A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2014. december 3-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1446/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló .../2014. (......) Főv. Kgy. rendelet megalkotására.

2. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés bizottsági tagjainak megválasztására.

3. Döntés személyi kérdésekben.

4. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata egyes gazdasági társaságai igazgatósága és felügyelőbizottsága tagjaival kapcsolatos döntésekre.

5. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. közötti, 2015. évre szóló közszolgáltatási szerződés megkötésére, alapító okiratának módosítására, valamint az ügyvezető megbízatásának meghosszabbítására.

6. Javaslat a „Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül” című 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

7. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Rendőr-főkapitányság közötti együttműködési megállapodás megkötésére.

8. Javaslat testvérvárosi megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzata és Ankara Nagyváros Önkormányzata között.

9. Javaslat a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság szervezeti és működési szabályzata módosításának jóváhagyására.

10. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására.

11. Javaslat a 2015. évi folyószámla-hitelkeret szerződés jóváhagyására.

12. Javaslat ügyvédi megbízási szerződés módosítására.

13. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

14. Javaslat Budapest XVI. ker., Pálya u. 27. sz. ingatlanra lakossági riasztó-tájékoztató végpont telepítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadására.

15. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító okiratának 9. számú módosításának és a működési célú visszatérítendő támogatás nyújtásáról szóló szerződés 1. számú módosításának elfogadására.

16. Javaslat a Parking Kft.-vel kapcsolatos kérdések rendezésére.

17. Javaslat a Magyar Állam és Budapest Főváros Önkormányzata között a budapesti 4-es metróvonal üzembehelyezésével bővülő fővárosi közösségi közlekedés üzemeltetése érdekében nyújtandó támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól szóló szerződés megkötésére.

18. Graphisoft Park Ingatlanfejlesztő Kft. keretbiztosítéki jelzálogjog törlési kérelme.

19. Javaslat az M2 metróvonal felújításához és járműbeszerzéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára.

20. Javaslat a KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 azonosító számú, a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” c. projekthez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás kiadására.

21. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására, a 2015. évi díjak megállapítására.

22. Javaslat a BVV Zrt.-nek az ENVIRODUNA Kft.-be történő beolvadásával kapcsolatos második tulajdonosi döntések meghozatalára.

23. Javaslat a 2014. évi Műemléki Keret pályázat elbírálására.

24. Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ igazgatói álláshelyére kiírandó pályázati felhívásra, a pályázatokat véleményező szakmai bizottság tagjaira.

25. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjához benyújtott 2014. évi pályázatok támogatására.

26. Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár NKA pályázatának benyújtásához szükséges tulajdonosi döntések meghozatalára.

27. Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum NKA pályázatának benyújtásához szükséges tulajdonosi döntések meghozatalára.

28. Javaslat pályázat benyújtására az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2014. évi támogatására.

29. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő, a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete alapító okiratának módosítására és a BFVK Zrt. 2014. évi közszolgáltatási szerződésének módosítására.

30. Javaslat a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v. a.” 2013. 08. 01.-2014. 07. 31. közötti időszak közhasznú éves beszámolójának elfogadására, és a végelszámolással kapcsolatos költségek fedezetének biztosítására.

31. Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. alapító okiratának és szervezeti és működési szabályzatának módosítására, valamint székhelye kialakításával kapcsolatos egyes döntésekre.

32. Javaslat a budapesti sportszövetségek és sportági szakszövetségek 2015. évi átmeneti finanszírozására.

33. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

34. Javaslat a „Hulladékgyűjtő ágazat járműparkjának fejlesztéséhez célgépek beszerzése” tárgyú uniós eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása módosításának jóváhagyására.

35. Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

36. Javaslat M. M. járadékának megemelésére.

37. Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2014. évi éves szerződésének 2. sz. módosítására.

38. Javaslat a BKK elővárosi autóbuszos szolgáltatásához kapcsolódó önkormányzati hozzájárulások szerződéses kezelésére.

39. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a BKK között érvényben lévő egyes fejlesztési és megvalósítási megállapodások módosítására.

40. Javaslat a BKK Zrt. 2013-2014. menetrendi évre vonatkozó közlekedésszervezői éves elszámolása elfogadására.

41. Javaslat a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény végrehajtása érdekében a részletszabályokat rögzítő vagyonkezelési szerződés megkötésére.

42. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében. (Bp. I., Dísz tér 4., Bp. V., Erzsébet tér 1., Bp. VI., Andrássy út 92-94., Bp. VI., Andrássy út 61., Bp. VI., Andrássy út 98., Bp. VII., Wesselényi utca 74., Bp. V., Markó utca 9., Bp. VI., Paulay Ede utca 5., Bp. V., Deák Ferenc utca 5., Bp. VI., Andrássy út 39.)

43. Javaslat közterület elnevezésére a III. kerületben.

44. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

45. Javaslat a BDK Kft. soron következő taggyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

46. Javaslat a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Miniszterelnökség és a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata, valamint Pest Megye Önkormányzata közötti megállapodás jóváhagyására.

47. Javaslat a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos előzetes tulajdonosi döntések meghozatalára.

48. Javaslat TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázaton támogatást elnyert projektek támogatási szerződéseinek jóváhagyására és együttműködési megállapodás módosítására.

49. Javaslat „Budapest Integrált Területi Programja és kapcsolódó ágazati fejlesztései” című dokumentum elfogadására.

50. Javaslat a „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 7. sz. módosítására.

51. Javaslat Budapest 91100/16 hrsz. ingatlanokkal kapcsolatos telekalakításra és a Fővárosi Önkormányzat javára történő térítésmentes átadásra vonatkozó megállapodás elfogadására.

52. A Virágos Magyarországért Környezetszépítő verseny 2014. évi támogatási szerződésének megkötése.

53. Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert NKA pályázatához tulajdonosi hozzájárulás megadására.

54. Javaslat az Angol Nyelvű Színház Közhasznú Alapítvánnyal kötendő közszolgáltatási szerződés megkötésére.

55. Javaslat a színházi nonprofit társaságok üzemeltetésében lévő tárgyi eszközök selejtezésének jóváhagyására.

56. Javaslat a FOK Nonprofit Kft. végelszámolásával kapcsolatban felmerülő költségek biztosításának feltételeit rendező megállapodás megkötésére.

57. Javaslat működtetői vélemény kiadására a Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma intézményvezetői megbízásához.

58. Javaslat a Menhely Alapítvány és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Magyarországi Régió hatályban lévő szerződésének módosítására.

59. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

A napirend 1. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló .../2014. (.......) Főv. Kgy. rendelet megalkotására.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról az előterjesztés - az előterjesztő által befogadott módosító indítványokkal és a szóbeli előterjesztői kiegészítéssel módosított - 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Megalkotja 54/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet megalkotásával összefüggő egyes fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 2. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés bizottsági tagjainak megválasztására.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1447/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

megválasztja 2014. december 3-tól az Emberi

Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának alábbi tagjait:

- dr. Nagy Gábor Tamás, a bizottság elnöke és képviselő tagja;

- Hassay Zsófia, a bizottság általános alelnöke és képviselő tagja;

- dr. Havas Szófia, a bizottság alelnöke és nem képviselő (külső) tagja;

- Karsay Ferenc, a bizottság képviselő tagja;

- Orbán Gyöngyi, a bizottság képviselő tagja;

- Geiger Ferenc, a bizottság képviselő tagja;

- Gy. Németh Erzsébet, a bizottság képviselő tagja;

- Rónaszékiné Keresztes Mónika, a bizottság nem képviselő (külső) tagja;

- dr. Újhelyi Eszter, a bizottság nem képviselő (külső) tagja;

- Horváth Orsolya, a bizottság nem képviselő (külső) tagja;

- Pataki Márton, a bizottság nem képviselő (külső) tagja.

1448/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Megválasztja 2014. december 3-tól a Költségvetési Bizottság alábbi tagjait:

- Kovács Péter, a bizottság elnöke és képviselő tagja;

- Karsay Ferenc, a bizottság általános alelnöke és képviselő tagja;

- Kovács Róbert, a bizottság képviselő tagja;

- Ughy Attila, a bizottság képviselő tagja;

- Csárdi Antal, a bizottság képviselő tagja;

- dr. Tóth József, a bizottság képviselő tagja;

- Szűcsné Kiss Zsuzsanna, a bizottság nem képviselő (külső) tagja;

- Óvári Gyula, a bizottság nem képviselő (külső) tagja;

- Csomó Tamás, a bizottság nem képviselő (külső) tagja;

- Gyurcsánszky János, a bizottság nem képviselő (külső) tagja;

- dr. Hrutka Zsolt, a bizottság nem képviselő (külső) tagja.

1449/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Megválasztja 2014. december 3-tól a Közbeszerzési Bizottság alábbi tagjait:

- dr. Trippon Norbert, a bizottság elnöke és képviselő tagja;

- dr. Bácskai János, a bizottság általános alelnöke és képviselő tagja;

- Szentgyörgyvölgyi Péter, a bizottság képviselő tagja;

- Orbán Gyöngyi, a bizottság képviselő tagja;

- Borbély Lénárd, a bizottság képviselő tagja;

- Karácsony Gergely, a bizottság képviselő tagja;

- Kovacsits László, a bizottság nem képviselő (külső) tagja;

- Werner Péter, a bizottság nem képviselő (külső) tagja;

- dr. Karafiát Katalin, a bizottság nem képviselő (külső) tagja;

- dr. Sövegjártó Kristóf, a bizottság nem képviselő (külső) tagja;

- Horvai Ákos, a bizottság nem képviselő (külső) tagja.

1450/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Megválasztja 2014. december 3-tól a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság alábbi tagjait:

- Szaniszló Sándor, a bizottság elnöke és képviselő tagja;

- Kovács Róbert, a bizottság általános alelnöke és képviselő tagja;

- Szentgyörgyvölgyi Péter, a bizottság képviselő tagja;

- dr. Bácskai János, a bizottság képviselő tagja;

- Vattamány Zsolt, a bizottság képviselő tagja;

- Székely Sándor, a bizottság képviselő tagja;

- Tímár Attila, a bizottság nem képviselő (külső) tagja;

- dr. Horváth Péter, a bizottság nem képviselő (külső) tagja;

- Tamás László, a bizottság nem képviselő (külső) tagja;

- Marton Levente, a bizottság nem képviselő (külső) tagja;

- Hidasi Gábor, a bizottság nem képviselő (külső) tagja.

1451/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Megválasztja 2014. december 3-tól a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság alábbi tagjait:

- dr. Láng Zsolt, a bizottság elnöke és képviselő tagja;

- dr. Kocsis Máté, a bizottság általános alelnöke és képviselő tagja;

- Pokorni Zoltán, a bizottság képviselő tagja;

- dr. Hoffmann Tamás, a bizottság képviselő tagja;

- Gajda Péter, a bizottság képviselő tagja;

- Hajdu László, a bizottság képviselő tagja;

- Balogh Péter, a bizottság nem képviselő (külső) tagja;

- Szluka Imre Péter, a bizottság nem képviselő (külső) tagja;

- Varga Zsolt, a bizottság nem képviselő (külső) tagja;

- Váczi Árpád, a bizottság nem képviselő (külső) tagja;

- Szijjártó Ákos, a bizottság nem képviselő (külső) tagja.

1452/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Megválasztja 2014. december 3-tól az Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottság alábbi tagjait:

- Borbély Lénárd, a bizottság elnöke és képviselő tagja;

- dr. Hoffmann Tamás, a bizottság általános alelnöke és képviselő tagja;

- Wintermantel Zsolt, a bizottság képviselő tagja;

- Szabados Ákos, a bizottság képviselő tagja;

- Geiger Ferenc, a bizottság képviselő tagja;

- Tokody Marcell, a bizottság képviselő tagja;

- dr. Egyed István, a bizottság nem képviselő (külső) tagja;

- Wencz Miklós, a bizottság nem képviselő (külső) tagja;

- dr. Tengölics Márta, a bizottság nem képviselő (külső) tagja;

- Kerényi Csaba a bizottság nem képviselő (külső) tagja;

- Pásztor Tibor, a bizottság nem képviselő (külső) tagja.

1453/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Megválasztja 2014. december 3-tól a Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság alábbi tagjait:

- Riz Levente, a bizottság elnöke és képviselő tagja;

- Bús Balázs, a bizottság általános alelnöke és képviselő tagja;

- Wintermantel Zsolt, a bizottság alelnöke és képviselő tagja;

- Pokorni Zoltán, a bizottság képviselő tagja;

- Ughy Attila, a bizottság képviselő tagja;

- Horváth Csaba, a bizottság képviselő tagja;

- Szabó László, a bizottság nem képviselő (külső) tagja;

- Tölgyes Norbert, a bizottság nem képviselő (külső) tagja;

- Gilyén Ince, a bizottság nem képviselő (külső) tagja;

- Rákosi Judit, a bizottság nem képviselő (külső) tagja;

- Élő Norbert, a bizottság nem képviselő (külső) tagja.

A napirend 3. pontja: Döntés személyi kérdésekben.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1454/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a BKK Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az Mt. 65. § (1) bekezdése alapján felmondással megszünteti Vitézy Dávidnak, a BKK Zrt. vezérigazgatójának munkaviszonyát 2014. december 4. napjától 3 hónapos felmondási idővel, egyben a felmondási idő alatt mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól. Az Mt. 77. § (1) bek. a) pontjára, továbbá a (3) bek. a) pontjára tekintettel Vitézy Dávid egyhavi végkielégítésre jogosult. Felkéri a főpolgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1455/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a BKK Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy egyedüli részvényeseként megválasztja Dr. (PhD) Dabóczi Kálmánt (születési hely, idő: .............................., lakcím: ................................) 2015. január 1. napjától határozatlan időre a BKK Zrt. vezérigazgatójának munkaszerződéssel, bruttó havi 1 600 000 Ft díjazással, éves bruttó alapbére 15%-ának megfelelő prémium megállapításának lehetősége mellett. Felkéri a főpolgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1456/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján, a BFVK Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az Mt. 65. § (1) bekezdése alapján felmondással megszünteti Nagyunyomi-Sényi Gábornak, a BFVK Zrt. vezérigazgatójának munkaviszonyát 2014. december 4. napjától 3 hónapos felmondási idővel, egyben a felmondási idő alatt mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól. Az Mt. 77. § (1) bek. a) pontjára, továbbá a (3) bek. a) pontjára tekintettel Nagyunyomi-Sényi Gábor egyhavi végkielégítésre jogosult. Felkéri a főpolgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1457/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a BFVK Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy egyedüli részvényeseként megválasztja Barts J. Balázst (lakcím: ..........................., születési hely, idő: ............................) 2015. január 1. napjától határozatlan időre a BFVK Zrt. vezérigazgatójának munkaszerződéssel, bruttó havi 1 300 000 Ft díjazással, éves bruttó alapbére 15%-ának megfelelő prémium megállapításának lehetősége mellett. Felkéri a főpolgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1458/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az 1809/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott és többször módosított bérpolitikai irányelvek 1. és 2. sz. mellékleteit az előterjesztés 2. sz. mellékletének megfelelően módosítja.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1459/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a bérpolitikai irányelvekkel összhangban dr. Bán Tamásnak, a Budapesti Városigazgatóság Zrt. vezérigazgatójának havi bruttó díjazását 1 900 000 Ft-ra módosítja 2015. január 15. napjától.

Határidő: 2015. január 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata egyes gazdasági társaságai igazgatósága és felügyelőbizottsága tagjaival kapcsolatos döntésekre.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1460/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- megválasztja Vissi Ferencet a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. igazgatósága tagjának 2015. január 15. napjával, határozott időtartamra 2019. október 31. napjáig, havi bruttó 450 000 Ft díjazás mellett azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- megválasztja dr. Lohn Balázst a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. igazgatósága tagjának 2015. január 15. napjával, határozott időtartamra 2019. október 31. napjáig, havi bruttó 450 000 Ft díjazás mellett azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- megválasztja Béres Istvánt a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. igazgatósága tagjának 2015. január 15. napjával, határozott időtartamra 2019. október 31. napjáig, havi bruttó 450 000 Ft díjazás mellett azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- megválasztja dr. Perneki Juditot a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. igazgatósága tagjának 2015. január 15. napjával, határozott időtartamra 2019. október 31. napjáig, havi bruttó 450 000 Ft díjazás mellett azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- megválasztja Varga Andrást a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. igazgatósága tagjának 2015. január 15. napjával, határozott időtartamra 2019. október 31. napjáig, havi bruttó 450 000 Ft díjazás mellett azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- megválasztja Egry Attilát a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. igazgatósága tagjának 2015. január 15. napjával, határozott időtartamra 2019. október 31. napjáig, havi bruttó 450 000 Ft díjazás mellett azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

Felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2015. január 15.

Felelős: Tarlós István

1461/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- megválasztja Derce Tamást a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. felügyelőbizottsági elnökének, egyben tagjának 2015. január 15. napjával, határozott időtartamra 2019. október 31-ig, havi bruttó 350 000 Ft díjazás mellett azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- megválasztja dr. Szemenyei Lászlót a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. felügyelőbizottságának tagjaként 2015. január 15. napjával, határozott időtartamra 2019. október 31-ig, havi bruttó 210 000 Ft díjazás mellett azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- megválasztja Werner Pétert a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. felügyelőbizottságának tagjaként 2015. január 15. napjával, határozott időtartamra 2019. október 31-ig, havi bruttó 210 000 Ft díjazás mellett azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- megválasztja Kapás Lillát a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. felügyelőbizottságának tagjaként 2015. január 15. napjával, határozott időtartamra 2019. október 31-ig, havi bruttó 210 000 Ft díjazás mellett azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- megválasztja Ulicsák Szilárdot a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. felügyelőbizottságának tagjaként 2015. január 15. napjával, határozott időtartamra 2019. október 31-ig, havi bruttó 210 000 Ft díjazás mellett azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- megválasztja Gál Józsefet a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. Felügyelőbizottságának tagjaként 2015. január 15. napjával, határozott időtartamra 2019. október 31-ig, havi bruttó 210 000 Ft díjazás mellett azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

Felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2015. január 15.

Felelős: Tarlós István

1462/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Budapesti Közlekedési Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság igazgatóságában betöltött tisztségéből visszahívja 2014. december 31. napjával az alább felsorolt személyeket:

- dr. Várszegi Gyula

- Bolla Tibor Mihály

- Mihálszky Gábor

- dr. Komáromi Endre

- Somodi László

- Vitézy Dávid László

- Czinkos Pál;

- a visszahívás folytán megüresedő igazgatósági helyekre megválasztja az alábbi személyeket:

- Bolla Tibor (elnök)

- Tóth Sándor

- Szabó György

- Tüttő Kata

- dr. Szilágyi Demeter

- Bartók Béla

- Csernus László

2015. január 1. napjától kezdődően 2019. október 31-ig terjedő időtartamra, díjazásukat az elnök esetében 350 000 Ft/hó, a tagok esetében 250 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

A Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből visszahívja 2014. december 31. napjával az alábbi személyeket:

- dr. Horváth Gábor

- Csuka Mária

- dr. Katona Tamás

- Gyurcsánszky János;

- a visszahívás folytán megüresedő felügyelőbizottsági helyekre megválasztja az alábbi személyeket:

- dr. Horváth Gábor (elnök)

- Hatvani Zoltán

- Szabó Miklós

- Katona Tamás

2015. január 1. napjától kezdődően 2019. október 31-ig terjedő időtartamra, díjazásukat az elnök esetében 250 000 Ft/hó, a tagok esetében 200 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

(Megjegyzés: lásd: 1520/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozat.)

(Úgy dönt, hogy az 1462/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozatát úgy módosítja, hogy a határozatnak a BKV Zrt. igazgatósági tagjai megválasztására vonatkozó része végrehajtását a Fővárosi Közgyűlés 2015. januári üléséig felfüggeszti.)

1463/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság igazgatóságában betöltött tisztségéből visszahívja 2014. december 31. napjával az alábbi személyeket:

- Loppert Zoltán

- dr. Csanády Csaba

- dr. Horváth Balázs

- Rostás Zoltán

- Vitézy Dávid László

- dr. Szegvári Péter

- Nemesdy Ervin;

- a visszahívás folytán megüresedő igazgatósági helyekre megválasztja az alábbi személyeket:

- dr. Szegvári Péter (elnök)

- dr. Dabóczi Kálmán

- Loppert Zoltán

- Rostás Zoltán

- dr. Szalai Tibor

- dr. Szalay Tamás

- Nyíri Csaba

2015. január 1. napjától kezdődően 2019. október 31-ig terjedő időtartamra, díjazásukat az elnök esetében 500 000 Ft/hó, a tagok esetében 360 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

A Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből visszahívja 2014. december 31. napjával az alábbi személyeket:

- dr. Szemenyei László

- dr. Bródy Péter

- Szabó György

- Szarvas Ferenc;

- a visszahívás folytán megüresedő felügyelőbizottsági helyekre megválasztja az alábbi személyeket:

- Lóránt Zoltán (elnök)

- Élő Norbert

- Losonczy Pál

- Szenteczky János

2015. január 1. napjától kezdődően 2019. október 31-ig terjedő időtartamra, díjazásukat az elnök esetében 360 000 Ft/hó, a tagok esetében 210 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1464/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- Társaság igazgatóságában betöltött tisztségéből visszahívja 2014. december 31. napjával az alábbi személyeket:

- Baross Pál

- dr. Nyolczas László

- Kardos Péter György

- Nagyunyomi-Sényi Gábor

- Verseghi-Nagy Balázs;

- a Társaság igazgatóságába megválasztja az alábbi személyeket:

- Barts J. Balázs (elnök)

- Lánszki Regő

- Lászay János

- dr. Kiss Balázs

- Szalai Krisztina

- dr. Jeney Orsolya

- Oláh Csaba

2015. január 1. napjától kezdődően 2019. október 31-ig terjedő időtartamra, díjazásukat az elnök esetében 200 000 Ft/hó, a tagok esetében 160 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- a Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből visszahívja 2014. december 31. napjával az alábbi személyeket:

- dr. Kovács Gábor

- Tóth Adrienn

- Szenteczky János;

- tudomásul veszi Karsay Ferenc és Szepesfalvy Anna lemondását a Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéről;

- a visszahívás és a lemondások folytán megüresedő felügyelőbizottsági helyekre megválasztja az alábbi személyeket:

- Verseghi-Nagy Balázs (elnök)

- Ledniczky Sándor

- Marksteinné Molnár Julianna

- Sipos-Tóth István

- Bódi Beáta Ágnes

- Kerék-Bárczy Szabolcs

2015. január 1. napjától kezdődően 2019. október 31-ig terjedő időtartamra, díjazásukat az elnök esetében 150 000 Ft/hó, a tagok esetében 120 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1465/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, az Enviroduna Beruházás Előkészítő Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből visszahívja 2014. december 31. napjával az alábbi személyeket:

- Süle László

- dr. Simonka Csaba

- Kitzinger Adrienn

- Balogh Zoltán Béla

- dr. Gór Csaba Gyula;

- a Társaság felügyelőbizottságába megválasztja az alábbi személyeket:

- Süle László (elnök)

- Matokanovic Lídia

- Kitzinger Adrienn

- Puskás Péter

- Fröchlich Péter

- dr. Simonka Csaba

2015. január 1. napjától kezdődően 2019. október 31-ig terjedő időtartamra, díjazásukat az elnök esetében 200 000 Ft/hó, a tagok esetében 150 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1466/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből visszahívja 2014. december 31. napjával az alábbi személyeket:

- Hutiray Gyula

- Bárdonné dr. Benda Mónika

- Selényiné Fekete Györgyi;

- a visszahívás folytán megüresedő felügyelőbizottsági helyekre megválasztja az alábbi személyeket:

- Ács Anikó (elnök)

- Koszorúsné Tóth Katalin

- Jankovich Tibor

2015. január 1. napjától kezdődően 2019. október 31-ig terjedő időtartamra, díjazásukat az elnök esetében 150 000 Ft/hó, a tagok esetében 100 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1467/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Budapest Film Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság igazgatóságában betöltött tisztségéből visszahívja 2014. december 31. napjával az alábbi személyeket:

- Körösvölgyi Zoltán

- Rupp György

- Wildner Gábor;

- a Társaság igazgatóságába megválasztja az alábbi személyeket:

- Balogh István (elnök)

- Kemény Krisztina

- Kocsy Béla

- Hirschberg Judit

- Horváth Tibor

2015. január 1. napjától kezdődően 2019. október 31-ig terjedő időtartamra, díjazásukat az elnök esetében 200 000 Ft/hó, a tagok esetében 150 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- a Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből visszahívja 2014. december 31. napjával az alábbi személyeket:

- Puskás Péter

- Hartaházi Miklós

- Germánné dr. Vastag Györgyi;

- a felügyelőbizottságába megválasztja az alábbi személyeket:

- Vincze Ágnes (elnök)

- Jablonkay Gábor

- Soltész Emese

- Baranyai Attila

- Lindmayer Viktor

- Hartaházi Miklós

2015. január 1. napjától kezdődően 2019. október 31-ig terjedő időtartamra, díjazásukat az elnök esetében 150 000 Ft/hó, a tagok esetében 100 000 Ft/hó összegben állapítja meg, azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1468/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a BFVT Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből visszahívja 2014. december 31. napjával az alábbi személyeket:

- dr. Felső Gábor

- Kovács Eszter

- Werner Péter;

- a visszahívás folytán megüresedő felügyelőbizottsági helyekre megválasztja az alábbi személyeket:

- Fernezelyi Gergely (elnök)

- Bolberitz Henrik

- Kóródi Istvánné

2015. január 1. napjától kezdődően 2019. október 31-ig terjedő időtartamra, díjazásukat az elnök esetében 150 000 Ft/hó, a tagok esetében 100 000 Ft/hó összegben állapítja meg, azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1469/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Budapest Esély Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből visszahívja 2014. december 31. napjával az alábbi személyeket:

- Szűcs Bajtai Kitti

- dr. Kókány Csaba

- Weeber Tibor;

- a visszahívás folytán megüresedő felügyelőbizottsági helyekre megválasztja az alábbi személyeket:

- Camara-Bereczki Ferenc Miklós (elnök)

- dr. Suda Dezső

- Gáspár József

2015. január 1. napjától kezdődően 2019. október 31-ig terjedő időtartamra, díjazásukat az elnök esetében 100 000 Ft/hó, a tagok esetében 70 000 Ft/hó összegben állapítja meg, azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1470/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Parking Szervező, Fejlesztő és Tanácsadó Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből visszahívja 2014. december 31. napjával az alábbi személyeket:

- Markovics Ernő Gábor

- Miseje Balázs

- Löffler Gábor;

- a visszahívás folytán megüresedő felügyelőbizottsági helyekre megválasztja az alábbi személyeket:

- Mezey István (elnök)

- Biál Csaba

- Kéri András

2015. január 1. napjától kezdődően 2019. október 31-ig terjedő időtartamra, díjazásukat az elnök esetében 150 000 Ft/hó, a tagok esetében 100 000 Ft/hó összegben állapítja meg, azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1471/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből visszahívja 2014. december 31. napjával az alábbi személyeket:

- Nyíri Csaba

- Oláh Balázs

- Scheuer Gyula;

- a visszahívás folytán megüresedő felügyelőbizottsági helyekre megválasztja az alábbi személyeket:

- dr. Bleszity Richárd (elnök)

- Nógrádi György

- Szűcs-Holczmann Attila

2015. január 1. napjától kezdődően 2019. október 31-ig terjedő időtartamra, díjazásukat az elnök esetében 200 000 Ft/hó, a tagok esetében 150 000 Ft/hó összegben állapítja meg, azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1472/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből visszahívja 2014. december 31. napjával az alábbi személyeket:

- dr. Benkő Szabolcs

- Kivágó Iván Györgyné

- Szalontai Tibor;

- a visszahívás folytán megüresedő felügyelőbizottsági helyekre megválasztja az alábbi személyeket

- Szűcs Vera (elnök)

- Békefi Anna

- Szalontai Tibor

2015. január 1. napjától kezdődően 2019. október 31-ig terjedő időtartamra, díjazásukat az elnök esetében 150 000 Ft/hó, a tagok esetében 100 000 Ft/hó összegben állapítja meg, azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1473/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a József Attila Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből visszahívja 2014. december 31. napjával az alábbi személyeket:

- Laczkó Szilvia

- Torzsa Sándor

- Bata Ferencné;

- a visszahívás folytán megüresedő felügyelőbizottsági helyekre megválasztja az alábbi személyeket:

- Szabó Erzsébet (elnök)

- Bata Ferencné

- Kollarits Krisztina

2015. január 1. napjától kezdődően 2019. október 31-ig terjedő időtartamra, díjazásukat az elnök esetében 100 000 Ft/hó, tagok esetében 80 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1474/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Madách Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből visszahívja 2014. december 31. napjával az alábbi személyeket:

- Incze Ildikó

- Barabás János

- Antal Kiss Béla;

- a visszahívás folytán megüresedő felügyelőbizottsági helyekre megválasztja az alábbi személyeket:

- Incze Ildikó (elnök)

- Bánhegyi Viktória

- Hidasi Gábor

2015. január 1. napjától kezdődően 2019. október 31-ig terjedő időtartamra, díjazásukat az elnök esetében 100 000 Ft/hó, tagok esetében 80 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1475/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből visszahívja 2014. december 31. napjával az alábbi személyeket:

- Molnár Sándor

- Bauer Ferenc

- Riczkó Andrea;

- a visszahívás folytán megüresedő felügyelőbizottsági helyekre megválasztja az alábbi személyeket:

- Melichár Zsuzsa (elnök)

- Nyolczas László

- V. Naszály Márta

2015. január 1. napjától kezdődően 2019. október 31-ig terjedő időtartamra, díjazásukat az elnök esetében 100 000 Ft/hó, tagok esetében 80 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1476/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Thália Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből visszahívja 2014. december 31. napjával az alábbi személyeket:

- dr. Istók-Mazsu Orsolya

- dr. Porkoláb Sándor

- Rákosiné Kálmán Ibolya;

- a visszahívás folytán megüresedő felügyelőbizottsági helyekre megválasztja az alábbi személyeket:

- dr. Gulyás Gergely (elnök)

- dr. Láng Zsolt

- dr. Kocsis Máté

2015. január 1. napjától kezdődően 2019. október 31-ig terjedő időtartamra, díjazásukat az elnök esetében 100 000 Ft/hó, tagok esetében 80 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1477/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből visszahívja 2014. december 31. napjával az alábbi személyeket:

- Tirts Tamás

- Várnai László

- Németh Edit;

- a visszahívás folytán megüresedő felügyelőbizottsági helyekre megválasztja az alábbi személyeket:

- Dárdai Zsuzsanna Terézia (elnök)

- Horgas Péter

- Németh Edit Éva

2015. január 1. napjától kezdődően 2019. október 31-ig terjedő időtartamra, díjazásukat az elnök esetében 100 000 Ft/hó, tagok esetében 80 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1478/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, az Új Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből visszahívja 2014. december 31. napjával az alábbi személyeket:

- dr. Csapláros Györgyné dr. Katkó Éva

- Boda E. György

- Szabóné Gerzson Sarolta;

- a visszahívás folytán megüresedő felügyelőbizottsági helyekre megválasztja az alábbi személyeket:

- Lőrincz Edina (elnök)

- Mácsik András

- Miseje Balázs

2015. január 1. napjától kezdődően 2019. október 31-ig terjedő időtartamra, díjazásukat az elnök esetében 100 000 Ft/hó, tagok esetében 80 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1479/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből visszahívja 2014. december 31. napjával az alábbi személyeket:

- Lendvai Béla

- Tóth Andrea

- Mándoki Andor László;

- a visszahívás folytán megüresedő felügyelőbizottsági helyekre megválasztja az alábbi személyeket:

- Rákosiné Kálmán Ibolya (elnök)

- Dávid János

- Mándoki Andor

2015. január 1. napjától kezdődően 2019. október 31-ig terjedő időtartamra, díjazásukat az elnök esetében 100 000 Ft/hó, tagok esetében 80 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1480/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, az Örkény István Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből visszahívja 2014. december 31. napjával az alábbi személyeket:

- András Ferenc

- Dinnyei Béla

- Madarász Károlyné;

- a visszahívás folytán megüresedő felügyelőbizottsági helyekre megválasztja az alábbi személyeket:

- Danada János (elnök)

- Gondos Brigitta

- Szűcs Rita

2015. január 1. napjától kezdődően 2019. október 31-ig terjedő időtartamra, díjazásukat az elnök esetében 100 000 Ft/hó, tagok esetében 80 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1481/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Katona József Színház Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből visszahívja 2014. december 31. napjával az alábbi személyeket:

- Tompáné Fazekas Gabriella

- Vennes Emma Anna

- dr. Horváth Péter;

- a visszahívás folytán megüresedő felügyelőbizottsági helyekre megválasztja az alábbi személyeket:

- Oláh Tamás (elnök)

- Farkas Krisztina

- Koczka Józsefné

2015. január 1. napjától kezdődően 2019. október 31-ig terjedő időtartamra, díjazásukat az elnök esetében 100 000 Ft/hó, tagok esetében 80 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1482/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből visszahívja 2014. december 31. napjával az alábbi személyeket:

- Lukoczki Károly

- Dódity Gabriella

- Pásztor János;

- a visszahívás folytán megüresedő felügyelőbizottsági helyekre megválasztja az alábbi személyeket:

- Császárné Csóka Ilona (elnök)

- Babus László

- Gy. Németh Erzsébet

2015. január 1. napjától kezdődően 2019. október 31-ig terjedő időtartamra, díjazásukat az elnök esetében 100 000Ft/hó, a tagok esetében 80 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1483/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből visszahívja 2014. december 31. napjával az alábbi személyeket:

- Gyorgyevics Miklós

- Hetessy Péter

- Nyíri Krisztina;

- a visszahívás folytán megüresedő felügyelőbizottsági helyekre megválasztja az alábbi személyeket:

- Balaton Balázs (elnök)

- Gyorgyevics Miklós

- Tóth László

2015. január 1. napjától kezdődően 2019. október 31-ig terjedő időtartamra, díjazásukat az elnök esetében 100 000 Ft/hó, a tagok esetében 80 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1484/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Vígszínház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből visszahívja 2014. december 31. napjával az alábbi személyeket:

- Balog Barna

- Boroznaki Árpád

- Magos Péter;

- a visszahívás folytán megüresedő felügyelőbizottsági helyekre megválasztja az alábbi személyeket:

- Dicsőné Horváth Piroska (elnök)

- Horváth Csilla

- Kiss Jenő

2015. január 1. napjától kezdődően 2019. október 31-ig terjedő időtartamra, díjazásukat az elnök esetében 100 000 Ft/hó, a tagok esetében 80 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1485/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből visszahívja 2014. december 31. napjával az alábbi személyeket:

- Szarvas Attila

- Komássy Ákos

- Bálint Gergely;

- a visszahívás folytán megüresedő felügyelőbizottsági helyekre megválasztja az alábbi személyeket:

- Simonffy Márta (elnök)

- dr. Nemere Gyuláné dr. Kovács Zsuzsanna

- Komássy Ákos

2015. január 1. napjától kezdődően 2019. október 31-ig terjedő időtartamra, díjazásukat az elnök esetében 100 000 Ft/hó, a tagok esetében 80 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1486/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság igazgatóságában betöltött tisztségéből visszahívja 2014. december 31. napjával az alábbi személyeket:

- Wertán Zsolt

- dr. Kókány Csaba

- Somlyódy Csaba;

- a visszahívás folytán megüresedő igazgatósági helyekre megválasztja az alábbi személyeket:

- Wertán Zsolt (elnök)

- Rupp György

- Scheer Balázs

2015. január 1. napjától kezdődően 2019. október 31-ig terjedő időtartamra, díjazásukat az elnök esetében 225 000 Ft/hó, a tagok esetében 160 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- a Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből visszahívja 2014. december 31. napjával az alábbi személyeket:

- Nagyunyomi-Sényi Gábor

- Baross Pál

- Nyolczas László;

- a visszahívás folytán megüresedő felügyelőbizottsági helyekre megválasztja az alábbi személyeket:

- Vörös Tamás (elnök)

- Huszti Andrea

- Gaár Iván Zsolt

2015. január 1. napjától kezdődően 2019. október 31-ig terjedő időtartamra, díjazásukat az elnök esetében 165 000 Ft/hó, a tagok esetében 100 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1487/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (1) bekezdésében foglaltak alapján eljárva úgy dönt, hogy a FŐKERT Nonprofit Zrt.

- felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből 2014. december 31. napjával visszahívja az alábbi személyeket:

- Szepessy Tamás

- Bánsági György

- Borsos Gábor;

- a Társaság felügyelőbizottságába megválasztja az alábbi személyeket:

- dr. Pesti Ivett (elnök)

- Szentirmai-Zöld Máté

- Désiné Németh Éva

- Fehér Károly

2015. január 1. napjától kezdődően határozott időtartamra 2019. október 31. napjáig, díjazásukat az elnök esetében 200 000 Ft/hó, a tagok esetében 150 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1488/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (1) bekezdésében foglaltak alapján eljárva, a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

- tudomásul veszi Andó Sándor lemondását a Társaság felügyelőbizottságában betöltött tagságáról (elnöki címéről).

- A Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből 2014. december 31. napjával visszahívja az alábbi személyeket:

- Szuhai Erika

- Kovács Róbert

- Fazekas Miklós;

- Társaság felügyelőbizottságába megválasztja az alábbi személyeket:

- Varga Zsolt (elnök)

- Szuhai Erika

- dr. Rimóczi Imre

- Molnár Gyula

2015. január 1. napjától kezdődően határozott időtartamra 2019. október 31. napjáig, díjazásukat az elnök esetében 200 000 Ft/hó, a tagok esetében 150 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1489/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (1) bekezdésében foglaltak alapján eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Kéményseprőipari Kft.

- felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből 2014. december 31. napjával visszahívja az alábbi személyeket:

- Tóth Imre

- Balogh Ernő

- Bartók Béla

- Kovács László Zsolt;

- a Társaság felügyelőbizottságába megválasztja az alábbi személyeket:

- Kocsis Attila (elnök)

- Sebők Endre

- Balogh Ernő

- Ivaskó István

2015. január 1. napjától kezdődően határozott időtartamra 2019. október 31. napjáig, díjazásukat az elnök esetében 150 000 Ft/hó, a tagok esetében 100 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1490/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (1) bekezdésében foglaltak alapján eljárva, úgy dönt, hogy a Budapesti Temetkezési Zrt.

- felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből 2014. december 31. napjával visszahívja az alábbi személyeket:

- dr. Trippon Norbert

- dr. Csomor Ervin

- Kádár Tibor

- Benke László;

- a Társaság felügyelőbizottságába megválasztja az alábbi személyeket:

- Kádár Tibor (elnök)

- Kabai Ferenc

- dr. Onyestyák György

- Farkas István

2015. január 1. napjától kezdődően határozott időtartamra 2019. október 31. napjáig, díjazásukat az elnök esetében 150 000 Ft/hó, a tagok esetében 100 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1491/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (1) bekezdésében foglaltak alapján eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.

- felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből 2014. december 31. napjával visszahívja az alábbi személyeket:

- dr. Staudt Máté

- Hatvani Zoltán

- Veres László;

- a Társaság felügyelőbizottságába megválasztja az alábbi személyeket:

- Arany Balázs

- Hladony Sándorné

- Hajdu László

2015. január 1. napjától kezdődően határozott időtartamra 2019. október 31. napjáig, díjazásukat az elnök esetében 100 000 Ft/hó, a tagok esetében 70 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1492/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (1) bekezdésében foglaltak alapján eljárva úgy dönt, hogy a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.

- felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből 2014. december 31. napjával visszahívja az alábbi személyeket:

- Orbán Gyöngyi

- Dankóné Hegedűs Jolán

- Losonczy Pál

- Czeglédy Gergő;

- A Társaság felügyelőbizottságába megválasztja az alábbi személyeket:

- Orbán Gyöngyi (elnök)

- Riczkó Andrea

- Csepeli Zsuzsanna

- Sára Emese

2015. január 1. napjától kezdődően határozott időtartamra 2019. október 31. napjáig, díjazásukat az elnök esetében 200 000 Ft/hó, a tagok esetében 150 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1493/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (1) bekezdésében foglaltak alapján eljárva úgy dönt, hogy az FKF Nonprofit Zrt.

- felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből 2014. december 31. napjával visszahívja az alábbi személyeket:

- Zsolnai József

- Szalkai István

- dr. Endrédy István

- Sándor Gáspár;

- A Társaság felügyelőbizottságába megválasztja az alábbi személyeket:

- Zsolnai József (elnök)

- Menczer Erzsébet

- Gyűrűs István

- Őrsi Gergely

2015. január 1. napjától kezdődően határozott időtartamra 2019. október 31. napjáig, díjazásukat az elnök esetében 200 000 Ft/hó, a tagok esetében 150 000 Ft/hó összegben állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1494/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. „v.a. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből 2014. december 31. napjával visszahívja az alábbi személyeket:

- Pásztor János

- Dódity Gabriella

- Lukoczki Károly;

- A Társaság felügyelőbizottságába megválasztja az alábbi személyeket:

- Pál Enikő (elnök)

- Nagy Anikó

- Takács János

2015. január 1. napjától kezdődően határozott időtartamra 2019. október 31. napjáig a következők szerinti díjazással: az elnök esetében 150 000 Ft/hó, a tagok esetében 100 000 Ft/hó összeggel, azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1495/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részvényeseként az alábbi előzetes döntéseket hozza, amelyeket a Társaság soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogat:

- Az alább felsorolt igazgatósági tagok visszahívását a Társaság soron következő Közgyűlésének napjával a Társaság igazgatóságából:

- dr. Kalmár László

- Somogyvári János

- Sándor György;

- a Társaság megüresedő igazgatósági helyeire az alábbi személyeket javasoljuk megválasztani:

- Fodor László (elnök)

- Csata Kincső Tímea

- dr. Máttyus Ádám

2015. január 15. napjától kezdődően, de legkésőbb a Társaság soron következő közgyűlésének napjától 2019. október 31-ig terjedő időszakra, díjazásuknak elnök esetében 350 000 Ft/hó, a tagok esetében 250 000 Ft/hó összegben történő megállapítását azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- az alább felsorolt felügyelőbizottsági tagok visszahívását a Társaság soron következő közgyűlésének napjával a Társaság felügyelőbizottságából:

- Devánszkiné dr. Molnár Katalin

- Jószai Attila

- Bartók Béla

- dr. Kaiser Tamás

- Rátonyi Gábor

- Czeglédi János;

- a Társaság megüresedő felügyelőbizottsági helyeire az alábbi személyeket javasoljuk megválasztani:

- Rátonyi Gábor (elnök)

- dr. Murai Renáta

- Lőrincz Gergely

- Scheuer Gyula

- Andó Sándor

- Kredits Ferenc

2015. január 15. napjától kezdődően, de legkésőbb a Társaság soron következő közgyűlésének napjától 2019. október 31-ig terjedő időszakra, díjazásuknak elnök esetében 350 000 Ft/hó, a tagok esetében 200 000 Ft/hó összegben történő megállapítását azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a Társaság rendkívüli közgyűlésének összehívásáról és a személyi változásokra vonatkozó napirendi pont napirendre vételéről.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

1496/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. részvényeseként az alábbi előzetes döntéseket hozza, amelyeket a Társaság soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogat:

- Az alább felsorolt igazgatósági tagok visszahívását a Társaság soron következő Közgyűlésének napjával a Társaság igazgatóságából:

- Sármay András

- Vida István

- Kővári Zsolt

- Haranghy Csaba

- Pelcz Gábor;

- a Társaság igazgatóságába az alábbi személyeket javasoljuk megválasztani:

- Sármay András (elnök)

- Haranghy Csaba

- Gór Csaba

- Hegyeshalmi Béla

- Rimóczy János

- Dámsa József

- Theisz Bálint

2015. január 15. napjától kezdődően, de legkésőbb a Társaság soron következő közgyűlésének napjától 2019. október 31-ig terjedő időszakra, díjazásuknak elnök esetében 350 000 Ft/hó, a tagok esetében 250 000 Ft/hó összegben történő megállapítását azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a Társaság rendkívüli közgyűlésének összehívásáról és a személyi változásokra vonatkozó napirendi pont napirendre vételéről, valamint a személyi változások miatt szükségessé váló alapszabály-módosítás Fővárosi Közgyűlés részére előzetes tulajdonosi döntéshozatal céljából történő beterjesztéséről.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

1497/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. részvényeseként az alábbi előzetes döntéseket hozza, amelyeket a Társaság soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogat:

- Az alább felsorolt felügyelőbizottsági tagok visszahívását a Társaság soron következő Közgyűlésének napjával a Társaság felügyelőbizottságából:

- dr. Derce Tamás

- Raduly József

- dr. Szekfű Gábor

- dr. Kosztolányi Dénes

- dr. Hrutka Zsolt

- dr. Kékesi Tibor

- dr. Kapás Lilla

- Losonczy Pál,

és egyben a felügyelőbizottság létszámának 6 főre történő csökkentését, összhangban a Kt. 4. § (2) bekezdésében foglaltakkal.

- a Társaság fentiek szerint csökkentett létszámú felügyelőbizottságába az alábbi személyeket javasoljuk megválasztani:

- Kosztolányi Dénes (elnök)

- Pelcz Gábor

- Kovács Máté

- Kolozs András

2015. január 15. napjától kezdődően, de legkésőbb a Társaság soron következő közgyűlésének napjától 2019. október 31-ig terjedő időszakra, díjazásuknak elnök esetében 350 000 Ft/hó, a tagok esetében 200 000 Ft/hó összegben történő megállapítását azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a Társaság rendkívüli közgyűlésének összehívásáról és a személyi változásokra vonatkozó napirendi pont napirendre vételéről, valamint a személyi változások miatt szükségessé váló alapszabály-módosítás Fővárosi Közgyűlés részére előzetes tulajdonosi döntéshozatal céljából történő beterjesztéséről.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

1498/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. tagjaként az alábbi előzetes döntéseket hozza, amelyeket a Társaság soron következő taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogat:

- Az alább felsorolt felügyelőbizottsági tagok visszahívását a Társaság soron következő taggyűlésének napjával a Társaság felügyelőbizottságából:

- Erős Gyula

- Tóth Mihály

- Scheer Balázs;

- a Társaság megüresedő felügyelőbizottsági helyeire az alábbi személyeket javasoljuk megválasztani:

- Török Ferenc (elnök)

- Erős Gyula

- Sölétormos Jenő

2015. január 15. napjától kezdődően, de legkésőbb a Társaság soron következő taggyűlésének napjától 2019. október 31-ig terjedő időszakra, díjazásuknak elnök esetében 200 000 Ft/hó, a tagok esetében 150 000 Ft/hó összegben történő megállapítását azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a Társaság rendkívüli taggyűlésének összehívásáról és a személyi változásokra vonatkozó napirendi pont napirendre vételéről.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a BDK Kft. soron következő rendkívüli taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

1499/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BÖK Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. tagjaként az alábbi előzetes döntéseket hozza, amelyeket a Társaság soron következő taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogat:

- Verseghi-Nagy Balázs felügyelőbizottsági tag visszahívását a Társaság soron következő taggyűlésének napjával a Társaság felügyelőbizottságából;

- a Társaság megüresedő felügyelőbizottsági helyére dr. Kertész Gusztáv megválasztását 2015. január 15. napjától kezdődően, de legkésőbb a Társaság soron következő taggyűlésének napjától 2019. október 31-ig terjedő időszakra. Az elnök díjazásának 82 000 Ft/hó, a tagok díjazásának 59 000 Ft/hó összegben történő megállapítását azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a Társaság rendkívüli taggyűlésének összehívásáról és a személyi változásokra vonatkozó napirendi pont napirendre vételéről.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a BÖK Kft. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

1500/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. tagjaként az alábbi előzetes döntéseket hozza, amelyeket a Társaság taggyűlési ülés nélküli határozathozatala során Budapest Főváros Önkormányzata mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogat:

- dr. Tóth Krisztián felügyelőbizottsági tag visszahívását a Társaság taggyűlési ülés nélküli határozathozatala napjával a Társaság felügyelőbizottságából;

- a Társaság megüresedő felügyelőbizottsági helyére Megellai Orsolya megválasztását 2015. január 15. napjától kezdődően, de legkésőbb a társasági taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napjától 2019. október 31-ig terjedő időszakra. Az elnök díjazásának 50 000 Ft/hó, a tagok díjazásának 30 000 Ft/hó összegben történő megállapítását azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a Társaság taggyűlésének ülés nélküli határozathozataláról a személyi változások vonatkozásában.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés tartása nélküli határozathozatala során a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárjon, és felkéri a főpolgármestert a tagi határozatok aláírására kijelölt tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napja

Felelős: Tarlós István

1501/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft. felügyelőbizottsági tagjai vonatkozásában úgy dönt, hogy

- a társaság felügyelőbizottsága jelenlegi tagjait 2015. január 14. napjával visszahívja, illetve visszahívásukat kezdeményezi.

- A Társaság felügyelőbizottságába megválasztja, illetve megválasztani kezdeményezi az alábbi személyeket:

- Kállainé Kettesy Orsolya (elnök)

- Farkas Péter

- Fodor Artúr

- Dankóné Hegedűs Jolán

2015. január 15. napjától kezdődően, határozott időtartamra 2019. október 31. napjáig a következők szerinti díjazással: az elnök esetében 120 000 Ft/hó, a tagok esetében 80 000 Ft/hó összeggel azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1502/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A Főkert Virágért Kft. felügyelőbizottsági tagjai vonatkozásában úgy dönt, hogy

- a Társaság felügyelőbizottsága jelenlegi tagjait 2015. január 14. napjával visszahívja, illetve visszahívásukat kezdeményezi.

- A Társaság felügyelőbizottságába megválasztja, illetve megválasztani kezdeményezi az alábbi személyeket:

- Kaiser József Lajos (elnök)

- Martos Dániel

- Horányi Zsuzsanna

2015. január 15. napjától kezdődően határozott időtartamra 2019. október 31. napjáig a következők szerinti díjazással: az elnök esetében 150 000 Ft/hó, a tagok esetében 100 000 Ft/hó összeggel azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1503/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A DHK Díjhátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Kft. felügyelőbizottsági tagjai vonatkozásában úgy dönt, hogy

- a Társaság felügyelőbizottsága jelenlegi tagjait 2015. január 14. napjával visszahívja, illetve visszahívásukat kezdeményezi.

- A Társaság felügyelőbizottságába megválasztja, illetve megválasztani kezdeményezi az alábbi személyeket:

- Czunyi Anikó (elnök)

- Guzs Gyula

- Kázmácz József

2015. január 15. napjától kezdődően határozott időtartamra 2019. október 31. napjáig a következők szerinti díjazással: az elnök esetében 200 000 Ft/hó, a tagok esetében 150 000 Ft/hó összeggel, azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1504/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A Főtáv - Komfort Épületenergetikai Kft. felügyelőbizottsági tagjai vonatkozásában úgy dönt, hogy

- a Társaság felügyelőbizottsága jelenlegi tagjait 2015. január 14. napjával visszahívja, illetve visszahívásukat kezdeményezi.

- A Társaság felügyelőbizottságába megválasztja, illetve megválasztani kezdeményezi az alábbi személyeket:

- Fenyősi Zoltán (elnök)

- Agócs Zsolt

- Gréczy Zsolt

2015. január 15. napjától kezdődően határozott időtartamra 2019. október 31. napjáig a következők szerinti díjazással: az elnök esetében 120 000 Ft/hó, a tagok esetében 80 000 Ft/hó összeggel, azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1505/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A BKK BUSZI Kft. felügyelőbizottsági tagjai vonatkozásában úgy dönt, hogy

- a Társaság felügyelőbizottsága jelenlegi tagjait 2015. január 14. napjával visszahívja, illetve visszahívásukat kezdeményezi.

- A Társaság felügyelőbizottságába megválasztja, illetve megválasztani kezdeményezi az alábbi személyeket:

- Végvári Tamás (elnök)

- Szabadai Viktor

- dr. Varga Előd Bendegúz

2015. január 15. napjától kezdődően határozott időtartamra 2019. október 31. napjáig a következők szerinti díjazással: az elnök esetében 100 000 Ft/hó, a tagok esetében 70 000 Ft/hó összeggel, azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1506/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Autópiac Kft. felügyelőbizottsági tagjai vonatkozásában úgy dönt, hogy

- a Társaság felügyelőbizottsága jelenlegi tagjait 2015. január 14. napjával visszahívja, illetve visszahívásukat kezdeményezi.

- A Társaság felügyelőbizottságába megválasztja, illetve megválasztani kezdeményezi az alábbi személyeket:

- Csomós Miklós (elnök)

- Lehmann Viktor

- Kaiser Tamás

2015. január 15. napjától kezdődően határozott időtartamra 2019. október 31. napjáig a következők szerinti díjazással: az elnök esetében 230 000 Ft/hó, a tagok esetében 150 000 Ft/hó összeggel, azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1507/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapesti Nagybani Piac Zrt. részvényeseként az alábbi előzetes döntéseket hozza, amelyeket a Társaság soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogat:

- a jelenlegi igazgatósági tagok visszahívását a Társaság soron következő közgyűlésének napjával a Társaság igazgatóságából.

- a Társaság megüresedő igazgatósági helyeire az alábbi személyeket javasoljuk megválasztani:

- dr. Kerényi Géza (elnök)

- Skublicsné Manninger Alexandra

- dr. Füzesi Péter

2015. január 15. napjától kezdődően, de legkésőbb a Társaság soron következő közgyűlésének napjától 2019. október 31-ig terjedő időszakra, díjazásuknak elnök esetében 250 000 Ft/hó, a tagok esetében 200 000 Ft/hó összegben történő megállapítását azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- a jelenlegi felügyelőbizottsági tagok visszahívását a Társaság soron következő közgyűlésének napjával a Társaság felügyelőbizottságából.

- a Társaság megüresedő felügyelőbizottsági helyeire az alábbi személyeket javasoljuk megválasztani:

- Szatmáry-Jähl Angéla (elnök)

- Alexa György

- Benke László

- Virág Mihály

2015. január 15. napjától kezdődően, de legkésőbb a Társaság soron következő közgyűlésének napjától 2019. október 31-ig terjedő időszakra, díjazásuknak elnök esetében 200 000 Ft/hó, a tagok esetében 150 000 Ft/hó összegben történő megállapítását azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1508/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A BKK Közút Zrt. felügyelőbizottsági tagjai vonatkozásában úgy dönt, hogy

- a Társaság felügyelőbizottsága jelenlegi tagjait 2015. január 14. napjával visszahívja, illetve visszahívásukat kezdeményezi.

- A Társaság felügyelőbizottságába megválasztja, illetve megválasztani kezdeményezi az alábbi személyeket:

- Östör Balázs (elnök)

- Babartzy László

- Rózsahegyi Péter

- Rózsa Zsolt

- Czeglédy Gergő

- Kovács Norbert

2015. január 15. napjától kezdődően határozott időtartamra 2019. október 31. napjáig a következők szerinti díjazással: az elnök esetében 200 000 Ft/hó, a tagok esetében 150 000 Ft/hó összeggel, azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1509/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., mint az FCSM Mélyépítő Kft. alapítójának részvényeseként úgy dönt, hogy az alábbi előzetes döntéseket hozza, amelyeket a Társaság soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogat:

- a Társaság felügyelőbizottsága jelenlegi tagjait a Társaság soron következő Közgyűlésének napjával visszahívja, illetve visszahívásukat kezdeményezi.

- A Társaság felügyelőbizottságába megválasztja, illetve megválasztani kezdeményezi az alábbi személyeket:

- Wildner Gábor (elnök)

- Szűcs Gábor

- Pataki Márton

2015. január 15. napjától kezdődően, de legkésőbb a Társaság soron következő közgyűlésének napjától 2019. október 31. napjáig a következők szerinti díjazással: az elnök esetében 120 000 Ft/hó, a tagok esetében 80 000 Ft/hó összeggel, azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1510/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás tagjaként úgy dönt, hogy a Társulás felügyelőbizottsági tagjai vonatkozásában javaslatot tesz arra, hogy

- a Társulás tanácsának jelenlegi delegált tagjait a Társulás tanácsa soron következő ülésének napjával visszahívja;

- a Társulás tanácsába delegálja az alábbi személyeket:

- Erhardt Zoltánné dr. Ferencz Orsolya

- dr. Galambos Judit

2015. január 15. napjától kezdődően, de legkésőbb a Társaság tanácsa soron következő ülésének napjától 2019. október 31. napjáig a következők szerinti díjazással: az elnök esetében 250 000 Ft/hó, a tagok esetében 220 000 Ft/hó összeggel, azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- a Társulás felügyelőbizottsága jelenlegi delegált tagjait a Társulás tanácsának soron következő ülése napjával visszahívja.

- A Társulás felügyelőbizottságába delegálja az alábbi személyeket:

- Kerékgyártó Gábor

- Szabó Tamás

2015. január 15. napjától kezdődően, de legkésőbb a Társulás tanácsa soron következő ülésének napjától 2019. október 31. napjáig a következők szerinti díjazással: az elnök esetében 250 000 Ft/hó, a tagok esetében 220 000 Ft/hó összeggel, azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1511/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a fenti személyi döntések végrehajtásához szükséges intézkedések megtételéről, valamint az érintett gazdasági társaságok létesítő okiratainak szükségszerű módosítására irányuló döntések előkészítéséről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. közötti, 2015. évre szóló közszolgáltatási szerződés megkötésére, alapító okiratának módosítására, valamint az ügyvezető megbízatásának meghosszabbítására.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1512/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés b) pontja alapján úgy dönt, hogy határozatlan időre újraválasztja dr. Pető Györgyöt a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, megbízási szerződésének változatlan feltételek mellett történő meghosszabbítása mellett. Visszamenőleg jóváhagyja és 2014. október 29. napját követően folyamatosan fennállónak tekinti dr. Pető György ügyvezetői tisztségét és megbízását. Felkéri a főpolgármestert a kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1513/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti határozott időre szóló közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1514/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább, egyúttal jóváhagyja a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti alapító okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 5. számú mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

1515/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Javaslat a „Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül” című 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 55/2014. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendeletét a „Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül” című 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 7. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Rendőr-főkapitányság közötti együttműködési megállapodás megkötésére.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1516/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Rendőr-főkapitányság közötti, az előterjesztés melléklete szerinti együttműködési megállapodást, egyúttal felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat testvérvárosi megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzata és Ankara Nagyváros Önkormányzata között.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1517/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a testvérvárosi megállapodást Budapest Főváros Önkormányzata és Ankara Nagyváros Önkormányzata között az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: az ankarai polgármester 2015 tavaszára tervezett budapesti látogatása alkalmával

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság szervezeti és működési szabályzata módosításának jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1518/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 56/2014. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendeletét a 2015. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1519/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a költségvetési intézményeket tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata egyes gazdasági társaságai igazgatósága és felügyelőbizottsága tagjaival kapcsolatos döntésekre.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1520/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az 1462/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozatát úgy módosítja, hogy a határozatnak a BKV Zrt. igazgatósági tagjai megválasztására vonatkozó része végrehajtását a Fővárosi Közgyűlés 2015. januári üléséig felfüggeszti.

A napirend 11. pontja: Javaslat a 2015. évi folyószámla-hitelkeret szerződés jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1521/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „2015. évi folyószámla-hitelkeret szerződés” tárgyú beszerzési eljárásban érvényessé nyilvánítja az OTP Bank Nyrt. ajánlatát.

1522/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „2015. évi folyószámla-hitelkeret szerződés” tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és nyertesként az OTP Bank Nyrt. ajánlattevőt jelöli meg.

1523/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztői kiegészítés 2. sz. melléklete szerinti szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Javaslat ügyvédi megbízási szerződés módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1524/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a dr. Hidasi és Társai Ügyvédi Iroda között megkötendő, a Közraktárak Épületegyüttessel (BÁLNA) kapcsolatos jogi tevékenység és jogi képviselet ellátására irányuló ügyvédi megbízási szerződés módosításával kapcsolatban 40 M Ft összegben a fedezetet a 2015. évi költségvetésében a „882101 Közraktárak” címen kiadási, azon belül dologi kiadási előirányzaton biztosítja.

Határidő: a 2015. évi költségvetés készítése

Felelős: Tarlós István

1525/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a dr. Hidasi és Társai Ügyvédi Iroda között, a BÁLNA Közraktárak Épületegyüttessel kapcsolatos jogi tevékenység és jogi képviselet ellátására irányuló, 2012. október 17-én kelt ügyvédi megbízási szerződés 2. sz. módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 57/2014. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 14. pontja: Javaslat Bp. XVI. ker., Pálya u. 27. sz. ingatlanra lakossági riasztó-tájékoztató végpont telepítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1526/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján tulajdonosi hozzájárulását adja a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kérelmére a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonát képező, 0110280 helyrajzi számú, ingatlan-nyilvántartás szerint Bp. XVI. kerület, Rákosi út 45. című, természetben a Bp. XVI. kerület, Pálya u. 27. szám alatti bejáratú sarokingatlanra történő - az előterjesztés 3. sz. mellékleteként csatolt - telepítési paraméterekre vonatkozó műszaki dokumentációban foglaltak szerinti lakossági riasztó-tájékoztató végpont telepítéséhez az előterjesztés 5. számú mellékleteként csatolt tulajdonosi hozzájárulásban foglaltak szerint, és felkéri a főpolgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

1527/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdése alapján - tekintettel a Monitoring és Lakossági Riasztó rendszerrel végzendő közfeladat-ellátásra - a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonát képező, 0110280 helyrajzi számú, ingatlan-nyilvántartás szerint Bp. XVI. kerület, Rákosi út 45. című, természetben a Bp. XVI. kerület, Pálya u. 27. szám alatti bejáratú sarokingatlanon található, a feladat ellátásával érintett ingatlanrészt - az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti használati szerződés jóváhagyásával és megkötésével - ingyenesen adja a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság használatába, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a használati megállapodás aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító okiratának 9. számú módosításának és a működési célú visszatérítendő támogatás nyújtásáról szóló szerződés 1. számú módosításának elfogadására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1528/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, mint az alapító jogait gyakorló testület, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító okiratát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal módosítja, és ezzel megegyezően az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2015. január 31.

Felelős: Tarlós István

1529/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A módosítás miatt csökkenti a „852701 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről” cím bevételi, azon belül a működési célú visszatérítendő támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről előirányzatát 74 000 E Ft-tal. Egyidejűleg csökkenti a „838502 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése előirányzatát 20 500 E Ft-tal, valamint csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 53 500 E Ft-tal.

1530/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a 2014. március 17. napján aláírt Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal kötött szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat a Parking Kft.-vel kapcsolatos kérdések rendezésére.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1531/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti elszámolási megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1532/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő elszámolási megállapodásban rögzített feladatok végrehajtása érdekében a 2014. évi költségvetésben az alábbi előirányzatok betervezésére kerül sor:

„852401 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül a felhalmozási bevételek (felhalmozási célú kölcsön visszatérülése áht-n kívülről) előirányzata nő 119 283 E Ft-tal;

„855501 Kamatbevétel és egyéb pénzügyi műveletek bevételei” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei) előirányzata nő 41 E Ft-tal;

„852301 Beruházási pénzeszköz átvétel áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről (beruházási célra) előirányzata nő 28 770 E Ft-tal;

„855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (egyéb működési bevételek) előirányzat nő 125 346 E Ft-tal, utólagos egyéb térítések bevételéhez kapcsolódóan;

„855201 Kiszámlázott általános forgalmi adó” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (kiszámlázott áfa) előirányzata nő 31 337 E Ft-tal az utólagos egyéb térítéshez kapcsolódó áfa miatt;

„852001 Osztalék bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (osztalékbevételek) előirányzata nő 11 542 E Ft-tal;

„813701 Parking Kft.” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (egyéb dologi kiadások) előirányzat nő 295 419 E Ft-tal, valamint a

„930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalék előirányzata nő 20 900 E Ft-tal.

1533/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Parking Szervező, Fejlesztő és Tanácsadó Kft. (Parking Kft.) és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK Zrt.) alapítójaként eljárva elviekben egyetért a két Társaság egyesülésével oly módon, hogy a Parking Kft. beolvad a BKK Zrt.-be, így a Parking Kft. mint önálló jogi személy megszűnik, a jogutód társaság a BKK Zrt. lesz.

1534/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a beolvadással kapcsolatosan az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (Átv.) rendelkezései szerinti ún. első döntésre vonatkozó javaslatát terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi közgyűlés soron következő ülése, de legkésőbb 2015. január 31.

Felelős: Tarlós István

1535/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Parking Kft. vezető tisztségviselőjét, hogy a gazdasági társaság kötelezettségvállalásaival kapcsolatos további döntéseknél a Fővárosi Közgyűlés által a beolvadásra vonatkozó határozatokat vegye figyelembe, és az esetleges kötelezettségvállalásra vonatkozó döntésekről előzetesen tájékoztassa a tulajdonos Fővárosi Önkormányzatot.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés döntéséről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Javaslat a Magyar Állam és Budapest Főváros Önkormányzata között a budapesti 4-es metróvonal üzembehelyezésével bővülő fővárosi közösségi közlekedés üzemeltetése érdekében nyújtandó támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól szóló szerződés megkötésére.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1536/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (6) bek. a) pontja alapján tudomásul veszi a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Budapest Főváros Önkormányzata között 2014. november 27. napján aláírt, a budapesti 4-es metróvonal üzembehelyezésével bővülő fővárosi közösségi közlekedés üzemeltetése érdekében nyújtandó támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól szóló támogatási szerződés aláírásáról szóló tájékoztatást.

Graphisoft Park Ingatlanfejlesztő Kft. jelzálogtörlési kérelme.

A napirend 18. pontja: Graphisoft Park Ingatlanfejlesztő Kft. keretbiztosítéki jelzálogjog törlési kérelme.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1537/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Graphisoft Park Ingatlanfejlesztő Kft., az előterjesztés 1. sz. mellékletében csatolt kérelmét a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt., (illetve jogutódja az ENVIRODUNA Kft.), mint a volt Óbudai Gázgyár területének kezelésével és fejlesztésével megbízott Társaság bevonásával vizsgálja meg, és jogilag megalapozott javaslatát terjessze elő a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat az M2 metróvonal felújításához és járműbeszerzéséhez kapcsolódó döntések meghozatalára.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1538/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

egyetért az M2 metróvonal felújítása és járműbeszerzése feladatok megvalósításával, és a Választott bíróság elmarasztaló ítélete értelmében a BKV Zrt. rendelkezésére bocsátja az „M2 metróvonal felújítása feladat” befejezéséhez szükséges 2 399,7 M Ft (ebből árfolyamkülönbség 185,8 M Ft), valamint az „M2 metróvonal és járműállomány cseréje” feladathoz árfolyam és kamat változása miatti 51,1 M Ft többlet fedezetét.

1539/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A feladatok megvalósítása érdekében:

- csökkenti a „911101 2014. évi kötelezettségek tartaléka” cím, azon belül tartalékok előirányzatát 2 450 760 E Ft-tal, valamint csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások”, azon belül „Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre” címen belül az „M2 metróvonal járműállomány cseréje” feladatot 1 579 165 E Ft-tal;

ezzel egyidejűleg

- megnöveli a „840301 Önkormányzati beruházások”, azon belül a „Felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre” címen belül az „M2 metróvonal felújítása” feladatot 982 461 E Ft-tal, továbbá a 2015. évre áthúzódó hitelforrás elkülönítése érdekében megemeli a „910901 2015. évre áthúzódó fejlesztési források céltartaléka” cím, azon belül tartalékok előirányzatát 108 300 E Ft-tal, valamint megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-nak előirányzatát 2 939 146 E Ft-tal.

Az „M2 metróvonal felújítása” feladat 2014. évi előirányzata 3 372 650 E Ft-ra, 2015. évi üteme 2 271 400 E Ft-ra módosul (ebből EIB hitel 108 300 E Ft). A teljes projektköltség 45 675 900 E Ft-ra változik.

Az átütemezés és árfolyamváltozás miatt az „M2 metróvonal járműállomány cseréje” feladat 2015. évi üteme 1 630 225 E Ft-ra módosul. A teljes projektköltség 41 769 828 E Ft-ra változik. A projekthez kapcsolódó forintban számolt kifizetés 2013. december 31-ig 40 139 603 E Ft.

1540/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, hogy a korábban BKV Zrt. által a Siemens részére a szerződés szerint benyújtott 2014. év utolsó számlájáért kifizetett 1,2 Mrd Ft a BKV Zrt.-től a Fővárosi Önkormányzathoz érkező lehívó levél kézhezvételét követően haladéktalanul megtérítésre kerüljön a BKV Zrt. számára.

Határidő: a BKV Zrt. lehívó levél beérkezését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1541/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti „Az M2 metróvonal felújítása” megnevezésű feladat elvégzéséről szóló pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 4. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 5 munkanap

Felelős: Tarlós István

1542/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti „Az M2 metróvonal járműállomány cseréje” megnevezésű feladat elvégzéséről szóló pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 2. sz. módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat a KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 azonosító számú, a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” c. projekthez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás kiadására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1543/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 azonosító számú, a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” című projekttel kapcsolatban

a) a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő és a projekt által érintett 14445, 13506, 29587, 34608/4, 36403 és a 23800/8 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában - a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört eseti jelleggel magához vonva - megadja a projekt megvalósításához szükséges tulajdonosi hozzájárulást a projektgazda BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére;

b) kijelenti továbbá, hogy a projekttel érintett 14445, 13506, 29587, 34608/4, 36403 és a 23800/8 helyrajzi számú ingatlanok az 5 éves kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés fenntartásának és üzemeltetésének céljára a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendelkezésére fognak állni, valamint, hogy Budapest Főváros Önkormányzata nem tesz olyan intézkedést a projektgazdával szemben, amely a pályázati cél megvalósítását szolgáló - fenntartási kötelezettségének végéig tartó - hasznosítási és/vagy a projekt támogatási szerződésében foglalt egyéb kötelezettség teljesítését veszélyeztetné vagy lehetetlenné tenné.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti nyilatkozat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására és a 2015. évi díjak megállapítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 58/2014. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendeletét a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 22. pontja: Javaslat a BVV Zrt. ENVIRODUNA Kft.-be történő beolvadásával kapcsolatos második tulajdonosi döntés meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1544/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva úgy dönt, hogy véglegesen elhatározza a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaság egyesülését oly módon, hogy a BVV Zrt. beolvad az ENVIRODUNA Kft.-be, így a BVV Zrt. jogutódlással megszűnik, és az átvevő ENVIRODUNA Kft. változatlan cégnéven működik tovább. A beolvadás költségeit az ENVIRODUNA Kft, mint átvevő gazdasági társaság viseli.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1545/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva véglegesen elhatározza a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaság egyesülését oly módon, hogy a BVV Zrt. beolvad az ENVIRODUNA Kft.-be, így a BVV Zrt. jogutódlással megszűnik, és az átvevő ENVIRODUNA Kft. változatlan cégnéven működik tovább. A beolvadás költségeit az ENVIRODUNA Kft. mint átvevő gazdasági társaság viseli.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1546/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva

- jóváhagyja az ENVIRODUNA Kft. mint átvevő Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött, 2014. szeptember 30-i fordulónapra készített vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét és az azokról készült független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal;

- jóváhagyja a beolvadást követően tovább működő ENVIRODUNA Kft. mint jogutód Társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött, 2014. szeptember 30-i fordulónapra készített nyitó vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét és az azokról készült független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1547/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva

- jóváhagyja a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint beolvadó társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött, 2014. szeptember 30-i fordulónapra készített vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét és az azokról készült független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal;

- jóváhagyja a beolvadást követően tovább működő ENVIRODUNA Kft. mint jogutód társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött, 2014. szeptember 30-i fordulónapra készített nyitó vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét és az azokról készült független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1548/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva jóváhagyja a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaságba történő beolvadásáról rendelkező egyesülési szerződést az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza az átvevő ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét annak aláírására, továbbá arra, hogy gondoskodjon

- az egyesülési szerződés elfogadásától számított tizenöt napon belül a társaság munkavállalóinak a beolvadásról való tájékoztatásáról;

- az egyesülési közlemény Cégközlönyben történő közzétételének kezdeményezéséről, majd ezt követően a beolvadás illetékes Cégbírósághoz történő bejelentéséről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1549/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva jóváhagyja a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaságba történő beolvadásáról rendelkező egyesülési szerződést az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a beolvadó Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatóságának elnökét annak aláírására, továbbá arra, hogy gondoskodjon

- az egyesülési szerződés elfogadásától számított tizenöt napon belül a Társaság munkavállalóinak a beolvadásról való tájékoztatásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1550/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva úgy dönt, hogy az átvevő ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaság az átalakulás cégbírósági bejegyzésének napjától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább. Az előterjesztés 6. sz. mellékletének megfelelően jóváhagyja az ENVIRODUNA Kft. alapító okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 6. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1551/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva úgy dönt, hogy az átalakuláshoz, azaz a beolvadáshoz fűződő joghatások beállásának napjaként 2015. március 31. napját jelöli meg azzal, hogy amennyiben a cégbírósági bejegyzés e napot követően történik meg, úgy a joghatások beállásának napja a cégbírósági bejegyzés napja, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 57. § (2) bekezdése alapján.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1552/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva úgy dönt, hogy az átalakuláshoz, azaz a beolvadáshoz fűződő joghatások beállásának napjaként 2015. március 31. napját jelöli meg azzal, hogy amennyiben a cégbírósági bejegyzés e napot követően történik meg, úgy a joghatások beállásának napja a cégbírósági bejegyzés napja, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 57. § (2) bekezdése alapján.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1553/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító fenti döntéseiről a Ptk. 3:109. § (4) bek. alapján az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társaság és a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezető tisztségviselőjét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: Javaslat a 2014. évi Műemléki Keret pályázat elbírálására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1554/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2014. évi Műemléki Keretet az alábbiak szerint ítéli oda az előterjesztés 5. mellékletében szereplő értékelési lapokon részletezett felhasználásra. Jóváhagyja, megköti a nyertes pályázókkal a megállapodást az 554/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott pályázati kiírás mellékletét képező „Megállapodás” minta szerint meghatározott feltételekkel, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a pályázatot benyújtókat írásban értesítse és a megállapodások aláírására.

Sorsz. Cím Pályázó Támogatási igény Támogatási javaslat
1. I. kerület, Attila utca 133. Társasház 4 755 000 Ft -
2. I. kerület, Lánchíd utca 5. Társasház 500 000 Ft -
3. I. kerület, Lánchíd utca 5. Társasház 7 700 000 Ft -
4. I. kerület, Lánchíd utca 9-11. Társasház 5 200 000 Ft 3 500 000 Ft
5. I. kerület, Lánchíd utca 13. Társasház 6 400 000 Ft -
6. I. kerület, Szilágyi Dezső tér 4. Társasház 400 000 Ft 300 000 Ft
7. I. kerület, Úri utca 38/B. Társasház 2 000 000 Ft -
8. II. kerület, Bakfark Bálint utca 1. Kollégiumok Gazdasági Szervezete 10 000 000 Ft -
9. II. kerület, Bakfark Bálint utca 1. Kollégiumok Gazdasági Szervezete 9 000 000 Ft -
10. II. kerület, Cimbalom utca 13. Rónai Tamás 3 189 000 Ft -
11. II. kerület, Csalogány utca 55. Társasház 1 022 000 Ft 400 000 Ft
12. II. kerület, Hűvösvölgyi út 87. Takács Viktor Tibor 1 200 000 Ft 400 000 Ft
13. II. kerület, Júlia utca 15. Kerkow Tímea 1 300 000 Ft -
14. II. kerület, Keleti Károly utca 5-7.-
Buday László utca 1-3.
Központi Statisztikai Hivatal 7 000 000 Ft -
15. II. kerület, Nyúl utca 6. Társasház 1 000 000 Ft -
16. II. kerület, Trombitás út 21. Társasház 2 990 177 Ft -
17. II. kerület, Vitéz utca 14. Társasház 1 000 000 Ft 800 000 Ft
18. III. kerület, Fő tér 1. Budapest Főváros III. kerület
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
17 247 269 Ft 2 450 000 Ft
19. III. kerület, Lajos utca 163. Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség 4 000 000 Ft 1 600 000 Ft
20. III. kerület, Csillaghegy,
Lehel utca 16.
Csillaghegyi Római Katolikus Jézus Szíve Plébánia 3 190 000 Ft 300 000 Ft
21. IV. kerület, Árpád út 144. Fővárosi Vízművek Zrt. 4 027 545 Ft -
22. V. kerület, Belgrád rakpart 17. Társasház 7 440 000 Ft 3 600 000 Ft
23. V. kerület, Károlyi Mihály utca 16. Petőfi Irodalmi Múzeum 1 500 000 Ft 600 000 Ft
24. V. kerület, Kígyó utca 4-6. Dr. Simon B. Gábor 3 347 720 Ft -
25. V. kerület, Stollár Béla utca 22. Társasház 216 327 Ft -
26. V. kerület, Váci utca 47. Congregatio Jesu Magyar Tartomány Budapest 5 000 000 Ft 3 000 000 Ft
27. V. kerület, Vigyázó Ferenc utca 4. Társasház 120 000 Ft 100 000 Ft
28. VI. kerület, Hajós utca 13-15. Társasház 1 611 954 Ft 1 300 000 Ft
29. VI. kerület, Hajós utca 31. Társasház 6 000 000 Ft 3 500 000 Ft
30. VI. kerület, Podmaniczky utca 2. Társasház 3 866 743 Ft -
31. VI. kerület, Rózsa utca 63. Társasház 3 539 150 Ft
+3 980 008 Ft
-
32. VII. kerület, Kertész utca 36. Fészek Művészklub 3 445 008 Ft 700 000 Ft
33. VII. kerület, Király utca 9. Hencsei Kálmán 1 500 000 Ft -
34. VII. kerület, Thököly út 10. Társasház 9 000 000 Ft -
35. VII. kerület, Thököly út 14. Társasház 1 500 000 Ft 1 000 000 Ft
36. VIII. kerület, Bláthy Ottó utca 30. Társasház 1 400 000 Ft 1 200 000 Ft
37. VIII. kerület, Bókay utca 53. Semmelweis Egyetem 8 000 000 Ft -
38. VIII. kerület, Kőris utca 13. Budapest Külső-Józsefvárosi
Református Egyházközség
3 299 729 Ft -
39. VIII. kerület, Népszínház utca 22. Társasház 2 604 547 Ft -
40. VIII. kerület, Szentkirályi utca 40. Semmelweis Egyetem 1 500 000 Ft -
41. VIII. kerület, Üllői út 78/B Semmelweis Egyetem 6 000 000 Ft 2 000 000 Ft
42. VIII. kerület, Vas utca 17. Semmelweis Egyetem 5 400 000 Ft -
43. X. kerület, Angyal utca 35. Társasház 2 937 500 Ft -
44. IX. kerület, Gát utca 2-6. Kaníziusz Szent Péter Templom 3 400 000 Ft 1 000 000 Ft
45. IX. kerület, Ipar utca 15-21. Társasház 5 000 000 Ft -
46. IX. kerület, Lenhossék u. 42. Semmelweis Egyetem 2 400 000 Ft -
47. IX. kerület, Török Pál utca 1. Képző- és Iparművészeti
Szakközépiskola és Kollégium
6 500 000 Ft -
48. IX. kerület, Tűzoltó utca 58. Semmelweis Egyetem 6 000 000 Ft -
49. IX. kerület, Üllői út 33-37. Iparművészeti Múzeum 4 640 294 Ft -
50. IX. kerület, Vámház körút 5. Társasház 4 503 000 Ft 3 000 000 Ft
51. IX. kerület, Vámház körút 7. Társasház 3 860 165 Ft -
52. X. kerület, Gergely utca 12. Budapest-Kőbányai Református Egyház 3 400 000 Ft -
53. X. kerület, Liget utca 30. Társasház 180 400 Ft -
54. X. kerület, Ónodi utca 5. Társasház 2 000 000 Ft -
55. X. kerület, Szent László tér 34. Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
7 500 000 Ft 2 500 000 Ft
56. XI. kerület, Bartók Béla út 8. Társasház 1 000 000 Ft 900 000 Ft
57. XI. kerület, Bartók Béla út 40. Társasház 1 000 000 Ft 700 000 Ft
58. XI. kerület, Fadrusz utca 12. Társasház 2 000 000 Ft -
59. XI. kerület, Műegyetem rakpart 7-9. Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem
5 711 918 Ft 3 800 000 Ft
60. XI. kerület, Szent Gellért tér 4. Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem
9 818 430 Ft -
61. XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 55. Társasház 1 500 000 Ft -
62. XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 57. Társasház 250 000 Ft -
63. XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 59. Társasház 700 000 Ft -
64. XII. kerület, Kútvölgyi út 4. Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb 3 200 000 Ft 2 300 000 Ft
65. XII. kerület, Városmajor utca 68. Semmelweis Egyetem 5 000 000 Ft 800 000 Ft
66. XIII. kerület, Huba utca 12. Magyar Sarutlan Kármelita Rendtartomány 3 994 150 Ft/
7 988 300Ft
2 700 000 Ft
67. XIII. kerület, Lehel tér 1. Árpád-házi Szent Margit Plébánia 10 000 000 Ft 2 000 000 Ft
68. XIII. kerület, Szent István körút 14. Vígszínház Nonprofit Kft. 24 392 733 Ft -
69. XIV. kerület, Állatkerti körút 14-16. Fővárosi Állat- és Növénykert 3 352 000 Ft -
70. XIV. kerület, Városligeti körút 2. Monsoon Rain Kft. 5 000 000 Ft -
71. XVII. kerület, Petőfi utca 25.-
Báthory utca 31.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2 241 014 Ft 1 800 000 Ft
72. XIX. kerület, Kós Károly tér 2. Társasház 10 000 000 Ft -
73. XIX. kerület, Kós Károly tér 5. Társasház 10 000 000 Ft -
74. XIX. kerület, Kós Károly tér 6. Társasház 3 085 000 Ft -
75. XIX. kerület, Vécsey utca 1-3.
(Üllői út 252.)
Társasház 1 968 500 Ft -
76. XIX. kerület, Zalaegerszeg utca 22. Társasház 6 000 000 Ft -
77. XIX. kerület, Zalaegerszeg utca 29. Társasház 4 000 000 Ft -
78. XIX. kerület, Zoltán utca 47. Soha József 1 000 000 Ft -
79. XIX. kerület, Zoltán utca 50. Lénárd Krisztina 1 000 000 Ft -
összesen: 48 250 000 Ft

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

1555/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Az alábbi megítélt támogatások fedezetének biztosítása céljából csökkenti a „846902 műemléki célú támogatás” cím kiadási, azon belül egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (felújítási célra) előirányzatát 16 250 E Ft-tal, egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (felújítási célra) előirányzatát.

Sorsz. Cím Pályázó Támogatási igény Támogatási javaslat
18. III. kerület, Fő tér 1. Budapest Főváros III. kerület
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
17 247 269 Ft 2 450 000 Ft
23. V. kerület, Károlyi Mihály utca 16. Petőfi Irodalmi Múzeum 1 500 000 Ft 600 000 Ft
41. VIII. kerület, Üllői út 78/B Semmelweis Egyetem 6 000 000 Ft 2 000 000 Ft
55. X. kerület, Szent László tér 34. Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
7 500 000 Ft 2 500 000 Ft
59. XI. kerület, Műegyetem rakpart 7-9. Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem
5 711 918 Ft 3 800 000 Ft
64. XII. kerület, Kútvölgyi út 4. Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb 3 200 000 Ft 2 300 000 Ft
65. XII. kerület, Városmajor utca 68. Semmelweis Egyetem 5 000 000 Ft 800 000 Ft
71. XVII. kerület, Petőfi utca 25.-
Báthory utca 31.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 2 241 014 Ft 1 800 000 Ft
Összesen: 16 250 000 Ft

A napirend 24. pontja: Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ igazgatói álláshelyére kiírandó pályázati felhívásra, a pályázatokat véleményező szakmai bizottság tagjaira.

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1556/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ magasabb vezetői (igazgató) beosztás ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést a pályázati felhívás közzététele érdekében.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Tarlós István

1557/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdésében előírtaknak megfelelően a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba az alábbi szakembereket kéri fel:

- Beke Márton főosztályvezető, Emberi Erőforrások Minisztériuma Közművelődési Főosztály;

- Pordány Sarolta igazgató, Budapesti Művelődési Központ;

- Gábor Ilona elnök, Budapesti Népművelők Egyesülete (mint országos hatáskörű szakmai szervezet képviselője);

- Virág Bertalan ügyvezető igazgató, Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.;

- Kassai Endre, Humán Főpolgármester-helyettesi Iroda vezetője;

- Vermes Barbara, a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ közalkalmazotti képviselője.

Határidő: 2015. január 31.

Felelős: Tarlós István

1558/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az 1303/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint:

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (6) bekezdés e) pontjában előírtaknak megfelelően a Budapest Bábszínház Közhasznú Nonprofit Kft., a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft., az Örkény István Színház jogkör gyakorlójának képviselőjeként az alábbi három főt kéri fel:

- Hassay Zsófia fővárosi képviselő,

- Orbán Gyöngyi fővárosi képviselő,

- dr. Tóth József fővárosi képviselő.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

(Megjegyzés: lásd: 1674-1675/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozatok.)

A napirend 25. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjához benyújtott 2014. évi pályázatok támogatására.

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1559/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

a Környezetvédelmi Alapból az Ecocenter Közhasznú Alapítvány részére támogatást nem nyújt.

1560/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Cseresznyevirág Közhasznú Alapítvány részére „Házi komposztálás Soroksáron és Pesterzsébet déli részén” célra 1950 E Ft működési célú támogatást hagy jóvá.

1561/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat által fenntartott Nyitnikék Óvoda részére támogatást nem nyújt.

1562/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat által fenntartott Napraforgó Óvoda részére támogatást nem nyújt.

1563/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Semmelweis Egyetem részére a „Semmelweis Egyetem zöld területeinek minőségi és esztétikai fejlesztése, zöld hulladékának környezetbarát felhasználásának megvalósítása” célra 450 E Ft működési célú támogatást hagy jóvá.

1564/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Budapesti Corvinus Egyetem részére „A Budai Arborétum jeltábla-rendszerének megújítása (1. ütem)” célra 487 E Ft működési célú támogatást hagy jóvá.

1565/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére a „Komposztáló rendszer kialakítása a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kezelésében álló Orczy Parkban” célra 1750 E Ft beruházási célú támogatást hagy jóvá.

1566/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére az „Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) kertjeinek megújítása - 4. ütem” célra 1369 E Ft felújítási célú támogatást hagy jóvá.

1567/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Civil Rádiózásért Alapítvány részére támogatást nem nyújt.

1568/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület részére „Élőhely kezelés, bemutatás, környezeti nevelés a Tétényi fennsík, helyi természetvédelmi területen” célra 1867 E Ft működési célú támogatást hagy jóvá.

1569/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Budapesti Városvédő Egyesület részére támogatást nem nyújt.

1570/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból az Ökoszolgálat Alapítvány részére „Komposztáljunk a nagyvárosban!” célra 1400 E Ft működési célú támogatást hagy jóvá.

1571/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból az Ady és Rákóczi utcai Óvodák Gyermekeiért Óvodai Alapítvány részére „A fővárosi Zöldfelületek létrehozásával, megújításával, gondozásával kapcsolatos programok támogatása” célra 679 E Ft beruházási célú támogatást hagy jóvá.

1572/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Gyermekkor Alapítvány által fenntartott EGIS Óvoda részére a „Bújj, bújj zöld ág - EGIS Óvoda parkosítása, zöldfelület megújítása, avar és zöldhulladék komposztáló kialakítása” célra 2150 E Ft beruházási célú támogatást hagy jóvá.

1573/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból az Európalánta Közhasznú Egyesület részére támogatást nem nyújt.

1574/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a „SIBRIK” Kertszépítő Egyesület részére támogatást nem nyújt.

1575/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Magyar Természetvédők Szövetsége részére „Helyi védett értékek bemutatása a fővárosi lakosság számára” célra 2018 E Ft működési célú támogatást hagy jóvá.

1576/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Krisztus Légiója Kongregáció által fenntartott Szent Benedek Óvoda, Általános Iskola és Két Tanítási Nyelvű Gimnázium részére „A Szent Benedek Óvoda, Általános Iskola és Két Tanítási Nyelvű Gimnázium hátsó udvarán zöldfelületek kialakítása a környezettudatos nevelés és a közösségi élet szolgálatában” célra 1446 E Ft beruházási célú támogatást hagy jóvá.

1577/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Rákoshegyi Bartók Zeneház Közhasznú Alapítvány részére támogatást nem nyújt.

1578/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Százszorszép Alapítvány részére „A Százszorszép Óvoda környezetvédelmi nevelésének támogatása” célra 956 E Ft beruházási célú támogatást hagy jóvá.

1579/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból az MME Budapesti Helyi Csoport részére „Budapest helyi védettségű területeinek természeti értékeit bemutató természetfilm készítése” célra 3000 E Ft beruházási célú támogatást hagy jóvá.

1580/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból az MME Budapesti Helyi Csoport részére „Tanösvény létesítése, környezeti nevelés és gyakorlati természetvédelem Budapest védett területein” célra 1332 E Ft működési célú támogatást hagy jóvá.

1581/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Társasház Gyulai Pál utca 12. részére „Zöld udvar a Gyulai Pál utcában II. ütem” célra 1986 E Ft beruházási célú támogatást hagy jóvá.

1582/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Társasház Amerikai út 43. részére „Egy zuglói társasházi telek és a kapcsolódó közterület mintakertté alakítása” célra 1350 E Ft beruházási célú támogatást hagy jóvá.

1583/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Társasház Böszörményi út 16. A-B. részére „Hátsó kert felújítás” célra 762 E Ft felújítási célú támogatást hagy jóvá.

1584/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Társasház Kiss János altb. u. 59. részére „Előkerti zöldfelület rendbetétele” célra 396 E Ft felújítási célú támogatást hagy jóvá.

1585/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Tehetségműhely Közhasznú Alapítvány részére támogatást nem nyújt.

1586/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a XIV. ker. Zugló Önkormányzat által fenntartott Hétszínvirág Óvoda részére „Megújult zöld kert a zuglói Hétszínvirág Óvodában” célra 1489 E Ft beruházási célú támogatást hagy jóvá.

1587/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Társasház Kőröstói u. 13. részére „Fővárosi zöldfelületek létrehozásával, megújításával, gondozásával kapcsolatos program” célra 225 E Ft felújítási célú támogatást hagy jóvá.

1588/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból az Egy Tisztább Városért Egyesület részére támogatást nem nyújt.

1589/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Csupa Család Egyesület részére támogatást nem nyújt.

1590/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Magyar Biológiai Társaság részére „A Merzse-mocsár élőhely-rehabilitációs munkálatai” célra 1684 E Ft működési célú támogatást hagy jóvá.

1591/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Budapesti Corvinus Egyetem részére „Vizes élőhely rekonstrukció a Soroksári Botanikus Kertben” célra 1500 E Ft felújítási célú támogatást hagy jóvá.

1592/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Humusz Szövetség részére „Komposztáljunk együtt! - Komposztálás a fővárosi óvodákban, általános- és középiskolákban, illetve kollégiumokban a Humusz Szövetséggel” célra 1656 E Ft működési célú támogatást hagy jóvá.

1593/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alapból a Munka-Kör Alapítvány részére támogatást nem nyújt.

1594/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a pályázatot benyújtók - a döntésekről szóló - írásban történő hivatali értesítéséről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1595/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a nyertes pályázókkal az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező támogatási szerződés minta alapján elkészített szerződéseket és felkéri a főpolgármestert a szerződések aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

1596/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alap 2014. évi támogatásainak biztosítása érdekében csökkenti a „847301 Környezetvédelmi Alap” címkódon, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belüli előirányzatát 7362 E Ft-tal, valamint az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzatát 7362 E Ft-tal (összesen: 14 724 E Ft-tal).

Ezzel egyidejűleg címen belül megemeli az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül sorát 288 E Ft-tal beruházási célra, az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül sorát 11 566 E Ft-tal beruházási célra, valamint az egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül sorát 2870 E Ft-tal felújítási célra.

A napirend 26. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár NKA pályázatának benyújtásához szükséges tulajdonosi döntések meghozatalára.

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1597/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ötpacsirta u. 4. sz. alatti ingatlan tetőrekonstrukciója feladat megvalósításához szükséges NKA pályázati önrész biztosítására 14 000 E Ft-os összeggel.

1598/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Tekintettel a kedvezményezetti státuszra, az önerő biztosítása érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy a 2015. évi költségvetés tervezése során vizsgálja meg a feladat intézményi saját forrásból történő megvalósításának lehetőségét is.

Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1599/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A „FSZEK Ötpacsirta u. 4. sz. alatti ingatlan tetőrekonstrukciója (NKA pályázati önrész)” tárgyú fejlesztési feladat forrásának biztosítása érdekében 14 000 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t. Ezzel a „FSZEK Ötpacsirta u. 4. sz. alatti ingatlan tetőrekonstrukciója (NKA pályázati önrész)” feladat teljes költsége és a 2015. évi üteme: 14 000 E Ft.

1600/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Az NKA negatív irányú döntését követően felkéri a főpolgármestert az előirányzatok visszarendezésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek az NKA negatív irányú döntését követő rendeletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István

1601/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul

- a Fővárosi Önkormányzat 7563/10000 arányú tulajdonában álló, Budapest VIII. ker., 36574 hrsz.-ú ingatlan Fővárosi Önkormányzat tulajdoni részét érintő beruházáshoz;

- továbbá a beruházás vonatkozásában, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár mint pályázó a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma részéről meghirdetett „Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására” kiírt, 3235/99 altéma kódszámú pályázatra az „Ötpacsirta utca 4. alatti ingatlan tetőrekonstrukciója” című pályázatát benyújtsa.

Felkéri a főpolgármestert a tulajdonosi hozzájárulásról szóló nyilatkozat aláírására és kiadására az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

1602/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy - az NKA pozitív irányú döntését követően - tegyen intézkedéseket a beruházáshoz kapcsolódó engedélyezési okmány beterjesztésre a hatáskörrel rendelkező testület elé.

Határidő: az NKA pozitív döntését követő következő testületi ülés

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum NKA pályázatának benyújtásához szükséges tulajdonosi döntések meghozatalára.

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1603/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeuma, Budapest III., 16235/1 hrsz.-ú ingatlan részleges nyílászáró restaurálása feladat megvalósításához szükséges NKA pályázati önrész biztosítására 13 000 E Ft-os összeggel.

1604/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Tekintettel a kedvezményezetti státuszra, az önerő biztosítása érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy a 2015. évi költségvetés tervezése során vizsgálja meg a feladat intézményi saját forrásból történő megvalósításának lehetőségét is.

Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezésekor

Felelős: Tarlós István

1605/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása (NKA pályázati önrész)” tárgyú fejlesztési feladat forrásának biztosítása érdekében 13 000 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t. Ezzel a „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának részleges nyílászáró restaurálása (NKA pályázati önrész)” feladat teljes költsége és a 2015. évi üteme: 13 000 E Ft.

1606/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Az NKA negatív irányú döntését követően felkéri a főpolgármestert az előirányzatok visszarendezésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek az NKA negatív irányú döntését követő rendeletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István

1607/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

- a Fővárosi Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában álló, Budapest III. ker., 16235/1 hrsz.-ú ingatlant érintő beruházáshoz;

- továbbá a beruházás vonatkozásában, hogy a Budapesti Történeti Múzeum,mint pályázó a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma részéről meghirdetett „Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására” kiírt, 3235/99 altéma kódszámú pályázatra a „Budapest III. kerület, Kiscelli u. 108. sz. alatti ingatlan részleges nyílászáró restaurálása” című pályázatát benyújtsa.

Felkéri a főpolgármestert a tulajdonosi hozzájárulásról szóló nyilatkozat aláírására és kiadására az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

1608/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy - az NKA pozitív irányú döntését követően - tegyen intézkedéseket a beruházáshoz kapcsolódó engedélyezési okmány beterjesztésére a hatáskörrel rendelkező testület elé.

Határidő: az NKA pozitív döntését követő következő testületi ülés

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Javaslat pályázat benyújtására az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2014. évi támogatására.

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1609/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2014. évi támogatásáról szóló 49/2014. (XI. 21.) EMMI rendeletben meghirdetett pályázati kiírásra pályázatot nyújt be az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a pályázati űrlap és mellékletei aláírására.

Határidő: 2014. december 5.

Felelős: Tarlós István

1610/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatására, a Tabán Kinotéka Kubrick-terme digitális fejlesztése céljából benyújtandó pályázathoz szükséges önrészt, 4155 E Ft összegben a „917001 Kulturális keret céltartaléka” cím előirányzata terhére biztosítja. Ennek érdekében 4155 E Ft-tal csökkenti a „917001 Kulturális keret céltartaléka” cím kiadási előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „815701 Budapest Film Zrt. támogatása” cím kiadási, azon belül felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatát.

1611/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatására kiírt pályázat pozitív elbírálása esetén - hatáskörében eljárva - a Közgyűlés utólagos tájékoztatásával a támogatási szerződést kösse meg.

Határidő: 2014. december 19.

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő, a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete alapító okiratának módosítására és a BFVK Zrt. 2014. évi közszolgáltatási szerződésének módosítására.

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1612/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.) 1862/2013. (XI. 14.) Főv. Kgy. határozattal kiadott alapító okiratát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése iránti intézkedésre.

Határidő: a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1613/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. §-a alapján jóváhagyja és megköti a BFVK Zrt. 2014. évi éves közszolgáltatási szerződésének 3. számú módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Javaslat a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v. a.” 2013. 08. 01.-2014. 07. 31. közötti időszak közhasznú éves beszámolójának elfogadására, és a végelszámolással kapcsolatos költségek fedezetének biztosítására.

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1614/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v. a.” legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2013. augusztus 1. és 2014. július 31. közötti időszakra vonatkozó közhasznú jelentését és éves beszámolóját 124 035 E Ft egyező eszköz és forrás főösszeggel.

1615/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy fedezetet biztosít a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v. a.” végelszámolásának 2015. január 1-től december 31-ig felmerülő költségeire a „811101 Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre előirányzatán 11 141 E Ft összegben.

Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1616/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a végelszámolással kapcsolatos költségek csökkentésének lehetőségét és a vizsgálat eredményéről tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Javaslat a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. alapító okiratának és szervezeti és működési szabályzatának módosítására, valamint székhelye kialakításával kapcsolatos egyes döntésekre.

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1617/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BFTK Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva úgy dönt, hogy a BFTK Nonprofit Kft. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezéseivel összhangban működik tovább. Az előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően jóváhagyja a BFTK Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1618/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BFTK Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a BFTK Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatának módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

1619/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BFTK Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1620/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és támogatja az új „BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása” elnevezésű feladatot, és ehhez forrást biztosít.

A feladat összköltsége 38 100 E Ft, 2014. évi üteme 635 E Ft, 2015. évi üteme 37 465 E Ft. A megvalósítás érdekében csökkenti a „887401 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok” előirányzatát 38 100 E Ft-tal. Egyidejűleg tervbe vesz a „740301 Hivatali beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Gazdasági, ellátási feladatok” körében az új „BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása” feladaton 635 E Ft-ot, a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházás 500 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 135 E Ft. A feladat összköltsége 38 100 E Ft, 2014. évi bruttó előirányzata 635 E Ft, 2015. évi üteme 37 465 E Ft, valamint megemeli a „740701 Évközi indítású hivatali beruházások” cím kiadási, azon belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléká”-t 37 465 E Ft-tal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1621/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglaltak alapján jóváhagyja a „BFTK Nonprofit Kft. székhelyének kialakítása” tárgyú engedélyokiratot az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1622/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2015. évi költségvetés tervezése során vegye figyelembe a BFTK Nonprofit Kft. székhelyáthelyezéséből, valamint a központi jegyiroda áthelyezéséből adódó költségváltozásokat, mind a Hivatal üzemeltetési kiadásainak tervezésekor, mind a Társaság éves kompenzációjának meghatározásakor.

Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: Javaslat a budapesti sportszövetségek és sportági szakszövetségek 2015. évi átmeneti finanszírozására.

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1623/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

támogatja a sportfeladatokat szerződés alapján ellátó társadalmi szervezetek 2015. évi átmeneti finanszírozását, és az alábbi összegű támogatásban részesíti a szervezeteket:


Sor.
sz.:


Megnevezés


2015. évi I. negyedévi támogatott cél
Támogatás
összege
2015.
I. negyedév
(E Ft-ban)
Budapesti területi sportszövetségek
1. Budapesti Diáksport Szövetség A szövetség versenyrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok kiadásaira, ezen belül a szövetség által szervezett budapesti sportversenyei, versenyrendszerének működtetésére a szövetség budapesti rendezésű nemzetközi eseményeinek kiadásaira, a szövetség működési költségeinek fedezésére 2 500
2. Budapesti Szabadidősport Szövetség A szövetség versenyrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok kiadásaira, ezen belül a szövetség által szervezett budapesti sportversenyei, versenyrendszerének működtetésére a szövetség budapesti rendezésű nemzetközi eseményeinek kiadásaira, a szövetség működési költségeinek fedezésére. 2 175
3. Budapesti Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség A sportszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek, valamint működtetésével összefüggő kiadásainak támogatására. 650
4. Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége A sportszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek, valamint működtetésével összefüggő kiadásainak támogatására. 625
5. Budapesti Természetbarát Sportszövetség A sportszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek, valamint működtetésével összefüggő kiadásainak támogatására. 525
6. Harci Művészetek Budapesti Szövetsége A sportszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek, valamint működtetésével összefüggő kiadásainak támogatására. 200
Budapesti területi sportági szakszövetségek (TAO sportágak)
7. Budapesti Kézilabda Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek, valamint működtetésével összefüggő kiadásainak támogatására 750
8. Budapesti Kosárlabdázók Szövetsége A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek, valamint működtetésével összefüggő kiadásainak támogatására 750
9. Budapesti Vízilabda Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek, valamint működtetésével összefüggő kiadásainak támogatására 375
10. Magyar Labdarúgó Szövetség Budapesti Igazgatósága A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek, valamint működtetésével összefüggő kiadásainak támogatására 500
Budapesti területi sportági szakszövetségek (egyéb olimpiai sportágak)
11. Budapesti Amatőr-Boksz Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek, valamint működtetésével összefüggő kiadásainak támogatására 125
12. Budapesti Asztalitenisz Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek, valamint működtetésével összefüggő kiadásainak támogatására 200
13. Budapesti Atlétikai Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek, valamint működtetésével összefüggő kiadásainak támogatására 1 500
14. Budapesti Evezős Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek, valamint működtetésével összefüggő kiadásainak támogatására 225
15. Budapesti Kajak-kenu Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek, valamint működtetésével összefüggő kiadásainak támogatására 350
16. Budapesti Röplabda Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek, valamint működtetésével összefüggő kiadásainak támogatására 375
17. Budapesti Tenisz Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek, valamint működtetésével összefüggő kiadásainak támogatására 100
18. Budapesti Torna Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek, valamint működtetésével összefüggő kiadásainak támogatására 500
19. Budapesti Regionális Judó Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek, valamint működtetésével összefüggő kiadásainak támogatására 400
20. Budapesti Úszó Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek, valamint működtetésével összefüggő kiadásainak támogatására 275
21. Budapesti Triatlon Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek, valamint működtetésével összefüggő kiadásainak támogatására 300
22. Budapesti Vívó Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek, valamint működtetésével összefüggő kiadásainak támogatására 437,5
23. Budapesti Birkózó Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek, valamint működtetésével összefüggő kiadásainak támogatására 225
24. Budapesti Sportlövő Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek, valamint működtetésével összefüggő kiadásainak támogatására 250
25. Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek, valamint működtetésével összefüggő kiadásainak támogatására 225
26. Budapesti Íjász Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek, valamint működtetésével összefüggő kiadásainak támogatására 25
27. Budapesti Kerékpáros Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek, valamint működtetésével összefüggő kiadásainak támogatására 150
28. Budapesti Súlyemelő Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek, valamint működtetésével összefüggő kiadásainak támogatására 200
Budapesti területi sportági szakszövetségek (nem olimpiai sportágak)
29. Budapesti Sakk Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek, valamint működtetésével összefüggő kiadásainak támogatására 175
30. Budapesti Tájfutók Szövetsége A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek, valamint működtetésével összefüggő kiadásainak támogatására 150
31. Budapesti Tekézők Szövetsége A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek, valamint működtetésével összefüggő kiadásainak támogatására 50
Összesen: 15 287,5

1624/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal, hogy a 2015. évi költségvetés tervezése során az 1623/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozatban foglalt szervezetek 2015. évi átmeneti finanszírozása céljából 15 287,5 E Ft fedezetet biztosít a „841301 Sportcélú támogatás” cím, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre előirányzata terhére.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása

Felelős: Tarlós István

1625/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a támogatási megállapodásokat - az előterjesztés 1. számú melléklete szerint -, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: a 2015. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló fővárosi önkormányzati rendelet hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1626/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy a hivatali rendezvények marketingtevékenységéhez, nyomtatott sajtóban való megjelentetéshez szükséges közbeszerzési eljárás megindításához 145 M Ft összegben a fedezetet a 2015. évi költségvetésében - a feladat 2016. évi befejezésével - a „711002 Hivatali rendezvények marketingtevékenységére, nyomtatott sajtóban való megjelentetésre” címen, a dologi kiadási előirányzaton biztosítja.

Határidő: a 2015. évi költségvetés készítése

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 59/2014. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés - előterjesztői kiegészítéssel módosított - 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 34. pontja: Javaslat a „Hulladékgyűjtő ágazat járműparkjának fejlesztéséhez célgépek beszerzése” tárgyú uniós eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása módosításának jóváhagyására.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1627/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyűlés Közbeszerzési Bizottságának a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 6. számú melléklet Közbeszerzési Bizottság alcím 6.4. pontjában meghatározott átruházott hatáskörét, és a „Hulladékgyűjtő ágazat járműparkjának fejlesztéséhez célgépek beszerzése” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján úgy dönt, hogy

- hozzájárul az Európai Unió Hivatalos Lapjában a 2014/S 119-211622 számon 2014. június 25-én megindított közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának, valamint az eljáráshoz kiadott dokumentáció módosításához a Kbt. 42. § (2) bekezdése alapján, és észrevételek nélkül jóváhagyja az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti módosított ajánlati felhívás tervezetét, továbbá felkéri a főpolgármestert, hogy a határidők meghatározásáról a jogszabályi határidőkre tekintettel gondoskodjon.

Határidő: 3 munkanapon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1628/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. és a Med-Art II. Művészeti Betéti Társaság (Cg. 01-06-619734) közötti szerződés megkötését, Meczner János ügyvezető „Diótörő” című előadás felújító próbáinak rendezői feladataival kapcsolatban az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi személyi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: Javaslat M. M. járadékának megemelésére.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1629/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal egyezséget köt dr. H. I.-val, mint M. M. törvényes képviselőjével, a részére folyósított járadék inflációkövető megemeléséről, egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az egyezség aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1630/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a végelszámolás alatt álló Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.-t terhelő, de a Fővárosi Önkormányzat által átvállalt műhibaperekből eredő járadékokra a fedezetet a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a „887101 Műhibaperek után fizetett járadékokra” cím kiadási, azon belül a dologi kiadási előirányzatán 2784 E Ft összegben (232 E Ft/hó) biztosítja. Továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a későbbi években a járadék inflációval megemelt összegét a mindenkori éves költségvetésben folyamatosan biztosítja.

Határidő: 2015. évtől kezdődően a mindenkori éves költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2014. évi éves szerződésének 2. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1631/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

egyetért a feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2014. évi éves szerződése 2. sz. módosításában foglaltakkal, ezért jóváhagyja és megköti a feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2014. évi éves szerződés 2. sz. módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: Javaslat a BKK elővárosi autóbuszos szolgáltatásához kapcsolódó önkormányzati hozzájárulások szerződéses kezelésére.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1632/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy az 1593/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozatban foglaltak szerinti finanszírozási szerződések fenntartásának lehetősége mellett a BKK Zrt. az agglomerációs önkormányzatokkal a települési hozzájárulásra vonatkozó megállapodásokat támogatási szerződésként is megköthesse, az előterjesztésben szereplő lényeges tartalmi elemek szerepeltetésével.

A napirend 39. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a BKK között érvényben lévő egyes fejlesztési és megvalósítási megállapodások módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1633/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása” feladat vonatkozásában a 2014. évi költségvetésben jóváhagyott 500 M Ft felhasználhatósága érdekében felhatalmazza a feladat elvégzésével megbízott BKK Zrt.-t, hogy a fedezetet biztosító, Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatására” címen előirányzott 500 M Ft támogatásról szóló, NFPF/125/2013-2012-NFM-SZERZ számú - támogatási szerződés módosításának hatálybalépését követően, a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően kötelezettséget vállaljon, és a ténylegesen elvégzett munkák ellenértékére kifizetéseket teljesítsen, illetve kezdeményezzen.

1634/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „FUTÁR projekt befejezése” tárgyú fejlesztési megállapodás 3. számú módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1635/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2013. évi támogatása” feladat vonatkozásában:

a) jóváhagyja a feladat engedélyokiratának 1. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal;

b) jóváhagyja a megvalósítási megállapodás 1 számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: az NFPF/125/2013-2012-NFM-SZERZ számú - támogatási szerződés módosításának hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: Javaslat a BKK Zrt. 2013-2014. menetrendi évre vonatkozó közlekedésszervezői éves elszámolása elfogadására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1636/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a BKK Zrt. 2013-2014. menetrendi évre vonatkozó közlekedésszervezői éves elszámolását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, továbbá elismeri a BKK Zrt. 2013-2014. menetrendi évre vonatkozó 4431 M Ft összegű túlfinanszírozottságát azzal, hogy a túlfinanszírozottság pénzügyi rendezésére a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. közötti feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 13.7. pontjában foglaltak az irányadóak és a közlekedésszervezői forrás 10%-át meg nem haladó mértékű, 4431 M Ft összegű túlfinanszírozottságát a BKK Zrt.-nek nem kell visszafizetnie a Fővárosi Önkormányzatnak, hanem azt a következő évre vonatkozó közlekedésszervezői forrás megállapításánál csökkentő tényezőként veheti figyelembe. Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján, ezen összeget az éves beszámolóhoz kapcsolódó, 2014. naptári éves könyvvizsgálat keretében külön is támassza alá. Amennyiben eltérés kerül megállapításra, az a BKK Zrt. 2014. évi éves beszámolójához kapcsolódó éves elszámolás keretében kerül rendezésre.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: Javaslat a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló 2013. évi CCXLII. törvény végrehajtása érdekében a részletszabályokat rögzítő vagyonkezelési szerződés megkötésére.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1637/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Budapest Főváros Önkormányzata között létrejövő, az előterjesztői kiegészítés mellékletét képező vagyonkezelési szerződést, egyben felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Tarlós István

1638/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készítse elő a Városliget törvény alapján keletkezett vagyonkezelői jog gyakorlásához szükséges rendeletmódosításokat, és azt a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyása érdekében 2015. január 31-ig terjessze elő.

Határidő: 2015. január 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében. (Bp. I., Dísz tér 4., Bp. V., Erzsébet tér 1., Bp. VI., Andrássy út 92-94., Bp. VI., Andrássy út 61., Bp. VI., Andrássy út 98., Bp. VII., Wesselényi utca 74., Bp. V., Markó utca 9., Bp. VI., Paulay Ede utca 5., Bp. V., Deák Ferenc utca 5., Bp. VI., Andrássy út 39.)

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1639/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a 2014. október 1. napján kelt adásvételi szerződés alapján a Budapest I., 6519 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest I., Dísz tér 4. alatt található, 1753 m² alapterületű, kivett irodaház megnevezésű ingatlan 256/1754-ed arányú tulajdoni hányadának nettó 179 200 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1640/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a 2014. október 21. napján kelt adásvételi szerződés alapján a Budapest V. kerület, 24463/0/A/7 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. kerület, Erzsébet tér 1. szám alatt található, 146 m2 alapterületű, étterem megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 731/10000 tulajdoni hányaddal 121 800 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1641/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a 2014. október 10. napján kelt adásvételi szerződés alapján a Budapest VI. kerület, 28470/0/A/23 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI. kerület, Andrássy út 92-94. I/6.-Szinyei Merse Pál utca 1. I/6. sz. alatt található, 124 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 167/10000 tulajdoni hányaddal 178 652,63 EUR, azaz 55 000 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1642/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a 2014. szeptember 23. napján kelt adásvételi szerződés alapján a Budapest VI. kerület, 29465/0/A/32 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI. kerület, Andrássy út 61. III/2. szám alatt található, 97 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 417/10000 tulajdoni hányaddal 53 500 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1643/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a 2014. november 3. napján kelt adásvételi szerződés alapján a Budapest VI. kerület, 28466/0/A/19 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI. kerület, Andrássy út 98. I/7. szám alatt található, 68 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 135/10000 tulajdoni hányaddal 77 171 013 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1644/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a 2014. október 20. napján kelt adásvételi szerződés alapján a

- Budapest VI. kerület, 28466/0/A/20 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI. kerület, Andrássy út 98. I/8. sz. alatt található, 93 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 185/10000 tulajdoni hányaddal 110 527 487 Ft vételáron;

- Budapest VI. kerület, 28466/0/A/24 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI. kerület, Andrássy út 98. I/2. sz. alatt található, 62 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 123/10000 tulajdoni hányaddal 58 007 160 Ft vételáron;

- Budapest VI. kerület, 28466/0/A/27 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI. kerület, Andrássy út 98. II/11. sz. alatt található, 85 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 169/10000 tulajdoni hányaddal 81 416 238 Ft vételáron

Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1645/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a 2014. szeptember 26. napján kelt adásvételi szerződés alapján a Budapest VII. kerület, 33819 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest VII. kerület, Wesselényi utca 74. szám alatt található, 556 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan, 59 000 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1646/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a 2014. november 12. napján kelt adásvételi szerződés alapján a Budapest V. kerület, 24931 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V. kerület, Markó utca 9. szám alatt található, 1415 m2 alapterületű, kivett irodaház, udvar megnevezésű ingatlan 800 000 000 Ft vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1647/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a 2014. november 10. napján kelt adásvételi szerződés alapján a

- Budapest VI. kerület, 28466/0/A/14 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI. kerület, Andrássy út 98. fszt. 3. sz. alatt található, 117 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 233/10000 tulajdoni hányaddal 153 464 101 Ft vételáron;

- Budapest VI. kerület, 28466/0/A/13 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI. kerület, Andrássy út 98. fszt. 2/A. sz. alatt található, 86 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 171/10000 tulajdoni hányaddal 115 604 192 Ft vételáron.

Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1648/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a 2014. november 12. napján kelt adásvételi szerződés alapján a

- Budapest VI. kerület, 29262/0/A/15 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI. kerület, Paulay Ede utca 5. fszt. 3. sz. alatt található, 31 m2 alapterületű, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 265/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 5 300 000 Ft;

- Budapest VI. kerület, 29262/0/A/16 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI. kerület, Paulay Ede utca 5. fszt. 4. sz. alatt található, 37 m2 alapterületű, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 317/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 6 300 000 Ft;

- Budapest VI. kerület, 29262/0/A/17 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI. kerület, Paulay Ede utca 5. fszt. 5. sz. alatt található, 44 m2 alapterületű, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 376/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 7 500 000 Ft;

- Budapest VI. kerület, 29262/0/A/18 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI. kerület, Paulay Ede utca 5. fszt. 6. sz. alatt található, 151 m2 alapterületű, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 1292/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 25 900 000 Ft;

- Budapest VI. kerület, 29262/0/A/3 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI. kerület, Paulay Ede utca 5. I/3. sz. alatt található, 72 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 616/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 13 406 809 Ft,

mindösszesen 58 406 809 Ft vételáron Vevők részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1649/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a 2014. november 18. napján kelt adásvételi szerződés alapján a Budapest V., 24409 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest V., Deák Ferenc utca 5. szám alatt található, 3099 m2 alapterületű, kivett irodaház megnevezésű ingatlan 27 400 000 EUR vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1650/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 50. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a 2014. november 18. napján kelt adásvételi szerződés alapján a Budapest VI., 29380 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest VI., Andrássy út 39. szám alatt található, 1264 m2 alapterületű, kivett áruház megnevezésű ingatlan 9 000 000 EUR vételáron Vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni, egyúttal felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Javaslat közterület elnevezésére a III. kerületben.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1651/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest III. kerületében lévő, 19310/7 helyrajzi számú névtelen közterületet Audi köznek nevezi el.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1652/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő, 2014. december 5-én (megismétlés esetén 2014. december 11-én) tartandó rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- (1 napirend) A napirend napirendről való levételét az előzetes döntés meghozataláig.

- (2 napirend) Az „FCSM Zrt. 2014. június 30-ai közbenső mérlegének könyvvizsgálói auditja, osztalékelőleg kifizetése” tárgyú napirendi pont vonatkozásában: a Társaság igazgatósága és felügyelőbizottsága javaslatával egyezően 2054 M Ft adózott eredménnyel elfogadásra javasolja az FCSM Zrt. 2014. június 30-ai auditált közbenső mérlegét és eredménykimutatását, amely szerint az I. félévben képződött, auditált közbenső mérleg szerinti 2054 M Ft összegű adózott eredmény fedezetet nyújt a 967 500 E Ft osztalékelőleg kifizetéséhez. Ennek figyelembevételével az osztalékelsőbbségi részvényesi befektetők részére a 2014. évre a 12/2014. sz. társasági közgyűlési határozattal megállapított 967 500 E Ft-on túlmenően, a II. negyedévhez kapcsolódó, a 2014. évi üzleti tervben szereplő osztalék összegének ¼-ével egyenlő 967 500 E Ft osztalékelőleg megállapítását, és ennek az összegnek a társasági közgyűlést követő kifizetését.

- (3. napirend) A Fővárosi Közgyűlés 2014. november 26-ai ülésén a „Javaslat az FCSM Zrt.-vel kötendő 2015. évi megállapodások megkötése” tárgyú előterjesztés tárgyalása során meghozott vízterhelési díjkedvezmény igénybevételéről szóló megállapodás jóváhagyására a vonatkozó közgyűlési határozat szerint. Jóváhagyó döntés hiányában a napirend napirendről való levételét.

- (4. napirend) A Társaság önköltség-számítási és a Vksztv-ben előírt számviteli szétválasztás szabályzatának módosítását az előterjesztés 2/4. számú mellékletében meghatározott tartalommal.

- (5. napirend) A Társaság igazgatóságának javaslatát, mely szerint 3528 M Ft adózott eredménnyel elfogadásra javasolja az FCSM Zrt. 2014. szeptember 30-ai auditált közbenső mérlegét és eredménykimutatását, amely szerint az I-III. negyedévben képződött, auditált közbenső mérleg szerinti 3528 M Ft összegű adózott eredménye fedezetet nyújt a 2014. évre a 12/2014. sz. közgyűlési határozattal megállapított 967 500 E Ft-on, valamint a II. negyedévhez kapcsolódóan az igazgatóság által jóváhagyásra javasolt 967 500 E Ft-on túlmenően a következő, a III. negyedévhez kapcsolódó 967 500 E Ft osztalékelőleg kifizetéséhez.

Az osztalékelsőbbségi részvényes befektetők részére a 2014. évre, a 12/2014. sz. közgyűlési határozattal megállapított 967 500 E Ft-on, valamint a II. negyedévhez kapcsolódóan az igazgatóság által jóváhagyásra javasolt 967 500 E Ft-on túlmenően a III. negyedévhez kapcsolódóan, a 2014. évi üzleti tervben szereplő osztalék összegének ¼-ével egyenlő, további 967 500 E Ft osztalékelőleg megállapítását és ennek az összegnek a társasági közgyűlést követő kifizetését.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő, 2014. december 5-én (megismétlés esetén 2014. december 11-én) tartandó rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „nem” szavazatával ne támogassa a következő döntés meghozatalát:

- (6. napirend) A Társaság igazgatósága azon javaslatát, mely szerint a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2014. szeptember 30-ai auditált, 3528 M Ft adózott eredményt tartalmazó közbenső mérlegének figyelembevételével az osztalékelsőbbségi részvényes befektetők részére 2014. évre összesen 3 528 000 E Ft osztalékelőleg kerüljön jóváhagyásra, azzal, hogy az I. negyedév tekintetében már kifizetett 967 500 E Ft, valamint a II. és III. negyedév tekintetében az igazgatóság által a Közgyűlésnek elfogadásra és kifizetésre javasolt 1 935 000 E Ft, mindösszesen 2 902 500 E Ft osztalékelőlegen túlmenően a IV. negyedévre további 625 500 E Ft osztalékelőleg a társasági közgyűlést követően kerüljön kifizetésre.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

1653/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: Javaslat a BDK Kft. soron következő taggyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1654/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2014. december 12-én, megismétlés esetén 2014. december 18-án tartandó rendkívüli taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

4. napirendi pont:

A napirendi pont társasági taggyűlési napirendről való levételét.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli taggyűlésének napja, 2014. december 12. (megismétlés esetén 2014. december 18.)

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1655/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2014. december 12-én, megismétlés esetén 2014. december 18-án tartandó rendkívüli taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

1. napirendi pont:

A Társaság módosított számviteli politikájának elfogadását, az előterjesztés 2/1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

2. napirendi pont:

A Társaság ügyvezetője 2013. évi célprémium feladatai teljesítésének értékelésével kapcsolatos javaslat elfogadását, a vonatkozó 109/2014. (X. 10.) sz. főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint.

3. napirendi pont:

A Társaság ügyvezetője 2014. évi célprémium feladatainak meghatározására vonatkozó javaslat elfogadását, a vonatkozó 52/2014. (X. 10.) sz. főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli taggyűlésének napja, 2014. december 12. (megismétlés esetén 2014. december 18.)

Felelős: Tarlós István

1656/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2014. december 12-én (megismétlés esetén 2014. december 18-án) tartandó rendkívüli taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli taggyűlésének napja, 2014. december 12. (megismétlés esetén 2014. december 18.)

Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: Javaslat a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Miniszterelnökség és a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata, valamint Pest Megye Önkormányzata közötti megállapodás jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1657/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Miniszterelnökség és a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata, valamint Pest Megye Önkormányzata közötti megállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: Javaslat a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos előzetes tulajdonosi döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1658/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatala során Budapest Főváros Önkormányzata mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzatának elfogadását az előterjesztés 2/3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt felügyelőbizottsági ügyrendjének elfogadását az előterjesztés 3/3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- A Társaság felügyelőbizottságának tagjává és elnökévé - a korábbi elnök lemondása következtében megüresedett helyre - Pest Megye Önkormányzata javaslata alapján dr. Szabó Zsuzsanna megválasztását, a társasági taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napjától a többi felügyelőbizottsági taggal azonos, azaz 2019. május 26. napjáig terjedő időtartamra, díjazásának a korábbi elnök díjazásával azonos mértékű, bruttó 50 000 Ft/hó összegben történő megállapítását.

- A Társaság társasági szerződés módosításának és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződésének elfogadását az előterjesztés 5/2. és 5/3. sz. mellékletei szerinti tartalommal.

- A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt javadalmazási szabályzatának elfogadását az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- A Társaság ügyvezetője, Varga Tamás munkaszerződés-módosításának és munkaköri leírásának elfogadását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napja

Felelős: Tarlós István

1659/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés tartása nélküli határozathozatalában Budapest Főváros Önkormányzata tag képviseletében kötött mandátummal eljárjon, és felkéri a főpolgármestert az általa a tagi határozatok aláírására kijelölt tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: Javaslat a TÉR_KÖZ Városrehabilitációs Pályázaton támogatást elnyert projektek támogatási szerződéseinek jóváhagyására és együttműködési megállapodás módosítására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1660/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata között, a VI. kerület „Nyugati tér, a Skála Metró előtti terület megújítás” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2015. január 31.

Felelős: Tarlós István

1661/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata között, a XII. kerület „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2015. január 31.

Felelős: Tarlós István

1662/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata között, a XIX. kerület „A Kossuth tér rehabilitációja” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2015. január 31.

Felelős: Tarlós István

1663/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata között, a XIX. kerület „A Kispesti Jézus Szíve Templom környezetrendezése” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2015. január 31.

Felelős: Tarlós István

1664/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat között, a II. kerület „A fonódó villamoshálózat externális hatásait tompító, szociális kohéziót erősítő lakásfelújítások a II. kerület Felhévíz városrészében” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2015. január 31.

Felelős: Tarlós István

1665/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata között, a IV. kerület „»Találkozzunk többször« új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2015. január 31.

Felelős: Tarlós István

1666/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között, a X. kerület „A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2015. január 31.

Felelős: Tarlós István

1667/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata között, a IX. kerület „Nehru projekt” c. projektről szóló együttműködési megállapodás 2. sz. módosítását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 2. sz. módosításának aláírására.

Határidő: 2015. március 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: Javaslat a „Budapest Integrált Területi Programja és kapcsolódó ágazati fejlesztései” című dokumentum elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1668/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az előterjesztés 1-2. sz. mellékleteit képező Integrált Területi Programot.

A napirend 50. pontja: Javaslat a „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 7. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1669/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel a „Fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgazdálkodási rendszer” keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 7. sz. módosítását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: a KEOP Irányító Hatóság hozzájárulásától számított 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 51. pontja: Javaslat Budapest 91100/16 hrsz. ingatlanokkal kapcsolatos telekalakításra és a Fővárosi Önkormányzat javára történő térítésmentes átadásra vonatkozó megállapodás elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1670/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. §-a alapján jóváhagyja és megköti a telekalakításra vonatkozó megállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1671/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 22. §-a alapján a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, 91101 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában a T-82520 számú lehatárolási terv alapján a tulajdonosi hozzájárulását megadja.

Felkéri a főpolgármestert a tulajdonosi hozzájárulást magába foglaló, az előterjesztés 3. számú mellékletét képező változási vázrajz aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: A Virágos Magyarországért Környezetszépítő Verseny 2014. évi támogatási szerződésének megkötése.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1672/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a támogatási szerződés 1. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2014. december 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 53. pontja: Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert NKA pályázatához tulajdonosi hozzájárulás megadására.

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1673/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonában álló, Budapest XIV. ker., 29732/9 hrsz.-ú ingatlant érintő beruházás vonatkozásában hozzájárul ahhoz, hogy a Fővárosi Állat- és Növénykert mint pályázó:

- a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma részéről meghirdetett „Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására” kiírt, 3235/99 altéma kódszámú pályázatra a „Nagyszikla - Kéregrekonstrukció II. ütem” című pályázatát benyújtsa,

- az abban foglaltak szerinti beruházási feladat megvalósításáról gondoskodjon.

Felkéri a főpolgármestert a tulajdonosi hozzájárulásról szóló nyilatkozat aláírására és kiadására az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 54. pontja: Javaslat az Angol Nyelvű Színház Közhasznú Alapítvánnyal kötendő közszolgáltatási szerződés megkötésére.

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1674/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az 1558/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint:

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (6) bekezdés e) pontjában előírtaknak megfelelően a Budapest Bábszínház Közhasznú Nonprofit Kft., a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft., az Örkény István Színház Nonprofit Kft., a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságába a munkáltatói jogkör gyakorlójának képviselőjeként az alábbi két főt kéri fel:

- Hassay Zsófia fővárosi képviselő,

- Orbán Gyöngyi fővárosi képviselő.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1675/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az 1558/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint:

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (6) bekezdés e) pontjában előírtaknak megfelelően a Vígszínház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságába a munkáltatói jogkör gyakorlójának képviselőjeként az alábbi két főt kéri fel:

- Hassay Zsófia fővárosi képviselő,

- dr. Tóth József fővárosi képviselő.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1676/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és az Angol Nyelvű Színház Közhasznú Alapítvány közötti közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1677/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2015. évi költségvetés tervezése során vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy milyen mértékben támogatható az Angol Nyelvű Színház Közhasznú Alapítvány a Fővárosi Önkormányzat és az Angol Nyelvű Színház Közhasznú Alapítvány közötti közszolgáltatási szerződés keretén belül.

Határidő: a 2015. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 55. pontja: Javaslat a színházi nonprofit társaságok üzemeltetésében lévő tárgyi eszközök selejtezésének jóváhagyására.

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1678/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az előterjesztés 1-9. sz. mellékleteit képező, az alábbi táblázatban felsorolt társaságok által megküldött és iktatott selejtezési jegyzőkönyvekben szereplő tárgyi eszközök selejtezését és megsemmisítését.

Társaság megnevezése Selejtezendő (nagyértékű) tárgyi eszközök Selejtezési jegyzőkönyv sorszáma,
bruttó értéke (Ft) nettó értéke (Ft) iktatószáma
Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 217 938 0 01/2014. (FPH079/1091-9/2014.)
József Attila Színház Nonprofit Kft. 3 142 518 0 01/2014. (FPH079/1091-12/2014.)
Katona József Színház Nonprofit Kft. 831 709 25 989 201405/02 (FPH079/1091-11/2014.)
Madách Színház Nonprofit Kft. 809 035 0 1/2014. (FPH079/1091-3/2014.)
Örkény Színház Nonprofit Kft. 1 188 825 0 01/2014. (FPH079/1091-4/2014.)
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 60 000 10 931 01/2014. (FPH079/1091-7/2014.)
Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. 823 973 0 01/2014. (FPH079/1091-5/2014.)
Vígszínház Nonprofit Kft. 3 451 292 74 187 15; 17;19; 21; 25/2014. (FPH079/1091-10/2014.)
Összesen 10 525 290 111 107
Társaság megnevezése Selejtezési jegyzőkönyv sorszáma, iktatószáma
Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 01/2014/A. (FPH079/1091-9/2014.)
Katona József Színház Nonprofit Kft. 20140501. (FPH079/1091-11/2014.)
Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. 01-12/2014/K. (FPH079/1091-13/2014.)
Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 01/2014/K. (FPH079/1091-6/2014.)
Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. 01/2014/K. (FPH079/1091-5/2014.)
Vígszínház Nonprofit Kft. 16;18;20;22;23;24/2014. (FPH079/1091-10/2014.)

1679/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1-9. sz. mellékletei szerinti selejtezési jegyzőkönyvek záradékolására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1680/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a leselejtezett vagyonnak a Fővárosi Önkormányzat 2014. évi vagyonmérlegéből a selejtezési jegyzőkönyveken feltüntetett hatállyal (könyv szerinti értéken összesen 10 525 290 Ft bruttó, 10 414 183 Ft elszámolt értékcsökkenés mellett 111 107 Ft nettó összegben) történő kivezetésről.

Határidő: a határozathozatalt követő hónap 10. napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 56. pontja: Javaslat a FOK Nonprofit Kft. végelszámolásával kapcsolatban felmerülő költségek biztosításának feltételeit rendező megállapodás megkötésére.

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1681/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-905626) és a Fővárosi Önkormányzat közötti, a Társaság jogutód nélküli megszűnésének költségei biztosításáról rendelkező megállapodást - részben mint szerződő fél, részben mint a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése szerinti, a FOK Nonprofit Kft. feletti tulajdonosi jogkör gyakorlója - az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 57. pontja: Javaslat működtetői vélemény kiadására a Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma intézményvezetői megbízásához.

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1682/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 68. § (1) bek. és 83. § (4) bekezdés h) pontja alapján a Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma jelenlegi igazgatójának, Mándi Tibornénak ismételt vezetői megbízását támogatja, és felkéri a főpolgármestert, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XIV. Tankerületének igazgatóját a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 58. pontja: Javaslat a Menhely Alapítvány és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Magyarországi Régió hatályban lévő szerződésének módosítására.

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1683/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Menhely Alapítvány és Budapest Főváros Önkormányzata között 2011. november 3-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1684/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Magyarországi Régió és Budapest Főváros Önkormányzata között 2011. november 3-án létrejött támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 59. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1685/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel az 1686-1687/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra - elfogadja.

1686/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A 405/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 246/2012. (II. 29.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

1687/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. h.

A 2585/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. január 31-re módosítja;

- a 3428/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja;

- a 169/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. szeptember 1-re módosítja;

- a 674-679/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja;

- az 561/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. június 30-ra módosítja;

- a 977/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. március 31-re módosítja;

- az 1093-1094/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2015. március 31-re módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2014. december 3-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére