A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2015. május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

592/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat az új globális éghajlatvédelmi megállapodás sikerének előmozdításához

2. Javaslat egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására

3. Javaslat munkavállalói küldöttek megválasztására egyes gazdasági társaságoknál

4. Javaslat Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására

5. Javaslat a REK Kft. alapító okiratának módosítására

6. Javaslat az M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújításához szükséges forrás tőketartalék útján történő biztosításáról és a forrás felhasználásának feltételrendszeréről szóló megállapodás megkötésére

7. Javaslat a „Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül” című 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

8. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

9. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága alapító okiratának kiadására

10. Javaslat a következő, Budapesten megrendezendő vizes világbajnoksághoz kapcsolódóan a pesti rakpart északi irányba történő rendezésére, gyalogos és kerékpáros út kialakítására vonatkozó előkészítési feladatok megvalósítására

11. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

12. Javaslat a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatására 2015. évi támogatása” címen előirányzott felújítási támogatások kapcsán szükséges döntésekre

13. Javaslat a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.-vel kötendő megállapodásra a 2015. évi Sziget Fesztivál és Gyerek Sziget rendezvények kapcsán

14. Javaslat a Budapest Film Zrt. alapszabályának módosítására

15. Javaslat a 2019. évi Európa Sport Fővárosa pályázat elkészítésének fedezetbiztosítására

16. Javaslat Peking és Budapest közötti kulturális együttműködést célzó memorandum jóváhagyására

17. Javaslat kulturális szervezetekkel történő szerződések megkötésére

18. Javaslat az Oktatási Hivatallal kötendő, a pedagógiai szakmai szolgáltatást ellátó köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó vagyon és a Budapest VIII. kerület 36440 helyrajzi számú, természetben a 1088 Budapest, Vas u. 8. szám alatti ingatlan ingyenes használatát biztosító szerződés jóváhagyására

19. Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézmények fenntartói jogának átadásához szükséges döntésekre

20. Javaslat egyes kulturális intézmények alapító okiratainak - a Magyar Államkincstár hiánypótlása miatti - módosítására

21. Javaslat a Vígszínház Nonprofit Kft. használatában lévő mikrobusz értékesítésére

22. Javaslat vezérigazgató, igazgatósági elnök, valamint felügyelőbizottsági tagok megválasztására

23. Javaslat Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. megalapítására

24. Javaslat a Rév8 Zrt. Ptk. rendelkezéseivel összhangban történő továbbműködésével, alapszabályának módosításával, valamint igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjai megválasztásával kapcsolatos előzetes tulajdonosi döntés meghozatalára

25. Egyezségi ajánlattal és végrehajtási kifogással kapcsolatos döntés egyedi közterület-használati ügyben

26. Javaslat a BFVK Zrt. 2015. évi éves szerződésének 1. számú módosítására, valamint a közszolgáltatási keretszerződésének módosítására

27. Javaslat kerületi önkormányzatok számára közösségi célú városrehabilitációs munkák támogatásáról szóló pályázatok elbírálására

28. Javaslat egyes gazdasági társaságok felügyelőbizottsági ügyrendjének jóváhagyására vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

29. Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2014-2015-re vonatkozó közlekedésszervezői éves mellékletének 1. sz. módosítására

30. Javaslat a Budapesti Városigazgatóság Zrt. IMMODUS Zrt.-ben meglévő 1,53%-os, 2 000 000 Ft-os névértékű részesedés névértéken történő értékesítésének a jóváhagyására

31. Javaslat a Budapesti Városigazgatóság Zrt. 2014. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

32. Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2014. évi éves beszámolójának elfogadására vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

33. Javaslat a BKV Zrt. 2014. évi éves beszámolójának elfogadására vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

34. Javaslat a Parking Kft. 2014. évi éves beszámolójának elfogadására vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

35. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

36. Javaslat a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2014. évi éves beszámolójának elfogadására vonatkozó előzetes tagi döntés meghozatalára

37. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

38. Javaslat a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos előzetes tulajdonosi döntések meghozatalára

39. Alapítói határozat kiadása a BKV Zrt. 2015. évi üzleti tervének elfogadására

40. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. évi üzleti tervének elfogadására

41. Javaslat a FŐKÉTÜSZ Kft. apportlistáján szereplő egyes ingatlanok ingatlan-nyilvántartási rendezésére

42. Javaslat a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadására

43. Javaslat a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi üzleti tervének és 2015. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására

44. Javaslat a „Kőbányai ’Kis-Pongrác’ lakótelep szociális célú városrehabilitációja” c. projekt támogatási szerződése 5. sz. módosításának, valamint a konzorciumi együttműködési megállapodás 4. sz. módosításának jóváhagyására

45. Javaslat a BTI Zrt. 2014. évi közszolgáltatási beszámolójának és kompenzáció elszámolásának elfogadására, valamint a 2015. évi közszolgáltatási szerződés megkötésére

46. Javaslat a Budapest Szíve NKft. projektmenedzsment feladatainak Főpolgármesteri Hivatalon belül történő ellátására

47. Javaslat az Európai Bizottság C (2015) 949 határozatával elfogadott Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program alapján kidolgozott Budapest Integrált Területi Programjának elfogadására

48. Javaslat Budapest Világítási Mesterterv elfogadására

49. Javaslat Budapest 2014. évi Környezeti Állapotértékelésének elfogadására

50. Javaslat elvi hozzájárulás megadására a Budapesti Sportszolgáltató Központ költségvetési szerv megszüntetéséhez, valamint ezzel párhuzamosan a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. megalapításához

51. Javaslat egyes kulturális társaságok felügyelőbizottsági ügyrendjének jóváhagyására

52. Javaslat együttműködési keretmegállapodás megkötésére a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézettel

53. Javaslat a FOK Nonprofit Kft. „v. a.” korrigált végelszámolási nyitómérlegének elfogadására

54. Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

55. Előterjesztés a Rákóczi hídon gyalogos menekülési útvonal biztosítására

56. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

57. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

A napirend 1. pontja: Javaslat az új globális éghajlatvédelmi megállapodás sikerének előmozdításához

Előterjesztők: Tarlós István, Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

593/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke felhívására Budapest Főváros Önkormányzata támogatja Al Gore - az Amerikai Egyesült Államok Nobel-díjjal kitüntetett volt alelnökének - azon kezdeményezését, amellyel egy új globális éghajlatvédelmi megállapodás létrehozása érdekében a - 2015 decemberében Párizsban megrendezésre kerülő ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Felek Konferenciáján összegyűlő - világ vezetőit egységre és cselekvésre ösztönözzék, továbbá a minél szélesebb körű támogatás érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy erről a lehetőségről tájékoztassa a fővárosi lakosságot.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

594/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Gy. Németh Erzsébetnek „A Budapest XVII. kerület, Úttörő utca névváltoztatásának ügye” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatát.

A napirend 2. pontja: Javaslat egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

595/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 001464, cégjegyzékszáma: 01-09-064019) FCSM Zrt. könyvvizsgálójának történő megválasztását 2015. június 1-jétől 2016. május 31-ig terjedő időszakra, a könyvvizsgálatért felelős személy Tímár Pál (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 003844) könyvvizsgáló és Barsi Éva (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 004497) helyettes könyvvizsgáló bevonásával, továbbá a könyvvizsgáló díjazásának megállapítását a 2015. üzleti évre - a korábbi évi könyvvizsgálói díjjal megegyezően - 7 950 000 Ft /év + áfa összegben.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

596/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- az Auditor-Partners Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (1124 Budapest, Fodor utca 139., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000874, cégjegyzékszáma: 01-064019) BDK Kft. könyvvizsgálójának történő megválasztását 2015. június 1-jétől 2016. május 31-ig terjedő időszakra, a könyvvizsgálatért felelős személy Pluhár Márta bejegyzett könyvvizsgáló (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 004623) bevonásával, továbbá a könyvvizsgáló díjazásának megállapítását a 2015. üzleti évre - a korábbi évi könyvvizsgálói díjjal megegyezően - 2 497 300 Ft/év + áfa összegben.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

597/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatala során Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- Németh Csabáné egyéni vállalkozó (1136 Budapest, Tátra u. 44. 3/1., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000194) a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának történő megválasztását 2015. június 1-jétől 2016. május 31-ig terjedő időszakra, a könyvvizsgáló díjazásának megállapítását a 2015. üzleti évre - a korábbi évi könyvvizsgálói díjjal megegyezően - 300 000 Ft/hó + áfa összegben.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés tartása nélküli határozathozatalában Budapest Főváros Önkormányzata tag képviseletében kötött mandátummal eljárjon, és felkéri a főpolgármestert az általa a tagi határozatok aláírására kijelölt tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napja

Felelős: Tarlós István

598/2015.(V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. számú rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. soron következő taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

- a Pertia Könyvvizsgáló Zrt. (1055 Budapest, Szalay u. 2., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000260, cégjegyzékszáma: 01-10-043539) a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. könyvvizsgálójának történő megválasztását 2015. június 1-jétől 2016. május 31-ig terjedő időszakra, a könyvvizsgálatért felelős személy Virág Attila bejegyzett könyvvizsgáló (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 004242) bevonásával, továbbá a könyvvizsgáló díjazásának megállapítását a 2015. üzleti évre - a korábbi évi könyvvizsgálói díjjal megegyezően - 500 000 Ft/év + áfa összegben.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

599/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Budapest Film Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- A Társaság könyvvizsgálójának megválasztja dr. Guttmann Györgyöt (1046 Budapest, Klapka György u. 6., vállalkozói engedély száma: 136911, könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 003734) 2015. június 1-jétől 2016. május 31-ig terjedő időtartamra, 60 000 Ft/hó + áfa megbízási díjért.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

600/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- A Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft.-t (1026 Budapest, Bimbó utca 182., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000079, cégjegyzékszáma: 01-09-907186), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Egri István Ivánt (könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 003152) 2015. június 1-jétől 2020. május 31-ig terjedő időtartamra, díjazását 2015. június 1. és 2016. május 31. közötti időtartamra a korábbi díjazással megegyezően 60 088 Ft/hó + áfa összegben állapítja meg.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

601/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, az Enviroduna Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- A Társaság könyvvizsgálójának megválasztja az Audit Assistance Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t (1042 Budapest, Árpád út 51-53., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 002085, cégjegyzékszáma: 01-09-709803), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Fekete Ildikót (könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 007262) 2015. június 1-jétől 2020. május 31-ig terjedő időtartamra, 1 200 000 Ft/év + áfa díjazásért.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

602/2015.(V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- A Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a „Ráta 80” Szolgáltató Kft.-t (1221 Budapest, Gerinc u. 80., könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 000282, cégjegyzékszáma: 01-09-267325), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja dr. Fainné Kaszab Saroltát (könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 002570) 2015. június 1-jétől 2020. május 31-ig terjedő időtartamra, díjazását 45 000 Ft/hó + áfa összegben állapítja meg.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

603/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Parking Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- A Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t (1103 Budapest, Kőér utca 2/A C. épület, könyvvizsgálói nyilvántartási száma: 002387, cégjegyzékszám: 01-09-867785), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Baumgartner Ferencet (könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 002955, 2015. június 1-jétől 2016. május 31-ig terjedő időtartamra, 500 000 Ft/év + áfa díjazásért, azzal, hogy a könyvvizsgálói szerződésben külön felmondási jogot kell biztosítani a Parking Kft. részére arra az esetre, ha a Társaság beolvadással vagy egyéb okból történő megszüntetésére sor kerül.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Javaslat munkavállalói küldöttek megválasztására egyes gazdasági társaságoknál

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

604/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. alapszabályának VI. 1. t.) pontjában a Budapesti Városigazgatóság Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörében eljárva - az előterjesztői kiegészítéssel módosított tartalommal - úgy dönt, hogy

- megválasztja a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelőbizottságába

- Balogh Éva (1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 345., a. n.: Boross Éva Mária) munkavállalói küldöttet 2015. június 1. napjától 2019. október 31. napjáig terjedő időtartamra;

- Szikra Zsolt (1134 Budapest, Gidófalvy utca 13., a. n.: Mika Ilona) munkavállalói küldöttet 2015. június 1. napjától 2019. október 31. napjáig terjedő időtartamra.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

605/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. alapszabályának VI. 1. t.) pontjában a Budapesti Városigazgatóság Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörében eljárva - az előterjesztői kiegészítéssel módosított tartalommal - úgy dönt, hogy

- megválasztja a Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelőbizottságába

- dr. Kiss Gergely (3950 Sárospatak, Borsi u. 3., a. n.: Antal Gabriella Etelka) munkavállalói küldöttet 2015. június 1. napjától 2019. október 31. napjáig terjedő időtartamra;

- Vidáné Béli Veronika (1097 Budapest, Vágóhíd utca 60., a. n.: Baki Mária) munkavállalói küldöttet 2015. június 1. napjától 2019. október 31. napjáig terjedő időtartamra.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

606/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. alapszabályának VI. 1. t.) pontjában a Budapesti Városigazgatóság Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörében eljárva - az előterjesztői kiegészítéssel módosított tartalommal - úgy dönt, hogy

- megválasztja a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság felügyelőbizottságába

- Nagy László (1181 Budapest, Dobozi út 77., a. n.: Tóth Éva) munkavállalói küldöttet 2015. június 1. napjától 2019. október 31. napjáig terjedő időtartamra;

- dr. Szalmásy Miklós (7831 Pellérd, Cseresznyéskert utca 4., a. n.: dr. Vajda Éva Anna) munkavállalói küldöttet 2015. június 1. napjától 2019. október 31. napjáig terjedő időtartamra.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

607/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak alapján, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítójaként eljárva úgy dönt, hogy

- megválasztja a BKK Zrt. felügyelőbizottságába

- dr. Körtvélyessy Zsolt (1085 Budapest, József krt. 31/A, a. n.: Varga Edit) munkavállalói küldöttet 2019. október 31. napjáig terjedő időtartamra.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezérigazgatóját értesítse annak érdekében, hogy a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével gondoskodjon a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

608/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. alapszabályának VI. 1. t.) pontjában a Budapesti Városigazgatóság Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörében eljárva - az előterjesztői kiegészítés szerinti tartalommal - úgy dönt, hogy

- megválasztja a Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelőbizottságába

- Salamon Péter (2330 Dunaharaszti, Somogyvári Gyula u. 13/B, a. n.: Andor Éva) munkavállalói küldöttet 2015. június 1. napjától 2019. október 31. napjáig terjedő időtartamra.

- Zidákovits Márk (1222 Budapest, Pehely utca 4., a. n.: Füstös Mária) munkavállalói küldöttet 2015. június 1. napjától 2019. október 31. napjáig terjedő időtartamra.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

609/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. alapszabályának VI. 1. t.) pontjában a Budapesti Városigazgatóság Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörében eljárva - az előterjesztői kiegészítés szerinti tartalommal - úgy dönt, hogy

- megválasztja a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságába

- Völgyesi Tünde (1092 Budapest, Bakáts tér 3. fsz. 4., a. n.: Kustra Anna) munkavállalói küldöttet 2015. június 1. napjától 2019. október 31. napjáig terjedő időtartamra;

- Dán Sándor (1114 Budapest, Kanizsai utca 35. I. em. 1., a. n.: Szenti Eszter) munkavállalói küldöttet 2015. június 1. napjától 2019. október 31. napjáig terjedő időtartamra.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

610/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a személyi ügyekben hozott alapítói döntésekről a Társaságok vezető tisztségviselőit értesítse annak érdekében, hogy a Társaságok jogi képviselőinek közreműködésével gondoskodjanak a személyi változások Cégbírósághoz való bejelentéséről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

611/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

módosítja Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal - a 251/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, és a Magyar Államkincstár 2015. április 13-án kelt végzésének megfelelően átdolgozott - alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kezdődő hatállyal az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat a REK Kft. alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

612/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Gy. Németh Erzsébet módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Rác fürdő megnyitásának mai napig történő elmaradása ügyében vizsgálóbizottságot hoz létre. Felkéri továbbá a főpolgármestert, hogy a Közgyűlésben mandátumot szerzett pártokkal való egyeztetés után a soron következő közgyűlésre terjesszen elő javaslatot egy vizsgálóbizottság létrehozására, melyben minden mandátumot szerzett párt 1 főt delegál.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2015. júniusi ülése

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

613/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítása, valamint az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

614/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Javaslat az M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújításához szükséges forrás tőketartalék útján történő biztosításáról és a forrás felhasználásának feltételrendszeréről szóló megállapodás megkötésére

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

615/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

meg kívánja valósítani az „M3 metróvonal járműfelújítás” tárgyú projektet és ennek érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy legfeljebb 193 544 000 EUR, azaz százkilencvenhárommillió-ötszáznegyvennégy-ezer euró vállalkozási díj figyelembevételével, az éves költségvetésben rendelkezésre álló előirányzaton szereplő összeget tőketartalékba helyezési kötelezettséggel a BKV Zrt. rendelkezésére bocsátja, azzal, hogy a forrásbiztosítás során az árfolyamváltozásból eredő kockázatot a Fővárosi Önkormányzat viseli.

616/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budapesti M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújítása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások és eszközök szállítása” megnevezésű engedélyokiratot az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

617/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújításához szükséges forrás tőketartalék útján történő biztosításáról és a forrás felhasználásának feltételrendszeréről szóló megállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

618/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között létrejött „Feladatellátásról és Közszolgáltatásról szóló Keretmegállapodás” módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat a „Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül” című 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 27/2015. (V. 29.) Főv. Kgy. rendeletét a „Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül” című 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 8. pontja: Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 28/2015. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

619/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni az előterjesztés döntési javaslatáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

620/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tokody Marcell módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendeletét nem módosítja”.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 28/2015. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 9. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága alapító okiratának kiadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

621/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóságának (1117 Budapest, Kőrösy József utca 7-9.) - a 237/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, és a Magyar Államkincstár 2015. március 23. napján kelt végzésének megfelelően átdolgozott - alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kezdődő hatállyal az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat a következő, Budapesten megrendezendő vizes világbajnoksághoz kapcsolódóan a pesti rakpart északi irányba történő rendezésére, gyalogos és kerékpáros út kialakítására vonatkozó előkészítési feladatok megvalósítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

622/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

egyetért a következő, Budapesten megrendezendő vizes világbajnoksághoz kapcsolódóan a pesti rakpart északi irányba történő rendezésére, gyalogos és kerékpáros út kialakítására vonatkozó előkészítési feladatok megvalósításával és kötelezettséget vállal az új „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés” feladat 200 000 E Ft összköltséggel történő megvalósítására.

623/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 150 000 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az új „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés” feladaton (a kiadásból: önkormányzati beruházások 115 110 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 31 080 E Ft, dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 3810 E Ft, ebből dologi nettó 3000 E Ft, dologi kiadás áfája 810 E Ft).

A feladat összköltsége 200 000 E Ft, 2016. évi üteme 50 000 E Ft (ebből önkormányzati beruházások 39 370 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 10 630 E Ft). A feladat megvalósítási ideje 2015-2016. évek.

624/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva jóváhagyja a „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés” feladat 7079 azonosító számú engedélyokiratát az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat soron kívüli aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

625/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója útján gondoskodjon arról, hogy az igazgatóság - a felügyelőbizottságának jóváhagyásával - a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. 2015. évi üzleti tervét olyan tartalommal fogadja el, melyben szerepel a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. által a Fővárosi Önkormányzat részére biztosítandó, 500 M Ft összegű osztalékelőleg.

Határidő: 2015. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

626/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója útján gondoskodjon arról, hogy az igazgatóság - a felügyelőbizottságának jóváhagyásával - a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 2015. évi üzleti tervét olyan tartalommal fogadja el, melyben szerepel a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. tervezett ingatlanértékesítése megvalósulása esetén a korábban finanszírozási célra visszatartott osztalék Fővárosi Önkormányzat részére történő megfizetésének kötelezettsége.

Határidő: 2015. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 29/2015. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 12. pontja: Javaslat a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatására 2015. évi támogatása” címen előirányzott felújítási támogatások kapcsán szükséges döntésekre

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

627/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet Önkormányzati fejezeti tartalék előirányzat 5.a) pontjában leírt rendelkezés alapján az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása” céljából előirányzott bruttó 500 000 000 Ft támogatási összeg fővárosi átvételét biztosító támogatási szerződést az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal a költségvetési törvényben nevesített, kormányzatilag illetékes szervekkel. Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződést és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat, egyéb dokumentumokat írja alá.

Határidő: a támogatási szerződés beérkezését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

628/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

A feladat megvalósítása érdekében:

- tervbe veszi a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” cím felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételi előirányzatán az új „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása” feladatot 500 000 E Ft-tal,

- ezzel egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 250 000 E Ft-tal, valamint a „842501 áthúzódó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 250 000 E Ft-tal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.-vel kötendő megállapodásra a 2015. évi Sziget Fesztivál és Gyerek Sziget rendezvények kapcsán

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs,

Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

629/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet 10. § (2) bekezdésében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskörét.

630/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul a mellékelt megállapodás szerint a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. részére a III. kerület Óbudai-sziget közpark közterületi besorolású területei, a III. kerület, Jégtörő utca, III. kerület, gróf Esterházy János rakpart, I. kerület, Angelo Rotta rakpart, V. kerület, Jane Haining rakpart, XIII. kerület, Carl Lutz rakpart, valamint a „K” híd közterület-használatához 2015. június 1. napjától 2015. szeptember 9. napjáig.

631/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti együttműködési megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

632/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a Fővárosi Önkormányzat és a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. közötti 2016-2019. évekre vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésének, valamint a sziget fejlesztésének műszaki, pénzügyi lehetőségeit annak érdekében, hogy a rendezvény minden évben magasabb színvonalon legyen alkalmas a programok befogadására, és a vonatkozó javaslatot terjessze be a Fővárosi Közgyűlés számára.

Határidő: 2015. október 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Javaslat a Budapest Film Zrt. alapszabályának módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

633/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező alapszabály módosítása, valamint az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

634/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat a 2019. évi Európa Sport Fővárosa pályázat elkészítésének fedezetbiztosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

635/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 3400 E Ft összegű támogatást biztosít a Budapesti Szabadidősport Szövetség részére az Európa Sport Fővárosa pályázat elkészítésének lebonyolításához.

A támogatás biztosítása érdekében 3400 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „841302 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő támogatási megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a szerződéskötés esetében: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 25 munkanap

Felelős: Tarlós István

636/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításhoz szükséges költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat Peking és Budapest közötti kulturális együttműködést célzó memorandum jóváhagyására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

637/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Kínai Népköztársaság Pekingi Önkormányzata és Magyarország Budapest Főváros Önkormányzata közötti, a 2012. évi megállapodás 2. cikkely 2.3. pontjában foglalt művészeti és kulturális csereprogramok megvalósítását célzó memorandum megkötését az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés döntéséről tájékoztassa a pekingi felet.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Javaslat kulturális szervezetekkel történő szerződések megkötésére

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

638/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület számára 2015. augusztus 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakra 14 748 E Ft támogatást biztosít a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím tartalékok előirányzata terhére.

639/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

A Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület 2015. augusztus 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakra történő támogatása érdekében 14 748 E Ft-tal csökkenti a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím tartalékok előirányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „838202 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület” cím kiadási, ezen belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

640/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület közötti közszolgáltatási keretszerződést és a 2015. évi közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 1/B. és 1/C. számú mellékletei szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás kihirdetését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

641/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány számára 2015. július 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakra 130 000 E Ft támogatást biztosít a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím tartalékok előirányzata terhére.

642/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány 2015. július 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakra történő támogatása érdekében 130 000 E Ft-tal csökkenti a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „837601 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány” cím kiadási, ezen belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

643/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány közötti közszolgáltatási keretszerződést és a 2015. évi közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 2/B. és 2/C. számú mellékletei szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás kihirdetését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

644/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Kortárs Építészeti Központ Alapítvány számára a Budapest100 rendezvény kiadásainak támogatására 2000 E Ft támogatást biztosít a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím tartalékok előirányzata terhére.

645/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

A Kortárs Építészeti Központ Alapítvány által szervezett Budapest100 rendezvény támogatása érdekében 2000 E Ft-tal csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, ezen belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

646/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Kortárs Építészeti Központ Alapítvány között a Budapest100 rendezvény támogatása tárgyban megkötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás kihirdetését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

647/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó előirányzat-módosítási javaslatokat terjessze a soron következő költségvetési rendeletmódosítás alkalmával a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet júniusi módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat az Oktatási Hivatallal kötendő, a pedagógiai szakmai szolgáltatást ellátó köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingó vagyon és a Budapest VIII. kerület 36440 helyrajzi számú, természetben a 1088 Budapest, Vas u. 8. szám alatti ingatlan ingyenes használatát biztosító szerződés jóváhagyására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

648/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdése alapján módosítja a Budapest Főváros Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.) között 2013. május 16. napján a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet feladatellátását szolgáló vagyon vonatkozásában létrejött használati szerződést az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

649/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata, a Mozaik Gazdasági Szervezet (1011 Budapest, Ponty u. 1-3.) és az Oktatási Hivatal (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) között létrejövő, a pedagógiai-szakmai szolgáltatás köznevelési közfeladat ellátását szolgáló ingó vagyon és Budapest VIII. kerület 36440 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 1088 Budapest, Vas utca 8. szám alatt lévő ingatlanrész ingyenes használatba adására vonatkozó használati szerződést az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

650/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel visszavonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (2) bek. a) pontja szerinti hatáskörét, és tulajdonosi hozzájárulást ad a Budapest VIII. kerület 36440 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 1088 Budapest, Vas utca 8. szám alatt lévő ingatlanban strukturált informatikai hálózat kiépítéséhez a 649/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. határozat szerinti használati szerződésben meghatározott körben és feltételekkel. Felkéri a főpolgármestert, hogy az Oktatási Hivatalt a döntésről tájékoztassa.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott köznevelési intézmények fenntartói jogának átadásához szükséges döntésekre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

651/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4a) bekezdése alapján egyetért a Budapest XX. Kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium - Deutsches Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim des XX. Bezirks in Budapest fenntartói jogának a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata - Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen (Budapest II., Júlia u. 9.; a továbbiakban: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata) részéről történő átvételével, és kinyilvánítja szándékát, hogy amennyiben az oktatásért felelős miniszter a Budapest XX. Kerületi Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium - Deutsches Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim des XX. Bezirks in Budapest fenntartói jogát 2015. szeptember 1-jétől a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának átadja, a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló, az intézmény feladatellátásához szükséges ingó és ingatlanvagyont a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának köznevelési közfeladat ellátására 2015. szeptember 1-jétől ingyenesen átadja. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatát a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

652/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4a) bekezdése alapján egyetért

- a Dió Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon (1098 Budapest, Friss utca 2.) a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Budapest X. kerület 41089/26 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 1104 Budapest, Szentimrey utca 3. szám alatti;

- a Budapest III. kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon (1035 Budapest, Szent Miklós tér 5.), Budapest III. kerület 18443/16/A/32 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 1035 Budapest, Szentendrei út 18. VI. em. 32. szám alatti, a Budapest III. kerület 18229/13/A/123 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 1035 Budapest, Szentendrei út 19. III. em. 24. szám alatti, a Budapest III. kerület 18229/13/A/124 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 1035 Budapest, Szentendrei út 19. III. em. 25. szám alatti, a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, és

- a Budapest III. kerületi Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon (1034 Budapest, San Marco utca 48-50.), Budapest VIII. kerület 38636 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 1086 Budapest, Reguly Antal u. 36. szám alatt lévő, és a Budapest I. kerület 13924/A/13 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 1013 Budapest, Hattyú utca 3/B fszt. 2. szám alatt lévő, a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gyermekvédelmi feladatellátást végző lakásotthoni intézményegységei fenntartói jogának a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság általi átvételével. Kinyilvánítja azon szándékát, hogy amennyiben az oktatásért felelős miniszter a gyermekvédelmi feladatellátást szolgáló intézményegységek fenntartói jogát 2015. szeptember 1-jétől a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak átadja, a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló, az intézményegységek feladatellátásához szükséges ingó és ingatlanvagyont a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak gyermekvédelmi közfeladat ellátására 2015. szeptember 1-jétől ingyenesen átadja. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot a döntésről értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

653/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 651-652/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. határozatokban meghatározott közfeladat ellátását szolgáló vagyon átadásának feltételeit rögzítő megállapodásokat terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2015. június havi rendes ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2015. júniusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat egyes kulturális intézmények alapító okiratainak - a Magyar Államkincstár hiánypótlása miatti - módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

654/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Bartók Béla Emlékház intézmény - a 288/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, és a Magyar Államkincstár 2015. április 29-én kelt végzésének megfelelően átdolgozott - alapító okiratát az előterjesztés 1/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 1/C. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának, az előterjesztés 1/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésekre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

655/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapesti Történeti Múzeum intézmény - a 289/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, és a Magyar Államkincstár 2015. április 29-én kelt végzésének megfelelően átdolgozott - alapító okiratát az előterjesztés 2/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 2/C. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának, az előterjesztés 2/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésekre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

656/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár intézmény - a 292/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, és a Magyar Államkincstár 2015. április 29-én kelt végzésének megfelelően átdolgozott - alapító okiratát az előterjesztés 3/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 3/C. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának, az előterjesztés 3/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésekre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

657/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ intézmény - a 296/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, és a Magyar Államkincstár 2015. április 29-én kelt végzésének megfelelően átdolgozott - alapító okiratát az előterjesztés 4/B. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 4/C. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának, az előterjesztés 4/C. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésekre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat a Vígszínház Nonprofit Kft. használatában lévő mikrobusz értékesítésére

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

658/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

megszünteti az 1 db, 5003 leltári számmal felvett Citroën Jumpy típusú, LLA-377 forgalmi rendszámú, VF7XC9HUC64221693 alvázszámú 9 személyes mikrobusz Vígszínház Nonprofit Kft. által történő ingyenes használatát, és jóváhagyja, megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Vígszínház Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodás 2. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

659/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján elvonja a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (2) bek. bb) pontja szerint a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság részére biztosított hatáskört és az LLA-377 forgalmi rendszámú mikrobuszt értékesíti a legjobb árajánlatot tevő Mészáros Szabolcs részére 850 000 Ft-os, azaz nyolcszázötvenezer forintos vételi áron.

660/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező adásvételi szerződést, továbbá felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: a fenntartói megállapodás 2. sz. módosításának mindkét fél általi aláírását követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Javaslat vezérigazgató, igazgatósági elnök, valamint felügyelőbizottsági tagok megválasztására

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

661/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, a FOK Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági tagjának 2015. június 1. napjától a végelszámolás befejezéséig, de legkésőbb 2020. május 31. napjáig az alábbi személyeket:

- Pajor Tibor (elnök)

- Turi Zoltán

- dr. Galambos Judit;

- a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak díjazását egységesen bruttó 30 900 Ft/hó összegben állapítja meg, azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság végelszámolója útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről.

Határidő: 2015. május 31.

Felelős: Tarlós István

662/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Az Mt. 64. § (1) bek. b) pontja alapján közös megegyezéssel megszünteti dr. Bán Tamásnak, a Társaság vezérigazgatójának munkaviszonyát 2015. május 31. napjával.

- Tudomásul veszi dr. Bán Tamásnak a Társaság igazgatósági elnöki tisztségéről 2015. május 31. napjával történő lemondását.

- Felkéri a főpolgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: 2015. május 31.

Felelős: Tarlós István

663/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján eljárva módosítja a Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1052 Budapest, Városház utca 9-11., cégjegyzékszáma: 01-410-046833) alapszabályát, és jóváhagyja a BVH Zrt. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

664/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva - az előterjesztői kiegészítés szerint - úgy dönt, hogy

- Megválasztja Sidó Szabolcsot (anyja neve: Pataky Ilona Lenke, születési hely, idő: Budapest, 1955. 01. 10.) 2015. június 1. napjától határozatlan időre a Társaság vezérigazgatójának munkaszerződéssel, bruttó havi 1 900 000 Ft díjazással, éves bruttó alapbére 15%-ának megfelelő prémium megállapításának lehetősége mellett.

- Megválasztja a Társaság igazgatósága tagjai közül Egry Attila Gábort (anyja neve: Képes Mária, születési idő: 1975. 08. 02.) az igazgatóság elnökének bruttó havi 500 000 Ft díjazással.

- Megválasztja 2015. június 1. napjától a többi igazgatósági tag megbízatásának lejártáig, 2019. október 31. napjáig Sidó Szabolcsot (anyja neve: Pataky Ilona Lenke, születési hely, idő: Budapest, 1955. 01. 10.) a Társaság igazgatósága tagjának bruttó havi 450 000 Ft díjazással.

- Visszahívja a Társaság igazgatóságából 2015. május 31. napjától dr. Lohn Balázst és dr. Vissi Ferencet.

- Visszahívja a Társaság felügyelőbizottságából 2015. május 31. napjától Ulicsák Szilárd Szabolcsot.

- Megválasztja a Társaság igazgatósága tagjának 2015. június 1. napjától a többi igazgatósági tag megbízatásának lejártáig, 2019. október 31. napjáig bruttó havi 450 000 Ft díjazással dr. Zsuga Jánost (születési hely, idő: Debrecen, 1970. 01. 26.) és Ulicsák Szilárd Szabolcsot (szül.: 1973. 01. 08., anyja neve: Keiser Éva).

- Megválasztja a Társaság felügyelőbizottsága tagjának 2015. június 1. napjától a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásának lejártáig, 2019. október 31. napjáig bruttó havi 210 000 Ft díjazással Kiss Anitát (születési hely, idő: Kemecse, 1975. 07. 15.).

- Felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

665/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

2015. május 31. napjával Kredits Ferencet a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. felügyelőbizottsági tagságából visszahívja, és 2015. június 1-jével Czeglédi Jánost a felügyelőbizottság tagjává megválasztja.

Határidő: 2015. június 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: Javaslat a Rév8 Zrt. Ptk. rendelkezéseivel összhangban történő továbbműködésével, alapszabályának módosításával, valamint igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjai megválasztásával kapcsolatos előzetes tulajdonosi döntés meghozatalára

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

666/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ában foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a RÉV8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes meghatalmazottjaként és képviseletében szerződés alapján eljáró BFVK Zrt. képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

a) A Rév8 Zrt. közgyűlése elfogadja a Társaság alapszabályának módosítását és egységes szerkezetű alapszabályát az előterjesztés 1. sz. és 2. sz. mellékleteiben foglaltak szerint.

b) A RÉV8 Zrt. közgyűlése úgy dönt, hogy a Társaság a Ptk. rendelkezéseivel összhangban működik tovább.

c) A RÉV8 Zrt. közgyűlése dr. Dabasi Anitát (szül.: Budapest, 1984. 11. 25., a. n.: Pucsinszki Margit, cím: 2370 Dabas, József Attila u. 70.), Fernezelyi Gergely Sándort (szül.: Budapest, 1971. 05. 04., a. n.: Preisich Katalin, cím: 1112 Budapest, Érdi út 10/A), Alföldi Györgyöt (szül.: Budapest, 1960. 04. 13., a. n.: Pap Margit, cím: 2000 Szentendre, Orgona u. 8.), dr. Dudás Lórántot (szül.: 1980. 10. 05., a. n.: Matisz Éva Mária, cím: 1111 Budapest, Stoczek u. 11. 4. em. 4.) és Máté Lászlót (szül.: 1948. 06. 03., a. n.: Gróf Jolán, cím: 1084 Budapest, Fecske utca 37. 2. em. 24.) igazgatósági tagnak választja a Társaság közgyűlésének napjától 2016. május 31. napjáig. Az igazgatósági tagok díjazását bruttó 100 000 Ft/hó, az elnök díjazását bruttó 150 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

d) A RÉV8 Zrt. közgyűlése Annus Viktort (szül.: Budapest, 1985. 10. 27., a. n.: Kiss Ágnes, cím: 2000 Szentendre, Törökvölgyi út 6.), Bulányi István Gergelyt és dr. Juharos Róbertet (szül.: Budapest, 1968. 10. 28., a. n.: Mayerböck Ilona, cím: 1082 Budapest, Üllői út 46. 1/12.) felügyelőbizottsági tagnak választja a Társaság közgyűlésének napjától 2016. május 31. napjáig. A felügyelőbizottság tagjainak díjazását bruttó 75 000 Ft/hó, az elnök díjazását bruttó 150 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlése

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Egyezségi ajánlattal és végrehajtási kifogással kapcsolatos döntés egyedi közterület-használati ügyben

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

667/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 46. § (1) bekezdés a) pontjában a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört és úgy dönt, hogy elutasítja az EURO-AWK Kft. peren kívüli egyezségi ajánlatát.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

668/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Az 1693-1694/2007. (X. 25.) Főv. Kgy. határozatok, valamint a 65/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. határozat végrehajtására a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma által 31.G.42.065/2010/18. számon, a Fővárosi Ítélőtábla 7. Pf.21.178/2012/2. számon, valamint a Kúria Pfv.I.20.233/2013/4. számon meghozott végzésében foglaltak alapján - tekintettel arra, hogy az EURO-AWK Kft. a határozatok bírósági felülvizsgálata iránt külön eljárást nem indított, valamint arra, hogy az elévülés tekintetében vázolt álláspontot megalapozatlannak tartja - az EURO-AWK Kft.-vel szemben alkalmazott fővárosi önkormányzati azonnali fizetési megbízással kapcsolatos végrehajtási kifogást elutasítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

669/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „Javaslat a Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. megalapítására” című előterjesztést egyben, zárt ülésen tárgyalja meg.

A napirend 25. pontja: Javaslat a Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. megalapítására

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

670/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 41. § (6) bekezdésében foglalt jogával élve megalapítja a Budapesti Városarculati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (BVA Nonprofit Kft.) cégnevű, a Fővárosi Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló társaságot. Jóváhagyja a Budapesti Városarculati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

671/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. alapítási törzstőkéjét a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím tartalékok előirányzata terhére biztosítja, ennek megfelelően 3000 E Ft-tal csökkenti a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeget vesz tervbe az új „816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése előirányzatán.

672/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítását terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet júniusi módosítása

Felelős: Tarlós István

673/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az alapító okirat aláírását követően a Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. 3000 E Ft-os törzstőkéjének soron kívüli átutalásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

674/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. számára 2015. évi feladatainak ellátása érdekében 147 000 E Ft támogatást biztosít a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím tartalékok előirányzata terhére, ennek megfelelően 147 000 E Ft-tal csökkenti a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

675/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítását terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet júniusi módosítása

Felelős: Tarlós István

676/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a Társaság cégbírósági bejegyzésétől 2016. május 31. napjáig megválasztja Németh Reginát (anyja neve: Hajdu Erzsébet, lakcíme: 1064 Budapest, Podmaniczky u. 53/D) munkaszerződéssel határozott időtartamra. Az ügyvezető díjazását havi bruttó 710 000 Ft/hó összegben határozza meg. Felkéri a főpolgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

677/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. első könyvvizsgálójának megválasztja a BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft.-t (székhelye: 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5., cégjegyzékszáma: 01-09-728938, kamarai nyilvántartási szám: 002331) könyvvizsgálatért személyében felelős személyt: Miszori Ildikó bejegyzett könyvvizsgáló (a. n.: Saly Anna, lakcíme: 1165 Budapest, Mátyás király tér 6/A, kamarai ig. sz.: 003327), a Társaság Cégbíróság általi bejegyzésétől 2016. május 31-ig terjedő időtartamra. A könyvvizsgáló díjazását 86 000 Ft + áfa Ft/hó összegben állapítja meg.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

678/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjaivá a Társaság Cégbíróság általi bejegyzésétől 2016. május 31-ig terjedő időszakra megválasztja az alábbi személyeket:

- Finta Sándor (anyja neve: Palkovics Judit, lakcím: 1074 Budapest, Hársfa u. 9-11.);

- Lánszki Regő (anyja neve: Bodó Éva Ilona, lakcím: 1024 Budapest, Lövőház u. 23. 3/1.);

- Sáfrány Szilvia (anyja neve: Posta Ilona, lakcím: 1135 Budapest, Lehel u. 22/B).

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

679/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjai közül a felügyelőbizottság elnökének Lánszki Regőt jelöli.

680/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak díjazását - amennyiben más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után javadalmazásban nem részesülnek - bruttó 80 000 Ft/hó, elnökének díjazását bruttó 100 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

681/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.-vel az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti közfeladat ellátásában történő közreműködési és közszolgáltatási keretszerződést, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 23. § (4) bekezdésének 15. és 16. pontjában meghatározott kötelező közfeladatok, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 1. sz. melléklet 15. pontjában meghatározott önként vállalt közfeladatok ellátásáról, az együttműködés részletes szabályozása érdekében, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: cégbejegyzését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

682/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.-vel az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti 2015. évi finanszírozási megállapodást, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 23. § (4) bekezdésének 15. és 16. pontjában meghatározott kötelező közfeladatok, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 1. sz. melléklet 15. pontjában meghatározott önként vállalt közfeladatok ellátásáról, az együttműködés részletes szabályozása érdekében és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: cégbejegyzését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

683/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges előirányzat-módosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendeletmódosító ülése elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

684/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve úgy dönt, hogy a 168/2014. (II. 26.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott „Szabályzat a Fővárosi Önkormányzat kulturális ágazatba tartozó, egyszemélyes tulajdonban lévő gazdasági társaságai ügyvezetőinek, egyéb vezető állású munkavállalóinak, valamint felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazására” c. szabályzat hatályát kiterjeszti a Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.-re.

Határidő: cégbejegyzését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

685/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az 1809/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott és többször módosított bérpolitikai irányelvek 2. sz. mellékletét az előterjesztés 6. sz. mellékletének megfelelően módosítja és fogadja el.

Határidő: cégbejegyzését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

686/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti székhelyhasználati hozzájárulás aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 30/2015. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 9. sz. melléklete szerint.

A napirend 26. pontja: Javaslat a BFVK Zrt. 2015. évi éves szerződésének 1. számú módosítására, valamint a közszolgáltatási keretszerződésének módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

687/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a BFVK Zrt. közszolgáltatási keretszerződésének 7. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

688/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a BFVK Zrt. 2015. évi éves közszolgáltatási szerződésének 1. számú módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Javaslat kerületi önkormányzatok számára közösségi célú városrehabilitációs munkák támogatásáról szóló pályázatok elbírálására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

689/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Szaniszló Sándornak a határozati javaslat 2. pontjának alábbi módosítását:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a kerületi önkormányzatok számára 2014. május 5-én közösségi célú városrehabilitációs programok támogatására meghirdetett pályázatot eredményesnek nyilvánítja, és a benyújtott pályázatok közül az előterjesztés 2. számú mellékletében javasolt vissza nem térítendő fővárosi támogatásokat az alábbi módosításokkal fogadja el és ítéli meg:

Pályázati azonosító Pályázó kerület
Projekt címe
Projekt összköltsége
(br. Ft)
Igényelt támogatás
(br. Ft)
Javaslat
(millió Ft)
4 XII. Hegyvidéki Kulturális Szalon a 2304/2013.
(XII. 11.) Főv. Kgy. hat. szerinti
30%-os támogatásnövelés
159 750 760 80 000 000 40
6 XVI. XVI. kerületi napközis ovi felújítása 100 000 000 80 000 000 40
9 XVIII. Üllői út Haladás utca kereszteződésében lévő közterület és annak környezetének 89 150 488 55 320 395 10

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

690/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 782/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozattal meghirdetett pályázati felhívás „5. A pályázat lebonyolítása és ütemezése” pontjának a megfelelő részei az alábbiak szerint módosulnak:

- Döntés a pályázatokról: 2015. május 31-ig;

- Együttműködési megállapodás elfogadása: 2015. november 30-ig;

- A pályázatok építési engedélyezésre benyújtandó, vagy ezzel azonos szintű anyagainak bemutatása: 2015. május 31-től folyamatosan, legkésőbb 2016. szeptember 30-ig;

- A pályázatok részletes anyagainak benyújtása: 2016. szeptember 30-ig;

- A pályázati támogatási szerződések elfogadásának határideje 2016. november 30-ig.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosításról a pályázókat értesítse.

Határidő: azonnal, a módosításról való értesítésre 30 nap

Felelős: Tarlós István

691/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Eredményesnek nyilvánítja a kerületi önkormányzatok számára 2014. május 5-én a közösségi célú városrehabilitációs programok támogatására meghirdetett pályázatot, és a benyújtott pályázatok közül az előterjesztés 2. számú mellékletében javasolt vissza nem térítendő fővárosi támogatásokat megítéli.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

692/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő önkormányzatokkal az együttműködési megállapodásokat készítse elő és azokat terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2015. november 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Javaslat egyes gazdasági társaságok felügyelőbizottsági ügyrendjének jóváhagyására vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

693/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Társaság felügyelőbizottságának ügyrendjét az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

694/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Budapesti Városigazgatóság Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

695/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Társaság felügyelőbizottságának ügyrendjét az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

696/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a BKK Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

697/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Társaság felügyelőbizottságának ügyrendjét az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

698/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a BKV Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2014-2015-re vonatkozó közlekedésszervezői éves mellékletének 1. sz. módosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

699/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

egyetért a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2014-2015-re vonatkozó közlekedésszervezői éves mellékletének 1. sz. módosításában foglaltakkal, ezért jóváhagyja és megköti a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2014-2015-re vonatkozó közlekedésszervezői éves mellékletének 1. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Javaslat a Budapesti Városigazgatóság Zrt. IMMODUS Zrt.-ben meglévő 1,53%-os, 2 000 000 Ft-os névértékű részesedés névértéken történő értékesítésének a jóváhagyására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

700/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja az előterjesztés 5. számú mellékleteként csatolt részvény adásvételi szerződés megkötését, melyben a Budapesti Városigazgatóság Zrt. az IMMODUS Zrt.-ben meglévő 1,53%-os tulajdoni hányadot megtestesítő, 2 000 000 Ft-os névértékű részesedését névértéken értékesíti az IMMODUS Zrt. részére, és egyben felkéri a Budapesti Városigazgatóság Zrt. vezérigazgatóját a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Javaslat a Budapesti Városigazgatóság Zrt. 2014. évi beszámolójára vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

701/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BVH Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft., 1103 Budapest, Kőér utca 2/A, könyvvizsgálatért felelős személy: Baumgartner Ferenc bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002955) jelentését a Társaság 2014. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.

- Elfogadja az igazgatóság és a felügyelőbizottság határozatait a Társaság 2014. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2014. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság 2014. évi éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését), az igazgatóság - felügyelőbizottság által jóváhagyott - eredmény felhasználására vonatkozó javaslatával az alábbiak szerint, azzal, hogy az osztalék kifizetésére a Társaság elnök-vezérigazgatójának kezdeményezésére a következő ütemezésben kerülhet sor: az 1. részlet, azaz 1 627 000 E Ft kifizetése 2015. július 1. napjáig, a fennmaradó 2. részlet, azaz 300 000 E Ft kifizetése 2015. augusztus 3. napjáig történik.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. december 31.
Mérlegfőösszeg 106 353 456 E Ft
Saját tőke 104 167 522 E Ft
Adózás előtti eredmény 1 927 324 E Ft
Adózott eredmény 1 927 324 E Ft
Eredménytartalék igénybevétele 0
Fizetett (jóváhagyott) osztalék 1 927 000 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 324 E Ft

- Elfogadja a 2014. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- A Társaság igazgatósága és felügyelőbizottsága javaslatára elfogadja a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. 2014. évi tevékenységéről szóló, az előterjesztés 1. sz. mellékletének részét képező tájékoztatót (kontrolling jelentést).

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2014. évi éves beszámolójának elfogadására vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

702/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Gy. Németh Erzsébet módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy készíttessen jelentést a Fővárosi Közgyűlés számára a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatójával a BKV Zrt.-nél történt busz-ágazat kiszervezésével kapcsolatos műszaki és gazdasági mutatókról. A jelentés terjedjen ki a kiszervezés műszaki és gazdaságossági hatásvizsgálatára is.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2015. júniusi ülése

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

703/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja az igazgatóság határozatát a Társaság 2014. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2014. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft., 1103 Budapest, Kőér u. 2/A, könyvvizsgálatért személyében felelős Baumgartner Ferenc könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002955) jelentését a Társaság 2014. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság 2014. évi éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) - figyelemmel a Társaság igazgatósága és felügyelőbizottsága által hozott határozatokra - a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. december 31.
Mérlegfőösszeg 94 021 500 E Ft
Saját tőke 4 723 503 E Ft
Jegyzett tőke 1 801 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 166 119 E Ft
Adózott eredmény 150 467 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 150 467 E Ft

- Elfogadja a 2014. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Elfogadja, hogy a Társaság igazgatóságának tagjai részére a felmentvény kiadásra kerüljön az igazgatóság 200/2015. (IV. 8.) sz. határozatában foglalt javaslat szerint - a 2014. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg - az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségének megállapításáról.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Javaslat a BKV Zrt. 2014. évi éves beszámolójának elfogadására vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

704/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Közlekedési Zrt. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja az igazgatóság határozatát a Társaság 2014. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2014. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Baker-Tilly Hungária Könyvvizsgáló Kft., 1124 Budapest, Jagelló út 14., Kőszegi Lászlóné könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 003946) jelentését a Társaság 2014. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság 2014. évi éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) - figyelemmel az igazgatóság és a felügyelőbizottság által meghozott határozatokra - a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. december 31.
Mérlegfőösszeg 675 183 000 E Ft
Saját tőke 134 592 000 E Ft
Jegyzett tőke 127 000 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 246 000 E Ft
Adózott eredmény 246 000 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 246 000 E Ft

- Elfogadja a 2014. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését (fejlesztési célból).

- Elfogadja, hogy a Társaság igazgatóságának tagjai részére a felmentvény kiadásra kerüljön az igazgatóság 52/2015. (III. 9.) sz. és a felügyelőbizottság 18/2015. (III. 9.) sz. határozataiban foglalt javaslat szerint - a 2014. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg - az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségének megállapításáról.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: Javaslat a Parking Kft. 2014. évi éves beszámolójának elfogadására vonatkozó tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

705/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Parking Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2014. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft., 1103 Budapest, Kőér u. 2/A, könyvvizsgálatért személyében felelős Baumgartner Ferenc könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002955) jelentését a Társaság 2014. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság 2014. évi éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) - figyelemmel a felügyelőbizottság által meghozott határozatra - a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. december 31.
Mérlegfőösszeg 122 337 E Ft
Saját tőke -80 503 E Ft
Jegyzett tőke 178 964 E Ft
Adózás előtti eredmény 94 722 E Ft
Adózott eredmény 89 025 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 89 025 E Ft

- Elfogadja a 2014. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

706/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

Az 1-4. napirendi pontok vonatkozásában:

- A felügyelőbizottság jelentésének elfogadását a Társaság 2014. évi éves beszámolójáról és eredményfelhasználási indítványáról.

- Az igazgatóság jelentésének elfogadását a Társaság 2014. évi üzleti tevékenységéről.

- A Társaság könyvvizsgálója (Pricewaterhouse Coopers Könyvvizsgáló Kft. Nyt. sz.: 001464; Tímár Pál könyvvizsgáló K. tsz.: 002527) jelentésének elfogadását a Társaság 2014. évi éves beszámolójáról.

- Az igazgatóság által előterjesztett, a Társaság 2014. üzleti évre vonatkozó beszámolójának (mérlegének, eredménykimutatásának, kiegészítő mellékletének, üzleti jelentésének) elfogadását - figyelemmel a felügyelőbizottság határozatára, valamint a könyvvizsgáló jelentésére - a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. december 31.
Mérlegfőösszeg 130 979 M Ft
Saját tőke 102 642 M Ft
Jegyzett tőke 70 045 M Ft
Adózás előtti eredmény 6 334 M Ft
Adózott eredmény 4 698 M Ft
Eredménytartalék igénybevétele 0
Jóváhagyott osztalék 4 537 M Ft
Mérleg szerinti eredmény 161 M Ft

- Az igazgatóságnak a 2014. évi eredmény felhasználására vonatkozó javaslata elfogadását, mely szerint a 2014. évi 4 697 718 E Ft (4 698 M Ft) adózott eredményből a részvényesek között létrejött megállapodásokban rögzített, az osztalék kiszámítására vonatkozó előírások betartásával kiszámított befektetői osztalékból az osztalékelsőbbséggel rendelkező befektetők részére 4 036 667 E Ft osztalék, a törzsrészvénnyel rendelkező Budapest Főváros Önkormányzata részére 500 000 E Ft eseti osztalék, a kisbefektetők részére összesen 13 325 Ft eseti osztalék kerüljön kifizetésre.

- Az igazgatóságnak azon javaslatát, mely szerint az adózott eredményből fennmaradó 161 038 E Ft (161 M Ft) mérleg szerinti eredmény az év lezárását követően eredménytartalékba kerüljön.

5. napirend pont vonatkozásában: a napirend napirendről való levételét az előzetes döntés meghozataláig.

6. napirend pont vonatkozásában: a Fővárosi Közgyűlés 2015. május 27-i ülésén a „Javaslat az egyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására és díjazásuk megállapítására” vonatkozó közgyűlési előterjesztés tárgyalása során az FCSM Zrt. könyvvizsgálója ügyében meghozott közgyűlési döntésnek megfelelően, abban az esetben, ha döntés nem születik, a napirendi pont napirendről való levételét.

7. napirendi pont vonatkozásában: az igazgatóság és a felügyelőbizottság javaslata alapján, a Társaság 2015. január 29-i közgyűlésén 5/2015. számú határozattal elfogadott díjazással egyezően javasolja elfogadásra az igazgatóság és felügyelőbizottság tagjainak és elnökeinek 2015. évi díjazását.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja, 2015. május 29.

Felelős: Tarlós István

707/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja, 2015. május 29.

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: Javaslat a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2014. évi éves beszámolójának elfogadására vonatkozó előzetes tagi döntés meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

708/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal, „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

- Az ügyvezető által a Társaság 2014. évi tevékenységéről készített üzleti jelentés elfogadását.

- A Társaság felügyelőbizottságának jelentését tartalmazó határozatának elfogadását a Társaság 2014. évi beszámolójáról.

- A könyvvizsgáló (Auditor-Partners Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., nyilvántartási szám: 000874, Pluhár Márta könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 004623), jelentésének elfogadását a Társaság 2014. évi beszámolójáról.

- Az ügyvezető által készített, a Társaság 2014. üzleti évre vonatkozó beszámolójának elfogadását a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. december 31.
Mérlegfőösszeg 15 229 228 E Ft
Saját tőke 9 159 051 E Ft
Jegyzett tőke 8 478 900 E Ft
Adózás előtti eredmény 35 235 E Ft
Adózott eredmény 22 043 E Ft
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra 149 726 E Ft
Jóváhagyott osztalék, részesedés 171 769 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 0 Ft

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

709/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

710/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. május 29-én tartandó évi rendes közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

1-4. napirendi pontok:

- A Fővárosi Vízművek Zrt. 2014. évi éves beszámolójáról, az engedélyes tevékenységek számviteli szétválasztásáról, és üzleti jelentéséről szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadását.

- A Fővárosi Vízművek Zrt. 2014. évi éves konszolidált beszámolójáról és üzleti jelentéséről szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadását.

- A felügyelőbizottság jelentésének elfogadását a Fővárosi Vízművek Zrt. számviteli törvény szerinti 2014. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről.

- A felügyelőbizottság jelentésének elfogadását a Fővárosi Vízművek Zrt. számviteli törvény szerinti 2014. évi éves konszolidált beszámolójáról és konszolidált üzleti jelentéséről.

- A felügyelőbizottság beszámolójának tudomásulvételét a felügyelőbizottság 2014. évi tevékenységéről.

- A Fővárosi Vízművek Zrt. 2014. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolójának és üzleti jelentésének az alábbi főbb számokkal történő elfogadását:

A mérlegfőösszeg 116 097 M Ft
Adózás előtti eredmény 1 050 M Ft
Eredménytartalék 2 381 M Ft
Osztalék -
Mérleg szerinti eredmény/Adózott eredmény 1 444 M Ft

- A 2014. évi adózott eredmény teljes összege eredménytartalékba történő átvezetésének jóváhagyását.

- A Fővárosi Vízművek Zrt. 2014. évi számviteli törvény szerinti éves konszolidált beszámolójának és konszolidált üzleti jelentésének az alábbi főbb számokkal történő elfogadását:

A mérlegfőösszeg 115 824 M Ft
Adózás előtti eredmény 1 050 M Ft
Eredménytartalék 2 370 M Ft
Osztalék 8 M Ft
Mérleg szerinti eredmény 1 385 M Ft

- Az igazgatósági tagok részére a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvény megadását azzal, hogy a felmentvény megadásával igazolja, hogy az igazgatósági tagok munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.

5. napirendi pont tekintetében a Fővárosi Közgyűlés jelen ülésének meghívóján szereplő „Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. évi üzleti tervének elfogadására” tárgyú külön előterjesztés alapján meghozott határozatban foglaltak szerinti döntés meghozatalát, amennyiben nem születik döntés, a napirendi pont társasági közgyűlési napirendről való levételét.

6. napirendi pont:

A Társaság 2015. évi beruházási tervének I. negyedéves teljesítéséről és a 150 M Ft-ot meghaladó egyedi értékű beruházások helyzetéről szóló jelentés elfogadását.

7. napirendi pont:

- Kisoroszi Község Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. között 2013. február 6-án kötött és 2015. január 31-én módosított részvény adásvételi szerződés lezárását tartalmazó megállapodás elfogadását az előterjesztés 6/1. sz. melléklete szerint.

- Összesen 615 000 Ft névértékű részvény (6 db 100 000 Ft névértékű, 069974-069979 sorszámú és 1 db 10 000 Ft névértékű, 000026 sorszámú, és 5 db 1 000 Ft névértékű, 000028-000032 sorszámú részvény) saját részvényként történő megszerzésének elfogadását, adásvételi szerződés megszüntetése alapján történő elszámolás jogcímén.

- A Társaság alapszabályának, az előterjesztés 6/4. számú melléklete szerinti, a saját részvény elszámolás jogcímén történő megszerzést tartalmazó módosításának elfogadását.

Határidő: a Társaság évi rendes közgyűlésének napja, 2015. május 29. (megismétlés esetén 2015. június 10.)

Felelős: Tarlós István

711/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. május 29-én tartandó évi rendes közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság évi rendes közgyűlésének napja, 2015. május 29. (megismétlés esetén 2015. június 10.)

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: Javaslat a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos előzetes tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

712/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatala során Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- A Társaság felügyelőbizottságának jelentését tartalmazó határozatának elfogadását a Társaság 2014. évi éves beszámolójáról.

- A Társaság könyvvizsgálójának (Németh Csabáné kamarai tag könyvvizsgáló tagsági szám: 000194) jelentését a Társaság 2014. évi közhasznú éves beszámolójáról.

- Az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2014. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójának (mérlegének, eredménykimutatásának, kiegészítő mellékletének, közhasznúsági mellékletének, üzleti jelentésének) elfogadását a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. december 31.
Mérlegfőösszeg 1 700 961 E Ft
Saját tőke 253 299 E Ft
Jegyzett tőke 50 000 E Ft
Adózás előtti eredmény 14 388 E Ft
Adózott eredmény 14 205 E Ft
Mérleg szerinti eredmény 14 205 E Ft
Vállalkozási eredmény 5 893 E Ft
Közhasznú eredmény 8 312 E Ft

- A 2014. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezésének elfogadását.

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napja

Felelős: Tarlós István

713/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés tartása nélküli határozathozatalában Budapest Főváros Önkormányzata tag képviseletében kötött mandátummal eljárjon, és felkéri a főpolgármestert az általa a tagi határozatok aláírására kijelölt tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: Alapítói határozat kiadása a BKV Zrt. 2015. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

714/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csabának az előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

715/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként) elfogadja 6561 M Ft összegű közlekedési célú csökkentett beruházással és 3140 M Ft észszerű nyereséggel számoló, közlekedésszervezői forrást tartalmazó változatban elfogadott finanszírozási keretek által lehetővé tett 119 185 M Ft finanszírozási lehetőség alapján összeállított, az előterjesztés 1. számú mellékletét képező BKV Zrt. 2015. évi üzleti tervét.

716/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az alapítói döntésről a Társaságok vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

717/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. május 29-én tartandó évi rendes közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- A Társaság 2015. évi üzleti tervének elfogadását 37 492 M Ft nettó árbevétellel, 17 M Ft mérleg szerinti eredménnyel az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a Társaság évi rendes közgyűlésének napja, 2015. május 29. (megismétlés esetén 2015. június 10.)

Felelős: Tarlós István

718/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. május 29-én tartandó évi rendes közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság évi rendes közgyűlésének napja, 2015. május 29. (megismétlés esetén 2015. június 10.)

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: Javaslat a FŐKÉTÜSZ Kft. apportlistáján szereplő egyes ingatlanok ingatlan-nyilvántartási rendezésére

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

719/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

megerősíti a FŐKÉTÜSZ Kft. 1997. augusztus 10. napján kelt javított és kiegészített apportlistájában foglalt, a Budapest VII. kerület 34093/0/A/11 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló alapítói szándékát, és elismeri, hogy a FŐKÉTÜSZ Kft. részére apport jogcímén a 34093/0/A/11 hrsz.-ú, 1072 Budapest, Akácfa u. 55. szám (Dob u. 50. földszint) alatt található ingatlan tulajdonjogát 1/1 tulajdoni hányadban átadta, és egyúttal kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan vonatkozásában a FŐKÉTÜSZ Kft. tulajdonjoga apport jogcímén az előterjesztés 20. sz. mellékletét képező megállapodás alapján az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezésre kerüljön, egyúttal felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 20. számú mellékleteként csatolt megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

720/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Megerősíti az 1514/1995. (XII. 21.) Főv. Kgy. határozatban rögzített, és a FŐKÉTÜSZ Kft. 1997. augusztus 10. napján kelt javított és kiegészített apportlistájában foglalt, a Budapest XIV. kerület 32226/31 hrsz.-ú ingatlan 2069/10000 tulajdoni hányadának átruházására irányuló alapítói szándékát, és elismeri, hogy a FŐKÉTÜSZ Kft. részére apport jogcímén a 32226/31 hrsz. alatt felvett, természetben 1145 Budapest, Torontál u. 55. szám alatt található ingatlan 2069/10000 tulajdoni hányadának tulajdonjogát átadta, és egyúttal kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a FŐKÉTÜSZ Kft. tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) 85-88. §-aiban foglalt rendelkezései és az előterjesztés 21. sz. mellékletét képező megállapodás alapján az ingatlan 2069/10000 tulajdoni hányada vonatkozásában apport jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön, egyúttal felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 21. számú mellékleteként csatolt megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

721/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Megerősíti az 1514/1995. (XII. 21.) Főv. Kgy. határozatban rögzített, és a FŐKÉTÜSZ Kft. 1997. augusztus 10. napján kelt javított és kiegészített apportlistájában foglalt, a Budapest XIV. kerület 31258 hrsz.-ú ingatlan 2090/10000 tulajdoni hányadának átruházására irányuló alapítói szándékát, és elismeri, hogy a FŐKÉTÜSZ Kft. részére apport jogcímén a 31258 hrsz. alatt felvett, 1140 Budapest, Nagy Lajos király útja 141. (természetben Budapest, Jávorka Ádám u. 2-4.) szám alatt található ingatlan 2090/10000 tulajdoni hányadának tulajdonjogát átadta, és egyúttal kifejezetten, és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a FŐKÉTÜSZ Kft. tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) 85-88. §-aiban foglalt rendelkezései és az előterjesztés 22. sz. mellékletét képező megállapodás alapján az ingatlan 2090/10000 tulajdoni hányada vonatkozásában apport jogcímén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön, egyúttal felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 22. számú mellékleteként csatolt megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

722/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Megerősíti az 1514/1995. (XII. 21.) Főv. kgy. határozatban rögzített, és a FŐKÉTÜSZ Kft. 1997. augusztus 10. napján kelt javított és kiegészített apportlistájában foglalt, a Budapest XV. kerület 86958/0/A/8 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló alapítói szándékát és elismeri, hogy a FŐKÉTÜSZ Kft. részére apport jogcímén a 86958/0/A/8 hrsz.-ú, 1153 Budapest, Szerencs u. 19. szám alatt található ingatlan tulajdonjogát 1/1 tulajdoni hányadban átadta és egyúttal kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan vonatkozásában a FŐKÉTÜSZ Kft. tulajdonjoga apport jogcímén az előterjesztés 23. sz. mellékletét képező megállapodás alapján az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezésre kerüljön, egyúttal felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 23. számú mellékleteként csatolt megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

723/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság 2015. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Javaslat a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi üzleti tervének és 2015. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

724/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatala során, Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- A Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- A Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadását előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napja

Felelős: Tarlós István

725/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatalában Budapest Főváros Önkormányzata tag képviseletében kötött mandátummal eljárjon, és felkéri a főpolgármestert az általa a tagi határozatok aláírására kijelölt személy meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: Javaslat a „Kőbányai ’Kis-Pongrác’ lakótelep szociális célú városrehabilitációja” c. projekt támogatási szerződése 5. sz. módosításának, valamint a konzorciumi együttműködési megállapodás 4. sz. módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

726/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Kőbányai ’Kis-Pongrác’ lakótelep szociális célú városrehabilitációja” c., KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 5. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

727/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a „Kőbányai ’Kis-Pongrác’ lakótelep szociális célú városrehabilitációja” c., KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú projekt konzorciumi együttműködési megállapodásának 4. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a konzorciumi együttműködési megállapodásmódosítás aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: Javaslat a BTI Zrt. 2014. évi közszolgáltatási beszámolójának és kompenzáció elszámolásának elfogadására, valamint a 2015. évi közszolgáltatási szerződés megkötésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

728/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

63 196 E Ft korrigált alulkompenzáció összegével elfogadja a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 2014. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolóját és kompenzáció elszámolását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az alulkompenzáció elszámolása a BTI Zrt. 2014. évi eredménye terhére történjen.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

729/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-vel kötendő 2015. évi közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: Javaslat a Budapest Szíve NKft. projektmenedzsment feladatainak Főpolgármesteri Hivatalon belül történő ellátására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

730/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg, hogy a Hivatal az adott tevékenységet milyen szervezeti struktúrában, pénzügyi, szakmai feltételekkel tudja ellátni, erre dolgozzon ki javaslatot és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2015. augusztus

Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: Javaslat az Európai Bizottság C (2015) 949 határozatával elfogadott Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program alapján kidolgozott Budapest Integrált Területi Programjának elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

731/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az előterjesztés mellékletét képező - az Európai Bizottság C (2015) 949 határozatával elfogadott Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program alapján kidolgozott - Budapest Integrált Területi Programját.

A napirend 48. pontja: Javaslat Budapest Világítási Mesterterv elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

732/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Budapest Világítási Mestertervet az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

733/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi éves közszolgáltatási szerződésében kerüljön rögzítésre, hogy a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság közszolgáltatási feladatainak ellátása során az elfogadott Budapest Világítási Mestertervben foglaltakat érvényesíti.

Határidő: a BDK Kft. 2015. éves közszolgáltatási szerződésének elfogadása

Felelős: Tarlós István

734/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezzen törvénymódosítást annak érdekében, hogy a Fővárosi Önkormányzat megfelelő felhatalmazást kapjon a közvilágítás jelenleg nem szabályozott kérdéseinek önkormányzati rendeletben történő szabályozására, és gondoskodjon a szükséges dokumentumok elkészítéséről és felterjesztéséről.

Határidő: 2015. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: Javaslat Budapest 2014. évi Környezeti Állapotértékelésének elfogadására

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs,

Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

735/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Budapest Környezeti Állapotértékelése 2014.” című dokumentumot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a dokumentum Budapest Portálon történő közzétételéről.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

736/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés melléklete szerinti tartalmú „Budapest Környezeti Állapotértékelése 2014”. című dokumentumban részletezett, aktualizált Fenntartható Energia Akciótervet (SEAP), és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Covenant of Mayors honlapjára - angol nyelven - történő feltöltéséről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: Javaslat elvi hozzájárulás megadására a Budapesti Sportszolgáltató Központ költségvetési szerv megszüntetéséhez, valamint ezzel párhuzamosan a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. megalapításához

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

737/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

elvi egyetértését adja ahhoz, hogy a Budapesti Sportszolgáltató Központ költségvetési szervet 2015. szeptember 30. napjával megszünteti, és megalapítja a megszüntetésre kerülő költségvetési szerv közfeladatainak további ellátására a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.)

738/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Sportszolgáltató Központ költségvetési szerv megszüntetéséhez, a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. alapításához, valamint a megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladatoknak a gazdasági társaság részére történő átadására vonatkozó döntések meghozatalához szükséges okirattervezeteket és határozati javaslatokat, továbbá a törzstőke fedezetének biztosításáról szóló költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2015. júniusi ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 51. pontja: Javaslat egyes kulturális társaságok felügyelőbizottsági ügyrendjének jóváhagyására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

739/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsági ügyrendjét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

740/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

741/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Centrál Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Centrál Színház Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsági ügyrendjét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

742/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Centrál Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

743/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a József Attila Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a József Attila Színház Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsági ügyrendjét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

744/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a József Attila Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

745/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Katona József Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Katona József Színház Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsági ügyrendjét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

746/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Katona József Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

747/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Kolibri Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Kolibri Színház Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsági ügyrendjét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

748/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Kolibri Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

749/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az Örkény István Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja az Örkény István Színház Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsági ügyrendjét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

750/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az Örkény István Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

751/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Madách Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Madách Színház Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsági ügyrendjét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

752/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Madách Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

753/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsági ügyrendjét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

754/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

755/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsági ügyrendjét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

756/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

757/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Thália Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Thália Színház Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsági ügyrendjét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

758/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Thália Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

759/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsági ügyrendjét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

760/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

761/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az Új Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja az Új Színház Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsági ügyrendjét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

762/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az Új Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

763/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Vígszínház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Vígszínház Nonprofit Kft. új felügyelőbizottsági ügyrendjét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

764/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Vígszínház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

765/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági ügyrendjének módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

766/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: Javaslat együttműködési keretmegállapodás megkötésére a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézettel

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

767/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az együttműködési keretmegállapodást a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézettel az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 53. pontja: Javaslat a FOK Nonprofit Kft. „v. a.” korrigált végelszámolási nyitómérlegének elfogadására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

768/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján elfogadja a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v. a.”, az előterjesztés mellékletét képező korrigált végelszámolási nyitó mérlegét. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján a Társaság vezető tisztségviselőjét (végelszámolóját) tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 54. pontja: Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

769/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel a 770/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. határozatban foglaltakra - elfogadja.

770/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

A 2268/2010. (XII. 15.) határozat végrehajtási határidejét 2017. június 30-ra módosítja.

A napirend 55. pontja: Előterjesztés a Rákóczi hídon gyalogos menekülési útvonal biztosítására

Előterjesztő: Tokody Marcell

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

771/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

megvizsgálja, hogy milyen módon alakítható ki olyan gyalogos közlekedési útvonal, amelyen az utasok a Rákóczi hídon bekövetkező villamosforgalom leállása esetén biztonságosan elhagyhatják a helyszínt. Felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2015. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 56. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztők: Horváth Csaba, Gy. Németh Erzsébet, Székely Sándor, Karácsony Gergely

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

772/2015. (V. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

A napirend 57. pontja: Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Ughy Attila

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 31/2015. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendeletét a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2015. május 27-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére