A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

19/2015. (IV. 7.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indoklás

A Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény alapján a Budapest XIV. kerület 29732/1 helyrajzi számú ingatlan (természetben: Városliget ingatlan) államot, Budapest Főváros Önkormányzatát és Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatát megillető tulajdoni hányada 99 évre az állam 100%-os tulajdonában lévő Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagyonkezelésébe került, amelyre tekintettel a hivatkozott törvény fejlesztési céljaival összhangban szükségessé vált a Városligetre vonatkozó és a Fővárosi Közgyűlés egyes rendeleteiben szabályozott előírások pontosítása. A rendeletmódosítást továbbá a FŐGÁZ Zrt. tulajdonosi viszonyaiban bekövetkezett változás is indokolja.

Részletes indoklás

Az 1. §-hoz

Az (1) bekezdés az új hatásköri szabályokkal való összhang megteremtése érdekében szükséges jogtechnikai módosítást tartalmazza.

A (2) bekezdésben a javaslat rögzíti, hogy a közterület-használati ügyekben a döntési hatáskörök gyakorlója a törvényileg kijelölt vagyonkezelő (Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság), továbbá hogy a Városliget fejlesztése érdekében a vonatkozó alaprendeleti szabályok közül melyeket nem kell alkalmazni a vagyonkezelő közterület-használati döntései során.

A (3) bekezdés az alaprendeletet egészíti ki a folyamatban lévő ügyekre vonatkozó átmeneti rendelkezéssel.

A 2. §-hoz

Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés olyan kötelező szabályokat állapít meg a Vagyonrendelet hatályára vonatkozó előírások között, amelyeket a vagyonkezelőnek a Városligettel kapcsolatos eljárásai során akkor is be kell tartania, ha a Városliget vagyonkezelésére vonatkozó törvényi szabályokra tekintettel a Vagyonrendelet többi előírását egyébként nem kell alkalmaznia. Amennyiben viszont a Városliget vagyonkezelésére vonatkozó törvényi előírások nem rendezik az adott kérdést, vagy az ügy nem a törvényi vagyonkezelő hatáskörébe tartozik, úgy a fővárosi vagyonra vonatkozó általános szabályokat tartalmazó Vagyonrendelet egészét kell alkalmazni.

A (2) bekezdés indoka, hogy a Fővárosi Közgyűlés 2014. június 30-án megtartott ülésén 889/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozatával döntött a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐGÁZ Zrt.) alaptőkéjének 50% + 1 szavazatnyi hányadát megtestesítő társasági részesedés Magyar Állam részére történő értékesítéséről, így a Fővárosi Önkormányzat már nem részvényese a FŐGÁZ Zrt.-nek. Ezért a nevezett társaság a Vagyonrendelet önkormányzati társaságokat felsoroló 3. és 5. mellékletéből törlésre kerül.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére