Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal (a továbbiakban: fővárosi önkormányzati költségvetési szervek), valamint az önkormányzati kör 2015. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, címrendje

1. § (1) *  Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése

költségvetési bevételeit 277 991 547 ezer Ft-ban,

költségvetési kiadásait 420 153 926 ezer Ft-ban,

finanszírozási egyenlegét -142 162 379 ezer Ft-ban,

állapítja meg.

Budapest Főváros Önkormányzata összevont 2015. évi költségvetése

bevételi főösszegét 1 078 572 547 ezer Ft-ban,

kiadási főösszegét 1 078 572 547 ezer Ft-ban,

állapítja meg.

(2) *  Az 1. § (1) bekezdés szerinti -142 162 379 ezer Ft összegű költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegéből, mely teljes egészében a Fővárosi Önkormányzat költségvetési egyenlege:

a) 20 641 172 ezer Ft összeget az előző évek maradványának igénybevételével finanszíroz,

b) 12 079 170 ezer Ft összeget a 2015-ben lehívni tervezett hitelszerződések alapján finanszíroz;

c) 29 269 255 ezer Ft összeget forgatási célú belföldi értékpapírok bevételeiből finanszíroz (Az értékpapírok bevételeiből és kiadásaiból származó forgalom 657 533 509 ezer Ft.);

d) 80 583 109 ezer Ft összeget a betétek megszüntetéséből finanszíroz;

e) 410 327 ezer Ft összeget további belföldi finanszírozás kiadásaira fordít.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti és főbb rovatonkénti összegeit az 1. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg megbontását intézményi, főpolgármesteri hivatali és önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokra az 1/a. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti és főbb rovatonkénti összegeit a 2. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg megbontását intézményi, főpolgármesteri hivatali és önkormányzati körön belül kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatokra a 2/a. melléklet tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül az államháztartáson belülről érkező egyéb működési célú támogatásokat és az államháztartáson kívülről átvett egyéb működési célú pénzeszközöket az 1/b. melléklet tartalmazza. A felhalmozási célú önkormányzati támogatásokat, valamint az államháztartáson belülről érkező egyéb felhalmozási célú támogatásokat és az államháztartáson kívülről átvett egyéb felhalmozási célú támogatásokat az 1/c. melléklet, a működési és felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokat, kölcsönök visszatérülését államháztartáson belülről és kívülről az 1/d. melléklet, a működés általános és ágazati feladatainak állami támogatásait az 1/e. melléklet tartalmazza.

1. A költségvetés címrendje, kiadási, bevételi előirányzatok, létszám

2. § (1) A költségvetés a bevételeket és a kiadásokat fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Fővárosi Önkormányzat szerinti tagolásban elkülönítetten tartalmazza a (2) - (8) bekezdés szerint.

(2) A költségvetés címrendjét - címkódonként a 2015. évi tervezett előirányzatokkal - a 3. melléklet tartalmazza. A költségvetés címrendje 6 jegyű számból áll:

a) a Budapest Főváros Önkormányzat irányítása alá tartozó fővárosi önkormányzati költségvetési szervek (intézmények) a 100100-580200 címeken szerepelnek, ágazatonként. A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek címszáma 6 jegyű, az 1-4. számjegy az intézmény címkódja, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének (1-kötelező feladat, 2-önként vállalt feladat, 3-államigazgatási feladat) sorszáma.

A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek címszáma szintén 6 jegyű, az 1-4. számjegy megegyezik annak a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervnek a címkódjával, amelyhez alapító okirat szerint tartozik, az 5. számjegy sorszám, a 6. számjegy a feladat jellegének sorszámát tartalmazza (1-kötelező feladat, 2-önként vállalt feladat, 3-államigazgatási feladat).

b) a Főpolgármesteri Hivatal (700000 címek) és a Fővárosi Önkormányzat (800000-900000 címek) címrendjének 6 számjegyéből az 1-4. számjegy a címkód, az 5. számjegy „0”, a 6. számjegy a feladat jellegének sorszáma (1-kötelező feladat, 2-önként vállalt feladat, 3-államigazgatási feladat).

(3) A költségvetésben megtervezett beruházások, felújítások és projektek európai uniós támogatással megvalósuló bevételeit és kiadásait a 3/b. és 3/c. mellékletben részletezettek tartalmazzák.

(4) A költségvetés címrendjét - a címkódokkal és megnevezésekkel - a 3/d. melléklet tartalmazza.

(5) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 1-37. sorai tartalmazzák.

(6) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet, amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti, a 3. melléklet 66. sora tartalmazza. Ebből a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet 68. sora, a közfoglalkoztatottak nélküli létszámkeretet a 3. melléklet 67. sora tartalmazza.

(7) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. melléklet 38-65. sorai tartalmazzák.

(8) A Fővárosi Önkormányzat címein belül tervezett 2015. évi adósságszolgálatot a felvett hitelek szerinti csoportosításban a 3/a. melléklet tartalmazza.

(9) Kiemelt kiadási előirányzatok: személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások, finanszírozási kiadások.

(10) Kiemelt bevételi előirányzatok: működési célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, közhatalmi bevételek, működési bevételek, felhalmozási bevételek, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú átvett pénzeszközök, finanszírozási bevételek.

2. Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi felújítási előirányzatai önkormányzati, és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

3. § (1) A 4. melléklet „A” része tartalmazza címkódonkénti és feladatonkénti bontásban az önkormányzati felújítások tervezett kiadásait.

(2) A 4. melléklet „B” része tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül, feladatonkénti bontásban a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali felújítások tervezett kiadásait.

(3) A 4. melléklet „C” része tartalmazza a „840900 Évközi indítású önkormányzati felújítások” és a „740500 Évközi indítású hivatali felújítások” címeken, feladatonkénti bontásban a felújítások tervezett kiadásait.

(4) A 4. melléklet „D” része tartalmazza - a 10000-50000-es címkódcsoportonként összesítve - a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi felújításainak tervezett kiadásait, valamint a 70000-es címeken tervezett hivatali intézményi felújítások, továbbá a 80000-es címeken tervezett intézményi felújítások kiadásait és további felhalmozási kiadásokat.

(5) A 4/a. melléklet tartalmazza a 100100-580200 címeken a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi felújításainak tervezett kiadásait, címkódonként és feladatonkénti bontásban.

3. Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi beruházási előirányzatai önkormányzati, és fővárosi önkormányzati költségvetési szervi körben

4. § (1) Az 5. melléklet „A” része tartalmazza a „840301 Önkormányzati beruházások” és a „840302 Önkormányzati beruházások” címeken tervezett kiadásokat és a külön önálló címkódokon megtervezett önkormányzati beruházási és további felhalmozási kiadásokat, feladatonkénti bontásban.

(2) Az 5. melléklet „B” része tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül, feladatonkénti bontásban a céljelleggel támogatott intézményi és a hivatali beruházások tervezett kiadásait.

(3) Az 5. melléklet „C” része tartalmazza a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és a „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen, valamint a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” és „740402 Évközi indítású hivatali beruházások” címeken, feladatonkénti bontásban a beruházások tervezett kiadásait.

(4) Az 5. melléklet „D” része tartalmazza 10000-50000 címkódcsoportonként összesítve a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi beruházásainak tervezett kiadásait, valamint a 70000-es címeken tervezett hivatali intézményi beruházások, továbbá a 80000-es címeken tervezett intézményi beruházások kiadásait és további felhalmozási kiadásokat.

(5) Az 5/a. melléklet tartalmazza a 100100-580200 címeken a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben megvalósuló intézményi beruházásainak tervezett kiadásait, címkódonként és feladatonkénti bontásban.

4. Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

5. § (1) *  Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a tartalékok összege 1 937 776 ezer Ft.

A céltartalékok előirányzatait célonként a 3. melléklet a 910000-930001 címeken tartalmazza.

(2) *  Az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 185 369 ezer Ft, mely az év közben felmerülő, előre nem látható kiadásokra, közgyűlési döntést követően biztosít fedezetet. Amennyiben az általános tartalékból finanszírozott kiadásra utólag fedezet érkezik, akkor azt vissza kell pótolni a forrás megérkezésekor.

(3) A 2015. évi költségvetésben megtervezett tartalékok felhasználására - előzetes főpolgármesteri engedély alapján - a megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására - figyelemmel a 19-23. §-okban foglaltakra is - 2015. december 31-éig van lehetőség. Ezt követően a tartalékok felhasználására a 2016. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása szerint kerülhet sor.

5. A költségvetési évet követő kötelezettségek

6. § (1) A költségvetési év és az azt követő év(ek) tételesen felsorolt kötelezettségeit felújítások esetén a 4. melléklet, beruházások esetén az 5. melléklet tartalmazza a feladatok éves jóváhagyott ütemeinek megfelelően.

(2) A költségvetési évet és az azt követő éveket terhelő adósságszolgálati kötelezettséget a 3/a. melléklet tartalmazza.

MÁSODIK RÉSZ

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

I. fejezet

Az önkormányzati körre vonatkozó általános szabályok

6. A költségvetéssel és a zárszámadással egyidejű tájékoztatási kötelezettségek

7. § (1) A költségvetés és a zárszámadás előterjesztésekor az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell benyújtani a Fővárosi Közgyűlés részére tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással együtt az alábbi tartalommal:

a) a költségvetés előterjesztésekor:

aa) a Fővárosi Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

ab) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,

ac) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket,

ad) a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait;

b) a zárszámadás előterjesztésekor:

ba) az a) pont szerinti mérlegeket, kimutatásokat, azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

bb) a Fővárosi Önkormányzat adósság állományát lejárat, az adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

bc) a Fővárosi Önkormányzat vagyonkimutatását,

bd) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

(2) A költségvetéshez, valamint a zárszámadáshoz az (1) bekezdés ac) pontjában szereplő közvetett támogatásokat az alábbi részletezettséggel kell bemutatni:

a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,

e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege.

7. Céljellegű és szabad felhasználású bevételek és egyes céljellegű elkülönített kiadási előirányzatok felhasználási szabályai * 

8. § (1) Az előirányzatok a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 36. § (1) bekezdése alapján megállapított állami támogatások közül:

színházi támogatás a 810801, 811701, 812001, 812101, 812201, 812501, 812801, 814401, 814501, 814601, 814701, 814801 címeken összesen 3 212 800 ezer Ft.

(2) Az egyes címeken tervezett bevételekből és az ezekhez kapcsolódó többletbevételből céljellegű bevétel:

a) a „850301 Iparűzési adó” címen tervezett 106 835 000 ezer Ft bevételből 8 340 000 ezer Ft, amelyet a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozására kell fordítani;

b) a „850401 Idegenforgalmi adó” címen tervezett 77 000 ezer Ft-ból 7 000 ezer Ft adóbevétel a forrásmegosztási rendeletben rögzített szabályozás szerint a kerületi önkormányzatokat megillető 49%-a, azaz 3 430 ezer Ft, mely a „840801 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás” cím előirányzatának a fedezete;

c) az idegenforgalmi adóbevételből összesen 280 ezer Ft, amelyet a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozására kell fordítani;

d) a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó 1 000 000 ezer Ft-ból a „850601 Egyéb közhatalmi bevételek” címen tervezett fővárost megillető 510 000 ezer Ft bevételből összesen 40 000 ezer Ft, amelyet a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozására kell fordítani;

e) az idegenforgalmi adóbevételnek a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevételből a kerületi önkormányzatokat megillető 49%-os hányada;

f) az iparűzési adóbevételnek, az idegenforgalmi adóbevételnek, továbbá a helyi adókhoz kapcsolódóan kiszabott késedelmi pótlékból és bírságból származó bevételnek a forrásmegosztási rendeletben rögzített összegét meghaladó többletbevétel 4%-pontja, amelyet a fővárosi közösségi közlekedés finanszírozására kell fordítani;

g) a központi költségvetésből az idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése címen, a turisztikai tevékenység támogatására kapott 433 ezer Ft, amely a „810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.” címen tervezett turisztikai feladatok fedezetének egy része.

(3) Az önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlanok (ideértve a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó, testületi döntéssel onnan kivont és értékesítésre kijelölt ingatlanokat is) értékesítéséből származó bevételek az önkormányzat saját bevételből tervezett beruházási kiadásainak a fedezetét képezik. Az év közben testületi döntéssel értékesítésre kijelölt ingatlanok (mind az üzleti vagyon, mind a korlátozottan forgalomképes) bevételeinek tervbevételére csak abban az esetben lehet javaslatot tenni, ha a költségvetésben eredetileg tervezett ingatlanértékesítés már megvalósult. A többletbevétel tervbevétele kizárólag a középtávú fejlesztési tervben, a későbbi években tervezett beruházások fedezetére, a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat egyidejű megemelésével történhet.

(4) A külső forrásokkal megvalósuló projektek esetében, a támogatói döntést követően - a Fővárosi Közgyűlés támogatási szerződés megkötéséről szóló döntésével egyidejűleg - kell a bevételi előirányzatokat megtervezni.

(5) A Főgáz részvényeladásból származó, nyitó költségvetésben útfelújítások fedezetéül tervbe vett 2,033 milliárd Ft visszapótlása érdekében a célhoz nem kötött, szabad felhasználású felhalmozási bevételeket a visszapótlásig más feladatra igénybe venni nem lehet.

(6) *  A „841401 Eu-s társfinanszírozott fejlesztések önrészének kerete” címen tervezett előirányzat felhasználására kizárólag a kiemelten fontos fejlesztésekre, külön közgyűlési döntés alapján kerülhet sor.

(7) *  A „842201 2014. évi előlegek és egyéb elszámolásokhoz kapcsolódó kiadások kerete” címen tervezett előirányzat felhasználására külön közgyűlési döntés alapján kerülhet sor.

(8) *  A „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” címen tervezett előirányzat a meghatározott célra korábbi években megkapott forrásokat tartalmazza, melyek felhasználására csak a célhoz kötött feladat módosulása esetén, külön közgyűlési döntés alapján kerülhet sor.

(9) *  A „891201 Forgótőke áfa-finanszírozásra” címen tervbe vett és elkülönített alszámlán nyilvántartott előirányzat a BKK-nál átmenetileg finanszírozandó áfa-kötelezettség finanszírozását biztosítja. Az egyes feladatokhoz kapcsolódóan maximálisan utalható áfa-finanszírozást, valamint a BKK részére elismert, visszautalt, illetve más forrásból finanszírozott áfa visszautalásának részletes szabályait a kapcsolódó megállapodások tartalmazzák. A „891201 Forgótőke áfa-finanszírozásra” címen szereplő előirányzat év végi egyensúlyának biztosítása érdekében a BKK-hoz még vissza nem érkezett összeget tárgyév december 31-ével szabad pénzügyi kapacitásának, illetve szükség szerint folyószámlahitel-keretének terhére a BKK köteles visszapótolni.

8. A Vagyongazdálkodási Keret felhasználási szabályai

9. § (1) A Vagyongazdálkodási keret az alábbi célokra fordítható:

a) a Fővárosi Önkormányzat üzleti vagyonának gyarapítására, ingatlan vásárlásra,

b) az önkormányzati portfólió gyarapítására, annak kezelésével, értékelésével, értékesítésével kapcsolatos kiadásokra,

c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása, üzemeltetése során felmerülő, ahhoz közvetlenül kapcsolódó költségekre (közvetlen hasznosításhoz kapcsolódó szabályozási terv készítésének költsége, pályáztatási költségek, stb.).

(2) A Vagyongazdálkodási keret terhére Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó vagyonszerzés nem finanszírozható.

9. Beruházások, felújítások általános szabályai

10. § (1) A beruházásokra, illetve felújításokra vonatkozó szerződésekben előleg fizetésére a jogszabályi előírások figyelembevételével, illetve a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása érdekében, a hatékony és felelős gazdálkodás elvét, valamint az önkormányzat likviditási tervét szem előtt tartva vállalható kötelezettség.

(2) A szerződést írásban kell megkötni figyelemmel a közbeszerzési jogszabályi előírásokra, követelményekre.

(3) A beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódóan a költségvetési rendelet végrehajtása során Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet tartalma szerint kell eljárni.

(4) A 840700-as és 740400-as címekről kifizetés nem teljesíthető, az átcsoportosításnál e rendelet 20. § (7) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(5) A 840900-as és 740500-as címekről kifizetés nem teljesíthető, az átcsoportosításnál e rendelet 20. § (8) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(6) *  A „888501 Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására” és a „888601 Önkormányzati informatikai feladatok ellátására” címekről a bizottságok és a tanácsnok részére megvalósított beruházások és felújítások pénzügyi fedezetének - a bizottsági és tanácsnoki címekről - az általános tartalékba történő visszapótlását az érintett bizottságoknak és a tanácsnoknak kezdeményezni kell.

(7) *  Az M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújításához szükséges forrásnak a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott Megállapodás szerinti, tőketartalék útján történő biztosítása érdekében a „840301 Önkormányzati beruházások” címen tervezett M3 metróvonal járműfelújítás feladathoz kapcsolódóan a Budapesti Közlekedési Zrt. részére átadott forrásokat a Budapesti Közlekedési Zrt. köteles tőketartalékba helyezni.

II. fejezet

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó általános rendelkezések

10. Általános szabályok

11. § (1) Költségvetési alapokmányaikat a fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szerveknek e rendelet 3. mellékletében a 100100-580200 címeken meghatározott összegekkel, a Főpolgármesteri Hivatalnak e rendelet 3. mellékletének „700000 Főpolgármesteri Hivatali feladatok összesen” oszlopában meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, azzal a kitétellel, hogy a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok a tervezett bevételek időarányos teljesülése alapján teljesíthetők.

(3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Főpolgármesteri Hivatalban a főjegyző, az intézményekben az intézmény vezetőjének előzetes engedélye alapján),

c) kiküldetési kiadások,

d) reprezentációs kiadások,

e) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

g) közfoglalkoztatottak juttatásai,

h) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,

i) illetményelőleg kifizetése.

(4) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül - beleértve a létszám keretet is - kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv irányítását ellátó szerv a maradvány elszámolás során felülvizsgálja.

(5) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek közhasznú, vagy kiemelten közhasznú alapítványt, valamint civil szervezetet nem támogathatnak.

(6) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetet nem hozhatnak létre, abban tagsági, részesedési viszonyt nem szerezhetnek, és ahhoz nem csatlakozhatnak.

(7) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek munkavállalói önkéntes kölcsönös biztosító pénztárral szembeni tagdíjfizetési kötelezettségét - szerződés alapján, munkáltatói tagként - egészében vagy részben átvállalhatja. A szerződések megkötéséhez önkormányzati többlettámogatás nem igényelhető.

11. Helyszíni bírságból származó bevételek átutalása

12. § *  A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a helyszíni bírságból a Fővárosi Önkormányzatot megillető bevételt havonta, a tárgyhót követő hó 15-ig köteles átutalni a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlájára.

12. A maradvány elszámolás

13. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek maradványát a Fővárosi Közgyűlés hagyja jóvá. A Fővárosi Közgyűlés dönt a szabad maradvány felosztásáról.

(2) Az állami hozzájárulások, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és támogatás értékű bevételek 2015. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére maradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

(3) A ténylegesen befolyt idegenforgalmi bevételek kerületi önkormányzatokat megillető összegéről kerületek szerinti részletezésben a maradvány-elszámolás során el kell számolni.

(4) Az intézményi működési bevételek közül:

a) az áru- és készletértékesítés ellenértékéből,

b) a szolgáltatások ellenértékéből,

c) a bérleti- és lízingdíjból,

d) az egyéb sajátos bevételekből

realizált, e rendelet 23. § (3) bekezdése szerint nem tervesített többletbevételek után a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket közgyűlési döntés alapján befizetési kötelezettség terhelheti. Az elvonás mértékéről a zárszámadási rendelet elfogadásával egyidőben dönt a Fővárosi Közgyűlés.

13. A szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésre külső személlyel, szervezettel történő szerződéskötés szabályai

14. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját alkalmazottnak fizetendő egyéb juttatás előirányzata, illetve a dologi kiadások terhére - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet igénybe vehető a közbeszerzési jogszabályok figyelembevételével.

(2) A szerződést írásban kell megkötni.

(3) Akkor köthető szerződés, ha

a) azt jogszabály nem zárja ki,

b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és

c) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos, vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.

(4) Jogszabályban vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés külső személlyel nem köthető.

(5) A külső személlyel, szervezettel ellátandó feladat részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vonatkozó szabályzatai alapján a szerződésben határozzák meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, továbbá

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését,

g) a szerződés jellegétől függően szerződést biztosító mellékkötelezettség kikötését.

(7) Az (1)-(6) bekezdésekben foglaltak végrehajtásáról az elemi költségvetés részletezése szerint az éves beszámoló keretében szöveges és számszaki tájékoztatást kell adni.

14. Illetményalap meghatározása és a jutalmazás szabályai

15. § (1) A Fővárosi Közgyűlés a Főpolgármesteri Hivatalban és Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselők illetmény alapját a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 38. §-a alapján, 2015. január 1. napjától 40 700 forintban állapítja meg.

(2) a) Az önkormányzat, illetve a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati feladatát kiemelkedően teljesítő, illetve feladatát hosszabb időn át eredményesen végző köztisztviselőt teljesítmény értékelése alapján jutalomban részesítheti.

b) A hivatali szervezet vezetője rendkívüli, célhoz kötött feladatot állapíthat meg a köztisztviselő részére (célfeladat), melynek eredményes végrehajtásáért céljuttatást határoz meg.

(3) A Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozók részére 2015. évben tervezhető jutalom mértéke az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8%-a. Az előző évi személyi juttatások maradványából, annak jóváhagyását követően, valamint a személyi juttatások előirányzatának évközi megtakarításából a tárgyévben történhet jutalmazás célú kifizetés.

(4) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértéke 2015. évben:

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletménye 40%-a,

b) középiskolai végzettség esetén az alapilletménye 20%-a.

III. fejezet

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó egyedi szabályok

15. A gazdálkodási feladatok szolgáltatásként történő megrendelése, illetve más költségvetési szervvel történő ellátása

16. § (1) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a működtetéssel, a használatában lévő vagyon használatával, védelmével kapcsolatos feladatait saját gazdasági szervezetével, valamint részben vásárolt, az irányító szerv által engedélyezett szolgáltatással (a továbbiakban: vásárolt szolgáltatás), vagy más költségvetési szervvel is elláthatja.

(2) Az (1) bekezdésben részletezett saját létszám keretével ellátott feladat akkor rendelhető meg szolgáltatásként, ha az dokumentáltan hatékonyabb, vagy gazdaságosabb forma a saját szervezettel való ellátásnál.

(3) A vásárolt szolgáltatás megrendelése az irányító szerv előzetes egyedi engedélyéhez kötött. A szerződés engedélyeztetésekor a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vezetőjének nyilatkoznia kell a (2) bekezdésben foglalt feltétel meglétéről, ezzel egyidejűleg kezdeményeznie kell az álláshelyek számának módosítását és a költségvetési előirányzatok rendezését.

(4) A feladat ellátásáért való felelősség a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv részéről nem ruházható át.

(5) Amennyiben a feladat vásárolt szolgáltatás megrendelésével való elláttatása gazdaságtalan, úgy a felügyeleti szerv engedélyével kell gondoskodni az előirányzat és létszám visszarendezéséről.

16. Szakmai pályázatok benyújtásának szabályai

17. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat, amennyiben a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. A szakmai pályázat benyújtása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött, az engedély birtokában lehetséges közgyűlési előterjesztést benyújtani.

(2) A tárgyévi többlettámogatást nem igénylő pályázatok esetében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a főpolgármester előzetes jóváhagyásával pályázhatnak. A főpolgármester előzetes jóváhagyásával tárgyévben megpályázott pályázat a következő években nem igényelhet többlettámogatást. A Fővárosi Közgyűlést a soron következő rendes ülésen a szakmailag illetékes ágazatnak a pályázatról tájékoztatni kell.

IV. fejezet

A Főpolgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó egyedi szabályok

17. A főpolgármester tájékoztatási és közgyűlési döntésre való előkészítési kötelezettségei

18. § (1) A főpolgármester a Közgyűlés rendes ülésén:

a) tételes írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított a rendes ülést megelőző hónapban Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére,

b) a rendelet 1. és 2. mellékleteinek megfelelő formában tájékoztatást köteles adni e rendelet 20-22. §-aiban és a 23. § (1)-(3) bekezdéseiben részletezett döntési, illetve előirányzat-módosítási hatáskörben hozott intézkedések előirányzat-csoportokat érintő hatásairól.

(2) A főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 2015. szeptember 15-ig írásban tájékoztatja a Fővárosi Közgyűlés tagjait.

(3) A főpolgármester köteles a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:

a) ha az Országgyűlés Budapest Főváros Önkormányzatát, a Főpolgármesteri Hivatalt a fővárosi önkormányzati költségvetési ágazati szerveket érintő előirányzat-zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,

b) az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat, az önkormányzati többletbevételek tervbevételére, a Közgyűlés költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére, egyéb, a feladat-végrehajtáshoz szükséges rendeletmódosítási javaslatok megtételére, a 2015. áprilisi, júniusi, szeptemberi, decemberi, valamint legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez - külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal - történő megküldését megelőző rendes ülésre.

c) E rendelet 20-22. §-ai szerinti átruházott hatáskörben, és e rendelet 23. § (1)-(3) bekezdései szerinti fővárosi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tervbevételére: minden költségvetési rendeletmódosítással egyidejűleg a költségvetési rendeletmódosítás lezárásáig meghozott döntésekre vonatkozóan, valamint a december 31-ig történő időszakra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez - külön jogszabályban meghatározott határidejéig - történő megküldését megelőző rendes ülésen.

(4) A (3) bekezdés szerinti rendeletmódosítások során nem kell előterjeszteni a tájékoztató jellegű mellékleteket.

V. fejezet

Az előirányzat-módosításokra vonatkozó szabályok

18. Előirányzat-módosítások közgyűlési hatáskörben

19. § (1) Év közben a költségvetési rendeletben szereplő érvényes kiemelt kiadási előirányzatra beemelni kívánt többlet-előirányzatot igénylő, illetve egy meglévő kiemelt kiadási előirányzat terhére új és meglévő kiemelt kiadási előirányzatra irányuló módosítás, címeken belül és címek között előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött, figyelemmel e rendelet 20-23. §-aiban foglaltakra.

(2) Az előirányzat-módosításra az előzetes engedély alapján a Fővárosi Közgyűlés döntését követően kerül sor.

(3) Az 50/1998. (XI. 4.) Főv. Kgy. rendelet szerint a beruházási és felújítási feladatok felülvizsgálatát követően az adott feladat előirányzatát szükség esetén módosítani kell. A módosítás a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások”, valamint a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” és „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” címekről a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat egyidejű megemelésével történik, mely biztosítja a következő év ütemének fedezetét. A módosítás a feladat összköltségét nem érintheti.

19. Előirányzat-módosítások főpolgármesteri hatáskörben

20. § (1) Főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli pénzeszköz és egyéb támogatás átvételéhez és átadásához kapcsolódóan a (2)-(10) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására.

(2) A Fővárosi Önkormányzat 800000-es címein tervezett költségvetési kiadási előirányzatok tekintetében címen belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti, valamint a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a 2. mellékletben szereplő előirányzati sorok közötti átcsoportosításokra a főpolgármester jogosult. Az érvényes engedélyokirattal rendelkező beruházási és felújítási feladatok tekintetében a (7) és (8) bekezdések az irányadók.

(3) A „930001 Általános tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt a Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem halasztható feladat miatti előirányzat-módosítás esetenként maximum 150 millió Ft erejéig, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettséggel.

(4) *  Az alábbi címeken tervezett céltartalékok és keretek célok szerinti felhasználásáról a főpolgármester dönt:

a) „911802 Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása”,

b) „916401 Budapesti Színházi Keret”,

c) „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására”,

d) „918202 Budapesti Sport Keret”,

e) „918301 Önkormányzati feladatellátás tartaléka”,

f) „912502 Kulturális és előadó-művészeti tartalék”,

g) „886301 Bizottsági és tanácsnoki tartalék keret”.

A céltartalékok és keretek felhasználása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött. Az előirányzat-módosítások végrehajtásáról a főpolgármester dönt.

(5) A „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” és a „916701 Vis maior tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt.

A „916701 Vis maior tartalék” keretből támogatás igényelhető az önkormányzati tulajdonban, valamint önkormányzati ingyenes használatban lévő építményt sújtó, előre nem látható természeti vagy más - az önkormányzat kötelező feladat-ellátását, illetőleg a helyi közlekedés biztonságát veszélyeztető - károkból adódó többletkiadások részbeni vagy teljes támogatására, a biztosításból vagy egyéb módon (pl.: decentralizált vis maior keretből) megtérülő károk figyelembevételével.

A támogatást a 100100-580200 címeken szereplő fővárosi önkormányzati költségvetési szervek igényelhetik, a külön utasításban meghatározottak szerint.

Az előirányzat felhasználása során figyelemmel kell lenni arra, hogy időarányosan az évből hátra lévő időszakban az egy negyedévre jutó keret +,-5%-os eltéréssel (20-30%) rendelkezésre álljon.

(6) A (4) és (5) bekezdések szerinti főpolgármesteri döntés további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik, valamint nem irányulhat a céltartalékok közötti átcsoportosításra.

(7) A főpolgármester gyakorolja a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” és „840702 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címeken, valamint a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” és „740402 Évközi indítású hivatali beruházások” címeken tervezett előirányzatokból a „840301 Önkormányzati beruházások” és „840302 Önkormányzati beruházások” címekre, a „740301 Hivatali beruházások” és „740302 Hivatali beruházások” címekre, valamint a céljelleggel támogatott intézményi beruházások esetén az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervi címekre történő átcsoportosítás jogát az 5. mellékletben jóváhagyott összegek erejéig a beruházási célokmány, engedélyokirat, a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, hatályba lépését követően az alábbiak szerint:

a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége csoportosítható át.

b) Beruházás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján 840700 és 740400 címeken szereplő feladatok előirányzatai kerülhetnek átcsoportosításra.

c) Az önkormányzati beruházások, valamint a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások esetében a beruházásokhoz kapcsolódó nem aktiválható tételek dologi kiadási előirányzatra történő átcsoportosítása a 840700, 740400, 840300, 740300 címeken, valamint az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein, kizárólag címen belül főpolgármesteri hatáskörben történik.

d) *  Az önkormányzati beruházások, valamint a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali beruházások esetében a kapcsolódó fordított áfa kiadás átcsoportosítása 840700, 840300 címekről, valamint az érintett önkormányzati címekről a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” címre, a 740400, 740300 címekről, valamint az érintett hivatali címekről a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” címre főpolgármesteri hatáskörben történik.

(8) A főpolgármester gyakorolja a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” és „840902 Évközi indítású önkormányzati felújítások” címeken, valamint a „740501 Évközi indítású hivatali felújítások” és „740502 Évközi indítású hivatali felújítások” címeken tervezett előirányzatokból az önkormányzati felújítások esetén a „840401 Önkormányzati felújítások” és „840402 Önkormányzati felújítások”, valamint az érintett önkormányzati címekre, a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások esetén a „740601 Hivatali felújítások” és „740602 Hivatali felújítások”, valamint az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervi és hivatali címekre történő átcsoportosítás jogát a 4. mellékletben jóváhagyott összegek erejéig a felújítási célokmány, engedélyokirat, a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás, hatályba lépését követően az alábbiak szerint:

a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége csoportosítható át.

b) A felújítás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján 840900 és 740500 címeken szereplő feladatok előirányzatai kerülhetnek átcsoportosításra.

c) *  Az önkormányzati felújítások, valamint a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások esetében a felújításokhoz kapcsolódó nem aktiválható tételek dologi kiadási előirányzatra történő átcsoportosítása a 840900, 740500, 840400, 740600 címeken, valamint az érintett önkormányzati és hivatali címeken, illetve az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein, kizárólag címen belül főpolgármesteri hatáskörben történik.

d) *  Az önkormányzati felújítások, valamint a céljelleggel támogatott intézményi és hivatali felújítások esetében a kapcsolódó fordított áfa kiadás átcsoportosítása a 840900, 840400 címekről, valamint az érintett önkormányzati címekről a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” címre, a 740500, 740600 címekről, valamint az érintett hivatali címekről a „712001 Hivatali pénzügytechnikai feladatok” címre főpolgármesteri hatáskörben történik.

(9) *  A bizottságok és a tanácsnok éves keretéből az alábbi címek működési kiadási előirányzataira történő átcsoportosítás főpolgármesteri hatáskörben történik az érintettek javaslatára:

„888501 Önkormányzati gazdasági és ellátási feladatok ellátására”

„888601 Önkormányzati informatikai feladatok ellátására”

„888702 Önkormányzati szervezési feladatok ellátására”

„888801 Önkormányzati feladatok ellátásához szükséges szaklapok és szakkönyvek beszerzésére”

„883301 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó személyi kiadások

(10) Főpolgármesteri hatáskörben történik a likvid hitel felvételéhez és törlesztéséhez, valamint a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásához, értékesítéséhez, illetve vásárlásához kapcsolódó előirányzat-rendezés az alábbi címeken:

„855702 Likvid hitel felvétele”,

„848402 Likvid hitel törlesztése”,

„852502 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése”,

„855501 Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei”,

„842702 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása”.

(11) *  A „842401 Állammal szemben folyamatban lévő és egyéb elszámolások kerete” cím felhasználása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött. Az előirányzat-módosítások végrehajtásáról a főpolgármester dönt.

20. Előirányzat-módosítások főpolgármesteri hatáskörben, bizottsági, tanácsnoki javaslatok alapján

21. § (1) Az érintett bizottságok és a tanácsnok javaslata alapján főpolgármesteri hatáskörben államháztartáson belüli és államháztartáson kívüli forrás átvételéhez és átadásához a (2)-(5) bekezdések szerint történhet előirányzat-módosítás. Az előirányzat-módosítás nem irányulhat alapítványi forrás átvételére és átadására.

(2) *  A „913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka” cím felhasználásáról az ingatlanvásárlással kapcsolatban - a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet figyelembevételével - szóló bizottsági döntés alapján, a szükséges előirányzat-módosításról a bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt.

(3) A „847402 Bűnmegelőzési keret” cím felosztásáról az Önkormányzati és Rendészeti Tanácsnok javaslata alapján a főpolgármester dönt és előirányzatot módosít.

(4) A „919301 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék” címen szereplő előirányzat felhasználásáról az érintett bizottság dönt, és a „849901 Vitatott és peres ügyek, valamint peren kívüli egyezség megkötésére rendelt tartalék terhére történő kiadásokra” címre történő átcsoportosítást az érintett bizottság javaslata alapján a főpolgármester hajtja végre.

(4a) *  Az önkormányzati beruházásokhoz és felújításokhoz kapcsolódóan felmerülő közmű kiváltási költségek fedezetének biztosítása érdekében a „891001 Közmű kiváltások” címről történő átcsoportosítás a „891101 Közmű kiváltások kiadásai” címre főpolgármesteri hatáskörben történik a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság javaslata alapján.

(5) *  A (2)-(4a) bekezdések szerinti jog gyakorlása előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötött, illetve további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik, továbbá nem irányulhat céltartalékok közötti átcsoportosításra.

21. Főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör hatálya, kiegészítő szabályai

22. § Az e rendelet

(1) 20. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosítási hatáskör 2015. december 31-ig gyakorolható.

(2) 21. §-ában foglalt főpolgármesteri előirányzat-módosításokhoz a bizottságok, illetve a tanácsnok javaslataikat legkésőbb 2015. december 8-ig tehetik meg.

(3) 20-21. §-okban meghatározott hatásköreit a főpolgármester a pénzügyi ellenjegyzéssel, a főjegyző aláírásával, a Fővárosi Közgyűlés Költségvetési Bizottsága, valamint érintett szakbizottsága(i) elnöke(i)nek egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolhatja.

22. Előirányzat-módosítás a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél saját hatáskörben

23. § (1) A fővárosi önkormányzati ágazati költségvetési szervek címen belül, illetve a Főpolgármesteri Hivatal 710300-740300 címein belül saját hatáskörben kizárólag kiemelt előirányzaton belül a rovatok között módosíthatnak.

(2) A kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-módosítások esetén e rendelet 19. § (1) bekezdése szerint kell eljárni.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét - valamennyi bevételi előirányzat tekintetében - egységes kötelező ágazati adatszolgáltatás alapján, előzetes főpolgármesteri engedélyhez kötötten - a Fővárosi Közgyűlés döntését követően, közgyűlési hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítás alapján használhatja fel.

(4) A Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piacigazgatósága az év közben keletkezett többletbevételét 315 456 ezer Ft erejéig folyamatosan köteles a Fővárosi Önkormányzat számlájára befizetni. Az ezen felüli többletbevétel tekintetében a (3) bekezdés szerint köteles eljárni.

VI. fejezet

A támogatások utalásának szabályai

23. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásainak (a továbbiakban: támogatás) utalása

24. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat kincstári rendszer keretében biztosítja.

(2) A kincstári rendszer által érintett bankszámlák körébe tartozik:

a) a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlája, valamint

b) a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek pénzforgalmi számlái.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a havi bontásban készített előzetes éves likviditási tervüket legkésőbb január 15-éig megküldik a főpolgármester részére.

(4) Az éves likviditási tervet a költségvetés elfogadásáig az átmeneti gazdálkodásról szóló szabályozás figyelembevételével kell megtervezni.

(5) E rendelet kihirdetését követő 15 napon belül a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek éves likviditási tervét a rendeletnek megfelelően módosítani szükséges.

25. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a tárgyhót megelőző hó 22-éig a főpolgármester részére megküldik a tárgyhóra vonatkozó likviditási tervüket (finanszírozási igényüket), valamint a tárgyhót követő hónapokra vonatkozóan év végéig várható havi igényüket.

(2) Az (1) bekezdésre is tekintettel a havi bevételek beszedésének és a kiadások teljesítésének aktualizálásáról havi pénzforgalmi (likviditási) előrejelzés készül az önkormányzati gazdálkodási rendszerre vonatkozóan a pénzügyi egyensúly megőrzése és a költségvetési előirányzatok realizált forrásarányos teljesítésének érdekében. Ezen előrejelzés alapján intézményi finanszírozási keretszámok kerülnek meghatározásra.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek finanszírozását a Fővárosi Önkormányzat keretfinanszírozásként valósítja meg.

(4) Pénzügyi teljesítés (kifizetés) kizárólag a főpolgármester által elfogadott likviditási ütemterv szerint történhet, aki a féléves beszámolóban, valamint a zárszámadásban tájékoztatja a Fővárosi Közgyűlést a kincstári rendszer működéséről.

(5) A likviditási terv alapján minden hónapra finanszírozási keret kerül meghatározásra. A jóváhagyott havi finanszírozási keret összegét a főpolgármester legkésőbb a tárgyhó első munkanapján köteles közölni a fővárosi önkormányzati költségvetési szervekkel és a számlavezető pénzintézettel. A tárgyhónap során a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett napi kiadásai ennek a keretnek a terhére teljesülnek két lépésben: napközben a keret összegéig a kincstári körbe bevont számla egyenlege negatív összegű lehet, míg nap végén a Fővárosi Önkormányzat pénzforgalmi számlájáról megtörténik a fedezet biztosítása. A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek legfeljebb a mindenkori szabad finanszírozási keretük mértékéig nyújthatnak be utalási megbízásokat a számlavezető pénzintézet részére.

(6) Rendkívüli kiadás esetén a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek vezetőinek a főpolgármester részére megküldött írásos indoklása alapján, a főpolgármester jóváhagyásával a havi limit módosítható.

26. § (1) A kincstári rendszer operatív végrehajtásával kapcsolatos részletes szabályokat külön főpolgármesteri utasítás szabályozza.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek az újonnan nyitott bankszámlákról kötelesek tájékoztatni a főpolgármestert a számlák megnyitását követő 10 napon belül.

24. A gazdasági társaságok, civil szervezetek, alapítványok, kerületi önkormányzatok, nem fővárosi költségvetési szervek, valamint egyéb szervezetek önkormányzati támogatásainak utalása

27. § (1) Budapest Főváros Önkormányzata közfeladatai ellátására létrehozott nonprofit gazdasági társaságok részére a közfeladat ellátásának ellenértékét a megkötött közszolgáltatási, vagy egyéb szerződések szerint utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(2) A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány részére a 837601 címen tervezett támogatásból

a) a zenekar működtetéséhez nyújtott támogatást havonta, tárgyhó 10-ig,

b) a zenekar próbahelyiségének bérletéhez, a havi bérleti díjjal egyező összegű támogatást a bérleti díjnak a BFVK Zrt. számlájára történő jóváírását követően

utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(3) A (1)-(2) bekezdésekben fel nem sorolt nem fővárosi önkormányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok, civil szervezetek, egyéb szervek részére közgyűlési, illetve főpolgármesteri döntéssel jóváhagyott támogatásokat, illetve kompenzációt a megkötött szerződések, illetve közszolgáltatási szerződések szerint, igénylésre, illetve a benyújtott számla alapján folyósítja a Fővárosi Önkormányzat.

(4) Azon gazdasági társaságok esetében, amelyeknek van hatályos Közszolgáltatási Keretszerződésük, de nincs még jóváhagyott 2015. évi közszolgáltatási szerződésük, a Közszolgáltatási Keretszerződésük alapján, a 2015. évi költségvetésben jóváhagyott összeg erejéig időarányosan, kizárólag a Keretszerződésükben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására az ott meghatározott feltételek szerint utalható a támogatás (kompenzáció) a 2015. évi éves szerződésük elfogadásáig azzal, hogy az egyes gazdasági társaságok az éves szerződésük közgyűlési elfogadását követően legkésőbb 30 napon belül kötelesek elszámolni oly módon, hogy a gazdasági társaság tételesen és részletesen köteles indokolni milyen minőségi és mennyiségi paraméterek alapján teljesített az érintett időszakban.

28. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításához kapcsolódó támogatást a ténylegesen teljesített mennyiségnek megfelelően a feladatot végző gazdasági társaság részére havonta, tárgyhót követő hónap 10-ig utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(2) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás államháztartáson belülről az összeg címzettjének számlájára (beleértve az alapítványt és civil szervezetet is) a fővároshoz történő beérkezést követően utalható.

(3) A hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély és foglalkozást helyettesítő támogatás, valamint a kamattámogatásban részesülők esetében a támogatás igénybevétele a kifizetett ellátások 100%-a alapján történik.

25. Az előrehozott önkormányzati támogatások utalása

29. § (1) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátáshoz kapcsolódó feladatokat ellátó BMSZKI által fenntartott időszakos férőhelyekre jutó november-december havi támogatást előrehozott formában - igénylésre - november 1-ig utalja a Fővárosi Önkormányzat. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.

(2) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódóan az e feladatokat támogatási szerződéssel átvállaló (830302 Menhely Alapítvány, 831302 Magyar Máltai Szeretetszolgálat) alapítványok esetében a november-december havi támogatást előrehozott formában - igénylésre - november 1-jéig utalja. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.

26. Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalása

30. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek céljelleggel támogatott felújítási és beruházási kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Fővárosi Önkormányzat teljesítményarányosan utalja.

(2) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó beruházások esetében a beruházói feladatokra kijelölt gazdasági társaságok részére a támogatási keretet átadás-átvételi megállapodás, illetve megvalósítási megállapodás alapján, teljesítmény- és forrásarányosan utalja a Fővárosi Önkormányzat.

(3) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatálya alá nem tartozó beruházások esetében önálló címeken jóváhagyott beruházási támogatás a gazdasági társaságokkal, önkormányzatokkal, költségvetési szervekkel vagy egyéb - jogi személyiséggel rendelkező - társaságokkal (gazdálkodó szervezetekkel) megkötött fejlesztési, és egyéb megállapodások szerint teljesíthető.

(4) A 4. sz. metróvonal építése beruházással kapcsolatban a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam, a Magyar Államkincstár, valamint a BKV Zrt. között létrejött szerződések az irányadóak.

(5) *  A „840301 Önkormányzati beruházások” címen szereplő „Kerületi lakásértékesítéssel kapcsolatos elszámolások és kiadások” feladatról történő kifizetésre kizárólag a Lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény rendelkezései alapján kerülhet sor.

27. A fővárosi nemzetiségi önkormányzatokat érintő támogatások utalásának szabályai

31. § (1) A fővárosi nemzetiségi önkormányzatok számlájára a Fővárosi Önkormányzat a fővárosi önkormányzati támogatást időarányosan, havonta tárgyhó 5-ig utalja.

(2) A fővárosi nemzetiségi önkormányzat részére nyújtott fővárosi önkormányzati támogatás időarányos részének a folyósítása felfüggeszthető, amennyiben a nemzetiségi önkormányzat működése nem a nemzetiségi és etnikai célokat szolgálja.

VII. fejezet

28. A finanszírozási célú műveletekkel, pénzügyi befektetésekkel, a hitelfelvétellel, az adósságot keletkeztető ügyletekkel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos szabályok

32. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) meghatározott finanszírozási bevételek és kiadások közül a befektetési célú értékpapír vásárlás, beváltás, a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésével és visszavonásával kapcsolatos döntés jogát a Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a 33. § (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(2) Az Áht.-ban meghatározott irányító szervi támogatásként folyósított támogatások leutalására e rendelet 24-31. §-aiban foglaltak az irányadók.

33. § (1) A főpolgármester a Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit

a) államilag garantált vagy bankgarantált értékpapír és kereskedelmi kötvény vásárlására fordíthatja, valamint

b) betétként lekötheti.

(2) A Fővárosi Önkormányzat éven belüli finanszírozása során a már megkötött, likvid hitelre vonatkozó szerződéssel rendelkezésre álló hitelkeret szabadon felhasználható.

34. § (1) A Fővárosi Önkormányzat, valamint a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos eljárásokban a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) és az Áht. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok a Gst. szerinti adósságot keletkeztető ügyleteikről azok megindítását megelőzően kötelesek tájékoztatni a főpolgármestert.

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletek kormány általi engedélyeztetése érdekében a gazdasági társaságok a Gst.-ben és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott dokumentumokat és információkat a főpolgármester részére meg kell küldjék.

35. § A Fővárosi Önkormányzat a Fővárosi Vízművek Zrt., valamint a BKV Zrt. hitelének és járulékainak visszafizetésére adandó kezességvállalás során a kezességvállalási díj felszámításától eltekint.

29. Egyéb rendelkezések

36. § A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvényben meghatározott, a Fővárosi Önkormányzat gazdasági társaságaira vonatkozó kapcsolt vállalkozási kör alapján adódó feladatokat a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. látja el.

VIII. fejezet

Záró rendelkezések

Hatályba léptető rendelkezések

37. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett bevételei

ezer Ft-ban
2014. évi eredeti 2015. évre 2015. évre
Címrend előirányzat Intézményi Főpolgármesteri Önkormányzati tervezett Index %
összesen kör Hivatal kör előirányzat összesen 2015/2014
1 2 3 4 5 6 7
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) 246 737 783 13 678 138 27 163 231 147 116 244 852 417 99,2
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege -69 773 995 -21 479 175 -10 042 465 -47 569 525 -79 091 165 113,4
Működési célra -1 541 439 -18 216 952 -9 117 360 37 862 930 10 528 618 -683,0
Felhalmozási célra -68 232 556 -3 262 223 -925 105 -85 432 455 -89 619 783 131,3
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) 38 032 561 492 153 463 36 845 333 37 337 949 98,2
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) 11 982 014 0 0 11 996 204 11 996 204 100,1
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása 2 049 200 0 0 2 030 500 2 030 500 99,1
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 738 123 0 0 93 225 93 225 12,6
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. 5 297 191 0 0 5 980 279 5 980 279 112,9
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása 3 897 500 0 0 3 892 200 3 892 200 99,9
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. 0 0 0 0 0
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek 0 0 0 0 0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről 0 0 0 0 0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 26 050 547 492 153 463 24 849 129 25 341 745 97,3
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) 70 314 992 0 0 60 096 670 60 096 670 85,5
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1 000 000 0 0 0 0
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről 38 000 0 0 81 520 81 520 214,5
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 69 274 992 0 0 60 015 150 60 015 150 86,6
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 2 000 0 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) 101 531 390 0 0 107 622 300 107 622 300 106,0
3.1. Jövedelemadók: termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja 600 0 0 300 300 50,0
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó 75 000 0 0 90 000 90 000 120,0
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) 99 765 000 0 0 106 912 000 106 912 000 107,2
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel 99 695 000 0 0 106 835 000 106 835 000 107,2
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó 70 000 0 0 77 000 77 000 110,0
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek 1 690 790 0 0 620 000 620 000 36,7
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) 29 019 426 12 955 815 5 700 20 498 070 33 459 585 115,3
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 10 412 002 6 436 931 1 428 5 815 194 12 253 553 117,7
4.2. Ellátási díjak 4 090 815 4 166 322 0 0 4 166 322 101,8
4.3. Egyéb működési bevételek 266 005 133 826 4 200 24 674 162 700 61,2
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) 7 483 328 115 943 0 9 342 240 9 458 183 126,4
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be, h-bérbe, haszn., üzem.
ad.-ból sz. bev.
5 472 743 0 0 6 580 165 6 580 165 120,2
4.4.2. Osztalékbevételek 2 010 585 115 943 0 2 740 000 2 855 943 142,0
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek 0 0 0 22 075 22 075
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) 4 918 318 2 072 767 72 3 632 912 5 705 751 116,0
4.5.1. Kiszámlázott áfa 4 607 101 1 646 742 72 3 538 412 5 185 226 112,5
4.5.2. Áfa-visszatérítés 311 217 426 025 0 94 500 520 525 167,3
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1 848 958 30 026 0 1 683 050 1 713 076 92,7
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) 4 234 482 1 500 0 3 875 395 3 876 895 91,6
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1.+...+5.1.3.) 4 233 482 1 500 0 3 816 795 3 818 295 90,2
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése 150 986 0 0 128 250 128 250 84,9
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 2 000 0 0 2 000 2 000 100,0
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 080 496 1 500 0 3 686 545 3 688 045 90,4
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek 1 000 0 0 58 600 58 600 5 860,0
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) 439 653 173 304 0 347 758 521 062 118,5
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 114 000 0 0 53 416 53 416 46,9
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 325 653 173 304 0 294 342 467 646 143,6
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) 3 165 279 55 366 21 000 1 861 590 1 937 956 61,2
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 3 165 279 55 366 21 000 1 861 590 1 937 956 61,2
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) 69 773 995 0 0 79 091 165 79 091 165 113,4
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 69 773 995 0 0 79 091 165 79 091 165 113,4
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) 69 773 995 0 0 79 091 165 79 091 165 113,4
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 20 000 000 0 0 12 079 170 12 079 170 60,4
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 24 000 000 24 000 000
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) 49 773 995 0 0 4 620 027 4 620 027 9,3
1.3.1. Működési célra 3 054 450 0 0 0 0
1.3.2. Felhalmozási célra 46 719 545 0 0 4 620 027 4 620 027 9,9
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) 32 138 874 21 479 175 10 042 465 0 31 521 640 98,1
1.4.1. Működési célra 29 172 302 20 022 119 9 117 360 0 29 139 479 99,9
1.4.2. Felhalmozási célra 2 966 572 1 457 056 925 105 0 2 382 161 80,3
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) -32 138 874 -21 479 175 -10 042 465 0 -31 521 640 98,1
1.5.1. Működési célú -29 172 302 -20 022 119 -9 117 360 0 -29 139 479 99,9
1.5.2. Felhalmozási célú -2 966 572 -1 457 056 -925 105 0 -2 382 161 80,3
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei 0 0 0 0 0
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése 0 0 0 38 391 968 38 391 968
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) 0 0 0 0 0
Bevételek mindösszesen 316 511 778 13 678 138 27 163 310 238 281 323 943 582 102,3

1/a. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett bevételei

ezer Ft
Intézményi kör Főpolgármesteri Hivatal Főpolgár- Önkormányzati kör Önkor- Fővárosi Önkormányzat mindösszesen 2015. évre
Címrend Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Intézményi kör összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigaz-
gatási feladatok
mesteri Hivatal összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigaz-
gatási feladatok
mányzati kör
összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigaz-
gatási feladatok
tervezett előirányzat összesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 13 115 714 562 424 13 678 138 6 163 21 000 0 27 163 247 780 590 62 457 691 0 310 238 281 260 902 467 63 041 115 0 323 943 582
I. Költségvetési bevételek (1.+...+7.) 13 115 714 562 424 13 678 138 6 163 21 000 0 27 163 231 081 393 65 723 0 231 147 116 244 203 270 649 147 0 244 852 417
Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege -20 439 527 -1 039 648 -21 479 175 -7 548 540 -1 514 109 -979 816 -10 042 465 -40 457 017 -7 112 508 0 -47 569 525 -68 445 084 -9 666 265 -979 816 -79 091 165
Működési célra -18 116 768 -100 184 -18 216 952 -6 868 222 -1 269 322 -979 816 -9 117 360 40 950 041 -3 087 111 0 37 862 930 15 965 051 -4 456 617 -979 816 10 528 618
Felhalmozási célra -2 322 759 -939 464 -3 262 223 -680 318 -244 787 0 -925 105 -81 407 058 -4 025 397 0 -85 432 455 -84 410 135 -5 209 648 0 -89 619 783
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.4.) 492 153 0 492 153 463 0 0 463 36 845 333 0 0 36 845 333 37 337 949 0 0 37 337 949
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1.+...+1.1.6.) 0 0 0 0 0 0 0 11 996 204 0 0 11 996 204 11 996 204 0 0 11 996 204
1.1.1. Helyi önk-ok működésének általános támogatása 0 0 0 0 0 0 0 2 030 500 0 0 2 030 500 2 030 500 0 0 2 030 500
1.1.2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 0 0 0 0 0 0 93 225 0 0 93 225 93 225 0 0 93 225
1.1.3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. 0 0 0 0 0 0 0 5 980 279 0 0 5 980 279 5 980 279 0 0 5 980 279
1.1.4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása 0 0 0 0 0 0 0 3 892 200 0 0 3 892 200 3 892 200 0 0 3 892 200
1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.6. Elszámolásból származó bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Műk. c. visszat. tám., kölcs. visszatér.,
ig-bev. áht-n belülről
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 492 153 0 492 153 463 0 0 463 24 849 129 0 0 24 849 129 25 341 745 0 0 25 341 745
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.4.) 0 0 0 0 0 0 0 60 096 670 0 0 60 096 670 60 096 670 0 0 60 096 670
2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Felh. c. visszat. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 81 520 0 0 81 520 81 520 0 0 81 520
2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 60 015 150 0 0 60 015 150 60 015 150 0 0 60 015 150
2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Közhatalmi bevételek (3.1.+...+3.4.) 0 0 0 0 0 0 0 107 622 300 0 0 107 622 300 107 622 300 0 0 107 622 300
3.1. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm. jöv. utáni szja 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 300 300 0 0 300
3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó 0 0 0 0 0 0 0 90 000 0 0 90 000 90 000 0 0 90 000
3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3.1.+3.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0 106 912 000 0 0 106 912 000 106 912 000 0 0 106 912 000
3.3.1. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel 0 0 0 0 0 0 0 106 835 000 0 0 106 835 000 106 835 000 0 0 106 835 000
3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó 0 0 0 0 0 0 0 77 000 0 0 77 000 77 000 0 0 77 000
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 620 000 0 0 620 000 620 000 0 0 620 000
4. Működési bevételek (4.1.+...+4.6.) 12 424 411 531 404 12 955 815 5 700 0 0 5 700 20 484 692 13 378 0 20 498 070 32 914 803 544 782 0 33 459 585
4.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 6 006 638 430 293 6 436 931 1 428 0 0 1 428 5 815 194 0 0 5 815 194 11 823 260 430 293 0 12 253 553
4.2. Ellátási díjak 4 146 322 20 000 4 166 322 0 0 0 0 0 0 0 0 4 146 322 20 000 0 4 166 322
4.3. Egyéb működési bevételek 133 326 500 133 826 4 200 0 0 4 200 24 674 0 0 24 674 162 200 500 0 162 700
4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4.1.+...+4.4.3.) 115 943 0 115 943 0 0 0 0 9 342 240 0 0 9 342 240 9 458 183 0 0 9 458 183
4.4.1. Tárgyi eszk. vagy. kez.-be,h-bérbe, haszn., üzem. ad.-ból sz. bev. 0 0 0 0 0 0 0 6 580 165 0 0 6 580 165 6 580 165 0 0 6 580 165
4.4.2. Osztalékbevételek 115 943 0 115 943 0 0 0 0 2 740 000 0 0 2 740 000 2 855 943 0 0 2 855 943
4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek 0 0 0 0 0 0 0 22 075 0 0 22 075 22 075 0 0 22 075
4.5. Kiszámlázott áfa és áfa-visszatérítés (4.5.1.+4.5.2.) 1 992 906 79 861 2 072 767 72 0 0 72 3 619 534 13 378 0 3 632 912 5 612 512 93 239 0 5 705 751
4.5.1. Kiszámlázott áfa 1 566 881 79 861 1 646 742 72 0 0 72 3 525 034 13 378 0 3 538 412 5 091 987 93 239 0 5 185 226
4.5.2. Áfa-visszatérítés 426 025 0 426 025 0 0 0 0 94 500 0 0 94 500 520 525 0 0 520 525
4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 29 276 750 30 026 0 0 0 0 1 683 050 0 0 1 683 050 1 712 326 750 0 1 713 076
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+5.2.) 1 500 0 1 500 0 0 0 0 3 825 850 49 545 0 3 875 395 3 827 350 49 545 0 3 876 895
5.1. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk. érték. (5.1.1.+...+5.1.3.) 1 500 0 1 500 0 0 0 0 3 767 250 49 545 0 3 816 795 3 768 750 49 545 0 3 818 295
5.1.1. Önkormányzati lakások értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 128 250 0 0 128 250 128 250 0 0 128 250
5.1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 2 000 2 000 0 0 2 000
5.1.3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 1 500 0 1 500 0 0 0 0 3 637 000 49 545 0 3 686 545 3 638 500 49 545 0 3 688 045
5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs. bev-ek 0 0 0 0 0 0 0 58 600 0 0 58 600 58 600 0 0 58 600
6. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.) 142 304 31 000 173 304 0 0 0 0 347 758 0 0 347 758 490 062 31 000 0 521 062
6.1. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 53 416 0 0 53 416 53 416 0 0 53 416
6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 142 304 31 000 173 304 0 0 0 0 294 342 0 0 294 342 436 646 31 000 0 467 646
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) 55 346 20 55 366 0 21 000 0 21 000 1 858 790 2 800 0 1 861 590 1 914 136 23 820 0 1 937 956
7.1. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 55 346 20 55 366 0 21 000 0 21 000 1 858 790 2 800 0 1 861 590 1 914 136 23 820 0 1 937 956
7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Finanszírozási bevételek (1.+2.) 0 0 0 0 0 0 0 16 699 197 62 391 968 0 79 091 165 16 699 197 62 391 968 0 79 091 165
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 0 0 0 0 0 0 0 16 699 197 62 391 968 0 79 091 165 16 699 197 62 391 968 0 79 091 165
1. Belföldi finanszírozás bevételei (1.1.+...+1.7.) 0 0 0 0 0 0 0 16 699 197 62 391 968 0 79 091 165 16 699 197 62 391 968 0 79 091 165
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 12 079 170 0 0 12 079 170 12 079 170 0 0 12 079 170
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 24 000 000 0 24 000 000 0 24 000 000 0 24 000 000
1.3. Maradvány igénybevétele (1.3.1.+1.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0 4 620 027 0 0 4 620 027 4 620 027 0 0 4 620 027
1.3.1. Működési célra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.2. Felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0 4 620 027 0 0 4 620 027 4 620 027 0 0 4 620 027
1.4. Központi, irányító szervi támogatás (1.4.1.+1.4.2.) 20 276 709 1 202 466 21 479 175 7 548 540 1 514 109 979 816 10 042 465 0 0 0 0 27 825 249 2 716 575 979 816 31 521 640
1.4.1. Működési célra 19 683 457 338 662 20 022 119 6 868 222 1 269 322 979 816 9 117 360 0 0 0 0 26 551 679 1 607 984 979 816 29 139 479
1.4.2. Felhalmozási célra 593 252 863 804 1 457 056 680 318 244 787 0 925 105 0 0 0 0 1 273 570 1 108 591 0 2 382 161
1.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.5.1.+1.5.2.) -20 276 709 -1 202 466 -21 479 175 -7 548 540 -1 514 109 -979 816 -10 042 465 0 0 0 0 -27 825 249 -2 716 575 -979 816 -31 521 640
1.5.1. Működési célú -19 683 457 -338 662 -20 022 119 -6 868 222 -1 269 322 -979 816 -9 117 360 0 0 0 0 -26 551 679 -1 607 984 -979 816 -29 139 479
1.5.2. Felhalmozási célú -593 252 -863 804 -1 457 056 -680 318 -244 787 0 -925 105 0 0 0 0 -1 273 570 -1 108 591 0 -2 382 161
1.6. További belföldi finanszírozás bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése 0 0 0 0 0 0 0 0 38 391 968 0 38 391 968 0 38 391 968 0 38 391 968
2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/b. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben 2015-2018. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban
Átadó megnevezése Átvétel célja 2015. évi
terv
2016. évi
terv
2017. évi
terv
2018. évi
terv
1 2 3 4 5 6
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (853501)
Emberi Erőforrások Minisztériuma Év végéig várhatóan beérkező foglalkoztatást helyettesítő támogatás 126 000
Emberi Erőforrások Minisztériuma Év végéig várhatóan beérkező rendszeres szociális segély 94 000
Belváros Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad 285 000
Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) Előírt befizetési kötelezettség 315 456
Külügyminisztérium Támogatás a Beregszászi Levéltár helyzetének komplex felmérése,állományvédelmi munkálatok lebonyolításához kapcsolódóan 4 240
Nemzetgazdasági Minisztérium Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 24 000 000
Nemzetgazdasági Minisztérium Turisztikai tevékenység támogatása 433
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Óbudai Gimnázium működtetésére 24 000
Összesen 24 849 129 0 0 0
II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (852201)
Budapesti Temetkezési Intézet 2013. évi telekadó visszafizetése 55 846
Birmingham Város Önkormányzata Horizont 2020 Projekt 12 565 6 325 7 503 1 128
Európiai Innovációs Technológiai Intézet Climate-KIC Projekt 7 752
Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (FŐKÉTÜSZ) 2013. évi kompenzáció elszámolásához kapcsolódóan visszafizetett támogatás 18 179
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás Közterület használati díj 200 000 200 000 200 000 200 000
Összesen 294 342 206 325 207 503 201 128

1/c. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Az önkormányzati körben 2015-2018. évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök államháztartásról kívülről

ezer Ft-ban
Ágazat Átadó megnevezése Átvétel célja 2015. évi
terv
2016. évi
terv
2017. évi
terv
2018. évi
terv
1 2 3 4 5 6 7
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, beruházási célú támogatások államháztartáson belülről
a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (853601)
Gazdasági, ellátási feladatok
KEOP Főv. Önk. Városháza épületenergetikai felújítása (kazánok, lámpatestek) 314 839
Közlekedési feladatok
KÖZOP Budapest 4-es metróvonal támogatása 37 744 600
NFM (Önerőalap támogatás) Budapest 4-es metróvonal támogatása 199 644
Környezetvédelmi feladatok
III. Kerületi Önkormányzat Flórián téri szoborcsoport környezetrend 1 562
KEOP Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése 5 645 112 4 138 291
KEOP A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése 2 755 093
KEOP A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása 146 833
KEOP Közvilágítási célú energiaracionalizálás 127 138
KMOP Kőbányai 'Kis-Pongrác' lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése 39 187
Soroksári Önkormányzat Soroksári közvilágítás bővítése 8 890
Vidékfejlesztési Minisztérium Cséry-telep kármentesítésének előkészítése 100 000
Sport feladatok
Belügyminisztérium A margitszigeti futókör rekonstrukciója 152 363
Belügyminisztérium Budapesti Sportszolgáltató Központ fűtéskorszerűsítése 2 282
Miniszterelnökség (NFM-NGM) Önerő támog. Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció 88 007
Vízgazdálkodási feladatok
Belügyminisztérium Árvízi helyreállítással kapcsolatos támogatás 1 744 019
Diósd Község Önkormányzata Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 2 040
Érd Város Önkormányzata Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 4 500
Budaörs Város Önkormányzata Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 107 940
KEOP Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 8 800 356
Kerületi Önkormányzatok Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 1 430 745
XVIII. Kerületi Önkormányzat Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 600 000
Összesen 60 015 150 4 138 291 - -

1/d. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése 2015-2018. évben önkormányzati körben

ezer Ft-ban
Átadó megnevezése Átvétel célja 2015. évi terv 2016. évi terv 2017. évi terv 2018. évi terv
1 2 3 4 5 6
I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852701)
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Visszatérítendő támogatás 53 416
Összesen 53 416 0 0 0
II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (854701)
Kerületi Önkormányzatok Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése 81 520 60 302 40 441 25 237
Összesen 81 520 60 302 40 441 25 237
III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (852401) és Építészeti, értékvédelmi feladatok (881602)
Rác Beruházó Kft. Csődegyezség alapján törlesztés 55 000
BKK Zrt. Tulajdonosi kölcsön törlesztés 1 800 000
Társasházak Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése 3 790 4 500 4 500
Egyéb szervezetek TÉT kölcsön törlesztése 2 800 2 800 2 800
Összesen 1 861 590 7 300 7 300 0

1/e. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása

ezer Ft-ban
Bevételi címkód Feladatok megnevezése Támogatások
851001 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 892 200
Fővárosi önkormányzat könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 679 400
Települési önkormányzatok előadó-művészeti szervezeteinek támogatása 3 212 800
852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 5 980 279
Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1 279 103
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása 157 873
Hajléktalanok átmeneti intézményei 1 121 230
Hajléktalan személyek foglalkoztatást helyettesítő támogatása *  91 218
Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gond. kapcs. felad. támogatása 4 060 796
Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bétámogatás 2 679 009
Intézmény-üzemeltetési támogatás 1 381 787
Gyermekétkeztetés támogatása 549 162
Elismert dolgozók bértámogatása 349 705
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 199 457
852801 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2 030 500
Fővárosi Önkormányzat kiegészítő támogatása 2 000 000
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 30 500
853901 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 93 225
Óvodapedagógusok és közvetlenül segítők bértámogatása 77 999
- óvodapedagógusok elismert létszáma után 57 713
- közvetlenül segítők létszáma után 19 800
- óvodapedagógusok elismert létszáma után átlagbér alapú kiegészítés 486
Óvodaműködtetési támogatás 9 730
- 8 hóra 6 487
- 4 hóra 3 243
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 5 496
Támogatások összesen: 11 996 204

2. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban
2014. évi eredeti 2015. évre 2015. évre
Címrend előirányzat összesen
Intézményi kör
Főpolgármesteri Hivatal Önkormányzati kör tervezett előirányzat összesen Index %
2015/2014
1 2 3 4 5 6 7
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 316 511 778 35 157 313 10 069 628 278 716 641 323 943 582 102,3
Működési célra 170 564 469 31 838 224 9 123 523 127 450 531 168 412 278 98,7
Felhalmozási célra 145 947 309 3 319 089 946 105 151 266 110 155 531 304 106,6
A Működési kiadások (1.+...+5.) 170 564 469 31 838 224 9 123 523 127 450 531 168 412 278 98,7
1. Személyi juttatások 18 317 655 13 123 959 5 386 972 229 447 18 740 378 102,3
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 202 188 3 678 651 1 562 829 57 624 5 299 104 101,9
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) 39 970 395 14 805 360 1 945 040 24 409 032 41 159 432 103,
3.1. Kamatkiadások 509 000 0 0 274 190 274 190 53,9
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 0 1 334 5 393 1 531 843 1 538 570
3.3. Többi dologi kiadás 39 461 395 14 804 026 1 939 647 22 602 999 39 346 672 99,7
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 160 956 113 427 220 000 70 000 403 427 250,6
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) 106 913 275 116 827 8 682 102 684 428 102 809 937 96,2
5.1. Nemzetközi kötelezettségek 20 065 6 927 0 6 890 13 817 68,9
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 0 46 300 5 000 0 51 300
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 74 000 0 0 0 0
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 265 958 63 000 0 264 307 327 307 123,1
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 92 060 251 600 3 682 88 290 307 88 294 589 95,9
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) 14 493 001 0 0 14 122 924 14 122 924 97,4
5.6.1. Működési célú céltartalékok 2 610 708 0 0 4 122 924 4 122 924 157,9
5.6.2. Általános tartalék 11 882 293 0 0 10 000 000 10 000 000 84,2
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 145 947 309 3 319 089 946 105 151 266 110 155 531 304 106,6
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) 27 113 105 2 483 486 735 303 53 587 046 56 805 835 209,5
6.1. Önkormányzati beruházások 20 225 502 0 0 43 784 541 43 784 541 216,5
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 2 160 553 1 011 961 578 979 0 1 590 940 73,6
6.3. Intézményi beruházások 596 658 850 587 0 0 850 587 142,6
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 0 0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 4 130 392 620 938 156 324 9 802 505 10 579 767 256,1
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) 21 502 830 783 551 189 802 26 301 194 27 274 547 126,8
7.1. Intézményi felújítások 390 090 341 015 0 24 904 365 919 93,8
7.2. Önkormányzati felújítások 16 265 286 0 0 20 684 692 20 684 692 127,2
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 279 368 276 220 149 450 0 425 670 152,4
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4 568 086 166 316 40 352 5 591 598 5 798 266 126,9
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) 97 331 374 52 052 21 000 71 377 870 71 450 922 73,4
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 3 023 090 52 052 21 000 1 800 000 1 873 052 62,0
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 8 999 728 0 0 85 000 85 000 0,9
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 28 750 28 750
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 85 222 256 0 0 68 822 699 68 822 699 80,8
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 86 300 0 0 641 421 641 421 743,2
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) 0 0 0 0 0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) 0 0 0 0 0
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) 32 138 874 0 0 31 521 640 31 521 640 98,1
1.3.1. - működési célra 29 172 302 0 0 29 139 479 29 139 479 99,9
1.3.2. - felhalmozási célra 2 966 572 0 0 2 382 161 2 382 161 80,3
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) -32 138 874 0 0 -31 521 640 -31 521 640 98,1
1.4.1. - működési célú -29 172 302 0 0 -29 139 479 -29 139 479 99,9
1.4.2. - felhalmozási célú -2 966 572 0 0 -2 382 161 -2 382 161 80,3
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 0 0 0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 0 0 0 0 0
Kiadások mindösszesen 316 511 778 35 157 313 10 069 628 278 716 641 323 943 582 102,3

2/a. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi tervezett kiadásai

ezer Ft
Intézményi kör Intézményi Főpolgármesteri Hivatal Főpolgár- Önkormányzati kör Önkor- Fővárosi Önkormányzat mindösszesen 2015. évre
Címrend Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok kör összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigaz-
gatási feladatok
mesteri Hivatal összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigaz-
gatási feladatok
mányzati
kör
összesen
Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigaz-
gatási feladatok
tervezett előirányzat összesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 33 555 241 1 602 072 35 157 313 7 554 703 1 535 109 979 816 10 069 628 271 538 410 7 178 231 0 278 716 641 312 648 354 10 315 412 979 816 323 943 582
I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 33 555 241 1 602 072 35 157 313 7 554 703 1 535 109 979 816 10 069 628 271 538 410 7 178 231 0 278 716 641 312 648 354 10 315 412 979 816 323 943 582
Működési célra 31 175 636 662 588 31 838 224 6 874 385 1 269 322 979 816 9 123 523 124 350 042 3 100 489 0 127 450 531 162 400 063 5 032 399 979 816 168 412 278
Felhalmozási célra 2 379 605 939 484 3 319 089 680 318 265 787 0 946 105 147 188 368 4 077 742 0 151 266 110 150 248 291 5 283 013 0 155 531 304
A Működési kiadások (1.+...+5.) 31 175 636 662 588 31 838 224 6 874 385 1 269 322 979 816 9 123 523 124 350 042 3 100 489 0 127 450 531 162 400 063 5 032 399 979 816 168 412 278
1. Személyi juttatások 12 882 288 241 671 13 123 959 4 168 037 767 160 451 775 5 386 972 208 443 21 004 0 229 447 17 258 768 1 029 835 451 775 18 740 378
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 614 466 64 185 3 678 651 1 182 930 254 833 125 066 1 562 829 51 160 6 464 0 57 624 4 848 556 325 482 125 066 5 299 104
3. Dologi kiadások összesen (3.1.+...+3.3.) 14 448 878 356 482 14 805 360 1 514 736 247 329 182 975 1 945 040 24 100 775 308 257 0 24 409 032 40 064 389 912 068 182 975 41 159 432
3.1. Kamatkiadások 0 0 0 0 0 0 0 274 190 0 0 274 190 274 190 0 0 274 190
3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 381 953 1 334 2 247 3 146 0 5 393 1 519 487 12 356 0 1 531 843 1 522 115 16 455 0 1 538 570
3.3. Többi dologi kiadás 14 448 497 355 529 14 804 026 1 512 489 244 183 182 975 1 939 647 22 307 098 295 901 0 22 602 999 38 268 084 895 613 182 975 39 346 672
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 113 327 100 113 427 0 0 220 000 220 000 70 000 0 0 70 000 183 327 100 220 000 403 427
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1.+...+5.6.) 116 677 150 116 827 8 682 0 0 8 682 99 919 664 2 764 764 0 102 684 428 100 045 023 2 764 914 0 102 809 937
5.1. Nemzetközi kötelezettségek 6 927 0 6 927 0 0 0 0 0 6 890 0 6 890 6 927 6 890 0 13 817
5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 46 300 0 46 300 5 000 0 0 5 000 0 0 0 0 51 300 0 0 51 300
5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 63 000 0 63 000 0 0 0 0 80 307 184 000 0 264 307 143 307 184 000 0 327 307
5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 450 150 600 3 682 0 0 3 682 87 586 701 703 606 0 88 290 307 87 590 833 703 756 0 88 294 589
5.6. Tartalékok (5.6.1.+5.6.2.) 0 0 0 0 0 0 0 12 252 656 1 870 268 0 14 122 924 12 252 656 1 870 268 0 14 122 924
5.6.1. Működési célú céltartalékok 0 0 0 0 0 0 0 2 252 656 1 870 268 0 4 122 924 2 252 656 1 870 268 0 4 122 924
5.6.2. Általános tartalék 0 0 0 0 0 0 0 10 000 000 0 0 10 000 000 10 000 000 0 0 10 000 000
B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 2 379 605 939 484 3 319 089 680 318 265 787 0 946 105 147 188 368 4 077 742 0 151 266 110 150 248 291 5 283 013 0 155 531 304
6. Beruházások (6.1.+...+6.5.) 1 573 707 909 779 2 483 486 490 516 244 787 0 735 303 53 329 428 257 618 0 53 587 046 55 393 651 1 412 184 0 56 805 835
6.1. Önkormányzati beruházások 0 0 0 0 0 0 0 43 581 722 202 819 0 43 784 541 43 581 722 202 819 0 43 784 541
6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 233 537 778 424 1 011 961 386 233 192 746 0 578 979 0 0 0 0 619 770 971 170 0 1 590 940
6.3. Intézményi beruházások 814 386 36 201 850 587 0 0 0 0 0 0 0 0 814 386 36 201 0 850 587
6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 525 784 95 154 620 938 104 283 52 041 0 156 324 9 747 706 54 799 0 9 802 505 10 377 773 201 994 0 10 579 767
7. Felújítások (7.1.+...+7.4.) 753 846 29 705 783 551 189 802 0 0 189 802 26 237 566 63 628 0 26 301 194 27 181 214 93 333 0 27 274 547
7.1. Intézményi felújítások 317 626 23 389 341 015 0 0 0 0 0 24 904 0 24 904 317 626 48 293 0 365 919
7.2. Önkormányzati felújítások 0 0 0 0 0 0 0 20 659 495 25 197 0 20 684 692 20 659 495 25 197 0 20 684 692
7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 276 220 0 276 220 149 450 0 0 149 450 0 0 0 0 425 670 0 0 425 670
7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 160 000 6 316 166 316 40 352 0 0 40 352 5 578 071 13 527 0 5 591 598 5 778 423 19 843 0 5 798 266
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.1.+...+8.5.) 52 052 0 52 052 0 21 000 0 21 000 67 621 374 3 756 496 0 71 377 870 67 673 426 3 777 496 0 71 450 922
8.1. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása,törlesztése 52 052 0 52 052 0 21 000 0 21 000 1 800 000 0 0 1 800 000 1 852 052 21 000 0 1 873 052
8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 85 000 0 0 85 000 85 000 0 0 85 000
8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 28 750 0 28 750 0 28 750 0 28 750
8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 0 0 0 0 65 736 374 3 086 325 0 68 822 699 65 736 374 3 086 325 0 68 822 699
8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 0 0 0 0 0 641 421 0 641 421 0 641 421 0 641 421
II. Finanszírozási kiadások (1.+2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Belföldi finanszírozás kiadásai (1.1.+...+1.6.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (1.3.1.+1.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0 27 825 249 2 716 575 979 816 31 521 640 27 825 249 2 716 575 979 816 31 521 640
1.3.1. - működési célra 0 0 0 0 0 0 0 26 551 679 1 607 984 979 816 29 139 479 26 551 679 1 607 984 979 816 29 139 479
1.3.2. - felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0 1 273 570 1 108 591 0 2 382 161 1 273 570 1 108 591 0 2 382 161
1.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (1.4.1.+1.4.2.) 0 0 0 0 0 0 0 -27 825 249 -2 716 575 -979 816 -31 521 640 -27 825 249 -2 716 575 -979 816 -31 521 640
1.4.1. - működési célú 0 0 0 0 0 0 0 -26 551 679 -1 607 984 -979 816 -29 139 479 -26 551 679 -1 607 984 -979 816 -29 139 479
1.4.2. - felhalmozási célú 0 0 0 0 0 0 0 -1 273 570 -1 108 591 0 -2 382 161 -1 273 570 -1 108 591 0 -2 382 161
1.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.6. További belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. melléklet a 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft
100101 100102 100100 100201
Címrend Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)
2014. évi 2015. évi Index % 2014. évi 2015. évi Index % 2014. évi 2015. évi Index % 2014. évi 2015. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2015/2014 eredeti terv előirányzat 2015/2014 eredeti terv előirányzat 2015/2014 eredeti terv előirányzat 2015/2014
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01. KIADÁSOK 1 820 636 1 944 639 106,8 126 742 225 311 177,8 1 947 378 2 169 950 111,4 2 845 702 2 991 349 105,1
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 1 721 168 1 944 639 113,0 126 742 173 611 137,0 1 847 910 2 118 250 114,6 2 700 412 2 707 102 100,2
03. Személyi juttatások 1 158 803 1 283 071 110,7 57 879 77 334 133,6 1 216 682 1 360 405 111,8 497 616 502 533 101,0
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 315 286 356 662 113,1 15 614 20 295 130,0 330 900 376 957 113,9 144 435 135 998 94,2
05. Dologi kiadások 247 079 304 906 123,4 53 249 75 982 142,7 300 328 380 888 126,8 2 058 361 2 068 571 100,5
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 99 468 0 0,0 51 700 99 468 51 700 52,0 145 290 284 247 195,6
15. Beruházások (16.+...+20.) 75 645 23 900 75 645 23 900 31,6 95 000 120 505 126,8
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 14 016 14 016
18. Intézményi beruházások 45 547 18 819 45 547 18 819 41,3 74 803 94 885 126,8
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 16 082 5 081 16 082 5 081 31,6 20 197 25 620 126,9
21. Felújítások (22.+...+25.) 23 823 0 0,0 27 800 23 823 27 800 116,7 50 290 163 742 325,6
22. Intézményi felújítások 10 884 21 889 10 884 21 889 201,1 39 598 128 931 325,6
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 7 874 0 0,0 7 874 0 0,0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 5 065 0 0,0 5 911 5 065 5 911 116,7 10 692 34 811 325,6
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 1 820 636 1 944 639 106,8 126 742 225 311 177,8 1 947 378 2 169 950 111,4 2 845 702 2 991 349 105,1
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 79 873 46 862 58,7 79 873 46 862 58,7
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 79 873 46 862 58,7 79 873 46 862 58,7
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 111 589 100 400 90,0 73 996 148 099 200,1 185 585 248 499 133,9 2 845 482 2 991 129 105,1
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 27 000 27 000
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 27 000 27 000
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 700 400 57,1 700 400 57,1 220 220 100,0
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 700 400 57,1 700 400 57,1 220 220 100,0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 1 628 474 1 796 977 110,3 52 746 50 212 95,2 1 681 220 1 847 189 109,9
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 1 628 474 1 796 977 110,3 52 746 50 212 95,2 1 681 220 1 847 189 109,9
63. - működési célra 1 600 674 1 796 977 112,3 52 746 50 212 95,2 1 653 420 1 847 189 111,7
64. - felhalmozási célra 27 800 27 800
65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 466 449 96,4 5 5 100,0 471 454 96,4 152 152 100,0
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 406 389 95,8 5 5 100,0 411 394 95,9 152 152 100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) 60 60 100,0 60 60 100,0
ezer Ft
100100-100200 210201 210301 210401
Címrend Egyéb intézmények összesen Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)
2014. évi 2015. évi Index % 2014. évi 2015. évi Index % 2014. évi 2015. évi Index % 2014. évi 2015. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2015/2014 eredeti terv előirányzat 2015/2014 eredeti terv előirányzat 2015/2014 eredeti terv előirányzat 2015/2014
1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01. KIADÁSOK 4 793 080 5 161 299 107,7 712 606 711 757 99,9 950 606 956 742 100,6 555 674 571 862 102,9
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 4 548 322 4 825 352 106,1 708 442 697 157 98,4 946 606 950 742 100,4 553 355 564 513 102,0
03. Személyi juttatások 1 714 298 1 862 938 108,7 339 713 338 428 99,6 470 373 457 723 97,3 255 500 264 553 103,5
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 475 335 512 955 107,9 97 385 94 569 97,1 131 127 127 712 97,4 73 329 75 773 103,3
05. Dologi kiadások 2 358 689 2 449 459 103,8 269 854 260 170 96,4 343 606 363 807 105,9 223 626 223 087 99,8
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 490 1 490 100,0 1 500 1 500 100,0 900 1 100 122,2
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 2 500
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 2 500
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 244 758 335 947 137,3 4 164 14 600 350,6 4 000 6 000 150,0 2 319 7 349 316,9
15. Beruházások (16.+...+20.) 170 645 144 405 84,6 4 064 1 500 36,9 4 000 6 000 150,0 2 319 1 677 72,3
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 14 016
18. Intézményi beruházások 120 350 113 704 94,5 3 200 1 181 36,9 3 150 4 724 150,0 1 826 1 320 72,3
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 36 279 30 701 84,6 864 319 36,9 850 1 276 150,1 493 357 72,4
21. Felújítások (22.+...+25.) 74 113 191 542 258,4 13 000 5 640
22. Intézményi felújítások 50 482 150 820 298,8 10 236
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 7 874 0 0,0 4 441
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 15 757 40 722 258,4 2 764 1 199
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 100 100 100,0 32
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 100 100 100,0 32
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 4 793 080 5 161 299 107,7 712 606 711 757 99,9 950 606 956 742 100,6 555 674 571 862 102,9
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 79 873 46 862 58,7
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 79 873 46 862 58,7
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 3 031 067 3 239 628 106,9 243 169 253 971 104,4 358 173 365 376 102,0 210 474 217 404 103,3
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 27 000
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 27 000
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 920 620 67,4 100 100 100,0 49 47 95,9 32
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 920 620 67,4 100 100 100,0 49 47 95,9 32
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 1 681 220 1 847 189 109,9 469 337 457 686 97,5 592 384 591 319 99,8 345 200 354 426 102,7
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 1 681 220 1 847 189 109,9 469 337 457 686 97,5 592 384 591 319 99,8 345 200 354 426 102,7
63. - működési célra 1 653 420 1 847 189 111,7 469 337 457 686 97,5 592 384 591 319 99,8 345 200 348 786 101,0
64. - felhalmozási célra 27 800 5 640
65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 623 606 97,3 138 137 99,3 195 195 100,0 136 136 100,0
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 563 546 97,0 138 137 99,3 195 195 100,0 136 136 100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) 60 60 100,0
ezer Ft
210601 210701 210801 210901
Címrend Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom utca Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei út Főv. Önk. Idősek Otthona, Kútvölgyi út Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út
2014. évi 2015. évi Index % 2014. évi 2015. évi Index % 2014. évi 2015. évi Index % 2014. évi 2015. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2015/2014 eredeti terv előirányzat 2015/2014 eredeti terv előirányzat 2015/2014 eredeti terv előirányzat 2015/2014
1 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
01. KIADÁSOK 780 587 794 899 101,8 1 565 660 1 601 016 102,3 733 835 742 739 101,2 1 078 178 1 091 294 101,2
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 747 975 784 033 104,8 1 534 163 1 537 597 100,2 730 335 736 389 100,8 1 048 953 1 065 781 101,6
03. Személyi juttatások 367 647 375 173 102,0 609 084 717 407 117,8 384 789 390 009 101,4 523 136 585 973 112,0
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 108 015 110 141 102,0 165 964 195 696 117,9 107 121 104 711 97,8 148 173 165 139 111,5
05. Dologi kiadások 272 013 298 419 109,7 758 115 623 494 82,2 238 065 236 509 99,3 374 744 311 769 83,2
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 300 300 100,0 1 000 1 000 100,0 360 360 100,0 2 900 2 900 100,0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 4 800
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 4 800
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 32 612 10 866 33,3 31 497 63 419 201,3 3 500 6 350 181,4 29 225 25 513 87,3
15. Beruházások (16.+...+20.) 31 088 6 421 20,7 16 129 41 039 254,4 3 010 6 350 211,0 25 100 25 513 101,6
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 20 079 3 814
18. Intézményi beruházások 4 400 5 056 114,9 12 700 28 500 224,4 2 370 5 000 211,0 19 764 20 100 101,7
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 6 609 1 365 20,7 3 429 8 725 254,4 640 1 350 210,9 5 336 5 413 101,4
21. Felújítások (22.+...+25.) 1 524 4 445 291,7 15 368 22 380 145,6 4 125 0 0,0
22. Intézményi felújítások 1 200 3 500 291,7 12 101 12 000 99,2 3 248 0 0,0
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 5 622
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 324 945 291,7 3 267 4 758 145,6 877
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 490
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 490
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 780 587 794 899 101,8 1 565 660 1 601 016 102,3 733 835 742 739 101,2 1 078 178 1 091 294 101,2
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 4 000
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 4 000
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 361 342 365 357 101,1 701 645 738 730 105,3 336 863 349 925 103,9 483 967 516 180 106,7
51. Felhalmozási bevételek 1 500
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 390 287 73,6 300 300 100,0 980 280 28,6
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 390 287 73,6 300 300 100,0 980 280 28,6
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 418 855 429 255 102,5 863 715 860 486 99,6 396 972 392 814 99,0 593 231 570 834 96,2
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 418 855 429 255 102,5 863 715 860 486 99,6 396 972 392 814 99,0 593 231 570 834 96,2
63. - működési célra 393 355 429 255 109,1 863 715 848 502 98,2 396 972 392 814 99,0 593 231 570 834 96,2
64. - felhalmozási célra 25 500 0 0,0 11 984
65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 176 176 100,0 278 325 116,9 186 186 100,0 239 260 108,8
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 176 176 100,0 278 325 116,9 186 186 100,0 239 260 108,8
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
210902 210900 211401 211501
Címrend Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti út összesen Főv. Önk. Idősek Otthona, Gödöllő Főv. Önk. Idősek Otthona, Gyula
2014. évi 2015. évi Index % 2014. évi 2015. évi Index % 2014. évi 2015. évi Index % 2014. évi 2015. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2015/2014 eredeti terv előirányzat 2015/2014 eredeti terv előirányzat 2015/2014 eredeti terv előirányzat 2015/2014
1 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
01. KIADÁSOK 36 422 36 422 100,0 1 114 600 1 127 716 101,2 627 314 651 852 103,9 837 428 853 062 101,9
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 36 422 36 422 100,0 1 085 375 1 102 203 101,6 623 044 637 082 102,3 816 743 819 967 100,4
03. Személyi juttatások 16 567 16 567 100,0 539 703 602 540 111,6 318 599 325 243 102,1 402 521 410 126 101,9
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 473 4 473 100,0 152 646 169 612 111,1 87 983 85 777 97,5 119 155 121 209 101,7
05. Dologi kiadások 15 282 15 282 100,0 390 026 327 051 83,9 215 427 221 027 102,6 294 167 287 732 97,8
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 100 100,0 3 000 3 000 100,0 1 035 1 035 100,0 900 900 100,0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 4 000
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 4 000
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 29 225 25 513 87,3 4 270 14 770 345,9 20 685 33 095 160,0
15. Beruházások (16.+...+20.) 25 100 25 513 101,6 3 770 3 770 100,0 4 445 17 160 386,1
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások 19 764 20 100 101,7 2 970 2 970 100,0 3 500 13 512 386,1
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5 336 5 413 101,4 800 800 100,0 945 3 648 386,0
21. Felújítások (22.+...+25.) 4 125 0 0,0 10 000 15 240 15 015 98,5
22. Intézményi felújítások 3 248 0 0,0 12 000 1 255 10,5
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 7 874 10 835
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 877 2 126 3 240 2 925 90,3
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 500 1 000 200,0 1 000 920 92,0
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 500 1 000 200,0 1 000 920 92,0
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 36 422 36 422 100,0 1 114 600 1 127 716 101,2 627 314 651 852 103,9 837 428 853 062 101,9
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 4 000
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 4 000
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 20 120 20 120 100,0 504 087 536 300 106,4 264 500 272 100 102,9 331 991 334 286 100,7
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 20 20 100,0 1 000 300 30,0 760 1 000 131,6 1 050 970 92,4
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 20 20 100,0 1 000 300 30,0 760 1 000 131,6 1 050 970 92,4
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 16 282 16 282 100,0 609 513 587 116 96,3 362 054 378 752 104,6 504 387 517 806 102,7
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 16 282 16 282 100,0 609 513 587 116 96,3 362 054 378 752 104,6 504 387 517 806 102,7
63. - működési célra 16 282 16 282 100,0 609 513 587 116 96,3 362 054 368 752 101,9 504 387 504 046 99,9
64. - felhalmozási célra 10 000 13 760
65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 7 7 100,0 246 267 108,5 162 162 100,0 200 200 100,0
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 7 7 100,0 246 267 108,5 162 162 100,0 200 200 100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
211801 212001 212301 212701
Címrend Főv. Önk. Idősek Otthona, Polgárdi-Ipartelepek Főv. Önk. Idősek Otthona, Szombathely Főv. Önk. Idősek Otthona, Vámosmikola Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei
2014. évi 2015. évi Index % 2014. évi 2015. évi Index % 2014. évi 2015. évi Index % 2014. évi 2015. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2015/2014 eredeti terv előirányzat 2015/2014 eredeti terv előirányzat 2015/2014 eredeti terv előirányzat 2015/2014
1 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
01. KIADÁSOK 386 698 387 230 100,1 291 850 302 899 103,8 509 889 519 741 101,9 2 257 228 2 367 158 104,9
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 384 793 385 960 100,3 273 812 291 899 106,6 506 889 516 741 101,9 2 239 199 2 311 878 103,2
03. Személyi juttatások 187 979 191 198 101,7 151 790 154 421 101,7 277 766 285 470 102,8 902 486 903 982 100,2
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 54 242 55 112 101,6 44 443 45 154 101,6 77 747 74 395 95,7 279 444 279 877 100,2
05. Dologi kiadások 141 862 133 610 94,2 76 379 86 124 112,8 149 854 150 354 100,3 1 057 269 1 128 019 106,7
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 710 1 040 146,5 1 200 1 200 100,0 1 522 1 522 100,0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 5 000 5 000 5 000
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 5 000 5 000 5 000
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 1 905 1 270 66,7 18 038 11 000 61,0 3 000 3 000 100,0 18 029 55 280 306,6
15. Beruházások (16.+...+20.) 1 905 1 270 66,7 12 538 5 500 43,9 3 000 3 000 100,0 18 029 25 737 142,8
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 3 313
18. Intézményi beruházások 1 500 1 000 66,7 9 873 4 331 43,9 2 362 2 362 100,0 14 196 16 952 119,4
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 405 270 66,7 2 665 1 169 43,9 638 638 100,0 3 833 5 472 142,8
21. Felújítások (22.+...+25.) 5 500 5 500 100,0 29 543
22. Intézményi felújítások 4 331 4 331 100,0
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23 262
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 169 1 169 100,0 6 281
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 386 698 387 230 100,1 291 850 302 899 103,8 509 889 519 741 101,9 2 257 228 2 367 158 104,9
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 1 000 1 052 105,2 280 000 380 000 135,7
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 1 000 1 052 105,2 280 000 380 000 135,7
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 157 953 151 947 96,2 105 264 112 919 107,3 218 600 220 700 101,0 430 394 434 694 101,0
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 116 000 116 000 100,0
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 116 000 116 000 100,0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 470 470 100,0 240 240 100,0
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 470 470 100,0 240 240 100,0
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 228 275 234 813 102,9 185 346 188 688 101,8 291 289 299 041 102,7 1 430 834 1 436 464 100,4
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 228 275 234 813 102,9 185 346 188 688 101,8 291 289 299 041 102,7 1 430 834 1 436 464 100,4
63. - működési célra 228 275 234 813 102,9 185 346 188 688 101,8 291 289 299 041 102,7 1 430 834 1 402 713 98,0
64. - felhalmozási célra 33 751
65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 91 91 100,0 80 80 100,0 136 137 100,7 472 471 99,8
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 91 91 100,0 80 80 100,0 136 137 100,7 472 471 99,8
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
212702 212700 200000 390101
Címrend Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei Főv. Önk. Bp-i Módszertani Szociális Kp. és Intézményei össz. Szociálpolitikai intézmények összesen Gimnáziumok Gazdasági Szervezete
2014. évi 2015. évi Index % 2014. évi 2015. évi Index % 2014. évi 2015. évi Index % 2014. évi 2015. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2015/2014 eredeti terv előirányzat 2015/2014 eredeti terv előirányzat 2015/2014 eredeti terv előirányzat 2015/2014
1 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
01. KIADÁSOK 277 565 275 215 99,2 2 534 793 2 642 373 104,2 11 601 540 11 863 888 102,3 2 467 335 2 517 591 102,0
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 274 065 275 215 100,4 2 513 264 2 587 093 102,9 11 424 796 11 611 376 101,6 2 312 080 2 190 548 94,7
03. Személyi juttatások 117 355 117 355 100,0 1 019 841 1 021 337 100,1 5 325 305 5 533 628 103,9 800 359 609 928 76,2
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 105 31 105 100,0 310 549 310 982 100,1 1 529 706 1 570 843 102,7 214 161 162 939 76,1
05. Dologi kiadások 125 605 126 755 100,9 1 182 874 1 254 774 106,1 4 555 868 4 466 158 98,0 1 234 560 1 354 681 109,7
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 917 14 447 103,8
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 26 300 63 000 63 000 100,0
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 63 000 63 000 100,0
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 26 300
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 3 500 21 529 55 280 256,8 176 744 252 512 142,9 155 255 327 043 210,6
15. Beruházások (16.+...+20.) 3 500 21 529 25 737 119,5 132 897 144 937 109,1 52 000 30 069 57,8
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 3 313 20 079 7 127 35,5 33 071
18. Intézményi beruházások 2 756 16 952 16 952 100,0 84 567 107 008 126,5 7 874 23 676 300,7
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 744 4 577 5 472 119,6 28 251 30 802 109,0 11 055 6 393 57,8
21. Felújítások (22.+...+25.) 29 543 41 757 105 523 252,7 103 255 296 974 287,6
22. Intézményi felújítások 32 880 31 322 95,3 81 303 86 200 106,0
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 23 262 52 034 147 638
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 6 281 8 877 22 167 249,7 21 952 63 136 287,6
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 2 090 2 052 98,2
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 2 090 2 052 98,2
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 277 565 275 215 99,2 2 534 793 2 642 373 104,2 11 601 540 11 863 888 102,3 2 467 335 2 517 591 102,0
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 280 000 380 000 135,7 281 000 385 052 137,0
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 280 000 380 000 135,7 281 000 385 052 137,0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 430 394 434 694 101,0 4 224 455 4 353 709 103,1 191 699 217 987 113,7
51. Felhalmozási bevételek 1 500
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 4 000 4 000 100,0 120 000 120 000 100,0 120 000 120 000 100,0
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 4 000 4 000 100,0 120 000 120 000 100,0 120 000 120 000 100,0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 4 359 3 746 85,9
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 4 359 3 746 85,9
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 273 565 271 215 99,1 1 704 399 1 707 679 100,2 6 971 726 6 999 881 100,4 2 275 636 2 299 604 101,1
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 273 565 271 215 99,1 1 704 399 1 707 679 100,2 6 971 726 6 999 881 100,4 2 275 636 2 299 604 101,1
63. - működési célra 273 565 271 215 99,1 1 704 399 1 673 928 98,2 6 946 226 6 924 746 99,7 2 233 636 2 112 104 94,6
64. - felhalmozási célra 33 751 25 500 75 135 294,6 42 000 187 500 446,4
65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 76 76 100,0 548 547 99,8 2 572 2 639 102,6 240 240 100,0
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 76 76 100,0 548 547 99,8 2 572 2 639 102,6 240 240 100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
390111 390201 390301 390401
Címrend Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria Kollégiumok Gazdasági Szervezete Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Mozaik Gazdasági Szervezet
2014. évi 2015. évi Index % 2014. évi 2015. évi Index % 2014. évi 2015. évi Index % 2014. évi 2015. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2015/2014 eredeti terv előirányzat 2015/2014 eredeti terv előirányzat 2015/2014 eredeti terv előirányzat 2015/2014
1 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
01. KIADÁSOK 10 920 1 728 329 1 808 071 104,6 2 837 092 2 932 093 103,3 1 128 858 1 043 506 92,4
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 10 920 1 689 829 1 743 071 103,2 2 802 957 2 627 736 93,7 907 798 948 326 104,5
03. Személyi juttatások 8 598 571 868 583 992 102,1 926 000 941 507 101,7 274 826 279 126 101,6
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 322 158 234 153 508 97,0 259 436 263 622 101,6 74 202 75 362 101,6
05. Dologi kiadások 959 727 1 005 571 104,8 1 607 482 1 392 568 86,6 506 770 504 897 99,6
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 039 10 039 100,0 52 000 88 941 171,0
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 20 000
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 20 000
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 38 500 65 000 168,8 34 135 304 357 891,6 221 060 95 180 43,1
15. Beruházások (16.+...+20.) 24 000 65 000 270,8 14 135 216 553 1 532,0 60 360 30 180 50,0
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások
18. Intézményi beruházások 18 898 51 180 270,8 11 130 170 514 1 532,0 47 527 23 764 50,0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5 102 13 820 270,9 3 005 46 039 1 532,1 12 833 6 416 50,0
21. Felújítások (22.+...+25.) 14 500 20 000 87 804 439,0 160 700 15 000 9,3
22. Intézményi felújítások 11 417 15 748 34 646 220,0 126 537 0 0,0
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 34 491 11 811
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 3 083 4 252 18 667 439,0 34 163 3 189 9,3
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 50 000
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 50 000
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 10 920 1 728 329 1 808 071 104,6 2 837 092 2 932 093 103,3 1 128 858 1 043 506 92,4
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 356 895 421 239 118,0 189 049 260 553 137,8 97 000 119 340 123,0
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 50 000
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 50 000
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 10 920 1 371 434 1 386 832 101,1 2 648 043 2 671 540 100,9 1 031 858 874 166 84,7
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 10 920 1 371 434 1 386 832 101,1 2 648 043 2 671 540 100,9 1 031 858 874 166 84,7
63. - működési célra 10 920 1 371 434 1 386 832 101,1 2 648 043 2 627 736 99,2 1 031 858 859 166 83,3
64. - felhalmozási célra 43 804 15 000
65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 3 326 326 100,0 442 442 100,0 128 128 100,0
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 3 326 326 100,0 442 442 100,0 128 128 100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
390411 390421 390501 300000
Címrend Fővárosi Önkormányzat Óvodája Cseppkő Óvoda Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet Köznevelési intézmények összesen
2014. évi 2015. évi Index % 2014. évi 2015. évi Index % 2014. évi 2015. évi Index % 2014. évi 2015. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2015/2014 eredeti terv előirányzat 2015/2014 eredeti terv előirányzat 2015/2014 eredeti terv előirányzat 2015/2014
1 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
01. KIADÁSOK 63 543 90 642 142,6 33 866 46 630 137,7 929 111 771 172 83,0 9 188 134 9 220 625 100,4
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 63 543 90 642 142,6 33 866 46 630 137,7 863 711 741 672 85,9 8 673 784 8 399 545 96,8
03. Személyi juttatások 50 034 70 171 140,2 26 665 34 889 130,8 249 287 253 193 101,6 2 899 039 2 781 404 95,9
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 509 20 471 151,5 7 201 11 741 163,0 75 008 76 063 101,4 801 751 766 028 95,5
05. Dologi kiadások 539 416 412 416 76,5 4 847 955 4 670 133 96,3
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 62 039 98 980 159,5
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 63 000 83 000 131,7
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 63 000 63 000 100,0
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 20 000
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 65 400 29 500 45,1 514 350 821 080 159,6
15. Beruházások (16.+...+20.) 35 400 6 350 17,9 185 895 348 152 187,3
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 33 071
18. Intézményi beruházások 27 874 5 000 17,9 113 303 274 134 241,9
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 7 526 1 350 17,9 39 521 74 018 187,3
21. Felújítások (22.+...+25.) 30 000 23 150 77,2 328 455 422 928 128,8
22. Intézményi felújítások 23 622 18 228 77,2 258 627 139 074 53,8
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 193 940
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 6 378 4 922 77,2 69 828 89 914 128,8
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.) 50 000
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése 50 000
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 63 543 90 642 142,6 33 866 46 630 137,7 929 111 771 172 83,0 9 188 134 9 220 625 100,4
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 254 821 275 421 108,1 1 089 464 1 294 540 118,8
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 50 000
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről 50 000
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 63 543 90 642 142,6 33 866 46 630 137,7 674 290 495 751 73,5 8 098 670 7 876 085 97,3
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 63 543 90 642 142,6 33 866 46 630 137,7 674 290 495 751 73,5 8 098 670 7 876 085 97,3
63. - működési célra 63 543 90 642 142,6 33 866 46 630 137,7 674 290 495 751 73,5 8 056 670 7 629 781 94,7
64. - felhalmozási célra 42 000 246 304 586,4
65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 19 19 100,0 12 12 100,0 118 118 100,0 1 285 1 288 100,2
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 19 19 100,0 12 12 100,0 118 118 100,0 1 285 1 288 100,2
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
511501 511502 511500 520101
Címrend Bartók Béla Emlékház Bartók Béla Emlékház Bartók Béla Emlékház összesen Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ
2014. évi 2015. évi Index % 2014. évi 2015. évi Index % 2014. évi 2015. évi Index % 2014. évi 2015. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2015/2014 eredeti terv előirányzat 2015/2014 eredeti terv előirányzat 2015/2014 eredeti terv előirányzat 2015/2014
1 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
01. KIADÁSOK 45 517 45 741 100,5 1 020 300 29,4 46 537 46 041 98,9 75 218 75 698 100,6
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 45 245 45 276 100,1 900 300 33,3 46 145 45 576 98,8 74 837 75 317 100,6
03. Személyi juttatások 26 747 26 299 98,3 26 747 26 299 98,3 31 586 32 690 103,5
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 709 6 588 98,2 6 709 6 588 98,2 8 248 8 030 97,4
05. Dologi kiadások 11 789 12 389 105,1 900 300 33,3 12 689 12 689 100,0 35 003 34 597 98,8
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.)
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 272 465 171,0 120 392 465 118,6 381 381 100,0
15. Beruházások (16.+...+20.) 120 120 381 381 100,0
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 94 94
18. Intézményi beruházások 300 300 100,0
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 26 26 81 81 100,0
21. Felújítások (22.+...+25.) 272 465 171,0 272 465 171,0
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 214 366 171,0 214 366 171,0
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 58 99 170,7 58 99 170,7
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 45 317 45 541 100,5 1 220 500 41,0 46 537 46 041 98,9 75 218 75 698 100,6
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.)
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 10 212 10 812 105,9 1 100 500 45,5 11 312 11 312 100,0 1 500 5 000 333,3
51. Felhalmozási bevételek
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.)
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 35 105 34 729 98,9 120 35 225 34 729 98,6 73 718 70 698 95,9
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 35 105 34 729 98,9 120 35 225 34 729 98,6 73 718 70 698 95,9
63. - működési célra 34 833 34 264 98,4 34 833 34 264 98,4 73 718 70 698 95,9
64. - felhalmozási célra 272 465 171,0 120 392 465 118,6
65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 7 7 100,0 7 7 100,0 14 14 100,0
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 7 7 100,0 7 7 100,0 14 14 100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
530101 530102 530100 540101
Címrend Budapesti Művelődési Központ Budapesti Művelődési Központ Budapesti Művelődési Központ összesen Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
2014. évi 2015. évi Index % 2014. évi 2015. évi Index % 2014. évi 2015. évi Index % 2014. évi 2015. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2015/2014 eredeti terv előirányzat 2015/2014 eredeti terv előirányzat 2015/2014 eredeti terv előirányzat 2015/2014
1 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
01. KIADÁSOK 145 519 137 582 94,5 5 387 5 715 106,1 150 906 143 297 95,0 1 964 607 1 967 914 100,2
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 144 757 136 820 94,5 3 000 5 715 190,5 147 757 142 535 96,5 1 938 572 1 802 580 93,0
03. Személyi juttatások 93 156 88 486 95,0 93 156 88 486 95,0 1 044 228 1 046 832 100,2
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 973 22 212 101,1 21 973 22 212 101,1 293 020 293 723 100,2
05. Dologi kiadások 29 628 26 122 88,2 3 000 5 715 190,5 32 628 31 837 97,6 600 724 461 425 76,8
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 600 600 100,0
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 450 450 100,0
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek 150 150 100,0
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 762 762 100,0 2 387 3 149 762 24,2 26 035 165 334 635,0
15. Beruházások (16.+...+20.) 762 762 100,0 2 387 3 149 762 24,2 26 035 165 334 635,0
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 1 880 1 880
18. Intézményi beruházások 600 600 100,0 600 600 100,0 20 500 148 200 722,9
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 162 162 100,0 507 669 162 24,2 5 535 17 134 309,6
21. Felújítások (22.+...+25.)
22. Intézményi felújítások
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 145 519 137 582 94,5 5 387 5 715 106,1 150 906 143 297 95,0 1 946 242 1 949 549 100,2
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 10 458 5 000 47,8 10 458 5 000 47,8 15 000 15 000 100,0
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 10 458 5 000 47,8 10 458 5 000 47,8 15 000 15 000 100,0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.)
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 32 000 27 785 86,8 3 000 5 715 190,5 35 000 33 500 95,7 383 714 407 521 106,2
51. Felhalmozási bevételek 500
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 3 333 11 000 330,0 3 333 11 000 330,0
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 3 333 11 000 330,0 3 333 11 000 330,0
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 99 728 93 797 94,1 2 387 102 115 93 797 91,9 1 547 028 1 527 028 98,7
60. Hitel, kölcsönfelvétel
61. Maradvány igénybevétele
62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 99 728 93 797 94,1 2 387 102 115 93 797 91,9 1 547 028 1 527 028 98,7
63. - működési célra 99 728 93 797 94,1 99 728 93 797 94,1 1 547 028 1 527 028 98,7
64. - felhalmozási célra 2 387 2 387
65. Belföldi ért.p. bev., lek. bankbet. megszünt., további fin. bev.
66. Létszám (67.+68.) 33 33 100,0 33 33 100,0 405 405 100,0
67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 33 33 100,0 33 33 100,0 405 405 100,0
68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)
ezer Ft
540102 540100 550101 550102
Címrend Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összesen Budapesti Történeti Múzeum Budapesti Történeti Múzeum
2014. évi 2015. évi Index % 2014. évi 2015. évi Index % 2014. évi 2015. évi Index % 2014. évi 2015. évi Index %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2015/2014 eredeti terv előirányzat 2015/2014 eredeti terv előirányzat 2015/2014 eredeti terv előirányzat 2015/2014
1 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
01. KIADÁSOK 58 255 58 255 100,0 2 022 862 2 026 169 100,2 1 592 961 1 548 522 97,2 31 164 24 130 77,4
02. Működési kiadások (03.+...+07.) 58 255 58 255 100,0 1 996 827 1 860 835 93,2 1 502 690 1 446 388 96,3 18 100 10 150 56,1
03. Személyi juttatások 6 500 6 500 100,0 1 050 728 1 053 332 100,2 681 309 698 052 102,5 6 130 6 130 100,0
04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 755 1 755 100,0 294 775 295 478 100,2 195 860 200 381 102,3 1 755 1 755 100,0
05. Dologi kiadások 50 000 50 000 100,0 650 724 511 425 78,6 623 244 547 678 87,9 10 115 2 115 20,9
06. Ellátottak pénzbeli juttatásai
07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+13.) 600 600 100,0 2 277 277 12,2 100 150 150,0
08. Műk-i c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre
10. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 450 450 100,0 100 150 150,0
11. Tartalékok
12. Nemzetközi kötelezettségek 150 150 100,0 2 277 277 12,2
13. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai
14. Felhalmozási kiadások (15.+21.+26.) 26 035 165 334 635,0 90 271 102 134 113,1 13 064 13 980 107,0
15. Beruházások (16.+...+20.) 26 035 165 334 635,0 45 485 56 186 123,5 13 064 13 980 107,0
16. Önkormányzati beruházások
17. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 18 642 25 886 138,9 10 287
18. Intézményi beruházások 20 500 148 200 722,9 17 173 18 992 110,6 11 008
19. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése
20. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5 535 17 134 309,6 9 670 11 308 116,9 2 777 2 972 107,0
21. Felújítások (22.+...+25.) 44 786 45 948 102,6
22. Intézményi felújítások 6 299 6 299 100,0
23. Önkormányzati felújítások
24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 28 965 29 880 103,2
25. Felújítási célú előzetesen felszámított áfa 9 522 9 769 102,6
26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+31.)
27. Felhalm. c. visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása, törlesztése
28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre
29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre
30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
31. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak
32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.)
33. Hitel, kölcsön törlesztése
34. Belf. ért.p.-kiad., pénzeszk.lek. b. betétként elhely, tov. fin. kiad.
35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.)
36. - működési célra
37. - felhalmozási célra
38. BEVÉTELEK 76 620 76 620 100,0 2 022 862 2 026 169 100,2 1 592 961 1 548 522 97,2 31 164 24 130 77,4
39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 15 000 15 000 100,0 35 000 35 000 100,0
40. Önkormányzatok működési támogatásai
41. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér., ig-bev. áht-n belülről
42. Elvonások és befizetések bevételei
43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 15 000 15 000 100,0 35 000 35 000 100,0
44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 2 000
45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
46. Felhalm. c. visszat. tám., kölcs. visszat., ig-bev. áht-n belülről
47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről
48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 2 000
49. Közhatalmi bevételek
50. Működési bevételek 76 620 76 620 100,0 460 334 484 141 105,2 548 900 543 350 99,0 18 100 24 130 133,3
51. Felhalmozási bevételek 500
52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 2 320 3 687 158,9
53. Műk. c. visszatér. támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről
54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 2 320 3 687 158,9
55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.)
56. Felhalm. c. visszat. támog., kölcs. visszatér. áht-n kívülről
57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről
59. Finanszírozási bevételek (60.+61.+62.+65.) 1 547 028 1 527 028