A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési közalapítvány

2014. évi közhasznúsági beszámolója * 

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 4
Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)
Előtag Családi név Első utónév További utónevek
Viselt név: Murányi István András
Születési név: Murányi István András
Anyja neve: Vida Lilla
Születési ország neve: Magyarország
Születési település neve: Diósgyőr
Születési ideje: 1 9 4 4 - 0 1 - 1 9
Szervezet neve:
HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány
Szervezet székhelye:
Irányítószám: 1 0 3 9 Település: Budapest
Közterület neve: Szent János Közterület jellege: utca
Házszám: 16. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:
Bejegyző határozat száma: 1 6 . P K . 6 4 1 3 5 / 1 9 9 0 / 1 9
Nyilvántartási szám: 0 1 - - 7 1 5
Szervezet adószáma: 1 9 6 6 2 6 6 6 - 2 - 4 1
Képviselő neve: Murányi lstván András
Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest 2 0 1 5 - 0 5 - 1 3
Kitöltő verzió: 2.64.0 Nyomtatvány verzió: 5.2 Nyomtatva: 2015.05.04. 12.26.36
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve:
HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
(Adatok ezer forintban.)
Előző év Előző év helyesbítése Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A. Befektetett eszközök 153 844 149 015
I. Immateriális javak 0 0
II. Tárgyi eszközök 152 844 148 015
III. Befektetett pénzügyi eszközök 1 000 1 000
B. Forgóeszközök 13 668 48 940
I. Készletek 0 0
II. Követelések 13 343 28 729
III. Értékpapírok 0 0
IV. Pénzeszközök 325 20 211
C. Aktív időbeli elhatárolások 2 657 21
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 170 169 197 976
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D. Saját tőke 164 642 192 160
I. Induló tőke/jegyzett tőke 133 828 133 828
II. Tőkeváltozás/eredmény 28 632 30 815
III. Lekötött tartalék 0 0
IV. Értékelési tartalék 0 0
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -13 918 14 723
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből 16 100 12 794
E. Céltartalékok 0 0
F. Kötelezettségek 2 425 3 693
I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 2 425 3 693
G. Passzív időbeli elhatárolások 3 102 2 123
FORRÁSOK ÖSSZESEN 170 169 197 976
Kitöltő verzió: 2.64.0 Nyomtatvány verzió: 5.2 Nyomtatva: 2015.05.04. 12.26.37
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve:
HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása
(Adatok ezer forintban.)
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen
előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele 1 000 1 000 19 060 16 774 20 060 17 774
2. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0 0 0 0
3. Egyéb bevételek 522 783 392 180 0 0 522 783 392 180
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés 0 0 0 0 0 0
- támogatások 428 360 303 306 0 0 428 360 303 306
- adományok 86 821 87 460 0 0 86 821 87 460
4. Pénzügyi műveletek bevételei 34 74 19 0 53 74
5. Rendkívüli bevételek 3 750 900 0 0 3 750 900
ebből:
- alapítótól kapott befizetés 0 0 0 0 0 0
- támogatások 1 492 900 0 0 1 492 900
A. Összes bevétel
(1+2+3+4+5)
527 567 394 154 19 079 16 774 546 646 410 928
ebből: közhasznú tevékenység bevételei 527 567 394 154 0 0 527 567 394 154
6. Anyagjellegű ráfordítások 7 333 5 036 1 175 54 8 508 5 090
7. Személyi jellegű ráfordítások 3 814 3 208 0 0 3 814 3 208
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 1 780 1 360 0 0 1 780 1 360
8. Értékcsökkenési leírás 4 720 4 657 164 172 4 884 4 829
9. Egyéb ráfordítások 525 618 365 930 1 640 3 754 527 258 369 684
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0 0 0 0
11. Rendkívüli ráfordítások 0 600 0 0 0 600
B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)
541 485 379 431 2 979 3 980 544 464 383 411
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai 541 485 379 431 0 0 541 485 379 431
C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
-13 918 14 723 16 100 12 794 2 182 27 517
12. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0 0 0
D. Adózott eredmény
(C-12)
-13 918 14 723 16 100 12 794 2 182 27 517
13. Jóváhagyott osztalék 0 0 0 0 0 0
E. Tárgyévi eredmény
(D-13)
-13 918 14 723 16 100 12 794 2 182 27 517
Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 0
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 0
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 0 0 0 0 0
D. Normatív támogatás 426 869 303 306 0 0 426 869 303 306
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg 1 492 1 414 0 0 1 492 1 414
F. Közszolgáltatási bevétel 0 0 0 0 0 0
Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. X Igen Nem
Kitöltő verzió: 2.64.0 Nyomtatvány verzió: 5.2 Nyomtatva: 2015.05.04. 12.26.37
A KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET
EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE
PK-142
1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név
HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány
1.2 Székhely
Irányítószám: 1 0 3 9 Település: Budapest
Közterület neve: Szent János Közterület jellege: utca
Házszám: 16. Lépcsőház: Emelet: Ajtó:
1.3 Bejegyző határozat száma: 1 6 . P K . 6 4 1 3 5 / 1 9 9 0 / 1 9
1.4 Nyilvántartási szám: 0 1 - - 7 1 5
1.4 Szervezet adószáma: 1 9 6 6 2 6 6 6 - 2 - 4 1
1.6 Képviselő neve: Murányi István András
2. Tárgyévben végzett alap célszerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A HOSTIS Közalapítvány alapvető célja olyan szakemberképzési bázisiskola, tanszálloda és egyéb létesítmények működtetése és fejlesztése, amelyben az idegenforgalommal, vállalkozásokkal és a nemzetközi gazdasággal kapcsolatos szakmákban középiskolai képzést folytat.
E cél érdekében alapítóként működteti a Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gyakorló Gimnáziumot és Idegenforgalmi Szakközépiskolát, Szakiskolát és Szakképző Iskolát Ellátja az iskola fenntartásával, irányításával és működtetésével összefüggő feladatokat. A gyakorlati képzés elősegítése érdekében működteti és fenntartja a Hotel Római tanszállodát. Biztosította - anyagi lehetőségeinek korlátai között - az iskola szakmai, pedagógiai, nevelői munkájának tárgyi és személyi feltételeit, ennek és az iskola szakmai színvonalának köszönhetően az oktatási intézmény változatlan népszerűségnek örvend. Az elmúlt tanévben 813 tanuló folytatta tanulmányait az öt évfolyamos középiskola 26 osztályában.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Nevelés és oktatás, képességfejl. és ismeretterj.
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti
köznevelésről 11. §, 12. §.
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 14-19 éves korosztály
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 813
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
A 2013/14. tanévben 126 diák érettségizett. Az érettségi átlaga 4,14. Felsőfokú nyelvvizsgát 89 diák tett, 3 diák középfokú, 28 alapfokú nyelvvizsgával zárt. A továbbtanulási szándék preferált intézményei a BCE, BGF, ELTE és a Pécsi Tudományegyetem. A jó nyelvi kompetencia révén külföldi egyetemekre és főiskolákra is felvették jelentkező diákjainkat. Folytatódott a Comenius nemzetközi program.
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
4.1 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja
Bankszámlapénz 366 528 Középiskolai oktatás támogatása
4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja
4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja
Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (összesen) 366 528
Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (mindösszesen) 366 528
5. Cél szerinti juttatások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév
Normatív támogatás 426 353 303 306
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év
Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) 426 353 303 306
Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) 426 353 303 306
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)
Kuratóriumi elnök és tagok 1 500 1 000
6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)
Felügyelő bizottság és tagok 280 360
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 1 780 1 360
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel 546 646 410 928
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 1 492 1 414
D. Közszolgáltatási bevétel 0 0
E. Normatív támogatás 426 869 303 306
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 118 285 106 208
H. Összes ráfordítás (kiadás) 544 464 383 411
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás 3 814 3 208
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 541 485 379 431
K. Adózott eredmény 2 182 27 517
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése
Igen Nem
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1 000 000, - Ft] X
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 >=0] X
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] X
Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] X
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] X
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X
Kitöltő verzió: 2.64.0 Nyomtatvány verzió: 5.2 Nyomtatva: 2015.05.04. 12.26.36
A KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET
EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE
PK-142
Szervezet neve:
HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány
Támogatási program elnevezése: A Közalapítvány pályázati támogatásban nem részesült.
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa: visszatérítendő □ vissza nem térítendő □
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Kitöltő verzió: 2.64.0 Nyomtatvány verzió: 5.2 Nyomtatva: 2015.05.04. 12.26.37

  Vissza az oldal tetejére