A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

22/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

az egyes vagyoni tárgyú fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról

Általános indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) alapján szükséges a jogszabályok tartalmi felülvizsgálata. Erről fővárosi közgyűlési rendelet esetén a főjegyző gondoskodik. E felülvizsgálat keretében az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve áttekintésre kerültek a Fővárosi Közgyűlés által alkotott egyes vagyoni tárgyú fővárosi közgyűlési rendeletek.

A felülvizsgálat során célként az elavult, szükségtelenné vált, a jogrendszer egységébe nem illeszkedő, a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, valamint a jogszabály címzettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozás került meghatározásra. A módosító rendelet törekszik arra, hogy a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan rendelkezések hatályon kívül helyezésre, illetve módosításra kerüljenek.

A rendelet lehetőséget biztosít továbbá közterület-használati ügyekben a döntéshozó számára, hogy egyedi elbírálás alapján, amennyiben ezt a közterület-használat jellege és az ügy körülményei indokolják, közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozattól tegyék függővé a közterület-használati szerződés megkötését.

A rendelettervezethez a Jat. 17. § előírásainak megfelelően hatásvizsgálat készült.

A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu honlapon keresztül annak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek a készülő rendelettervezetről.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4/B. § (1) bekezdése szerint szakképzési feladatot a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter az általa alapított és fenntartott szakképzési centrumok szakképző iskolai feladatot ellátó tagintézményei keretében látja el. Mindezek alapján a szakképzési centrumok nem minősülnek fenntartónak, erre tekintettel szükséges az 1. melléklet 12. pontjának módosítása.

A 2. §-hoz

Törvényi szabályozás változása indokolja a Vagyonrendelet módosítását.

A Vagyonrendelet ezen szakaszában hivatkozott Kormányrendelet, valamint Budapest Főváros Önkormányzatának Biztonsági Beszerzési Szabályzatáról szóló normatív utasítás hatályon kívül helyezésre került.

A 3. §-hoz

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 68. § (3) bekezdése értelmében a polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, az Mötv. 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével, dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben. A javaslat pontosítja és bővíti ezen ügyek körét.

Pontosításra kerül az európai uniós támogatásból megvalósuló projektek támogatási szerződéseire vonatkozó szabályok, mely a már megkötött szerződések módosításán túl az új támogatási szerződések megkötését is a főpolgármester hatáskörébe adja, megfelelő költségvetési korlátok között.

A módosítás eredményeként főpolgármesteri hatáskörbe kerülnek a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” című, KEHOP-2.2.4-15-2016-00007 azonosítószámú projekt megvalósításával összefüggő ügyek, a 2017. évi FINA világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó fővárosi fejlesztések, a „Csillaghegyi öblözet védelme” című feladat, az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása” projekt, az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2016. évi támogatása” projekt megvalósításával összefüggő ügyek, tekintettel azok kiemelt jelentőségére és a szoros határidőkre.

Ugyanakkor kikerül a felsorolásból az „Élő Sziget 2014” című, EEA-C3-5 számú projekt, mivel azt a Főváros nem valósítja meg.

A 4. §-hoz

Az 1.19. pont esetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 7. §-a alapján a középfokú nevelés-oktatás gimnázium, szakközépiskola és szakiskola keretében folyik. Az Nkt. 74. § (1) bekezdése alapján az állam gondoskodik a köznevelési alapfeladatok, így a középfokú nevelés-oktatásról is. A középfokú szakképzettséget szerzett fiatalokról mindezek alapján az állami fenntartók rendelkeznek adatokkal, a Fővárosi Önkormányzat fenti feladat ellátásához szükséges adatokkal nem rendelkezik, a pályakezdő fiatalok figyelemmel kísérése nem feladata a Fővárosi Önkormányzatnak.

Az 1.25. alpont esetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § b) pontja alapján, ha törvény eltérően nem rendelkezik, a költségvetési szerv irányítása a következő hatáskörök gyakorlását jelenti: a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása. Az Áht. 9/A. § (1) bekezdése alapján törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezésének hiányában az irányító szervnek címzett irányítási hatáskört az irányító szerv vezetője, a Fővárosi Önkormányzat esetében a főpolgármester gyakorolja.

Az 5-7. §-okhoz

A rendelet lehetőséget biztosít a döntéshozó számára, hogy egyedi elbírálás alapján, amennyiben ezt a közterület-használat jellege és az ügy körülményei indokolják, közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozattól tegyék függővé a közterület-használati szerződés megkötését. A rendelet kibővíti és teljes körűvé teszi a közjegyzői okirattal biztosítható közterület-használati hozzájárulások körét a kikötőkön felül valamennyi közterület-használati ügyben.

A 8. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére