A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

15/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest főváros területén tartózkodó hajléktalanok rendkívüli települési támogatásáról

Általános indokolás

A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény önkormányzati segélyezésre vonatkozó rendelkezéseit oly módon változtatta meg, hogy kötelező jelleggel írja elő minden települési önkormányzat számára, miszerint 2015. február 28-ig egy új, települési támogatás néven bevezetésre kerülő ellátási formáról alkosson rendeletet a korábbi önkormányzati segélyek helyett. A települési támogatás a kiadáskompenzációs ellátások családjába tartozik, szociális és jövedelmi problémák esetén, továbbá a válsághelyzetekben lévő rászorulóknak nyújtható általa segítség.

A törvényi rendelkezések szerint Budapest Főváros Önkormányzatának a főváros területén élő hajléktalanok rendkívüli települési támogatásáról kell rendeletet alkotnia. A Fővárosi Önkormányzat települési támogatással a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő hajléktalan személyeken kíván segíteni, különösen azokon, akik maguk is megtesznek minden tőlük elvárhatót saját sorsuk, helyzetük, életük javítására.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Meghatározza a rendelet területi és személyi hatályát, azon személyek körét, akik a Fővárosi Önkormányzat által nyújtott rendkívüli települési támogatásban részesülhetnek.

2. §-hoz

Rendelkezik a rendkívüli települési támogatás megállapításának általános szabályairól, továbbá kimondja, hogy - bizonyos kivételekkel - egy alkalommal csak egy jogcímen állapítható meg juttatás.

Szabályozza a települési támogatás iránti kérelem benyújtásának módját (formanyomtatványon) és helyét.

3. §-hoz

Szabályozza a személyazonosítás módját, előírja a kérelmező részére jövedelemnyilatkozat tételét, meghatározza a benyújtandó igazolásokat.

4. §-hoz

Meghatározza a rendkívüli települési támogatás kifizetésének módját és a kérelem elbírálásának határidejét.

5. §-hoz

Szabályozza a rendkívüli települési támogatás felhasználásának ellenőrzését, meghatározza a bekérhető igazolásokat, és rendelkezik a rosszhiszeműen és jogosulatlanul felvett rendkívüli települési támogatás visszafizettetéséről.

6. §-hoz

Meghatározza az egy főre jutó családi jövedelem felső határát, amely felett rendkívüli települési támogatás már nem állapítható meg.

7. §-hoz

Lehetővé teszi a munkaképtelen hajléktalanok rendkívüli települési támogatását, meghatározza ennek feltételeit. Kimondja, hogy a munkaképtelenség igazolására kizárólag a hajléktalanellátás keretében működő háziorvosi rendelő, illetve Egészségügyi Centrum orvosa által kiadott igazolás fogadható el.

8. §-hoz

A munkába álló hajléktalan személyek részére biztosított rendkívüli települési támogatás útján segítséget kíván nyújtani a munkakezdés költségeinek fedezésére (pl. bérlet vásárlása).

9. §-hoz

A jövedelemmel nem rendelkező hajléktalan személyek részére juttatható rendkívüli települési támogatás feltételeit határozza meg. Az ellátás egy naptári évben négy alkalommal vehető igénybe. Aki megkapta a munkába álló hajléktalanok rendkívüli települési támogatását, az a megállapítást követően 3 hónapon keresztül ebben a juttatásban nem részesíthető.

10. §-hoz

Meghatározza a hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodó hajléktalan személy rendkívüli települési támogatásban részesíthetőségének feltételeit, rögzíti a támogatás összegét.

11. §-hoz

Szabályozza a rendkívüli élethelyzetbe, krízishelyzetbe került jogosultak számára adható rendkívüli települési támogatás feltételeit. Egy naptári évben egyszer lehet ezt a juttatást igényelni.

12. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a vonatkozó korábbi rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

13. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 8. melléklet (A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a főjegyzőre átruházott hatáskörök jegyzéke) 14. pontjának szükséges módosítását tartalmazza, továbbá rendelkezik a 15. pont hatályon kívül helyezéséről.


  Vissza az oldal tetejére