A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2015. szeptember 2-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1072/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem veszi napirendjére a „Javaslat a budapesti közlekedési beruházások megvalósításával kapcsolatos vizsgálat elvégzésére” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1073/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat vizsgálóbizottság létrehozására az M3 metróvonalon üzemelő járműpark korszerűsítése tárgyában” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1074/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat munkavállalói küldött megválasztására az FKF Nonprofit Zrt. felügyelőbizottságába

2. Javaslat a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány támogatására

3. Javaslat Budapest főváros csatlakozására a GDCO várostervezési és fejlesztési világszervezethez

4. Tájékoztató a tranzitzónák (ideiglenes szociális létesítmények) kialakításával és működésével összefüggésben megtett intézkedésekről, és javaslat a feladattal összefüggésben felmerült többletköltségek biztosítására

5. Javaslat a 2014. évi „847402 Bűnmegelőzési keret” terhére nyújtott támogatások beszámolójának elfogadására

6. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros Kormányhivatala közötti együttműködési, továbbá helyiségre és tárgyi eszközökre vonatkozó ingyenes használati megállapodás jóváhagyására

7. Javaslat a XVI. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén lévő egyes helyi jelentőségű közparkok tulajdonjogának átruházására

8. Javaslat a BFVK Zrt. 2015. évi éves szerződésének 2. számú módosítására

9. Javaslat a Helyi Adók Információs Rendszere (HAIR) 2016. évi üzemeltetése fedezetének biztosítására

10. Budapest VI. kerület, Rippl Rónai utca 22-26. szám alatti ingatlan meghatározott részének alkalmi célú igénybevétele filmforgatás céljára

11. Javaslat a „Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül” című 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

12. Javaslat a Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítéséhez szükséges döntések meghozatalára

13. Javaslat a 2015. július 8-i viharkárhoz kapcsolódó vis maior támogatás igénylésére

14. Javaslat a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

15. Javaslat partnerségi megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzata és a Climate-KIC szervezet között, valamint konzorciumi megállapodás megkötésére a Climate-KIC SOLSUN c. projekthez kapcsolódóan

16. Javaslat a BFVT Kft. 2015. évi éves közszolgáltatási szerződésének 1. sz. módosítására

17. Javaslat „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című projekt támogatási szerződésének 6. sz. módosítására

18. Javaslat a „Hulladéklerakástól történő eltérítéshez szükséges eszközök beszerzése - a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” című projekt támogatási szerződésének 2. sz. módosítására

19. Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra a közlekedési jelzőlámpák 2016. évi áramvásárlásáról szóló szerződésének megkötése céljából

20. Javaslat a Centrál Színház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására a Cégbíróság döntése alapján

21. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetői személyi kérdéseivel kapcsolatos döntések meghozatalára

22. Javaslat a „Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása” tárgyú uniós eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás indításának jóváhagyására

23. Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre

24. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2014. évi beszámolójának jóváhagyására és támogatásával kapcsolatos elszámolásának elfogadására

25. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat részvételére a Horizont 2020 a „közúti projektek fenntarthatósági hatásvizsgálat egységes módszertanának kidolgozása (Sustainable Impact Assesment Methodology for road projects - SIAM)” című projektben

26. Javaslat a Nemzetközi Migrációs Szervezet által a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra beadott pályázathoz való csatlakozásra

27. Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A napirend 1. pontja: Javaslat munkavállalói küldött megválasztására az FKF Nonprofit Zrt. felügyelőbizottságába

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1075/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. alapszabályának VI. 1. zb.) pontjában a Budapesti Városigazgatóság Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- megválasztja a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelőbizottságába Nagy László Albert (1181 Budapest, Dobozi út 77., a. n.: Tóth Éva) munkavállalói küldöttet 2015. szeptember 2.-2019. október 31. napjáig terjedő időtartamra. Díjazását a többi felügyelőbizottsági tag díjazásával megegyezően, havi 150 000 Ft összegben állapítja meg.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezérigazgatóját értesítse annak érdekében, hogy a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz való bejelentéséről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Javaslat a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány támogatására

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1076/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

támogatja a 2015. szeptember 25-27. között megrendezésre kerülő Európai Kultúra Napjai Beregszászban - 2015. projekt megvalósítását 5000 E Ft-tal a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítványon keresztül.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1077/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

A 2015. szeptember 25-27. között megrendezésre kerülő Európai Kultúra Napjai Beregszászban - 2015. program megvalósítására 5000 E Ft összegű támogatást biztosít a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány részére. Ennek végrehajtása érdekében 5000 E Ft-tal csökkenti a „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalékok előirányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „844702 Főpolgármesteri keret” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1078/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti támogatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 10 munkanap

Felelős: Tarlós István

1079/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás összegének átutalásáról.

Határidő: a támogatási szerződés aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Javaslat Budapest főváros csatlakozására a GDCO várostervezési és fejlesztési világszervezethez

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1080/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy csatlakozik a GDCO Global Design Cities Organization várostervezési és fejlesztési világszervezethez és egyetért annak alapszabályával, egyben felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező angol és magyar nyelvű tagsági jelentkezési formanyomtatvány aláírására és a GDCO előkészítő csoportjához történő benyújtására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Tájékoztató a tranzitzónák (ideiglenes szociális létesítmények) kialakításával és működésével összefüggésben megtett intézkedésekről, és javaslat a feladattal összefüggésben felmerült többletköltségek biztosítására

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté, dr. Láng Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1081/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tokody Marcell módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy helyi népszavazást kezdeményez arról, hogy a budapesti választópolgárok egyetértenek-e azzal, hogy Budapesten tranzitzóna, vagy ideiglenes, illetve állandó menekülttábor létesüljön. Felkéri a főpolgármestert, hogy a fenti kérdéskört érintően a helyi népszavazásról szóló határozati javaslatot terjessze be a Fővárosi Közgyűlés következő ülésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1082/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Székely Sándor módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a menekültkérdés kezelésére egy átmeneti bizottságot hoz létre a Közgyűlés tagjaiból, valamint a menekültügyben érintett civil, vallási, rendfenntartó és egészségügyi szervezetek delegáltjaival.

A bizottság feladata:

- Koordinálja a menekültekkel kapcsolatos munkát.

- A felmerülő problémákra az érintett civil, rendfenntartó, egészségügyi, vallási szervezetekkel közösen megoldási javaslatokat dolgoz ki, melyet a Közgyűlés fogad el.

- Írásban beszámol a Közgyűlésnek hónapról hónapra a menekültügy állásáról.

- Forrásokat keres Európában a menekültprobléma kezelésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1083/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tokody Marcellnak az előterjesztés napirendről történő levételére irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1084/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni az előterjesztés napirendről történő levételéről.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1085/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tokody Marcellnak az előterjesztés napirendről történő levételére irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1086/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg az ideiglenes szociális létesítmények kialakításával és működtetésével, valamint a fővárost is jelentősen érintő migrációs helyzettel kapcsolatosan jelentkező többletfeladatok fővárosi intézmények és közszolgáltató cégek általi ellátásának módját és finanszírozási feltételeit, továbbá a feladatellátásban részt vevő intézmények és közszolgáltató cégek többletfeladatai alapján valamennyi szükséges döntést terjessze be a Fővárosi Közgyűlés következő ülésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

1087/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság között létrejövő, az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti használati szerződést a Budapest XII. ker., Magyar Jakobinusok terén lévő, a Déli pályaudvarhoz tartozó aluljáróban, ún. kerengőben elhelyezkedő, használati szerződés 1/1. alaprajzán 4. sorszámmal megjelölt, 69,6 m2 alapterületű és a 6. sorszámmal megjelölt 80,2 m2 alapterületű helyiségek, valamint a Budapest VIII. ker., Baross téren a Keleti pályaudvar aluljáróban lévő, a használati szerződés 1/2. alaprajzán 30. sorszámmal megjelölt, 49,22 m2 alapterületű és 50. sorszámmal megjelölt, 42,86 m2 alapterületű helyiségek ingyenes, határozatlan időre szóló használatba adása tárgyában. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti használati szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat a 2014. évi „847402 Bűnmegelőzési keret” terhére nyújtott támogatások beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1088/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére 2014. évben - FPH015/314-2/2014. számú támogatási szerződés alapján - nyújtott 4000 E Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló beszámolót az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy erről tájékoztassa a támogatottat.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1089/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére 2014. évben - FPH015/315-2/2014. számú támogatási szerződés alapján - nyújtott 7000 E Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló beszámolót az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy erről tájékoztassa a támogatottat.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1090/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a Készenléti Rendőrség részére 2014. évben - FPH015/310-2/2014. számú támogatási szerződés alapján - nyújtott 8000 E Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló beszámolót az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy erről tájékoztassa a támogatottat.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1091/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság részére 2014. évben - FPH015/311-2/2014. számú támogatási szerződés, valamint annak FPH015/9-2/2015. számon iktatott 1. számú módosítása alapján - nyújtott 3000 E Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló beszámolót az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy erről tájékoztassa a támogatottat.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1092/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a Budapesti Fegyház és Börtön részére 2014. évben - FPH015/231-2/2014. számú támogatási szerződés alapján - nyújtott 5000 E Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló beszámolót az előterjesztés 13. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy erről tájékoztassa a támogatottat.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros Kormányhivatala közötti együttműködési, továbbá helyiségre és tárgyi eszközökre vonatkozó ingyenes használati megállapodás jóváhagyására

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1093/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros Kormányhivatala közötti együttműködési, továbbá helyiségre és tárgyi eszközökre vonatkozó ingyenes használati megállapodást az előterjesztés 6. számú melléklete szerint, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2015. október 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat a XVI. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén lévő egyes helyi jelentőségű közparkok tulajdonjogának átruházására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1094/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzattal a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest XVI. kerület 105839/1 hrsz.-ú, 106051/9 hrsz.-ú, 100002/11 hrsz.-ú és a 107100/33 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjogának a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a XVI. kerületi Önkormányzat részére nyilvántartási értéken való átvezetéssel, ingyenesen történő átruházásáról szóló megállapodást, egyúttal felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 7. számú mellékletét képező megállapodás aláírására.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat a BFVK Zrt. 2015. évi éves szerződésének 2. számú módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1095/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

a) a 354/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. határozat végrehajtásaként a Főpolgármesteri Hivatal egyes üzemeltetési feladatainak ellátására csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 8887 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „825001 BFVK Zrt. Közszolgáltatás” cím (008 Karbantartási, takarítási feladatok törzsszám) kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

b) az ingatlanértékesítéssel, portfóliókezeléssel, illetve a Bálna-üzemeltetéssel kapcsolatban a BFVK Zrt. által a Fővárosi Önkormányzat részére átutalt összegek tervbe vétele érdekében megemeli a „855401 Egyéb működési bevételek” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (tárgyi eszközök vagyonkezelésbe, haszonbérbe, hasznosításba és üzemeltetésbe adásából származó bevételek) előirányzatát 52 219 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „825001 BFVK Zrt. Közszolgáltatás” cím (001 Bálna-üzemeltetés törzsszámának) kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadások) előirányzatát.

c) a BFVK Zrt. kezelésében lévő lakások berendezési tárgyainak beszerzése érdekében csökkenti a „825001 BFVK Zrt. Közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 3000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg, címen belül tervbe veszi az önkormányzati beruházások előirányzatán az új „VIII., Kőbányai út 22. gázkonvektorok, gázfőzők beszerzése” feladatot 1848 E Ft-tal (ebből önkormányzati beruházások 1455 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 393 E Ft), az új „Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhely beszerzése” feladatot 734 E Ft-tal (ebből önkormányzati beruházások 578 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 156 E Ft), valamint az új „Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése” feladatot 418 E Ft-tal (ebből önkormányzati beruházások 329 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 89 E Ft).

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé, továbbá felkéri a főpolgármesteren keresztül a főjegyzőt, hogy intézkedjen a szükséges munkaügyi intézkedések megtétele iránt.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása, valamint a munkaügyi intézkedésre vonatkozóan 2015. október 1.

Felelős: Tarlós István

1096/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (7) bekezdésére figyelemmel eseti jelleggel visszavonja a főpolgármesterre átruházott hatáskört, és jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján a „VIII., Kőbányai út 22. gázkonvektorok és gázfőzők beszerzése”, „Nyugdíjasházi lakásokba villanytűzhelyek beszerzése”, „Üres lakásokba villanytűzhelyek beszerzése” feladatok engedélyokiratait az előterjesztés 1-3. számú mellékletei szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokiratok aláírására.

Határidő: a 2015. évi költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

1097/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal a BFVK Zrt. 2015. évi éves közszolgáltatási szerződésének 2. számú módosítását. Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: Javaslat a Helyi Adók Információs Rendszere (HAIR) 2016. évi üzemeltetése fedezetének biztosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1098/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a Helyi Adók Információs Rendszere 2016. évi üzemeltetéséhez a „710501 Hivatali informatikai feladatok” cím dologi kiadásai között 2016-ban bruttó 250 000 E Ft fedezetet biztosít. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésében történő szerepeltetéséről.

Határidő: a 2016. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Budapest VI. kerület, Rippl-Rónai utca 22-26. szám alatti ingatlan meghatározott részének alkalmi célú igénybevétele filmforgatás céljára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1099/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra - a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdésében - átruházott hatáskörét eseti jelleggel magához vonja, és a Budapest Főváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, 28296 helyrajzi szám alatt felvett, természetben a Budapest VI. kerület, Rippl-Rónai utca 22-26. szám alatti ingatlanból az 1237,7 m² nagyságú földszinti, valamint a 802,9 m² nagyságú I. emeleti, nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport (a teljes földszint és az I. emelet, a külön megközelíthető, korábban MTA Pszichológiai Intézet által használt ingatlanrész nélkül) és a 210 m² telekrész (a továbbiakban együtt: Ingatlan) használójaként a BlueDanube Films Kft. (1145 Budapest, Róna utca 174. I. ép. 3. em. 302., Cg. 01-09-958477) Társaságot jelöli ki, az alábbi feltételekkel:

- Az alkalmi célú igénybevétel 2015. szeptember 10. napjától 2015. szeptember 16. napjáig határozott időtartamra szól, kizárólag filmforgatás céljára.

- Az igénybevételi díj összege 531 000 Ft+áfa/nap.

- Használó kötelezettsége minden, az Ingatlan használatával összefüggésben felmerülő közüzemi és egyéb költség viselése.

- Jóváhagyja és engedélyezi, hogy az előterjesztés 4. számú mellékleteként csatolt megállapodásban szereplő átalakítási, felújítási munkákat használó a saját költségén elvégezze azzal, hogy az alkalmi célú igénybevétel megszűnésekor használó köteles az Ingatlan eredeti állapotát saját költségén helyreállítani.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. számú mellékleteként csatolt megállapodást, egyúttal tudomásul veszi azt, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata és a BFVK Zrt. között létrejött közszolgáltatási keretszerződés alapján a BFVK Zrt. vezérigazgatója írja azt alá.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Javaslat a „Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül” című 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 40/2015. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a „Budapest főváros közigazgatási területén a közterületek azon részének kijelöléséről, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül” című 77/2013. (XII. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 12. pontja: Javaslat a Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítéséhez szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1100/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

továbbra is meg kívánja valósítani a „Cséry-telep kármentesítésének előkészítése” feladatot változatlan, 100 000 E Ft összköltséggel és műszaki tartalommal, az utófinanszírozásra tekintettel a támogatási szerződés megkötéséig megelőlegezett fővárosi saját forrásból.

Kéri Magyarország Kormányát, hogy a Cséry-telep kármentesítésének előkészítésére a 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben biztosított 100 000 E Ft-os fel nem használt keretösszeg további biztosítását tegye lehetővé a 2016. évi központi költségvetésben, és biztosítsa ennek megfelelően a támogatási szerződés módosítását.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előzőek érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1101/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

A feladat megelőlegezett fővárosi saját forrásból történő megvalósítása érdekében a 2015. évi költségvetésben csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 100 000 E Ft-tal a „Cséry-telep kármentesítésének előkészítése” feladathoz kapcsolódóan, valamint azonos összeggel csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

Továbbá csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Cséry-telep kármentesítésének előkészítése” feladatot 94 000 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati beruházások 72 740 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 21 260 E Ft), ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t.

Továbbá Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (7) bek. c) pontjában foglalt főpolgármesteri hatáskört eseti jelleggel magához vonja, és csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Cséry-telep kármentesítésének előkészítése” feladatot 5770 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati beruházások 5770 E Ft), ezzel egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a kiadási, azon belül a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát, melyből nettó dologi kiadás 5770 E Ft.

A „Cséry-telep kármentesítésének előkészítése” feladat összköltsége változatlanul 100 000 E Ft, tény 2014. december 31-ig 150 E Ft, 2015. évi előirányzata 5850 E Ft (ebből fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 5850 E Ft), 2016. évi üteme 54 000 E Ft (ebből önkormányzati beruházások 42 520 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 11 480 E Ft), 2017. évi üteme 40 000 E Ft (ebből önkormányzati beruházás 31 496 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 8504 E Ft).

A központi támogatás beérkezését követően a támogatás összege visszapótlásra kerül az általános tartalékba.

1102/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1103/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján a „Cséry-telep kármentesítésének előkészítése” megnevezésű feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat módosításának aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat a 2015. július 8-i viharkárhoz kapcsolódó vis maior támogatás igénylésére

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1104/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy a 2015. július 8-i fővárosi viharkárokkal kapcsolatban a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet szerinti „vis maior” támogatási igény bejelentésre került a Belügyminisztériumhoz és jóváhagyja azt, hogy a főpolgármester a „vis maior” pályázatot az ahhoz szükséges valamennyi nyilatkozattal együtt benyújtotta.

1105/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

A 2015. évi „vis maior” támogatási igény benyújtásához szükséges saját költségvetési forrás biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 125 512 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „842801 2015. évi viharkár” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

1106/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Javaslat a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 41/2015. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1107/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

nem helyezi helyi védettség alá az alábbi épületeket:

- Budapest IV. kerület, Aschner Lipót tér 10.

= Megyeri út 16-18. hrsz.:74505, 74504/2;

- Budapest IV. kerület,

Váci út 106. hrsz.: 76490;

- Budapest IV. kerület, Vécsey Károly utca 108.

= Vécsey köz 2. hrsz.: 75071;

- Budapest X. kerület, Kerepesi út 47-49.

= Hungária körút = Hős utca

= Pongrác út hrsz.: 38897;

- Budapest X. kerület, Méhes utca 4.

= Rákász utca 11-13. hrsz.: 40578;

- Budapest X. kerület, Szállás utca 8-12.

= Száva utca 18.

= Jegenye utca 1. hrsz.: 38384;

- Budapest XIII. kerület, Pannónia utca 21.

= Radnóti Miklós utca 22/B. hrsz.: 25176/1.

1108/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Nem szünteti meg az alábbi épületek helyi védettségét:

- Budapest XIII. kerület, Váci út 47/E.

= Dunyov István utca 1.

= Angyalföldi utca 26-28. hrsz.: 27833/3;

- Budapest XX. kerület,

Ferenc utca 5. hrsz.: 171560

A napirend 15. pontja: Javaslat partnerségi megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzata és a Climate-KIC szervezet között, valamint konzorciumi megállapodás megkötésére a Climate-KIC SOLSUN c. projekthez kapcsolódóan

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1109/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 54. § (3) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az SZMSZ 7. mellékletének 1.3. pontjában meghatározott főpolgármesterre átruházott hatáskört, és tudomásul veszi, elfogadja a belső megállapodás, valamint a partnerségi támogatási szerződés megszüntetését. Felkéri a főpolgármestert, hogy írja alá a megszüntető nyilatkozatot az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2015. szeptember 5.

Felelős: Tarlós István

1110/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 2015. július 1-jétől bevezetésre kerülő Climate-KIC új partnerségi díjának fedezetére a „888902 Climate-KIC projektek” cím kiadási előirányzatán rendelkezésre álló összegből 6250 eurót biztosít a 2015. július 1.-2015. december 31. közötti időszakra vonatkozóan. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a tagsági díj átutalásáról.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Tarlós István

1111/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Climate-KIC Transition Cities és SOLSUN projektben történő részvételekkel járó költségek fedezetének megelőlegezése érdekében 8554 E Ft-ot (27 594 euró) biztosít.

1112/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

A partnerségi díj visszapótlása és a részvételi költségek megelőlegezése érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 10 492 E Ft-tal (partnerségi díj: 6250 euró és projektek előlege: 27 594 euró, összesen: 33 844 euró). Ezzel egyidejűleg 10 492 E Ft-tal megemeli a „888902 Climate-KIC projektek” cím kiadási előirányzatát (a kiadásból: személyi juttatások: 1575 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 425 E Ft, többi dologi kiadás: 8492 E Ft).

A várhatóan 2015-ben beérkező bevétel, 7600 E Ft, valamint a 2014. évi elszámoláshoz kapcsolódóan beérkező 20 156 E Ft, összesen 27 756 E Ft tervbe vétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát és a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 27 756 E Ft-tal.

A Climate-KIC projekthez kapcsolódóan a Fővárosi Önkormányzat részéről külön önerő biztosítása nem szükséges.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához kapcsolódó költségvetési rendelet módosítását a Fővárosi Közgyűlés következő ülésére terjessze elő.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1113/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Climate-KIC projektekben ellátott feladatokhoz kapcsolódó támogatás keretében 2016-ban beérkező 82,1 ezer euró bevételt a 2016. évi költségvetésbe tervezze be.

Határidő: a 2016. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1114/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal, hogy a 2016-ban esedékes Climate-KIC tagsági díjat, 12 500 euró kiadást a „888902 Climate-KIC projektek” címen a 2016. évi költségvetésbe betervezi.

Határidő: a 2016. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1115/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Climate-KIC Holding B.V. között kötendő partnerségi megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról és a Climate-KIC Holding B.V. felé történő megküldéséről.

Határidő: a 2015. évi költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1116/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Climate-KIC Program SOLSUN projekt tárgyában a Budapest Főváros Önkormányzata és a projektben részt vevő partnerek között a konzorciumi megállapodást az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a konzorciumi megállapodás aláírásáról és benyújtásáról a vezető partner részére.

Határidő: a 2015. évi költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat a BFVT Kft. 2015. évi éves közszolgáltatási szerződésének 1. sz. módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1117/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az „Olimpia 2024 Budapest - Helyszín-kiválasztási javaslat” című dokumentáció elkészítése feladatra 50 000 E Ft-ot biztosít.

1118/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

A BFVT Kft. 2015. évi éves közszolgáltatási szerződésének 1. sz. módosításában szereplő, az „Olimpia 2024 Budapest - Helyszín-kiválasztási javaslat” című dokumentáció elkészítése feladat végrehajtásának fedezetére egyszeri jelleggel csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 50 000 E Ft-tal, egyidejűleg megemeli azonos összeggel a „821901 BFVT Kft. Közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

1119/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1120/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a BFVT Kft. és a Fővárosi Önkormányzat közötti 2015. évi éves közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Javaslat „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című projekt támogatási szerződésének 6. sz. módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1121/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” feladatot megemelt összegű, 4 950 575 E Ft KEOP támogatás igénybevétele mellett kívánja megvalósítani. A feladat összköltsége változatlanul 6 862 358 E Ft.

1122/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 172 494 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát.

„A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” feladat összköltsége változatlanul 6 862 358 E Ft, 2014. dec. 31-ig tény 6 687 492 E Ft, 2015. évi előirányzata változatlanul 174 866 E Ft (ebből: önkormányzati beruházások 52 899 E Ft, levonható beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2220 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával 119 747 E Ft (ebből nettó dologi: 94 974 E Ft, dologi kiadás áfája: 24 773 E Ft)).

A feladatra jutó EU- és önerő-támogatás összege összesen 5 219 399 E Ft, 2015. évi előirányzata 319 327 E Ft-ra változik (ebből: KEOP támogatás: 181 429 E Ft, önerő-támogatás: 137 898 E Ft).

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a támogatási szerződés hatálybalépését követő soron következő költségvetési rendeletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István

1123/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről” szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” megnevezésű feladat engedélyokiratának 8. sz. módosítását az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat módosításának aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítást követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1124/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a támogatási szerződés 6. sz. módosítását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal a KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0002 azonosító számú „A fővárosi házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kialakítása” című projekt tárgyában, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 6. számú szerződésmódosítás aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat a „Hulladéklerakástól történő eltérítéshez szükséges eszközök beszerzése - a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” című projekt támogatási szerződésének 2. sz. módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1125/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” feladatot módosított 4 283 539 E Ft összköltséggel, megemelt összegű, 3 148 038 E Ft KEOP-támogatás igénybevétele mellett kívánja megvalósítani.

1126/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” feladathoz kapcsolódóan 7218 E Ft-tal, a kiadásból

- Önkormányzati beruházások 5685 E Ft,

- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1533 E Ft.

A levonható áfa csökkenése miatt megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1533 E Ft-tal.

Továbbá megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az „Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről” előirányzatát 392 945 E Ft-tal „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” feladathoz kapcsolódóan.

Ezzel egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 398 630 E Ft-tal.

„A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” feladat összköltsége és 2015. évi előirányzata 4 283 539 E Ft-ra változik, (ebből: önkormányzati beruházások 3 332 957 E Ft, levonható beruházási célú előzetesen felszámított áfa 899 899 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával 50 683 E Ft, melyből nettó dologi 39 908 E Ft, dologi kiadás áfája: 10 775 E Ft), a kapcsolódó KEOP-támogatás 3 148 038 E Ft-ra, a fővárosi saját forrás 1 135 501 E Ft-ra módosul.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a támogatási szerződés hatálybalépését követő soron következő költségvetési rendeletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István

1127/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről” szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” megnevezésű feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat módosításának aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1128/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a támogatási szerződés 2. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0019 azonosító számú, a „Hulladéklerakástól történő eltérítéshez szükséges eszközök beszerzése - a fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” című projekt tárgyában, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 2. számú szerződésmódosítás aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra a közlekedési jelzőlámpák 2016. évi áramvásárlásáról szóló szerződésének megkötése céljából

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs, Sidó Szabolcs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1129/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

előzetesen hozzájárulását adja, hogy a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. csatlakozzon a Budapesti Városigazgatóság Zrt. 2016. évi közös árambeszerzési eljárásához a közlekedési jelzőlámpák üzemeltetéséhez szükséges villamos energia ellátása érdekében, azonban a BKK Zrt. által történő beszerzés nem eredményezhet többletköltséget a Fővárosi Önkormányzat számára, mint az egyetemes szolgáltatás igénybevétele esetén.

1130/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a közlekedési jelzőlámpák üzemeltetéséhez szükséges fedezetet biztosítja a 2016. évi költségvetésben bruttó 94 976 E Ft értékben.

Határidő: a 2016. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat a Centrál Színház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására a Cégbíróság döntése alapján

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1131/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Centrál Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Centrál Színház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal oly módon, hogy a 945/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott alapítóokirat-módosítást kiegészíti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-09-917900/59. sz. végzése alapján meghatározottakkal, és ennek eredményeként felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1132/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Centrál Színház Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1133/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 8. számú melléklete szerinti tartalommal, oly módon, hogy a 975/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 7. számú melléklete szerint módosítja és kiegészíti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-09-270163/6 számú hiánypótlási végzése alapján meghatározottakkal, és ennek eredményeként felkéri a főpolgármestert az előterjesztői kiegészítés 7. számú mellékletét képező módosító okirat, valamint az előterjesztői kiegészítés 8. számú mellékletét képező alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1134/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Magához vonja a főpolgármesternek a „Budapest” név felvételéről és használatáról szóló 59/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendeletben meghatározott hatáskörét, és engedélyezi a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) részére a cég elnevezésében a „Budapest” név használatát határozatlan időre.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetői személyi kérdéseivel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1135/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Budapest, Pesti út 117.) intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására pályázatot ír ki, 5 év határozott időtartamra az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás közzététele érdekében.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1136/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)-(10) bekezdéseiben előírtaknak megfelelően a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Budapest, Pesti út 117.) intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba az alábbi szakembereket kéri fel:

- Kassai Endre irodavezető, Humán Főpolgármester-helyettesi Iroda;

- Kleofás Marianna csoportvezető, Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály;

- Kocsis József elnök, Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesülete.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1137/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1182 Budapest, Alacskai út 22.) intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására pályázatot ír ki, 5 év határozott időtartamra az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás közzététele érdekében.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1138/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)-(10) bekezdéseiben előírtaknak megfelelően a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1182 Budapest, Alacskai út 22.) intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező eseti bizottságba az alábbi szakembereket kéri fel:

- Kassai Endre irodavezető, Humán Főpolgármester-helyettesi Iroda;

- Kleofás Marianna csoportvezető, Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály;

- Kocsis József elnök, Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesülete.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1139/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1125 Budapest, Kútvölgyi út 20-22.) intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására pályázatot ír ki, 5 év határozott időtartamra az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás közzététele érdekében.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1140/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)-(10) bekezdéseiben előírtaknak megfelelően a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1125 Budapest, Kútvölgyi út 20-22.) intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező eseti bizottságba az alábbi szakembereket kéri fel:

- Kassai Endre irodavezető, Humán Főpolgármester-helyettesi Iroda;

- Kleofás Marianna csoportvezető, Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály;

- Kocsis József elnök, Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesülete.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1141/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Munkáltatói jogkörében eljárva a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (1134 Budapest, Dózsa György út 152.) intézményvezetői feladatainak ellátásával Pelle Józsefet bízza meg 2016. január 1-től 2020. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, havi bruttó 933 900 Ft illetmény megállapításával. Egyben felkéri a főpolgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: 2016. január 1.

Felelős: Tarlós István

1142/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (1117 Budapest, Kőrösy József u. 7-9.) intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására pályázatot ír ki, 5 év határozott időtartamra az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás közzététele érdekében.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1143/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében előírtaknak megfelelően a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (1117 Budapest, Kőrösy József u. 7-9.) intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba az alábbi szakembereket kéri fel:

- dr. Farkas Róbert önkormányzati főtanácsadó, Városfejlesztési Főpolgármester-helyettesi Iroda;

- Hadnagy Attila János osztályvezető, Városüzemeltetési Főosztály;

- Szabó László Miklós vezető főtanácsos, Városüzemeltetési Főosztály.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Javaslat a „Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása” tárgyú uniós eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás indításának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1144/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

a „Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján - kötelezettséget vállal arra, hogy Budapest Főváros Önkormányzata éves összevont költségvetésében a „880202 Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadások) előirányzatán 2016., 2017., 2018. évben évi bruttó 40 640 E Ft-ot biztosít.

Határidő: a 2016., 2017., 2018. évi éves költségvetés készítése

Felelős: Tarlós István

1145/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

A „Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások ellátása” tárgyú, uniós eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján - hozzájárul a tárgyi közbeszerzési eljárás megindításához, és észrevételek nélkül jóváhagyja az előterjesztés melléklete szerinti ajánlati felhívás és dokumentáció tervezetét. Felkéri a főpolgármestert, hogy a felhívás közzétételéről a jogszabály szerinti határidőkkel gondoskodjon.

Határidő: 3 munkanap

Felelős: Tarlós István

1146/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

A Bírálóbizottság létszámát és összetételét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 2 fő a Főpolgármesteri Hivatal Pénzügyi Főosztálya részéről pénzügyi és közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel;

- 1 fő a Pénzügyi Főpolgármester-helyettesi Iroda részéről pénzügyi és közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel;

- 2 fő a Főpolgármesteri Hivatal Közbeszerzési Főosztálya részéről:

- 1 fő jogi szakértelemmel, valamint

- 1 fő közbeszerzési szakértelemmel, akik közül 1 fő az elnöki tisztséget is ellátja.

A bírálóbizottsági ülés jegyzőkönyvvezetőjét a Közbeszerzési Főosztály biztosítja.

Határidő: 3 munkanap

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1147/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Vígszínház Nonprofit Kft. és az AHA Művészeti Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-018423) közötti megbízási és felhasználási szerződés megkötését, Eszenyi Enikő ügyvezető „Nádas Péter: Találkozás” c. mű megrendezésével kapcsolatban az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1148/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Vígszínház Nonprofit Kft. és az AHA Művészeti Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-018423) közötti megbízási és felhasználási szerződés megkötését, Eszenyi Enikő ügyvezető „Mark Bartlett: Földrengés Londonban” c. mű megrendezésével kapcsolatban az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2014. évi beszámolójának jóváhagyására és támogatásával kapcsolatos elszámolásának elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1149/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdés e) pontja alapján tudomásul veszi a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Kuratóriuma által elfogadott Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2014. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójában foglaltakat az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

1150/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány által benyújtott szakmai beszámolót és elszámolást az előterjesztés 4-6. sz. mellékleteiben foglalt tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Kuratóriumának elnökét.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1151/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2014. évi tevékenysége legfontosabb adatainak a Fővárosi Közlönyben történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat részvételére a Horizont 2020 a „közúti projektek fenntarthatósági hatásvizsgálat egységes módszertanának kidolgozása (Sustainable Impact Assessment Methodology for road projects-SIAM)” című projektben

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1152/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Horizont 2020 MG. 8.4b-2015 jelű „Intelligens kormányzás, hálózati rugalmasság és infrastrukturális innováció modern átadása” c. kiírásra benyújtandó SIAM c. pályázat benyújtását. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a benyújtáshoz szükséges dokumentumok előkészítéséről és megküldéséről a vezető partner részére.

Határidő: 2015. október 15.

Felelős: Tarlós István

1153/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az Európai Bizottság és a vezető partner között kötött támogatási szerződés megkötésekor ismételten készítsen előterjesztést a támogatási szerződés részét képező csatlakozási formanyomtatvány jóváhagyása érdekében.

Határidő: 2016. július 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: Javaslat a Nemzetközi Migrációs Szervezet által a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra beadott pályázathoz való csatlakozásra

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1154/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a „Migránsok a városban: helyi integrációs szolgáltatások fejlesztése Budapesten” című projekt International Organization for Migration által történő benyújtását a Belügyminisztérium Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapjának 2.3.2. jelű kiírására, illetőleg jóváhagyja a 2015. augusztus 6-án kelt támogató nyilatkozatot és Budapest Főváros Önkormányzatának partnerségi részvételét a projekt megvalósításában.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1155/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. sz. mellékleteként csatolt partnerségi megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2015. október 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1156/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel az 1157-1158/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra - elfogadja.

1157/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

A 2070/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 185/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 4145/2011. (XII. 21.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 565/2013. (IV. 9.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2332/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1054/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1346/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

1158/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. h.

A 2311/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja;

- a 48/2014. (I. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét „a támogatási szerződés megkötéséig”-re módosítja;

- a 445/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. május 15-re módosítja;

- az 561/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja;

- a 821/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja;

- az 1030-1031/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2015. november 30-ra módosítja;

- az 1151/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. október 31-re módosítja;

- a 271/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére