A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Támasz Alapítvány

2014. évi egyszerűsített éves beszámolója * 

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Törvényszék: Tárgyév:
01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4
Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)
Előtag Családi név Első utónév További utónevek
Viselt név: Buda Éva
Születési név: Varga Éva
Anyja neve: Hegedűs Erzsébet
Születési ország neve: Magyarország
Születési település neve: Pásztó
Születési ideje: 1 9 5 9 - 0 7 - 1 5
Szervezet neve:
Támasz Alapítvány
Szervezet székhelye:
Irányítószám: 1 0 5 2 Település: Budapest
Közterület neve: Városház Közterület jellege: utca
Házszám: 9-11. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:
Bejegyző határozat száma: 1 0 . P K . 0 6 4 6 7 7 / 1 9 9 0 /
Nyilvántartási szám: 0 1 - 0 1 - 0 0 0 1 0 3 6
Szervezet adószáma: 1 8 0 0 2 6 8 1 - 1 - 4 1
Képviselő neve: Dr. Schiffer János, Buda Éva
Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest 2 0 1 5 - 0 5 - 2 8
Kitöltő verzió: 2.65.0 Nyomtatvány verzió: 5.2 Nyomtatva: 2015.06.01 10.40.51
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve:
Támasz Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
(Adatok ezer forintban.)
Előző év Előző év helyesbítése Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök 29 500 28 728
I. Készletek
II. Követelések 311 62
III. Értékpapírok 23 838 22 487
IV. Pénzeszközök 5 351 6 179
C. Aktív időbeli elhatárolások 2 172 5 842
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 31 672 34 570
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D. Saját tőke 31 052 34 532
I. Induló tőke/jegyzett tőke 500 500
II. Tőkeváltozás/eredmény 31 105 30 552
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -553 3 480
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek 38
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 38
G. Passzív időbeli elhatárolások 620
FORRÁSOK ÖSSZESEN 31 672 34 570
Kitöltő verzió: 2.65.0 Nyomtatvány verzió: 5.2 Nyomtatva: 2015.06.01 10.40.51
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve:
Támasz Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(Adatok ezer forintban.)
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen
előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények értéke
3. Egyéb bevételek 33 566 33 566
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés
- támogatások 566 566
- adományok
4. Pénzügyi műveletek bevételei 2 526 4 708 2 526 4 708
5. Rendkívüli bevételek
ebből:
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 2 559 5 274 2 559 5 274
ebből: közhasznú tevékenység bevételei 33 566 33 566
6. Anyagjellegű ráfordítások 625 457 625 457
7. Személyi jellegű ráfordítások 844 600 844 600
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai
8. Értékcsökkenési leírás 7 7
9. Egyéb ráfordítások 1 636 737 1 636 737
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai
11. Rendkívüli ráfordítások
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11) 3 112 1 794 3 112 1 794
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai 1 892 1 337 1 892 1 337
C. Adózás előtti eredmény (A-B) -553 3 480 -553 3 480
12. Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény
(C-12)
-553 3 480 -553 3 480
13. Jóváhagyott osztalék
E. Tárgyévi eredmény
(D-13)
-553 3 480 -553 3 480
Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési támogatás
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg 33 66 33 66
F. Közszolgáltatási bevétel
Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen X Nem
Kitöltő verzió: 2.65.0 Nyomtatvány verzió: 5.2 Nyomtatva: 2015.06.01 10.40.51
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név
Támasz Alapítvány
1.2 Székhely
Irányítószám: 1 0 5 2 Település: Budapest
Közterület neve: Városház Közterület jellege: utca
Házszám: 9-11. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:
1.3 Bejegyző határozat száma: 1 0 . P K . 0 6 4 6 7 7 / 1 9 9 0 /
1.4 Nyilvántartási szám: 0 1 - 0 1 - 0 0 0 1 0 3 6
1.4 Szervezet adószáma: 1 8 0 0 2 6 8 1 - 1 - 4 1
1.6 Képviselő neve: Dr. Schiffer János, Buda Éva
2. Tárgyévben végzett alap célszerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Az alapítvány 2014-ben 49 fiatal felnőtt támogatásában vett részt.
4 fö felsőfokú tanulmányait támogatta ösztöndíj formájában, 3 fő egyszeri támogatást kapott (nyelvvizsga megszerzéséhez, lakhatási támogatás, illetve főiskolai tanulmányok folytatása)
42 esetben vette fel a kapcsolatot olyan fiatal felnőttekkel, akik vagy már részesültek támogatásban, vagy hallottak tevékenységéről. A személyes kapcsolattartás során is fény derült arra, hogy a fiatalok gondjai többségében pénzügyi természetűek. A különösen nagy anyagi problémával küzdő, méltányolható helyzetben lévők nehézségeit egyszeri támogatás biztosításával, életvezetési tanácsokkal próbáljuk
orvosolni.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Gyermek és ifjúságvédelmi közfeladat ellátása
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXV. törvény
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: gyermekvédelmi szakellátásból kikerült utógondozottak
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
4.1 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja
pénzeszközök, értékpapír hozama 737 támogatások, ellátás
4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja
4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja
Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen) 737
Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen) 737
5. Cél szerinti juttatások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év
Cél szerinti juttatások kimutatása [összesen)
Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)
6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel 2 559 5 274
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 33 66
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 2 526 5 208
H. Összes ráfordítás (kiadás) 3 112 1 794
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás 844 600
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1 892 1 337
K. Adózott eredmény -553 3 480
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése
Igen Nem
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1 000 000, - Ft] X
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] X
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1-H2)>=0,25] X
Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] X
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] X
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő] X
Kitöltő verzió: 2.65.0 Nyomtatvány verzió: 5.2 Nyomtatva: 2015.06.01 10.40.52
A KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET
EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE
PK-142
Szervezet neve:
Támasz Alapítvány
Támogatási program elnevezése: NAV SZJA 1%
Támogató megnevezése:
Támogatás forrása:
központi költségvetés X
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2014. év
Támogatási összeg: 66 000
- ebből a tárgyévre jutó összeg: 66 000
- tárgyévben felhasznált összeg: 66 000
- tárgyévben folyósított összeg: 66 000
Támogatás típusa: visszatérítendő □ vissza nem térítendő X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi 66 000
Dologi
Felhalmozási
Összesen: 66 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az Alapítvány a kapott 1% összegét cél szerinti tevékenysége szerint ösztöndíjfizetésre használta fel.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Kitöltő verzió: 2.65.0 Nyomtatvány verzió: 5.2 Nyomtatva: 2015.06.01 10.40.52

  Vissza az oldal tetejére