A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

46/2015. (XI. 12.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A személytaxi-szolgáltatást nyújtó vállalkozások számának csökkenése, valamint a Taxi rendelet 2013. szeptember 1-jei hatálybalépéséből eredő többletfeladatok - így különösen a személytaxi-szolgáltatások próbautazáson alapuló ellenőrzései, a járműminősítések - költségei indokolják a bevételek korrekcióját és kezelését, amely a szolgáltatói járművek számának csökkenése miatt, csak a díj emelésével valósítható meg. Szükséges továbbá a szabályozás tárgyában országos érvénnyel megjelenő a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 2015. augusztus 7-én hatályba lépő rendelkezéseivel történő harmonizáció megteremtése.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet lehetővé teszi a repülőtér mellett, a vasúti pályaudvar területén is - amennyiben a szolgáltatás végzéséhez a létesítmény üzemeltetője kezdeményezte - létesíthető legyen speciális taxiállomás. A módosító javaslat alapvető indoka a repülőtér mellett a frekventált, nemzetközi utasforgalomban is jelentős vasúti pályaudvarokon speciális, biztonsági szempontú taxiállomás feltételeinek a megteremtése.

A 2. §-hoz

A R. hatályba lépése óta számos megjegyzés szólt arról, hogy a mellékletek rendelkezésben történő megerősítése szükséges az érvényesíthetőség miatt.

A 3. §-hoz

A pontosításra azért van szükség, mert nem kell és nem is lehet egy időben 2 szabadjelzőt a járművön elhelyezni.

A 4. §-hoz

Alapvető fogyasztói igény és szakmai kritérium, hogy a szolgáltatás elfogadását megelőzően az utas megismerhesse, hogy mely szolgáltatásra szerződik ráutaló magatartással a járműbe beülést megelőzően. Az utasnak a járműbe ülést megelőzően látnia kell, hogy „TAXI” járműbe ül. A szabad taxi leintéssel történő megállítása esetén az utazni szándékozónak megfelelő távolságból látnia kell a szabad jelzőről, hogy a jármű szabad vagy foglalt státuszú.

Az 5. §-hoz

A mindenkor hatályos a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény rendelkezései meghatározzák azon járművek körét, amelyekben utastér irányú megfigyelésre alkalmas kamera elhelyezhető. A TAXI nem tartozik a felsorolt járművek közé a jogalkotó szándéka szerint. A TAXI nem tömegközlekedési jármű, ezért a privát adatok gyűjtésének célhoz kötöttsége nem igazolható (mert nem az adatok gyűjtéséhez fűződő közösségi érdek ütközik az információs önrendelkezési jog egyéni érdekével, hanem két egyéni érdek (szolgáltató-fogyasztó).

A 6. §-hoz

Magyarország jellemző téli időszaki hőmérsékletviszonyairól szóló szakértői vizsgálat alapján célszerű - a vállalkozások észrevételeire figyelemmel - az indokolt kötelező téli gumiabroncs-alkalmazási időszak megváltoztatása.

A 7. §-hoz

Képviselői indítvány alapján került beépítésre a rendelkezés. A taxi-gépjárművezető testi épségének, életének védelme érdekében, indokolt a védelmi eszközök beépíthetőségét - amennyiben azt magasabb szintű jogszabály feltételekkel megengedi - biztosítani.

A 8. §-hoz

A rendelkezés módosítására a Budapest Főváros Kormányhivatala BPB/004/00306-3/2014. törvényességi felügyeleti vizsgálatban megállapítottak figyelembevételével került sor.

A 9. §-hoz

Amennyiben a személytaxik gépjárművezetőit támadás, vagy baleset éri, hatékony eszköz lehet a védelmük érdekében eljáró hatóságok értesítésének akadályai, vagy az értesítési késedelmek megelőzése érdekében. Fokozott visszatartó hatása miatt jelentős szerepe lehet a taxi-gépkocsivezetők elleni támadások megelőzésében.

A 10. §-hoz

Felmerült egyes szolgálatok részéről az az igény, hogy a diszpécseralkalmazás használatának kötelező jellegét rendelkezésbe foglalni szükséges.

A 11. §-hoz

A saját tőke 11. §-ban meghatározott mértékű emelésére leghamarabb egy teljes gazdasági évet követő év január 1-jével kerülhet sor, kellő felkészülési időt biztosítva a szolgálatokat üzemeltető vállalkozások részére.

A 12. §-hoz

A 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet lehetővé teszi a repülőtér mellett, a vasúti pályaudvar területén is - amennyiben a szolgáltatás végzéséhez a létesítmény üzemeltetője kezdeményezte - létesíthető legyen a fokozott biztonsági követelményeknek megfelelő speciális taxiállomás.

A 13. §-hoz

Számos esetben a jogsértés miatt visszavont tevékenységi taxiengedély helyett, már a visszavonáskor (a jogorvoslatról történő lemondással egy időben) új tevékenységi engedélyezési eljárást kezdeményez ugyanaz a vállalkozás, akinek üzemeltetésében áll a jogsértéssel érintett szolgáltatói rendszámú taxi. Ilyen feltételek mellett, valamennyi eredményes ellenőrzés válik nap, mint nap eredménytelenné, és további szankciót a tárgyban a közlekedési hatóság nem tud alkalmazni.

A 15. §-hoz

Az MT rendelet hatályos 5/A. § (8) bekezdése értelmében:

„A pénzügyi teljesítőképesség abban az esetben megfelelő, ha a vállalkozás

a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a kérelme benyújtásának időpontjában - köztartozásmentes adózónak minősül, és.....”

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint:

„köztartozásmentes adózói adatbázis: az állami adóhatóság honlapján közzétett, az adózó nevét, elnevezését, adóazonosító számát tartalmazó nyilvántartás, amely azokat az adózókat tartalmazza, akiknek/amelyeknek az alábbi együttes feltételek szerint

a) a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása;

b) nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozása;

c) nyilatkozata alapján a közzétételt megelőző hónap utolsó napjáig esedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett;

d) adószámát nem függesztették fel;

e) nem áll csődeljárás, végelszámolás, illetve felszámolási eljárás alatt;

f) csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adó tartozása;

g) nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek”

A 16. §-hoz

Szükséges pontosítani az elhelyezés módját.

A 17. §-hoz

Szükséges a taxiállomások használati szabályainak pontosítása a kialakult rossz gyakorlat visszaszorítása, a kapacitások maximális kihasználhatóságának biztosítása céljából. E rendelkezés hiányában a taxiállomás kisajátítását célzó magatartások nem igazolhatóak az ellenőrzések során, a kapacitások jobb kihasználására tett erőfeszítések eredménye elmarad.

A 18. §-hoz

A közszolgáltatási szerződésben foglaltak figyelembevételével „a BKK a Taxiállomás Üzemeltetési Kompenzáció összegének megállapítása érdekében köteles minden évben legkésőbb november 15-ig átadni az Önkormányzatnak a tervezett Taxiállomás Üzemeltetési Kompenzáció mértékére vonatkozó javaslatát. A tervezett Taxiállomás Üzemeltetési Kompenzációt a BKK úgy köteles meghatározni, hogy az éves Taxiállomás Használati Díjak összegének - amelyet az Önkormányzat rendelettel állapít meg - teljes mértékben fedeznie kell a BKK Taxiállomás Üzemeltetési Feladatainak ellátását.”

A Taxirendelet 12. § (8) rendelkezései szerint „A közlekedésszervező a személytaxi-szolgáltatást nyújtó vállalkozás felé éves időszakra vonatkozó taxiállomás-üzemeltetési, -szolgáltatási díjat érvényesít. A taxiállomás üzemeltetési, szolgáltatási díjat úgy kell megállapítani, hogy az a feladat teljes körű éves ellátásának - ideértve a taxiállomás-üzemeltetési közszolgáltatás működési költségeinek (személyi, dologi kiadások, taxiállomások karbantartása, új állomások létesítése, taxiállomás-üzemeltetéssel összefüggő beruházások, ellenőrzések, stb.), és az ellenőrzésbe bevont közreműködők - pénzügyi fedezetét biztosítsa.

A 19. §-hoz

A rendelkezés a tevékenységgel összefüggésben időközben született jogerős döntésekre tekintettel került pontosításra.

A 20. §-hoz

A tisztán elektromos meghajtású járművek kiemelt támogatása, 75% díjkedvezménye összhangban áll az Élő bolygónk klímavédelmi program célkitűzéseivel.

A 21. §-hoz

A taxiállomás-üzemeltetési, -szolgáltatási díj (drosztdíj) mértéke megváltozása időpontját határozza meg.

A 22. §-hoz

A módosító javaslat alapvető indoka, hogy a repülőterek mellett a nemzetközi utasforgalomban frekventált vasúti pályaudvarokon a fokozott biztonsági követelményeknek megfeleljenek. Az ellenőrzést végző szervezetek elejét tudják venni az illegális, agresszív, vagy egyéb az érintett létesítmény rendjét veszélyeztető, és ezzel az ország jó hírét csorbító, a tisztességes szolgáltatás szabályait megszegő taxisok tevékenységének.

A 23. §-hoz

A R. 1-2. sz. mellékletében pontosítani szükséges a gyakorlat során kiderült hiányosságokat.

A 24. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére