A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

21/2015. (IV. 7.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdés f)-g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-a értelmében a helyi önkormányzat a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézményekben, valamint a családok átmeneti otthonában fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot.

A rendeletmódosítást a jogszabály-változások rendeleten történő átvezetésének kötelezettsége, a szolgáltatási önköltség, valamint az intézményi térítési díjak felülvizsgálatának végrehajtása, valamint a belépési hozzájárulás bevezetése teszi szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A szociális intézményekben a személyi térítési díj megállapításának, és az ellátást igénybe vevő részére a személyi térítési díjról adandó tájékoztatás szabályai módosultak. A családok átmeneti otthonaiban a szociális intézményekétől eltérő szabályozás miatt azt külön meg kell jeleníteni a Rendeletben.

A 2. §-hoz

Az érintett jogorvoslati lehetőségének kibővítésével egészül ki a rendelet. Amennyiben a kérelmező nem fogadja el a Fővárosi Önkormányzat döntését, jogorvoslati kérelmével a bírósághoz fordulhat.

A 3. §-hoz

A rendelet szövegének technikai pontosítását tartalmazza.

A 4. §-hoz

A személyi térítési díj felülvizsgálati kérelemről a Fővárosi Önkormányzat a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásai által meghatározott határidőn belül dönt. A rendelet szövegének technikai pontosításán túl a 7. § kiegészül a visszamenőleges hatályú személyi térítési díj megállapításának esetével, melyet az Szt. 115. § (7) bekezdése ír elő.

Az 5. §-hoz

Az Szt. 117/C. §-a alapján a Fővárosi Önkormányzat meghatározza azokat a férőhelyeket, amelyek igénybevétele esetén belépési hozzájárulási díjat kell fizetni. A belépési hozzájárulás összegeit és a kijelölt férőhelyek számát a rendelet 4. melléklete tartalmazza. A belépési hozzájárulás megfizetését és a visszafizetés eseteit szabályozza a rendelet.

A 6. §-hoz

Az 1-3. melléklet a rendelet hatálybalépését követő szolgáltatási önköltségeket és intézményi térítési díjakat tartalmazza. Az új 4. melléklet a belépési hozzájárulással betölthető férőhelyek számát és a belépési hozzájárulás összegeit határozza meg intézményenként, azon belül telephelyenként és az elhelyezést biztosító férőhely (egyágyas, kétágyas) megjelölésével.

A 7. §-hoz

2015. július 1-jétől beolvadással megszűnik a Polgárdi-Ipartelepek Idősek Otthona, és a Szombathely, Bogáti út 72. szám alatt található Idősek Otthona telephelyeként folytatja tevékenységét. A rendelet 1. mellékletén, a beolvadás napjától kezdődően, a Szombathelyi Idősek Otthona adatai kiegészülnek az új telephely adataival.

A 8. §-hoz

Az R. hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére