A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

2/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a kapcsolódó egyes fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról

Általános indokolás

A megnövekedett munkaterhek miatti megfelelő munkaszervezés, az ügyfelek számára magas színvonalú közszolgáltatás biztosítása érdekében, valamint egyes döntési hatáskörök pontosítása érdekében az Alaptörvényben biztosított felhatalmazás alapján a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint az ezekkel kapcsolatos egyes fővárosi közgyűlési rendeletek módosítása szükséges.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (3) bekezdése alapján az SZMSZ 54. § (4) bekezdése sorolja fel azokat a Fővárosi Közgyűlés két ülése közti időszakban felmerülő, halaszthatatlan ügyeket, amelyekben a főpolgármester - a Fővárosi Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett - dönthet. Ezek közül a d) pontban szereplő hatáskör pontosítása, kiegészítése szükséges, hogy az a megítélt központi költségvetési támogatások igénybevételére vonatkozó támogatási szerződések megkötésén túl szükség esetén az ilyen támogatások igénybevételére vonatkozó pályázatok, kérelmek benyújtását is magában foglalja.

2. §-hoz

A városüzemeltetési feladatok átszervezésével, a városigazgatónak a Főpolgármesteri Hivatalba integrálásával és a Budapesti Városigazgatóság Zrt. névváltozásával összefüggésben szükséges az SZMSZ vonatkozó részeinek pontosítása.

3. §-hoz

A helyi népszavazás és népi kezdeményezés egyes feltételeiről és eljárási rendjéről szóló 55/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendeletet a Fővárosi Közgyűlés még a régi Ötv. 50. § (2) bekezdése alapján alkotta meg, mely felhatalmazó rendelkezést azonban a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (Népszavazási tv.) 102. § a) pontja hatályon kívül helyezett.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (1) bekezdése szerint a felhatalmazó rendelkezés hatályon kívül helyezése esetén - kivéve, ha egyidejűleg a tárgykör szabályozására azonos tartalommal új felhatalmazó rendelkezést alkottak - a hatályon kívül helyezésről rendelkező jogszabályban intézkedni kell a végrehajtási jogszabály hatályon kívül helyezéséről, vagy a végrehajtási jogszabály azon rendelkezésének hatályon kívül helyezéséről, amely a felhatalmazás végrehajtására irányul.

Jelen esetben az önkormányzatok nem kaptak a tárgykör szabályozására a korábbival azonos tartalmú felhatalmazást. A Népszavazási tv. 92. §-a csak arra ad felhatalmazást, hogy a képviselő-testület rendeletében határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát.

Fentiekre tekintettel - jogtechnikai változtatásként - ezen törvényi felhatalmazással élve az SZMSZ-ben kerül meghatározásra a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok száma.

4. §-hoz

Az utcabútor szerződések rögzítik azt, hogy egy adott évben a telepítendő utcabútorok pontos helyét éves telepítési listákban határozzák meg a felek, mely lista a szerződés mellékletét képezi. Tekintettel arra, hogy ezen szerződések speciális közterülethasználati szerződések, ezért a listák jóváhagyását a közterülethasználati ügyekben illetékes döntéshozó bizottság számára ruházza át a Közgyűlés.

5. §-hoz

A fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozásáról szóló 40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendeletben a közterületi sporteseményekkkel kapcsolatos döntési jog az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságától átkerül a közterülethasználati ügyekben illetékes Tulajdonosi, Gazdasági és Közterülethasznosítási Bizottsághoz, az ennek megfelelő hatásköri szabály átvezetésre kerül az SZMSZ 9. mellékletén is.

6. §-hoz

A Főpolgármesteri Hivatal két szakmai főosztályának módosított elnevezése a megváltozott feladatkörhöz igazodik.

7. §-hoz

A városüzemeltetési feladatok átszervezésével, a városigazgatónak a Főpolgármesteri Hivatalba integrálásával és a Budapesti Városigazgatóság Zrt. névváltozásával összefüggésben szükséges a Vagyonrendelet vonatkozó részeinek pontosítása.

8. §-hoz

A fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozásáról szóló 40/2012. (V. 8.) Főv. Kgy. rendeletben a közterületi sporteseményekkkel kapcsolatos döntési jog az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságától átkerül a közterülethasználati ügyekben illetékes Tulajdonosi, Gazdasági és Közterülethasznosítási Bizottsághoz.

9. §-hoz

A helyi népszavazás és népi kezdeményezés egyes feltételeiről és eljárási rendjéről szóló 55/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezése az időközbeni törvényi szabályozás változására tekintettel szükséges.

A Vagyonrendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése a városüzemeltetési feladatok átszervezésével, a városigazgatónak a Főpolgármesteri Hivatalba integrálásával és a Budapesti Városigazgatóság Zrt. feladatváltozásával összefüggésben szükséges.

Az SZMSZ 9. melléklet 1.5. alpontja a közterületi sporteseményekkel kapcsolatos hatáskör-változásra tekintettel, míg a 10. melléklet 1.9. alpontja a helyi népszavazás és népi kezdeményezés egyes feltételeiről és eljárási rendjéről szóló 55/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezése miatt veszíti hatályát.

10. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére