A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2015. október 28-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1351/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az alábbi előterjesztéseknek a következő napirendi pontokként történő tárgyalására irányuló ügyrendi indítványt:

1. Javaslat a BKK Zrt. likvid finanszírozásának átmeneti rendezéséhez

2. Alapítói határozat kiadása és BKK Zrt. és BKV Zrt. 2015-2016. évi üzleti terv módosítása elfogadására

3. Javaslat a Bp. XIII. kerület 25879 hrsz.-ú ingatlan (Dagály Strandfürdő), valamint a Bp. VIII. ker. 36441 hrsz.-ú, és Bp. VI. ker. 28296 hrsz.-ú ingatlanok térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába adására irányuló megállapodások megkötésére

4. Javaslat hitelkeret-megállapodások megkötésére az Európai Beruházási Bankkal közlekedési és egyéb ágazati projektek finanszírozására

5. Javaslat az M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos-aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

6. Javaslat „Az M2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” című projekt előkészítéséhez szükséges BKK megállapodás megkötésére

7. A fővárosi autóbusz-járműpark megújításának bemutatása és ezzel kapcsolatos egyes döntések meghozatala

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1352/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat Budapest Főváros és a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervezetek beszerzési eljárásainak központosítására, koordinációjára

2. Javaslat a 2014. évi „847402 Bűnmegelőzési keret” terhére nyújtott támogatások beszámolójának elfogadására

3. Javaslat az egyes adókötelezettségek elektronikus úton történő teljesíthetőségéről szóló 104/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

4. Javaslat a Bp. XIII. kerület 25879 hrsz.-ú ingatlan (Dagály Strandfürdő), valamint a Bp. VIII. ker. 36441 hrsz.-ú, és Bp. VI. ker. 28296 hrsz.-ú ingatlanok térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába adására irányuló megállapodások megkötésére

5. Javaslat az építményadóról szóló 71/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

6. Javaslat a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó gazdasági és ellátási feladatokkal kapcsolatos 2016-2017. évi kötelezettségvállalásra

7. Javaslat hitelkeret-megállapodások megkötésére az Európai Beruházási Bankkal közlekedési és egyéb ágazati projektek finanszírozására

8. Javaslat a BFVK Zrt. 2015. évi éves szerződésének 3. számú módosítására

9. Javaslat független könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevételére és az igénybe vett szolgáltatás fedezetének biztosítására

10. Javaslat alapítványok támogatására történő fedezet biztosítására

11. Javaslat leselejtezett informatikai eszközök átadására

12. Javaslat a Budapest XXI. kerület 201736/19 hrsz.-ú és a Szigetmonostor 069 hrsz.-ú ingatlanok cseréjére

13. Javaslat likviditást biztosító támogatás adására irányuló szerződés megkötésére a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.-vel

14. Javaslat a BKK Zrt. likvid finanszírozásának átmeneti rendezéséhez

15. Javaslat a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

16. Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. 2015. évi közszolgáltatási szerződésének jóváhagyására, megkötésére

17. Javaslat a Városháza épületét érintő engedélyokiratok módosítására

18. Javaslat az M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos-aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

19. Javaslat „Az M2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” című projekt előkészítéséhez szükséges BKK megállapodás megkötésére

20. Javaslat a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz Co-07 - Állomások belső beépítése tárgyú szerződés 3. számú módosításának elfogadására

21. Javaslat az M3 járműpótláshoz szükséges 150 db autóbusz beszerzésének finanszírozását célzó kölcsön felvétele a BKV Zrt. részéről tárgyú tulajdonosi döntés meghozatalára

22. Javaslat az Enviroduna Kft.-vel megkötendő 2015. évi megállapodásra és a BKSZT projekt engedélyokiratának 15. számú módosítására

23. Javaslat a Budapest XIV. kerület 29742 hrsz.-ú, Varannó utca elnevezésű ingatlan jogi helyzetének rendezésére a Fővárosi Állat- és Növénykert további fejlesztése érdekében

24. Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos egyes alapítói döntések meghozatalára

25. Javaslat a köznevelési ágazatban feladatváltozáshoz kapcsolódó előirányzatok módosítására

26. Javaslat köznevelési intézmények székhelyváltozásával kapcsolatos döntések meghozatalára

27. Javaslat a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. közszolgáltatási keretszerződésének és 2015. évi megállapodásának módosítására

28. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő színházi gazdasági társaságok fenntartói megállapodásának módosítására

29. Javaslat a főváros patkánymentes állapotának fenntartása tárgyában kötött szerződésen alapuló vállalkozási díj emeléséhez szükséges fedezet biztosítására

30. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

31. Javaslat intézményvezetők személyi kérdéseivel kapcsolatos döntésekre

32. Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek további munkavégzésre irányuló jogviszonyaival kapcsolatos döntésre

33. Sz. G. fellebbezése Budapest Főváros Főjegyzője FPH079/1505-4/2015. számú I. fokú határozata ellen

34. K. L. Z. fellebbezése Budapest Főváros Főjegyzője FPH079/1511-4/2015. számú I. fokú határozata ellen

35. Sz. T. L. fellebbezése Budapest Főváros Főjegyzője FPH079/1512-4/2015. számú I. fokú határozata ellen

36. P. K. fellebbezése Budapest Főváros Főjegyzője FPH079/1065-7/2015. számú I. fokú határozata ellen

37. Hozzájárulás a BKV Zrt. tulajdonában lévő egyes ingatlanok bérbeadás útján történő hasznosításához

38. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatalára

39. Alapítói határozat kiadása a BKK Zrt. és a BKV Zrt. 2015-2016. évi üzleti terv módosítása elfogadására

40. Javaslat a 2013. évi TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek módosítására

41. Javaslat a 2014. évi városrehabilitációs pályázatok egyes együttműködési megállapodásainak megkötésére

42. A fővárosi autóbusz-járműpark megújításának bemutatása és ezzel kapcsolatos egyes döntések meghozatala

43. Javaslat a BKISZ projekt támogatási szerződésének 5. számú módosítására

44. Javaslat az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2014” és „Műemléki Keret 2014” egyes megállapodásainak módosítására

45. Javaslat a Fővárosi településszerkezeti terv és a Budapest főváros rendezési szabályzatának felülvizsgálatához kapcsolódó környezeti értékelés tartalmának elfogadására

46. Javaslat a BFVT Kft. 2015. évi éves közszolgáltatási szerződésének 2. sz. módosítására

47. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes tulajdonosi döntések meghozatalára

48. Javaslat a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzattal történő, közútkezelési feladatok átadására-átvételére vonatkozó megállapodás megkötésére

49. Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című projekt támogatási szerződésének 7. számú módosítására

50. Javaslat együttműködési keretmegállapodás megkötésére a Magyar Diáksport Szövetséggel és a Budapesti Diáksport Szövetséggel

51. Javaslat mellszobor elhelyezésének jóváhagyására Kornelije Stanković tiszteletére a Tabánban

52. Javaslat a BVA Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági ügyrendjének jóváhagyására

53. Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

54. Javaslat „Göncz Árpád tér” elnevezésére

A napirend 1. pontja: Javaslat Budapest főváros és a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó szervezetek beszerzési eljárásainak központosítására, koordinációjára

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1353/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

elviekben egyetért a Budapest főváros és intézményei beszerzési eljárásainak központosítására, koordinációjára vonatkozó koncepcióval az előterjesztésben bemutatottak szerint. Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a koncepció megvalósíthatóságához szükséges egyeztetések lefolytatása, annak eredményeként a szükséges feltételek megteremtése iránt, majd ennek alapján készítsen előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés részére.

Határidő: 2015. december 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Javaslat a 2014. évi „847402 Bűnmegelőzési keret” terhére nyújtott támogatások beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1354/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége részére 2014. évben - FPH015/309-2/2014. számú támogatási szerződés alapján - nyújtott 6000 E Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló, az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti beszámolót, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy erről tájékoztassa a támogatottat.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1355/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet részére 2014. évben - FPH015/348-2/2014. számú támogatási szerződés alapján - nyújtott 4000 E Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló, az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti beszámolót, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy erről tájékoztassa a támogatottat.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1356/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Fővárosi Közgyűlés által a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet részére 2014. évben - FPH015/348-3/2014. számú támogatási szerződés alapján - nyújtott 4000 E Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló, az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti beszámolót, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy erről tájékoztassa a támogatottat.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Javaslat az egyes adókötelezettségek elektronikus úton történő teljesíthetőségéről szóló 104/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 44/2015. (XI. 12.) Főv. Kgy. rendeletét az egyes adókötelezettségek elektronikus úton történő teljesíthetőségéről szóló 104/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 4. pontja: Javaslat a Bp. XIII. kerület 25879 hrsz.-ú ingatlan (Dagály Strandfürdő), valamint a Bp. VIII. ker. 36441 hrsz.-ú, és Bp. VI. ker. 28296 hrsz.-ú ingatlanok térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába adására irányuló megállapodások megkötésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1357/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a beterjesztett döntési javaslatok helyett az alábbi határozati javaslatokat fogadja el:

A Fővárosi Közgyűlés Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Zrt. alapszabályának VI. fejezet 1. zm) pontjában a Budapesti Városigazgatóság Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörében eljárva, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (a továbbiakban: BGYH Zrt.) alapítójaként jóváhagyja és megköti a Budapest XIII. kerület, Népfürdő u. 38. szám alatti, 25879 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett strandfürdő” megnevezésű, 89 176 m2 területű, a BGYH Zrt. tulajdonát képező Dagály Strandfürdő ingatlannak, a Magyar Állam tulajdonába - a 2015. évi XXXIII. törvényben (Dagály tv.) foglaltak végrehajtása érdekében - történő térítésmentes átadására vonatkozó megállapodást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A főpolgármester a szerződést abban az esetben írhatja alá, amennyiben a Magyar Állam a fővárosi közösségi közlekedés működési forráshiányának, illetve a közösségi közlekedés hosszú távú finanszírozására - a jelenlegi állami támogatások fenntartásán túl - további, legalább 15 Mrd Ft/év összegű állami támogatást biztosít visszavonhatatlan és megfelelő garanciákat tartalmazó kötelezettség vállalásával.

A feltételek teljesülése esetén felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Budapest VIII. ker., Vas u. 10. szám alatti, 36441 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett iroda és közoktatási intézet” megnevezésű, 887 m2 területű ingatlan tulajdonjogát - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2) bekezdése alapján, a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvényben meghatározottak szerint a kommunista diktatúrával kapcsolatos állami emlékezet megőrzésével, valamint a diktatúra hatalmi működésének feltárásával összefüggő közfeladat ellátásának elősegítése érdekében - a Magyar Állam részére ingyenesen átadja.

A főpolgármester a Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt.-vel az előterjesztés 5. sz. mellékletét képező megállapodást abban az esetben írhatja alá, amennyiben a Magyar Állam a fővárosi közösségi közlekedés működési forráshiányának, illetve a közösségi közlekedés hosszú távú finanszírozására - a jelenlegi állami támogatások fenntartásán túl - további, legalább 15 Mrd Ft/év összegű állami támogatást biztosít visszavonhatatlan és megfelelő garanciákat tartalmazó kötelezettség vállalásával.

A feltételek teljesülése esetén felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Budapest VI. ker., Rippl-Rónai u. 22. szám alatti, 28296 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett középiskola” megnevezésű, 4358 m2 területű ingatlan tulajdonjogát - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2) bekezdése alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2. § (1) bekezdésében meghatározott közfeladat, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szakképzési tevékenység ellátásának elősegítése érdekében, a Raoul Wallenberg Egészségügyi Szakiskola elhelyezése céljából - a Magyar Állam részére ingyenesen átadja.

A főpolgármester a Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt.-vel az előterjesztés 7. sz. mellékletét képező megállapodást abban az esetben írhatja alá, amennyiben a Magyar Állam a fővárosi közösségi közlekedés működési forráshiányának, illetve a közösségi közlekedés hosszú távú finanszírozására - a jelenlegi állami támogatások fenntartásán túl - további, legalább 15 Mrd Ft/év összegű állami támogatást biztosít visszavonhatatlan és megfelelő garanciákat tartalmazó kötelezettség vállalásával.

A feltételek teljesülése esetén felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján esetileg magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 26. § (7) bekezdésében meghatározott hatáskörét, és felmondja a Budapest VI. ker., Rippl-Rónai u. 22. szám alatti, 28296 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett középiskola” megnevezésű ingatlan 180 m2 területű helyiségcsoportjára vonatkozóan az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel 2012. november 29. napján megkötött határozatlan idejű bérleti szerződést, a bérleti szerződés 8. pontjában rögzített feltételek szerint, 90 napos felmondási idővel. Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben a Magyar Állam a fővárosi közösségi közlekedés működési forráshiányának, illetve a közösségi közlekedés hosszú távú finanszírozására - a jelenlegi állami támogatások fenntartásán túl - további, legalább 15 Mrd Ft/év összegű állami támogatást biztosít visszavonhatatlan és megfelelő garanciákat tartalmazó kötelezettség vállalásával, a BFVK Zrt. útján intézkedjen a bérlő fentiekről történő értesítéséről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1358/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Budapest VIII. ker., Vas u. 10. szám alatti, 36441 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett iroda és közoktatási intézet” megnevezésű, 887 m2 területű ingatlan tulajdonjogát - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2) bekezdése alapján, a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvényben meghatározottak szerint a kommunista diktatúrával kapcsolatos állami emlékezet megőrzésével, valamint a diktatúra hatalmi működésének feltárásával összefüggő közfeladat ellátásának elősegítése érdekében - a Magyar Állam részére ingyenesen átadja.

Jóváhagyja és megköti a Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt.-vel az előterjesztés 5. sz. mellékletét képező megállapodást, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1359/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Budapest VI. ker., Rippl-Rónai u. 22. szám alatti, 28296 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett középiskola” megnevezésű, 4358 m2 területű ingatlan tulajdonjogát - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2) bekezdése alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2. § (1) bekezdésében meghatározott közfeladat, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szakképzési tevékenység ellátásának elősegítése érdekében, a Raoul Wallenberg Egészségügyi Szakiskola elhelyezése céljából - a Magyar Állam részére ingyenesen átadja.

Jóváhagyja és megköti a Magyar Állam képviseletében eljáró MNV Zrt.-vel az előterjesztés 7. sz. mellékletét képező megállapodást, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1360/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján esetileg magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 26. § (7) bekezdésében meghatározott hatáskörét, és felmondja a Budapest VI. ker., Rippl-Rónai u. 22. szám alatti, 28296 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett középiskola” megnevezésű ingatlan 180 m2 területű helyiségcsoportjára vonatkozóan az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel 2012. november 29. napján megkötött határozatlan idejű bérleti szerződést, a bérleti szerződés 8. pontjában rögzített feltételek szerint, 90 napos felmondási idővel.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés döntése alapján a BFVK Zrt. útján intézkedjen a bérlő fentiekről történő értesítéséről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1361/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító fenti döntéseiről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján a Budapesti Városigazgatóság Zrt., valamint a BGYH Zrt. vezető tisztségviselőit tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat az építményadóról szóló 71/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 45/2015. (XI. 12.) Főv. Kgy. rendeletét az építményadóról szóló 71/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 6. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó gazdasági és ellátási feladatokkal kapcsolatos 2016-2017. évi kötelezettségvállalásra

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A napirend 7. pontja: Javaslat hitelkeret-megállapodások megkötésére az Európai Beruházási Bankkal közlekedési és egyéb ágazati projektek finanszírozására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1362/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. sz. mellékletében benyújtott, az Európai Beruházási Bankkal közlekedési fejlesztésekre vonatkozó hitelkeret-megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Kormány engedélyét követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1363/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. sz. mellékletében benyújtott, az Európai Beruházási Bankkal egyéb ágazati fejlesztésekre vonatkozó hitelkeret-megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Kormány engedélyét követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1364/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az SZMSZ 7. sz. mellékletének 1.3. pontjában foglalt átruházott hatáskörében eljárva az Európai Beruházási Bankkal megkötött hitelkeret-megállapodásokon az esetleg szükségessé váló, a hitelkeret összegét nem növelő és a hitel pénzügyi feltételeit a Fővárosi Önkormányzat számára kedvezőtlenül nem befolyásoló technikai módosításokat a megállapodás érvényessége alatt a hitelnyújtó beleegyezése és a Költségvetési Bizottság egyidejű tájékoztatása mellett hajtsa végre.

Határidő: a hitelkeret-megállapodás érvényességi ideje alatt

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat a BFVK Zrt. 2015. évi éves szerződésének 3. számú módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1365/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a BFVK Zrt. 2015. évi éves közszolgáltatási szerződésének 3. számú módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: az előterjesztés 1. számú mellékletében felsorolt ingatlanok forgalomképessé válását követően

Felelős: Tarlós István

1366/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdésére figyelemmel eseti jelleggel visszavonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört, és jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a 6906 egyedi azonosító számú „Üres lakások rendeltetésszerű használatra alkalmassá tétele” megnevezésű feladat engedélyokiratának 2. számú módosítását az elterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat-módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: Javaslat független könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevételére és az igénybe vett szolgáltatás fedezetének biztosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1367/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzatának könyvvizsgálati feladataira független könyvvizsgálói szolgáltatást vesz igénybe 2016-2019. években.

1368/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy Budapest Főváros Önkormányzata éves összevont költségvetésében a „887501 Könyvvizsgálói díj” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadások) előirányzatán

- a 2016. évre 10 477 E Ft-ot;

- a 2017. évre 15 716 E Ft-ot;

- a 2018. évre 15 716 E Ft-ot,

- a 2019. évre 5 239 E Ft-ot biztosít.

Határidő: a 2016., 2017., 2018., 2019. évi éves költségvetés készítése

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat alapítványok támogatására történő fedezet biztosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1369/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

támogatja a Mikulásgyár Alapítványt 1 500 000 Ft-tal, az Élet Menete Alapítványt 1 000 000 Ft-tal, valamint az Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítványt 2 000 000 Ft-tal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1370/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében 4500 E Ft-tal csökkenti a „912102 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „844702 Főpolgármesteri keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköz-átadás áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

1371/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításra vonatkozó döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Javaslat leselejtezett informatikai eszközök átadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1372/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

megállapítja, hogy a Főpolgármesteri Hivatal használatában lévő, az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti listán 1-280. tételként felsorolt tárgyi eszközök közfeladat-ellátáshoz nem szükségesek, feleslegessé váltak, így azok selejtezését jóváhagyja, és azokat a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) részére ingyenesen átruházza. Ennek érdekében jóváhagyja, megköti a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetséggel az ingyenes átruházásról szóló, az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti megállapodást. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a megállapodás aláírására 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Javaslat a Budapest XXI. kerület 201736/19 hrsz.-ú és a Szigetmonostor 069 hrsz.-ú ingatlanok cseréjére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1373/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (1) bekezdés a) pontja alapján jóváhagyja és megköti a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel a Budapest XXI. kerület 201736/19 hrsz.-ú és a Szigetmonostor 069 hrsz.-ú ingatlanok cseréjéről szóló megállapodást az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az „Ingatlan csereszerződés” aláírására.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

1374/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Hozzájáruló nyilatkozat tulajdonjog-bejegyzéshez” elnevezésű okiratot az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a cserével érintett Budapest XXI. kerület 201736/19 hrsz.-ú és a Szigetmonostor 069 hrsz.-ú ingatlanok értéke közötti 410 000 Ft összegű értékkülönbözet Fővárosi Vízművek Zrt. részéről történő megfizetését követően az okirat aláírására.

Határidő: az értékkülönbözet Budapest Főváros Önkormányzata bankszámláján történő jóváírásától számított 30 nap

Felelős: Tarlós István

1375/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Az ingatlan csereügylet fedezetének biztosítása érdekében megemeli a „851301 Tárgyi eszközök értékesítése” bevételi, azon belül a felhalmozási bevételek (egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése) előirányzatot 22 600 E Ft-tal, valamint ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, továbbá a „913201 Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát csökkenti 28 182 E Ft-tal, és egyidejűleg 22 190 E Ft összeggel megemeli a „847702 Vagyongazdálkodási Keret” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát, ezzel egyidejűleg 5 992 E Ft-tal növeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát fordított adó fizetése címen.

1376/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításra vonatkozó döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat likviditást biztosító támogatás adására irányuló szerződés megkötésére a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.-vel

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1377/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. likviditási helyzetének helyreállítása érdekében, ezzel egyidejűleg a főváros közigazgatási területén a közlekedés-, köz- és vagyonbiztonság megőrzése céljából 710 496 E Ft forrást biztosít a Társaság részére. A szükséges 710 496 E Ft összegből 354 496 E Ft a „822701 Közvilágítás” címkódon elkülönítésre került, rendelkezésre áll.

1378/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

A fennmaradó 356 000 E Ft biztosítása érdekében csökkenti a „849401 Közművezeték adó” cím kiadási, azon belül egyéb működési támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 356 000 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „822701 Közvilágítás” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú, azon belül egyéb működési támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

1379/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat módosítására vonatkozó döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1380/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.-vel a 2015. évi likviditást biztosító, vissza nem térítendő támogatás adására irányuló szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, 710 496 E Ft összeggel, és a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája állásfoglalásának ismeretében - amennyiben nem merül fel kifogás - felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. - TVI állásfoglalását követő - soron következő taggyűlésének napját követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1381/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselője vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

1382/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos tag képviseletében eljáró személy kötött mandátumával eljárva „igen” szavazatával támogassa a 2015. évi likviditást biztosító támogatás adására irányuló szerződés, mint Budapest Főváros Önkormányzata taggal kötendő megállapodás jóváhagyását.

Határidő: a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Javaslat a BKK Zrt. likvid finanszírozásának átmeneti rendezéséhez

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1383/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben meghatározott 24 Mrd Ft állami támogatás beérkezéséig, a közösségi közlekedés zavartalan működésének fenntartása érdekében, a jelenleg hiányként jelentkező állami támogatás összegét átmenetileg átcsoportosítás útján a BKK Zrt. részére megelőlegezi visszapótlási kötelezettséggel.

1384/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Az átmeneti finanszírozás biztosítása érdekében csökkenti a „841401 EU-s társfinanszírozott és egyéb fejlesztések önrészének kerete” cím kiadási, azon belül önkormányzati beruházások előirányzatát 13 500 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „81... Közösségi közlekedés állami támogatás átmeneti finanszírozása” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát, a BKK Zrt. által az átmeneti finanszírozást biztosító forrás visszautalását követő „841401 EU-s társfinanszírozott és egyéb fejlesztések önrészének kerete” címre történő visszapótlási kötelezettségével.

1385/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat módosításáról szóló döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1386/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az átmeneti finanszírozáshoz biztosított 13 500 M Ft terhére a 2015. november havi munkabér és járulékai, valamint szállítói kötelezettségek kifizetéséhez 4 000 M Ft átutalásáról soron kívül gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1387/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal a BKK Zrt. és Budapest Főváros Önkormányzata közötti átmeneti finanszírozást biztosító megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1388/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tokody Marcellnak a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelettervezet módosítására vonatkozó indítványát, mely szerint:

„21. § A R. 12. § (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(10) Az éves díj mértéke 12x5 417 Ft + áfa. Gyári elektromos gépjárművek esetében a díj 100% kedvezmény biztosítása mellett értendő, azaz 12x0 Ft + áfa, hibrid és a tisztán földgázüzemű - max. 15 l tartalék benzintartályú - gépkocsik esetén az éves díj mértéke 20% kedvezmény biztosítása mellett értendő, azaz 12x4334 Ft + áfa.”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 46/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendeletét a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés - előterjesztői kiegészítésekkel módosított - 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1389/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

felkéri a BKK Zrt.-t, hogy egyeztessen a Magyar Taxisok Szakszervezetének képviselőivel a rendelettel kapcsolatos álláspontjukról, javaslataikról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. 2015. évi közszolgáltatási szerződésének jóváhagyására, megkötésére

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, Sidó Szabolcs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1390/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.-vel kötendő 2015. évi közterület-tisztántartási közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Javaslat a Városháza épületet érintő engedélyokiratok módosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1391/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz- és oromfalazatai felújításának tervezése” és a „Városháza épületének fejlesztése” feladatot módosított műszaki tartalommal és pénzügyi ütemezéssel az összköltség változatlanul hagyása mellett kívánja megvalósítani.

1392/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

A feladatok műszaki és pénzügyi átütemezése érdekében csökkenti a „710301 Gazdasági, ellátási feladatok” cím támogatási és kiadási előirányzatán belül a „Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz- és oromfalazatai felújításának tervezése” feladatot 9500 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítás 7480 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2020 E Ft), ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán a „Felújítások átütemezésének tartaléka”-t, valamint csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán belül a „Városháza épületének fejlesztése” feladatot 38 230 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati beruházás 30 102 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 8128 E Ft), ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t.

Ezzel a „Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz- és oromfalazatai felújításának tervezése” feladat - összköltsége változatlanul hagyása mellett - 2015. évi előirányzata 1500 E Ft-ra (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítás 1181 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 319 E Ft, 2016. évi üteme 9500 E Ft-ra (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítás 7480 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2020 E Ft), a „Városháza épületének fejlesztése” feladat - összköltsége változatlanul hagyása mellett - 2015. évi előirányzata 1770 E Ft-ra [ebből önkormányzati beruházás 894 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 241 E Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadás 635 E Ft (nettó dologi kiadás 500 E Ft, dologi kiadás áfája 135 E Ft)], 2016. évi üteme 38 230 E Ft-ra változik (ebből önkormányzati beruházás 30 102 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 8128 E Ft) változik.

1393/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításra vonatkozó döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1394/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Városháza épület tetőfedő-bádogos szerkezetei, tűz- és oromfalazatai felújításának tervezése” feladat 7077 számú engedélyokiratának 1. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

1395/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Városháza épületének fejlesztése” feladat 7090. számú engedélyokiratának 1. számú módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat az M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos-aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1396/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

meg kívánja valósítani az „M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos-aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése” tárgyú feladatot 331 726 E Ft összköltséggel. Ehhez 31 726 E Ft összeget az „Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-előkészítés és kivitelezés” tárgyú feladatról átcsoportosít. A feladat megvalósításához szükséges további 300 000 E Ft többletforrást biztosítja. Egyetért azzal, hogy a feladatot a BKK Zrt. valósítsa meg.

1397/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

A feladat megvalósítása érdekében:

- csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 300 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán az új „Felújítások átütemezésének tartaléka”-t, továbbá

- csökkenti a „888201 Forgalomtechnikai felújítások” cím kiadási előirányzatán az „Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-előkészítés és kivitelezés” feladatot 53 815 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati felújítások 42 374 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 11 441 E Ft),

- ezzel egyidejűleg 21 477 E Ft-tal tervbe veszi a „888201 Forgalomtechnikai felújítások” cím kiadási előirányzatán az új „M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos-aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése” feladatot (ebből önkormányzati felújítások 16 911 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4566 E Ft),

- továbbá megemeli a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán a „Felújítások átütemezésének tartaléka”-t 32 338 E Ft-tal.

Az „Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújítása-előkészítés és kivitelezés” feladat megnevezése „Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok” megnevezésre módosul.

Az „M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos-aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése” megnevezésű feladat összköltsége 331 726 E Ft, tény 2014. dec. 31-ig 10 249 E Ft, 2015. évi előirányzat 21 477 E Ft (ebből önkormányzati felújítások 16 911 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4566 E Ft), 2016. évi üteme 300 000 E Ft (ebből önkormányzati felújítások 236 220 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 63 780 E Ft).

Az „Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatok” feladat összköltsége 67 770 E Ft-ra változik, tény 2014. dec. 31-ig 13 373 E Ft, 2015. évi előirányzata 22 059 E Ft-ra (ebből önkormányzati felújítások 17 369 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 4690 E Ft), 2016. évi előirányzata 32 338 E Ft-ra (ebből önkormányzati felújítások 25 463 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 6875 E Ft) változik.

1398/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításra vonatkozó döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1399/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 007132 azonosító számú, az „M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos-aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése” megnevezésű engedélyokiratot az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1400/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az „M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos-aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítése” tárgyú megvalósítási megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 3 napon belül

Felelős: Tarlós István

1401/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az „M3 metróvonal állomásaihoz kapcsolódó gyalogos-aluljárók és felszíni kijáratok rekonstrukciójának előkészítésére” vonatkozó meghatalmazást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 3 napon belül

Felelős: Tarlós István

1402/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 006838 azonosító számú, az „Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatokról” megnevezésű engedélyokirat 3. számú módosítását az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat 3. számú módosításának aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1403/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az „Aluljárók és egyéb közlekedéskiszolgáló építmények felújításával összefüggő előkészítési feladatokról” szóló megvalósítási megállapodás 3. számú módosítását az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás 3. számú módosításának aláírására.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 3 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat „Az M2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” című projekt előkészítéséhez szükséges BKK megállapodás megkötésére

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1404/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 850-851/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. határozatokat, továbbá úgy dönt, hogy a „2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása - tervezés” című projekt előkészítéséhez kapcsolódó feladatok megvalósítását 1 574 804 E Ft módosított összköltséggel a BKK Zrt. végezze el.

1405/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „840302 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a „2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása - tervezés” feladat előirányzatát 1000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 1000 E Ft-tal. A feladat a továbbiakban a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül „Egyéb beruházási támogatások áht-n kívülre és az EU-nak” előirányzatán kerül megtervezésre.

A feladat összköltsége 1 574 804 E Ft-ra módosul. A feladatnak 2015. évi előirányzata nincs, 2016. évi üteme 787 402 E Ft-ra változik (ebből „Egyéb beruházási támogatások áht-n kívülre és az EU-nak” 787 402 E Ft), a 2017. évi üteme 787 402 E Ft-ra változik (ebből „Egyéb beruházási támogatások áht-n kívülre és az EU-nak” 787 402 E Ft).

1406/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításra vonatkozó döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1407/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása - tervezés” megnevezésű 7112 azonosító számú engedélyokirat 1. számú módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1408/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése és a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása” projekt előkészítésére” tárgyú fejlesztési megállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 3 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz Co-07 - Állomások belső beépítése tárgyú szerződés 3. számú módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1409/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz Co-07. sz. szerződés (Állomások belső beépítése) 3. sz. módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1410/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a szerződésmódosítás aláírásához és hatálybalépéséhez az 1601/2012. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a Kormány előzetes jóváhagyása és a Magyar Közlönyben közzétett határozata szükséges.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat az M3 járműpótláshoz szükséges 150 db autóbusz beszerzésének finanszírozását célzó kölcsön felvétele a BKV Zrt. részéről tárgyú tulajdonosi döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1411/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul ahhoz, hogy a BKV Zrt. az M3 járműpótláshoz szükséges 150 db autóbusz beszerzésének finanszírozását célzó beruházási kölcsön felvétele érdekében versenyeztetési eljárást indítson azzal, hogy a versenyeztetési eljárás feltételes. Az ajánlattételi felhívásban kerüljön kikötésre, hogy a BKV Zrt. a szerződés megkötését megtagadhatja abban az esetben, ha a járművek beszerzése meghiúsul, vagy a Fővárosi Közgyűlés a kölcsön felvételét nem támogatja.

1412/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a BKV Zrt.-t, hogy a kötelező érvényű ajánlatok beérkezését követően a kölcsönszerződés tervezetét jóváhagyásra terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a kötelező érvényű ajánlatok beérkezését követő soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

1413/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Javaslat az Enviroduna Kft.-vel megkötendő 2015. évi megállapodásra és a BKSZT projekt engedélyokiratának 15. számú módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A napirend 23. pontja: Javaslat a Budapest XIV. kerület 29742 hrsz.-ú, Varannó utca elnevezésű ingatlan jogi helyzetének rendezésére a Fővárosi Állat- és Növénykert további fejlesztése érdekében

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1414/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján esetileg magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 48. § (2) és (4) bekezdéseiben meghatározott hatáskörét, jóváhagyja és egyetért a Budapest XIV. kerület „29732/5 és (29742) helyrajzi számú földrészletek határrendezéséről, majd a 29732/5 és 29753 helyrajzi számú földrészletek összevonásáról” szóló T-82622 ttsz.-ú változási vázrajz alapján történő telekalakítási eljárás megindításával, egyúttal felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3. számú mellékletét képező T-82622 ttsz.-ú változási vázrajz aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1415/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatával az előterjesztés 4. számú mellékletét képező telekhatár-rendezésről, valamint ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról szóló megállapodást, mely szerint Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata a tulajdonában lévő, Budapest XIV., belterület 29742 helyrajzi számon felvett, kivett közterület megnevezésű, 4338 m2 területű ingatlanból telekalakítás keretében 3209 m2 területi mértékű ingatlanrészt ingyenesen a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába adja, és azt a Fővárosi Önkormányzat átveszi az országos szerepkörrel összefüggő kulturális szolgáltatás, közművelődési tevékenység, mint segítendő önkormányzati közfeladat megvalósítása érdekében. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos egyes alapítói döntések meghozatalára

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1416/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal oly módon, hogy az 1133/2015. (IX. 2.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott alapító okiratát az előterjesztés 6. számú melléklete szerint módosítja és kiegészíti, valamint ennek eredményeként felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 6. számú mellékletét képező módosító okirat, valamint az előterjesztés 7. számú mellékletét képező alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1417/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti székhelyhasználati szándéknyilatkozat és az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti telephely-használati szándéknyilatkozat aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1418/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 985/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. határozatban az „...éves közszolgáltatási szerződéstervezet, valamint üzleti terv...” szövegrészt, melynek eredményeként a határozat szövege a következő lesz: „A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. számára a haszonbérletbe adandó fővárosi tulajdonú sportingatlanokra vonatkozóan a haszonbérlet szerződés feltételeinek, módjának, költségeinek tárgyában készülő haszonbérlet szerződéstervezet Fővárosi Közgyűlés elé történő beterjesztésére.”

1419/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 982/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott közfeladat ellátására és közszolgáltatás nyújtására irányuló keretszerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 9. számú mellékletét képező egységes szerkezetű közfeladat ellátására és közszolgáltatás nyújtására irányuló keretszerződés aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1420/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapesti Sportszolgáltató Központtal a haszonkölcsön szerződés megszüntetéséről szóló megállapodást az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására

Határidő: 2015. október 31.

Felelős: Tarlós István

1421/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-vel a haszonbérleti szerződést az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat a köznevelési ágazatban feladatváltozáshoz kapcsolódó előirányzatok módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1422/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium működtetési kötelezettségének 2015. szeptember 1-jei megszűnése miatt csökkenti 12 689 E Ft-tal a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” támogatási és kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát 2205 E Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 595 E Ft-tal, dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 9889 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel - egyszeri jelleggel - megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú kiadások, tartalékok kiadási előirányzatát.

1423/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

A 935/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint módosítja:

úgy dönt, hogy a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium működtetési kötelezettségének megszűnése miatt 2015. szeptember 1-jei hatállyal 7 fővel csökkenti a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” cím létszámkeretét, ezt követően a Mozaik Gazdasági Szervezet intézmény engedélyezett létszámkerete 126 főre módosul.

1424/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1425/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

A Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium működtetési kötelezettségének 2015. szeptember 1-jei megszűnése miatt 2016. évtől - tartós jelleggel - csökkenti 40 869 E Ft-tal a „390401 Mozaik Gazdasági Szervezet” támogatási és kiadási, azon belül a személyi juttatások előirányzatát 8820 E Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2381 E Ft-tal, dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 29 668 E Ft-tal, valamint az engedélyezett létszámkeretet 7 fővel.

Határidő: a 2016. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1426/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Pályázatot nyújt be az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2015. évi támogatásáról szóló EMMI rendeletben meghirdetésre kerülő pályázati kiírásra az előterjesztői kiegészítésben megfogalmazottak szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásáról.

Határidő: 2015. november 30.

Felelős: Tarlós István

1427/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatására, a Kino Cafe mozijának 2 terme és a Tabán mozijának Fellini-terme digitális fejlesztése céljából benyújtandó pályázathoz szükséges önrészt, 11 917 E Ft összegben a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím előirányzata terhére biztosítja.

1428/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2015. évi pályázati önrésze érdekében 11 917 E Ft-tal csökkenti a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „815701 Budapest Film Zrt. támogatása” cím kiadási, azon belül egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

1429/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy sikertelen pályázat esetén az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének 2015. évi pályázati önrésze, mint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány elvonásra kerül.

1430/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításra vonatkozó döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: Javaslat a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. közszolgáltatási keretszerződésének és 2015. évi megállapodásának módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1431/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.-vel kötendő közfeladat ellátásában történő közreműködési és közszolgáltatási keretszerződés (keretszerződés) módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt keretszerződést, és egyben felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2. és 3. számú mellékleteiben foglalt tartalommal történő aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1432/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a »Rögtön jövök!« projekt folytatása érdekében a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. részére 9025 E Ft támogatást biztosít a „848202 „Rögtön jövök” Projekt” cím egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzata terhére.

1433/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

A „Rögtön jövök!” projekt folytatása érdekében 9 025 E Ft-tal csökkenti a „848202 »Rögtön jövök« Projekt” cím egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „816201 Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.” cím kiadási, ezen belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

1434/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1435/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.-vel kötendő 2015. évi finanszírozási megállapodás módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt 2015. évi finanszírozási megállapodást az előterjesztés 5. és 6. számú mellékleteiben foglalt tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Javaslat köznevelési intézmények székhelyváltozásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1436/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdése alapján módosítja a Budapest Főváros Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.) között 2013. május 15. napján a Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, továbbá a Pedagógiai Szolgáltató Intézet feladatellátását szolgáló vagyon vonatkozásában létrejött használati szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

1437/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor utca 32.) között létrejövő, az Újbudai Széchenyi István Gimnázium közfeladat ellátását szolgáló ingó vagyon és a Budapest XI. kerület 4126/12 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 1111 Budapest, Egry József utca 3. (Stoczek utca 21.) szám alatt lévő ingatlanrész ingyenes használatba adására vonatkozó használati szerződést az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

1438/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdése alapján módosítja a Budapest Főváros Önkormányzata, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.), és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor u. 32.) között a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Budapest X. kerület 41089/26 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 1104 Budapest, Szentimrey utca 3. szám alatti, Budapest III. kerület 18443/16/A/32 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 1035 Budapest, Szentendrei út 18. VI. em. 32. szám alatti, Budapest III. kerület 18229/13/A/123 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 1035 Budapest, Szentendrei út 19. III. em. 24. szám alatti, Budapest III. kerület 18229/13/A/124 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 1035 Budapest, Szentendrei út 19. III. em. 25. szám alatti, Budapest VIII. kerület 38636 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 1086 Budapest, Reguly Antal u. 36. szám alatt lévő és a Budapest I. kerület 13924/A/13 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 1013 Budapest, Hattyú utca 3/B fszt. 2. szám alatt lévő gyermekvédelmi feladatellátást szolgáló ingatlanok és ingó vagyon vonatkozásában létrejött használati szerződést az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

1439/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.) alapító okiratát az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1440/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Mozaik Gazdasági Szervezet (1011 Budapest, Ponty u. 1-3.) alapító okiratát az előterjesztés 11. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 12. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1441/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Deák17 Gyermek Ifjúsági és Művészeti Galéria alapító okiratát (1052 Budapest, Deák Ferenc u. 17.) az előterjesztés 14. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 15. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1442/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.) alapító okiratát az előterjesztés 17. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint az előterjesztés 18. számú melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1443/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 8. §-a alapján a köznevelési feladatellátás megszűnésére tekintettel kivonja a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete és a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete használatából, és ezzel egyidejűleg forgalomképessé nyilvánítja a 2818/1 helyrajzi számú, 32147/33101 tulajdoni hányadban a Fővárosi Önkormányzat, 954/33101 tulajdoni hányadban a Magyar Államvasutak Zrt. (MÁV) tulajdonában álló, természetben Budapest XI., Rimaszombati út 2-4. szám alatti ingatlannak a korábban az Újbudai Széchenyi István Gimnázium és a Fővárosi Iskolaszanatórium Általános Iskola használatában állt ingatlanrészét, és további üzemeltetésre és hasznosításra átadja a BFVK Zrt. részére.

Határidő: a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete és a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete alapító okirata módosításának hatálybalépése és a BFVK Zrt. közszolgáltatási szerződésének módosítása

Felelős: Tarlós István

1444/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 8. §-a alapján az ágazati körből kivonja, és ezzel egyidejűleg forgalomképessé nyilvánítja a 34635 helyrajzi számú, a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, természetben Budapest VIII., Bezerédi utca 16/A szám alatti ingatlannak az üresen álló összesen 1307 m2 alapterületű részét a hozzá tartozó 404 m2 udvarral együtt, és további üzemeltetésre és hasznosításra átadja a BFVK Zrt. részére.

Határidő: a BFVK Zrt. közszolgáltatási szerződésének módosítása

Felelős: Tarlós István

1445/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a székhely- és telephelyváltozásokhoz kapcsolódó előirányzat-módosításra vonatkozó költségvetési rendelet-módosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendeletnek az alapító okiratok törzskönyvi bejegyzését követő soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő színházi gazdasági társaságok fenntartói megállapodásának módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1446/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Bábszínház Közhasznú Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodás módosítását az előterjesztés 1/B. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Tarlós István

1447/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat és a Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodás módosítását az előterjesztés 2/B. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Tarlós István

1448/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat és a József Attila Színház Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodás módosítását az előterjesztés 3/B. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Tarlós István

1449/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat és a Katona József Színház Közhasznú Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodás módosítását az előterjesztés 4/B. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Tarlós István

1450/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat és a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodás módosítását az előterjesztés 5/B. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Tarlós István

1451/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat és a Madách Színház Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodás módosítását az előterjesztés 6/B. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Tarlós István

1452/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat és az Örkény István Színház Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodás módosítását az előterjesztés 7/B. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Tarlós István

1453/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat és a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodás módosítását az előterjesztés 8/B. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Tarlós István

1454/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat és a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodás módosítását az előterjesztés 9/B. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Tarlós István

1455/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat és a Thália Színház Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodás módosítását az előterjesztés 10/B. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Tarlós István

1456/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat és a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodás módosítását az előterjesztés 11/B. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Tarlós István

1457/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat és az Új Színház Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodás módosítását az előterjesztés 12/B. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Tarlós István

1458/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat és a Vígszínház Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodás módosítását az előterjesztés 13/B. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat a főváros patkánymentes állapotának fenntartása tárgyában kötött szerződésen alapuló vállalkozási díj emeléséhez szükséges fedezet biztosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1459/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel elvonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 7. sz. melléklet 1.3. pontja szerinti szerződések vonatkozásában a főpolgármestert megillető nyilatkozat és intézkedés megtételére vonatkozó hatáskörét, és összhangban az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti nyilatkozattal tudomásul veszi és jóváhagyja a 2013. március 11-én kelt vállalkozási szerződés 5.2. pontja szerinti vállalkozói díjemelést.

1460/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

A főváros patkánymentes állapotának fenntartása érdekében a vállalkozási díj emelése miatt a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 3134 E Ft-tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „881701 Csótány-, patkány- és szúnyogirtás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát, így annak előirányzata 323 619 E Ft-ra változik.

1461/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1462/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a „881701 Csótány-, patkány- és szúnyogirtás” címen a főváros patkánymentes állapotának fenntartása érdekében 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a feladat megvalósításához szükséges 3761 E Ft többlettámogatást a 2016. évi költségvetésben biztosítja. Ezen belül a 2016. január 1-jétől 2016. március 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a feladat megvalósításához szükséges 940 E Ft többlettámogatást az átmeneti finanszírozási rendeletében biztosítja.

Határidő: a 2016. évi átmeneti finanszírozásról szóló rendelet összeállítása és a 2016. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1463/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosítja a Fővárosi Önkormányzat, valamint a Bábolna Bio Kártevőirtó Szolgáltató Kft. között fennálló szerződés 5.2. pontjában foglaltaknak megfelelő vállalkozási díj kifizetéséhez szükséges fedezetet, figyelemmel a szerződés alapján várhatóan felmerülő díjnövekedésre.

Határidő: a 2016. évi költségvetés összeállítása

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1464/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések után kívánja megtárgyalni az alábbi, zárt ülésen tárgyalandó előterjesztéseket:

- Javaslat intézményvezetők személyi kérdéseivel kapcsolatos döntésekre

- Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek további munkavégzésre irányuló jogviszonyaival kapcsolatos döntésre

- Sz. G. fellebbezése Budapest Főváros Főjegyzője FPH079/1505-4/2015. számú I. fokú határozata ellen

- K. L. Z. fellebbezése Budapest Főváros Főjegyzője FPH079/1511-4/2015. számú I. fokú határozata ellen

- Sz. T. L. fellebbezése Budapest Főváros Főjegyzője FPH079/1512-4/2015. számú I. fokú határozata ellen

- P. K. fellebbezése Budapest Főváros Főjegyzője FPH079/1065-7/2015. számú I. fokú határozata ellen

A napirend 30. pontja: Javaslat Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Szentgyörgyvölgyi Péter

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 47/2015. (X. 29.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés - előterjesztő által módosított - 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 31. pontja: Hozzájárulás a BKV Zrt. tulajdonában lévő egyes ingatlanok bérbeadás útján történő hasznosításához

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1465/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében és a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosaként eljárva eredményesnek nyilvánítja az alábbi pályázatokat, és jóváhagyja a BKV Zrt. által kötendő bérleti szerződéseket az alábbiakban meghatározott feltételekkel:

- H5 HÉV-vonal Pomáz állomásépületében elhelyezkedő 23 m² alapterületű helyiség hasznosítására 2015. július 20-án kiírt pályázat eredményes, a bérleti szerződés megköthető az eljárás nyertesével, az Arany Pluméria Kft.-vel:

- bérleti díj: 72 865 Ft/hónap + áfa;

- időtartam: 5 éves határozott futamidejű;

- felmondási idő: 90 nap.

Felhatalmazza a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját arra, hogy a bérleti szerződés aláírásáról intézkedjen.

- H5 HÉV-vonal Szentendre végállomás épületében elhelyezkedő 9 m2 alapterületű helyiség hasznosítására 2015. július 20-án kiírt pályázat eredményes, a bérleti szerződés megköthető az eljárás nyertesével, a Zomari Kft.-vel:

- bérleti díj: 155 000 Ft/hónap + áfa;

- időtartam: 5 éves határozott futamidejű;

- felmondási idő: 90 nap.

Felhatalmazza a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját arra, hogy a bérleti szerződés aláírásáról intézkedjen.

- Kálvin téri metróállomás aluljárószintjén található 20 m2 alapterületű helyiség bérbeadására 2015. július 20-án kiírt pályázat eredményes, a bérleti szerződés megköthető az eljárás nyertesével, a PATRÓNUS Rendezvényszervező Kft.-vel:

- bérleti díj: 150 000 Ft/hónap + áfa;

- időtartam: határozatlan idő;

- felmondási idő: 30 nap.

Felhatalmazza a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját arra, hogy a bérleti szerződés aláírásáról intézkedjen.

- Arany János utcai metróállomás felszíni épületének utcafronti 6 m2 alapterületű helyisége bérbeadására 2015. július 20-án kiírt pályázat eredményes, a bérleti szerződés megköthető az eljárás nyertesével, a CUKORFALATOZÓ Kft.-vel:

- bérleti díj: 70 000 Ft/hónap + áfa;

- időtartam: határozatlan idő;

- felmondási idő: 30 nap.

Felhatalmazza a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját arra, hogy a bérleti szerződés aláírásáról intézkedjen.

- Nyugati téri metróállomás aluljárójában 21 m2 alapterületű helyiség bérbeadására 2015. július 20-án kiírt pályázat eredményes, a bérleti szerződés megköthető az eljárás nyertesével, a MEPE TRADE Kft.-vel:

- bérleti díj: 40 000 Ft/hónap + áfa;

- időtartam: határozatlan idő;

- felmondási idő: 30 nap.

Felhatalmazza a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját arra, hogy a bérleti szerződés aláírásáról intézkedjen.

- Mexikói úti végállomási csomópontban elhelyezkedő 36 m2 alapterületű helyiség hasznosítására 2015. július 20-án kiírt pályázat eredményes, a bérleti szerződés megköthető az eljárás nyertesével, a Pan Pacific Kft.-vel:

- bérleti díj: 120 000 Ft/hónap + áfa;

- időtartam: határozatlan futamidejű;

- felmondási idő: 90 nap.

Felhatalmazza a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját arra, hogy a bérleti szerződés aláírásáról intézkedjen.

- Arany János utcai metróállomás felszíni épületében lévő 6 m2 alapterületű volt jegypénztár bérbeadására 2015. július 20-án kiírt pályázat eredményes, a bérleti szerződés megköthető az eljárás nyertesével, az ISAR Magyarország Kft.-vel:

- bérleti díj: 100 000 Ft/hónap + áfa;

- időtartam: határozatlan idő;

- felmondási idő: 30 nap;

- az üzemeltetést vállalkozóval végezheti.

Felhatalmazza a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját arra, hogy a bérleti szerződés aláírásáról intézkedjen.

- Deák téri metróállomás felszíni épületében lévő 4 m2 alapterületű volt jegypénztár bérbeadására 2015. július 20-án kiírt pályázat eredményes, a bérleti szerződés megköthető az eljárás nyertesével, az ISAR Magyarország Kft.-vel:

- bérleti díj: 25 000 Ft/hónap + áfa;

- időtartam: 5 év, határozott idő;

- felmondási idő: 90 nap;

- az üzemeltetést vállalkozóval végezheti.

Felhatalmazza a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját arra, hogy a bérleti szerződés aláírásáról intézkedjen.

- Klinikák metróállomás felszíni épületében lévő 18 m2 alapterületű helyiség bérbeadására 2015. július 20-án kiírt pályázat eredményes, a bérleti szerződés megköthető az eljárás nyertesével, a LAPKER Zrt.-vel:

- bérleti díj: 250 000 Ft/hónap + áfa;

- időtartam: határozatlan idő;

- felmondási idő: 30 nap.

- az üzemeltetést vállalkozóval végezheti.

Felhatalmazza a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját arra, hogy a bérleti szerződés aláírásáról intézkedjen.

- H6 HÉV Szigetszentmiklós Gyártelep állomáson elhelyezkedő 21 m2 alapterületű helyiség bérbeadására 2015. július 20-án kiírt pályázat eredményes, a bérleti szerződés megköthető az eljárás nyertesével, a HA-MI Kft.-vel:

- bérleti díj: 50 000 Ft/hónap + áfa;

- időtartam: 5 év, határozott futamidejű;

- felmondási idő: 90 nap.

Felhatalmazza a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját arra, hogy a bérleti szerződés aláírásáról intézkedjen.

- Mexikói úti végállomási csomópont épületében elhelyezkedő 41 m2 alapterületű helyiség hasznosítására 2015. július 20-án kiírt pályázat eredményes, a bérleti szerződés megköthető az eljárás nyertesével, a Pan Pacific Kft.-vel:

- bérleti díj: 120 000 Ft/hónap + áfa;

- időtartam: határozatlan futamidejű;

- felmondási idő: 90 nap.

Felhatalmazza a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját arra, hogy a bérleti szerződés aláírásáról intézkedjen.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1466/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a BKV Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1467/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a 2014. március 17. napján aláírt, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal kötött szerződés 2. számú módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a módosító szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1468/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, mint az alapító jogait gyakorló testület, jóváhagyja a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány szervezeti és működési szabályzatának módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Közalapítvány Kuratóriumát értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Alapítói határozat kiadása és BKK Zrt. és BKV Zrt. 2015-2016. évi üzleti terv módosítása elfogadására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, Sidó Szabolcs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1469/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként) Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva elfogadja a 119 502 281 E Ft összegű, az előterjesztés 1. számú mellékletét képező BKV Zrt. 2015. évi üzleti tervének felülvizsgálatát.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1470/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

A BKV Zrt. 2016. évi előzetes üzleti terv tartalmát előzetesen tudomásul veszi, de kötelezettséget csak a 2016. évi költségvetésben rendelkezésre álló források biztosítása után vállal.

Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

1471/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként) Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - megismerve a BKV Zrt. 2015-2016. évi üzleti tervmódosítás változatait - elfogadja a 92 472 131 E Ft összegű BKK Zrt. 2015. évi üzleti tervmódosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1472/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

A BKK Zrt. 2016. évi üzleti terv módosítása vonatkozásában a bemutatott alternatívák tartalmát előzetesen tudomásul veszi, de kötelezettséget csak a 2016. évi költségvetésben rendelkezésre álló források biztosítása után vállal.

Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: Javaslat a 2013. évi TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek módosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1473/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az I. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata között, a VIII. kerület „JÁTSZÓTÁRSAK” - A II. János Pál pápa téri játszótér közösségi célú fejlesztése” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2015. december 15.

Felelős: Tarlós István

1474/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az I. és II. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata között, a XXI. kerület „Csepel Városközpont integrált rehabilitációja, 2. ütem” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2015. december 15.

Felelős: Tarlós István

1475/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az I. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata között, a XXI. kerület „A Csepeli Sport-, Szabadidő- és Rendezvényközpont korszerűsítése” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2015. december 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Javaslat a 2014. évi városrehabilitációs pályázatok egyes együttműködési megállapodásainak megkötésére

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1476/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között, a X. kerület „Helytörténeti közösségi tér kialakítása a kőbányai Füzér utca 32-ben” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Tarlós István

1477/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat között, a XVI. kerület „XVI. kerületi napközis tábor felújítása” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Tarlós István

1478/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata között, a XIX. kerület „Zöldfelület rendezése a Kosárfonó utcában” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Tarlós István

1479/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata között, a XX. kerület „A Pesterzsébeti Hullám csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése II. ütem - A 2-es számú csónakház építészeti felújítása” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Tarlós István

1480/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata között, a XXIII. kerület „Molnár-sziget volt napközis tábor és környezetének továbbfejlesztése” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: A fővárosi autóbusz-járműpark megújításának bemutatása, és ezzel kapcsolatos egyes döntések meghozatala

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A napirend 37. pontja: Javaslat a BKISZ projekt támogatási szerződésének 5. számú módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1481/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a támogatási szerződés 5. számú módosítását az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1482/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés 5. számú módosítása alapján keletkező támogatás növekmény Budapest főváros költségvetési rendeletében való tervbevételéről és a feladat engedélyokiratán történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1483/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi jogkörében eljárva az Enviroduna Kft. egyedüli tagjaként jóváhagyja az előterjesztés 9. számú mellékletét képező megállapodást, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az Enviroduna Kft. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

1484/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Korlátolt Felelősségű Társasággal az előterjesztés 9. sz. mellékletét képező, közfeladat-ellátáshoz kapcsolódó megállapodás 1. számú módosítását FIDIC mérnök és műszaki ellenőri feladatokra vonatkozóan. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: Javaslat az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2014” és „Műemléki Keret 2014” egyes megállapodásainak módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1485/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2014” terhére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest XIII. kerület, Lehel tér 1. szám alatti Budapest-Újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit Plébánia között 2015. február 19-én megkötött, FPH059/244-2/2015. iktatószámú megállapodásban szereplő műszaki tartalom módosításához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest XIII. kerület, Lehel tér 1. szám alatti Budapest-Újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit Plébániával az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalmú megállapodásmódosítást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására a Közgyűlés döntését követő két hónapon belül

Felelős: Tarlós István

1486/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

A „Műemléki Keret 2014” terhére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest XIII. kerület, Lehel tér 1. szám alatti Budapest-Újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit Plébánia között 2015. március 11-én megkötött, FPH059/365-3/2015. iktatószámú megállapodásban szereplő műszaki tartalom módosításához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest XIII. kerület, Lehel tér 1. szám alatti Budapest-Újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit Plébániával az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalmú megállapodásmódosítást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására a Közgyűlés döntését követő két hónapon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: Javaslat a Fővárosi településszerkezeti terv és a Budapest főváros rendezési szabályzatának felülvizsgálatához kapcsolódó környezeti értékelés tartalmának elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1487/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a hatályos Fővárosi településszerkezeti terv és a Budapest főváros rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) Főv. Kgy. rendelet felülvizsgálatának keretében készülő dokumentáció részeként, a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján kidolgozott stratégiai környezeti értékelés tematikáját az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1488/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a környezeti értékelés tematikájának a környezet védelméért felelős érintett szervezeteknek történő megküldéséről, valamint annak közzétételéről.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: Javaslat a BFVT Kft. 2015. évi éves közszolgáltatási szerződésének 2. sz. módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1489/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a BFVT Kft. és a Fővárosi Önkormányzat közötti 2015. évi éves közszolgáltatási szerződés 2. sz. módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1490/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. november 6-án tartandó rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát.

1. napirendi pont:

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. évi beruházási tervének I. féléves teljesítéséről és a 150 M Ft-ot meghaladó egyedi értékű beruházások helyzetéről szóló jelentés elfogadását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

2. napirendi pont:

A vízmérők 2015. évi felújítása, elhasználódott, selejtezésre kerülő vízmérők pótlására vonatkozó beruházási alapokmány 1. sz. módosításának legfeljebb 425 M Ft + áfa értékben történő elfogadását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja, 2015. november 6. (megismétlés esetén 2015. november 18.)

Felelős: Tarlós István

1491/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel egyeztetve kerüljön felülvizsgálatra és részletes bemutatásra a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, a Fővárosi Vízművek Zrt. vagyonkezelésében lévő víziközművek értékcsökkenési leírásából megvalósuló felújítási, karbantartási tevékenység tervezésére vonatkozó és annak végrehajtását bemutató eljárási rend. Ennek részeként szükség szerint kerüljön sor a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Vízművek Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződés felülvizsgálatára és annak indokolt módosítására vonatkozó javaslat benyújtására.

Határidő: 2016. április 30.

Felelős: Tarlós István

1492/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. november 6-án tartandó rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt azzal, hogy a Társaság közgyűlésén ismertesse az 1491/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. határozatban foglaltakat. Felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja, 2015. november 6., (megismétlés esetén 2015. november 18.)

Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: Javaslat a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzattal történő, közútkezelési feladatok átadására-átvételére vonatkozó megállapodás megkötésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1493/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező kezelési és üzemeltetési feladat átvállalásáról szóló megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1494/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a 2016. évi közútkezelési és üzemeltetési feladat ellátására vonatkozó éves szerződés létesítményjegyzéke a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzattal kötött kezelési és üzemeltetési feladat átvállalásáról szóló megállapodásban szereplő megváltozott utcajegyzék szerint készüljön el és kerüljön a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: Tarlós István

1495/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság között 2016. évre vonatkozó éves szerződés a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzattal kötött kezelési és üzemeltetési feladat átvállalásáról szóló megállapodásban szereplő megváltozott utcajegyzék szerint készüljön el és kerüljön a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című projekt támogatási szerződésének 7. számú módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1496/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című projekt támogatási szerződésének 7. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: Javaslat együttműködési keretmegállapodás megkötésére a Magyar Diáksport Szövetséggel és a Budapesti Diáksport Szövetséggel

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1497/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az együttműködési keretmegállapodást a Magyar Diáksport Szövetséggel és a Budapesti Diáksport Szövetséggel az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 munkanap

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: Javaslat mellszobor elhelyezésének jóváhagyására Kornelije Stanković tiszteletére a Tabánban

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1498/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése értelmében jóváhagyja, hogy a Szerb Intézet - a felállítási és a mindenkori karbantartási költségek vállalása mellett - elhelyezze a Dragana Ilić szobrászművész által Kornelije Stanković tiszteletére készített mellszobrot az I. kerületben az Attila út és a Krisztina körút által határolt zöldterület (hrsz. 6318) déli oldalán, a mű talapzatán a következő felirattal: Kornelije Stanković / 1831-1865 / zeneszerző, a Tabán szülötte, / a szerb zeneirodalom megalapítója.

Határidő: a határozat megküldésére a döntést követő 25 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: Javaslat a BVA Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági ügyrendjének jóváhagyására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1499/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági ügyrendjét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1500/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1501/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel az 1502-1503/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra - elfogadja.

1502/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Az 514/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 642/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

1503/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

A 2246/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja;

- a 2504/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja;

- a 2585/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. január 31-re módosítja;

- a 2813/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2017. március 31-re módosítja;

- a 2816-2817/2011. (IX. 28.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2017. március 31-re módosítja;

- a 3099/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. március 31-re módosítja;

- a 168/2012. (I. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét „folyamatos” határidőre módosítja;

- az 1189/2012. (VI. 20.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja;

- a 2699/2012. (XII. 12.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. november 30-ra módosítja;

- a 47/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. január 31-re módosítja;

- a 354/2013. (III. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja;

- az 1588/2013. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. február 29-re módosítja;

- a 2245/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja;

- a 440/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. április 30-ra módosítja;

- az 1163/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja;

- az 1537/2014. (XII. 3.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. március 31-re módosítja;

- a 393/2015. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. január 31-re módosítja;

- a 851/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. november 30-ra módosítja.

A napirend 48. pontja: Javaslat „Göncz Árpád tér” elnevezésére

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1504/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni Tarlós István módosító javaslatáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1505/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Göncz Árpád köztársasági elnökről közterületet kíván elnevezni. Felkéri a főpolgármestert, hogy az előzetes és szükséges egyeztetések lefolytatása után a javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

A napirend 49. pontja: Javaslat intézményvezetők személyi kérdéseivel kapcsolatos döntésekre

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1506/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva megbízza Skultéti Józsefet a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Budapest, Pesti út. 117.) intézményvezetői feladatainak ellátásával öt évre terjedő határozott időtartamra, 2016. január 1-jétől 2020. december 31. napjáig bruttó 900 000 forintos havi illetmény megállapításával, valamint ezzel egyidejűleg kinevezi határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba, minőségbiztosítási koordinátor munkakörbe. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a kinevezéshez és vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről és kiadmányozásáról.

Határidő: 2016. január 1.

Felelős: Tarlós István

1507/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Munkáltatói jogkörében eljárva megbízza - határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyának változatlan fenntartása mellett - Dikter Tibornét a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1182 Budapest, Alacskai út 22.) intézményvezetői feladatainak ellátásával öt évre terjedő határozott időtartamra, 2016. január 1-jétől 2020. december 31. napjáig bruttó 750 000 forintos havi illetmény megállapításával. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről és kiadmányozásáról.

Határidő: 2016. január 1.

Felelős: Tarlós István

1508/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Munkáltatói jogkörében eljárva megbízza - határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyának változatlan fenntartása mellett - Kissné Márté Zsuzsannát a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1125 Budapest, Kútvölgyi út 20-22.) intézményvezetői feladatainak ellátásával öt évre terjedő határozott időtartamra, 2016. január 1-jétől 2020. december 31. napjáig bruttó 750 000 forintos havi illetmény megállapításával. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről és kiadmányozásáról.

Határidő: 2016. január 1.

Felelős: Tarlós István

1509/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Munkáltatói jogkörében eljárva megbízza - határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyának változatlan fenntartása mellett - dr. Dénes Ákost a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (1117 Budapest, Kőrösy József u. 7-9.) intézményvezetői feladatainak ellátásával öt évre terjedő határozott időtartamra, 2016. január 1-jétől 2020. december 31. napjáig bruttó 1 100 000 forintos havi illetmény megállapításával. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről és kiadmányozásáról.

Határidő: 2016. január 1.

Felelős: Tarlós István

1510/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Munkáltatói jogkörében eljárva a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ magasabb vezetői (igazgató) beosztás ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést a pályázati felhívás közzététele érdekében.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1511/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése, valamint a Vhr. 7. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ magasabb vezetői álláshelyére beérkezett pályázatok véleményezésére a következő szakértőket kéri fel:

- Beke Márton főosztályvezető, Emberi Erőforrások Minisztériuma Közművelődési Főosztály;

- Pordány Sarolta igazgató, Budapesti Művelődési Központ;

- Gábor Ilona elnök, Budapesti Népművelők Egyesülete (mint országos hatáskörű szakmai szervezet képviselője);

- Virág Bertalan ügyvezető igazgató, Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.;

- Kapdebo Ágnes önkormányzati tanácsadó, Humán Főpolgármester-helyettesi Iroda;

- Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ közalkalmazotti tanács delegáltja.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek további munkavégzésre irányuló jogviszonyaival kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1512/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Vígszínház Nonprofit Kft. és az AHA Művészeti Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-018423) közötti megbízási szerződés megkötését, Eszenyi Enikő ügyvezető „Fiatalok a Vígben” és „Presser dalok” c. műsorok megrendezésével kapcsolatban az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1513/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Katona József Színház Nonprofit Kft. és a MŰTOL-L Művészeti és Oktató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-514930) közötti megbízási szerződés megkötését, Máté Gábor ügyvezető „Ménes Attila: Bihari” c. mű megrendezésével kapcsolatban az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1514/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Katona József Színház Nonprofit Kft. és a MŰTOL-L Művészeti és Oktató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-514930) közötti megbízási szerződés megkötését, Máté Gábor ügyvezető „Csehov: Sirály” című előadásban végzett színészi tevékenységével kapcsolatban az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1515/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kolibri Színház Nonprofit Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-113332) közötti megbízással vegyes felhasználási szerződés megkötését, Novák János ügyvezető igazgató „Kolozsi Angéla: Emília és az angyal, akit Körmöczi Györgynek hívnak” című mű megrendezésével kapcsolatban az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1516/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kolibri Színház Nonprofit Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-113332) közötti megbízással vegyes felhasználási szerződés megkötését, Novák János ügyvezető igazgató „Kolozsi Angéla: Emília és az angyal, akit Körmöczi Györgynek hívnak” című mű zenéjének komponálásával kapcsolatban az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1517/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kolibri Színház Nonprofit Kft. és a Mandala Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-113332) közötti felhasználási szerződés megkötését, Novák János ügyvezető igazgató „Kolozsi Angéla: Emília és az angyal, akit Körmöczi Györgynek hívnak” című mű zenéjének felhasználása után fizetendő jogdíjával kapcsolatban az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 51. pontja: Sz. G. fellebbezése Budapest Főváros Főjegyzője FPH079/1505-4/2015. számú I. fokú határozata ellen

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1518/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 107. § (1) bekezdése alapján, mint másodfokú szerv helybenhagyja a főjegyző FPH079/1505-4/2015. számú határozatát, és meghozza a II. fokú határozatot az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1519/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 107. § (1) bekezdése alapján, mint másodfokú szerv felhatalmazza a főpolgármestert a II. fokú határozatnak az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: K. L. Z. fellebbezése Budapest Főváros Főjegyzője FPH079/1511-4/2015. számú I. fokú határozata ellen

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1520/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 107. § (1) bekezdése alapján, mint másodfokú szerv helybenhagyja a főjegyző FPH079/1511-4/2015. számú határozatát, és meghozza a II. fokú határozatot az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1521/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 107. § (1) bekezdése alapján, mint másodfokú szerv felhatalmazza a főpolgármestert a II. fokú határozatnak az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 53. pontja: Sz. T. L. fellebbezése Budapest Főváros Főjegyzője FPH079/1512-4/2015. számú I. fokú határozata ellen

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1522/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 107. § (1) bekezdése alapján, mint másodfokú szerv helybenhagyja a főjegyző FPH079/1512-4/2015. számú határozatát, és meghozza a II. fokú határozatot az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1523/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 107. § (1) bekezdése alapján, mint másodfokú szerv felhatalmazza a főpolgármestert a II. fokú határozatnak az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 54. pontja: P. K. fellebbezése Budapest Főváros Főjegyzője FPH079/1065-7/2015. számú I. fokú határozata ellen

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1524/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 107. § (1) bekezdése alapján, mint másodfokú szerv helybenhagyja a főjegyző FPH079/1065-7/2015. számú határozatát, és meghozza a II. fokú határozatot az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1525/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. h.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 107. § (1) bekezdése alapján, mint másodfokú szerv felhatalmazza a főpolgármestert a II. fokú határozatnak az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2015. október 28-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére