A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2014. november 26-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1281/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a Budapesti Városigazgatósági Koncepció alapelveinek meghatározására, a városüzemeltetési feladatok ellátásának rendszerére irányuló előzetes döntések meghozatalára.

2. Javaslat a Közlekedésszervezési Koncepció alapelveinek meghatározására, a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. funkciói és feladatai ellátásának felülvizsgálatára. (Kapcsolódva a Városigazgatósági Koncepcióra irányuló előterjesztéshez.)

3. Javaslat kulturális kft.-k ügyvezetői álláshelyének pályáztatásával kapcsolatos döntésre.

4. Javaslat a Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására, valamint a Budapest Ösztöndíj Programhoz kapcsolódó döntések meghozatalára.

5. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzata és Lendva Község Önkormányzata között.

6. Javaslat a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó gazdasági és ellátási feladatok, valamint adóigazgatási feladatokkal kapcsolatos 2015-2017. évi kötelezettségvállalásra.

7. Javaslat önkormányzati rendelet megalkotására, továbbá előzetes kötelezettségvállalásra a Fővárosi Önkormányzat köztisztviselői 2015. évi illetménykiegészítéséhez és 2015. évi illetményeltérítéséhez szükséges előirányzat biztosítására, továbbá területfejlesztési feladatokhoz szükséges humán erőforrás biztosítására.

8. Javaslat a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 12/2014. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

9. Javaslat 2015. évi folyószámla-hitelkeret jóváhagyására.

10. A BFVK Zrt. 2014. évi éves szerződés 2. számú módosítása.

11. Budapest V., Váci utca 36. szám alatt található ingatlan elővásárlási jog gyakorlása.

12. Javaslat megállapodás megkötésére a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel - a Ludovika tér fenntartására.

13. Javaslat a Budapest XXII. kerület Budafok Belváros vasútállomás fővárosi helyi védelmének megszüntetésére.

14. Javaslat a FÁNK Pannon Park projekt előkészítésével kapcsolatos döntések meghozatalára.

15. Javaslat az 5946 azonosító számú „Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása” megnevezésű engedélyokirat lezárására és a 900 millió Ft-os támogatási összeg visszafizetésére.

16. Javaslat az „SZ” jelű (szabadidősport) Fővárosi Önkormányzat sportágazati pályázat kedvezményezettjeinek támogatására és a 2013. évi pályázat rendezésére.

17. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosítására.

18. Javaslat a Budapest IV., Baross u. 100. sz. alatti Idősek Otthona, valamint a Budapest XIII., Dózsa György út 152. sz. alatti BMSZKI alapító okiratának módosítására.

19. Javaslat a Földművelésügyi Minisztérium fenntartásában álló Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskolával kötendő, az intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló vagyonelemekre ingyenes vagyonkezelői jogot biztosító szerződés jóváhagyására.

20. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő, az oktatási ágazathoz alapított gazdasági szervezetek alapító okiratának módosítására.

21. Javaslat a „842301 Szemünk fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja” címkódon a kifizetésekhez szükséges előirányzatok biztosítására.

22. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyes köznevelési feladatot ellátó ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatalára.

23. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona intézményvezetői álláshelyének pályáztatására.

24. Javaslat a stratégiai zajtérkép engedélyokiratának módosítására.

25. Javaslat a FOK Nonprofit Kft. végelszámolásával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára.

26. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

27. Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztására.

28. Javaslat a Sörmanufaktúra.hu Kft. fellebbezésének elbírálására a főpolgármester FPH003/8017-2/2014. számú, a „Budapest” név használata iránti kérelmet elutasító határozata ellen.

29. Javaslat a „Városligeti Műjégpálya (Budapest XIV. ker., Olof Palme sétány 5.) hűtési rendszer kapacitásbővítésének kiviteli munkái” tárgyú uniós eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást lezáró döntésre.

30. Javaslat a „Hulladékgyűjtő ágazat járműparkjának fejlesztéséhez célgépek beszerzése” tárgyú uniós eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása módosításának jóváhagyására.

31. Javaslat a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria igazgatójának megbízására.

32. Sz. P. jogorvoslati kérelme Budapest Főváros Főjegyzője FPH079/1321-4/2014. számú I. fokú határozata ellen.

33. Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre.

34. Javaslat a Budapesti Közlekedési Zrt. 3,9 Mrd Ft összegű refinanszírozási célú hitelfelvételéhez szükséges tulajdonosi kezesség vállalására.

35. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

36. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a BKK között érvényben lévő egyes fejlesztési, és megvalósítási megállapodások módosítására.

37. Javaslat a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatására 2014. évi támogatása” címen előirányzott felújítási támogatások kapcsán szükséges döntésekre.

38. Javaslat a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatására” vonatkozó támogatási szerződés módosítására.

39. Javaslat a „Széll Kálmán tér rekonstrukciója” és a „Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése” tárgyú fejlesztésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára.

40. Javaslat a 2013. évi Széll Kálmán tér fejlesztéséhez kapcsolódó támogatási szerződés módosítására.

41. Javaslat a „Kőbányai ’Kis-Pongrác’ lakótelep szociális célú városrehabilitációja” c. projekt támogatási szerződése 3. sz. módosításának jóváhagyására.

42. Javaslat a BKSZT és BKISZ projektekkel kapcsolatos döntések meghozatalára.

43. Javaslat „A Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” című projekt támogatási szerződésének 20. számú módosítására és engedélyokiratának 14. számú módosítására.

44. Javaslat a BVK HOLDING Zrt. 2014. évi üzleti tervének és közbeszerzési tervének elfogadására.

45. Javaslat a vis maior beszámoló benyújtására meghatározott határidő 24 hónapra történő módosítására.

46. Javaslat az FCSM Zrt.-vel kötendő 2015. évi megállapodások megkötésére.

47. Javaslat a 2014. évi Építészeti Értékvédelmi Támogatás pályázatának elbírálására.

48. Javaslat a BUDAPEST BOX 2014. építészeti-dizájn pályázat kiírására.

49. Javaslat a BFVT Kft. 2014. évi éves közszolgáltatási szerződésének 1. számú módosítására.

50. Javaslat a 2013. évi Műemléki Keret pályázat Budapest VIII. kerület, József körút 11. és Budapest XVI. kerület, Rózsalevél utca 46. megállapodásainak határidő-módosítására.

51. Javaslat a TÉR_KÖZ Városrehabilitációs Pályázaton támogatást elnyert projektek támogatási szerződéseinek és megkötésre került támogatási szerződés módosítás jóváhagyására.

52. Javaslat a TÁMASZ Alapítvány és a HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány 2013. évi közhasznúsági jelentésének és beszámolójának tudomásulvételére.

53. Javaslat az egyes egészségügyi intézményeknek nyújtott támogatások felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolók elfogadására.

54. Beszámoló a Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2013. évi működéséről.

55. Javaslat a Budapest XIV. kerület, 31643 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 1145 Budapest, Mexikói út 59-60. szám alatt lévő ingatlanon integrált játszótér létrehozásáról szóló együttműködési megállapodás jóváhagyására.

56. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

A napirend 1. pontja: Javaslat a Budapesti Városigazgatósági Koncepció alapelveinek meghatározására, a városüzemeltetési feladatok ellátásának rendszerére irányuló előzetes döntések meghozatalára.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1282/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a Budapesti Városigazgatósági Koncepció alapelveinek meghatározására, a városüzemeltetési feladatok ellátásának rendszerére irányuló előzetes döntések meghozatalára” című előterjesztést nyílt ülésen tárgyalja meg.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1283/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Városigazgatósági Koncepció alapelveiként rögzíti az alábbiakat:

a) a jelenleg BVK HOLDING Zrt.-be apportált cégek felett hatékony holding létrehozása a városüzemeltetési társaságok rendszerének, szabályozásának felülvizsgálata eredményeként;

b) a jelenleg önállóan működő BKK Zrt., BKV Zrt. és a BKK-ból külön társaságként kiváló BKK Közút Zrt. feletti irányítási és felügyeleti jogok gyakorlásának hatékonyabbá tétele az egyes tulajdonosi jogok gyakorlásának megbízással történő átengedése útján;

c) az új városüzemeltetési holding feladatainak kiterjesztése az ún. „vegyes”, nem kizárólagosan önkormányzati tulajdonú városüzemeltetési társaságokra (FV Zrt., FCSM Zrt., BDK Kft.) a fővárost megillető egyes tulajdonosi jogok gyakorlásának megbízással történő átengedése útján.

Határidő: 2015. április 30.

Felelős: Tarlós István

1284/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

A BVK HOLDING Zrt. egyedüli részvényeseként a BVK HOLDING Zrt. elnevezését Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaságra változtatja és módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint, egyidejűleg dönt a Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak 2015. január 15-től a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről.

Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokat magában foglaló alapszabály aláírására.

Határidő: 2015. január 15.

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 46/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1285/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- Szarvas Ferencet a BVK HOLDING Zrt. vezérigazgatói tisztségéből visszahívja és vezérigazgatói munkaviszonyát az Mt. 64. § (1) bek. a) pontja alapján közös megegyezéssel megszünteti 2015. január 14. napjával. Felkéri a főpolgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: 2015. január 14.

Felelős: Tarlós István

1286/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

a) dr. Nagy Márta elnököt,

b) dr. Szemenyei Lászlót,

c) Szarvas Ferencet,

d) Váczi Árpádot,

e) Lenk Gézát, mint a BVK HOLDING Zrt. igazgatóságának tagjait igazgatósági tagi tisztségükből visszahívja 2015. január 14. napjával. Felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2015. január 14.

Felelős: Tarlós István

1287/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

a) dr. Lóránt Zoltán elnököt,

b) Alexa Györgyöt,

c) Horváth Gábort,

d) Hutiray Gyulát,

e) Kredits Ferencet,

mint a BVK HOLDING Zrt. felügyelőbizottságának tagjait felügyelőbizottsági tagi tisztségükből visszahívja 2015. január 14. napjával. Felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2015. január 14.

Felelős: Tarlós István

1288/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva megválasztja dr. Bán Tamást 2015. január 15. napjától határozatlan időre a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. vezérigazgatójának munkaszerződéssel, bruttó havi 1 600 000 Ft díjazással, éves bruttó alapbére 15%-ának megfelelő prémium megállapításának lehetősége mellett. Felkéri a főpolgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: 2015. január 15.

Felelős: Tarlós István

1289/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- dr. Bán Tamást a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. igazgatósága elnökének, egyben tagjának megválasztja 2015. január 15. napjával, bruttó havi 500 000 Ft díjazással. Felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2015. január 15.

Felelős: Tarlós István

1290/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A C. épület, cégjegyzékszám: 01-09-867785, kamarai nyilvántartási szám: 002387, személyében felelős könyvvizsgálónak: Baumgartner Ferencet, könyvvizsgálói engedély szám: 002955, adóazonosító jele: 8348873694, anyja neve.: Szajki Margit, születési hely, idő: Körmend, 1962. július 9., lakóhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22., helyettes könyvvizsgálónak: Jasper Zsuzsannát, könyvvizsgálói engedély száma: 001288, adóazonosító jele: 8345273408, anyja neve: Torma Margit, születési hely, idő: Budapest, 1961. július 14., lakóhely: 2030 Érd, Fenyőfa u. 77.) a könyvvizsgáló kiválasztására lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként 2014. augusztus 19-én történt szerződéskötés napjától 2016. június 30. napjáig terjedő időtartamra az alábbi díjazás mellett: 2014. évre vonatkozóan 1 956 000 Ft + áfa, 2015. évre vonatkozóan 1 956 000 Ft + áfa.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1291/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. vezetői javadalmazási szabályzatát az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, ezzel egyidejűleg a 167/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott és a 867/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozattal módosított vezetői javadalmazási szabályzatot hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2015. január 15.

Felelős: Tarlós István

1292/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Az 1809/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott és többször módosított bérpolitikai irányelvek 1. és 2. sz. mellékletét az előterjesztés 6. sz. mellékletének megfelelően módosítja.

Határidő: 2015. január 15.

Felelős: Tarlós István

1293/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a városigazgató útján gondoskodjon a Városigazgatósági Koncepció megvalósításához szükséges szervezeti, személyi, jogi és pénzügyi feltételeinek előkészítéséről.

Határidő: 2015. április 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Javaslat a Közlekedésszervezési Koncepció alapelveinek meghatározására, a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. funkciói és feladatai ellátásának felülvizsgálatára. (Kapcsolódva a Városigazgatósági Koncepcióra irányuló előterjesztéshez.)

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1294/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Közlekedésszervezési Koncepció alapelveiként rögzíti az alábbiakat:

a) A BKK Zrt. és a főváros közötti, a BKV Zrt. társasági részesedéséhez kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorlására irányuló megbízási szerződés megszüntetése, a BKK Zrt. a BKV Zrt. feletti egyes tulajdonosi irányítási, utasításadási jogainak megszüntetésével, a BKV Zrt. belső szolgáltatóként történő megbízása feltételeinek megteremtése mellett.

b) a BKK Zrt. és a BKK Közút Zrt. (BKK-ról való leválását követően) Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt.-be való integrálásának biztosítása a főváros egyes tulajdonosi jogai gyakorlásának a Városigazgatóság Zrt. részére megbízással történő átengedése útján.

c) A BKV Zrt. feletti közgyűlési tulajdonosi kompetencia megtartása mellett a feladatok és tulajdonosi, ellenőrzési jogok telepítésekor figyelemmel kell lenni a közlekedésszervező (BKK Zrt.) által közvetlenül kiválasztott belső szolgáltató (BKV Zrt.) megbízására vonatkozó szabályozásra, a szabályozás uniós versenyjogi és hazai jogszabályi feltételeinek biztosítására, a közlekedési irányelveknek való megfelelésre.

d) Budapest főváros integrált közlekedési rendszerének működtetése céljából az egyes közlekedésszervezési feladatoknak továbbra is a BKK Zrt. által történő ellátása, míg a közútkezelői feladatoknak a BKK Közút Zrt. közvetlen megbízása útján történő ellátása, a BKK Közút Zrt. önálló gazdasági társaságként történő működtetése.

e) A BKK Zrt. fejlesztési és projektmenedzsment feladatainak felülvizsgálatával az egyes előkészítői, lebonyolítói, megvalósítói feladatok racionális vagy az alapfeladathoz kapcsolt megosztása a Főpolgármesteri Hivatal, a BKK Zrt., a BKV Zrt., a BKK Közút Zrt. és az Enviroduna Kft. között.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1295/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a városigazgató közreműködésével gondoskodjon a Közlekedésszervezési Koncepció kidolgozása és megvalósítása körében a szükséges szervezeti, személyi, jogi és pénzügyi feltételek előkészítéséről.

Határidő: 2015. április 30.

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1296/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Közlekedésszervezési Koncepció alapelveiként rögzíti az alábbiakat:

a) A BKK Zrt. és a főváros közötti, a BKV Zrt. társasági részesedéséhez kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorlására irányuló megbízási szerződés megszüntetése, a BKK Zrt. a BKV Zrt. feletti egyes tulajdonosi irányítási, utasításadási jogainak megszüntetésével, a BKV Zrt. belső szolgáltatóként történő megbízása feltételeinek megteremtése mellett.

b) A BKK Zrt. és a BKK Közút Zrt. (BKK-ról való leválását követően) Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt.-be való integrálásának biztosítása a főváros egyes tulajdonosi jogai gyakorlásának a Városigazgatóság Zrt. részére megbízással történő átengedése útján.

c) A BKV Zrt. feletti közgyűlési tulajdonosi kompetencia megtartása mellett a feladatok és tulajdonosi, ellenőrzési jogok telepítésekor figyelemmel kell lenni a közlekedésszervező (BKK Zrt.) által közvetlenül kiválasztott belső szolgáltató (BKV Zrt.) megbízására vonatkozó szabályozásra, a szabályozás uniós versenyjogi és hazai jogszabályi feltételeinek biztosítására, a közlekedési irányelveknek való megfelelésre.

d) Budapest főváros integrált közlekedési rendszerének működtetése céljából az egyes közlekedésszervezési feladatoknak továbbra is a BKK Zrt. által történő ellátása, míg a közútkezelői feladatoknak a BKK Közút Zrt. közvetlen megbízása útján történő ellátása, a BKK Közút Zrt. önálló gazdasági társaságként történő működtetése.

e) A BKK Zrt. fejlesztési és projektmenedzsment feladatainak felülvizsgálatával az egyes előkészítői, lebonyolítói, megvalósítói feladatok racionális vagy az alapfeladathoz kapcsolt megosztása a Főpolgármesteri Hivatal, a BKK Zrt., a BKV Zrt., a BKK Közút Zrt. és az Enviroduna Kft. között.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

1297/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a városigazgató közreműködésével gondoskodjon a Közlekedésszervezési Koncepció kidolgozása és megvalósítása körében a szükséges szervezeti, személyi, jogi és pénzügyi feltételek előkészítéséről.

Határidő: 2015. április 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Javaslat kulturális kft.-k ügyvezetői álláshelyének pályáztatásával kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1298/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (3) bekezdése alapján a Budapest Bábszínház Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázat megjelentetése érdekében.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1299/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Munkáltatói jogkörében eljárva, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (3) bekezdése alapján a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázat megjelentetése érdekében.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1300/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Munkáltatói jogkörében eljárva, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (3) bekezdése alapján az Örkény István Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázat megjelentetése érdekében.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1301/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Munkáltatói jogkörében eljárva, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (3) bekezdése alapján a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázat megjelentetése érdekében.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1302/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Munkáltatói jogkörében eljárva, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (3) bekezdése alapján a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázat megjelentetése érdekében.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Tarlós István

1303/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (6) bekezdés e) pontjában előírtaknak megfelelően a Budapest Bábszínház Közhasznú Nonprofit Kft., a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft., az Örkény István Színház Nonprofit Kft., a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft., valamint a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságába a munkáltatói jogkör gyakorlójának képviselőjeként az alábbi két főt kéri fel:

- Hassay Zsófia fővárosi képviselő,

- Orbán Gyöngyi fővárosi képviselő.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1304/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (6) bekezdésében előírtaknak megfelelően felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a Budapest Bábszínház Közhasznú Nonprofit Kft., a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft., az Örkény István Színház Nonprofit Kft., a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. és a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottság felkérésére vonatkozó intézkedéseket.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1305/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (11) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy - amennyiben a pályázati eljárás 2015. január 31. napjáig nem zárul le - 2015. február 1-jétől az új ügyvezetővel történő jogviszony létesítéséig a jelenlegi ügyvezetőt, Meczner Jánost bízza meg a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával.

Határidő: 2015. január 31.

Felelős: Tarlós István

1306/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (11) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy - amennyiben a pályázati eljárás 2015. január 31. napjáig nem zárul le - 2015. február 1-jétől az új ügyvezetővel történő jogviszony létesítéséig a jelenlegi ügyvezetőt, Novák Jánost bízza meg a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával.

Határidő: 2015. január 31.

Felelős: Tarlós István

1307/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (11) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy - amennyiben a pályázati eljárás 2015. január 31. napjáig nem zárul le - 2015. február 1-jétől az új ügyvezetővel történő jogviszony létesítéséig a jelenlegi ügyvezetőt, Mácsai Pált bízza meg az Örkény István Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával.

Határidő: 2015. január 31.

Felelős: Tarlós István

1308/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (11) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy - amennyiben a pályázati eljárás 2015. január 31. napjáig nem zárul le - 2015. február 1-jétől az új ügyvezetővel történő jogviszony létesítéséig a jelenlegi ügyvezetőt, Bán Teodórát bízza meg a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával.

Határidő: 2015. január 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat a Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására, valamint a Budapest Ösztöndíj Programhoz kapcsolódó döntések meghozatalára.

Előterjesztő: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 47/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1309/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

előzetes kötelezettséget vállal az előző évekhez hasonlóan a 2015. évi költségvetésben is a Budapest Ösztöndíj Program 10 000 E Ft összegű pénzügyi fedezetének a „888001 Választott tisztségviselők” cím személyi juttatások előirányzatán történő biztosítására.

Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1310/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal a Budapest Ösztöndíj Programmal kapcsolatos, pályázati feltételként meghatározott, szakdolgozat tárgyaként választható átfogó témaköröket.

1311/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Kiírja az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal a Budapest Ösztöndíj Programmal kapcsolatos pályázatot és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak közzétételéről.

Határidő: 2015. január 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzata és Lendva Község Önkormányzata között.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1312/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

egyetért és jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és Lendva Község Önkormányzata között 2014. augusztus 30-án megkötött együttműködési megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 6. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó gazdasági és ellátási feladatok, valamint adóigazgatási feladatokkal kapcsolatos 2015-2017. évi kötelezettségvállalásra.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1313/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy a Hivatal gazdasági és ellátási feladataihoz szükséges beszerzési és közbeszerzési eljárások lebonyolításához a fedezetet a „710301 Gazdasági és ellátási feladatok” címen, a dologi kiadási előirányzaton:

- 2015. évre 132 550 E Ft + áfa összegben;

- 2016. évre 132 550 E Ft + áfa összegben és

- 2017. évre 114 550 E Ft + áfa összegben a mindenkori éves költségvetésben biztosítja.

Határidő: a 2015., 2016. és 2017. évi költségvetés készítése

Felelős: Tarlós István

1314/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy az adóigazgatási feladatokhoz szükséges beszerzési és közbeszerzési eljárások lebonyolításához a fedezetet a „712503 Adóigazgatási feladatokra” címen, a dologi kiadási előirányzaton:

- 2015. évre 42 000 E Ft + áfa összegben;

- 2016. évre 42 000 E Ft + áfa összegben és

- 2017. évre 42 000 E Ft + áfa összegben a mindenkori éves költségvetésben biztosítja.

Határidő: a 2015., 2016. és 2017. évi költségvetés készítése

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat önkormányzati rendelet megalkotására, továbbá előzetes kötelezettségvállalásra a Fővárosi Önkormányzat köztisztviselői 2015. évi illetménykiegészítéséhez és 2015. évi illetményeltérítéséhez szükséges előirányzat biztosítására, továbbá területfejlesztési feladatokhoz szükséges humán erőforrás biztosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Sárádi Kálmánné dr.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 48/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendeletét a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékéről az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1315/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

előzetes kötelezettséget vállal

- a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői 2015. évi illetménykiegészítésének biztosítására a 2015. évi költségvetésben a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatán 680 028 E Ft összegben (ebből: személyi juttatások 535 455 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 144 573 E Ft), valamint a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatán 97 028 E Ft összegben (ebből: személyi juttatás 76 400 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 20 628 E Ft), melyhez a fedezet az éves költségvetési javaslatba 2014. évi szinten tervezett rendszeres személyi juttatás előirányzaton belül betervezésre került, így 2015. évre többletforrás biztosítására nincs szükség;

- a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság köztisztviselői 2015. évi illetménykiegészítésének biztosítására a 2015. évi költségvetésben a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatási és kiadási előirányzatán 175 229 E Ft összegben (ebből: személyi juttatás címén 137 976 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 37 253 E Ft), melyhez a fedezet az éves költségvetési javaslatba 2014. évi szinten került tervezésre, így 2015. évre többletforrás biztosítására nincs szükség.

Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1316/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Előzetes kötelezettséget vállal

- a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői 2015. évi illetményeltérítésének a Kttv. 133. § (3) bekezdése alapján történő biztosítására a 2015. évi költségvetésben a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatán 325 502 E Ft összegben (ebből: személyi juttatás 256 301 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 69 201 E Ft), valamint a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatán 37 977 E Ft összegben (ebből: személyi juttatás 29 903 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 8 074 E Ft), melyhez a fedezet az éves költségvetési rendeletekben betervezésre került, így 2015. évre - a korábbi évekhez képest - többletforrás biztosítására nincs szükség.

- a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság köztisztviselői 2015. évi illetményeltérítésének biztosítására a 2015. évi költségvetésben a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatási és kiadási előirányzatán 13 782 E Ft összegben (ebből: személyi juttatás címén 10 852 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 2 930 E Ft), melyhez a fedezet az éves költségvetési javaslatba 2014. évi szinten került tervezésre, így 2015. évre többletforrás biztosítására nincs szükség.

Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1317/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Előzetes kötelezettséget vállal a KMOP pályázat által támogatott és az 1211/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott három Tematikus Fejlesztési Program kidolgozásában, az ugyancsak támogatott területfejlesztési dokumentumok készítésében, koordinálásában, valamint az 1212/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozat alapján gazdaságélénkítés, munkahelyteremtés témakörben egy további Tematikus Fejlesztési Program egyeztetési folyamatának megkezdéséről szóló határozat alapján a területfejlesztési szakmai feladatok maradéktalan és megfelelő színvonalon történő ellátása érdekében a Városépítési Főosztály Városfejlesztési Csoport 4 fő köztisztviselői álláshelye határozott időre szóló időtartamának 2015. szeptember 30. napjáig történő meghosszabbítására, melynek fedezetét, mint egyszeri többletforrásigényt a 2015. év kilenc hónapjára (2015. január 1-jétől 2015. szeptember 30-ig) a 2015. évi költségvetésben az „Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatán, 710901 címkódon 14 691 E Ft összegben (ebből: személyi juttatás 11 600 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 3 091 E Ft), a 710902 címkódon 2 319 E Ft összegben (ebből: személyi juttatás 1 750 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 569 E Ft) biztosítja.

Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 12/2014. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 49/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendeletét a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 12/2014. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 9. pontja: Javaslat 2015. évi folyószámla-hitelkeret jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1318/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évben a tárgyévi gazdálkodásához legfeljebb 25 000 M Ft folyószámlahitelt vesz igénybe.

1319/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal, hogy a 2015. évi folyószámlahitel igénybevételének és visszafizetésének időtartama alatt annak költségeit a 2015. évi költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve a költségvetési előirányzat-módosítások során figyelembe veszi.

Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezésekor, illetve folyamatosan a 2015. év során

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: BFVK Zrt. 2014. évi éves szerződés 2. számú módosítása.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1320/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. §-a alapján jóváhagyja és megköti a BFVK Zrt. 2014. évi éves közszolgáltatási szerződésének 2. számú módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1321/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

A Nova Papír Papíripari Zrt. 115 db „A” sorozatú törzsrészvény értékesítéséből származó bevétellel, 726 E Ft-tal megemeli a „851901 Részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek” cím bevételi, azon belül a felhalmozási bevételek (részesedések értékesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó bevételek) előirányzatát, és megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

A napirend 11. pontja: Budapest V., Váci utca 36. szám alatt található ingatlan elővásárlási jog gyakorlása.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1322/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 42. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Közgyűlés saját hatásköréből a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében a Gazdasági Bizottságra átruházott, a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó hatáskörét.

1323/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a 2014. október 7. napján kelt adásvételi szerződés alapján a Budapest V., Váci utca 36. szám alatt található alábbi ingatlanok:

Sorszám Helyrajzi szám Megnevezés Terület Vételár (Ft)
1. 23996/0/A/1 hrsz. üzlethelyiség 1621 m2 463 944 789
2. 23996/0/A/2 hrsz. raktár 6 m2 1 717 254
3. 23996/0/A/4 hrsz. raktár 45 m2 12 879 405
4. 23996/0/A/5 hrsz. üzlethelyiség 453 m2 129 652 677
5. 23996/0/A/6 hrsz. raktár 67 m2 19 176 003
6. 23996/0/A/7 hrsz. egyéb helyiség 4 m2 1 144 838
7. 23996/0/A/8 hrsz. raktár 6 m2 1 717 254
8. 23996/0/A/9 hrsz. üzlethelyiség 50 m2 14 310 450
9. 23996/0/A/10 hrsz. üzlethelyiség 20 m2 5 724 180
10. 23996/0/A/11 hrsz. raktár 6 m2 1 717 254
11. 23996/0/A/12 hrsz. üzlethelyiség 62 m2 17 744 958
12. 23996/0/A/13 hrsz. raktár 7 m2 2 003 463
13. 23996/0/A/14 hrsz. lakás 31 m2 8 872 479
14. 23996/0/A/15 hrsz. iroda 336 m2 96 166 224
15. 23996/0/A/16 hrsz. iroda 34 m2 9 731 106
16. 23996/0/A/17 hrsz. lakás 42 m2 12 020 778
17. 23996/0/A/18 hrsz. iroda 1334 m2 381 802 806
18. 23996/0/A/19 hrsz. lakás 276 m2 78 993 684
19. 23996/0/A/20 hrsz. iroda 352 m2 100 745 568
20. 23996/0/A/21 hrsz. iroda 494 m2 141 387 246
21. 23996/0/A/22 hrsz. iroda 203 m2 58 100 427
22. 23996/0/A/23 hrsz. iroda 621 m2 177 735 789
23. 23996/0/A/24 hrsz. lakás 65 m2 18 603 585
24. 23996/0/A/25 hrsz. lakás 78 m2 22 324 302
25. 23996/0/A/26 hrsz. lakás 55 m2 15 741 495
26. 23996/0/A/27 hrsz. iroda 487 m2 139 381 773
27. 23996/0/A/28 hrsz. lakás 205 m2 58 672 845
28. 23996/0/A/29 hrsz. iroda 171 m2 48 941 739
29. 23996/0/A/30 hrsz. raktár 25 m2 7 155 225
30. 23996/0/A/31 hrsz. lakás 79 m2 22 610 511
31. 23996/0/A/32 hrsz. egyéb helyiség 3 m2 858 627
32. 23996/0/A/33 hrsz. raktár 38 m2 10 875 942
33. 23996/0/A/34 hrsz. lakás 135 m2 38 638 215
34. 23996/0/A/35 hrsz. egyéb helyiség 46 m2 13 165 614
35. 23996/0/A/36 hrsz. egyéb helyiség 42 m2 12 020 778
36. 23996/0/A/37 hrsz. raktár 13 m2 3 720 717

mindösszesen 2 150 000 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Javaslat megállapodás megkötésére a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel - a Ludovika tér fenntartására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1324/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel a megállapodást a Ludovika tér fenntartására az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1325/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 42. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet 10. § (2) bekezdésében átruházott hatáskörét.

1326/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárulást ad az előterjesztéshez 1. sz. mellékletként csatolt megállapodás szerint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem számára a Budapest VIII. kerület, Ludovika tér (36179 hrsz. Park) fenntartásával kapcsolatos fővárosi feladatnak a rögzített feltételek szerint az egyetem által történő ellátásához, valamint a közterület-használatához.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat a Budapest XXII. kerület Budafok Belváros vasútállomás fővárosi helyi védelmének megszüntetésére.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 50/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1327/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

a) tekintettel arra, hogy az állomásépület védettségének megszüntetése a Kelenföld (kiz.)-Százhalombatta (bez.) vasútvonalszakasz korszerűsítése miatt nemzetgazdasági érdek miatt szükséges, ezért Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat polgármesterének az előterjesztés 3.2. sz. mellékleteként csatolt véleményében foglaltakkal egyetértve javasolja, hogy az épület bontásának és az új épület építésének engedélyezése egy időpontban történjen;

b) tudomásul veszi a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. nyilatkozatában foglaltakat (az előterjesztés 3.4. sz. melléklete), és az ebben foglaltak elősegítése érdekében kéri, hogy a tervezés és az újraépítés során az örökségvédelmi szempontok érvényesítésének biztosítására a Főpolgármesteri Hivatallal egyeztetés történjen.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az érintetteket értesítse.

Határidő: 2015. január 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Javaslat a FÁNK Pannon Park projekt előkészítésével kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs,

Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1328/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata és a Belügyminisztérium között 2013. december 6-án létrejött támogatási megállapodás Belügyminisztérium általi azonnali hatályú felmondása miatt esedékessé váló támogatás és annak kamatai (összesen 216 704 E Ft) visszafizetése miatt a „FÁNK területbővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése” feladat előirányzatára - annak érdekében, hogy a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás fedezete biztosított legyen - a „930001 Általános tartalék” cím előirányzatáról 198 614 E Ft-ot biztosít azzal a feltétellel, hogy amennyiben a 2015. évben a Belügyminisztérium által várhatóan biztosításra kerülő állami támogatás a Fővárosi Önkormányzat számlájára megérkezik, az a „930001 Általános tartalék” cím előirányzatára visszapótlásra kerül.

1329/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

A támogatás visszafizetése érdekében csökkenti az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási előirányzatán belül a „FÁNK területbővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése” feladatot, ezen belül céljelleggel támogatott intézményi beruházás 198 614 E Ft-tal, továbbá csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1 386 E Ft-tal, egyidejűleg 200 000 E Ft összeggel megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

A kamat visszafizetése érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 16 704 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

A „FÁNK területbővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése” feladat 2015. évi folytatása és a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás fedezeteként szükséges forrás biztosítása érdekében 198 614 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t.

A feladat összköltsége változatlanul 381 000 E Ft (ebből önkormányzati támogatás: 300 000 E Ft, intézményi saját forrás: 81 000 E Ft). Az önkormányzati költségvetésben a 2013. évi tény 8 021 E Ft, 2014. évi előirányzata 93 365 E Ft-ra, a 2015. évi üteme 198 614 E Ft-ra változik.

1330/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (1) bekezdés c.) pontja értelmében jóváhagyja a 6719 egyedi azonosító számú, a „FÁNK területbővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése” tárgyú megvalósíthatósági tanulmányterv-készítési engedélyokmány 2. számú módosítását az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 20 napon belül

Felelős: Tarlós István

1331/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a Budapest Főváros Önkormányzata és a Belügyminisztérium között 2013. december 6-án létrejött támogatási megállapodás Belügyminisztérium általi azonnali hatályú felmondása miatt esedékessé váló 200 000 E Ft támogatás és 16 704 E Ft kamat azonnali átutalására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat az 5946 azonosító számú „Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása” megnevezésű engedélyokirat lezárására és a 900 millió Ft-os támogatási összeg visszafizetésére.

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1332/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a „Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása” megnevezésű, az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti 005946 azonosító számú, 872,711 M Ft összköltségű engedélyokiratot, illetve feladatot lezárja.

A feladatra 2014. december 31-ig felhasznált összeg összesen 5,834 M Ft, maradvány 866,877 M Ft.

A „Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása” feladat 866,877 M Ft összegű maradványát a Belügyminisztérium részére történő visszafizetésre használja fel.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1333/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és a Belügyminisztérium között 2009. november 12-én létrejött támogatási megállapodás Belügyminisztérium általi azonnali hatályú felmondása miatt esedékessé váló 900 000 E Ft támogatás visszafizetése miatt csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása feladatot 866 877 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati beruházások: 682 580 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 184 297 E Ft), valamint a „918501 Állammal szemben folyamatban lévő elszámolásokra képzett céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 33 123 E Ft-tal, egyidejűleg 900 000 E Ft összeggel megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

1334/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a Budapest Főváros Önkormányzata és a Belügyminisztérium között létrejött támogatási megállapodás Belügyminisztérium általi azonnali hatályú felmondása miatt esedékessé váló 900 000 E Ft támogatás azonnali átutalására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat az „SZ” jelű (szabadidősport) Fővárosi Önkormányzat sportágazati pályázat kedvezményezettjeinek támogatására és a 2013. évi pályázat rendezésére.

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1335/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a 2014. évi „841301 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére az „SZ” jelű - a budapesti sportegyesületek szabadidősport tevékenységének támogatására - pályázat, az előterjesztés 2. számú mellékletében megjelölt kedvezményezettjeinek támogatását összesen 15 000 E Ft értékben.

1336/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt kedvezményezettekkel az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti támogatási megállapodásokat, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1337/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az 1528/2013. (IX. 3.) Főv. Kgy. határozatot akként, hogy a 2. számú mellékletének 68. sor szerinti - a Gerecse Sziklamászó Sportegyesület részére jóváhagyott - 100 E Ft összegű támogatását visszavonja, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a döntéssel érintett szervezet tájékoztatásáról.

Határidő: 25 nap

Felelős: Tarlós István

1338/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

A 2013. évben biztosított, majd visszavont 100 E Ft összegű támogatás előirányzat-rendezése érdekében csökkenti a „841301 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát.

A napirend 17. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 51/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 18. pontja: Javaslat a Budapest IV., Baross u. 100. sz. alatti Idősek Otthona, valamint a Budapest XIII., Dózsa György út 152. sz. alatti BMSZKI alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1339/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 636/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozatot.

1340/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1047 Budapest IV., Baross u. 100. sz. alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 2/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 2/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1341/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei 1134 Budapest XIII., Dózsa György út 152. sz. alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 5/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 5/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1342/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Baross u.” intézmény költségvetésében 2015. január 1-jétől az étkeztetés és házi segítségnyújtás feladatokhoz biztosított 1 fő szakdolgozói létszám nem kerül megtervezésre, így a létszámkeret 138 főről 137 főre változik (ebből szakdolgozó 85 fő, intézményüzemeltető 52 fő). Továbbá a „210201 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Baross u.” intézmény költségvetéséből 2015. január 1-jétől az étkeztetés és házi segítségnyújtás feladatok ellátásához biztosított 1 fő szakdolgozó foglalkoztatásához szükséges 2 267 E Ft támogatás nem kerül megtervezésre (a 2 267 E Ft-ból személyi juttatás 1 770 E Ft, a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 447 E Ft, a dologi kiadás 50 E Ft).

Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezésével egyidejűleg

Felelős: Tarlós István

1343/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” költségvetésében 2015. január 1-jétől a családsegítés feladathoz biztosított 1 fő szakdolgozói létszám nem kerül megtervezésre, így az intézmény létszámkerete 548 főről 547 főre változik (ebből szakdolgozó 482 fő, intézményüzemeltető 65 fő). Továbbá a „212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” költségvetéséből 2015. január 1-jétől a családsegítés feladathoz biztosított 1 fő szakdolgozó foglalkoztatásához szükséges 2 267 E Ft támogatás nem kerül megtervezésre (a 2 267 E Ft-ból személyi juttatás 1 770 E Ft, a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 447 E Ft, a dologi kiadás 50 E Ft).

Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezésével egyidejűleg

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat a Földművelésügyi Minisztérium fenntartásában álló Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskolával kötendő, az intézmény köznevelési feladatainak ellátását szolgáló vagyonelemekre ingyenes vagyonkezelői jogot biztosító szerződés jóváhagyására.

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1344/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 63/2014. (I. 29.) Főv. Kgy. határozatot, egyidejűleg jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola közötti, a köznevelési intézmény feladatellátásához szükséges fővárosi tulajdonban álló vagyonelemek vagyonkezelésbe adásáról szóló szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

1345/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola közötti, a köznevelési intézmény feladatellátásához szükséges fővárosi tulajdonban álló járművek üzembentartói jogának átruházásáról szóló szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola közötti vagyonkezelési szerződés megkötését követően az üzembentartói szerződés aláírására.

Határidő: a vagyonkezelési szerződés aláírását követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő, az oktatási ágazathoz alapított gazdasági szervezetek alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1346/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Mozaik Gazdasági Szervezet (1011 Budapest, Ponty u. 1-3.) alapító okiratát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1347/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1055/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozatot és módosítja a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.) alapító okiratát az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése iránti intézkedésre.

Határidő: a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1348/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kollégiumok Gazdasági Szervezete (1149 Budapest, Mogyoródi út 21.) alapító okiratát az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1349/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.) alapító okiratát az előterjesztés 11. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 12. számú melléklete szerinti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1350/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet (1133 Budapest, Vág utca 12-14.) alapító okiratát az előterjesztés 14. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 15. számú melléklete szerinti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat a „842301 Szemünk fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja” címkódon a kifizetésekhez szükséges előirányzatok biztosítására.

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1351/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és a „CAMINUS” Energiaracionalizálási Szolgáltató és Fővállalkozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kötött, egyes köznevelési intézmények fűtés- és világításkorszerűsítését biztosító vállalkozási és bérleti szerződések teljesítéséhez - Budapest Főváros Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között létrejött vagyonkezelési szerződések alapján a két fél és a Caminus Zrt. által kötendő, az egyes köznevelési intézmények fűtés- és világításkorszerűsítését biztosító vállalkozási és bérleti szerződések a szerződő fél személyének megváltozását rögzítő háromoldalú szerződésmódosítás hatálybalépéséig - biztosítja a szükséges fedezetet.

1352/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

A szükséges fedezet megelőlegezése érdekében 7 044 E Ft-tal csökkenti a „841601 Megszűnt intézmények kiadásai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „842301 Szemünk fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

A napirend 22. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyes köznevelési feladatot ellátó ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1353/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 8. §-a alapján úgy dönt, hogy a köznevelési feladatellátás megszűnésére tekintettel kivonja a Kollégiumok Gazdasági Szervezete használatából, és ezzel egyidejűleg forgalomképessé nyilvánítja a 2818/1 helyrajzi számú, 32147/33101 tulajdoni hányadban a Fővárosi Önkormányzat, 954/33101 tulajdoni hányadban a Magyar Államvasutak Zrt. (MÁV) tulajdonában álló, természetben Budapest XI., Rimaszombati út 2-4. szám alatti ingatlannak a korábban a Deák Ferenc Középiskolai Kollégium használatában állt 7398 m2 összes szintterülettel rendelkező épületszárnyát, és további üzemeltetésre és hasznosításra átadja a BFVK Zrt. részére.

Határidő: a Kollégiumok Gazdasági Szervezete alapító okirat módosításának hatálybalépése, a BFVK Zrt. részére történő átadás esetében a közszolgáltatási szerződés megkötése

Felelős: Tarlós István

1354/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul ahhoz, hogy a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete a 2818/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon lévő konyhai épületszárnyat a Kollégiumok Gazdasági Szervezetétől könyv szerinti értéken történő átvezetéssel átvegye.

Határidő: 2015. január 1.

Felelős: Tarlós István

1355/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 8. §-a alapján kivonja a BFVK Zrt. használatából a Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály mint a vagyongazdálkodásért felelős szervezeti egység vagyongazdai körébe vonja, és ezzel egyidejűleg korlátozottan forgalomképessé nyilvánítja a 4126/12 helyrajzi számú, természetben Budapest XI., Egry József utca 3. szám alatt lévő ingatlannak a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanrészét, és további üzemeltetésre átadja a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete részére.

Határidő: a BFVK Zrt. használatából történő kivonás esetében a közszolgáltatási szerződés megkötése, a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete részére történő átadás esetében a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete alapító okirat módosításának hatálybalépése

Felelős: Tarlós István

1356/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az Újbudai Széchenyi István Gimnázium új székhelyen való elhelyezése érdekében feladatellátásra alkalmassá teszi a Budapest XI., Egry József utca 3. szám alatti ingatlannak a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló részét.

Határidő: 2015. augusztus 31.

Felelős: Tarlós István

1357/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítás” feladatot 113 000 E Ft-tal (a kiadásból: önkormányzati beruházások 88 976 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 24 024 E Ft), ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t.

A „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítás” feladat 2015. évi ütemét csökkenti 19 500 E Ft-tal (ebből önkormányzati beruházások 15 354 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 4 146 E Ft). Ezzel a feladat megszűnik.

Továbbá tervbe veszi a „390101 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási előirányzaton a „Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítása épület részleges felújításával” feladatot 132 500 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítás: 104 331 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 28 169 E Ft). A feladat összköltsége, egyben 2015. évi üteme 132 500 E Ft.

1358/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva jóváhagyja a „Széchenyi István Gimnázium új székhely kialakítása épület részleges felújításával” feladat „7010” azonosítójú engedélyokiratát az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat soron kívüli aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1359/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a BFVK Zrt. 2015. évi éves közszolgáltatási szerződése az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően kerüljön megkötésre.

Határidő: a BFVK Zrt. 2015. évi közszolgáltatási szerződésének megkötése

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona intézményvezetői álláshelyének pályáztatására.

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1360/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva, a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására pályázatot ír ki 5 év határozott időtartamra az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás közzététele érdekében.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1361/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)-(10) bekezdéseiben előírtaknak megfelelően a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba az alábbi szakembereket kéri fel:

- Skultéti József, a Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály, Szociálpolitikai és Egészségügyi Osztály osztályvezetője;

- Dikter Tiborné, a Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesületének budapesti elnöke;

- Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5.) Közalkalmazotti Tanácsának delegáltja.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1362/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy havi bruttó 150 000 Ft illetményen felüli juttatás mellett kerül sor a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására, 2014. december 31. napjától az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítési rendnek megfelelően az új intézményvezető munkába állásának napjáig.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat a stratégiai zajtérkép engedélyokiratának módosítására.

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1363/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

támogatja a „Zajvédelmi térkép” feladat módosított ütemezéssel, 2016. december 31-ig történő megvalósítását változatlan 120 000 E Ft összköltséggel. Jóváhagyja a feladat megvalósulási határidejének meghosszabbodásából adódó feladatátütemezést.

1364/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

A feladat átütemezése érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Zajvédelmi térkép” feladat 2015. évi ütemét 113 500 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a feladat 2016. évi ütemét.

A feladat 2015. évi üteme 150 E Ft-ra, a 2016. évi üteme 113 500 E Ft-ra változik. A feladat összköltsége változatlanul 120 000 E Ft.

1365/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. §-a alapján a „Zajvédelmi térkép” című projekt 006723 egyedi azonosító számú engedélyokirat 2. sz. módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat módosításának aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat a FOK Nonprofit Kft. végelszámolásával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára.

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1366/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal, hogy a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolásával kapcsolatban felmerülő költségek fedezetére a Budapest Főváros Önkormányzatának 2015. évi költségvetésében a „811401 FOK Nonprofit Kft.” címen egyszeri jelleggel 35 763 E Ft összegű támogatást biztosít utólagos elszámolási kötelezettséggel. Felkéri a főpolgármestert, hogy a végelszámolással kapcsolatban felmerülő költségek biztosításának feltételeit rendező megállapodást terjessze a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése elé.

Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezése, a megállapodás tekintetében a Fővárosi Közgyűlés decemberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

1367/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1366/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozatban megállapított támogatási összeg terhére a FOK Nonprofit Kft. dolgozói munkaviszonya megszüntetésének költségei és a végelszámolás első havi összegének fedezeteként 2015. január 15. napjáig 27 185 E Ft soron kívüli utalásáról intézkedjen.

Határidő: 2015. január 15.

Felelős: Tarlós István

1368/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1366/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozatban megállapított támogatási összeg terhére a 2015. február és 2015. december közötti időszakra vonatkozó, de legfeljebb a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzékből való törléséig a végelszámolási költségek fedezetére biztosított 8 578 E Ft részarányos utalásáról havonta intézkedjen.

Határidő: 2015. február 15.-2015. december 31. között minden hónap 15. napja

Felelős: Tarlós István

1369/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján jóváhagyja a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a végelszámoló közötti szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

1370/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata közfeladatai zavartalan biztosítása érdekében az iskolakapun kívüli programok szervezéséhez az informatikai hátteret biztosító, a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett SERVO rendszer és TROPHY rendszer, továbbá a köznevelési intézményekkel történő kapcsolattartást biztosító fokmail.hu domain név működtetését 2015. január 1. napjától a Főpolgármesteri Hivatal Informatikai Főosztálya látja el.

Határidő: 2015. január 1.

Felelős: Tarlós István

1371/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a 2013. évi CLXXVII. törvény 12. § (1) bekezdésére figyelemmel, a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Társaság) - (székhelye: 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 14.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-905626) - legfőbb szervének hatáskörében eljárva elhatározza a Társaságnak a Ptk. (2013. évi V. tv.) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködését.

1372/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-905626) (Társaság) legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítását az előterjesztés 6. számú mellékletét képező alapító okirat módosítás szerint, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 6. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 7. számú mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására, melyek szerint

- a Társaság új székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. sz., amely egyben a központi ügyintézés helye is, melyet a végelszámolás idejére a Fővárosi Önkormányzat a Társaság részére ingyenesen biztosít. (A jelenleg bejegyzett székhely az alapító okiratból törlésre kerül, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság jogosult bejegyzett székhelyeként az 1052 Budapest, Városház u. 9-11. sz. alatti, Budapest Főváros Önkormányzata 1/1 arányú ingatlan-nyilvántartási tulajdonában lévő 24357 helyrajzi számú ingatlant megjelölni, illetve a Cégbíróság, valamint a hatóságok felé bejelenteni.)

- a Társaság alapító okiratát kiegészíti a következővel: „Ctv. 9/F. § (6) bekezdése alapján a Társaság jogutód nélküli megszűnésekori vagyonát a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.) közfeladatainak ellátására kell fordítani”.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító fenti döntéseiről a Ptk. 3:109. § (4) bek. alapján a Társaság vezető tisztségviselőjét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1373/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9/A. § (4) bekezdésében előírtakra figyelemmel a Társaság iratanyagának maradandó részét a Fővárosi Levéltárban, az egyéb iratokat az iratrendezés után a Főpolgármesteri Hivatal irattárában kell elhelyezni. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a végelszámolót tájékoztassa.

Határidő: a végelszámolás kezdő időpontját követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1374/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. közötti, Budapest VIII. kerület, 36528/A-13 helyrajzi számú, természetben 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 14. fszt. 1., továbbá a Budapest VIII. kerület, 36528/A-7 helyrajzi számú, természetben 1088 Budapest, Puskin u. 22. szám alatti, társasházi ingatlanok használatba adása tárgyában létrejött szerződés megszüntetéséről szóló megállapodást az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megszüntető megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1375/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Tekintettel arra, hogy a társasházi ingatlanok használatba adása tárgyában létrejött szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre került és ezzel a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, Budapest VIII. kerület, 36528/A-13 helyrajzi számú, természetben 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 14. fszt. 1., továbbá a Budapest VIII. kerület, 36528/A-7 helyrajzi számú, természetben 1088 Budapest, Puskin u. 22. szám alatti, társasházi ingatlanok kikerültek a korlátozottan forgalomképes vagyoni körből, azokat további üzemeltetésre és hasznosításra a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. részére átadja, és felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. közötti 2015. évi éves közszolgáltatási szerződésben a fenti ingatlanok feltüntetésre kerüljenek.

Határidő: 2015. január 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1376/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

a főpolgármester javaslata alapján a „844702 Főpolgármesteri keret” cím terhére az alábbi államháztartáson kívüli szervezeteket támogatja:

Szervezet neve Támogatás célja Összeg
Szent Péter és Pál Apostol Médiaközpont Közhasznú Alapítvány Budapest-Gazdagréti Szent Angyalok Plébánián hitéleti televízió elindításának költségei céljára támogatás 2 000 E Ft
A Magyar Kézművességért Alapítvány A Néprajzi Múzeumban 2014. december 6.-2015. január 11. között megrendezésre kerülő 21. Betlehemi Jászol-kiállítás legjobb budapesti résztvevőinek díjazására, valamint a kiállítás anyagát bemutató album kiadásának költségeire támogatás 500 E Ft
Összesen: 2 500 E Ft

1377/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul, hogy az alábbi önkormányzatok részére forgótőke-rendezés céljából összesen 5004 E Ft átutalásra kerüljön:

- Fővárosi Lengyel Önkormányzat 111 E Ft;

- Fővárosi Görög Önkormányzat 20 E Ft;

- Szerb Fővárosi Önkormányzat 603 E Ft;

- Fővárosi Ruszin Önkormányzat 414 E Ft;

- Fővárosi Horvát Önkormányzat 328 E Ft;

- Fővárosi Német Önkormányzat 275 E Ft;

- Fővárosi Szlovák Önkormányzat 655 E Ft;

- Fővárosi Cigány Önkormányzat 1738 E Ft;

- Fővárosi Örmény Önkormányzat 529 E Ft;

- Fővárosi Román Önkormányzat 331 E Ft.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 52/2014. (XII. 1.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés - előterjesztői kiegészítéssel módosított - 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 27. pontja: Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztására.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1378/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés b) pontja alapján megbízza Bán Teodórát a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak ellátásával 2015. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, díjazás megállapítása nélkül. Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen az ügyvezetői megbízáshoz kapcsolódó megbízási szerződés kiadmányozásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1379/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Egyidejűleg, mint a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. alapítója és egyedüli tagja a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy Bán Teodóra, a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője egyúttal a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatait megbízási szerződéssel, díjazás nélkül ellássa.

Határidő: 2015. január 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Javaslat a Sörmanufaktúra.hu Kft. fellebbezésének elbírálására a főpolgármester FPH003/8017-2/2014. számú, a „Budapest” név használata iránti kérelmet elutasító határozata ellen.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1380/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 107. § (1) bekezdése alapján, mint másodfokú szerv, a Sörmanufaktúra.hu Kft. által benyújtott fellebbezés ügyében a főpolgármester FPH003/8017-2/2014. számú elsőfokú határozatát helybenhagyja, és meghozza az előterjesztés 4. számú mellékletében szereplő másodfokú határozatot. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat a „Városligeti Műjégpálya (Budapest XIV. ker., Olof Palme sétány 5.) hűtési rendszer kapacitásbővítésének kiviteli munkái” tárgyú uniós eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást lezáró döntésre.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1381/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Közbeszerzési Bizottságának a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 6. számú melléklet Közbeszerzési Bizottság alcím 6.1.5. pontjában meghatározott átruházott hatáskörét, és a „Városligeti Műjégpálya (Budapest XIV. ker., Olof Palme sétány 5.) hűtési rendszer kapacitásbővítésének kiviteli munkái” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a Közbeszerzési Bizottság 82/2014. (X. 6.) számú határozatát úgy módosítja, hogy a Miniszterelnökség eljárására vonatkozó Közbeszerzési Szabályossági Tanúsítványának kiadásával egyidejűleg:

- érvényessé nyilvánítja az alábbi ajánlattevő ajánlatát:

- EB Hungary Invest Kft. (1163 Budapest, Máté u. 8.) ajánlattevő.

Határidő: a Miniszterelnökség eljárására vonatkozó Közbeszerzési Szabályossági Tanúsítványának kézhezvételét követő 3 napon belül

Felelős: Tarlós István

1382/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Közbeszerzési Bizottságának a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 6. számú melléklet Közbeszerzési Bizottság alcím 6.1.5. pontjában meghatározott átruházott hatáskörét, és a „Városligeti Műjégpálya (Budapest XIV. ker., Olof Palme sétány 5.) hűtési rendszer kapacitásbővítésének kiviteli munkái” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a Közbeszerzési Bizottság 82/2014. (X. 6.) számú határozatát úgy módosítja, hogy a Miniszterelnökség eljárására vonatkozó Közbeszerzési Szabályossági Tanúsítványának kiadásával egyidejűleg:

- érvénytelenné nyilvánítja az alábbi ajánlattevők ajánlatát:

- Vitruvius Építő Kft. (1119 Budapest, Etele út 32/A ép. 10. em. 93.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján;

- ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.) és Constructor Domini Kft. (1118 Budapest, Ménesi út 39. I/3.) közös ajánlattevők ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján;

- Qplan Hűtéstechnikai Tervező és Szolgáltató Kft. (1037 Budapest, Csillaghegyi u. 43.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján.

Határidő: a Miniszterelnökség eljárására vonatkozó Közbeszerzési Szabályossági Tanúsítványának kézhezvételét követő 3 napon belül

Felelős: Tarlós István

1383/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Közbeszerzési Bizottságának a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 6. számú melléklet Közbeszerzési Bizottság alcím 6.1.6-7. pontjaiban meghatározott átruházott hatáskörét, és a „Városligeti Műjégpálya (Budapest XIV. ker., Olof Palme sétány 5.) hűtési rendszer kapacitásbővítésének kiviteli munkái” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a Közbeszerzési Bizottság 82/2014. (X. 6.) számú határozatát úgy módosítja, hogy a Miniszterelnökség eljárására vonatkozó Közbeszerzési Szabályossági Tanúsítványának kiadásával egyidejűleg:

A tárgyi közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és annak nyerteseként az EB Hungary Invest Kft. (1163 Budapest, Máté u. 8.) ajánlattevőt jelöli meg nettó 472 124 150 Ft-os ajánlati árral.

Határidő: a Miniszterelnökség eljárására vonatkozó Közbeszerzési Szabályossági Tanúsítványának kézhezvételét követő 3 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Javaslat a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria igazgatójának megbízására.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1384/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva 2014. november 27. napjától határozatlan időtartamra kinevezi Kaposi Dorkát (születési hely, idő: Budapest, 1983. 09. 03., anyja neve: Héger Ágnes) a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria (1052 Budapest, Deák Ferenc utca 17.) alkotóművészeti intézménybe művészettörténész-kiállításrendező munkakörbe és a közalkalmazotti kinevezésével egyidejűleg megbízza az intézmény magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatainak ellátásával, 2014. november 27. napjától 2019. november 26. napjáig terjedő határozott időtartamra, bruttó 250 000 Ft, azaz bruttó kettőszázötvenezer forint havi illetmény megállapításával.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1385/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a kinevezéshez és a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Sz. P. jogorvoslati kérelme Budapest Főváros Főjegyzője FPH079/1321-4/2014. számú I. fokú határozata ellen.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1386/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

helybenhagyja a főjegyző FPH079/1321-4/2014. számú határozatát és meghozza a II. fokú határozatot az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

1387/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a II. fokú határozat, az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1388/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. és a LEINÁD Művészeti Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-986272) közötti megbízási szerződés megkötését, Bálint András ügyvezető „Oresztész”, „Karamazov testvérek”, „Anatol és a nők” című darabokban végzett színészi tevékenységével kapcsolatban, az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi személyi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1389/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Centrál Színház Nonprofit Kft. és a P&B Szórakoztatás Szervező és Bonyolító Betéti Társaság (Cg. 01-06-117064) közötti rendezői megbízási és felhasználási szerződés megkötését, Puskás Tamás ügyvezető „David Lindsay-Abaire: Jó emberek” c. darab rendezésével kapcsolatban, az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi személyi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1390/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Centrál Színház Nonprofit Kft. és a P&B Szórakoztatás Szervező és Bonyolító Betéti Társaság (Cg. 01-06-117064) közötti megbízási szerződés megkötését, Básti Julianna színművész „David Lindsay-Abaire: Jó emberek” c. darabban való fellépésével kapcsolatban, az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1391/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a József Attila Színház Nonprofit Kft. és a SAIS Szolgáltató, Művészeti és Kereskedelmi Betéti Társaság (Cg. 13-06-030557) közötti megbízási szerződés megkötését, Nemcsák Károly ügyvezető „Hunyady Sándor: Feketeszárú cseresznye, Egressy Zoltán: Sóska, sültkrumpli, Jókai Mór: Az aranyember, Dobozy Imre-Verebes István-Republik Együttes: Hattyúdal, Arthur Miller: Alku, Görgey Gábor: Komámasszony, hol a stukker, Giulio Scarnacci-Renzo Tarabusi: Kaviár és lencse” c. darabokban való fellépésével kapcsolatban, az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi személyi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1392/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (Cg. 06-16-113332) közötti megbízással vegyes felhasználási szerződés megkötését, Novák János ügyvezető „Selma Lagerlöf: A trollgyerek” című előadásának megrendezésével kapcsolatban, az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a Novák János ügyvezető igazgató részére kifizetett díjak, jogdíjak együttes összege nem haladhatja meg a tárgyévben a havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1393/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (Cg. 06-16-113332) közötti megbízással vegyes felhasználási szerződés megkötését, Novák János ügyvezető „Selma Lagerlöf: A trollgyerek” című előadásához zeneszerzői feladatok ellátásával kapcsolatban, az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a Novák János ügyvezető igazgató részére kifizetett díjak, jogdíjak együttes összege nem haladhatja meg a tárgyévben a havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1394/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (Cg. 06-16-113332) közötti felhasználási szerződés megkötését, Novák János ügyvezető „Selma Lagerlöf: A trollgyerek” című mű zenéjének felhasználása után fizetendő jogdíjával kapcsolatban, az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a Novák János ügyvezető igazgató részére kifizetett díjak, jogdíjak együttes összege nem haladhatja meg a tárgyévben a havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Javaslat a Budapesti Közlekedési Zrt. 3,9 Mrd Ft összegű refinanszírozási célú hitelfelvételéhez szükséges tulajdonosi kezesség vállalására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1395/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

figyelemmel a Fővárosi Közgyűlés 1913/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. határozatában foglalt kötelezettségvállalására a BKV Zrt. által indított hitelfelvételre irányuló közbeszerzési eljárással összefüggésben jóváhagyja, és a közbeszerzési eljárásban nyertesként kihirdetésre kerülő pénzintézetekkel megköti az előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő készfizető kezességvállalási szerződéseket.

Határidő: a Kormány engedélyét követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1396/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy járjon el a Magyar Állam és a Kormány illetékes képviselőinél a Magyar Állam kezességvállalása vagy a BKV Zrt. tőketörlesztéséhez szükséges egyéb döntések meghozatala, valamint a Fővárosi Önkormányzat kezességvállalásához szükséges kormányzati hozzájárulás megszerzése érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1397/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2014. december 2-án tartandó rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

1. napirendi pont:

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2014. évi beruházási tervének I. féléves teljesítéséről és a 150 M Ft-ot meghaladó egyedi értékű beruházások helyzetéről szóló jelentés elfogadását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

2. napirendi pont:

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2014. évi beruházási tervének III. negyedéves teljesítéséről és a 150 M Ft-ot meghaladó egyedi értékű beruházások helyzetéről szóló jelentés elfogadását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

3. napirendi pont:

Kisoroszi Község Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. között 2013. február 6-án kötött részvény adásvételi szerződés módosításának elfogadását, az előterjesztés 5/1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

4. napirendi pont:

- A Társaság közgyűlésének 111/2013. számú határozatával kijelölt független könyvvizsgáló által a beolvadó BKSZT Kft., a beolvadással érintett Fővárosi Vízművek Zrt., valamint a beolvadást követő jogutód Fővárosi Vízművek Zrt. végleges vagyonmérlegeire és vagyonleltáraira vonatkozóan készített, az előterjesztés 6/1. sz. mellékletét képező könyvvizsgálói jelentés elfogadását.

- A Társaság közgyűlésének az előterjesztés 6/2., 6/3. és 6/4. sz. mellékleteit képező alábbi dokumentumok elfogadására vonatkozó döntését:

- a beolvadó BKSZT Kft. - a számviteli törvény szerinti - végleges vagyonmérlegét (és mellékleteit) és végleges vagyonleltárát 2014. július 31-ei fordulónappal;

- a beolvadással érintett Fővárosi Vízművek Zrt. - a számviteli törvény szerinti - végleges vagyonmérlegét (és mellékleteit) és végleges vagyonleltárát 2014. július 31-ei fordulónappal;

- a beolvadást követően jogutód Fővárosi Vízművek Zrt. végleges vagyonmérlegét (és mellékleteit) és végleges vagyonleltárát 2014. július 31-ei fordulónappal.

5. napirendi pont:

Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. között 2012. június 29. napján kötött részvényesi kölcsönszerződés módosításának elfogadását az előterjesztés 7/1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

6. napirendi pont:

A Fővárosi Vízművek Zrt. igazgatósága ügyrendje módosításának és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének elfogadását az előterjesztés 8/1. és 8/2. sz. mellékletei szerinti tartalommal.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja, 2014. december 2. (megismétlés esetén 2014. december 16.)

Felelős: Tarlós István

1398/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2014. december 2-án tartandó rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja, 2014. december 2. (megismétlés esetén 2014. december 16.)

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a BKK között érvényben lévő egyes fejlesztési, és megvalósítási megállapodások módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1399/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul, hogy „Az 1-es és 3-as villamos vonalak továbbfejlesztése, I. ütem” a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal megkötött támogatási szerződésében szereplő 807 792 895 Ft általános projekttartalékból - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hozzájárulásával összhangban - új, kiegészítő beruházási munkákat a BKK Zrt. elvégezzen azzal, hogy a projekt befejezéséig a tartalékkeret felhasználása a Fővárosi Önkormányzat számára többlet terhet nem ró.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1400/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti „Az 1-es és 3-as villamos vonalak továbbfejlesztése, I. ütem” beruházásra vonatkozó pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 5. számú módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a támogatási szerződés módosítás hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1401/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul, hogy a „BUBI rendszer kialakítása” beruházása során összesen érvényesített kötbér teljes összegéből, 179 800 146 Ft-ból, az uniós támogatásra jutó kötbér-részt, azaz 152 830 124 Ft-ot kiegészítő, többlet műszaki tartalom megvalósítására (21 db gyűjtőállomás létesítésére, 50 db új kerékpár beszerzésére) fordítsa. Az önrészre jutó kötbér összegét, 26 970 022 Ft-ot a BKK Zrt. köteles a Fővárosi Önkormányzat számára visszatéríteni a záró elszámoláskor, ezzel csökkentve a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott saját forrásigényt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1402/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a „BUBI rendszer kialakítása” beruházásra vonatkozó pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 5. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1403/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

„A Görgey utca és a kapcsolódó villamospálya teljes körű felújítása” feladat vonatkozásában:

a) jóváhagyja a feladat engedélyokiratának 2. számú módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal;

b) jóváhagyja a beruházási megállapodás 2. számú módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: Javaslat a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatására 2014. évi támogatása” címen előirányzott felújítási támogatások kapcsán szükséges döntésekre.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1404/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy „Az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása” előirányzat felhasználásával megvalósuló felújítási feladatokat a BKK Zrt. valósítsa meg bruttó 500 M Ft összköltséggel a projektjavaslatban foglalt műszaki tartalommal.

1405/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása” megnevezésű engedélyokiratot az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1406/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatására” vonatkozó meghatalmazást az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1407/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása” megnevezésű megvalósítási megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatására” vonatkozó támogatási szerződés módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1408/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a 2013. évi központi költségvetésben nevesített az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának” feladatra előirányzott 500 000 000 Ft felhasználhatósága érdekében megkötött támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, a költségvetési törvényben nevesített, kormányzatilag illetékes szervekkel. Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződést és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat, egyéb dokumentumokat írja alá.

Határidő: a támogatási szerződés módosítás beérkezését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: Javaslat a „Széll Kálmán tér rekonstrukciója” és a „Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése” tárgyú fejlesztésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1409/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

a) meg kívánja valósítani a „Széll Kálmán tér rekonstrukciója” és a „Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése” feladatokat a BKK Zrt. útján, a megvalósítási határidő meghosszabbításával akként, hogy a „Széll Kálmán tér rekonstrukciója” és a „Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése” támogatásának felhasználhatósága érdekében a főváros kezdeményezte a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény módosítását, amely szerint a központi költségvetési támogatási összeg végső felhasználási és elszámolási határideje: 2016. december 31.

b) Felkéri a főpolgármestert arra, hogy amennyiben a hatályba lépő a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény módosítása nem tartalmazza a „Széll Kálmán tér rekonstrukciója” feladat 2016. december 31-ig meghosszabbított határidővel való támogatásának felhasználhatóságát, akkor a Fővárosi Önkormányzat a 2015. évi költségvetésébe betervezi a kieső központi költségvetési támogatás helyett a rekonstrukció megvalósításhoz szükséges fedezetet.

Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1410/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (1) bekezdés c) pontja értelmében jóváhagyja a „Széll Kálmán tér rekonstrukciója” feladat megvalósítási megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal, és a kapcsolódó engedélyokirat 1. számú módosítását az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: Javaslat a 2013. évi Széll Kálmán tér fejlesztéséhez kapcsolódó támogatási szerződés módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1411/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a 2013. évi központi költségvetésben nevesített „A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása” feladatra előirányosított 1 000 000 000 Ft felhasználhatósága érdekében megkötött támogatási szerződés 2. számú módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal a költségvetési törvényben nevesített, kormányzatilag illetékes szervekkel. Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződést és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat, egyéb dokumentumokat írja alá.

Határidő: a támogatási szerződés beérkezését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: Javaslat a „Kőbányai ’Kis-Pongrác’ lakótelep szociális célú városrehabilitációja” c. projekt támogatási szerződése 3. sz. módosításának jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1412/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

utólag jóváhagyja a „Kőbányai ’Kis-Pongrác’ lakótelep szociális célú városrehabilitációja” c., KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 3. sz. módosítását az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 41. pontja: Javaslat a BKSZT és BKISZ projektekkel kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1413/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az Enviroduna Kft. 2014. évre vonatkozó feladatait, valamint éves díjának mértékét rögzítő megállapodást az előterjesztés I.3. sz. mellékletében szereplő tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1414/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi jogkörében eljárva a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés m) pontja alapján jóváhagyja az előterjesztés II.2. sz. mellékletét képező megállapodást.

A napirend 42. pontja: Javaslat „A Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” című projekt támogatási szerződésének 20. számú módosítására és engedélyokiratának 14. számú módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1415/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti „A Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” című, KMOP-3 1.1/E-2008-0004 számú projekt támogatási szerződésének 20. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1416/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” című, 005964 számú engedélyokirat 14. számú módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Javaslat a BVK HOLDING Zrt. 2014. évi üzleti tervének és közbeszerzési tervének elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1417/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként eljárva:

- elfogadja a BVK HOLDING Zrt. 2014. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

1418/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként eljárva:

- felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1419/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként eljárva:

- elfogadja a BVK HOLDING Zrt. 2014. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal.

1420/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként eljárva:

- hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. veszteséges egységeinek veszteségét a nyereséges fürdők nyereségéből a vállalat keresztfinanszírozza.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: Javaslat a vis maior beszámoló benyújtására meghatározott határidő 24 hónapra történő módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1421/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 8. §-a szerint kérelmezze a beszámoló benyújtására meghatározott határidő 24 hónapra történő módosítását.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1422/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a vis maior beszámoló benyújtási határidő módosítás indokoltságát alátámasztó nyilatkozatot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: Javaslat az FCSM Zrt.-vel kötendő 2015. évi megállapodások megkötésére.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1423/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök után a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által 2015. évben fizetendő bérleti és használati díjról szóló megállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1424/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a BKSZT projekt keretében beszerzett, Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő monitoring busz üzemeltetési költségeinek elszámolásáról szóló 2015. évi megállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1425/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel a 2015. évi vízterhelési díjkedvezmény igénybevételére vonatkozó megállapodást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1426/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az előterjesztés 1-3. sz. mellékletei szerinti megállapodások megkötését.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

1427/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Szemenyei Lászlót, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlését megelőző 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: Javaslat a 2014. évi Építészeti Értékvédelmi Támogatás pályázat elbírálására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1428/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 797/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott pályázati kiírásban meghirdetett 2014. évi Építészeti Értékvédelmi Támogatást az alábbiak szerint ítéli oda az előterjesztés 5. sz. mellékletében szereplő értékelési lapokon részletezett felhasználásra, és egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a pályázatot benyújtókat írásban értesítse és a nyertes pályázókkal kösse meg a megállapodást a pályázati kiírás mellékletét képező „Megállapodás” minta szerint meghatározott feltételekkel.


Sorsz.

Cím

Pályázó
Támogatási igény
(Ft)
Támogatási
javaslat
(Ft)
1. II. kerület, Garas utca 8-10. Társasház 1 000 000 500 000
2. II. kerület, Garas utca 24/A Társasház 2 950 000 2 600 000
3. II. kerület, Júlia utca 15. Kerkow Tímea 2 723 860 500 000
4. II. kerület, Keleti Károly utca 13/A-B Társasház 7 000 000 -
5. II. kerület, Nyúl utca 6. Társasház 2 884 678 1 800 000
6. II. kerület, Rómer Flóris utca 34. Társasház 5 000 000 -
7. II. kerület, Trombitás út 21. Társasház 2 990 177 1 200 000
8. III. kerület, Szentháromság utca 4. Détáriné Irányossy Knoblauch Eszter 300 000 -
9. V. kerület, Kossuth Lajos utca 4. Társasház 2 000 000 -
10. VI. kerület, Munkácsy Mihály utca 26. Kölcsey Gimnáziumért Közhasznú Alapítvány 1 927 000 1 600 000
11. VI. kerület, Podmaniczky utca 2. Társasház 3 866 743 2 500 000
12. VII. kerület, Erzsébet körút 16. Társasház 600 000 500 000
13. VII. kerület, Rottenbiller utca 35. Társasház 1 234 500 1 100 000
14. VIII. kerület, Bókay utca 53. Semmelweis Egyetem 8 250 000 4 500 000
15. IX. kerület, Bakáts tér 13. Ferencvárosi Plébánia 2 000 000 1 000 000
16. IX. kerület, Ipar utca 15-21. Társasház 5 000 000 4 000 000
17. IX. kerület, Török Pál utca 1. Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola
és Kollégium
6 500 000 6 000 000
18. XI. kerület, Budafoki út 13. Társasház 1 000 000 -
19. XI. kerület, Fadrusz utca 12. Társasház 2 000 000 -
20. XI. kerület, Orlay utca 6. Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség 1 401 338/
3 836 365
1 300 000
21. XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 21. Társasház 900 000 -
22. XII. kerület, Kiss János
altábornagy utca 55.
Társasház 1 450 000 -
23. XII. kerület, Kiss János
altábornagy utca 57.
Társasház 678 000 600 000
24. XII. kerület, Kiss János
altábornagy utca 59.
Társasház 2 000 000 1 500 000
25. XII. kerület, Monda utca 5. Társasház 1 000 000 -
26. XIII. kerület, Dráva utca 12. -
Hegedűs Gyula utca 94.
Társasház 2 000 000 -
27. XIII. kerület, Lehel tér 1. Árpád-házi Szent Margit Plébánia 10 000 000 8 000 000
28. XIII. kerület, Pozsonyi út 38. Társasház 8 000 000 -
29. XIV. kerület, Ajtósi Dürer sor 19-21.
„A” épület
Ajtósi University (HU) Kft. 2 700 000 -
30. XIV. kerület, Dózsa György út 25-27. Károli Gáspár Református Egyetem 4 000 000 300 000
31. XIV. kerület, Thököly út 58. Rózsafüzér Királynéja Plébánia 1 400 000 500 000
32. XVIII. kerület, Gyöngyvirág utca 7-9. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2 576 000 -
33. XX. kerület, Ady Endre utca 89. Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség 4 445 000 -
34. XXI. kerület, Árpád utca 1. Csepeli Munkásotthon Alapítvány 2 099 000 -
35. XXIII. kerület, Grassalkovich út 162. Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzata
10 000 000 -
36. XXIII. kerület, Grassalkovich út 169. Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzata
10 000 000 -
Összesen: 40 000 000

Határidő: a döntést követően az értesítésre 40 nap, a megállapodás megkötésére 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: Javaslat a BUDAPEST BOX 2014. építészeti-dizájn pályázat kiírására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1429/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

„BUDAPEST BOX” címmel építészeti-dizájn pályázatot ír ki az előterjesztés mellékletében rögzített szakmai program alapján.

Határidő: 2014. december 15.

Felelős: Tarlós István

1430/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő pályázati felhívás Budapest Portálon való közzétételéről és az Ügyfélszolgálati Irodán (Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.) nyomtatott formában való hozzáférhetőségéről, valamint a pályázat kiírásához szükséges további teendők végrehajtásáról gondoskodjon.

Határidő: 2014. december 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: Javaslat a BFVT Kft. 2014. évi éves közszolgáltatási szerződésének 1. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1431/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a BFVT Kft. és a Fővárosi Önkormányzat közötti 2014. évi éves közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: Javaslat a 2013. évi Műemléki Keret pályázat Budapest VIII. kerület, József körút 11. és Budapest XVI. kerület, Rózsalevél utca 46. megállapodásainak határidő-módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1432/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

elfogadja, ezzel egyidejűleg jóváhagyja, megköti a Budapest VIII. kerület, József körút 11. szám alatti épület esetében a 2013. évi Műemléki Keret kapcsán megkötött megállapodás határidejének 2016. április 30-ra történő módosítását. A megkötött megállapodás nem teszi lehetővé a támogatott munka részteljesítésének engedélyezését. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás módosításának aláírására az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására a döntést követő két hónapon belül

Felelős: Tarlós István

1433/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja, ezzel egyidejűleg jóváhagyja, megköti a Budapest XVI. kerület, Rózsalevél utca 46. szám alatti épület esetében a 2013. évi Műemléki Keret kapcsán megkötött megállapodás határidejének 2015. augusztus 31-re történő módosítását. Felkéri a főpolgármestert a megállapodásmódosításának aláírására az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a megállapodás módosítás aláírására a döntést követő két hónapon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: Javaslat a TÉR_KÖZ Városrehabilitációs Pályázaton támogatást elnyert projektek támogatási szerződéseinek és megkötésre került támogatási szerződés módosítás jóváhagyására.

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1434/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata között, a VII. kerület „Klauzál tér - Kreatív Belváros Szíve” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Tarlós István

1435/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata között, a XXI. kerület „A csepeli Sport-, Szabadidő- és Rendezvényközpont korszerűsítése” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Tarlós István

1436/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat között, a XVI. kerület „Szilas-patak kerékpáros közösségi park - közösségi zöldterület rehabilitációja” c. projektről szóló támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés 1. sz. módosításának aláírására.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 51. pontja: Javaslat a TÁMASZ Alapítvány és a HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány 2013. évi közhasznúsági jelentésének és beszámolójának tudomásulvételére.

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1437/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a TÁMASZ Alapítvány 2013. évi működéséről szóló közhasznúsági jelentését és beszámolóját az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy a TÁMASZ Alapítvány 2013. évi tevékenysége legfontosabb adatainak az alapító hivatalos lapjában történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1438/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány 2013. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy a HOSTIS Közalapítvány 2013. évi tevékenysége legfontosabb adatainak az alapító hivatalos lapjában történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: Javaslat az egyes egészségügyi intézményeknek nyújtott támogatások felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolók elfogadására.

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1439/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a 2177/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozat szerint az Országos Onkológiai Intézetnek, az Országos Sportegészségügyi Intézetnek, az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetnek, az Országos Klinikai Idegtudományi Intézetnek, az Országos Vérellátó Szolgálatnak, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetnek, valamint a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetnek nyújtott támogatási összegek felhasználásáról szóló beszámolókat.

1440/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatott intézményeket tájékoztassa a beszámolók elfogadásával kapcsolatos döntésről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 53. pontja: Beszámoló a Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2013. évi működéséről.

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1441/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

a felügyelőbizottság véleményét figyelembe véve elfogadja a Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 54. pontja: Javaslat a Budapest XIV. kerület, 31643 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 1145 Budapest, Mexikói út 59-60. szám alatt lévő ingatlanon integrált játszótér létrehozásáról szóló együttműködési megállapodás jóváhagyására.

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1442/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium feladatellátását szolgáló, fővárosi tulajdonban álló Budapest XIV. kerület, 31643 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 1145 Budapest, Mexikói út 59-60. (Mexikói út 63-64. és Korong u. 2-4.) szám alatt lévő ingatlanon integrált játszótér létrehozásához az előterjesztés melléklete szerinti együttműködési megállapodást, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 55. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1443/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel az 1444-1445/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra, illetve az előterjesztő által tett szóbeli kiegészítésekre - elfogadja.

1444/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

A 419/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 66/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 67/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 68/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1512/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 500/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 863/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2339/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1251-1258/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozatokat hatályon kívül helyezi.

1445/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

A 219/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. április 30-ra módosítja;

- az 1272/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. március 31-re módosítja;

- a 2332/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. március 31-re módosítja;

- a 3717/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. március 31-re módosítja;

- a 4145/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja;

- a 2039-2040/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja;

- a 2474/2012. (XI. 28.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja;

- a 47/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. január 31-re módosítja;

- a 279/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. február 28-ra módosítja;

- a 405/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. február 28-ra módosítja;

- a 753/2013. (IV. 24.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja;

- az 1271/2013. (VI. 12.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. január 31-re módosítja;

- a 2196/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. április 30-ra módosítja;

- a 2245/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. március 31-re módosítja;

- a 2311/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. március 31-re módosítja;

- a 2332/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. március 31-re módosítja;

- a 20/2014. (I. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja;

- a 23/2014. (I. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja;

- a 321/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét „a mindenkori költségvetés tervezésekor”-ra módosítja

- a 445/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. május 15-re módosítja;

- a 665/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja;

- a 753/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja;

- a 996/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. november 30-ra módosítja;

- a 997/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. február 28-ra módosítja;

- az 1054/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. január 31-re módosítja;

- az 1151/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. március 31-re módosítja;

- az 1212/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2014. december 31-re módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2014. november 26-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére