A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2015. március 23-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

245/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2014. évi beszámolójának elfogadására

2. Javaslat bizottsági tagcserére

3. Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ igazgatójának megbízására

4. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata, a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság és az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet között közterület-felügyeleti feladatok tárgyában kötött megállapodás módosítására

5. Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolójának elfogadására

6. Javaslat Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására

7. 2015. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok

8. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Kgy. rendelet módosítására

9. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (Pesti út) alapító okiratának módosítására

10. Javaslat a BFVK Zrt. 2015. évi éves szerződésének elfogadására

11. Javaslat a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

12. Javaslat a Városliget törvényben kijelölt vagyonkezelésével összefüggésben szükséges egyes fővárosi közgyűlési rendeletek módosítására

13. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

14. Javaslat a Budapest VII. és VIII. kerületi közterületi várakozóhelyek üzemeltetésére megkötött együttműködési megállapodások módosítására

15. Javaslat tagok delegálására a 2014-2020-as uniós programozási időszak operatív programjainak monitoring bizottságaiba

16. A „budapesti rakpartok komplex közterületi megújítása” megnevezésű feladat ellátásával kapcsolatos döntések

17. Javaslat szándéknyilatkozat kiadására a 2019. évi Európa Sport Fővárosa pályázat benyújtásához

18. Javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. módosításából adódóan egyes kulturális intézmények alapító okiratainak módosítására

19. Javaslat az oktatási ágazathoz alapított egyes intézmények alapító okiratának módosítására

20. Javaslat szociális intézmények alapító okiratainak módosítására

21. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

22. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő szakosított szociális intézmény jogutóddal történő megszüntetésére

23. Javaslat a Budapest Napok Ankarában - 2015 program megvalósítását célzó Protokoll aláírására

24. Javaslat a Város Boltja üzemeltetéséhez kapcsolódó haszonkölcsön szerződés módosítására

25. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvánnyal kötendő Városligeti Gyermeknap és Mindenki Karácsonya közösségi rendezvényekre irányuló 2015. évi támogatási szerződés jóváhagyására

26. Javaslat támogatási szerződés megkötésére a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel és a Menhely Alapítvánnyal

27. Javaslat a Parking Kft. ügyvezetőjének visszahívására, új ügyvezető megbízására

28. Javaslat gazdasági társaság felügyelő-bizottsági tagjának megválasztására

29. Javaslat a „Kölcsönfelvétel az M3 metróvonal felújításának finanszírozására” tárgyú uniós eljárási rend szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás részvételi szakaszát lezáró és az ajánlattételi szakaszát indító döntések meghozatalára

30. Javaslat a BKV Zrt. hitelszerződés módosításainak jóváhagyására

31. Javaslat az Óbudai Gázgyár kármentesítéséhez szükséges beavatkozási terv koncepciójának jóváhagyására

32. Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre

33. Javaslat a Főpolgármesteri Hivatal álláshelyeinek csökkentésére és a hivatali feladatellátás racionalizálására

34. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat lakásbérbeadási feladata körében szükséges, a 29/2006. Főv. Kgy. rendelet 2. § (7) bekezdésében foglalt tulajdonosi döntések meghozatalára 2015. évre irányulóan

35. Javaslat a Budapest VI. kerület, Andrássy út 18. szám alatti társasház alapító okirat módosításának elfogadására

36. Javaslat a BFVK Zrt. felügyelőbizottsága módosított ügyrendjének jóváhagyására

37. Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2015. évi éves szerződése megkötésére

38. Javaslat megállapodás megkötésére fenntartási, kezelési-üzemeltetési feladatátadásról a X. kerületi Önkormányzattal

39. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

40. Javaslat a BKISZ projekt keretében a Magyar Urbanisztikai Társasággal kötendő megállapodás megkötésére

41. Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak elfogadására

42. Javaslat a 2013. évi Műemléki Keret pályázat megállapodásának határidő-módosítására

43. Javaslat a BFVT Kft. 2015. évi éves szerződésének megkötésére

44. Javaslat a FOK Nonprofit Kft. tevékenységét lezáró beszámolójának elfogadására

45. Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

46. Javaslat a Budapest főváros területén tartózkodó hajléktalanok rendkívüli települési támogatásáról szóló 15/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

47. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

A napirend 1. pontja: Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2014. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

246/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2014. évi tevékenységéről készített beszámolót.

A napirend 2. pontja: Javaslat bizottsági tagcserére

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

247/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

a Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság nem képviselő (külső) tagságából visszahívja Rákosi Juditot 2015. március 31-i hatállyal, és helyére Tálos Lőrincet választja meg 2015. április 1-jei hatállyal.

Határidő: 2015. március 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ igazgatójának megbízására

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

248/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva megbízza Kathy-Horváth Lajost a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ (1088 Budapest, Szentkirályi utca 7.) magasabb vezetői - igazgatói - feladatainak ellátásával egy évre terjedő határozott időtartamra, 2015. május 1-jétől 2016. április 30. napjáig, bruttó 400 000 Ft, azaz négyszázezer forint havi illetmény megállapításával. Felkéri a főpolgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére és kiadmányozására.

Határidő: 2015. május 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata, a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság és az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet között közterület-felügyeleti feladatok tárgyában kötött megállapodás módosítására

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

249/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, valamint az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága között kötendő megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

250/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére 2013. évben nyújtott 4000 E Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti beszámolót.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Javaslat Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

251/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kezdődő hatállyal módosítja Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal alapító okiratát az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és a törzskönyvi nyilvántartásba vétel kezdeményezésére.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: 2015. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

252/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja

a) az előterjesztés 8. sz. melléklete, informatikai feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6533. és a 6532. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 4. sz. módosításait, a 6792., 6794., 6795. és a 6796. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 2. sz. módosításait;

b) az előterjesztés 9. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6633. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását;

c) az előterjesztés 16. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6475. egyedi azonosító számú felújítási feladat célokmányának 4. sz. módosítását és a 6478. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

253/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét, és jóváhagyja

a) az előterjesztés 8. sz. melléklete, informatikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6790. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 6938. és 6936. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosításait, valamint a 7043. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát;

b) az előterjesztés 9. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7015. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, az 5925. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását, a 6482. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, valamint a 7011. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

c) az előterjesztés 10. sz. melléklete, lakásgazdálkodási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7026., 7029., 7052., 7053. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratait, a 6906., 6890., 6887., 6900., 6779. és a 6907. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosításait;

d) az előterjesztés 16. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6651. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap; rendeletmódosítást érintő engedélyezési okmányok esetében a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 10 napon belül

Felelős: Tarlós István

254/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 14. § (2) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 9. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7025. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, a 6914., 6917., 6918. és a 6919. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosításait, valamint a 7017., 7018., 7019., 7020., 7021., 7022., 7023. és a 7024. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait;

b) az előterjesztés 10. sz. melléklete, lakásgazdálkodási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6885., 6886., 6894. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosításait, a 7027. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát, a 6895. és a 6775. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosításait, a 7030., 7031. és a 7032. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratait, a 6896., 6897. és a 6898. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosításait, a 7033., 7034. és a 7035. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratait, a 6888., 6892., 6893. és a 6777. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosításait, a 7036., 7037., 7038., 7060., 7061., 7062., 7063. és a 7040. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratait, a 6889., 6899., 6901., 6902., 6891. és a 6905. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosításait, a 7054., 7055., 7041., 7057., 7058. és a 7042. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratait,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap; rendeletmódosítást érintő engedélyezési okmányok esetében a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 10 napon belül

Felelős: Tarlós István

255/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy

- a „III. Gázgyári külső ltp. műemléki homlokzat építési eng. terv.” és a „III. Gázgyári ltp. külső homlokzati vakolat, ereszalj helyreállítása” feladatok összevonásra kerülnek, ennek érdekében csökkenti a „825001 BFVK Zrt. Közszolgáltatás” cím kiadási előirányzatán a „III. Gázgyári külső ltp. műemléki homlokzat építési eng. terv.” feladatot 3952 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati felújítások 3112 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 840 E Ft), ezzel egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a „III. Gázgyári ltp. külső homlokzati vakolat, ereszalj helyreállítása” feladatot. A feladat összköltsége és egyben 2015. évi előirányzata 16 652 E Ft-ra változik (a kiadásból önkormányzati felújítások 13 112 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 3540 E Ft).

- címen belül csökkenti a „XVI., Szent István u. 3. számú családi ház jellegű épület teljes felújítása” feladatot 6562 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati felújítások 5167 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1395 E Ft), ezzel a feladat törlésre kerül.

- címen belül tervbe veszi az új „Keveháza u. 19-21. ablakok cseréje 8 lakásban” feladatot 12 159 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati felújítás 1700 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 459 E Ft), az új „Kassák L. u. 78. ablakcsere 3 db lakásban” feladatot 876 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati felújítások 690 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 186 E Ft), az új „Sárrét park 4-6 sz. ablakok cseréje 4 db lakásban” feladatot 1295 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati felújítások 1020 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 275 E Ft), az új „Keveháza u. 19-21. épületei közötti átj. panel felújítása” feladatot 2232 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati felújítás 1757 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 475 E Ft).

- címen belül a „VIII. ker., Kőbányai út 22. 1 lift felújítása (teher-személy)” megnevezésű feladat „VIII. ker., Kőbányai út 22. 3 lift felújítása (teher-személy)” feladat megnevezésre, a „XI. ker., Keveháza u. 19-21. 4-es épület alapvezeték cseréje” megnevezésű feladat „XI. ker., Keveháza u. 19-21. 4-es 5-ös épület alapvezeték cseréje” feladat megnevezésre változik.

- Csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások kiadási előirányzatán a „Tervezés, előkészítés, ágazati keretek” feladat előirányzatát 16 956 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „840301 Önkormányzati beruházások” cím önkormányzati beruházások kiadási előirányzatán a 6701. engedélyokirat „Közraktárak épületegyüttes (CET) projekt befejezésével, illetve a használatbavétellel kapcsolatban szükséges munkák elvégzése” feladatot a garanciális visszatartások kifizetése érdekében. A kiadásból önkormányzati beruházások 13 351 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3605 E Ft, a feladat 2016. évi üteme 158 E Ft.

- a „888501 Önkormányzati Gazdasági és Ellátási Feladatok ellátására” cím kiadási előirányzatán rendelkezésre álló összeget tervbe veszi az új „Önkormányzati eszközök beszerzése bizottságok, tanácsnok részére” feladaton 1245 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati beruházások 980 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 265 E Ft).

256/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot a Közgyűlés soron következő ülésére terjessze elő.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

257/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja

a) az előterjesztés 2. sz. melléklete, BKK Zrt. által megvalósítandó közlekedési feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7045. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, valamint az ehhez kapcsolódó megvalósítási megállapodást, a 6841. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását és az ehhez kapcsolódó megvalósítási megállapodás 4. sz. módosítását, a 6994. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását és az ehhez kapcsolódó megvalósítási megállapodás 1. sz. módosítását, a 6823., a 6999. és a 6849. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 2. sz. módosítását és az e feladatokhoz kapcsolódó megvalósítási megállapodások 2. sz. módosításait, az „Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez” elnevezésű és a „FUTÁR projekt befejezése” elnevezésű beruházási feladatok fejlesztési megállapodásainak 3. sz. módosításait, a „Közlekedésszervezési bevétel beszedéshez kapcsolódó technikai fejlesztések 2014-2015” és az „M3 metróvonal rekonstrukciója és északi meghosszabbítása - előkészítése, kivitelezés” elnevezésű beruházási feladatok fejlesztési megállapodásainak 1. sz. módosításait, valamint a „BKK átmeneti áfafinanszírozási kiadásai” c. beruházási feladathoz kapcsolódó tagihitel-megállapodást;

b) az előterjesztés 3. sz. melléklete, vízgazdálkodási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő a 3555. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 8. sz. módosítását, a 6559. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 6655. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 3. sz. módosítását, a 794. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 14. sz. módosítását;

c) az előterjesztés 4. sz. melléklete, környezetvédelmi feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 693. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 6670. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 7. sz. módosítását;

d) az előterjesztés 6. sz. melléklete, kulturális feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6719. egyedi azonosító számú beruházási feladat megvalósíthatósági tanulmánykészítés engedélyezési okiratának 3. sz. módosítását, a 6807. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 6877. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

e) az előterjesztés 7. sz. melléklete, sport feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 5964. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 15. sz. módosítását;

f) az előterjesztés 11. sz. melléklete, közlekedési feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 5495. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 9. sz. módosítását;

g) az előterjesztés 12. sz. melléklete, BKK Zrt. által megvalósítandó közlekedési feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő, a 6847. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását és az ehhez kapcsolódó megvalósítási megállapodás 1. sz. módosítását, a 6673. és a 6704. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 4. sz. módosítását és az e feladatokhoz kapcsolódó megvalósítási megállapodások 4. sz. módosításait,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap; rendeletmódosítást érintő engedélyezési okmányok esetében a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 10 napon belül

Felelős: Tarlós István

258/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét, és jóváhagyja

a) az előterjesztés 1. sz. melléklete, közlekedési feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6078. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 6. sz. módosítását és az 5764. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 10. sz. módosítását;

b) az előterjesztés 3. sz. melléklete, vízgazdálkodási feladatok „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 5948. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 6. sz. módosítását, a 6881. és a 6880. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosításait, a 7059. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát;

c) az előterjesztés 4. sz. melléklete, környezetvédelmi feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6884. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 6812. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, 6840. és a 6995. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosításait, a 6671. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap; rendeletmódosítást érintő engedélyezési okmányok esetében a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 10 napon belül

Felelős: Tarlós István

259/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A szóbeli előterjesztői kiegészítés szerint

- Csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz” feladatot 108 402 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati beruházások 85 356 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 23 046 E Ft), továbbá

- a „Magdolna Negyed Program III. ütem” feladathoz kapcsolódóan a KMOP támogatás tervbevétele érdekében tervbe veszi a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” bevételi, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről (beruházási célú támogatások áht-n belülről) előirányzatát 42 197 E Ft-tal, továbbá

- csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 99 401 E Ft-tal;

- egyidejűleg 250 000 E Ft-tal tervbe veszi a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán az új „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása” feladatot (a kiadásból önkormányzati felújítások 196 850 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 53 150 E Ft). A feladat összköltsége 500 000 E Ft, 2016. évi előirányzata 250 000 E Ft.

- A felújítási tervből törli az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása” feladat 2016. évi 500 000 E Ft ütemét.

- „840301 Önkormányzati beruházások” címen belül csökkenti a „Fővárosi Vízgazdálkodási Terv” feladatot 1 500 000 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati beruházások 1 181 102 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 318 898 E Ft), ezzel a feladat törlésre kerül. Ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „822801 Vízrendezés” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

- „840301 Önkormányzati beruházások” címen belül csökkenti a „Kőbányai „Kis-Pongrác” lakótelep közvilágítási rendszerének korszerűsítése” feladatot 3454 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati beruházások 2719 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 735 E Ft), egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t. A feladat teljes költsége változatlanul 49 606 E Ft, tény 2014. dec. 31-ig 9794 E Ft, 2015. évi előirányzata 39 812 E Ft.

- Csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím (központi kiadások között szereplő) kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán a „Közműkiváltások” feladatot 75 000 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „891001 Közműkiváltások” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

- A „840301 Önkormányzati beruházások” cím önkormányzati kiadási előirányzaton, folyamatban lévő „P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése” feladat (teljes költség 1 607 160 E Ft, 2015. évi előirányzat 899 144 E Ft, 2016. évi ütem 603 000 E Ft) összevonásra kerül a fejlesztési tervben lévő „P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése II. ütem” feladattal, melynek összköltsége és 2016. évi üteme 350 000 E Ft.

- Az összevonás miatt a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a feladat megnevezése „P+R rendszerű parkolók előkészítése és kivitelezése I. és II. ütem” feladat megnevezésre változik. A 2015. évi előirányzat változatlanul hagyása mellett a feladat összköltsége 1 957 160 E Ft-ra, 2016. évi üteme 953 000 E Ft-ra módosul (a kiadásból önkormányzati beruházás 750 394 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 202 606 E Ft).

- címen belül a „XVIII. kerületi csomópontok forgalombiztonsági fejlesztése, tervezés, kivitelezés” feladat (teljes költség 287 208 E Ft, 2015. évi előirányzat 50 303 E Ft, 2016. évi ütem 150 000 E Ft) 2016. évi üteme törlésre kerül, így összköltsége 137 208 E Ft-ra változik, a 2015. évi előirányzat változatlanul hagyása mellett. A 150 000 E Ft összegű 2016. évi ütemmel a fejlesztési tervbe a „XVIII. kerület, Béke tér kivitelezés II. ütem tartaléka” feladat kerül, melynek összköltsége és 2016. évi üteme 150 000 E Ft (a kiadásból önkormányzati beruházások 118 110 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 31 890 E Ft).

- csökkenti a 884601 a „BKK átmeneti áfa-finanszírozási kiadásai” cím kiadási előirányzatát 900 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartalékát”. A feladat összköltsége változatlanul 1,8 Mrd Ft. 2015. évi ütem 900 M Ft, 2016. évi üteme 900 M Ft-ra változik.

- A „840301 Önkormányzati beruházások” cím önkormányzati beruházások kiadási előirányzatán a „3. sz. városi főforgalmi út mentén zajvédő fal megvalósításának előkészítése” megnevezésű feladat „M3 autópálya fővárosi bevezető szakasz zajvédő fal tervezése” feladat megnevezésre, a „Csillaghegyi öblözet árvízvédelme előkészítés” megnevezésű feladat „Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés” feladat megnevezésre, az „A fővárosi szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” megnevezésű feladat „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” feladat megnevezésre változik.

- Az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím céljelleggel támogatott intézményi beruházások kiadási előirányzatán a „FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában, előkészítés” megnevezésű feladat „FÁNK, közműfejlesztés és rekonstrukció a gazdasági zónában” feladat megnevezésre, a „FÁNK, terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások előkészítése” megnevezésű feladat „FÁNK, terület bővítéséhez kapcsolódó beruházások” feladat megnevezésre változik.

- Az „Önkormányzati tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója, 2009. évi ütem” megnevezésű feladat kezdés-befejezés dátuma 2009-2015.

260/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot a Közgyűlés soron következő ülésére terjessze elő.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

261/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja

a) az előterjesztés 5. sz. melléklete, szociálpolitikai feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6941. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, a 6970. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

b) az előterjesztés 6. sz. melléklete, kulturális feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6946., 6940. és 6981. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak és a kapcsolódó megvalósítási megállapodásainak 1. sz. módosításait;

c) az előterjesztés 13. sz. melléklete, kulturális feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6839. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának és a kapcsolódó megvalósítási megállapodásának 2. sz. módosítását, a 6934. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának és kapcsolódó megvalósítási megállapodás 1. sz. módosítását;

d) az előterjesztés 14. sz. melléklete, szociálpolitikai feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6957. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap; rendeletmódosítást érintő engedélyezési okmányok esetében a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 10 napon belül

Felelős: Tarlós István

262/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét, és jóváhagyja

a) az előterjesztés 6. sz. melléklete, kulturális feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7004. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 6572. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 6. sz. módosítását, a 6975. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

b) az előterjesztés 7. sz. melléklete, sport feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6861. és 6857. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 3. sz. módosításait;

c) az előterjesztés 13. sz. melléklete, kulturális feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6943. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 6787. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását;

d) az előterjesztés 14. sz. melléklete, szociálpolitikai feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6942. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

e) az előterjesztés 15. sz. melléklete, oktatási és nevelési feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6928. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap; rendeletmódosítást érintő engedélyezési okmányok esetében a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 10 napon belül

Felelős: Tarlós István

263/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 14. § (2) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 13. sz. melléklete, kulturális feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6842. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását;

b) az előterjesztés 14. sz. melléklete, szociálpolitikai feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6978., 6952. és a 6976. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosításait,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

264/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy

- a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ötpacsirta u. 4. szám alatti ingatlan tetőrekonstrukciója megvalósításának sikertelen pályázata miatt szükséges a pályázati önrészre biztosított összeg általános tartalékba történő visszapótlása. Ennek érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ötpacsirta u. 4. szám alatti ingatlan tetőrekonstrukciója, NKA pályázati önrész feladat előirányzatát 14 000 E Ft-tal, ezzel a feladat törlésre kerül, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” kiadási előirányzatát.

- A „840301 Önkormányzati beruházások” cím önkormányzati beruházások kiadási előirányzatán a „Zajvédelmi térkép, előkészítés” megnevezésű feladat „Zajvédelmi térkép” feladat megnevezésre változik.

- A „390301 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezet” cím céljelleggel támogatott intézményi felújítások kiadási előirányzatán a „Vakok intézete tetőfelújítás” megnevezésű feladat „Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szakiskolája, EGYMI, Kollégiuma és Gyermekotthona tetőfelújítás” megnevezésre változik.

265/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot a Közgyűlés soron következő ülésére terjessze elő.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 17/2015. (IV. 7.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest Főváros Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetéséről szóló 11/2014. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 9. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (Pesti út) alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

266/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest, Pesti út 117. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 1/A. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának, az előterjesztés 1/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

267/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva forgalomképes üzleti vagyonná minősíti a 132654/75 helyrajzi számú, természetben a 1172 Budapest XVII., Kopolya utca 10. szám alatt és a 28729 helyrajzi számú, természetben a 1067 Budapest, Csengery utca 69. szám alatt található ingatlanokat.

Határidő: a törzskönyvi nyilvántartásba vételt követő nap

Felelős: Tarlós István

268/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. §-a alapján a 132654/75 helyrajzi számú, természetben a 1172 Budapest XVII., Kopolya utca 10. szám és a 28729 helyrajzi számú, természetben a 1067 Budapest, Csengery utca 69. szám alatt található ingatlanokat vagyongazdálkodási céllal a BFVK Zrt. részére átadja. Felkéri a főpolgármestert, hogy az ingatlanokat szerepeltesse a BFVK Zrt. 2015. évi éves szerződésében.

Határidő: a törzskönyvi nyilvántartásba vételt követő 60 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat a BFVK Zrt. 2015. évi éves szerződésének elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

269/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 8. §-ában foglaltak alapján a 38135/41/A/2 hrsz.-on felvett, természetben a Bp. X. kerület, Üllői út 124/A (Zágrábi út 5.) szám alatti 110 m2 alapterületű, a 36528/0/A/7 hrsz.-ú, Bp. VIII. kerület, Puskin u. 22. szám alatti 94 m2 alapterületű, valamint a 36528/0/A/13 hrsz.-on nyilvántartott, Bp. VIII. kerület, Bródy Sándor u. 14. fszt. 1. szám alatti 233 m2 alapterületű ingatlanokat forgalomképessé nyilvánítja.

270/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal a BFVK Zrt. 2015. évi éves közszolgáltatási szerződését. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: a soron következő költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Javaslat a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 18/2015. (IV. 7.) Főv. Kgy. rendeletét a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 12. pontja: Javaslat a Városliget törvényben kijelölt vagyonkezelésével összefüggésben szükséges egyes fővárosi közgyűlési rendeletek módosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 19/2015. (IV. 7.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet és a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 13. pontja: Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 20/2015. (IV. 7.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 14. pontja: Javaslat a Budapest VII. és VIII. kerületi közterületi várakozóhelyek üzemeltetésére megkötött együttműködési megállapodások módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

271/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

272/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatával megkötött együttműködési megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat tagok delegálására a 2014-2020-as uniós programozási időszak operatív programjainak monitoring bizottságaiba

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

273/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) monitoring bizottságába dr. Szeneczey Balázst delegálja. Akadályoztatása esetén helyettesítését dr. Dabóczi Kálmán látja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

274/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) monitoring bizottságába Szalay-Bobrovniczky Alexandrát delegálja. Akadályoztatása esetén helyettesítését Sidó Szabolcs látja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

275/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program (VEKOP) monitoring bizottságába Riz Leventét delegálja. Akadályoztatása esetén helyettesítését Sidó Szabolcs látja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

276/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) monitoring bizottságába dr. Bagdy Gábort delegálja. Akadályoztatása esetén helyettesítését dr. Szemenyei László látja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: A „budapesti rakpartok komplex közterületi megújítása” megnevezésű feladat ellátásával kapcsolatos döntések

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

277/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között az 1006/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, az 505/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozattal módosított „Duna-part fejlesztés tervezésének érdekében” megnevezésű fejlesztési megállapodást le kívánja zárni, és a feladatot nem a BKK Zrt. által, hanem közvetlenül kívánja megvalósítani változatlan, 106 805 E Ft összköltség mellett.

278/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán belül a „Duna-part fejlesztése, tervezés” feladatot 86 446 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „840302 Önkormányzati beruházások” címen belül a „Duna-part fejlesztése, tervezés” feladatot. A kiadásból az önkormányzati beruházások 68 068 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 18 378 E Ft. A feladat teljes költsége 106 805 E Ft, BKK megvalósításában történő eddigi felhasználás 2014. 12. 31-ig 5359 E Ft, a feladat 2016. évi üteme 15 000 E Ft (amelyből az önkormányzati beruházás 11 811 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3189 E Ft). Ezzel egyidejűleg a fejlesztési tervből a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” címen tervezett „Duna-part fejlesztése, tervezés” feladat 2016. évi üteme törlésre kerül.

279/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy:

a) a költségvetési rendeletmódosítási javaslatot és a feladat átadásához kapcsolódó közös megegyezéssel történő megszüntetésről szóló megállapodást terjessze a Közgyűlés elé.

b) a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. közötti feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás közlekedésszervezői éves mellékletét vizsgálja felül és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

280/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Duna-part fejlesztése, tervezés” megnevezésű engedélyokiratot az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

281/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy kerüljön kiírásra építészeti tervpályázat a pesti belvárosi Duna-part Kossuth tér-Fővám tér közötti szakaszának komplex megújítására, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a tervpályázat előkészítéséről, továbbá felkéri arra, hogy a tervpályázati kiírás tervezetét terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a tervpályázat előkészítésére azonnal; a tervpályázati kiírás tervezetére vonatkozóan a Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Javaslat szándéknyilatkozat kiadására a 2019. évi Európa Sport Fővárosa pályázat benyújtásához

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

282/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

pályázni kíván a 2019. évi Európa Sport Fővárosa címre, ezért felkéri a főpolgármestert a pályázat elindításához szükséges szándéknyilatkozat aláírására és megküldésére a European Capitals of Sports Association (ACES) részére.

Határidő: 2015. március 30.

Felelős: Tarlós István

283/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a szándéknyilatkozat benyújtásához kapcsolódóan a 900 eurónak megfelelő 300 E Ft biztosítására.

300 E Ft összeggel csökkenti a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeget vesz tervbe az új „8..... Kulturális és Városarculati kiadások” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán.

284/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításhoz szükséges költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

285/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szándéknyilatkozat kiadását követően gondoskodjon a jelentkezési díj átutalásáról.

Határidő: a szándéknyilatkozat ACES általi befogadását követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

286/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 2019. évi Európa Sport Fővárosa cím pályázatának elkészítéséről és a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztéséről.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés júniusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. módosításából adódóan egyes kulturális intézmények alapító okiratainak módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

287/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

tekintettel arra, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése alapján 2015. június 30. napjával a Bartók Béla Emlékház intézménynél a gazdasági szervezet és a gazdasági vezetői munkakör megszűnik, 2015. július 1. napjától a Bartók Béla Emlékház intézmény gazdasági szervezeti feladatainak ellátásával a Budapesti Történeti Múzeum intézményt bízza meg.

Határidő: 2015. július 1.

Felelős: Tarlós István

288/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bartók Béla Emlékház 1025 Budapest, Csalán u. 29. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 1/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 1/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésekre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

289/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapesti Történeti Múzeum 1014 Budapest, Szent György tér 2. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 2/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 2/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésekre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

290/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Tekintettel arra, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése alapján 2015. június 30. napjával a Budapesti Művelődési Központ intézménynél a gazdasági szervezet és a gazdasági vezetői munkakör megszűnik, 2015. július 1. napjától a Budapesti Művelődési Központ intézmény gazdasági szervezeti feladatainak ellátásával a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárat bízza meg.

Határidő: 2015. július 1.

Felelős: Tarlós István

291/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapesti Művelődési Központ 1119 Budapest, Etele út 55. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 3/B. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 3/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésekre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

292/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 4/B. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 4/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésekre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

293/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 8. §-a alapján forgalomképessé nyilvánítja és egyidejűleg kivonja a kulturális ágazat vagyoni köréből a Budapest III. kerület, Fő tér 2. sz. alatti, 18351/1 hrsz.-ú, 188/1763 arányban a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező ingatlant.

Határidő: 2015. július 1.

Felelős: Tarlós István

294/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Üzemeltetésre és hasznosításra átadja a BFVK Zrt. részére a Budapest III. kerület, Fő tér 2. sz. alatti, 18351/1 hrsz.-ú, 188/1763 arányban a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező ingatlant, és ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a nevezett ingatlan a BFVK Zrt. 2015. évi éves közszolgáltatási szerződésében feltüntetésre kerüljön.

Határidő: 2015. július 31.

Felelős: Tarlós István

295/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Tekintettel arra, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése alapján 2015. június 30. napjával a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ intézménynél a gazdasági szervezet és a gazdasági vezetői munkakör megszűnik, 2015. július 1. napjától a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ intézmény gazdasági szervezeti feladatainak ellátásával a Mozaik Gazdasági Szervezetet bízza meg.

Határidő: 2015. július 1.

Felelős: Tarlós István

296/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ 1088 Budapest, Szentkirályi u. 7. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 5/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 5/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésekre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

297/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Mozaik Gazdasági Szervezet 1101 Budapest, Ponty u. 1-3. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 6/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 6/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésekre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

298/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az átszervezési döntéshez kapcsolódó előirányzat-rendezéseket terjessze a 2015. június havi költségvetési rendeletmódosítás keretén belül a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének júniusi módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat az oktatási ágazathoz alapított egyes intézmények alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

299/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.) alapító okiratát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

300/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria (1052 Budapest, Deák Ferenc u. 17.) alapító okiratát az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat aláírására, kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

301/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1349/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozatot és módosítja a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.) alapító okiratát az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

302/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1350/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozatot és módosítja az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet (1133 Budapest, Vág utca 12-14.) alapító okiratát az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

303/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kollégiumok Gazdasági Szervezete (1149 Budapest, Mogyoródi út 21.) alapító okiratát az előterjesztés 12. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 13. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat szociális intézmények alapító okiratainak módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

304/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1182 Budapest XVIII., Alacskai út 22. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 1/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 1/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

305/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona 1064 Budapest VI., Rózsa u. 67. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 2/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 2/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

306/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1102 Budapest X., Halom u. 31. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 3/B. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 3/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

307/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1112 Budapest XI., Kamaraerdei út 16. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 4/B. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 4/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

308/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1125 Budapest XII., Kútvölgyi út 20-22. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 5/B. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 5/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

309/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 6/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 6/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

310/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 7/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 7/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

311/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 8/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 8/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

312/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1340-1341/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozatokat.

313/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1047 Budapest IV., Baross u. 100. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 9/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 9/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

314/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei 1134 Budapest XIII., Dózsa György út 152. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 10/B. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az előterjesztés 10/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 21/2015. (IV. 7.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 22. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő szakosított szociális intézmény jogutóddal történő megszüntetésére

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

315/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

2015. június 30. napjával megszünteti a Fővárosi Önkormányzat 8153 Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói út 2. szám alatti Idősek Otthonát, mint önállóan gazdálkodó és működő költségvetési intézményt oly módon, hogy 2015. július 1-jei hatállyal egyesíti beolvadással Budapest Főváros Önkormányzata Idősek Otthona 9700 Szombathely, Bogáti út 72. szám alatti intézménnyel, mint általános jogutóddal. A megszűnő intézmény által végzett közfeladatot 2015. július 1. napjától a jogutód intézmény látja el.

Határidő: 2015. június 30.

Felelős: Tarlós István

316/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 8153 Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói út 2. szám alatti Idősek Otthona megszüntető okiratát az előterjesztés 1/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2015. június 30.

Felelős: Tarlós István

317/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés miatt módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 9700 Szombathely, Bogáti út 72. alapító okiratát az előterjesztés 2/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, az előterjesztés 2/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2015. július 1.

Felelős: Tarlós István

318/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 9700 Szombathely, Bogáti út 72. szám alatti intézmény 140 fős engedélyezett férőhelyszámát a beolvadó intézmény (8153 Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói út 2.) miatt 165 férőhellyel megemeli, így az engedélyezett férőhelyek számát 305 férőhelyre módosítja.

Határidő: 2015. július 1.

Felelős: Tarlós István

319/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

2015. június 30-i hatállyal csökkenti a „211801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Polgárdi-Ipartelepek” cím létszámkeretét 91 fővel 2015. július 1-jei hatállyal, és ezzel egyidejűleg ugyanennyi fővel megemeli a „212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely” cím létszámkeretét.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének júniusi módosítása

Felelős: Tarlós István

320/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat idősek otthonait érintő átszervezés miatt 2015. június 30-i hatállyal tartós jelleggel 193 615 E Ft-tal csökkenti a „211801 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Polgárdi-Ipartelepek” cím bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

a kiadásból:

személyi juttatás -95 599 E Ft,

munkaadókat terhelő járulékok

és szociális hozzájárulási adó -27 556 E Ft,

dologi kiadások -66 805 E Ft,

ebből:

többi dologi kiadás -66 805 E Ft,

ellátottak pénzbeli juttatása -520 E Ft,

egyéb működési célú kiadás -2 500 E Ft,

ebből:

elvonások, befizetések és

elszámolások kiadásai -2 500 E Ft,

felhalmozási kiadások -635 E Ft,

ebből:

intézményi beruházások -500 E Ft,

beruházások előzetesen

felszámított áfa -135 E Ft,

a bevételből:

működési bevételek -75 974 E Ft,

ebből:

készletértékesítések, szolgáltatások

bevételei -5 408 E Ft,

ellátási díjak -70 496 E Ft,

egyéb működési bevételek -50 E Ft,

kamatbevételek és egyéb pénzügyi

műveletek bevételei -20 E Ft,

felhalmozási célú átvett

pénzeszközök -235 E Ft,

finanszírozási bevételek -117 406 E Ft,

ebből:

központi irányító szervi támogatás

(működési célra) -117 406 E Ft,

és ezzel egyidejűleg 193 615 E Ft-tal megemeli a „212001 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely” cím bevételi és kiadási előirányzatait a fenti megbontás szerint.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének júniusi módosítása

Felelős: Tarlós István

321/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a felelős személyek kijelölésével és a feladatok határidejének meghatározásával gondoskodjon a díjbeszedési jogosultság átadásáról, a jogutóddal megszüntetett intézmény záró beszámolójának 2015. június 30-i fordulónappal, teljes körűen, leltárral, analitikus nyilvántartásokkal alátámasztottan, az éves költségvetési beszámoló szerinti tartalommal történő elkészítéséről és a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztéséről.

Határidő: a záró beszámoló Közgyűlés elé terjesztésének határideje 2015. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

322/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények és a családok átmeneti otthonai által biztosított ellátások formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló 29/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításának Fővárosi Közgyűlés elé terjesztéséről.

Határidő: 2015. július 1.

Felelős: Tarlós István

323/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az intézményi átszervezés végrehajtását követően tegye meg a szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a 2015. június 30-ai intézményi költségvetési jelentésben szereplő teljesítési adatok, valamint a 320/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. határozatban szereplő előirányzat-módosítások összhangjának felülvizsgálata történjen meg, és az esetleges korrekciókat a költségvetési rendelet szeptemberi módosításakor terjessze be a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének szeptemberi módosítása

Felelős: Tarlós István

324/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az intézményi átszervezés végrehajtását követően elérhető megtakarításokról szóló előterjesztést terjessze be legkésőbb a Fővárosi Közgyűlés decemberi ülése elé.

Határidő: 2015. november 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: Javaslat a Budapest Napok Ankarában - 2015 program megvalósítását célzó Protokoll aláírására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

325/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és Ankara Nagyváros Önkormányzata közötti testvérvárosi megállapodás 3. cikke alapján a két város kulturális és turisztikai együttműködését célzó Budapest Napok Ankarában 2015 és Ankara Napok Budapesten 2016 programok megvalósítására vonatkozó Protokollt, az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert a Protokoll aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

326/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Napok Ankarában 2015 programot a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. szervezi a közszolgáltatási szerződés 5.2. pontja alapján. A program megvalósításához 23 000 E Ft támogatást biztosít a Fővárosi Önkormányzat a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím kiadási előirányzatáról, 4400 E Ft-ot a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. finanszíroz a 2015. évi eredeti előirányzatából.

A támogatás biztosítása érdekében 23 000 E Ft-tal csökkenti a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím kiadási előirányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

327/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges előirányzat-módosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendeletmódosító ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

328/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 23 000 E Ft összeget a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. részére 2 ütemben utalja: május 31-ig 14 900 E Ft-ot az előkészületekre és július 31-ig 8100 E Ft-ot az utazási költségekre, valamint a napidíjakra és további előkészítő munkákra, az előterjesztés 2. sz. mellékletének fő irányszámai alapján.

Határidő: 14 900 E Ft utalására május 31., 8100 E Ft utalására július 31.

Felelős: Tarlós István

329/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az Ankara Napok Budapesten 2016 program megvalósítása és a Protokoll szerinti kötelezettségvállalás teljesítése érdekében készítsen részletes költségvetést a várható kiadásokról, és azt terjessze a Közgyűlés elé a 2016. évi költségvetésben szerepeltetés érdekében.

Határidő: a költségtervről szóló előterjesztés beterjesztésére a Fővárosi Közgyűlés novemberi ülése, a költségek betervezésére a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat a Város Boltja üzemeltetéséhez kapcsolódó haszonkölcsön szerződés módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

330/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Esély Nonprofit Kft. között, a Város Boltja üzemeltetéséhez kapcsolódóan a 642/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, FPH015/285-19/2014. ikt. számú, 2014. június 4-én aláírt, Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonát képező, Budapest V. ker., Városház u. 9-11. szám alatt található Városháza épület Bárczy István utca 1-3. szám alatti épületrészének, ún. Bankszárny földszint 001. számú helyisége, összesen 157,8 m2 összterületű épületrész térítésmentes használatba adásáról szóló haszonkölcsön szerződés módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvánnyal kötendő Városligeti Gyermeknap és Mindenki Karácsonya közösségi rendezvényekre irányuló 2015. évi támogatási szerződés jóváhagyására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

331/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület szervezésében megtartásra kerülő „Városligeti Gyermeknap” és „Mindenki Karácsonya” közösségi rendezvények feladatainak magasabb színvonalon, hatékonyabban történő megvalósításához a fedezet biztosítása érdekében 19 000 E Ft-tal csökkenti a „914502 Céltartalék a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület által szervezett két közösségi rendezvényre” cím tartalék sorát, és ugyanezen összeget tervbe vesz az új „848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása” cím egyéb működési célú támogatások áht-n kívül során.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének áprilisi módosítása

Felelős: Tarlós István

332/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 7. sz. melléklete „A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke” 6.9 pontjában nevesített hatáskört, valamint az 54. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a főpolgármesteri hatáskört eseti jelleggel magához vonja, és jóváhagyja, megköti a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvánnyal az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal a 2015. évi támogatási szerződést. Felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének áprilisi módosításának hatálybalépését követő 60 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: Javaslat támogatási szerződés megkötésére a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel és a Menhely Alapítvánnyal

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

333/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Menhely Alapítvány és Budapest Főváros Önkormányzata között 2011. november 3-án létrejött támogatási szerződésben (az előterjesztés 1. sz. melléklete) foglalt, 2015. március 31-ig kifizetett támogatások elszámolására vonatkozó szolgáltatói kötelezettség teljesítését követően tegyen javaslatot ezen támogatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére.

Határidő: az elszámolás teljesítését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

334/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és Budapest Főváros Önkormányzata között 2011. november 3-án létrejött támogatási szerződésben (az előterjesztés 4. sz. melléklete) foglalt, 2015. március 31-ig kifizetett támogatások elszámolására vonatkozó szolgáltatói kötelezettség teljesítését követően tegyen javaslatot ezen támogatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére.

Határidő: az elszámolás teljesítését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

335/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 7. sz. melléklet 6.9. pontjában a főpolgármesterre átruházott hatáskört, valamint jóváhagyja és megköti a Menhely Alapítvány és Budapest Főváros Önkormányzata között az új támogatási szerződést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

336/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 7. sz. melléklet 6.9. pontjában a főpolgármesterre átruházott hatáskört, valamint jóváhagyja és megköti a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és Budapest Főváros Önkormányzata között az új támogatási szerződést az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 27. pontja: Javaslat a Parking Kft. ügyvezetőjének visszahívására, új ügyvezető megbízására

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

337/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25 § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése alapján dr. Schifter-Kiss Virágot, a Parking Kft. ügyvezetőjét 2015. március 24-i hatállyal visszahívja vezetői tisztségviselői megbízatásából, jogviszonya 90 napos felmondási idővel történő megszüntetése mellett, egyben a felmondási idő alatt mentesíti az ügyvezetői feladatok ellátása alól.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

338/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés b) pontja alapján megválasztja a Parking Kft. ügyvezetőjének Czinkóczi Csillát (születési hely, idő: ....................., anyja neve: ...................) 2015. március 25. napjától határozatlan időre, bruttó havi 300 000 Ft, azaz háromszázezer forint díjazással megbízási jogviszony keretében.

339/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételére, továbbá arra, hogy értesítse a Társaság ügyvezetőjét, hogy a változás cégiratokban történő átvezetéséről a Társaság jogi képviselője útján gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Javaslat gazdasági társaság felügyelőbizottsági tagjának megválasztására

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

340/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből visszahívja 2015. március 24. napjával Szenteczky Jánost.

- helyébe megválasztja Oláh Balázst (anyja neve: ......................, szül.: ......................) a Társaság felügyelőbizottsági tagjának 2015. március 25. napjától 2019. október 31. napjáig, díjazását a többi tag díjazásával azonos mértékben bruttó 210 000 Ft/hó összegben állapítja meg, azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat a „Kölcsönfelvétel az M3 metróvonal felújításának finanszírozására” tárgyú uniós eljárási rend szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás részvételi szakaszát lezáró és az ajánlattételi szakaszát indító döntések meghozatalára

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

341/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Trippon Norbert módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás lefolytatása mellett ajánlatkérő forduljon a Gazdasági Versenyhivatalhoz, mivel a közös részvételre jelentkezés miatt a részvételre jelentkezők száma (egy) a kartellezés gyanúját veti fel.”

342/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A „Kölcsönfelvétel az M3 metróvonal felújításának finanszírozására” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás részvételi szakaszában - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján - érvényessé nyilvánítja az OTP Bank Nyrt., Erste Bank Hungary Zrt., K&H Bank Zrt., MKB Bank Zrt. és UniCredit Bank Hungary Zrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) közös részvételre jelentkezők részvételi jelentkezését.

Határidő: 3 munkanap

Felelős: Tarlós István

343/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A „Kölcsönfelvétel az M3 metróvonal felújításának finanszírozására” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás részvételi szakaszát eredményesnek nyilvánítja, és úgy dönt, hogy felkéri ajánlattételre az OTP Bank Nyrt., Erste Bank Hungary Zrt., K&H Bank Zrt., MKB Bank Zrt. és UniCredit Bank Hungary Zrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) közös részvételre jelentkezőt.

Határidő: 3 munkanap

Felelős: Tarlós István

344/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Észrevételek nélkül jóváhagyja az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti ajánlattételi felhívást, és felkéri a főpolgármestert a megküldéssel kapcsolatos intézkedések megtételére, valamint a határidők szükség szerinti aktualizálására.

Határidő: az eredmény közlésétől számított 5 munkanapon belül

Felelős: Tarlós István

345/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Az eljárás ajánlattételi szakasza vonatkozásában a Bírálóbizottság létszámát és összetételét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 2 fő a Főpolgármesteri Hivatal Pénzügyi Főosztálya részéről pénzügyi és közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel;

- 1 fő a Főpolgármesteri Hivatal Jogi Főosztálya részéről jogi szakértelemmel;

- 2 fő a Főpolgármesteri Hivatal Közbeszerzési Főosztálya részéről:

- 1 fő jogi szakértelemmel, valamint

- 1 fő közbeszerzési szakértelemmel, akik közül 1 fő az elnöki tisztséget is ellátja;

- 1 fő az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK Zrt.) részéről.

A bírálóbizottsági ülés jegyzőkönyvvezetőjét a Közbeszerzési Főosztály biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Javaslat a BKV Zrt. hitelszerződés módosításainak jóváhagyására

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

346/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat kezesként hozzájárul a BKV Zrt. és a hitelező bankok közötti hitelszerződések az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti módosításaihoz, és felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó kezességi szerződésekben előírt hozzájáruló nyilatkozatokat az előterjesztői kiegészítés 3. sz. mellékletében foglaltak szerint írja alá.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Javaslat az Óbudai Gázgyár kármentesítéséhez szükséges beavatkozási terv koncepciójának jóváhagyására

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

347/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Főgáz Zrt. kérésére hozzájárulását adja az Óbudai Gázgyár kármentesítése kapcsán a „részletes koncepcionális terv a 9. számú változatra” elnevezésű dokumentumban részletezett „talajkiszállítás lerakóba, talajvíz Pump and Treat kezelése” technológia alkalmazásához, tekintettel arra, hogy az eljárás alkalmazását követően a terület a Kerületi Szabályozási Tervnek megfelelően hasznosítható. A Fővárosi Közgyűlés felhívja a Főgáz Zrt. figyelmét, hogy a kivitelezés során a bűzhatást a lehető legkisebb mértékre szorítsa, valamint a kivitelezés menetéről és módjáról a lakosságot folyamatosan tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja:Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

348/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Katona József Színház Nonprofit Kft. és a MŰTOL-L Művészeti és Oktató Betéti Társaság (Cg. 01-06-514930) közötti szerződés megkötését, az ügyvezető „Goethe: Faust I-II.” című előadásban végzett színészi tevékenységével kapcsolatban az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

349/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Örkény István Színház Nonprofit Kft. és a PANE Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (Cg. 01-06-516702) közötti szerződés megkötését, az ügyvezető „Arthur Schnitzler: A Bernhardi-ügy” című előadásban végzett színészi tevékenységével kapcsolatban az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

350/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. és a Leinád Művészeti Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-986272) közötti vállalkozási és felhasználási szerződés megkötését, „Dosztojevszkij: Karamazov testvérek” c. előadásához kapcsolódóan videóbejátszások, reklám-hangulatfotók készítése, látványvilág kialakítása, valamint operatőri tevékenységgel kapcsolatban az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

351/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. és a Leinád Művészeti Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-986272) közötti vállalkozási és felhasználási szerződés megkötését, „Mohácsi-Mohácsi-Csiky: Buborékok” c. előadásához kapcsolódó fotósorozat készítésével kapcsolatban az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

352/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kolibri Színház Nonprofit Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (Cégjegyzékszám: 01-06-113332) közötti szerződés megkötését, „Oláh-Horváth Sára - Holger Schober: Háromnegyed - Apa, Anya, Fiú, Lány” című előadásához kapcsolódó jelmezterveinek elkészítése tárgyában az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Javaslat a Főpolgármesteri Hivatal álláshelyeinek csökkentésére és a hivatali feladatellátás racionalizálására

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

353/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Gy. Németh Erzsébetnek az előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó ügyrendi indítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

354/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal álláshelyeinek számát 80 álláshellyel csökkenti két ütemben úgy, hogy 2015. június 1. napjával 39 álláshely kerül elvonásra, ezzel a hivatali apparátus engedélyezett létszámát 907 főben határozza meg. 2015. október 1. napjával további 41 álláshellyel csökkenti a hivatal álláshelyeinek számát, és a hivatali apparátus engedélyezett létszámát 866 főben határozza meg.

355/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a létszámleépítés első ütemében elvonásra került 39 álláshelyhez és a második ütemben elvonásra került 41 álláshelyhez kapcsolódó kiadási előirányzat módosítására vonatkozó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének a létszámleépítés első ütemét követő soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat lakásbérbeadási feladata körében szükséges, a 29/2006. Főv. Kgy. rendelet 2. § (7) bekezdésében foglalt tulajdonosi döntések meghozatalára 2015. évre irányulóan

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

356/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

a 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (7) bekezdése és a 37. § (2) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a 2015. március 1-je és a 2016. február 28-a közötti időszakban:

a tulajdonában lévő üres és várhatóan megüresedő, a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő lakóépületekben lévő lakások esetén:

- legfeljebb 88 lakást nyugdíjasházi jelleggel ad bérbe;

- legfeljebb 12 lakást szolgálati jelleggel biztosít a Főpolgármesteri Hivatal munkatársai részére;

- legfeljebb 20 lakást biztosít a Belügyminisztérium részére átadott egyszeri bérlőkiválasztási jogának gyakorlásához;

- legfeljebb 50 lakást nyilvános pályázat útján ad bérbe;

- legfeljebb 10 lakást méltányossági alapú bérbeadással hasznosít;

- legfeljebb 10 lakást elhelyezési kötelezettség teljesítése jogcímén hasznosít.

Határidő: 2016. február 28.

Felelős: Tarlós István

357/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (7) bekezdése és a 37. § (2) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a 2015. március 1-je és a 2016. február 28-a közötti időszakban: a Fővárosi Önkormányzat rendelkezésére álló - nyugdíjasházakra fennálló bérlőkiválasztási jogon túl, melyet értelemszerűen nyugdíjasházi jelleggel történő bérbeadásra használ fel - a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában lévő és a Fővárosi Önkormányzat folyamatos bérlőkiválasztási jogával érintett üres és várhatóan megüresedő lakásokat lakáspályázat útján hasznosítja.

Határidő: 2016. február 28.

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Javaslat a Budapest VI. kerület, Andrássy út 18. szám alatti Társasház alapító okirat módosításának elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

358/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (1) bekezdés a) pontja alapján jóváhagyja a Budapest VI., Andrássy út 18. szám alatti Társasház módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, melynek értelmében

- a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező 29234/0/A/3 hrsz.-ú albetét alapterülete 124 nm-ről 136 nm-re, az albetéthez tartozó közös tulajdoni hányad 660/6000-ről 1093/10000-re változik;

- önálló, 29234/0/A/20 hrsz.-ú albetétbe kerül a közös tulajdonú házfelügyelői lakás;

- értékesítésre és a 29234/0/A/16 hrsz.-ú albetéthez kerül a tetőtérben található, a Társasház közös tulajdonát képező 20 nm (20,29) alapterületű volt mosókonyha helyiség.

Felkéri a főpolgármestert a 29234/0/A/16 hrsz.-ú volt mosókonyha helyiségre vonatkozó végleges adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges, az előterjesztés 6. számú mellékletét képező meghatalmazás, valamint az előterjesztés 9. számú mellékletét képező alapító okirat módosítás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: Javaslat a BFVK Zrt. felügyelőbizottsága módosított ügyrendjének jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

359/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.) legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság felügyelőbizottsági módosított ügyrendjét az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a módosított ügyrendet a kapcsolódó alapszabály-módosítás cégbírósági bejegyzésének napjától lehet alkalmazni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

360/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a BFVK Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2015. évi éves szerződése megkötésére

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

361/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásához kapcsolódó 2015. évi éves szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

362/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. által a 2015. évi éves szerződés rendelkezéseinek megfelelően elkészített 2015. évi üzleti tervet terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2015. április 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: Javaslat megállapodás megkötésére fenntartási, kezelési-üzemeltetési feladatátadásról a X. kerületi Önkormányzattal

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

363/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a fenntartási, kezelési-üzemeltetési feladatátadásról szóló megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

364/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. március 31-én tartandó rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

1. napirendi pont:

- Annak a Társaság közgyűlése általi megállapítását, hogy 2014-ben a tervezetthez képest

- Budapest vonatkozásában 14 096 E Ft-tal több víziközmű-fejlesztési hozzájárulás folyt be;

- a 2013. évi igénybe vehető vízterhelési díj (VTD) kedvezmény 14 317 E Ft-tal kevesebb lett;

- a 2014. évi igénybe vehető vízterhelési díj (VTD) kedvezmény 7447 E Ft-tal kevesebb lett,

- ami a 2015-re átütemezendő forrásokkal együtt összesen 595 895 E Ft-tal csökkenti a 2014. évi beruházási terv összforrását.

A fentiek alapján a 2014. évben megvalósítható beruházások összegének 5 206 444 E Ft-ban történő meghatározására vonatkozó társasági közgyűlési döntés meghozatalát.

- Annak a Társaság közgyűlése általi tudomásulvételét, hogy a 2014. évben megvalósítható beruházások összegéből 5 165 919 E Ft került felhasználásra.

A 2014. évi beruházási keret maradványa (ÉCS):

a) Budapesten 6277 E Ft,

b) Budakeszin 2500 E Ft,

c) Budaörsön 51 E Ft,

d) Szigetmonostoron 148 E Ft,

e) Szigetszentmiklóson 6473 E Ft,

valamint BKSZTT vonatkozásában:

a) a 2013. évi VTD kedvezmény

maradványa 3626 E Ft,

b) a 2014. évi VTD kedvezmény

maradványa 538 E Ft,

ami a 2015. évi beruházási forrásokat növeli.

A fentiek alapján a forrásváltozás jóváhagyására vonatkozó társasági közgyűlési döntés meghozatalát.

- A Társaság 2014. évi beruházási tervének teljesítéséről szóló jelentés elfogadására vonatkozó társasági közgyűlési döntés meghozatalát.

2. napirendi pont:

- A Társaság Közgyűlése arra vonatkozó döntésének meghozatalát, hogy a 2014. évről megmaradt forrásokkal,

- a Fővárosi Vízművek Zrt. és Budapest szolgáltatási területét érintően:

1. 2014. évről áthúzódott

feladatok: 419 223 E Ft,

2. fel nem használt 2014. évi ÉCS: 6277 E Ft;

- a biatorbágyi szolgáltatási területet érintően:

1. fel nem használt 2014. évi ÉCS: 4400 E Ft,

2. fel nem használt 2014. évi csatornafejlesztési hozzájárulás: 1008 E Ft;

- a budakeszi szolgáltatási területet érintően:

1. fel nem használt 2014. évi ÉCS: 1 78 E Ft,

2. fel nem használt VTD

kedvezmény: 1270 E Ft;

- a budaörsi szolgáltatási területet érintően:

1. fel nem használt 2014. évi ÉCS: 51 E Ft;

- a pócsmegyeri szolgáltatási területet érintően:

1. fel nem használt 2014. évi ÉCS: 11 547 E Ft;

- a szigetmonostori szolgáltatási területet érintően:

1. fel nem használt 2014. évi ÉCS: 5361 E Ft;

- a szigetszentmiklósi szolgáltatási területet érintően:

1. fel nem használt 2014. évi ÉCS: 60 832 E Ft,

2. fel nem használt VTD

kedvezmény: 5755 E Ft;

- a tököli szolgáltatási területet érintően:

1. fel nem használt VTD

kedvezmény: 17 627 E Ft;

- a BKSZTT területét érintően:

1. fel nem használt VTD

kedvezmény: 47 719 E Ft,

összességében 592 149 E Ft-tal, 4 939 073 E Ft-ról 5 531 222 E Ft-ra megemeli a 2015. évi beruházási terv összforrását.

- A Társaság Közgyűlése arra vonatkozó döntésének meghozatalát, hogy jóváhagyja a 2015. évi beruházási terv 1. sz. módosítását az alábbiaknak megfelelően:

- a Fővárosi Vízművek Zrt. és Budapest szolgáltatási területét érintően:

1. 3 db új tétel tervbe való

beemelése 15 250 E Ft értékben,

2. 3 db tétel keretének csökkentése 7520 E Ft értékben,

3. 7 db 2014-ről áthúzódó tétel 419 223 E Ft értékben;

- a budakeszi szolgáltatási területet érintően:

1. 2 db tétel keretének emelése 2624 E Ft értékben - a 2014-ről áthozandó forrás terhére,

2. csőrekonstrukciók kapcsán, útfelújítással összefüggésben 61 700 E Ft kerül elkülönítésre az általános tartalékból;

- a budaörsi szolgáltatási területet érintően:

1. 1 db tétel keretének csökkentése 3962 E Ft értékben, valamint 2 db tétel keretének emelése 3962 E Ft értékben, összességében 51 E Ft többlet forrásigénnyel - a 2014-ről áthozandó forrás terhére;

- a pócsmegyeri szolgáltatási területet érintően:

1. 1 db új tétel tervbe való beemelése 10 600 E Ft értékben - a 2014-ről áthozandó forrás terhére;

- a szigetmonostori Vízművek Zrt. szolgáltatási területét érintően:

1. 1 db új tétel tervbe való beemelése 4925 E Ft értékben - a 2014-ről áthozandó forrás terhére;

- a szigetszentmiklósi szolgáltatási területet érintően:

1. 2 db tétel törlése 53 100 E Ft értékben,

2. 2 db tétel keretének csökkentése 3827 E Ft értékben, valamint 1 db tétel keretének emelése 23 228 E Ft értékben összességében 19 401 E Ft többlet forrásigénnyel,

3. 3 db új tétel tervbe való beemelése 66 100 E Ft értékben - a 2014-ről áthozandó forrás terhére;

- a tököli szolgáltatási területet érintően:

1. 1 db tétel keretének csökkentése 300 E Ft értékben, valamint 1 db tétel keretének emelése 300 E Ft értékben, ami összességében nem igényel többletforrást;

2. 1 db 2014-ről áthúzódó tétel tervbe való beemelése 17 627 E Ft értékben - a 2014-ről áthozandó forrás terhére.

3. napirendi pont:

- A Társaság Közgyűlése arra vonatkozó döntésének meghozatalát, hogy megalapítja az USD elszámolású Társaságot az alábbi lényeges elemekkel:

- Cégforma: korlátolt felelősségű társaság

- Társaság tagjai: Fővárosi Vízművek Zrt. 100%-ban

- Társaság időtartama: határozatlan idő

- Társaság jegyzett tőkéje, annak összetétele: 10 000 000 HUF, azaz tízmillió forint készpénz

- Ügyvezetők: 2 fő, együttes képviseleti joggal

- Felügyelőbizottság: 3 fő

- Tevékenységi kör: Magyarországon kívüli üzleti tevékenység, a Fővárosi Vízművek Zrt. tevékenységéhez kapcsolódóan, jellemzően az alábbi tevékenységek szerint:

üzletviteli tanácsadás;

mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás;

folyadék szállítására alkalmas közmű építése;

vízi létesítmény építése;

építési terület előkészítése;

egyéb befejező építés;

egyéb máshová nem sorolt építés;

fémszerkezetgyártás,

- Mellékszolgáltatás lehetősége: a Fővárosi Vízművek Zrt. mellékszolgáltatás keretében jellemzően a fenti tevékenységet elősegítő mellékszolgáltatást nyújthatja, kiegészítve az alábbiakkal:

- gazdasági adminisztrációs szolgáltatás;

- munkaerő-gazdálkodással összefüggő adminisztráció;

- menedzsment és gazdasági tanácsadás;

- informatikai szoftverek használata.

- A Társaság Közgyűlése arra vonatkozó döntésének meghozatalát, hogy megalapítja az EUR elszámolású Társaságot az alábbi lényeges elemekkel:

- Cégforma: korlátolt felelősségű társaság

- Társaság tagjai: Fővárosi Vízművek Zrt. 100%-ban

- Társaság időtartama: határozatlan idő

- Társaság jegyzett tőkéje, annak összetétele: 10 000 000 HUF, azaz tízmillió forint készpénz

- Ügyvezetők: 2 fő, együttes képviseleti joggal

- Felügyelőbizottság: 3 fő

- Tevékenységi kör: Magyarországon kívüli üzleti tevékenység, a Fővárosi Vízművek Zrt. tevékenységéhez kapcsolódóan, jellemzően az alábbi tevékenységek szerint:

üzletviteli tanácsadás;

mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás;

folyadék szállítására alkalmas közmű építése;

vízi létesítmény építése;

építési terület előkészítése;

egyéb befejező építés;

egyéb máshová nem sorolt építés;

fémszerkezetgyártás,

- Mellékszolgáltatás lehetősége: a Fővárosi Vízművek Zrt. mellékszolgáltatás keretében jellemzően a fenti tevékenységet elősegítő mellékszolgáltatást nyújthatja, kiegészítve az alábbiakkal:

- gazdasági adminisztrációs szolgáltatás;

- munkaerő-gazdálkodással összefüggő adminisztráció;

- menedzsment és gazdasági tanácsadás;

- informatikai szoftverek használata.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja, 2015. március 31. (megismétlés esetén 2015. április 10.)

Felelős: Tarlós István

365/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. március 31-én tartandó rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja, 2015. március 31. (megismétlés esetén 2015. április 10.)

Felelős: Tarlós István

366/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítását a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel egyeztetve kezdeményezze a Nemzetgazdasági Minisztériumnál.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: Javaslat a BKISZ projekt keretében a Magyar Urbanisztikai Társasággal kötendő megállapodás megkötésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

367/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Partnerségi megállapodást köt a Magyar Urbanisztikai Társasággal annak érdekében, hogy a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” c. projekt pályázati adatlapján vállalt horizontális intézkedésnek eleget tegyen.

368/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében jóváhagyja, megköti az előterjesztés melléklete szerinti partnerségi megállapodást, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

369/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Budapest Főváros Önkormányzatának településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait, és annak alkalmazását elrendeli a településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök készítése és módosítása során történő véleményezési eljárások lefolytatásakor.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

370/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 276/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest Főváros Önkormányzatának a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait.

A napirend 42. pontja: Javaslat a 2013. évi Műemléki Keret pályázat megállapodásának határidő-módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

371/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2013. évi Műemléki Keret terhére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata és a Danubius Nemzeti Hajós Egylet között 2014. 05. 30-án megkötött, FPH 59/131-6/2014. iktatószámú megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2016. április 16-ra történő módosításához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Danubius Nemzeti Hajós Egylettel az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti megállapodásmódosítást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására a közgyűlési döntést követő két hónapon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Javaslat a BFVT Kft. 2015. évi éves szerződés megkötésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

372/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a BFVT Kft. közötti 2015. évi éves közszolgáltatási szerződést a módosító indítvány 1. sz. mellékletében szereplő javasolt ellentételezés szerinti tartalommal, 430 000 E Ft ellentételezéssel.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: Javaslat a FOK Nonprofit Kft. tevékenységét lezáró beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

373/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján elfogadja a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. december 31. napjával elkészített, tevékenységét lezáró számviteli beszámolóját, valamint a könyvvizsgáló jelentését. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bek. alapján a Társaság vezető tisztségviselőjét (végelszámolóját) tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

374/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel a 375-376/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra - elfogadja.

375/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A 496/2009. (IV. 30.) határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2608/2010. (XII. 15.) határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 279/2013. (II. 27.) határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 103/2014. (I. 29.) határozatot hatályon kívül helyezi.

376/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A 2246/2009. (XII. 17.) határozat végrehajtási határidejét 2015. június 30-ra módosítja;

- a 2504/2010. (XII. 15.) határozat végrehajtási határidejét 2015. június 30-ra módosítja;

- a 680/2012. (IV. 25.) határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja;

- az 1200/2012. (VI. 20.) határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja;

- a 2039/2012. (X. 3.) határozat végrehajtási határidejét 2015. június 30-ra módosítja;

- az 552/2013. (IV. 9.) határozat végrehajtási határidejét 2015. augusztus 31-re módosítja;

- a 822/2013. (V. 29.) határozat végrehajtási határidejét 2015. április 30-ra módosítja;

- a 129/2015. (I. 28.) határozat végrehajtási határidejét 2015. május 31-re módosítja;

- a 108/2014. (I. 29.) határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja;

- a 122/2014. (I. 29.) határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja;

- a 753/2014. (IV. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2015. április 30-ra módosítja;

- a 996/2014. (VI. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2015. április 30-ra módosítja;

- az 1030/2014. (VI. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2015. június 30-ra módosítja;

- az 1036/2014. (VI. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2015. május 31-re módosítja;

- az 1076/2014. (VI. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2015. július 31-re módosítja;

- az 1125/2014. (VI. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja.

A napirend 46. pontja: Javaslat a Budapest főváros területén tartózkodó hajléktalanok rendkívüli települési támogatásáról szóló 15/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Csárdi Antal

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 22/2015. (IV. 7.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros területén tartózkodó hajléktalanok rendkívüli települési támogatásáról szóló 15/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a módosító indítvány 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

377/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy az új rendkívüli települési támogatás finanszírozása érdekében a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítását készítse elő és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2015. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztők: Horváth Csaba, Csárdi Antal, Gy. Németh Erzsébet, Székely Sándor, Karácsony Gergely

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

378/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2015. március 23-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére