 529 601 E Ft-tal, 2016. évi ütemét 544 785 E Ft-tal, 2017. évi ütemét 560 576 E Ft-tal), ezzel a feladat törlésre kerül.

Ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az új „2014-2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja” feladatot. A feladat összköltsége 2 160 185 E Ft, 2014. évi üteme 525 223 E Ft (ebből önkormányzati beruházások 413 561 E Ft, beruházási előzetesen felszámított áfa 111 662 E Ft), 2015. évi üteme 529 601 E Ft (ebből beruházási célú előzetesen felszámított áfa 112 592 E Ft), 2016. évi üteme 544 785 E Ft (ebből beruházási célú előzetesen felszámított áfa 115 820 E Ft), 2017. évi üteme 560 576 E Ft (ebből beruházási célú előzetesen felszámított áfa 119 178 E Ft).

512/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A „Forgalomtechnikai intézkedések” feladat vonatkozásában

a) jóváhagyja a feladat engedélyokiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal;

b) jóváhagyja és megköti a megvalósítási megállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

513/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztéshez kapcsolódó beruházások” beruházásra vonatkozó szerződés módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

514/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Teherforgalmi behajtás ellenőrzés korszerűsítése és BKK jegypénztárak kialakítása” beruházásra vonatkozó szerződés módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

515/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „BKK infrastruktúra fejlesztés” beruházásra vonatkozó szerződés módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

516/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Dunapart fejlesztése, tervezés” beruházásra vonatkozó szerződés módosítását a 031-es sorszámon kiosztott előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

517/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015.” beruházásra vonatkozó szerződés módosítását az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

518/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az „Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése” beruházásra vonatkozó szerződés módosítását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

519/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése)” beruházásra vonatkozó szerződés módosítását az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

520/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A „2012-2016. évi útfelújítási program megvalósítása” feladat vonatkozásában

a) jóváhagyja a feladat engedélyokiratát az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal;

b) jóváhagyja és megköti a megvalósítási megállapodást az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

521/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A „2012-2013. évi útfelújítási program előkészítése és terveztetése” feladat vonatkozásában

a) jóváhagyja a feladat engedélyokiratát az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal;

b) jóváhagyja és megköti a megvalósítási megállapodást az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

522/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A „Görgey utca és a kapcsolódó villamos pálya teljes körű felújításának megvalósítás” feladat vonatkozásában

a) jóváhagyja a feladat engedélyokiratát az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal;

b) jóváhagyja és megköti a megvalósítási megállapodást az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

523/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A „Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása” feladat vonatkozásában jóváhagyja a feladat engedélyokiratát az előterjesztés 13. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

524/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A „Margit hídhoz kapcsolódó kiegészítő beruházások” feladat vonatkozásában

a) jóváhagyja a feladat engedélyokiratát az előterjesztés 13. sz. melléklete szerinti tartalommal;

b) jóváhagyja és megköti a megvalósítási megállapodást az előterjesztés 13. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

525/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A „Forgalomtechnikai eszközök felújítása” feladat vonatkozásában

a) jóváhagyja a feladat engedélyokiratát az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti tartalommal;

b) jóváhagyja és megköti a megvalósítási megállapodást az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

526/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Egyetért az „Aluljárók és egyéb közlekedés kiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok” kiegészítésével a VIII.-IX.-X. Népliget aluljáró helyszínnel és azzal, hogy a feladatot a BKK Zrt. valósítsa meg.

527/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Az „Aluljárók és egyéb közlekedés kiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok” feladat vonatkozásában

a) jóváhagyja a feladat engedélyokiratának az előterjesztés 15. sz. mellékletében bemutatott tartalommal történő módosítását, valamint annak kiegészítését akként, hogy az engedélyokirat 2. oldalán szereplő, a beruházás/felújítás telepítési helye megnevezésű táblázat kiegészül a 18. ponttal, azaz a VIII.-IX.-X. Népliget helyszínnel;

b) jóváhagyja és megköti a megvalósítási megállapodást az előterjesztés 15. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint annak kiegészítését akként, hogy a megvalósítási megállapodás 1. sz. módosításának 2. pontjában a felújítandó aluljárók felsorolása kiegészül a „Népliget aluljáró felújításának tervezése” feladattal, valamint a 3.2. a) pontja kiegészül a VIII.-IX.-X. Népliget aluljáró helyszínnel.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

528/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 286/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. határozatot és a 290/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. határozatot.

529/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése” beruházás engedélyokiratát az előterjesztés 16. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

530/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „2014-2017. évi közúti forgalomirányítás fejlesztési programja” beruházás engedélyokiratát az előterjesztés 17. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Javaslat a „Széll Kálmán tér rekonstrukciója” és a „Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése” című fejlesztésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

531/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

egyetért a „Széll Kálmán tér rekonstrukció I. ütem, a budai észak-déli villamoskapcsolat kiépítése, a Káposztásmegyeri intermodális csomópont fejlesztése, tervezési-előkészítési munkái, és a Fogaskerekű vasút fejlesztésének tervezési-előkészítési munkáiról szóló” megnevezésű 3 943 567 E Ft összköltségű feladat szétbontásával, továbbá a feladathoz biztosított 3 910 000 E Ft összköltségű „Széll Kálmán tér tartaléka” tartalék felosztásával az alábbiak szerint:

A „Széll Kálmán tér fejlesztése” beruházást megemelt 5 509 956 E Ft összköltséggel (2014. évi üteme 2 863 204 E Ft, 2015. évi üteme 2 546 784 E Ft, tény 2013. 12. 31-ig 99 968 E Ft), a BKK Zrt. megvalósításában történő kivitelezéssel kívánja megvalósítani és biztosítja a korábban megkötött szerződéshez képest a szükséges többletforrást.

Kötelezettséget vállal a „Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése” uniós társfinanszírozású feladathoz szükséges önerő 2 839 399 E Ft rendelkezésre állására, és a feladatot (2014. évi üteme 1 706 110 E Ft, 2015. évi üteme 1 126 146 E Ft, tény 2013. 12. 31-ig 7143 E Ft) a BKK Zrt. által kívánja megvalósítani, biztosítva a korábban megkötött szerződéshez képest a szükséges többletforrást.

532/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Tekintettel a „Széll Kálmán tér rekonstrukció I. ütem, a budai észak-déli villamoskapcsolat kiépítése, a Káposztásmegyeri intermodális csomópont fejlesztése, tervezési-előkészítési munkái, és a Fogaskerekű vasút fejlesztésének tervezési-előkészítési munkáiról szóló” megnevezésű feladat keretein belül megvalósuló részfeladatok szétválasztására

a) a feladatot a felmerült költségek alábbiak szerinti elszámolásával egyidejűleg leállítja:

Megállapodásban foglalt teljes költség: 3 943 567 E Ft

ebből:

2013. 12. 31-ig tény: 149 291 E Ft

2014. évi előirányzat-felhasználás 2014. 02. 28-i fordulónappal: 10 196 E Ft

Feladatmegvalósítás érdekében lekötött előirányzatok összegéből ki nem fizetett összeg: 3 784 080 E Ft

b) jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti, az előterjesztői kiegészítéshez csatolt, a feladat elszámolásáról és megszüntetéséről szóló megállapodást.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

533/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A feladat többletforrásának biztosítása érdekében:

- csökkenti a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre előirányzatán a „Széll Kálmán tér rekonstrukció I. ütem, a budai észak-déli villamoskapcsolat kiépítése, a Káposztásmegyeri intermodális csomópont fejlesztése, tervezési-előkészítési munkái, és a Fogaskerekű vasút fejlesztésének tervezési-előkészítési munkáiról szóló” pénzeszközátadás” 2014. évi előirányzatát 2 381 723 E Ft-tal, 2015. évi ütemét 1 412 553 E Ft-tal;

- csökkenti a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházásokon belül a „Széll Kálmán tér fejlesztésének tartaléka” 2014. évi előirányzatát 1 650 000 E Ft-tal, 2015. évi ütemét 2 260 000 E Ft-tal;

- csökkenti a „911101 2014. évi kötelezettségek tartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalék előirányzatát 541 333 E Ft-tal;

- ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „Széll Kálmán tér fejlesztése” feladatot 5 509 956 E Ft összköltséggel a „840301 Önkormányzati beruházások” címen belül. A feladat 2014. évi előirányzata 2 863 204 E Ft, azon belül önkormányzati beruházások előirányzata 2 254 491 E Ft, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzata 608 713 E Ft. A 2015. évi előirányzata 2 546 784 E Ft, ebből áfa 541 442 E Ft. A feladathoz kapcsolódó tény 2013. 12. 31-ig 99 968 E Ft.

- tervbe veszi az új „Káposztásmegyeri intermodális csomópont előkészítése” feladatot 22 431 E Ft összköltséggel a „840301 Önkormányzati beruházások” címen belül. A feladat 2014. évi előirányzata 3365 E Ft, azon belül önkormányzati beruházások előirányzatát 2649 E Ft, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzata 715 E Ft. A feladathoz kapcsolódó tény 2013. 12. 31-ig 19 066 E Ft.

- tervbe veszi a „Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése” feladatot 2 839 399 E Ft összköltséggel a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre előirányzatán. A feladat 2014. évi előirányzata 1 706 110 E Ft, 2015. évi üteme 1 126 146 E Ft, tény 2013. 12. 31-ig 7143 E Ft,

- továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások között „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát 377 E Ft-tal.

534/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

„Széll Kálmán tér fejlesztése” feladat vonatkozásában

a) jóváhagyja a feladat engedélyokiratát az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti, az előterjesztői kiegészítésben csatolt tartalommal,

b) jóváhagyja és megköti a megvalósítási megállapodást az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti, az előterjesztői kiegészítésben csatolt tartalommal.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

535/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése” beruházásra vonatkozó fejlesztési megállapodást az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti, az előterjesztői kiegészítésben csatolt tartalommal.

Határidő: a 2014. évi költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: Javaslat a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatására 2014. évi támogatása” címen előirányzott felújítási támogatások kapcsán szükséges döntésekre.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

536/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. cb) alpontjában leírt rendelkezés alapján az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása” céljából előirányzott bruttó 500 000 000 Ft támogatási összeg fővárosi átvételét biztosító támogatási szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a költségvetési törvényben nevesített, kormányzatilag illetékes szervekkel. Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződést és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat, egyéb dokumentumokat írja alá.

Határidő: a támogatási szerződés beérkezését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

537/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A feladat megvalósítása érdekében:

- tervbe veszi a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” cím felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételi előirányzatán az új „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása” feladatot 500 000 E Ft-tal;

- ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati és intézményi felújítások (önkormányzati felújítások) előirányzatán az új „Felújítások átütemezésének tartaléka” feladatot;

- továbbá címen belül tervbe veszi az önkormányzati és intézményi felújítások (önkormányzati felújítások) előirányzatán az új „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása” feladat 2015. évi előirányzatát 393 701 E Ft-tal, valamint címen belül a felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2015. évi előirányzatát 106 299 E Ft-tal.

Az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása” feladat teljes költsége 500 000 E Ft, 2015. évi üteme 500 000 E Ft.

A napirend 35. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 25/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

538/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi önkormányzati feladatkörbe tartozó közszolgáltatást végző gazdasági társaság megvalósításában vagy kedvezményezetti körében lévő beruházások esetén az egyes beruházások forrásszerződéseinek, illetve engedélyokiratainak terhére biztosítandó a közműkiváltások maradványértékeinek fedezete.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

539/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a jövőben indítandó projektek, beruházások előkészítésekor, a megvalósításhoz szükséges közműkiváltás részét képező közmű elbontáskori értékének fedezete, előzetes becslés alapján kerüljön betervezésre a megvalósítás költségei közé.

Határidő: beruházások tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: Javaslat az FKF Zrt.-vel kötött, „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” elnevezésű beruházás keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök és technológiák használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 2. sz. módosítására, valamint a beruházás engedélyokiratának 2. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

540/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” feladat 12 607 016 E Ft módosított összköltséggel és módosított ütemezéssel történő megvalósítását. A feladat megvalósítása a Fővárosi Önkormányzat részéről történő többletforrás biztosítását nem igényli.

541/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az „Önkormányzati beruházások” előirányzatát a „Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése” feladathoz kapcsolódóan 2 189 852 E Ft-tal, valamint címen belül csökkenti a „Beruházási célú előzetesen felszámított áfa” előirányzatát 21 937 E Ft-tal, egyidejűleg a visszaigényelhető áfa csökkenése miatt megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” címen belül a „Dologi kiadások” kiadási előirányzatát 21 937 E Ft-tal. Továbbá csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” címen belül az „Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre” (beruházási célra) bevételi előirányzatát 2 189 837 E Ft-tal a „KEOP - A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítésé”-hez kapcsolódóan. Ezzel egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t 15 E Ft-tal.

A feladat összköltsége 12 607 016 E Ft-ra módosul, 2014. évi előirányzata 5 064 335 E Ft-ra (áfa összesen: 1 076 670 E Ft, amelyből egyenes áfa 363 877 E Ft, fordított áfa 712 793 E Ft, kapcsolódó KEOP támogatás 3 710 868 E Ft), 2015. évi ütem 7 542 598 E Ft (áfa összesen: 1 543 636 E Ft, ebből egyenes áfa 81 782 E Ft, fordított áfa 1 461 854 E Ft, kapcsolódó KEOP támogatás 4 720 181 E Ft).

542/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” megnevezésű feladat megvalósítására Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján az engedélyokirat 2. sz. módosítását az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat módosításának aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

543/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az FKF Zrt. által kiadott, a többletfedezet biztosítását igazoló nyilatkozat alapján az FKF Zrt.-vel kötött „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök és technológiák használati jogának átruházásáról szóló, 2013. május 24-én létrejött, és 2013. december 21-én módosított megállapodás 2. számú módosítását az előterjesztés 7. sz. mellékletében szereplő tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az FKF Zrt. felügyelőbizottságának és a BVK Zrt. igazgatóságának jóváhagyását követő 10 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel a „Hulladéklerakástól történő eltérítéshez szükséges eszközök beszerzése - a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” című projekt önerő biztosítására vonatkozó vagyonkezelési szerződés megkötésére.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

544/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

meg kívánja valósítani a „Hulladéklerakástól történő eltérítéshez szükséges eszközök beszerzése - a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” feladatot a KEOP-1.1.1/C/13 jelű konstrukcióban, és a pályázathoz szükséges önrészt, 236 763 758 Ft-ot a költségvetésében elkülöníti. A pályázat elnyerése esetén a feladat fedezetéül szolgáló önrész a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat között kötendő finanszírozási megállapodás alapján megtérítésre kerül. Felkéri a főpolgármestert, hogy eredményes pályázást követően gondoskodjon a támogatási szerződés Közgyűlés elé terjesztéséről.

Határidő: a támogatói döntés beérkezését követően

Felelős: Tarlós István

545/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „911101 2014. évi kötelezettségek tartaléka” cím előirányzatát 236 764 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg tervbe veszi az új „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése, pályázati önrész” feladatot 236 764 E Ft összköltséggel a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” kiadási címen belül. A feladat 2014. évi előirányzata 236 764 E Ft, azon belül önkormányzati beruházások előirányzata 197 000 E Ft, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzata 39 764 E Ft. (A pályázat elnyerése esetén a feladat összköltsége bruttó 3 799 662 E Ft, ebből KEOP támogatás: nettó 2 755 092 E Ft, visszaigényelhető áfa 807 802 E Ft).

546/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és az FKF Zrt. között kötendő vagyonkezelési szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, amennyiben a pályázat támogatásban részesül és a támogatási szerződés megkötésre kerül. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vagyonkezelési szerződés aláírásáról.

Határidő: a szállítási szerződés megkötését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: Javaslat támogatási szerződés megkötésére a „Cséry-telep kármentesítésének előkészítésére” című projekt vonatkozásában a Vidékfejlesztési Minisztériummal.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

547/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy meg kívánja valósítani a Cséry-telep kármentesítésének előkészítése feladatot központi költségvetési finanszírozással 100 000 E Ft összköltséggel 2014-ben és 2015-ben. A feladat megvalósítása önkormányzati saját forrás biztosítását nem igényli.

548/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében tervbe veszi az új „Cséry-telep kármentesítésének előkészítése” feladatot a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül önkormányzati beruházások előirányzatán 44 825 E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatán 12 103 E Ft-tal, valamint megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat előirányzatát 43 072 E Ft-tal.

A feladat összköltsége 100 000 E Ft, 2014. évi üteme 56 928 E Ft (44 825 E Ft nettó + 12 103 E Ft áfa), 2015. évi üteme 43 072 E Ft (33 915 E Ft nettó + 9157 E Ft áfa).

Ezzel egyidejűleg a feladathoz kapcsolódóan a Vidékfejlesztési Minisztériumtól beérkező támogatás tervbevétele érdekében 100 000 E Ft-tal megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az „Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről” (Beruházási célú támogatások áht-n belülről) előirányzatát.

549/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Vidékfejlesztési Minisztérium és Budapest Főváros Önkormányzata között a „Cséry-telep kármentesítésének előkészítésére” című projekt tárgyában a támogatási szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete, illetve az előterjesztő által szóban tett módosítás szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés aláírásáról és benyújtásáról a Vidékfejlesztési Minisztérium részére.

Határidő: 2014. május 15.

Felelős: Tarlós István

550/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt hatásköre szerint eljárva az előterjesztés 2. sz. mellékleteként csatolt, 6995. azonosító számú, „Cséry-telep kármentesítésének előkészítése” megnevezésű engedélyokiratot, az abban foglalt tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 2014. május 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: Javaslat a „Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén” című, KEOP-5.5.0/A/12-2013-0067 jelű pályázathoz kapcsolódó önerő pénzügyi fedezetének biztosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

551/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

kijelenti, hogy kötelezettséget vállal a „Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén” (megvalósítási helyszínek: Rákóczi híd, Óbudai Gázgyári lakótelep, Bartók Béla út) KEOP-5.5.0/A/12-2013-0067 jelű pályázati konstrukcióban benyújtott projekt megvalósításához szükséges 22 400 E Ft önrész biztosítására. A projekt tervezett összköltsége 149 600 E Ft, igényelt támogatás 127 200 E Ft.

Határidő: a támogatási szerződés megkötésével egyidejűleg

Felelős: Tarlós István

552/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében

- csökkenti a „911101 2014. évi kötelezettségek tartaléka” cím előirányzatát 22 400 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg

- tervbe veszi az új „Közvilágítási célú energiaracionalizálás Budapest Főváros területén, pályázati önrész” feladatot 22 400 E Ft összköltséggel a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” kiadási címen belül. A feladat 2014. évi előirányzata 22 400 E Ft, azon belül önkormányzati beruházások előirányzata 17 638 E Ft, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzata 4762 E Ft.

A pályázat elnyerése esetén a feladat összköltsége 149 600 E Ft, 2014. évi üteme 149 600 E Ft (ebből KEOP támogatás: 127 200 E Ft).

553/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy eredményes pályázást követően gondoskodjon a támogatási szerződés Közgyűlés elé terjesztéséről.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a támogatási szerződéstervezet beérkezését követő soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: Javaslat a 2014. évi Műemléki Keret pályázatának kiírására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

554/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

kiírja a „Műemléki Keret 2014” pályázatot az előterjesztés mellékleteként csatolt pályázati kiírásban foglalt tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő pályázati kiírás Budapest Portálon való közzétételéről, és az Ügyfélszolgálati Irodán (Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.) nyomtatott formában való hozzáférhetőségéről gondoskodjon.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 14 napon belül

Felelős: Tarlós István

555/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „846902 Műemléki célú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 48 250 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül azonos összeggel tervbe veszi az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (felújítási célra) előirányzatán a „Pályázat műemléki célú felújításra” feladatot.

A napirend 41. pontja: Javaslat a „BTM Kiscelli Múzeum fejlesztése” c. pályázat benyújtására az EGT Finanszírozási Mechanizmus Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása pályázati konstrukcióban.

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs, Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

556/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyását adja az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 keretében a HU07PA16-A1-2013 jelű pályázati kiírásra a „BTM Kiscelli Múzeum fejlesztése” című pályázat benyújtásához, amelynek tervezett bekerülési költsége 649 644 E Ft, az igényelt támogatás összege 295 100 E Ft. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a teljes pályázati dokumentáció aláírásáról és benyújtásáról.

Határidő: 2014. május 20.

Felelős: Tarlós István

557/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a „BTM Kiscelli Múzeum fejlesztése” (megvalósítási helyszíne: 1037 Budapest, Kiscelli u. 108.) című, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása, Városi épített örökség megőrzése című, HU07PA16-A1-2013 jelű pályázati konstrukcióban benyújtott projekt megvalósításához szükséges 354 544 E Ft önerő biztosítására. (A projekt tervezett összköltsége: 649 644 E Ft, igényelt támogatás: 295 100 E Ft), valamint az EGT Alap forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésben elkülöníti.

558/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében

- csökkenti a „911101 2014. évi kötelezettségek tartaléka” cím előirányzatát 354 544 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg

- tervbe veszi az új „Kiscelli múzeum fejlesztése, pályázati önrész” feladatot 354 544 E Ft összköltséggel a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” kiadási címen belül. A feladat 2014. évi előirányzata 57 150 E Ft, azon belül önkormányzati beruházások előirányzata 45 000 E Ft, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzata 12 150 E Ft. A feladat 2015. évi üteme 204 200 E Ft (ebből beruházási célú előzetesen felszámított áfa 43 413 E Ft) 2016. évi üteme 93 194 E Ft (ebből beruházási célú előzetesen felszámított áfa 19 813 E Ft).

A pályázat elnyerése esetén a feladat összköltsége 649 644 E Ft, 2014. évi üteme 104 366 E Ft (ebből EGT Alap támogatás: 47 216 E Ft), 2015. évi üteme 372 407 E Ft (ebből EGT Alap támogatás: 168 207 E Ft), 2016. évi üteme: 172 871 E Ft (ebből EGT Alap támogatás: 79 677 E Ft),

- továbbá címen belül megemeli a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladatot 297 394 E Ft-tal.

559/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a BTM Kiscelli Múzeum mélypince süllyedésének megállítása céljából végzendő veszélyelhárítási munkák támogatására 72 390 E Ft összköltséggel.

560/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében

- csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím előirányzatát 72 390 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg

- tervbe veszi az új „Kiscelli Múzeum kárelhárítás” feladatot 72 390 E Ft összköltséggel a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” kiadási címen belül. A feladat 2014. évi előirányzata 72 390 E Ft, azon belül önkormányzati beruházások előirányzata 57 000 E Ft, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzata 15 390 E Ft.

561/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy eredményes pályázást követően gondoskodjon a támogatási szerződés Közgyűlés elé terjesztéséről.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a támogatási szerződéstervezet beérkezését követő soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: Javaslat egyes kulturális társaságok alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

562/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva úgy dönt, hogy a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezéseivel összhangban működik tovább. Jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

563/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

564/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Katona József Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva úgy dönt, hogy a Katona József Színház Nonprofit Kft. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezéseivel összhangban működik tovább. Jóváhagyja az előterjesztés 3. sz. mellékletének megfelelően a Katona József Színház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

565/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Katona József Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

566/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Kolibri Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva úgy dönt, hogy a Kolibri Színház Nonprofit Kft. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezéseivel összhangban működik tovább. Jóváhagyja az előterjesztés 5. sz. mellékletének megfelelően a Kolibri Színház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 5. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 6. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

567/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Kolibri Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

568/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva úgy dönt, hogy a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezéseivel összhangban működik tovább. Jóváhagyja az előterjesztés 7. sz. mellékletének megfelelően a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 7. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 8. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

569/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő óvodák és az oktatási ágazathoz alapított egyes gazdasági szervezetek alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

570/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Cseppkő Óvoda (1025 Budapest, Cseppkő u. 74., OM azonosító: 034244) alapító okiratát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

571/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Óvodája (1068 Budapest, Városligeti fasor 30., OM azonosító: 034379) alapító okiratát az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

572/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.) alapító okiratát az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

573/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.) alapító okiratát az előterjesztés 12. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 13. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

574/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kollégiumok Gazdasági Szervezete (1149 Budapest, Mogyoródi út 21.) alapító okiratát az előterjesztés 15. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 16. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

575/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Mozaik Gazdasági Szervezet (1011 Budapest, Ponty u. 1-3.) alapító okiratát az előterjesztés 18. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 19. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: Javaslat a Thália Színház Nonprofit Kft. beruházási feladatához kapcsolódó engedélyokirat és megvalósítási megállapodás jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

576/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. sz. mellékletében az évközi indítású beruházások között jóváhagyott, „Thália Színház Nonprofit Kft. felső-színpadgépészeti irányítópult cseréje” megnevezésű feladatot „Thália Színház Nonprofit Kft. ügyelőrendszer korszerűsítése, valamint a felsőgépészeti szinkron vezérlőrendszer cseréje” megnevezésű feladatra nevezi át. A feladat összköltségét 20 500 E Ft helyett 41 750 E Ft-ban határozza meg és hagyja jóvá.

577/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A feladathoz szükséges forrás biztosítása érdekében, a „Thália Színház Nonprofit Kft. ügyelőrendszer korszerűsítése, valamint a felsőgépészeti szinkron vezérlőrendszer cseréje” megnevezésű feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül tartalék előirányzatát 21 250 E Ft-tal, valamint a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát 20 500 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati beruházás: 16 142 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa: 4358 E Ft), egyidejűleg 41 750 E Ft összeggel megemeli a „840302 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát. A kiadásból:

önkormányzati beruházás: 32 874 E Ft,

beruházási célú előzetesen felszámított áfa: 8876 E Ft.

578/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 42. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti gazdasági bizottsági hatáskörét, és jóváhagyja a „Thália Színház Nonprofit Kft. ügyelőrendszer korszerűsítése, valamint a felsőgépészeti szinkron vezérlőrendszer cseréje” tárgyú, 6949 egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

579/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 42. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti gazdasági bizottsági hatáskörét, továbbá a rendelet 16. § (1) bek. értelmében jóváhagyja és megköti a „Thália Színház Nonprofit Kft. ügyelőrendszer korszerűsítése, valamint a felsőgépészeti szinkron vezérlőrendszer cseréje” tárgyú feladathoz kapcsolódó megvalósítási megállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: Javaslat a Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásában álló Soós István Borászati Szakképző Iskolával kötendő, az intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló ingó vagyonelemekre ingyenes vagyonkezelői jogot biztosító szerződés jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

580/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Soós István Borászati Szakképző Iskola közötti, a köznevelési intézmény feladatellátásához szükséges fővárosi tulajdonban álló ingó vagyonelemek vagyonkezelésbe adásáról szóló szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés, valamint a vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelésbe adott járművek üzembentartói jogának átruházásáról szóló szerződések aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum létszámának emelésére és a kapcsolódó előirányzat-módosításokra.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

581/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapesti Történeti Múzeum intézmény jelenlegi 249 fős engedélyezett létszámkeretét 2014. május 1. nappal tartósan 5 (fő) álláshellyel [régészeti feltárásokat végző technikus] 254 (fő) álláshelyre megemeli.

Határidő: 2014. május 1.

Felelős: Tarlós István

582/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A létszámemelés végrehajtása érdekében tartós jelleggel csökkenti az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 8636 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg címen belül megemeli a kiadási, ezen belül a

- személyi juttatások előirányzatát 6800 E Ft-tal (8 hónapra) és a

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1836 E Ft-tal (8 hónapra).

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: Javaslat Abay Kunanbajev kazah költőt ábrázoló mellszobor elhelyezésére a Városligetben.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

583/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése értelmében jóváhagyja, hogy a Kazah Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége kezdeményezése alapján a Városligeti Asztana úton (a Vakok kertje magasságában, az Ajtósi Dürer sor által határolt zöldterületen) elhelyezésre kerüljön a Kuszajnov Bolat szobrászművész Abay Kunanbajev költőt ábrázoló mellszobra a talapzat elölnézeti oldalán: ABAY / KAZAH KÖLTŐ ÉS BÖLCSELŐ / 1845-1904 / FELAVATTA NURSULTAN NAZARBAYEV, A KAZAH KÖZTÁRSASÁG ELSŐ ELNÖKE 2014. JÚNIUS 4-ÉN; a hátoldalon: A KAZAH NÉP AJÁNDÉKA / 2014. / felirattal.

Határidő: a határozat megküldésére a döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

584/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (1) bekezdés b) pontjában a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörét.

585/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Kazah Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége között az előterjesztés 2. számú mellékletében csatolt ajándékozási szerződést, egyben felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti ajándékozási szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. által szervezett budapesti őszi fesztiválprogram támogatására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

586/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. számára a 2014. évi budapesti őszi fesztiválprogram előkészítésére és megrendezésére 31 000 E Ft támogatást biztosít a „912002 Nagyrendezvények céltartaléka” cím tartalékok előirányzata terhére.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

587/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A 2014. évi budapesti őszi fesztiválprogram előkészítése és megrendezése érdekében 31 000 E Ft-tal csökkenti a „912002 Nagyrendezvények céltartaléka” cím tartalékok előirányzatát, és ezzel egy időben ugyanezen összeggel megemeli a „810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.” cím kiadási, ezen belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: Javaslat működtetői vélemény kiadására a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott egyes köznevelési intézmények átszervezéséhez.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

588/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálata átszervezésére vonatkozó szándékát, hogy az intézmény székhelye, illetve egyes tagintézményeinek telephelye megváltozzon - amennyiben az a Fővárosi Önkormányzat, mint működtető részére a költöztetést is beleértve többletkötelezettséget nem jelent -, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

589/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti X. Tankerületének a Budapest X. kerületi Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium átszervezésére vonatkozó szándékát, a feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, illetve tanulólétszám módosítását - amennyiben az a Fővárosi Önkormányzat, mint működtető részére többletkötelezettséget nem jelent -, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti X. Tankerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

590/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XX. Tankerületének a Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola átszervezésére vonatkozó szándékát, az intézmény szakmai alapdokumentumában az alapfeladat ép értelmű autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók ellátásával történő bővítését - amennyiben az a Fővárosi Önkormányzat, mint működtető részére többletkötelezettséget nem jelent -, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XX. Tankerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

591/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XX. Tankerületének a Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola átszervezésére vonatkozó szándékát, az intézmény szakmai alapdokumentumában az alapfeladat fejlesztő nevelés-oktatással történő bővítését - amennyiben az a Fővárosi Önkormányzat, mint működtető részére többletkötelezettséget nem jelent -, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XX. Tankerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

592/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XX. Tankerületének a Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola átszervezésére vonatkozó szándékát, az intézmény szakmai alapdokumentumában a már folyó számítógépes adatrögzítő (azonosító: 31 346 02 rész szakképesítés, ügyvitel) és a szociális gondozó és ápoló (azonosító: 34 762 01 szociális szolgáltatások) szakképesítések megjelenítését - amennyiben az a Fővárosi Önkormányzat, mint működtető részére többletkötelezettséget nem jelent -, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XX. Tankerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

593/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az Oktatási Bizottságnak, a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 6. számú melléklete 7.6. pontjában meghatározott hatáskörét eseti jelleggel magához vonja és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XX. Tankerületének azon szándékát, hogy a Budapest XX. Kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium neve „Budapest XX. Kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium - Deutsches Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim des XX. Bezirks in Budapest”-re módosuljon, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XX. Tankerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

594/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XX. Tankerületének a Budapest XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium átszervezésére vonatkozó szándékát, hogy az intézmény szakmai alapdokumentumában a felvehető maximális létszámot 455 főről 490 főre növeljék - amennyiben az a Fővárosi Önkormányzat, mint működtető részére átalakítási, eszközbeszerzési többletkötelezettséget nem jelent -, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XX. Tankerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

595/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XX. Tankerületének a Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium átszervezésére vonatkozó szándékát, hogy az intézmény szakmai alapdokumentumában a kilenc évfolyamos (kifutó rendszerű) oktatás megjelenítésre kerüljön - amennyiben az a Fővárosi Önkormányzat, mint működtető részére többletkötelezettséget nem jelent -, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XX. Tankerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

596/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium átszervezésére vonatkozó szándékát, a feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, illetve tanulólétszám növelését a jelenlegi kapacitás terhére, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

597/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján nem támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a Középiskolai Leánykollégium átszervezésére vonatkozó szándékát, a feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, illetve tanulólétszám növelését, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

598/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIV. Tankerületének a Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma átszervezésére vonatkozó szándékát, az intézmény szakmai alapdokumentumában a feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, illetve tanulólétszám növelését - amennyiben az a Fővárosi Önkormányzat, mint működtető részére többletkötelezettséget nem jelent -, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIV. Tankerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

599/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján nem támogatja, hogy a Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma szakmai alapdokumentumában meghatározott „köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése” feladat szakfeladatrend szerinti megnevezés módosítását, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIV. Tankerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

600/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIV. Tankerületének a Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma átszervezésére vonatkozó szándékát, az intézmény szakmai alapdokumentumában az országos feladat ellátásának megjelenítését - amennyiben az a Fővárosi Önkormányzat, mint működtető részére többletkötelezettséget nem jelent -, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIV. Tankerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

601/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIV. Tankerületének a Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma átszervezésére vonatkozó szándékát, az intézmény szakmai alapdokumentumából a pedagógiai-szakmai szolgáltatás alapfeladat törlését, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIV. Tankerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

602/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIV. Tankerületének a Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma átszervezésére vonatkozó szándékát, hogy az intézmény szakmai alapdokumentumában az alsó tagozatnál szerepeljen, hogy 6 évfolyamos (E1-E2 és 1-4. évfolyam), a szakiskolai nevelés-oktatásnál 9E évfolyam (közismereti képzést biztosító) képzés - amennyiben az a Fővárosi Önkormányzat, mint működtető részére többletkötelezettséget nem jelent -, illetve nem támogatja a „köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése” feladat szakfeladatrend szerinti megnevezés módosítását.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIV. Tankerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

603/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatható a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIV. Tankerületének a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium átszervezésére vonatkozó azon szándéka, hogy a szakközépiskolai osztályok kifuttatásával párhuzamosan gimnáziumi (5 évfolyamos nyelvi előkészítő és/vagy 4 évfolyamos normál tagozatú) oktatás felmenő rendszerben kerüljön bevezetésre további egyeztetések után - amennyiben az a Fővárosi Önkormányzat, mint működtető részére többletkötelezettséget nem jelent -, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIV. Tankerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

604/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIV. Tankerületének a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium átszervezésére vonatkozó szándékát, a kollégiumi csoportok számának növelése további egyeztetések után - amennyiben az a Fővárosi Önkormányzat, mint működtető részére többletkötelezettséget nem jelent - támogatható, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIV. Tankerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

605/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIV. Tankerületének a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium átszervezésére vonatkozó szándékát, az intézmény szakmai alapdokumentumában az intézmény típusának „egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény” megnevezésre módosítását - amennyiben az a Fővárosi Önkormányzat, mint működtető részére többletkötelezettséget nem jelent -, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIV. Tankerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

606/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIV. Tankerületének a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona átszervezésére vonatkozó szándékát, az intézmény szakmai alapdokumentumának kiegészítését a „köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása” feladattal - amennyiben az a Fővárosi Önkormányzat, mint működtető részére többletkötelezettséget nem jelent -, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIV. Tankerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

607/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIV. Tankerületének a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona átszervezésére vonatkozó szándékát, az intézmény szakmai alapdokumentumának kiegészítését a „fejlesztő nevelés-oktatás” alapfeladattal - amennyiben az a Fővárosi Önkormányzat, mint működtető részére többletkötelezettséget nem jelent -, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIV. Tankerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

608/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIV. Tankerületének a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona átszervezésére vonatkozó szándékát, az intézmény szakmai alapdokumentumában a „nappali rendszerű iskolai oktatás” feladat kiegészítését az „alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban” tevékenységgel - amennyiben az a Fővárosi Önkormányzat, mint működtető részére többletkötelezettséget nem jelent -, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIV. Tankerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

609/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIV. Tankerületének a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona átszervezésére vonatkozó szándékát, az intézmény szakmai alapdokumentumának kiegészítését a „kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése” feladattal - amennyiben az a Fővárosi Önkormányzat, mint működtető részére többletkötelezettséget nem jelent -, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIV. Tankerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

610/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIV. Tankerületének a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona átszervezésére vonatkozó szándékát, az intézmény szakmai alapdokumentumának kiegészítését a „fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása” feladattal - amennyiben az a Fővárosi Önkormányzat, mint működtető részére többletkötelezettséget nem jelent -, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIV. Tankerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

611/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIV. Tankerületének a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona átszervezésére vonatkozó szándékát, az intézmény szakmai alapdokumentumának kiegészítését az „M.n.s. egyéb felnőttoktatás” feladattal - amennyiben az a Fővárosi Önkormányzat, mint működtető részére többletkötelezettséget nem jelent -, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIV. Tankerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

612/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIV. Tankerületének a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona átszervezésére vonatkozó szándékát, az intézmény szakmai alapdokumentumában az Ajtósi Dürer sor 39. szám alatti székhelyen az átvállalt feladat „gyermekotthon” helyett „különleges gyermekotthon”, ez alá bontva „otthont nyújtó ellátás” és „utógondozói ellátás”, az Ida utca 6. szám alatti telephelyen a „gyermekotthon” helyett „különleges lakásotthon”, ez alá bontva „otthont nyújtó ellátás” és „utógondozói ellátás” rögzítését - amennyiben az a Fővárosi Önkormányzat, mint működtető részére többletkötelezettséget nem jelent -, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIV. Tankerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

613/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIV. Tankerületének a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium átszervezésére vonatkozó szándékát, az intézmény szakmai alapdokumentumának kiegészítését a székhelyen a „nappali tagozatos iskolai oktatás 9 évfolyamon (E/1 és 1-4., valamint 5-8. évfolyamok)” feladattal - amennyiben az a Fővárosi Önkormányzat, mint működtető részére többletkötelezettséget nem jelent -, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIV. Tankerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

614/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIV. Tankerületének a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium átszervezésére vonatkozó szándékát, az intézmény szakmai alapdokumentumának kiegészítését a „nappali tagozatos iskolai oktatás 5 évfolyamon (E/1 és 1-4. évfolyamok)” feladattal - amennyiben az a Fővárosi Önkormányzat, mint működtető részére többletkötelezettséget nem jelent -, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIV. Tankerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

615/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIV. Tankerületének a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium átszervezésére vonatkozó szándékát, az intézmény szakmai alapdokumentumának kiegészítését a „fejlesztő nevelés-oktatás” alapfeladattal - amennyiben az a Fővárosi Önkormányzat, mint működtető részére többletkötelezettséget nem jelent -, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIV. Tankerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

616/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIX. Tankerületének a Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium átszervezésére vonatkozó szándékát, hogy az intézmény szakmai alapdokumentumából kivezetésre kerüljön a nyelvi előkészítő évfolyam, és felkéri főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIX. Tankerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

617/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XII. Tankerületének a Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon átszervezésére vonatkozó azon szándékát nem tartja indokoltnak, hogy az intézmény szakmai alapdokumentuma új feladattal, a „nappali munkarend szerinti felnőttoktatás”-sal bővüljön, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XII. Tankerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

618/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti VIII. Tankerületének a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium átszervezésére vonatkozó szándékát, hogy az intézmény szakmai alapdokumentumából törlésre kerüljenek a pedagógiai szakszolgálati feladatok, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti VIII. Tankerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

619/2014.(IV.30.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti I. Tankerületének a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakközépiskola átszervezésére vonatkozó szándékát, az intézmény szakmai alapdokumentumában az iskolatípus egységes iskolára módosítását és a klasszikus zenész szakmán belül a zeneszerzés szakmairánnyal kiegészítését - amennyiben az a Fővárosi Önkormányzat, mint működtető részére többletkötelezettséget nem jelent -, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti I. Tankerületének igazgatóját értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

620/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium átszervezésére vonatkozó szándékát, az intézmény szakmai alapdokumentumának kiegészítését a „sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátása” alapfeladattal - amennyiben az a Fővárosi Önkormányzat, mint működtető részére többletkötelezettséget nem jelent -, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

621/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a Deák Ferenc Középiskolai Kollégium átszervezésére vonatkozó szándékát, az intézmény székhelyváltoztatását, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

622/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium átszervezésére vonatkozó szándékát, az intézmény 1143 Budapest, Tábornok utca 22. szám alatti telephelyének megszüntetését azzal, hogy a korábbi telephely a továbbiakban székhelyként a Deák Ferenc Középiskolai Kollégium feladatellátását szolgálja, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: Javaslat a 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 26/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 51. pontja: Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft. tevékenységével kapcsolatos dokumentumok elfogadására, illetve döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

623/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Esély Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. és 2. számú mellékletei szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

624/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Esély Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva úgy dönt, hogy a Budapest Esély Nonprofit Kft. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezéseivel összhangban működik tovább. Jóváhagyja a Budapest Esély Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását az előterjesztés 5. sz. mellékletének megfelelő tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 5. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 6. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

625/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Esély Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

626/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Esély Nonprofit Kft.-vel a 2014. évre vonatkozó éves közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 9. sz. mellékletében szereplő tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

627/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 42. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján eseti jelleggel magához vonja a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságnak, valamint a Gazdasági Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (6) bekezdésén, valamint a 12. § (2) bekezdésén alapuló hatáskörét, és jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a Budapest Esély Nonprofit Kft. között kötött megvalósítási megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

628/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 42. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján eseti jelleggel magához vonja a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságnak, valamint a Gazdasági Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörét, és jóváhagyja a 6856 egyedi azonosító számú engedélyokirat 1. számú módosítását az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

629/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 42. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján eseti jelleggel magához vonja a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságnak, valamint a Gazdasági Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (6) bekezdésén, valamint a 12. § (2) bekezdésén alapuló hatáskörét, és jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a Budapest Esély Nonprofit Kft. között kötött megvalósítási megállapodás 3. sz. módosítását az előterjesztés 15. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

630/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 42. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján eseti jelleggel magához vonja a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságnak, valamint a Gazdasági Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörét, és jóváhagyja a 6830 egyedi azonosító számú engedélyokirat 3. számú módosítását az előterjesztés 16. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat 3. számú módosításának aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: Javaslat a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia Templom használatához szükséges vakolatjavítási, orgonafelújítási, harangozóberendezés-korszerűsítési, valamint burkolatcsere kiegészítési munkálatokhoz.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

631/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

meg kívánja valósítani a Belvárosi templom rendeltetésszerű használhatóságának érdekében a „Belvárosi templom kiegészítő munkák” tárgyú felújítási feladatot 32 M Ft-os összköltséggel.

632/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A feladathoz szükséges forrás biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül tartalék előirányzatát 32 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „Belvárosi templom kiegészítő munkák” feladatot. A feladat bruttó összköltsége: 32 000 E Ft (25 197 E Ft nettó + 6803 E Ft fordított áfa).

A feladat végrehajtása érdekében megemeli a „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati és intézményi felújítások (önkormányzati felújítások) előirányzatát a „Belvárosi templom kiegészítő munkák” feladathoz kapcsolódóan 25 197 E Ft összeggel, valamint megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” kiadási, azon belül dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 6803 E Ft-tal.

633/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel elvonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében meghatározott Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság hatáskörét, és jóváhagyja a 6943 egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az okirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 53. pontja: Javaslat a Budapest IV., Baross u. 100. szám alatti Idősek Otthona és a Budapest XIII., Dózsa György út 152. szám alatti Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

634/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 2217-2218/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozatokat.

635/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1047 Budapest IV., Baross u. 100. sz. alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 4/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-*módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 4/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

636/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei 1134 Budapest XIII., Dózsa György út 152. sz. alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 5/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 5/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 54. pontja: Javaslat civil szervezetekkel támogatási szerződés módosításának megkötésére, beszámoló a Fővárosi Hajléktalanügyi Konzorcium 2013. évi tevékenységéről.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

637/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Menhely Alapítvány és Budapest Főváros Önkormányzata között 2011. november 3-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatásiszerződés-módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

638/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a „830302 Menhely Alapítvány” számára a Fővárosi Hajléktalanügyi Koncepcióban elfogadott - 2015. január 1-jétől 2015. március 31-ig terjedő téli krízis időszakra vonatkozó - feladatok megvalósításához szükséges 54 888 E Ft támogatást a 2015. évi költségvetésben biztosítja.

Határidő: a 2015. évi költségvetés összeállítása

Felelős: Tarlós István

639/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-magyarországi Régió és Budapest Főváros Önkormányzata között 2011. november 3-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatásiszerződés-módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

640/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a „831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat” számára a Fővárosi Hajléktalanügyi Koncepcióban elfogadott - 2015. január 1-jétől 2015. március 31-ig terjedő téli krízis időszakra vonatkozó - feladatok megvalósításához szükséges 19 839 E Ft támogatást a 2015. évi költségvetésben biztosítja.

Határidő: a 2015. évi költségvetés összeállítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 55. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Esély Nonprofit Kft. között az ún. Város Boltja üzemeltetéséhez kapcsolódó szerződés megkötésére.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

641/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 948/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. határozatot.

642/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Esély Nonprofit Kft. között, a Város Boltja üzemeltetéséhez kapcsolódóan a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező, Budapest V. ker., Városház u. 9-11. szám alatt található, összesen 157,8 m2 összterületű épületrész térítésmentes használatba adásáról szóló, az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt haszonkölcsön-szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 56. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvánnyal kötendő Városligeti Gyermeknap és Mindenki Karácsonya közösségi rendezvényekre irányuló 2014. évi támogatási szerződés jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

643/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy átcsoportosít a „914502 Célt.: a Nemzetk. Gyermekm. Szolg. által szerv. két k. rend.-re” cím tartalékok soráról 20 000 E Ft-ot a „848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szerv. rendezvények támogatása” cím egyéb működési célú támogatások áht-n kívül sorára.

644/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel elvonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet (SZMSZ) 7. sz. melléklet 8.11 pontjában nevesített főpolgármesteri hatáskört az SZMSZ 56. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, és jóváhagyja, megköti a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvánnyal az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal a 2014. évi támogatási szerződést. Felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 60 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 57. pontja: Javaslat a „841301 Sportcélú támogatás” cím felosztására és egyben sportszervezetek támogatására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

645/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az éves fővárosi sportfeladatok eredményesebb ellátása érdekében 15 000 E Ft többlettámogatást biztosít, ennek érdekében 15 000 E Ft összeggel csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „841301 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát.

646/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „841301 Sportcélú támogatás” cím 2014. évi felosztását az alábbiak szerint:

Feladat megnevezése Összege
(E Ft-ban)
1. A budapesti diák- és szabadidősport rendszerének fenntartása és kiemelt támogatása, a fővárosi sportágazati, pályázati rendszer fenntartása 33 700
a) A Budapesti Diáksport Szövetség támogatása (versenyrendszer és működési feladatok). 10 000
b) A Budapesti Szabadidősport Szövetség támogatása (versenyrendszer és működési feladatok). 8 700
c) Budapesti szabadidős sportszervezetek pályázati formában történő támogatására, (SZ) jelű pályázat. 15 000
2. Budapesti területi sportszövetségek és sportági szakszövetségek által működtetett fővárosi versenyrendszer és az azzal összefüggő szövetségi feladatok támogatása 49 000
a) A 39 budapesti területi sportszövetség és sportági szakszövetség szabadidősport- és utánpótlásverseny-rendszerének működtetésére. 49 000
3. Egyéb önkormányzati sportágazati feladatok ellátásának támogatása 22 788
a) A fővárosi verseny- és eseménynaptár, valamint sportévkönyv megjelentetésére; az Egységes Budapest Sportnaptár - sportinformációs rendszer - működtetésére. 2 000
b) Európa Sportnap az Egészségért rendezvény megrendezésére. 4 500
c) Fővárosi nemzetközi és EU sportkapcsolatokból, igazgatási feladatokból, a Főváros által szervezendő kerületi, szövetségi értekezletek megrendezéséből, továbbá diáksport-koordinátor tevékenységből adódó feladatok ellátására. 8 000
d) A budapesti területi sportszövetségek és sportági szakszövetségek pénzügyi és számviteli, illetve egyéb koordinációs feladatainak ellátása a Budapesti Sportszövetségek Uniója bonyolításában. 8 288
Összesen: 105 488

647/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a „841301 Sportcélú támogatás” cím 2014. évi előirányzata terhére az alábbi társadalmi szervezeteket. Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 1. számú mellékletében és az előterjesztői kiegészítés 2-4. számú mellékleteiben foglalt támogatási megállapodásokat, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.


Sorsz.

Megnevezés

Támogatott cél
Támogatás
összege
(E Ft-ban)
1. Budapesti Diáksport Szövetség A szövetség versenyrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok kiadásaira, ezen belül a szövetség által szervezett budapesti sportversenyei, versenyrendszerének működtetésére, a szövetség budapesti rendezésű nemzetközi eseményeinek kiadásaira, a szövetség működési költségeinek fedezésére. 10 000
2. Budapesti Szabadidősport Szövetség A szövetség versenyrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok kiadásaira, ezen belül a szövetség által szervezett budapesti sportversenyei, versenyrendszerének működtetésére, a szövetség budapesti rendezésű nemzetközi eseményeinek kiadásaira, a szövetség működési költségeinek fedezésére. 8 700
3. Budapesti Sportszövetségek Uniója Az Európa Sportnap az Egészségért rendezvény kiadásaira (4500 E Ft), illetve egyéb működési költségei finanszírozására (10 000 E Ft) (a 2011. 11. 15-én megkötött együttműködési megállapodásban foglaltakra tekintettel). 14 500
4. Budapesti Sportszövetségek Uniója A budapesti sportszövetségek és sportági szakszövetségek működési feladatainak ellátására (a 2011. 11. 15-én megkötött együttműködési megállapodásban foglaltakra tekintettel). 8 288
Összesen: 41 488

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését és a TVI állásfoglalásának beérkezését követő 30 munkanap

Felelős: Tarlós István

648/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a „841301 Sportcélú támogatás” cím 2014. évi előirányzata terhére az alábbi társadalmi szervezeteket. Jóváhagyja, megköti a támogatási megállapodásokat az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.


Sorsz.

Megnevezés

Támogatott cél
Támogatás összege 2014-ben
(E Ft-ban)
Budapesti területi sportszövetségek
1. Budapesti Sportszövetségek Uniója Az unió működési kiadásainak támogatására. 6 200
2. Budapesti Egyetemi-
Főiskolai Sportszövetség
A sportszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 2 600
3. Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége A sportszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 2 500
4. Budapesti Természetbarát
Sportszövetség
A sportszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 2 100
5. Harci Művészetek Budapesti Szövetsége A sportszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 800
6. Közép-magyarországi Technikai és Tömeg-
sportklubok Budapesti Szövetsége
A sportszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 250
7. Budapesti Wellness Életmódklubok
Szövetsége
A sportszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 0
8. Sportegyesületek Budapesti Szövetsége A sportszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 0
Budapesti területi sportági szakszövetségek (TAO sportágak)
9. Budapesti Kézilabda Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 3 000
10. Budapesti Kosárlabdázók Szövetsége A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 3 000
11. Budapesti Vízilabda Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1 500
12. Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatósága A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 2 000
Budapesti területi sportági szakszövetségek (egyéb olimpiai sportágak)
13. Budapesti Amatőr-Boksz Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 500
14. Budapesti Asztalitenisz Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 800
15. Budapesti Atlétikai Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 6 000
16. Budapesti Evezős Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 900
17. Budapesti Kajak-kenu Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1 400
18. Budapesti Röplabda Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1 500
19. Budapesti Tenisz Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 400
20. Budapesti Torna Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 2 000
21. Budapesti Regionális Judo Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1 600
22. Budapesti Úszó Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1 100
23. Budapesti Műugró Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 0
24. Budapesti Triatlon Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1 200
25. Budapesti Vívó Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1 750
26. Budapesti Birkózó Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 900
27. Budapesti Sportlövő Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1 000
28. Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 900
29. Budapesti Íjász Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 100
30. Budapesti Kerékpáros Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 600
31. Budapesti Súlyemelő Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 800
Budapesti területi sportági szakszövetségek (nem olimpiai sportágak)
32. Budapesti Modellező Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 100
33. Magyar Rádióamatőr Szövetség Budapesti Szövetsége A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 0
34. Budapesti Sakk Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 700
35. Budapesti Tájfutók Szövetsége A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 600
36. Budapesti Tekézők Szövetsége A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 200
37. Budapesti Búvár Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 0
38. Budapesti Bocsa Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 0
39. Budapesti Élet és Vízimentő Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 0
Összesen: 49 000

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését és a TVI állásfoglalásának beérkezését követő 30 munkanap

Felelős: Tarlós István

A napirend 58. pontja: Javaslat a Magyar Testgyakorlók Köre támogatására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

649/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

támogatja a Magyar Testgyakorlók Köre támogatási kérését és az Egyesület utánpótlásnevelési tevékenységének kiadásaira 32 000 E Ft támogatást biztosít a „930001 Általános tartalék” cím előirányzata terhére.

650/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A Magyar Testgyakorlók Köre utánpótlásnevelési tevékenységének támogatása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 32 000 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „841302 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát.

651/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Magyar Testgyakorlók Köre között az Egyesület utánpótlás nevelési tevékenységének támogatása tárgyban megkötendő támogatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás kihirdetését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 59. pontja: Javaslat a 2014. évi „847402 Bűnmegelőzési keret” felhasználására.

Előterjesztő: Zsolnai József

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

652/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

a bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok végrehajtása érdekében támogatja az alábbi szervezeteket:

TÁMOGATOTT MEGNEVEZÉSE:
TÁMOGATÁS CÉLJA:
TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE:
(E Ft)
Budapesti
Rendőr-főkapitányság
Graffiti elleni küzdelem. 4 000
Budapesti
Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési programok, melyek magukban foglalják az időskorú emberek és fiatalkorúak számára készített kiadványok kiadását, turizmust érintő bűnözés elleni fellépést. Az időskorúak házi jelzőrendszere kiépítésében való közreműködés. 7 000
Készenléti Rendőrség Kerékpáros járőrszolgálat, valamint a lovasjárőr-tevékenység támogatása. 8 000
Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Nyelvi oktatás, képzés, turizmust érintő bűnmegelőzési tevékenység. 3 000
Budapesti Fegyház
és Börtön
A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság drogprevenciós programjához kapcsolódóan az intézményben fiatalok számára előadások és interaktív bemutatók szervezése. 5 000
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
(II. objektum)
A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság drogprevenciós programjához kapcsolódóan az intézményben fiatalok számára előadások és interaktív bemutatók szervezése a Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet - Gyorskocsi utcai - II. objektumában.
4 000
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
(III. objektum)
A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság drogprevenciós programjához kapcsolódóan az intézményben fiatalok számára előadások és interaktív bemutatók szervezése a Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet - Venyige utcai - III. objektumában.
4 000
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fémlopások hatékony felderítésében részt vevő pénzügyőrök jutalmazása. 2 000
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Személygépjármű beszerzése, kék lámpával történő felszerelése és matricázása. 8 000
Állatmentő Liga Állatmentésre alkalmas személygépjármű beszerzése. 2 000

653/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok végrehajtása érdekében csökkenti a „847402 Bűnmegelőzési keret” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 37 000 E Ft-tal, és egyidejűleg azonos összeggel megemeli e cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát az alábbi támogatások érdekében:

TÁMOGATOTT MEGNEVEZÉSE:
TÁMOGATÁS CÉLJA:
TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE:
(E Ft)
Budapesti
Rendőr-főkapitányság
Graffiti elleni küzdelem. 4 000
Budapesti
Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési programok, melyek magukban foglalják az időskorú emberek és fiatalkorúak számára készített kiadványok kiadását, turizmust érintő bűnözés elleni fellépést. Az időskorúak házi jelzőrendszere kiépítésében való közreműködés. 7 000
Készenléti Rendőrség Kerékpáros járőrszolgálat, valamint a lovasjárőr-tevékenység támogatása. 8 000
Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Nyelvi oktatás, képzés, turizmust érintő bűnmegelőzési tevékenység. 3 000
Budapesti Fegyház
és Börtön
A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság drogprevenciós programjához kapcsolódóan az intézményben fiatalok számára előadások és interaktív bemutatók szervezése. 5 000
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
(II. objektum)
A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság drogprevenciós programjához kapcsolódóan az intézményben fiatalok számára előadások és interaktív bemutatók szervezése a Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet - Gyorskocsi utcai - II. objektumában.
4 000
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
(III. objektum)
A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság drogprevenciós programjához kapcsolódóan az intézményben fiatalok számára előadások és interaktív bemutatók szervezése a Fővárosi Büntetés-
végrehajtási Intézet - Venyige utcai - III. objektumában.
4 000
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fémlopások hatékony felderítésében részt vevő pénzügyőrök jutalmazása. 2 000

654/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok végrehajtása érdekében biztosítja a „847402 Bűnmegelőzési keret” cím egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre 13 000 E Ft összegű előirányzatát az alábbi támogatások érdekében:

TÁMOGATOTT MEGNEVEZÉSE:
TÁMOGATÁS CÉLJA:
TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE:
(E Ft)
T-Rádió Közhasznú Alapítvány Időskorúak és a fiatalkorúak áldozattá válásának megelőzése érdekében oktató, figyelemfelkeltő bűnmegelőzési program. A Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság drogprevenciós programjához kapcsolódóan előadások, bemutatók szervezése. 7 000
Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége A bűnmegelőzés és közbiztonság javítása érdekében végzett tevékenység, valamint az aluljárók rendjének biztosítása és a fővárosi rendezvények biztosításában való közreműködés támogatása. 6 000

655/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok végrehajtása érdekében csökkenti a „847402 Bűnmegelőzési keret” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 8000 E Ft-tal, és egyidejűleg azonos összeggel megemeli e cím egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre előirányzatát az alábbi támogatás érdekében:

TÁMOGATOTT MEGNEVEZÉSE:
TÁMOGATÁS CÉLJA:
TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE:
(E Ft)
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Személygépjármű beszerzése, kék lámpával történő felszerelése
és matricázása.
8000

656/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok végrehajtása érdekében csökkenti a „847402 Bűnmegelőzési keret” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 2000 E Ft-tal, és egyidejűleg azonos összeggel megemeli e cím egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát az alábbi támogatás érdekében:

TÁMOGATOTT MEGNEVEZÉSE:
TÁMOGATÁS CÉLJA:
TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE:
(E Ft)
Állatmentő Liga Állatmentésre alkalmas személygépjármű beszerzése. 2000

657/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal megkötendő támogatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztői kiegészítés 4/a. és 4/b. számú mellékletei szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

658/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Készenléti Rendőrséggel megkötendő támogatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztői kiegészítés 5. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

659/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Repülőtéri Rendőr Igazgatósággal megkötendő támogatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztői kiegészítés 6. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

660/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapesti Fegyház és Börtönnel megkötendő támogatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztői kiegészítés 7. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

661/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal megkötendő támogatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztői kiegészítés 8. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

662/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a T-Rádió Közhasznú Alapítvánnyal megkötendő támogatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztői kiegészítés 9. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

663/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetségével megkötendő támogatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztői kiegészítés 10. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

664/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézettel megkötendő támogatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztői kiegészítés 11/a. és 11/b. számú mellékletei szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

665/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal megkötendő támogatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztői kiegészítés 12. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

666/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az Állatmentő Ligával megkötendő támogatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztői kiegészítés 13. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 60. pontja: Javaslat a Böszörményi út fejlesztésének előkészítésével kapcsolatos döntésekre.

Előterjesztő: Pokorni Zoltán

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

667/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

egyetért az előterjesztésben bemutatott Böszörményi út fejlesztésének előkészítése fejlesztési feladattal, és azzal, hogy a feladatot a BKK Zrt. valósítsa meg, végezze el. A tervezési feladatok megkezdése érdekében kötelezettséget vállal az előterjesztésben javasolt 80 M Ft forrás biztosítására 2014. évi 20 M Ft, és 2015. évi 60 M Ft ütemezésben.

668/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A feladat megvalósítása érdekében rendelkezésre bocsátja a szükséges forrást a következők szerint:

csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 80 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások új „Böszörményi út fejlesztésének előkészítése” előirányzatán 20 000 E Ft-ot, továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások között a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát 60 000 E Ft-tal.

Az új „Böszörményi út fejlesztésének előkészítése” feladat összköltsége 80 000 E Ft, 2014. évi üteme 20 000 E Ft, 2015. évi üteme 60 000 E Ft.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

669/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Böszörményi út fejlesztésének előkészítése” beruházásra vonatkozó engedélyokiratot az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítást követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

670/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Böszörményi út fejlesztésének előkészítése” beruházásra vonatkozó szerződést és mellékletét képező meghatalmazást az előterjesztés 2. és 3. számú mellékletei szerinti tartalommal.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítást követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 61. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

671/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

a főpolgármester javaslata alapján a „844702 Főpolgármesteri keret” cím terhére az alábbi államháztartáson kívüli szervezeteket támogatja:

Szervezet neve Támogatás célja Összege
Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány A Holocaust emléknapján, 2014. április 27-én a Terror Háza Múzeum előtti emlékkoncert szervezésének költségei céljára 100 E Ft
EMESE KIS CSILLAGA
Kulturális Alapítvány
A Makovecz Imre tervezte Mesék Háza mesepalota megépítésének költségei céljára 100 E Ft
Szent Margit Kórház
Kardiológiai Alapítvány
A Szent Margit Kórház Kardiológiai Osztálya egyik szárnyának felújítási költségei céljára 8000 E Ft
Az Élet Menete Alapítvány Az Alapítvány 2014. évi programjai megvalósításának költségei céljára támogatás 1000 E Ft
Magyar-Etióp Barátság
és Együttműködés Alapítvány
„Keresztény Gyülekezetek Közös Istentisztelete” elnevezésű konferencia megvalósításának - konferenciaterem bérleti díja - költségei céljára támogatás 250 E Ft
Kisebbségekért Pro-Minoritate Alapítvány A 2014. július 22-27. között az erdélyi Tusnádfürdőn megrendezésre kerülő XXV. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor szervezési költségei céljára támogatás 1000 E Ft
Vészhelyzet 2002 Életmentő Alapítvány A Gyengénlátók Általános Iskolája Módszertani Intézménye és Diákotthona részére 1 db olvasókészülék beszerzésének céljára támogatás 300 E Ft
Peter Cserny Alapítvány A mentőautóvá alakított korszerű rohamkocsik egészségügyi felszereléseinek megújítása céljára támogatás 3000 E Ft
Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány Az Alapítvány szervezésében 2014 augusztusában megrendezésre kerülő Kocsis Sándor Emléktorna megrendezésének költségei céljára támogatás 3000 E Ft

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 27/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés - a szóbeli és írásbeli előterjesztői kiegészítéssel módosított - 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 62. pontja: 2014. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Sárádi Kálmánné dr., dr. Szeneczey Balázs, Csomós Miklós, dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

672/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja

a) az előterjesztés 5. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 5925. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 6482. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, valamint a 6756. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

b) az előterjesztés 6. sz. melléklete, igazgatási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6944. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát;

c) az előterjesztés 7. sz. melléklete, informatikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6533. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, 6532. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, 5980. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, 5981. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokirat 5. sz. módosítását, 6790. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 6792. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 6793. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 6794. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 6795. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 6796. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 6800. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 6859. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint a 6936. és a 6937. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

673/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 42. § (6) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét, és jóváhagyja

a) az előterjesztés 5. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6633. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, valamint a 6969. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát;

b) az előterjesztés 7. sz. melléklete, informatikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6982. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

674/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (3) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 5. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6638. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 6635. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 6751. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 6753. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 6757. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint a 6912., 6913., 6914., 6915., 6916., 6917., 6918. és a 6919. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait;

b) az előterjesztés 7. sz. melléklete, informatikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6630. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 6803. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 6791. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint a 6798. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

675/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja

a) az előterjesztés 13. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, 6475. egyedi azonosító számú felújítási feladat célokmányának 3. sz. módosítását, a 6478. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 6651 egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 6920., 6921., 6922. és a 6923. egyedi azonosító számú felújítási feladat célokmányait;

b) az előterjesztés 14. sz. melléklete, igazgatási feladatok, 6947. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

676/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 42. § (6) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét, és jóváhagyja

a) az előterjesztés 12. sz. melléklete, lakásgazdálkodási feladatok, 6887., 6900., 6890., 6906. és a 6907. sz. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratait,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

677/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (3) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét, és jóváhagyja

a) az előterjesztés 12. sz. melléklete, lakásgazdálkodási feladatok, 6885., 6886., 6894., 6895., 6896., 6897. 6898., 6888., 6892., 6903., 6893., 6904., 6889., 6899., 6901., 6902., 6891. és a 6905. sz. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratait;

b) az előterjesztés 14. sz. melléklete, igazgatási feladatok, 6948. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

678/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja

a) az előterjesztés 1. sz. melléklete, környezetvédelmi feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 693. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását;

b) az előterjesztés 2. sz. melléklete, közlekedési feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 4424. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 7. sz. módosítását, a 6192. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyezési okmány 8. sz. módosítását, a 4976. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyezési okmány 10. sz. módosítását és az 5764. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyezési okmány 9. sz. módosítását;

c) az előterjesztés 3. sz. melléklete, városépítési feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6990. és a 6993. sz. egyedi azonosító számú beruházási feladatok célokmányát, valamint a 6998. sz. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát;

d) az előterjesztés 4. sz. melléklete, vízgazdálkodási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 3555. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 7. sz. módosítását, a 6559. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 6655. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 2. sz. módosítását, a 6880. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát;

e) az előterjesztés 10. sz. melléklete, sport ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6861. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 6875. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 5964. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 13. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

679/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 42. § (6) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét, és jóváhagyja

a) az előterjesztés 1. sz. melléklete, környezetvédelmi feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6092. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 7. sz. módosítását és a 6073. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 9. sz. módosítását;

b) az előterjesztés 2. sz. melléklete, közlekedési feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 4424. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 7. sz. módosítását;

c) az előterjesztés 4. sz. melléklete, vízgazdálkodási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6148. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 12. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

680/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (3) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét, és jóváhagyja

a) az előterjesztés 1. sz. melléklete, környezetvédelmi feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6761. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 6878. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát;

b) az előterjesztés 2. sz. melléklete, közlekedési feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6078. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását;

c) az előterjesztés 4. sz. melléklete, vízgazdálkodási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 5125. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 6. sz. módosítását, 5127. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 6. sz. módosítását, 5124. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 6. sz. módosítását, 5948. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

681/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja

a) az előterjesztés 8. sz. melléklete, kulturális ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 5946. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 6572. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását, a 6700. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását és annak mellékletét képező megvalósítási megállapodást, a 6807. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 6946. és 6940. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait és annak mellékletét képező megvalósítási megállapodásokat, valamint a 6975. egyedi azonosító számú engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

682/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 42. § (6) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét, és jóváhagyja

a) az előterjesztés 8. sz. melléklete, kulturális ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6862. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 6973. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, a 6985. és a 6981. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratait és azok mellékletét képező megvalósítási megállapodást;

b) az előterjesztés 9. sz. melléklete, oktatási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6868. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

683/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (3) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét, és jóváhagyja

a) az előterjesztés 8. sz. melléklete, kulturális ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6783. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 6698. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 6958. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, a 6786. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 6836. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 6977. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, a 6929. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát és azok mellékletét képező megvalósítási megállapodást, a 6986., 6987., 6950. és a 6982. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratait és azok mellékletét képező megvalósítási megállapodásokat,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

684/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja

a) az előterjesztés 15. sz. melléklete, kulturális ágazat, 6787. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

b) az előterjesztés 16. sz. melléklete, oktatási ágazat, 6924., 6926. és 6928. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

685/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 42. § (6) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét, és jóváhagyja

a) az előterjesztés 16. sz. melléklete, oktatási ágazat, 6925. és 6927. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

686/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (3) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét, és jóváhagyja

a) az előterjesztés 15. sz. melléklete, kulturális ágazat, 6842. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 6858. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 6939. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát, valamint a 6934., 6931., 6951. és a 6930. egyedi azonosító számú felújítási engedélyokiratait és azok mellékletét képező megvalósítási megállapodásokat,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

687/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja

a) az előterjesztés 1. sz. melléklete, környezetvédelmi feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6723. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

b) az előterjesztés 11. sz. melléklete, szociálpolitikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 0092. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 6941. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányát, a 6970. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

688/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 42. § (6) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét, és jóváhagyja

a) az előterjesztés 10. sz. melléklete, sport ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6857. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

b) az előterjesztés 11. sz. melléklete, szociálpolitikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6761. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

689/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (3) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét, és jóváhagyja

a) az előterjesztés 11. sz. melléklete, szociálpolitikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6760., 6908., 6911., 6954. és 6955. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

690/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja

a) az előterjesztés 17. sz. melléklete, szociálpolitikai ágazat 6942., 6976. és 6957. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

691/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (3) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos főpolgármesterre átruházott hatáskörét, és jóváhagyja

a) az előterjesztés 17. sz. melléklete, szociálpolitikai ágazat 6909., 6910., 6983., 6984., 6980., 6979., 6978., 6952., 6953., 6956. és 6972. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 63. pontja: Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

692/2014.(IV.30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés b) pontja alapján Bán Teodórának, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak ellátására szóló megbízási idejét 2014. június 30. napjáig terjedő határozott időtartamra meghosszabbítja, díjazás megállapítása nélkül. Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen az ügyvezetői megbízáshoz kapcsolódó megbízási szerződés módosításának kiadmányozásáról.

Határidő: 2014. június 2.

Felelős: Tarlós István

693/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Egyidejűleg, mint a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. alapítója és egyedüli tagja a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy Bán Teodóra, a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője egyúttal a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatait is ellássa.

Határidő: 2014. június 2.

Felelős: Tarlós István

A napirend 64. pontja: Javaslat a FOK Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos személyi döntés meghozatalára.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

694/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés b) pontja alapján megválasztja a FOK Nonprofit Kft. ügyvezetőjének Lázár Lénárdot (született: ................., anyja neve: ...................) 2014. április 30. napjától határozatlan időre, bruttó havi 620 000 Ft, azaz hatszázhúszezer forint díjazással.

695/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 65. pontja: Döntés díszpolgári cím adományozásáról.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

696/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

díszpolgári címet adományoz:

1. Csoóri Sándor

2. Dr. Faragó Tamás

3. Dr. Jelenits István

4. Kocsis Zoltán

5. Kovács Ágnes

6. Psota Irén

7. Ránki Dezső

8. Rost Andrea

9. Rubik Ernő

10. Taróczy Balázs

11. Tóth József

12. Czibor Zoltán (posztumusz)

13. Rónay György (posztumusz)

részére.

Határidő: 2014. június 19.

Felelős: Tarlós István

A napirend 66. pontja: Döntés Bárczy István Díj adományozásáról.

Előterjesztő: Pokorni Zoltán

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

697/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet 3/G. §-a, valamint a 4/A. § (3) bekezdése alapján Bárczy István Díjat adományoz:

1. Aranyiné Farkas Magdolna

2. Bálint Beáta

3. Dérczyné Somogyi Veronika

4. Elek Ilona

5. dr. Enczi Jánosné

6. Endrődi Gábor

7. Galicz István

8. Hobinka Ildikó

9. Horváth Gábor

10. Kajáry Ildikó

11. Magyar Margit

12. Moharos Viktorné

13. dr. Müllner Erzsébet

14. dr. Nahlik Györgyné

15. Nedoba Katalin

16. dr. Padányi Máriusné

17. Palotai Istvánné

18. dr. Perczel Sándorné

19. dr. Szécsi Árpádné

20. Székely-Mádai Lászlóné

21. Szőcs Tamás

22. Tápai Ildikó Anikó

23. Temesvári Miklós

24. Ujvári Pál

25. Vancsisin Gáborné

részére.

Határidő: 2014. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 67. pontja: Javaslat a Rác fürdő ügyének rendezésével kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

698/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy adásvétellel Budapest Főváros Önkormányzata megszerezze a Budapest I. ker., 5973/0/A hrsz. fürdő ingatlan jelenleg a Rác Nosztalgia Kft. tulajdonában álló 9300/10000 eszmei tulajdoni hányadát legfeljebb nettó .......... Ft-os vételár beszámítás mellett azzal, hogy a fürdőfelépítmény teljes egészének birtoklása, használata, hasznosítása a 2002-es megállapodás alapján a Rác Nosztalgia Kft.-t illesse meg további 30 évre a szerződéses kötelezettségei maradéktalan teljesítése mellett.

Határidő: 2014. június 30.

Felelős: Tarlós István

699/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Gazdasági Bizottság részére a Rác fürdő ügy rendezésére biztosított döntési hatáskört továbbiakban is fenntartja.

Határidő: 2014. június 30.

Felelős: Tarlós István

700/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a Rác Nosztalgia Kft.-vel szemben fennálló ....................... EUR követelés értékesítését, ha az elősegíti a fürdő felépítménynek a Budapest Főváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonba kerülését, a fürdő mielőbbi megnyitását, és a ....................... EUR követelés megvásárlásra fordított összeg térülését. A Rác fürdő felépítményi ingatlanának megvásárlására, a ....................... EUR követelés értékesítésére és a jogügylettől függő biztosítékokra vonatkozó szerződéseket 2014. június 30-ig meg kell kötni. Ezen határidő elmulasztása esetén a Rác Nosztalgia Kft. csődegyezségi megállapodásában foglaltak szerint kell eljárni.

Határidő: 2014. június 30.

Felelős: Tarlós István

701/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a legfeljebb ................ EUR követelés értékesítésére vonatkozóan zártkörű pályázati eljárás kiírására kerül sor, amely felhívása rögzíti a követelés vételár megfizetésére vonatkozó minimum árat, valamint a fizetési kötelezettség biztosítása érdekében elfogadható jogi garanciákat.

Határidő: 2014. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 68. pontja: Javaslat a „Fejlesztési hitelfelvétel 2014” tárgyú uniós eljárási rend szerinti, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást lezáró döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A napirend 70. pontja: Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek további munkavégzésre irányuló jogviszonyaival és összeférhetetlenségeivel kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

713/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Centrál Színház Nonprofit Kft. és a P & B Szórakoztatás Szervező és Bonyolító Betéti Társasággal (cégjegyzékszám: 01-06-117064) közötti szerződés megkötését Puskás Tamás ügyvezető igazgató „Mark Haddon: A kutya különös esete az éjszakában” c. színpadi művének rendezésével kapcsolatban az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy Puskás Tamás ügyvezető igazgató részére kifizetett díjak, jogdíjak együttes összege nem haladhatja meg a tárgyévben a havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

714/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Örkény István Színház Nonprofit Kft. és a PANE Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-516702) közötti megbízási és felhasználási szerződés megkötését Mácsai Pál ügyvezető igazgató „Anyám tyúkja” c. színpadi művének rendezésével kapcsolatban az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy Mácsai Pál ügyvezető igazgató részére kifizetett díjak, jogdíjak együttes összege nem haladhatja meg a tárgyévben a havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

715/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Örkény István Színház Nonprofit Kft. és a PANE Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-516702) közötti, az ügyvezető igazgató által színészi tevékenység ellátására irányuló megbízási szerződés megkötését az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy Mácsai Pál ügyvezető igazgató részére kifizetett díjak, jogdíjak együttes összege nem haladhatja meg a tárgyévben a havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

716/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 41. § (2) bekezdése alapján Eszenyi Enikőnek, a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának, az AHA Művészeti Betéti Társaságban (cégjegyzékszám: 01-06-018423) történő részesedés szerzés tilalma alól a felmentést megadja.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

717/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Vígszínház Nonprofit Kft. és az AHA Művészeti Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-018423) közötti megbízási és felhasználási szerződés megkötését, Eszenyi Enikő ügyvezető igazgató „Nestroy: Lumpáciusz Vagabundusz” c. színpadi művének rendezésével kapcsolatban az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy Eszenyi Enikő ügyvezető igazgató részére kifizetett díjak, jogdíjak együttes összege nem haladhatja meg a tárgyévben a havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

718/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-113332) közötti megbízással vegyes felhasználási szerződés megkötését, Novák János ügyvezető igazgató „Weöres Sándor: Bóbita” című mű zenéjének komponálásával kapcsolatban az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy Novák János ügyvezető igazgató részére kifizetett díjak, jogdíjak együttes összege nem haladhatja meg a tárgyévben a havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

719/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-113332) közötti megbízási szerződés megkötését, Novák János ügyvezető igazgató „Weöres Sándor: Bóbita” című műben zenészként történő személyes közreműködésével kapcsolatban az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy Novák János ügyvezető igazgató részére kifizetett díjak, jogdíjak együttes összege nem haladhatja meg a tárgyévben a havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

720/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-113332) közötti felhasználási szerződés megkötését, Novák János ügyvezető igazgató „Jo Nesbø-Petrikovics Edit-Kárpáti Péter: Doktor Proktor, avagy támadnak a Holdkaméleonok” című mű elkészítésével kapcsolatban az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

721/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-113332) közötti felhasználási szerződés megkötését, Novák János ügyvezető igazgató „Jo Nesbø-Petrikovics Edit-Kárpáti Péter: Doktor Proktor, avagy támadnak a Holdkaméleonok” című mű zenéjének felhasználása után fizetendő jogdíjával kapcsolatban az előterjesztés 13. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy Novák János ügyvezető igazgató részére kifizetett díjak, jogdíjak együttes összege nem haladhatja meg a tárgyévben a havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

722/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Thália Színház Nonprofit Kft. és Bereményi Géza ügyvezető közötti felhasználási szerződés megkötését, a „Kincsem” c. színdarab megírásával kapcsolatban az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi személyi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

723/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Thália Színház Nonprofit Kft. és Bereményi Géza ügyvezető közötti felhasználással vegyes vállalkozói szerződés megkötését, a „Kincsem” c. színdarab megrendezésével kapcsolatban az előterjesztői kiegészítés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

724/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Új Színház Nonprofit Kft. és a D-P-S Műsorkészítő és Szervező Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 13-06-033226) közötti vállalkozói szerződés megkötését, Dörner György ügyvezető „Szabó Magda: Az a szép fényes nap” c. előadásban végzett színészi tevékenységével kapcsolatban az előterjesztői kiegészítés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi személyi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 71. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (8153 Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2.) intézményvezetőjének megbízására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

725/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

2014. augusztus 13. napjától határozatlan időtartamra kinevezi Nagy Lászlót (szül. hely, idő: ..................................................., a. n.: ................) a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (8153 Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2.) költségvetési intézménybe szociális munkatárs munkakörbe és közalkalmazotti kinevezésével egyidejűleg megbízza a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (8153 Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2.) magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatainak ellátásával, 2014. augusztus 13. napjától 2019. augusztus 12. napjáig terjedő határozott időtartamra, bruttó 650 000 Ft, azaz bruttó hatszázötvenezer forint havi illetmény megállapításával.

Határidő: 2014. augusztus 1.

Felelős: Tarlós István

726/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a kinevezéshez és a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2014. augusztus 1.

Felelős: Tarlós István

Döntés díszpolgári cím adományozásáról.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 28/2014. (V. 19.) Főv. Kgy. rendeletét a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

A napirend 72. pontja: Javaslat a BDK Kft. 2013. évi beszámolójára vonatkozó előzetes tulajdonosi döntések meghozatalára, és a 2014. évi közszolgáltatási szerződésének megkötésére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

727/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

- Az ügyvezető által a Társaság 2013. évi tevékenységéről készített üzleti jelentés elfogadását.

- A Társaság felügyelőbizottságának jelentését tartalmazó határozatának elfogadását a Társaság 2013. évi beszámolójáról.

- A könyvvizsgáló (Auditor-Partners Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., nyilvántartási szám: 000874, Pluhár Márta könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 004623) jelentésének elfogadását a Társaság 2013. évi beszámolójáról.

- Az ügyvezető által készített, a Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámolójának elfogadását a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 15 504 503 E Ft
Saját tőke 9 308 777 E Ft
Jegyzett tőke 8 478 900 E Ft
Adózás előtti eredmény 567 719 E Ft
Adózott eredmény 567 719 E Ft
Jóváhagyott osztalék, részesedés 225 609 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 342 110 E Ft

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

728/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselője vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

729/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.-vel a 2014. évi éves közszolgáltatási szerződést emelt szintű köz- és díszvilágítás ellátására az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal 6 585 665 E Ft bruttó összeggel, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

730/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2014. évi éves közszolgáltatási szerződés, mint Budapest Főváros Önkormányzata taggal kötendő megállapodás jóváhagyását az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 73. pontja: FŐKERT NZrt. 2014. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

731/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság és a Fővárosi Önkormányzat közötti 2014. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 74. pontja: Javaslat a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat között távhőszolgáltatási közszolgáltatási szerződés megkötésére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

732/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási szerződést az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

733/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti nyilatkozatot, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

734/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti nyilatkozatban foglalt ellenőrzések végrehajtására, és az ellenőrzések eredményéről a NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Közreműködő Szervezet írásban történő tájékoztatására.

Határidő: 2014-2019-ig évente

Felelős: Tarlós István

A napirend 75. pontja: Javaslat közfeladat átadásáról szóló megállapodás megkötéséről a Várgondnokság Nonprofit Kft.-vel.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

735/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Várgondnokság Nonprofit Kft.-vel a Budavári Palota díszvilágításának üzemeltetésére vonatkozó közfeladat ellátásának átadásáról szóló megállapodást az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 76. pontja: Javaslat kezelői-üzemeltetői feladatokra vonatkozó megállapodás megkötésére az M4 metróvonal Etele téri kijáratának felszíni rendezésével kapcsolatban.

Előterjesztők: dr. György István, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

736/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a TEVIOT HUNGARY Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonában álló Budapest XI. kerület, 2864/1 hrsz.-ú, valamint a Budapest XI. kerület, 2863/18 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatos kezelői feladatok átvállalását tartalmazó megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

737/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között 2014. március 13. napján kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2014. évi éves szerződése módosításával, és felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 2. számú mellékletének aláírását követően a módosítási javaslat Közgyűlés elé terjesztéséről gondoskodjon.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a kezelési feladatok vállalásáról szóló megállapodás megkötését követő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

738/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Portfolio Real Estate Hungary Ingatlanfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonában álló Budapest XI. kerület, 2824/6. hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos megállapodást az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

739/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata képviselő-testületének 73/2014. (II. 26.) számú határozata szerint érintett ingatlanokkal kapcsolatos kezelői feladatok átvállalására és az érintett ingatlanok térítésmentes átvételére vonatkozó megállapodást az előterjesztői kiegészítés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

740/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a kezelői feladatok ellátására vonatkozó megállapodást az előterjesztői kiegészítés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

741/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között 2014. március 13. napján kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2014. évi éves szerződésének módosítására vonatkozó közgyűlési előterjesztést az előterjesztői kiegészítés 1., 2., és 3. számú mellékleteinek aláírását követően készítse elő és terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a kezelési feladatok vállalásáról szóló megállapodás megkötését követő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

742/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Javaslat a Budapest XI. kerület, Őrmező M4-es metrókijárathoz kapcsolódó telekalakítási megállapodás megkötésére” című, az előterjesztői kiegészítés 5. sz. mellékletében foglalt megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 77. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. társasági közgyűléseinek napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. György István

A napirend 78. pontja: Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2013. évi beszámolójának és 2014. évi üzleti tervének elfogadására vonatkozó előzetes tulajdonosi döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

743/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- A felügyelőbizottság jelentésének elfogadását a Társaság 2013. évi beszámolójáról és az eredményfelosztási javaslatról.

- Az igazgatóság jelentésének elfogadását a Társaság 2013. évi üzleti tevékenységéről.

- A Társaság könyvvizsgálója (Pricewaterhouse-Coopers Könyvvizsgáló Kft. Nyt. sz.: 001464, Tímár Pál könyvvizsgáló, K.tsz.: 002527) jelentésének elfogadását a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról.

- Az igazgatóság által előterjesztett, a Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámolójának (mérlegének, eredménykimutatásának, kiegészítő mellékletének, üzleti jelentésének) elfogadását - figyelemmel a felügyelőbizottság határozataira és a könyvvizsgáló jelentésére - a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
(adatok E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 136 841 658
Saját tőke 102 515 885
Jegyzett tőke 70 045 200
Adózás előtti eredmény 7 157 726
Adózott eredmény 4 653 351
Eredménytartalék igénybevétele 0
Jóváhagyott osztalék 4 536 680
Mérleg szerinti eredmény 116 671

- Az igazgatóságnak a 2013. évi eredmény felhasználására vonatkozó javaslata elfogadását - a felügyelőbizottság 12/2014 számú határozatában foglaltakkal egyezően -, mely szerint a 2013. évi 4 654 M Ft (4 653 351 E Ft) adózott eredményből a részvényesek között létrejött megállapodásokban rögzített, az osztalék kiszámítására vonatkozó előírások betartásával kiszámított befektetői osztalékból az osztalékelsőbbséggel rendelkező befektetők részére - a 2013. évi üzleti tervvel összhangban 4 036 667 E Ft osztalék, a törzsrészvénnyel rendelkező Budapest Főváros Önkormányzata részére 500 000 E Ft eseti osztalék, a kisbefektetők részére összesen 13 325 Ft eseti osztalék kerüljön kifizetésre. Az adózott eredményből fennmaradó 117 M Ft mérleg szerinti eredmény az év lezárását követően eredménytartalékba kerül.

- Elfogadja a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2014. évi üzleti tervét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

744/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 79. pontja: Javaslat a FŐGÁZ Zrt. 2014. május 30-án tartandó évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

745/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Gázművek Zrt. 2014. május 30-án tartandó évi rendes közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- Az igazgatóság jelentésének elfogadását a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a Társaság 2013. évi konszolidált éves beszámolójáról.

- A felügyelőbizottság jelentésének elfogadását a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról és a 2013. évi konszolidált éves beszámolójáról.

- A könyvvizsgáló (Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84/C, nyt. sz.: 000083, Horváth Tamás könyvvizsgáló, nyt. sz.: 003449)) jelentésének elfogadását a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról és a 2013. évi konszolidált éves beszámolójáról.

- A Társaság 2013. évi beszámolója alapján az igazgatóság - felügyelőbizottság által jóváhagyott - osztalékfizetési javaslatának elfogadását, amely szerint a 2013. évi 1 185 961 462 Ft összegű adózott eredményből 1 185 652 327 Ft a részvényesek között osztalékként kerüljön felosztásra, oly módon, hogy a Társaság minden egyes törzsrészvényre 3 677 Ft összegű osztalékot fizessen ki. 2013-ban az adózott eredmény maradék összege 309 135 Ft értékben mérleg szerinti eredményként, majd 2014-ben eredménytartalékként kerüljön elszámolásra.

- A Társaság 2013. évi éves beszámolójának elfogadását, az igazgatóság - felügyelőbizottság által jóváhagyott - az eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát az alábbiak szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
(adatok M Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 100 495
Adózás előtti eredmény 1 196
Adózott eredmény 1 186
Eredménytartalék igénybevétele 0
Jóváhagyott osztalék, részesedés 1 186
Mérleg szerinti eredmény 0

- A Társaság 2013. évi éves konszolidált beszámolójának elfogadását az alábbiak szerint:

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
(adatok M Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 103 419
Adózás előtti eredmény 2 156
Adózott eredmény 871
Eredménytartalék igénybevétele 0
Jóváhagyott osztalék, részesedés 1 231
Mérleg szerinti eredmény -360

- Az igazgatóság elnöke díjazásának 395 000 Ft/hó, tagjai díjazásának 290 000 Ft/hó összegben történő megállapítását 2014. május 1-jétől 2015. április 30-ig.

- A felügyelőbizottság elnöke díjazásának 387 000 Ft/hó, tagjai díjazásának 194 000 Ft/hó összegben történő megállapítását 2014. május 1-jétől 2015. április 30-ig.

- A „Javaslat az egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására” tárgyú közgyűlési előterjesztésben, a FŐGÁZ Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására vonatkozó döntésben foglaltak szerint. Döntés hiányában a napirend napirendről való levételét.

- A Társaság alapszabálya módosításának elfogadása tárgyú napirend napirendről való levételét tekintettel arra, hogy a Fővárosi Közgyűlés 364/2014. (III. 26.) Főv. Kgy. határozatának elfogadását követően a FŐGÁZ Zrt. közgyűlése 5/2014. (IV. 14.) sz. határozatával már elfogadta.

- Az igazgatóság tagjai részére a felmentvény kiadására vonatkozó döntés meghozatalát.

Határidő: a Társaság évi rendes közgyűlésének napja, 2014. május 30.

Felelős: Tarlós István

746/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Gázművek Zrt. 2014. május 30-án tartandó évi rendes közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság évi rendes közgyűlésének napja, 2014. május 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 80. pontja: Javaslat a BVK Holding Zrt. 2013. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

747/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja az igazgatóság határozatát a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft., 1103 Budapest, Kőér utca 2/A, könyvvizsgálatért felelős személy: Baumgartner Ferenc bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002955) jelentését a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság igazgatóságának javaslatára a 2 456 901 E Ft adózott eredményéből 2 073 000 E Ft osztalékként történő kifizetését.

- Elfogadja a Társaság 2013. évi éves beszámolóját, az igazgatóság - FB által jóváhagyott - eredmény felhasználására vonatkozó javaslatával az alábbiak szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 106 477 988 E Ft
Saját tőke 104 167 198 E Ft
Adózás előtti eredmény 2 457 366 E Ft
Adózott eredmény 2 456 901 E Ft
Eredménytartalék igénybevétele 0
Fizetett osztalék és részesedés 2 073 000 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 383 901 E Ft

- Elfogadja a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Jóváhagyja, hogy a BVK HOLDING Zrt. maximum 300 M Ft értékben tulajdonosi hitelt nyújtson az FTSZV Kft. részére, amennyiben a Társaság likviditási helyzete - a tervezett ingatlaneladások csúszása miatt - ezt szükségessé teszi.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 81. pontja: Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. és a BKV Zrt. 2013. évi beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntésekre.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

748/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja az igazgatóság határozatát a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft., 1103 Budapest, Kőér utca 2/A, könyvvizsgálatért felelős személy: Baumgartner Ferenc bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002955) jelentését a társaság 2013. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság 2013. évi éves beszámolóját, az igazgatóság - FB által jóváhagyott - eredmény felhasználására vonatkozó javaslatával az alábbiak szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 44 195 998 E Ft
Saját tőke 4 591 036 E Ft
Adózás előtti eredmény 265 133 E Ft
Adózott eredmény 249 106 E Ft
Eredménytartalék igénybevétele 0
Fizetett osztalék és részesedés 0
Mérleg szerinti eredmény 249 106 E Ft

- Elfogadja a mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Elfogadja, hogy a Társaság igazgatóságának tagjai részére a felmentvény kiadásra kerüljön az igazgatóság 307/2014. (IV. 23.) sz. határozatában foglaltak szerint - a 2013. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg - az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségének megállapításáról.

- Elfogadja a BKK Zrt. 2012-2013. évi menetrendi éves közlekedésszervezői elszámolása Társaság könyvvizsgálója által - a 2233/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozat alapján - történő alátámasztását, melyben a menetrendi évet érintő, a BKK Zrt. által kimutatott 4 834 274 E Ft összegű kötelezettség mértékében eltérés nem került megállapításra.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

749/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV Zrt.) legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja az igazgatóság határozatát a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a könyvvizsgáló (Baker Tilly Hungária Könyvvizsgáló Kft., 1124 Budapest, Jagelló út 14., könyvvizsgálatért felelős személy: Kőszegi Lászlóné, kamarai tagsági szám: 003946) jelentését a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság 2013. évi éves beszámolóját, az igazgatóság - FB által jóváhagyott - eredmény felhasználására vonatkozó javaslatával az alábbiak szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 627 720 M Ft
Saját tőke 134 367 M Ft
Adózás előtti eredmény -1 489 M Ft
Adózott eredmény -1 489 M Ft
Eredménytartalék igénybevétele 0
Fizetett osztalék és részesedés 0
Mérleg szerinti eredmény -1 489 M Ft

- Elfogadja a mérleg szerinti eredmény elszámolását az eredménytartalék terhére.

- Elfogadja, hogy a Társaság igazgatóságának tagjai részére a felmentvény kiadásra kerüljön az igazgatóság 71/2014. (III. 13.) sz. és a felügyelőbizottság 24/2014. (III. 17.) sz. határozataiban foglaltak szerint - a 2013. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg - az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségének megállapításáról.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 82. pontja: Alapítói határozat kiadása a BKK Zrt. 2014-2015. évi és a BKV Zrt. 2014. évi üzleti tervének elfogadására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

750/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.) legfőbb szerveként (alapítójaként) a Budapest Főváros Önkormányzatának vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva elfogadja a BKV Zrt. 2014. évre vonatkozó üzleti tervét - a BKK Zrt. 2013-2014. évi üzleti tervéről szóló 1265/2013. (VI. 12.) Főv. Kgy. határozat által meghatározottak szerint csökkentett beruházással és zéró összegű ésszerű nyereséggel számoló, a legalacsonyabb közlekedésszervezői forrást tartalmazó változatban elfogadott finanszírozási keretek által lehetővé tett 115 400 M Ft finanszírozási lehetőség alapján összeállított - az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

751/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKK Zrt.) legfőbb szerveként (alapítójaként) a Budapest Főváros Önkormányzatának vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - megismerve a BKV Zrt. 2015. évi előzetes üzletiterv-változatait - elfogadja a BKK Zrt. - 1265/2013. (VI. 12.) Főv. Kgy. határozat által meghatározottak szerint csökkentett beruházással és zéró összegű ésszerű nyereséggel számoló, a legalacsonyabb közlekedésszervezői forrást tartalmazó változatú - 2014. évi üzleti tervét, illetve a 2015. évi üzleti tervét a csökkentett szintű beruházási forrásokon felül ésszerű nyereséget is tartalmazó („B”) változat szerint, az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, ezen belül a BKV Zrt. belső szolgáltató részére biztosított 118,278 Mrd Ft forrással, azzal, hogy a 2015. évi ésszerű nyereséget a BKV Zrt. kizárólag tőketörlesztésre fordíthatja, illetve annak fel nem használt összegét a következő évek tőketörlesztésére elhatárolni köteles.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

752/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy tegyen meg minden lehetséges lépést a Kormány felé azon jogszabályváltozások és központi költségvetési támogatások biztosíthatósága érdekében, melyek képessé teszik a Fővárosi Önkormányzatot a közlekedésszervezési feladatok finanszírozására 2014-ben.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

753/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján gondoskodjon a BKK Zrt. és a BKV Zrt. 2015. évi üzleti tervének felülvizsgálatáról és tegyen javaslatot a működési hatékonyság további javítására, illetve ennek eredményeként a 2015. évi közlekedésszervezői forrásigény csökkentésére.

Határidő: 2014. július 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 83. pontja: Javaslat egyes nonprofit gazdasági társaságok (FOK NKft., Budapest Esély NKft., FBI NKft.) 2013. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntésekre.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Csomós Miklós, dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

754/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja az ügyvezető által a Társaság 2013. évi tevékenységéről készített közhasznúsági jelentést.

- Elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának jelentését tartalmazó határozatát a Társaság 2013. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., nyilvántartásba vételi szám: 000233, Tóth József, kamarai tag könyvvizsgáló, kamarai igazolvány szám: 002555) jelentését a Társaság 2013. évi beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 39 382 E Ft
Saját tőke 24 675 E Ft
Jegyzett tőke 10 000 E Ft
Adózás előtti eredmény -26 152 E Ft
Közhasznú eredmény -26 152 E Ft
Mérleg szerinti eredmény -26 152 E Ft

- Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalék terhére történő leírását.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

755/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Esély Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja az ügyvezető által a Társaság 2013. évi tevékenységéről készített közhasznúsági jelentést.

- Elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának jelentését tartalmazó határozatát a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., nyilvántartásba vételi szám: 000233, Tóth József kamarai tag könyvvizsgáló, kamarai igazolvány szám: 002555) jelentését a Társaság 2013. évi beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 157 116 E Ft
Saját tőke 55 762 E Ft
Jegyzett tőke 10 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 11 420 E Ft
Közhasznú eredmény -3 560 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 10 278 E Ft

- Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

756/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja az ügyvezető által a Társaság 2013. évi tevékenységéről készített közhasznúsági jelentést.

- Elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának jelentését tartalmazó határozatát a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának („Ráta ’80” Kft., 1221 Budapest, Gerinc u. 80., kamarai nyilvántartási szám: 000282, személyében felelős könyvvizsgáló: dr. Fainné Kaszab Sarolta, kamarai tagsági szám: 002570) jelentését a Társaság 2013. évi beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 68 003 E Ft
Saját tőke 13 737 E Ft
Jegyzett tőke 10 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 3 889 E Ft
Adózott eredmény 3 876 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 3 876 E Ft

- Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 84. pontja: Javaslat a kulturális ágazatba tartozó egyszemélyes gazdasági társaságok 2013. évi beszámolójával kapcsolatos döntésekre.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

757/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Csath és Solymár Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft., 1126 Budapest, Böszörményi út 36/A, Csathné Solymár Katalin könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003091) jelentését a Társaság 2013. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság határozatát a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 178 760 E Ft
Saját tőke 66 358 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 17 308 E Ft
Közhasznú eredmény 15 298 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 17 308 E Ft

- Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

758/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Centrál Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft., 1121 Budapest, Zugligeti út 6., dr. Knapp József könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003909) jelentését a Társaság 2013. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a társaság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 391 211 E Ft
Saját tőke 185 056 E Ft
Jegyzett tőke 4 500 E Ft
Adózás előtti eredmény -928 E Ft
Közhasznú eredmény -928 E Ft
Mérleg szerinti eredmény -928 E Ft

- Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalék terhére történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

759/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a József Attila Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (DR. PRINTZ ÉS TÁRSA Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft., 1181 Budapest, Barcsay u. 36., dr. Printz János könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 000267) jelentését a Társaság 2013. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a társaság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 256 116 E Ft
Saját tőke 64 949 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 31 759 E Ft
Közhasznú eredmény 31 350 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 31 718 E Ft

- Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

760/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Katona József Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/A, Tóth József könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002555) jelentését a Társaság 2013. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 290 503 E Ft
Saját tőke 148 755 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 63 537 E Ft
Közhasznú eredmény 34 240 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 63 261 E Ft

- Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

761/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft., 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5., Miszori Ildikó könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003327) jelentését a Társaság 2013. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 77 591 E Ft
Saját tőke 29 553 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 6 836 E Ft
Közhasznú eredmény 6 202 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 6 836 E Ft

- Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

762/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Madách Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/A, Tóth József könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002555) jelentését a Társaság 2013. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 1 430 238 E Ft
Saját tőke 853 347 E Ft
Jegyzett tőke 3 500 E Ft
Adózás előtti eredmény -50 193 E Ft
Közhasznú eredmény -50 193 E Ft
Mérleg szerinti eredmény -50 193 E Ft

- Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalék terhére történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

763/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az Örkény István Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., 1188 Budapest, Bercsényi Miklós u. 29/A, Tóth József könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002555) jelentését a Társaság 2013. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 508 933 E Ft
Saját tőke 17 676 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 5 961 E Ft
Közhasznú eredmény 5 911 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 5 948 E Ft

- Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

764/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (FÉ-BA Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft., 2145 Kerepes, József Attila u. 74., Fábik-Balogh Éva könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 006057) jelentését a Társaság 2013. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 241 133 E Ft
Saját tőke 196 434 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 22 698 E Ft
Közhasznú eredmény 15 001 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 22 661 E Ft

- Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

765/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Leitner + Leitner Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 1027 Budapest, Kapás u. 6-12., Siklós Márta könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003610) jelentését a Társaság 2013. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági jelentését, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 209 106 E Ft
Saját tőke 159 537 E Ft
Jegyzett tőke 3 500 E Ft
Adózás előtti eredmény -36 936 E Ft
Közhasznú eredmény -45 010 E Ft
Mérleg szerinti eredmény -36 936 E Ft

- Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalék terhére történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

766/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Thália Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Debit-Credit Audit Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft., 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76., Almási Valéria könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002829) jelentését a Társaság 2013. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 601 921 E Ft
Saját tőke 344 406 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 888 E Ft
Közhasznú eredmény -4 576 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 833 E Ft

- Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalék terhére történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

767/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a TRAFÓ Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Mingus Gazdasági Szolgáltató és Könyvvizsgáló Kft., 1165 Budapest, Mátyás király tér 6/A, Miszori Ildikó könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003327) jelentését a Társaság 2013. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 348 942 E Ft
Saját tőke 273 410 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 8 416 E Ft
Közhasznú eredmény 5 454 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 8 408 E Ft

- Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

768/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az Új Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft., 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5., Miszori Ildikó könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003327) jelentését a Társaság 2013. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 239 867 E Ft
Saját tőke 173 508 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 5 919 E Ft
Közhasznú eredmény 1 157 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 5 900 E Ft

- Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

769/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Vígszínház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (FÉ-BA Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft., 2145 Kerepes, József Attila u. 74., Fábik-Balogh Éva könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 006057) jelentését a Társaság 2013. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági jelentését, közhasznúsági mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 889 538 E Ft
Saját tőke 458 448 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 101 944 E Ft
Közhasznú eredmény 50 648 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 101 540 E Ft

- Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

770/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. „v. a.” legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának jelentését a Társaság 2013. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a végelszámoló által előterjesztett, a Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 21 725 E Ft
Saját tőke 20 959 E Ft
Jegyzett tőke 3 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 1 638 E Ft
Közhasznú eredmény 0
Mérleg szerinti eredmény 1 602 E Ft

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

771/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja az ügyvezetőnek a Társaság 2013. évről készített közhasznúsági jelentését.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (East-Audit Zrt., 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15., Balogh Istvánné könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002587) jelentését a Társaság 2012. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság határozatát a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 620 123 E Ft
Saját tőke 269 342 E Ft
Jegyzett tőke 10 000 E Ft
Adózás előtti eredmény -46 474 E Ft
Közhasznú eredmény -320 270 E Ft
Vállalkozási eredmény 273 796 E Ft
Mérleg szerinti eredmény -46 474 E Ft

- Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalék terhére történő leírását.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

772/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zrt. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja az igazgatóság határozatát a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a könyvvizsgáló (HKH Consulting Kft., 1132 Budapest, Váci út 34., Horváth János könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003436) jelentését a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság 2013. évi éves beszámolóját, az igazgatóság - FB által jóváhagyott - eredmény felhasználására vonatkozó javaslatával az alábbiak szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 1 581 072 E Ft
Adózás előtti eredmény -181 025 E Ft
Adózott eredmény -181 025 E Ft
Eredménytartalék igénybevétele 0
Fizetett osztalék és részesedés 0
Mérleg szerinti eredmény -181 025 E Ft

- Elfogadja a -181 025 E Ft veszteség elszámolását az eredménytartalék terhére.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 85. pontja: Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt.-re vonatkozó egyes tulajdonosi döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

773/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Vidám Park Zrt. (Társaság) - székhelye: 1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042417 - legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja az előterjesztés 3. számú mellékletét képező megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírásra.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 86. pontja: Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében. (Bp. I., Országház u. 34., Bp. VI., Andrássy út 61., Bp. VI., Andrássy út 68. C. lh. VI/1., Bp. VI., Andrássy út 68. C. lh. IV/1., Bp. V., Deák F. u. 17. V/3.)

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

774/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest I., 6635/2/A/2 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest I., Országház utca 34. sétányszint 2. szám alatt található, 65 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 177/10000 tulajdoni hányaddal, valamint a Budapest I., 6635/2/A/47 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest I., Országház utca 34. sétányszint 18. szám alatt található, 4 m2 alapterületű, tároló megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 11/10000 tulajdoni hányaddal, mindösszesen 60 000 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

775/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Társasház alapító okirata módosításának bejegyzését követően várhatóan 29465/0/A/33 hrsz. alatt felvételre kerülő, természetben Budapest VI., Andrássy út 61. III/3. szám alatt kialakuló, (+3%) 133 m2 alapterületű lakás +30,54 m2 terasz alapterületű társasházi lakás, a közös tulajdonból hozzá tartozó várhatóan 570/10000 tulajdoni hányaddal, bruttó 87 000 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

776/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest VI., 28717/0/A/64 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI., Andrássy út 68. C. lh. VI/1. szám alatt található, 92 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 159/10000 tulajdoni hányaddal, 171 283 EUR + áfa vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

777/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest VI., 28717/0/A/61 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI., Andrássy út 68. C. lh. IV/1. szám alatt található, 91 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 157/10000 tulajdoni hányaddal, 145 306 EUR + áfa vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

778/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V., 24424/0/A/34 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V., Deák Ferenc utca 17. V/3. szám alatt található, 107 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 269/10000 tulajdoni hányaddal, 58 500 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 87. pontja: Javaslat a BÁLNA Közraktár projektre irányuló jogvitákkal, a Közraktárak épületegyüttes befejezésével és hasznosításával kapcsolatos egyes kérdések megvitatására, beszámoló a BÁLNA jelenlegi helyzetéről.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

779/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a BÁLNA Közraktárak Épületegyüttesre irányuló jogviták alakulásáról, valamint a jogi képviselet ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal.

780/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Dr. Hidasi és Társai Ügyvédi Iroda között, a BÁLNA Közraktárak Épületegyüttessel kapcsolatos jogi tevékenység és jogi képviselet ellátására irányuló, 2012. október 17-én kelt ügyvédi megbízási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

781/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának a BÁLNA Közraktárak Épületegyüttes befejező munkálatainak közbeszerzési eljárás alóli mentességére irányuló 40/2010-2014. (IV. 29.), 42/2010-2014. (VI. 10.) és 45/2010-2014. (IX. 30.) számú határozataiban előírt beszámolási kötelezettség teljesítésére irányuló beszámolót az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 88. pontja: Pályázat kerületi önkormányzatok közösségi célú városrehabilitációs munkáinak támogatására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

782/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy pályázatot hirdet a 2014. évi kerületi önkormányzatok közösségi célú városrehabilitációs munkáinak támogatására az előterjesztői kiegészítés mellékleteként csatolt pályázati felhívásban foglalt tartalommal.

Határidő: 2014. május 5.

Felelős: Tarlós István

783/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztői kiegészítés mellékletben szereplő pályázati felhívás Budapest Portálon való közzétételéről és az Ügyfélszolgálati Irodán (Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.) nyomtatott formában való hozzáférhetőségéről gondoskodjon.

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 89. pontja: Javaslat a TÉR_KÖZ Városrehabilitációs Pályázaton támogatást elnyert projektek támogatási szerződéseinek jóváhagyására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

784/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata között, a XVIII. kerület „Lakatos lakótelep közösségi célú városrehabilitációs programja” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2014. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 90. pontja: Javaslat a Budapesti Közlekedési Zrt. refinanszírozási célú hitelfelvételéhez szükséges tulajdonosi kezesség vállalására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

785/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

figyelemmel az 1913/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. határozatban foglalt kötelezettségvállalásra, a BKV Zrt. által indított hitelfelvételre irányuló közbeszerzési eljárással összefüggésben jóváhagyja, és a közbeszerzési eljárásban nyertesként kihirdetésre kerülő pénzintézetekkel megköti az előterjesztés 5. számú mellékletében szereplő készfizető kezességvállalási szerződéseket.

Határidő: a Kormány engedélyét követően azonnal

Felelős: Tarlós István

786/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy járjon el a Magyar Állam és a Kormány illetékes képviselőinél a Magyar Állam kezességvállalása vagy a BKV Zrt. tőketörlesztéséhez szükséges egyéb döntések meghozatala, valamint a Fővárosi Önkormányzat kezességvállalásához szükséges kormányzati hozzájárulás megszerzése érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 91. pontja: Javaslat a BFVT Kft., az ENVIRODUNA Kft. és a BVV Zrt. 2013. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntésekre.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

787/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja az ügyvezető által a Társaság 2013. évi tevékenységéről készített egyszerűsített éves beszámolót.

- Elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának jelentését tartalmazó határozatát a Társaság 2013. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (COR-RECT Pénzügyi és Könyvszakértő Kft., nyilvántartásba vételi szám: 000079, Egri István Iván kamarai tag könyvvizsgáló, kamarai igazolvány szám: 003152) jelentését a Társaság 2013. évi beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által készített, a Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámolóját a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 143 494 E Ft
Saját tőke 75 124 E Ft
Jegyzett tőke 45 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 9 211 E Ft
Adózott eredmény 8 750 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 8 750 E Ft

- Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

788/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja az ügyvezető által a Társaság 2013. évi tevékenységéről készített egyszerűsített éves beszámolót.

- Elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának jelentését tartalmazó határozatát a Társaság 2013. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft., nyilvántartásba vételi szám: 000062, dr. Szebellédi István kamarai tag könyvvizsgáló, kamarai igazolvány szám: 002431) jelentését a Társaság 2013. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó, osztalékfizetést is tartalmazó beszámolóját a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 496 242 E Ft
Saját tőke 378 103 E Ft
Jegyzett tőke 201 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 44 199 E Ft
Adózott eredmény 39 654 E Ft
Eredménytartalék igénybevétele 0
Jóváhagyott osztalék, részesedés 30.000 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 9 654 E Ft

- Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

789/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja az igazgatóság jelentését a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetésről és a Társaság vagyoni helyzetéről.

- Elfogadja a felügyelőbizottság határozatba foglalt jelentését a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (ELE-CASH Könyvelő, Könyvvizsgáló, Adószakértő Kft., nyt. sz.: 001703, Elekes Mária könyvvizsgáló, nyt. sz.: 003156) jelentését a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó beszámolóját a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 1 104 844 E Ft
Saját tőke 969 327 E Ft
Jegyzett tőke 387 500 E Ft
Adózás előtti eredmény 8 078 E Ft
Adózott eredmény 8 078 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 8 078 E Ft

- Elfogadja a 2013. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 92. pontja: Javaslat a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos egyes döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

790/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés nélküli tagi határozat hozatala során Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- A Társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezéseivel összhangban történő továbbműködésére vonatkozó döntését.

- A törvény erejénél fogva többszemélyessé vált Társaság alapító okiratának hatályon kívül helyezésére, üzletrészének felosztására, valamint a társasági szerződésének az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal történő elfogadására vonatkozó döntést.

- A Társaság könyvvizsgálójává Németh Csabáné egyéni vállalkozó könyvvizsgáló (1136 Budapest, Tátra u. 44. 3/1., kamarai nyilvántartási szám: MKVK 000194) megválasztását 2014. június 1-jétől 2015. május 31-ig terjedő időszakra, továbbá a könyvvizsgáló díjazásának - a korábbi könyvvizsgálói díjjal megegyezően - 300 000 Ft + áfa/hó összegben történő megállapítását.

- A Társaság felügyelőbizottságából a jelenlegi tagok közül Graselly Balázs és dr. Gál László visszahívását a társasági taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napjával, továbbá a jelenlegi elnök, Szerenka Tibor (a. n.: Bőti Katalin, lakcíme: 2723 Nyáregyháza, Nyáry P. u. 31.) felügyelőbizottsági jogviszonyának fenntartását azzal, hogy megbízatása a többi taggal azonos módon, a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napját követő naptól számított 5 éves időtartamra szól, díjazása a jelenlegi díjazásával megegyezően, bruttó 50 000 Ft/hó összegű.

- A visszahívás következtében megüresedő felügyelőbizottsági helyekre

- a felügyelőbizottság tagjává Pindroch Szilárd (a. n.: Nemes Magdolna, lakcíme: 2120 Dunakeszi, Dr. Babicz Béla u. 24.);

- a felügyelőbizottság tagjává dr. Tóth Krisztián (a. n.: Sánta Terézia Ilona, lakcíme: 1015 Budapest, Szabó Ilonka u. 79. fszt. 3.);

megválasztását a társasági taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napját követő naptól számított 5 éves időtartamra, díjazásuknak a korábbi tagok díjazásával azonos mértékű, bruttó 30 000 Ft/hó összegben történő megállapítását.

- A Társaság javadalmazási szabályzatának elfogadását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Az ügyvezető által a Társaság 2013. évi tevékenységéről készített üzleti jelentés elfogadását.

- A Társaság felügyelőbizottságának jelentését tartalmazó határozatának elfogadását a Társaság 2013. évi éves beszámolójáról.

- A Társaság könyvvizsgálójának (Németh Csabáné kamarai tag könyvvizsgáló, tagsági szám: 000194) jelentését a Társaság 2013. évi közhasznú éves beszámolójáról.

- Az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2013. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, közhasznúsági melléklet) elfogadását a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. december 31.
Mérlegfőösszeg 859 303 E Ft
Saját tőke 239 094 E Ft
Jegyzett tőke 50 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 13 154 E Ft
Adózott eredmény 13 055 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 13 055 E Ft
Vállalkozási eredmény 12 907 E Ft
Közhasznú eredmény 148 E Ft

- A 2013. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezésének elfogadását.

- A Társaság közhasznú jogállásának meghosszabbítására vonatkozó döntés elfogadását.

- A Társaság 2014. évi üzleti tervének elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát.

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal végső napja

Felelős: Tarlós István

791/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés tartása nélküli határozathozatalában Budapest Főváros Önkormányzata tag képviseletében kötött mandátummal eljárjon, és felkéri a főpolgármestert az általa a tagi határozatok aláírására kijelölt tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napja

Felelős: Tarlós István

792/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a Társaság a Vagyonrendelet 3. és 5. számú mellékleteiben feltüntetésre kerüljön.

Határidő: a Vagyonrendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 93. pontja: A BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság működésének 2014. évi költségvetése, illetve a 2013. évi menedzsment költségeinek felhasználásáról készült beszámoló elfogadása.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

793/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2013. évi költségvetésének felhasználásáról készült beszámolót az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

794/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2014. évi költségvetési előirányzatát a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság által összeállított és az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő költségvetési tervezet alapján 686,4 M Ft összegben, mely részét képezi a Budapest Főváros 2014. évi költségvetésében a 4-es metró projekt címen szereplő 73 496,4 M Ft előirányzatnak.

795/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Magyar Államkincstár és a BKV Zrt. értesítéséről a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2014. évi költségvetésének a Fővárosi Önkormányzat általi elfogadásáról.

Határidő: 15 munkanap

Felelős: Tarlós István

A napirend 94. pontja: Javaslat a 2013. évi Építészeti Értékvédelmi Támogatás pályázat elbírálására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

796/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2013. évi Építészeti Értékvédelmi Támogatást az alábbiak szerint ítéli oda az előterjesztés 5. sz. mellékletében szereplő értékelési lapokon részletezett felhasználásra és egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a pályázatot benyújtókat írásban értesítse és a nyertes pályázókkal kösse meg a megállapodást az 1429/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott pályázati kiírás mellékletét képező „Megállapodás” minta szerinti meghatározott feltételekkel.


Sorsz.

Cím

Pályázó
Támogatási igény
(Ft)
Támogatási
javaslat
(Ft)
1. I. kerület, Aladár utca 18. Társasház 407 860 -
2. I. kerület, Kuny Domokos utca 9. Társasház 468 000 400 000
3. I. kerület, Mészáros utca 4. Társasház 9 067 800 -
4. II. kerület, Cimbalom utca 13. Rónai Tamás 2 800 000 -
5. II. kerület, Frankel Leó utca 24. Társasház 3 000 000 -
6. II. kerület, Hűvösvölgyi út 42. Társasház 1 300 000 400 000
7. II. kerület, Keleti Károly utca 13/A-B Társasház 4 798 000 -
8. II. kerület, Lórántffy Zsuzsanna utca 1.-
Trombitás utca 23.
Társasház 3 000 000 2 000 000
9. II. kerület, Pasaréti út 117/B Társasház 650 000 -
10. II. kerület, Rókushegyi lépcső 10. Társasház 1 500 000 -
11. II. kerület, Rómer Flóris utca 26. Társasház 897 660 -
12. II. kerület, Rómer Flóris utca 34. Társasház 9 930 000 2 000 000
13. II. kerület, Szilágyi Erzsébet fasor 17-21. Társasház 500 000 -
14. II. kerület, Ürömi utca 2. Piller György 1 800 000 -
15. III. kerület, Szentháromság utca 4. Détáriné Irányossy Knoblauch Eszter 500 000 -
16. V. kerület, Kossuth Lajos utca 4. Társasház 14-16 000 000 -
17. V. kerület, Kossuth Lajos utca 6. Társasház 1 400 000 -
18. VI. kerület, Liszt Ferenc tér 2. Társasház 6 000 000 -
19. VI. kerület, Munkácsy Mihály utca 26. Gimnáziumok Gazdasági Szervezete 2 500 000 2 000 000
20. VI. kerület, Munkácsy Mihály utca 26. Gimnáziumok Gazdasági Szervezete 6 500 000 4 000 000
21. VI. kerület, Munkácsy Mihály utca 26. Gimnáziumok Gazdasági Szervezete 1 800 000 700 000
22. VI. kerület, Munkácsy Mihály utca 26. Kölcsey Gimnáziumért Közhasznú Alapítvány 540 000 500 000
23. VII. kerület, Városligeti fasor 47-49. Resonator Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. 9 500 000 -
24. VIII. kerület, Bókay utca 53. Semmelweis Egyetem 22 500 000 4 000 000
25. VIII. kerület, Horánszky utca 12. Siminszky Orsolya 2 479 550 500 000
26. VIII. kerület, József körút 11. Társasház 8 000 000 -
27. VIII. kerület, József körút 27. Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége 3 000 000 -
28. VIII. kerület, Kőris utca 13. Józsefvárosi Református Egyházközség 3 299 729 -
29. VIII. kerület, Népszínház utca 22. Társasház 20 650 000 3 700 000
30. IX. kerület, Bakáts tér 2. Társasház 968 400 -
31. IX. kerület, Bakáts tér 4. Társasház 1 800 000 300 000
32. IX. kerület, Ferenc körút 13. Társasház 800 000 300 000
33. IX. kerület, Ferenc körút 16. Társasház 1 000 000 300 000
34. IX. kerület, Ferenc körút 20. Társasház 3 000 000 -
35. IX. kerület, Ferenc körút 22. Társasház 5 464 200 -
36. IX. kerület, Ferenc körút 25. Társasház 800 000 -
37. IX. kerület, Ferenc körút 30. Társasház 2 784 500 300 000
38. IX. kerület, Ferenc körút 32. Társasház 2 973 400 -
39. IX. kerület, Gyáli út 15/A-B-C Társasház 1 103 680 200 000
40. IX. kerület, Vámház körút 7. Társasház 5 000 000 3 000 000
41. X. kerület, Gergely utca 1. Társasház 4 500 000 2 000 000
42. X. kerület, Kolozsvári utca 39-43. Társasház 6-15 000 000 4 500 000
43. XI. kerület, Bartók Béla út 23. Társasház 4 645 447 -
44. XI. kerület, Bartók Béla út 46. Társasház 776 130 -
45. XI. kerület, Bertalan Lajos utca 20. Társasház 2 500 000 -
46. XI. kerület, Fadrusz utca 5. Társasház 515 250 200 000
47. XI. kerület, Fadrusz utca 6. Társasház 1 000 000 500 000
48. XI. kerület, Kanizsai utca 2-10. Társasház 1 586 370 300 000
49. XI. kerület, Ménesi út 75.-
Gombócz Zoltán utca 2.
Társasház 2 671 578 200 000
50. XI. kerület, Orlay utca 6. Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség 1 207 000 -
51. XI. kerület, Szabolcska Mihály utca 3. Társasház 1 500 000 -
52. XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 55. Társasház 1 000 000 800 000
53. XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 57. Társasház 680 000 -
54. XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 59. Társasház 1 000 000 800 000
55. XII. kerület, Monda utca 5. Társasház 3 000 000 -
56. XIII. kerület, Hollán Ernő utca 18. Társasház 3 200 000 -
57. XIII. kerület, Kresz Géza utca 18. Társasház 1 400 000 -
58. XIII. kerület, Pannónia utca 9. Társasház 8 000 000 3 500 000
59. XIII. kerület, Pozsonyi út 38. Társasház 8 000 000 -
60. XIII. kerület, Szent István körút 14. Vígszínház
Nonprofit Kft.
22 542 733 -
61. XIII. kerület, Szent István park 9. Társasház 2 000 000 -
62. XIII. kerület, Tátra utca 26. Társasház 4 000 000 -
63. XIV. kerület, Ajtósi Dürer sor 19-21. „A” épület Ajtósi University (HU) Kft. 2 700 000 -
64. XIV. kerület, Telepes utca 32. XIV. kerület Zugló Önkormányzata 4 445 000 1 000 000
65. XVI. kerület, Májusfa utca 5. Mädl Péter 4 900 000 -
66. XVII. kerület, Hunyadi utca 50. Rákoshegyi Bartók Zeneház Közalapítvány 850 000 -
67. XVII. kerület, XV. utca 23. Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány 1 000 000 800 000
68. XVIII. kerület, Gyöngyvirág utca 7-9. XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 8 000 000 800 000
69. XVIII. kerület, Kossuth tér 2. Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola
és Gimnázium
40 000 000 -
70. XXI. kerület, Árpád utca 1. Csepeli Munkásotthon Alapítvány 3 500 000 -
71. XXII. kerület, Nagytétényi út 300. Kludák Erzsébet 1 500 000 -
Összesen: 40 000 000

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 95. pontja: Javaslat a 2014. évi Építészeti Értékvédelmi Támogatás pályázatának kiírására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

797/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

kiírja az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2014” pályázatot az előterjesztés mellékleteként csatolt pályázati kiírásban foglalt tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő pályázati kiírás Budapest Portálon való közzétételéről, és az Ügyfélszolgálati Irodán (Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.) nyomtatott formában való hozzáférhetőségéről gondoskodjon.

Határidő: 14 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 96. pontja: Javaslat Budapest Településszerkezeti Tervének és a Fővárosi Szabályozási Kerettervének módosításához a kormányrendelet szerinti véleményezés lezárására a Budapest IV. kerület Újpest Városrendezési és Építési Szabályzatához kapcsolódóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

798/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

a Budapest IV. kerület Újpest Városrendezési és Építési Szabályzatához kapcsolódóan az 1125/2005. (V. 25.) Főv. Kgy. határozattal megállapított Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének és a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításához a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése alapján beérkezett észrevételek közül:

- elfogadja az elfogadásra javasolt véleményeket és azok magyarázatait az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal;

- nem fogadja el az előterjesztés 3. számú mellékletében felsorolt véleményeket az e melléklet szerinti tartalmú indokolással.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntés dokumentálásáról, közzétételéről és az egyeztetési eljárás folytatásáról gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 97. pontja: Javaslat Budapest Főváros Településszerkezeti Terve eseti módosításának a Budapest XIV. kerület, Hungária körút-Kacsóh Pongrác út-Hermina út-Állatkerti körút-Gundel Károly út-29737 hrsz.-ú KV-IK keretövezetbe sorolt terület-29834/3 hrsz.-ú KL-VA vasúti terület-Varannó utca által határolt területre vonatkozó véleményezési szakaszának lezárására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

799/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdésére hivatkozással, Budapest XIV. kerület, Hungária körút-Kacsóh Pongrác út-Hermina út-Állatkerti körút-Gundel Károly út-29737 hrsz.-ú KV-IK keretövezetbe sorolt terület-29834/3 hrsz.-ú KL-VA vasúti terület-Varannó utca által határolt területre vonatkozóan az 1125/2005. (V. 25.) Főv. Kgy. határozattal megállapított Budapest Főváros Településszerkezeti Terve módosítás tervezetének véleményezési eljárása során beérkezett észrevételek, vélemények közül:

- elfogadja az előterjesztés 1. sz. mellékletében felsorolt kifogást emelő véleményeket, és egyetért azok TSZT módosítás tervezetén történő átvezetésével;

- nem fogadja el az előterjesztés 2. sz. mellékletében felsorolt kifogást emelő véleményeket az e mellékletben foglalt indokolás szerint.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntés dokumentálásáról, közzétételéről, valamint a végső szakmai vélemény kialakítása érdekében az állami főépítész számára történő megküldéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 98. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés Étv. 60. § (10) bekezdésében rögzített hozzájárulási jogának gyakorlására a Budapest VIII. kerület, Kerepesi út-MÁV vasútvonal-Salgótarjáni út-Fiumei út-Mosonyi utca-Lóvásár utca által határolt területre vonatkozóan.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

800/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Szabályozási Kerettervben meghatározott keretövezet figyelembevétele helyett a Fővárosi Településszerkezeti Terv területfelhasználásának megfelelő egyéb alkalmazható keretövezetnek megfelelő - Budapest VIII. kerület, Kerepesi út-MÁV vasútvonal-Salgótarjáni út-Fiumei út-Mosonyi utca-Lóvásár utca által határolt területre vonatkozó Nemzeti Lovarda és környezete Kerületi Szabályozási Tervben a 38826 és 38829/5 helyrajzi szám alatt nyilvántartott területen K-SP-VIII-2 jelű - építési övezethez a hozzájárulását megadja.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: az értesítésre: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 99. pontja: Javaslat kölcsönszerződés felmondása feltételeinek pontosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

801/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 97/2014. (I. 29.) Főv. Kgy. határozat utolsó mondatát. Felkéri a főpolgármestert, hogy a felmondó nyilatkozatot az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal írja alá és gondoskodjon a nyilatkozat kölcsönvevő részére történő eljuttatásáról.

Határidő: 2014. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 100. pontja: Javaslat pályázat benyújtására és követő partnerként való részvételre a Horizont 2020 EU kutatási és innovációs keretprogramban.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

802/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Horizont 2020 EE-08-2014 jelű innovatív energiahatékony technológiákat célzó közbeszerzés (Public procurement of innovative sustainable energy solutions) elnevezésű pályázati kiírásra történő pályázat benyújtását. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a benyújtáshoz szükséges dokumentumok előkészítéséről és aláírásáról.

Határidő: 2014. június 5.

Felelős: Tarlós István

803/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatási szerződés megkötésekor ismételten készítsen előterjesztést a szerződéskötés előzetes jóváhagyása végett.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a pozitív támogatási döntést követő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

804/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Támogatja Budapest követő partnerként való csatlakozását a London Város Önkormányzata által vezetett Horizont 2020 projektjavaslathoz, az „Intelligens városok és közösségek, integrált megoldások az energia - IKT és közlekedés területén, nagy horderejű demonstrációs, úttörő jellegű, „Világítótorony/zászlóshajó” projektek című felhívás keretében, mely önerő biztosítását nem igényli. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a benyújtáshoz szükséges dokumentumok aláírásáról és megküldéséről a vezető partner részére.

Határidő: 2014. május 7.

Felelős: Tarlós István

A napirend 101. pontja: Javaslat pályázat benyújtására a margitszigeti kamerarendszer fejlesztésére.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

805/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Margitszigeti kamerarendszer fejlesztése” című pályázat benyújtását a 28/2014. (IV. 1.) a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló BM rendelet szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

806/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Egyetért, hogy a feladat időbeli végrehajthatósága érdekében feltételes közbeszerzési eljárást indítson Budapest Főváros Önkormányzata.

Határidő: 2014. június 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 102. pontja: Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a BKV Zrt.-vel „A budapesti M2 metróvonal fejlesztése” című KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0004 jelű projekt megvalósítása érdekében.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

807/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Közlekedési Zrt. közötti, „A budapesti M2 metróvonal fejlesztése” című, KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0004 jelű projekt finanszírozása kapcsán kötendő együttműködési megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az együttműködési megállapodás aláírásáról és a Közreműködő Szervezet részére történő megküldéséről.

Határidő: 2014. május 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 103. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes színházi nonprofit gazdasági társaságok 2014. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

808/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: Tarlós István

809/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Centrál Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: Tarlós István

810/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a József Attila Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: Tarlós István

811/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Katona József Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: Tarlós István

812/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Kolibri Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: Tarlós István

813/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Madách Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: Tarlós István

814/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján az Örkény István Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: Tarlós István

815/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: Tarlós István

816/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: Tarlós István

817/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Thália Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: Tarlós István

818/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: Tarlós István

819/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján az Új Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: Tarlós István

820/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Vígszínház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: Tarlós István

821/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a vonatkozó jogszabályok (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.) tükrében vizsgálja meg a színházak jövőbeli finanszírozásának és rentábilis működésének lehetséges feltételrendszerét, és készítsen tájékoztatót és javaslatot a Fővárosi Közgyűlés számára.

Határidő: 2014. november 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 104. pontja: Javaslat a Budapest Film Zrt. 2014. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

822/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Budapest Film Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2014. május 31.

Felelős: Tarlós István

823/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi az a 110 M Ft maradványösszegű ún. műszaki tartalék felhasználhatósága kiszélesítését szakmai programok megvalósítására.

824/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg, mely módon biztosítható a Társaság

- hosszú távú rentábilis működése,

- 2014. évi önkormányzati támogatása az eladósodási folyamat fékezése érdekében.

A napirend 105. pontja: Javaslat a FOK Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

825/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (1088 Budapest, Bródy S. u. 14.) és a Fővárosi Önkormányzat között 2014. február 25. napján létrejött közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló megállapodást 2014. május 1.-december 31. napjáig terjedő időszakra 53 239 273 Ft értékben az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 106. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgató-helyettesének kinevezéséhez egyetértési jog gyakorlására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

826/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (9) bekezdése alapján egyetért azzal, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója Kovácsné Koreny Ágnest 2014. május 1-jétől 2019. április 30-ig terjedő időtartamra főigazgató-helyettesi beosztással bízza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 107. pontja: Javaslat együttműködési keretmegállapodás megkötésére a Design Terminállal.

Előterjesztők: dr. Szentes Tamás,

Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

827/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az együttműködési keretmegállapodást a Design Terminál költségvetési szervvel az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a keretmegállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 108. pontja: Javaslat együttműködési keretmegállapodás megkötésére a Honvédelmi Minisztériummal.

Előterjesztők: dr. Szentes Tamás, Zsolnai József

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

828/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az együttműködési keretmegállapodást a Honvédelmi Minisztériummal az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a keretmegállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 109. pontja: Javaslat az „SZ” jelű (szabadidősport) Fővárosi Önkormányzat sportágazati pályázat kiírásának elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

829/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 2014. évi „SZ” jelű (szabadidősport) pályázati kiírást az adatlappal együtt, és egyben felkéri a főpolgármestert a pályázat meghirdetésére.

Határidő: 20 munkanap

Felelős: Tarlós István

A napirend 110. pontja: Javaslat az UEFA 2020 Labdarúgó Európa-bajnokság megrendezésére irányuló pályázathoz kapcsolódó rendező városi szerződés aláírásának utólagos jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

830/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

utólagosan jóváhagyja az Európai Labdarúgó Szövetséggel (Union des associations européennes de football - UEFA) és a Magyar Labdarúgó Szövetséggel - a 2020. évi Labdarúgó Európa-bajnokság egyes mérkőzéseinek megrendezése érdekében - kötött, az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő angol nyelvű, háromoldalú, a főpolgármester által aláírt rendező városi szerződést. Továbbá utólagosan jóváhagyja a Budapest Airporttal megkötött, a főpolgármester által aláírt együttműködési megállapodást az előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt tartalommal.

A napirend 111. pontja: BMSZKI Szolgáltató és Üzemeltető Kft. alapítói határozatának véleményezése.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

831/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

a BMSZKI Szolgáltató és Üzemeltető Kft. alapító okiratának 9.4 pontjában biztosított véleményezési jogkörét gyakorolva egyetért a BMSZKI, mint a BMSZKI Szolgáltató és Üzemeltető Kft. alapítója által meghozni tervezett alapítói döntésekkel az előterjesztés 3-4. számú mellékleteiben foglalt tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés ezen véleményéről tájékoztassa a BMSZKI igazgatóját.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 112. pontja: Javaslat együttműködési megállapodás elfogadására az Albertfalván lezárt temető rendezésére vonatkozóan.

Előterjesztő: Szabó György

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

832/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

kinyilvánítja a Budapest XI. ker., 43573/2 hrsz.-ú ingatlanon fellelhető egykori albertfalvai temető területének rendezésére irányuló együttműködési szándékát, ennek megfelelően jóváhagyja, megköti az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti együttműködési megállapodást az előterjesztő által befogadott módosítással, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására. Felkéri továbbá a főpolgármestert - az SZMSZ 7. sz. mellékletének 1.4. pontja szerint átruházott hatáskörében eljárva - az együttműködés keretében a Fővárosi Önkormányzat részéről eljáró koordináló, kapcsolattartó személy kijelölésére.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. társasági közgyűléseinek napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

833/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat a Fővárosi Vízművek Zrt. 977 600 000 Ft összegű tőkeemelését nem ingatlan-apport útján, hanem pénzbeli vagyoni hozzájárulással teljesíti.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

834/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva egyetért azzal, hogy összesen 977 600 000 Ft, azaz kilencszázhetvenhétmillió-hatszázezer forint pénzbeli vagyoni juttatás formájában a Fővárosi Vízművek Zrt. jegyzett tőkéje 977 600 000 Ft összeggel megemelésre kerüljön a jogszabály által kötelezően előírt tőkeerősségi mutató biztosítása érdekében.

Ennek érdekében

a) jóváhagyja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. szerinti előzetes részvényesi nyilatkozatot a módosító indítvány 17. sz. mellékletének megfelelő tartalommal;

b) jóváhagyja a részvényesi nyilatkozatot a módosító indítvány 18. sz. mellékletének megfelelő tartalommal

és felkéri a főpolgármestert e nyilatkozatok aláírására.

A pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának időpontja (határideje): A Társaság adott tőkeemelésre vonatkozó közgyűlési döntését követő 30 napon belül.

Határidő: az előzetes részvényesi nyilatkozat tekintetében a Társaság rendkívüli közgyűlésének napjáig (2014. május 20-ig), a részvényesi nyilatkozat tekintetében a Társaság rendkívüli közgyűlésének napját követő 8 nap

Felelős: Tarlós István

835/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva tudomásul veszi, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2014. május 20-án megtartandó rendkívüli közgyűlésén az alábbi napirendi pont kerül megtárgyalásra, mely tekintetében a Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:19. § alapján nem szavazhat:

„1. napirendi pont

1. A közgyűlés úgy dönt, hogy pénzbeli vagyoni juttatás formájában a Fővárosi Vízművek Zrt. jegyzett tőkéjét 977 600 000 Ft, azaz kilencszázhetvenhétmillió-hatszázezer forint összeggel megemeli.

2. A közgyűlés úgy dönt, hogy felemeli a Fővárosi Vízművek Zrt. alaptőkéjét, új részvények forgalomba hozatalával, az alábbiak szerint:

a) Az alaptőke a felemelés következtében az 1. határozatban foglaltak szerint 977 600 000 Ft, azaz kilencszázhetvenhétmillió-hatszázezer forint összeggel nő. Az alaptőke nagysága a felemelés után: 7 977 600 000 Ft, azaz hétmilliárd-kilencszázhetvenhétmillió-hatszázezer forint.

b) Az alaptőke felemelése 9776 db, egyenként 100 000 Ft, azaz egyszázezer forint névértékű és ugyanilyen kibocsátási értékű általános jogokat biztosító, nyomdai úton előállított részvény (törzsrészvény) forgalomba hozatalával történik, melyek összevont címletű részvényként is kibocsáthatók.

c) Budapest Főváros Önkormányzata (törzskönyvi azonosító: 735638, adószám: 15735636-2-41, bankszámlaszám: 11784009-15490012, cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.) apportálása révén az új részvények forgalomba hozatala zártkörűen történik: Budapest Főváros Önkormányzata számára.

d) Budapest Főváros Önkormányzata részvényes a Polgári Törvénykönyvről szóló V. törvény 3:296. § (1) bek. e) pontja szerinti nyilatkozatát a Fővárosi Vízművek Zrt. közgyűlésének tőkefelemelésre vonatkozó döntését követő 30 napon belül köteles megtenni.

A pénzbeli vagyoni juttatás szolgáltatásának időpontja (határideje): A Társaság adott tőkeemelésre vonatkozó közgyűlési döntését követő 30 napon belül.

3. A közgyűlés elfogadja, hogy az alaptőke felemelése következtében a Társaság részvényeseinek tulajdonában lévő részvények névértéke, illetve az ehhez kapcsolódó tulajdoni arány a tőkeemelés következtében az alábbiak szerint alakul:


Tulajdonos
Névre szóló
részvények
száma
(törzsrészvény)
Részvény
névérték
(Ft)
Névérték
összesen
(E Ft)
Tulajdonosi
hányad
(%)
Budapest Fővárosi Önkormányzat
(székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.,
nyilvántartási száma: 490012000)
78 828 100 000 7 882 800
2 10 000 20
6 1 000 6
7 882 826 98,812
Budakeszi Önkormányzat
(székhely: 2092 Budakeszi, Fő utca 179.,
nyilvántartási száma: 390022000)
209 100 000 20 900
4 10 000 40
4 1 000 4
20 944 0,263
Budaörs Önkormányzat
(székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 134.,
nyilvántartási száma: 3953000)
508 100 000 50 800
3 10 000 30
4 1 000 4
50 834 0,637
Halásztelek Önkormányzat
(székhely: 2314 Halásztelek, Posta köz 1.,
nyilvántartási száma: 393317000)
98 100 000 9 800
4 10 000 40
1 1 000 1
9 841 0,123
Szigetmonostor Önkormányzat
(székhely: 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26.,
nyilvántartási száma: 393764000)
81 100 000 8 100
2 10 000 20
5 1 000 5
8 125 0,102
Szigetszentmiklós Önkormányzat
(székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2.,
nyilvántartási száma: 393276000)
24 100 000 2 400
5 10 000 50
4 1 000 4
2 454 0,031
Kisoroszi Önkormányzat
(székhely: 2024 Kisoroszi, Széchenyi út 93.,
törzskönyvi azonosító száma:730996)
7 100 000 700
6 10 000 60
8 1 000 8
768 0,010
Pócsmegyer Község Önkormányzata
(székhely: 2017 Pócsmegyer, Hunyadi út 6.,
törzskönyvi azonosító száma:731047)
7 100 000 700
5 10 000 50
3 1 000 3
753 0,009
Biatorbágy Város Önkormányzata
(székhely: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A,
törzskönyvi azonosító szám: 730084)
7 100 000 700
5 10 000 50
3 1 000 3
753 0,009
Tököl Város Önkormányzata
(székhely: 2316 Tököl, Fő u. 117.,
törzskönyvi azonosító száma: 730929)
1 100 000 100
5 10 000 50
1 1 000 1
151 0,002
Szigethalom Város Önkormányzata 1 100 000 100
5 10 000 50
1 1 000 1
151 0,002
Összesen 7 977 600 100,000

5. A közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a Társaság alapszabályának Ptk. 3:298. §-a szerinti módosítását, az előterjesztés mellékletét képező alapszabály módosításnak megfelelően. Az alapszabály a részvények átvételére vonatkozó részvényesi nyilatkozatra (Ptk. 3:296. § (1) bek. e) pont) nyitva álló határidő lejártának napjával módosul, a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalás eredményétől függően.”

836/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a 834-835/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozatokban foglalt döntések hatálybalépésének feltétele, hogy a Társaság Fővárosi Önkormányzaton kívüli valamennyi részvényese a Ptk. 3:297. § szerinti elsőbbségi jogát ne gyakorolja, és az erről szóló írásbeli nyilatkozatát megtegye.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

837/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy amennyiben a Társaság Fővárosi Önkormányzaton kívüli egyéb részvényese a Ptk. 3:297. § szerinti elsőbbségi jogát gyakorolná, a 834-835/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozatokban foglalt döntéseket az elsőbbségi jog gyakorlása mértékének megfelelően módosítja akként, hogy a teljes tőkeemelés a 977 600 000 Ft összeget elérje, és felhatalmazza a Fővárosi Önkormányzat képviseletében eljáró személyt arra, hogy a Fővárosi Vízművek 2014. május 20-ai ülésén az ülés felfüggesztését „igen” szavazatával támogassa.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

838/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a tőkeemeléshez szükséges fedezet biztosításának érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím tartalékok előirányzatát 977 600 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi az új „84. Fővárosi Vízművek törzstőkeemelése” címen belül a részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése előirányzatát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

839/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy megnyitja a Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló napirend vitáját.

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

a kiegészítésekkel együtt megalkotja 29/2014. (V. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. társasági közgyűléseinek napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

840/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2014. május 9-én tartandó évi rendes közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát.

1. napirendi pont:

- Annak tudomásulvételét, hogy a 2013. évi víziközmű-fejlesztési hozzájárulás 42 703 E Ft-tal a tervezett alatt maradt, valamint az OPEX-CAPEX oldal közötti átvezetések 52 923 E Ft-tal magasabban alakultak a tervezettnél. Továbbá annak jóváhagyását, hogy ezzel az összforrás 4 436 900 E Ft-ról 4 447 120 E Ft-ra változott.

- A Társaság közgyűlésének arra vonatkozó döntését, hogy a megvalósítható beruházások összegét - tekintettel arra, hogy 165 094 E Ft értékű beruházás megvalósítása 2014-re került átütemezésre - 4 282 026 E Ft-ban határozza meg, amelyből 4 262 248 E Ft felhasználásra került a 2013. évben. A 2013. évi beruházási keret maradványa: 19 778 E Ft, ami - a 165 094 E Ft-on felül - a 2014. évi beruházási forrást növeli.

- A Társaság 2013. évi beruházási tervének teljesítéséről szóló jelentés elfogadását.

2-5. napirendi pontok:

- A Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. éves beszámolójáról, az engedélyes tevékenységek számviteli szétválasztásáról, és üzleti jelentéséről szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadását.

- A Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. éves konszolidált beszámolójáról és üzleti jelentéséről szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadását.

- A felügyelőbizottság jelentésének elfogadását a Fővárosi Vízművek Zrt. számviteli törvény szerinti 2013. éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.

- A felügyelőbizottság jelentésének elfogadását a Fővárosi Vízművek Zrt. számviteli törvény szerinti 2013. éves konszolidált beszámolójáról és konszolidált üzleti jelentéséről.

- A felügyelőbizottság beszámolójának tudomásulvételét a felügyelőbizottság 2013. évi tevékenységéről.

- A Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolójának és üzleti jelentésének az alábbi főbb számokkal történő elfogadását:

Mérlegfőösszeg 124 928 432 E Ft
Adózás előtti eredmény -52 007 679 E Ft
Eredménytartalék -9 170 523 E Ft
Osztalék -
Mérleg szerinti eredmény/Adózott eredmény -52 811 998 E Ft
Vagyonátháramlás miatti technikai veszteség 53 592 252 E Ft
Korrigált mérleg szerinti eredmény 780 254 E Ft

- A 2013. évi adózott eredmény teljes összege eredménytartalékba történő átvezetésének jóváhagyását.

- A Fővárosi Vízművek Zrt. 2013. évi számviteli törvény szerinti éves konszolidált beszámolójának és konszolidált üzleti jelentésének az alábbi főbb számokkal történő elfogadását:

Mérlegfőösszeg 124 764 777 E Ft
Adózás előtti eredmény -52 005 066 E Ft
Eredménytartalék -9 179 678 E Ft
Osztalék 2 396 E Ft
Mérleg szerinti eredmény -52 767 355 E Ft
Vagyonátháramlás miatti technikai veszteség 53 592 252 E Ft
Korrigált mérleg szerinti eredmény 824 897 E Ft

- Az igazgatósági tagok részére a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 30. § (5) bekezdése szerinti felmentvény megadását azzal, hogy a felmentvény megadásával igazolja, hogy az igazgatósági tagok munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

6. napirendi pont:

- A BKSZT Kft.-nek a Fővárosi Vízművek Zrt.-be történő beolvadás útján megvalósuló átalakulásának elfogadását a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 81. §-a szerint (második körös döntés), azzal, hogy a beolvadó társaság: BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1211 Budapest, Nagy-Duna sor 2.; Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-865308; adószáma: 13631725-2-43); beolvadással érintett átvevő társaság (jogutód): Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 23-27.; Cégjegyzékszáma: 01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44).

- A Társasági közgyűlés 111/2013. számú határozatával kijelölt független könyvvizsgáló által a beolvadó BKSZT Kft., a beolvadással érintett Fővárosi Vízművek Zrt., valamint a beolvadást követő jogutód Fővárosi Vízművek Zrt. vagyonmérleg-tervezetére és vagyonleltár-tervezetére készített, az előterjesztés 5/1. sz. mellékletét képező könyvvizsgálói jelentés elfogadását.

- A Társasági Közgyűlés 110/2013. számú határozatára, továbbá a Gt 73. § (2) bekezdésére is figyelemmel - az előterjesztés 5/2-5/6. sz. mellékleteit képező alábbi dokumentumok elfogadását:

- a beolvadó BKSZT Kft. - a számviteli törvény szerinti - vagyonmérleg-tervezetét (és mellékleteit) és vagyonleltár-tervezetét 2013. 12. 31-ei fordulónappal;

- a beolvadással érintett Fővárosi Vízművek Zrt. - a számviteli törvény szerinti - vagyonmérleg-tervezetét (és mellékleteit) és vagyonleltár-tervezetét 2013. 12. 31-ei fordulónappal;

- a beolvadást követően jogutód Fővárosi Vízművek Zrt. vagyonmérleg-tervezetét (és mellékleteit) és vagyonleltár-tervezetét;

- BKSZT Kft. és a Fővárosi Vízművek Zrt. között kötendő beolvadási szerződést;

- a Fővárosi Vízművek Zrt. alapszabálymódosítás-tervezetét, figyelembe véve a 2013. évi V. törvény (új Polgári Törvénykönyv) rendelkezései miatt és a 2013. évi CLXXVI. törvény 35. § (1) és (3) bekezdéseinek rendelkezései miatt szükséges módosításokat is.

- A Gt. 74. § (2) bekezdése alapján annak megállapítását, hogy a jogutód társaság tagjai a napirendi ponthoz kapcsolódó társasági előterjesztés 4. határozati javaslata szerinti táblázatban felsorolt részvényesek, az ott meghatározott (jegyzett tőkéből) őket megillető tulajdoni hányaddal azzal, hogy

- a beolvadó BKSZT Kft.-ben a Fővárosi Vízművek Zrt. javára meglévő 100% tulajdoni hányadot a Gt. 81. §-a alapján nem lehet figyelembe venni, továbbá

- a jelenlegi részvényesek írásbeli nyilatkozatai alapján nincs olyan részvényes, amely a jogutód társaságban nem kívánna részvényes maradni.

- Annak megállapítását, hogy

- a beolvadásban részt vevő társaságok az átértékelés lehetőségével nem kívántak élni;

- a beolvadásra kedvezményezett átalakulás útján kerül sor.

- A Gt. 74. § (6) bekezdése, valamint a 2006. évi V. törvény (Ctv.) 57. § (2) bekezdése alapján a beolvadás joghatásai beálltának (beolvadás napja) 2014. július 31. napjában történő meghatározását.

- A beolvadásra vonatkozó hirdetmény-előterjesztés 5/7. sz. melléklete szerinti szövegének elfogadását.

7. napirendi pont:

A Társaság 2014. évi üzleti tervének elfogadását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

8. napirendi pont:

A Társaság igazgatósági elnöke és tagjai, valamint a felügyelőbizottság elnöke és tagjai díjazásának változatlanul hagyását a 2014/2015. évre, és ennek megfelelően a 2014. június 1. és 2015. május 31. közötti időszakra a díjazás alábbiak szerint történő megállapítását:

Igazgatóság elnöke: 299 000 Ft/hó

Igazgatóság tagja: 218 000 Ft/hó

Felügyelőbizottság elnöke: 299 000 Ft/hó

Felügyelőbizottság tagja: 161 000 Ft/hó

9. napirendi pont:

A Fővárosi Vízművek Zrt. beruházási szabályzata módosításának az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal történő elfogadását.

Határidő: a Társaság évi rendes közgyűlésének napja, 2014. május 9.

Felelős: Tarlós István

841/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2014. május 20-án tartandó rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát.

2. napirendi pont

- A közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság könyvvizsgálójává a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t választja meg 2014. június 1-jétől 2015. május 31-ig terjedő időszakra.

- A közgyűlés úgy dönt, hogy személyében is felelős könyvvizsgálónak Biczó Pétert (kamarai tagsági szám: 004957), mint a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. társaság üzlettársát választja meg 2014. június 1.-2015. május 31-ig terjedő időszakra.

- A közgyűlés úgy dönt, hogy a könyvvizsgálat 2014. évi fix díját: 7 900 000 Ft + a mindenkori áfa törvényben foglalt mértékű áfa összegben állapítja meg.

- A közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja a Társaság alapszabálya, az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti - egységes szerkezetbe foglalt - módosítását, azzal, hogy a 2013. évi CLXXVII. tv. (Ptké.) 12. §-a alapján az alapszabály módosítása a könyvvizsgálóra vonatkozó 12.8.2. pontjának módosításán túl magában foglalja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény miatt szükséges módosításokat is.

3. napirendi pont

A közgyűlés úgy dönt, hogy elfogadja az igazgatóság ügyrendje, az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.

Határidő: 2014. május 20.

Felelős: Tarlós István

842/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy Fővárosi Vízművek Zrt. 2014. május 9-én és 2014. május 20-án tartandó közgyűlésein a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társasági közgyűlések napja, 2014. május 9., 2014. május 20.

Felelős: Tarlós István

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2014. április 30-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére