A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

33/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában foglalt előírás szerint: „A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között ... meghatározza szervezeti és működési rendjét ...” Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján a Fővárosi Közgyűlés módosítja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, mely az SZMSZ korszerűsítését, kiegészítését tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 68. § (3) bekezdése értelmében a polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, az Mötv. 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével, dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott -, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.

A javaslat pontosítja és bővíti ezen ügyek körét.

A módosítás eredményeként főpolgármesteri hatáskörbe kerülnek a tervpályázati eljárással kapcsolatban, a tervpályázati eljárások szabályairól szóló 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) i)-j) pontjában, valamint a (3) és (4) bekezdésben meghatározott, olyan technikai jellegű - a jóváhagyott tervpályázat célját és tartalmát nem érintő - döntési jogkörök, amelyeket az ajánlatkérőnek meglehetősen rövid határidőn belül kellene gyakorolnia a tervpályázati eljárás lefolytatása érdekében. Ezáltal biztosítható az eljárási cselekményekkel összefüggő döntések időbeni meghozatala és azonnali beavatkozást igénylő helyzetek kezelése, amelyek esetében rövid határidő áll az ajánlatkérő rendelkezésére. A döntéshozatal ugyanis sok esetben nem tűr halasztást, és a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésén, vagy akár rendkívüli ülésén történő döntéshozatal időigénye késlelteti a tervpályázati eljárási cselekményeket, amellyel szoros összefüggésben a projekt megvalósítása is késedelmet szenvedhet, amely adott esetben a pénzügyi források megszerzésének, és így a projekt meghiúsulásával járhat.

Ugyancsak főpolgármesteri hatáskörbe kerülnek a kiemelt jelentőségű „M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése” beruházás mielőbbi megvalósítása érdekében mindazon ügyek, amelyek egyébként nem tartoznak a Közgyűléstől át nem ruházható hatáskörbe.

Főpolgármesteri hatáskörbe kerülne továbbá az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 HU04 Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz Program C3- Mintaprojektek kiírás keretében az „Élő Sziget 2014” című, EEA-C3-5 számú projekt vonatkozásában a Támogatási Szerződés (továbbiakban: TSZ) jóváhagyása, megkötése és a projekt megvalósításához kapcsolódó egyéb döntések meghozatala, amelyek egyébként nem tartoznak a Közgyűléstől át nem ruházható hatáskörbe. A TSZ tervezetének megküldése 2015 júliusában várható. Tekintettel arra, hogy a TSZ aláírására 60 nap áll rendelkezésre, így a soron következő - várhatóan szeptember végi - Közgyűlés ülése már a rendelkezésre álló határidőn túl lenne. A projekt megvalósítására rendelkezésre álló határidő jelentősen lecsökkent (max. 11 hónap) a hosszadalmas támogatói döntési folyamat miatt.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére