A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési közalapítvány

2013. évi közhasznúsági beszámolója * 

I. Bevezetés

A HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány 2013. évben is a Xantus János Gyakorló Középiskola fenntartói irányításával, működtetésével összefüggő feladatok maradéktalan ellátását, az iskola működési feltételeinek biztosítását tekintette legfontosabb feladatának.

A 2013. év jelentős, hatásában negatív változásokat hozott a Közalapítvány gazdálkodásában, pénzügyi helyzetében.

A Magyar Államkincstártól 2013. december 4-én kapott határozat szerint, 2013. október l-jére visszamenőleg bevezetésre került az alapítványi oktatási intézmények új költségvetési támogatási rendszere. Az alapítványi oktatási intézmények költségvetési támogatása a létszámarányos, átlagbér alapú bérköltség és közterhei finanszírozására korlátozódik.

A középiskola működési költségeinek fedezetére kizárólag az alapítványi hozzájárulás áll rendelkezésre, mely korábban kizárólag az alapfeladatot meghaladó szolgáltatások finanszírozását szolgálta.

A Közalapítvány 2013. első kilenc hónapjában még átlagban havi 38,4 millió Ft állami támogatást kapott. A magán- és az alapítványi oktatási intézmények új költségvetési támogatási rendszerének bevezetésével a Közalapítvány költségvetési támogatása 2013. október 1-jétől havi 25,4 millió Ft-ra csökkent (2013. októberi létszámmal számolva).

A Közalapítvány alapító tulajdonosa, Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évben pénzügyi támogatást nem nyújtott.

A megállapított új havi költségvetési támogatás viszont a fenntartott Xantus János Gyakorló Középiskola tényleges bérköltségeit és annak közterheit sem fedezi!

A Közalapítvány ingatlantulajdona, a Hotel Római tanszálloda jelenlegi műszaki állapota a gazdaságos üzemeltetés feltételeinek nem felel meg. Az ingatlan egésze jelentős felújításra, korszerűsítésre szorulna. Az ehhez szükséges források nem állnak a Közalapítvány rendelkezésére. Az éves nyereség a szükséges szinten tartó felújítások töredékére sem nyújt fedezetet.

Az ingatlan az alapfeladat ellátásához szükségtelen, léte nem növeli, hanem csökkenti a Közalapítvány anyagi forrásait.

II. A közalapítvány vagyonának alakulása

A Közalapítvány a tárgyév gazdasági eseményeit a vonatkozó törvényi előírásoknak, valamint a saját belső szabályzatainak megfelelően rögzítette a könyveiben, és azok fordulónapi egyenlegeit mutatja ki az Egyszerűsített Éves Beszámolójának Mérlegében.

A számviteli eljárási rendnek megfelelően az elszámolási kötelezettséggel, továbbadási célra kapott támogatásokat, melyeket a tárgyévben kifizetett, a bevételei és a ráfordításai között is kimutatja a Közalapítvány.

A Közalapítvány eszközeinek és forrásainak összege 1049 ezer Ft-tal (0,6%) csökkent.

A befektetett eszközök állománya 3,09%-kal, 4883 ezer Ft-tal csökkent.

- A tárgyi eszközök értéke 4883 ezer Ft-tal csökkent, amely a tárgyévi amortizációból adódik,

- A befektetett pénzügyi eszközök között az 1000 ezer Ft tulajdonosi részesedés (TISZK).

Forgóeszközök esetében 1246 ezer Ft növekedés keletkezett.

- A követelések összege 11 710 ezer Ft-tal nőtt,

- A pénzeszközök összege, a bank- és pénztárszámla december 31-ei egyenlege szerint, 325 ezer Ft, közel 97%-kal kevesebb az elmúlt évinél.

Aktív időbeli elhatárolás összege 2657 ezer Ft, amely az épületbiztosítást, valamint a 2014-ben kiszámlázott, 2013. évre vonatkozó bevételeket foglalja magába.

A források összetétele az alábbiak szerint alakult:

- Az alaptevékenység tárgyévi eredménye: -13 918 ezer Ft.

- A vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye: 16 100 ezer Ft.

- A két tevékenység összesített eredménye: 2182 ezer Ft.

- A rövid lejáratú kötelezettségek összege 2425 ezer Ft, amely szállítói kötelezettség, valamint az ügyvezetői megbízási díj és közterheinek összege.

- A passzív időbeli elhatárolás soron a 2013. évre vonatkozó 3102 ezer Ft szolgáltatási díjak összege, valamint a következő évek előre kiszámlázott bevételei jelennek meg.

A Közalapítvány saját tőkéje összességében 2182 ezer Ft növekedést mutat (1,3%) az összes eszköz minimális csökkenése és a kötelezettségek, passzív időbeli elhatárolás nagymértékű növekedése mellett.

adatok ezer Ft-ban
Megnevezés 2012. év 2013. év Eltérés értékben Eltérés %-ban
Összes eszköz 171 218 170 169 -1 049 -0,6
le: kötelezettség, passzív id. elh. 1 156 3 102 1 946 168,33
Saját vagyon 170 062 167 067 -2 995 -1,76

III. A közalapítvány bevételei, ráfordításai és a gazdálkodás eredménye

Bevételek

A Közalapítvány összes bevétele 2013. évben 546 646 ezer Ft volt, mely 13%-kal, 81 462 ezer Ft-tal kevesebb a 2012. évinél.

Bevételeiből, a közoktatási, iskolafenntartói feladatainak ellátásához, a közoktatási intézmény működtetéséhez az állami költségvetési támogatás összesen 428 360 ezer Ft volt.

2013. évben, az előző évhez képest, a központi költségvetés normatív támogatása 51 921 ezer Ft-tal (10,8%) csökkent. A Közalapítvány alapító tulajdonosa, Budapest Főváros Önkormányzata 2013. évben pénzügyi támogatása az előző évi 43 272 ezer Ft-ról nullára csökkent.

A Közalapítvány 2013. évi, alaptevékenységből és vállalkozási tevékenységből származó saját bevétele 118 286 ezer Ft. Ebből a Hotel Római tanszálloda bérleti díjából származó tárgyévi bevétele 19 060 ezer Ft, megjegyezve, hogy a vállalkozási bevételrészből 13 343 ezer Ft nem realizálódott.

A saját bevételből az alapítványi hozzájárulások összege 86 821 ezer Ft, mely összeg gyakorlatilag azonos a 2012. évivel. Az 1%-os adófelajánlások összege 1492 ezer Ft.

Ráfordítások

A Közalapítvány 2013. évi összes ráfordítása 544 464 ezer Ft, 124 392 ezer Ft-tal kevesebb a 2012. évinél. Ebből, a havi részletekben folyósított állami támogatást, 426 360 ezer Ft-ot - jogszabályban rögzített határidőn belül - átutaltuk az oktatási intézménynek.

A Közalapítvány 2013. évi saját bevételéből összesen 82 232 ezer Ft támogatást nyújtott az iskolának az oktatás színvonalát, eredményességét növelő, kötelezettségeket meghaladó szolgáltatások fedezetére (pl. kötelező óraszámon felüli - kiemelten idegen nyelv - oktatás, tanulmányi kirándulások, kulturális és sporttevékenység, ösztöndíj stb.).

Összességében 2013. évben - valamennyi támogatást figyelembe véve - az oktatási intézménynek átutalt támogatás 510 592 ezer Ft volt.

A Közalapítvány 2011. június 22-vel a Hotel Római tanszállodát bérbe adta a Duna-parti Rendezvényközpont Kft.-nek. A bérleti jogviszonyt 2013. december 18-án rendkívüli felmondással felmondtuk, miután a bérlő bérleti díjfizetési kötelezettségének nem tett eleget. A bérlő a bérlemény átadását megtagadta és jogalap nélkül használja.

Az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Adó Ügyosztály 2012-2013. évekre 15 398 328 Ft építményadót állapított meg a Közalapítványnak. A megállapított építményadó mellett telekadó-fizetési kötelezettséget is előírt az Önkormányzat, melynek összege 956 500 Ft. A helyi adófizetési kötelezettségre céltartalék felhasználása vált szükségessé 7 602 180 Ft összegben. Az építményadó kivetésével kapcsolatos per ugyan még nem zárult le, de az adókat befizettük, mert a III. kerületi önkormányzat enélkül nem adott nullás adóigazolást. Ennek hiányában a MÁK az állami költségvetési támogatást beszüntette volna.

A közalapítvány összes saját költsége (alap+vállalkozási tevékenység) 17 206 ezer Ft, melyből 4884 ezer Ft értékcsökkenési leírás.

Az anyagjellegű ráfordítások összege 7333 ezer Ft, 16%-kal magasabb a 2012. évi kiadásoknál. Ebből karbantartási költségek, telefon-, posta-, szakértői és ügyvédi költségek összege 3040 ezer Ft,

A bankköltség, biztosítási díjak és a könyvvizsgálat költsége 4236 ezer Ft.

A személyi jellegű ráfordítások összege 3814 ezer Ft, amely a választott tisztségviselők díjazásából (1780 ezer Ft), és a bérjárulékból, valamint az ügyvezetői díjból és járulékaiból tevődik ki, melyből az ügyvezetői díj nem került kifizetésre.

Az egyéb ráfordítások összege 526 413 ezer Ft, amely az oktatási intézménynek átutalt összes támogatást tartalmazza.

A gazdálkodás eredménye

A Közalapítvány adózás előtti eredménye (egyben adózott eredménye) 2182 ezer Ft.

A közhasznú alaptevékenységből származó 2013. évi eredmény -12 918 ezer Ft (veszteség), melynek alapvető oka az állami támogatás jelentős csökkenése és az alapítói támogatás teljes hiánya.

A vállalkozási tevékenység eredménye 16 100 ezer Ft (nyereség), melynek döntő része nem realizálódott.

Összefoglalás

A Közalapítvány 2013. évi gazdálkodását alapvetően befolyásolta a tulajdonosi kiegészítő normatív támogatás megszűnése, valamint az állami támogatás 2013. október 1-jével történt nagymértékű csökkenése. Az oktatási intézmény fenntartásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettségek a Közalapítvány pénzügyi tartalékait felemésztették.

A jelenlegi állami finanszírozási, támogatási rendben nincs fedezete az oktatási intézmény működési költségeinek.

A Közalapítvány az oktatási intézmény további fenntartásáról csak abban az esetben tud gondoskodni, ha az EMMI minisztere köznevelési szerződést köt a Közalapítvánnyal. Ennek hiányában jelentős mértékű tandíj- és/vagy alapítványi hozzájárulási kötelezettség bevezetése szükséges. Várható következmény a nagymértékű létszámcsökkenés, mivel a tanulók nem tandíjköteles oktatási intézménybe iratkoztak be az elmúlt évek során.

Budapest, 2014. május 12.

Melléklet: PK-142 nyomtatvány

Murányi István s. k.
a Kuratórium elnöke

Melléklet

Általános kiegészítés

A HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Alapítvány 1990. november 12-én jött létre, 1997. március 25-én az alapítvány neve megváltozott:

HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány

A Fővárosi Bíróság az 1997. évi CLVI. törvény 22. § (3) bekezdése alapján 1998. január 1-jétől kiemelkedően közhasznú szervezetté minősítette.

A Közalapítvány jegyzett tőkéje: 133 828 034 Ft, azaz Egyszázharmincegymillió-kettőszázhatvannyolcezer-ötszáztizenöt forint.

Tevékenységi köre: Középiskolai oktatás.

Tanszálloda működtetése.

Nyilvántartásba vételi végzés száma, hatálya: 8. PK. 64135/2 1990. november 12.

Közhasznú végzés száma, hatálya: 12.PK.64/135/14 1998. szeptember 11.

Adószám: 19662666-2-41

A közalapítvány képviseletére jogosult: Murányi István

A 2011. évi CLXXV. törvény, mely részletesen szabályozza a közhasznú jogállás megszerzésének és megtartásának feltételeit, megszüntette a kiemelkedően közhasznú minősítést. Ennek megfelelően a 715. törvényszéki nyilvántartási szám alatt bejegyzett HOSTIS Közalapítvány közhasznú jogállása 2012. január 1-jével módosult: Közhasznúsági fokozat: közhasznú

Gazdálkodó tevékenység - gazdasági-vállalkozási tevékenység

Amennyiben a gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevétel meghaladja az éves összes bevétel 60%-át, úgy a civil szervezet elsődlegesen gazdasági-vállalkozási szervezetnek minősül.

Számviteli politika

Célja, hogy a számviteli törvény szerinti éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságait figyelembe véve a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről adott információkkal tájékoztassa és segítse a közalapítvány vezetését a döntések meghozatalában.

A beszámolót Bányai Péterné könyvelése alapján összeállította: Kübler Jánosné.

A Pénzügyminisztérium a 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján könyvviteli szolgáltatás engedélyezése céljából 181 575 számon nyilvántartásba vette.

Független könyvvizsgálói jelentés
A HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi, Gazdasági Szakképzési Közalapítvány Kuratóriumának

Elvégeztük a HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi, Gazdasági Szakképzési Közalapítvány mellékelt 2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 170 169 E Ft, a alaptevékenység eredménye -13 918 E Ft veszteség, vállalkozási tevékenység eredménye 16 100 E Ft nyereség-, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyitékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Közalapítvány 2013. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

A Közalapítvány által készített Közhasznúsági Melléklet adatai és hivatkozásai egyeznek az egyszerűsített éves beszámolóban foglaltakkal.

Figyelemfelhívás

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Közalapítvány alapfeladataként fenntartója a Xantus János Gyakorló Középiskolának. Működtetéshez a Fővárosi Önkormányzat kiegészítő támogatást nem nyújtott, és az állami normatív támogatás is csökkent. A kiegészítő támogatás hiányában veszélybe kerül a Középiskola további működtetése és így a Közalapítvány alapfeladata. A kialakult helyzetet a kiegészítő melléklet részletesen tartalmazza.

Budapest, 2014. május 12.

Gulyás Csaba Gulyás Csaba
GMB Holding Kft. kamarai tag könyvvizsgáló
1097 Budapest, Vaskapu u. 1/A Kamarai tagsági szám: 007120
Nyilvántartásba-vételi szám: 001919
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3
Beküldő adatai
Előtag Családi név Első utónév További utónevek
Viselt név: Murányi István András
Születési név: Murányi István András
Anyja neve: Vida Lilla
Születési ország neve: Magyarország
Születési település neve: Diósgyőr
Születési ideje: 1 9 4 4 - 0 1 - 1 9
Szervezet neve:
HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány
Szervezet székhelye:
Irányítószám: 1 0 3 9 Település: Budapest
Közterület neve: Szent János Közterület jellege: utca
Házszám: 16. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:
Bejegyző határozat száma: 1 6 . P K . 6 4 1 3 5 / 1 9 9 0 / 1 9
Nyilvántartási szám: 0 1 / / 7 1 5
Szervezet adószáma: 1 9 6 6 2 6 6 6 - 2 - 4 1
Képviselő neve: Murányi lstván András
Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest 2 0 1 4 - 0 5 - 1 2
Kitöltő verzió: 2.57.0 Nyomtatvány verzió: 1.6 Nyomtatva: 2014.05.26. 18.01.16
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve:
HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
(Adatok ezer forintban.)
Előző év Előző év helyesbítése Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A. Befektetett eszközök 158 727 153 844
I. Immateriális javak 0 0
II. Tárgyi eszközök 157 727 152 844
III. Befektetett pénzügyi eszközök 1 000 1 000
B. Forgóeszközök 12 422 13 668
I. Készletek 0 0
II. Követelések 1 633 13 343
III. Értékpapírok 0 0
IV. Pénzeszközök 10 789 325
C. Aktív időbeli elhatárolások 69 2 657
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 171 218 170 169
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D. Saját tőke 162 460 164 642
I. Induló tőke/jegyzett tőke 133 828 133 828
II. Tőkeváltozás/eredmény 69 380 28 632
III. Lekötött tartalék 0 0
IV. Értékelési tartalék 0 0
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -43 801 -13 918
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből 3 053 16 100
E. Céltartalékok 7 602 0
F. Kötelezettségek 1 061 2 425
I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 061 2 425
G. Passzív időbeli elhatárolások 95 3 102
FORRÁSOK ÖSSZESEN 171 218 170 169
Kitöltő verzió: 2.57.0 Nyomtatvány verzió: 1.6 Nyomtatva: 2014.05.26. 18.01.16
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve:
HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
(Adatok ezer forintban.)
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen
előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele 1 016 1 000 14 096 19 060 15 112 20 060
2. Aktivált saját teljesítrnények értéke 0 0 0 0 0 0
3. Egyéb bevételek 609 747 522 783 0 0 609 747 522 783
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés 43 272 0 0 0 43 272 0
- támogatások 480 281 428 360 0 0 480 281 428 360
- adományok 86 194 86 821 0 0 86 194 86 821
4. Pénzügyi műveletek bevételei 333 34 0 19 333 53
5. Rendkívüli bevételek 2 916 3 750 0 0 2 916 3 750
ebből:
- alapítótól kapott befizetés 0 0 0 0 0 0
- támogatások 1 382 1 492 0 0 1 382 1 492
A. Összes bevétel
(1+2+3+4+5)
614 012 527 567 14 096 19 079 628 108 546 646
ebből: közhasznú tevékenység bevételei 614 012 527 567 14 096 0 628 108 527 567
6. Anyagjellegű ráfordítások 6 302 7 333 1 836 1 175 8 138 8 508
7. Személyi jellegű ráfordítások 4 688 3 814 0 0 4 688 3 814
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 1 880 1 780 0 0 1 880 1 780
8. Értékcsökkenési leírás 4 821 4 720 113 164 4 934 4 884
9. Egyéb ráfordítások 642 002 525 618 9 094 1 640 651 096 527 258
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0 0 0 0
11. Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 0 0 0
B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)
657 813 541 485 11 043 2 979 668 856 544 464
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai 657 813 541 485 11 043 0 668 856 541 485
C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
-43 801 -13 918 3 053 16 100 -40 748 2 182
12. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0 0 0
D. Adózott eredmény
(C-12)
-43 801 -13 918 3 053 16 100 -40 748 2 182
13. Jóváhagyott osztalék 0 0 0 0 0 0
E. Tárgyévi eredmény
(D-13)
-43 801 -13 918 3 053 16 100 -40 748 2 182
Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési támogatás 0 0 0 0 0
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás 43 272 0 0 43 272 0
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 0 0 0 0
D. Normatív támogatás 480 281 426 869 0 0 480 281 426 869
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1995. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg 1 382 1 492 0 0 1 382 1 492
F. Közszolgáltatási bevétel 0 0 0 0 0 0
Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. X Igen Nem
Kitöltő verzió: 2.57.0 Nyomtatvány verzió: 1.6 Nyomtatva: 2014.05.26. 18.01.16
A KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET
EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE
PK-142
1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név
HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány
1.2 Székhely
Irányítószám: 1 0 3 9 Település: Budapest
Közterület neve: Szent János Közterület jellege: utca
Házszám: 16. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:
1.3 Bejegyző határozat száma: 1 6 . P K . 6 4 1 3 5 / 1 9 9 0 / 1 9
1.4 Nyilvántartási szám: 0 1 / / 7 1 5
1.4 Szervezet adószáma: 1 9 6 6 2 6 6 6 - 2 - 4 1
1.6 Képviselő neve: Murányi István András
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A HOSTIS Közalapítvány alapvető célja olyan szakemberképzési bázisiskola, tanszálloda és egyéb létesítmények működtetése és fejlesztése, amelyben az idegenforgalommal, vállalkozásokkal és a nemzetközi gazdasággal kapcsolatos szakmákban felsőfokú, középiskolai képzést, át- és továbbképzést folytat. E cél érdekében alapítóként működteti a Xántus János Kéttannyelvű Gyakorló Gimnáziumot, Idegenforgalmi Szakközépiskolát és Szakiskolát, ellátja a fenntartásával, irányításával és működtetésével összefüggő feladatokat. A gyakorlati képzés elősegítése érdekében működteti és fenntartja a Hotel Római tanszállodát. Biztosította - anyagi lehetőségeinek korlátai között - az iskola szakmai, pedagógiai, nevelői munkájának tárgyi és személyi feltételeit, ennek és az iskola szakmai színvonalának köszönhetően az oktatási intézmény változatlan népszerűségnek örvend. Az elmúlt tanévben 813 tanuló folytatta tanulmányait az öt évfolyamos középiskola 26 osztályában.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Nevelés és oktatás, képességfejl. és ismeretterj.
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: A közoktatásról szóló 1997. évi CLVI.
törvény 26. § c 4. és 5. pont
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 14-19 éves korosztály
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 812
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
A 2012/13. tanévben 141 diák érettségizett. Az érettségi átlaga 4,2. Felsőfokú nyelvvizsgát 95 diák tett, 24 diák középfokú, 28 alapfokú nyelvvizsgával zárt. A továbbtanulási szándék preferált intézményei a BCE, BGF, ELTE, BME és a BKF. A jó nyelvi kompetencia révén külföldi egyetemekre és főiskolákra is felvették jelentkező diákjainkat. Folytatódott a Comenius nemzetközi program.
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
4.1 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja
Bankszámlapénz 13 918 oktatás támogatására
4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja
4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja
Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen) 13 918
Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen) 13 918
5. Cél szerinti juttatások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév
Normatív támogatás 480 281 426 869
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év
Kiegészítő támogatás 43 272 0
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év
Cél szerinti juttatások kimutatása [összesen) 523 553 426 869
Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) 523 553 426 869
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)
Kuratóriumi elnök és tagok 1 500 1 500
6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)
Felügyelő Bizottsági elnök és tagok 380 280
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 1 880 1 780
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel 628 108 546 646
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 1 382 1 492
D. Közszolgáltatási bevétel 0 0
E. Normatív támogatás 480 281 426 869
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 146 445 118 285
H. Összes ráfordítás (kiadás) 668 856 544 464
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás 4 688 3 814
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 668 856 541 485
K. Adózott eredmény -40 748 2 182
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése
Igen Nem
Ectv. 32. § (4) a) [(B1-B2)/2 > 1.000.000, - Ft] X
Ectv. 32. § (4) b) [K1-K2>=0] X
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1-H2)>=0,25] X
Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] X
Ectv. 32. § (5) b) [(J1-J2)/(H1-H2)>=0,5] X
Ectv. 32. § (5) c) [(L1-L2)/2>= 10 fő] X
Kitöltő verzió: 2.57.0 Nyomtatvány verzió: 1.6 Nyomtatva: 2014.05.26. 18.01.16
A KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET
EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE
PK-142
Szervezet neve:
HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány
Támogatási program elnevezése: A Közalapítvány pályázati támogatásban nem részesült.
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg: 0
- ebből a tárgyévre jutó összeg: 0
- tárgyévben felhasznált összeg: 0
- tárgyévben folyósított összeg: 0
Támogatás típusa: visszatérítendő □ vissza nem térítendő □
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Kitöltő verzió: 2.57.0 Nyomtatvány verzió: 1.6 Nyomtatva: 2014.05.26. 18.01.16

  Vissza az oldal tetejére