A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

15/2016. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről

Általános indokolás

2016. január 1-jén hatályba lép a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet szociális temetésekre vonatkozó módosítása. E rendelkezések, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvénnyel és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelettel való összhang megteremtése érdekében szükséges a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 58/2000. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet, továbbá a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezése és új, egységes rendelet megalkotás. Szükséges emellett a kapcsolódó rendeletek technikai jellegű módosítása is.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Meghatározza a Rendelet területi és személyi hatályát.

A 2. §-hoz

A kegyeleti közszolgáltató szerződéssel történő kijelöléséről, feladatainak általános meghatározásáról, valamint a köztemetők listájáról, a közszolgáltató kizárólagos jogáról, és beszámolási kötelezettségéről rendelkezik.

A 3. §-hoz

A Rendeletben használt fogalmak meghatározását tartalmazza.

A 4. §-hoz

A köztemetőkben lévő utak üzemeltetéséről, a sírhelytáblák megközelíthetőségéről és a közszolgáltató forgalomszabályozási jogosultságáról, továbbá a személygépkocsik várakozási helyének kijelölésére vonatkozó kötelezettségről rendelkezik.

Az 5. §-hoz

A köztemetőkben lévő ravatalozók és halotthűtők működésének minőségi feltételeire, tisztántartásukra vonatkozó előírásokat tartalmazza.

A 6. §-hoz

A köztemetőkben keletkező hulladék és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, elszállítására és kezelésére a közszolgáltatót kijelölő rendelkezés.

A 7. §-hoz

Meghatározza, hogy a Ttv.-ben foglalt temetési helyeken kívül milyen egyéb temetési helyek léteznek.

A 8. §-hoz

A köztemetőben létesíthető sírhelyek méreteire, az azokba történő betemetés lehetőségeire, valamint a sírhelyek közötti távolságra, a sírdombok maximális magasságára vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A 9. §-hoz

A sírboltokba, urnasírokba, urnasírboltokba helyezhető koporsók, urnák számát határozza meg, emellett rendelkezik a koporsós temetéshez kapcsolódó rátemetés lehetőségeiről is.

A 10. §-hoz

Az elhunyt átvételének feltételeit, az átvevő feladatait rögzíti. Rendelkezik a holttesten talált ékszerek eltemettető vagy meghatalmazottja részére történő visszaadásának szabályairól, valamint a holttest köztemetőben történő hűtéséről és a holttest azonosíthatóságának biztosítására vonatkozó kötelezettségről.

A 11. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat által adományozható díszsírhelyekre vonatkozó szabályokat tartalmazza. Rögzíti az adományozás feltételeit és a díszsírhely kötelező fenntartását. Meghatározza a díszsírhelybe temethető személyek és a díszsírhely gondozására kötelezettek körét, valamint a Főpolgármesteri Hivatal útján történő, díszsírhelyekkel kapcsolatos ellenőrzés szabályait.

A 12-13. §-okhoz

Túlterjeszkedő sírjel, szegélykő, növényzet, stb. eltávolításáról, növényültetés feltételeiről, ezek be nem tartása esetére vonatkozó következményekről rendelkezik.

A 14. §-hoz

A temetési helyeknél történő padkihelyezéssel kapcsolatos szabályokat rendezi és a temetési helyek körbekerítésének tilalmáról rendelkezik.

A 15. §-hoz

A temetési helyek gondozására köteles személy kijelölését tartalmazza.

A 16-18. §-okhoz

A feleslegessé vált sírjel, sírkőmaradvány elszállításáról, elszállíttatásáról, valamint az elszállítás elmaradásának következményeiről rendelkezik.

A 19. §-hoz

A Közszolgáltató sírhelygazdálkodási kötelezettségét írja elő.

A 20. §-hoz

A sírhelyvisszaváltás kötelező eseteit, valamint a Közszolgáltató ezzel kapcsolatos, meghatározott feltételek szerinti részleges visszatérítési kötelezettségét rendezi, valamint a sírbolt újraváltásának egyes feltételeit is rögzíti.

A 21. §-hoz

A temetési hely áthelyezéséhez kapcsolódó használati időre és költségviselésre, a temetési hely újraváltására, az újraváltásra vonatkozó értesítésre, valamint az újra nem váltott temetési hely értékesítésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A 22. §-hoz

A Közszolgáltató általi nyilvántartások vezetésére, azok kezelésére, valamint az urnakiadás egyes szabályaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

A 23. §-hoz

A Közszolgáltató jegyzékek készítésére, vezetésére vonatkozó kötelezettségekkel kapcsolatos előírásokat tartalmaz.

A 24-25. §-okhoz

A köztemetőben temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatások végzésére vonatkozó szabályokat tartalmazza. Rendelkezik a vállalkozási tevékenység bejelentés köteles voltáról, valamint a bejelentés tartalmáról, a tevékenység Közszolgáltató általi ellenőrzéséről és a szabálytalan munkavégzés esetén megteendő intézkedésekről, a vállalkozók hátrányos megkülönböztetésének tilalmáról, temetkezéssel kapcsolatos egyes szolgáltatásokat végző vállalkozók tevékenységének összehangolásáról, továbbá a Közszolgáltató azon szolgáltatásainak körét is rögzíti, melyek igénybevétele esetén a Közszolgáltató szakszemélyzetének közreműködése kötelező jellegű.

A 26-27. §-okhoz

Temető és ravatalozó használatának rendjével, a nyitvatartással, köztemetővel kapcsolatos információkról történő tájékoztatással kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.

A 28-30. §-okhoz

A köztemetők látogatásának, a temetőben történő közlekedés rendjének szabályait tartalmazza.

A 31. §-hoz

A köztemetőben történő munkavégzés egyes szabályait tartalmazza.

A 32. §-hoz

A kegyeleti közszolgáltatás és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások díjait, azok mértékére történő utalást, a díjak megfizetésének módját, valamint a díjak Fővárosi Önkormányzat általi felülvizsgálatának közszolgáltató általi kezdeményezési lehetőségét rögzíti.

A 33. §-hoz

A gépjármű-behajtási díj megfizetése alóli kivételeket rögzítő rendelkezés.

A 34. §-hoz

Rendelkezik a Rendelet hatálybalépéséről.

A 35. §-hoz

Átmeneti rendelkezéseket tartalmazza.

A 36. §-hoz

Előírja a közszolgáltató üzletszabályzat-készítési kötelezettségét.

A 37. §-hoz

A vonatkozó európai uniós elveknek való megfelelést rögzíti.

A 38. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet technikai jellegű módosításáról szóló rendelkezéseket tartalmaz.

A 39. §-hoz

A Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet technikai jellegű módosításáról szóló rendelkezést tartalmaz.

A 40. §-hoz

A hatályon kívül helyezett rendeletek meghatározásáról szól.


  Vissza az oldal tetejére