A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

36/2015. (VII. 13.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. §-a, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 29. §-a értelmében a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáit, azok igénybevételének módját.

A Fővárosi Önkormányzat e kötelezettségének a 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: R.) megalkotásával tett eleget. A helyi rendelet módosítását a magasabb szintű jogszabályokban bekövetkezett változásoknak való megfeleltetés tette szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A módosítást az indokolja, hogy Szt. 94/C. § szerinti megállapodás felmondásának eseteiről, valamint a jogorvoslat lehetőségéről az ellátottnak írásban tájékoztatást kell adni.

A 2. §-hoz

A Gyvt. 51. § (1) bekezdésének változása - a nagykorú testvér életkorának 24 évre történő emelése, tanulói, hallgatói jogviszonya esetén - lehetőséget biztosít a család együtt tartására, együttes elhelyezésükre. A családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig vagy - ha köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel, szolgáltatóval tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban áll -, legfeljebb 24. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, feltéve, hogy elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől, családjától. A nagykorú testvér tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyának fennállását félévente igazolni kell.

Fenti jogszabályváltozás szükségessé tette a helyi rendelet ezen módosítással történő kiegészítését.

A 3. §-hoz

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. §-a értelmében „a személyi térítési díj megállapításához a kötelezett 30 napnál nem régebbi, a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot nyújt be az intézményvezetőnek.”

Ennek értelmében a rendeletet szükséges kiegészíteni ezen ponttal.

A 4. §-hoz

A Gyvt. 37/A. § (3a) bekezdésének változása miatt az intézményi jogviszony intézményvezető általi megszüntetése az alábbi ponttal egészült ki: ha a szülő, nagykorú testvér mások életét, testi épségét veszélyeztető magatartást tanúsít.

Továbbá a Gyvt. 37/A. § (4) bekezdésének megfelelően az intézményvezetőnek az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátás megszüntetéséről, valamint az ellene tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat vagy törvényes képviselőjét. Egyet nem értés esetén a jogosult vagy törvényes képviselője az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A (3a) bekezdés szerinti eset kivételével a fenntartó végrehajtható határozatáig az ellátást biztosítani kell.

Fentiek értelmében a rendeletet ezen pontokkal történő kiegészítése szükséges.

Az 5-6. §-hoz

A mellékletek módosításai a fenntartott intézményrendszer strukturális változása miatti pontosításokat tartalmazzák.

A 7. §-hoz

A rendelet-tervezet tartalmazza az SZMSZ kapcsolódó módosításait is, amelyet a jogszabályváltozások valamint az R. változásai indokolnak.

A 8. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére