A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Támasz Alapítvány

2013. évi egyszerűsített éves beszámolója * 

1 8 0 0 2 6 8 1 1 4 1
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
egyszerűsített éves beszámolója
2 0 1 3
Támasz Alapítvány
egyéb szervezet megnevezése
1052 Budapest, Városház u. 9-11.
címe
„A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte!”
Keltezés: Budapest, 2014. május 7. dr. Schiffer János s. k.
az egyéb szervezet vezetője,
képviselője
P. H.
1 8 0 0 2 6 8 1 1 4 1
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése: Támasz Alapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2013. ÉV

adatok E Ft-ban
sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítése
Tárgyév
a b c d e
1 A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) 0 0
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5 B. Forgóeszközök (7-10. sorok) 32 045 29 500
6 I. KÉSZLETEK
7 II. KÖVETELÉSEK 101 311
8 III. ÉRTÉKPAPÍROK 25 504 23 838
9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 6 440 5 351
10 C. Aktív időbeli elhatárolások 247 2 172
11 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor) 32 292 31 672
12 D. Saját tőke (14-19. sorok) 31 605 31 052
13 I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 500 500
14 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 35 651 31 105
15 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
16 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
17 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL -4 546 -553
18 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
19 E. Céltartalékok 0 0
20 F. Kötelezettségek (21-23. sorok) 0 0
21 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
22 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
23 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
24 G. Passzív időbeli elhatárolások 687 620
25 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(13.+20.+21.+24. sor)
32 292 31 672
Keltezés: Budapest, 2014. május 7. dr. Schiffer János s. k.
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
1 8 0 0 2 6 8 1 1 4 1
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése: Támasz Alapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2013. ÉV

„A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte!”
adatok E Ft-ban
Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév
szám Alaptev. Váll. tev. Összes Alaptev. Váll. tev. Összes Alaptev. Váll. tev. Összes
1 1. Értékesítés nettó árbevétele 239 239 0 0
2 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0
3 3. Egyéb bevételek 137 137 0 33 33
4 Ebből: - támogatások 0 0 0
5 - tagdíj 0 0 0
6 - alapítótól kapott befizetés 0 0 0
7 - elkülönített pénzügyi alap 0 0 0
8 - egyéb 137 137 0 33 33
9 4. Pénzügyi műveletek bevételei 779 779 0 2 526 2 526
10 5. Rendkívüli bevételek 0 0 0
11 Ebből: - alapítótól kapott befizetés 0 0 0
12 - támogatások 0 0 0
11 A. Összes bevétel (1.+-2.+3.+4.+5.) 1 155 0 1 155 0 0 0 2 559 0 2 559
12 Ebből: közhasznú tevékenység bevételei 376 376 0 33 33
13 6. Anyagjellegű ráfordítások 2 838 2 838 0 625 625
14 7. Személyi jellegű ráfordítások 542 542 0 844 844
15 Ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 0 0 0
16 8. Értékcsökkenési leírás 0 0 7 7
17 9. Egyéb ráfordítások 2 321 2 321 0 1 636 1 636
18 10. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0
19 11. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0
20 B. Összes ráfordítás (6.+7.+8.+9.+10.+11.) 5 701 0 5 701 0 0 0 3112 0 3112
21 Ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai 2 315 2 315 0 1 892 1 892
22 C. Adózás előtti eredmény (A-B) -4 546 0 -4 546 0 0 0 -553 0 -553
23 12. Adófizetési kötelezettség 0 0 0
24 D. Adózott eredmény (C-12.) -4 546 0 -4 546 0 0 0 -553 0 -553
25 13. Jóváhagyott osztalék 0 0 0
26 E. Tárgyévi eredmény (D-13.) -4 546 0 -4 546 0 0 0 -553 0 -553
Keltezés: Budapest, 2014. május 7. dr. Schiffer János s. k.
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
1 8 0 0 2 6 8 1 1 4 1
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése: Támasz Alapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2013. ÉV
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
ezer Ft
Előző év Tárgyév Helyesbítés
A. Központi költségvetési támogatás
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg
99

33
F. Közszolgáltatási bevétel
Keltezés: Budapest, 2014. május 7. dr. Schiffer János s. k.
Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142
2013
1. Szervezet azonosító adatai
Támasz Alapítvány
1.2. Székhely 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
1.3. Bejegyző határozat száma: 1 2 . P K 6 4 6 7 7 / 2 0 0 0 /
1.4. Nyilvántartási szám: 1 2 / P K / 6 4 6 7 7
1.5. Szervezet adószáma: 1 8 0 0 2 6 8 1 - 1 - 4 1
1.6. Képviselő neve: Karikás György, Buda Éva
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Az alapítvány 2013-ban 49 fiatal felnőtt támogatásában vett részt.
4 fő felsőfokú tanulmányait támogatta ösztöndíj formájában. 3 fő egyszeri támogatást kapott (nyelvvizsga megszerzéséhez,
lakhatási támogatás, illetve főiskolai tanulmányok folytatása)
42 esetben vette fel a kapcsolatot olyan fiatal felnőttekkel, akik vagy már részesültek támogatásban, vagy hallottak
tevékenységéről. A személyes kapcsolattartás során is fény derült arra, hogy a fiatalok gondjai többségében pénzügyi
természetűek. A különösen nagy anyagi problémával küzdő, méltányolható helyzetben lévők nehézségeit egyszeri
támogatás biztosításával, életvezetési tanácsokkal próbáljuk orvosolni.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése: Gyermek és ifjúságvédelmi közfeladat ellátása
3.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997. évi XXXI. tv. 17. §
3.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja: gyermekvédelmi szakellátásból kikerült utógondozottak
3.4. Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 49 fő
3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Keltezés: Budapest, 2014. május 7. dr. Schiffer János s. k.
Az egyéb szervezet vezetője,
képviselője
P. H.
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142
2013
Szervezet neve:
Támasz Alapítvány
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban.)
4.1. Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja
pénzeszközök, értékpapír 1 892 támogatások, ellátás
4.2. Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja
4.3. Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja
Közhasznú tevékenysége érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen)
1 892
5. Cél szerinti juttatások kimutatása
5.1. Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév
5.2. Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév
5.3. Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév
Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) 0 0
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1. Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)
0 0
6.1. Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 0 0
Keltezés: Budapest, 2014. május 7. dr. Schiffer János s. k.
Az egyéb szervezet vezetője,
képviselője
P. H.
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)
Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel 1 155 2 559
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg


9933
D. Közszolgáltatási bevétel 0 0
E. Normatív támogatás 0 0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 1 056 2 526
H. Összes ráfordítás 5 701 3 112
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás 542 844
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 2 315 1 892
K. Adózott eredmény -4 546 -553
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)1
1
Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése
Igen Nem
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft] X
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] X
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] X
Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>=0,02] X
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] X
Ectv. 32. § (5) b) [(L1+L2)/2>=10 fő] X
Keltezés: Budapest, 2014. május 7. dr. Schiffer János s. k.
Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)
P. H.
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142
2013
Kiegészítő melléklet
Szervezet neve:
Támasz Alapítvány
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése: NAV SZJA 1%
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
Támogatás forrása: más gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2013 év
Támogatási összeg: 32 954
- ebből a tárgyévre jutó összeg: 32 954
- tárgyévben felhasznált összeg: 32 954
- tárgyévben folyósított összeg: 32 954
Támogatás típusa: visszatérítendő □ vissza nem térítendő □
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi 32 954
Felhalmozási
Összesen: 32 954
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az Alapítvány a kapott 1% összegét cél szerinti tevékenysége szerinti ösztöndíjfizetésre használta fel.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Keltezés: Budapest, 2014. május 7. dr. Schiffer János s. k.
Az egyéb szervezet vezetője
P. H. képviselője

  Vissza az oldal tetejére