A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

29/2016. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2015. december 23-án hatályba lépett módosításai következtében a hulladékgazdálkodási közfeladatokat az állam két részre osztotta. Az önkormányzatok kötelező feladata maradt az Mötv.-ben meghatározott közfeladat, azaz az önkormányzat közigazgatási területén belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű részletszabályainak meghatározása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés megkötése. Új elemként megjelent azonban a Ht.-ben az állami hulladékgazdálkodási közfeladat, mely a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezését foglalja magában.

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében a Kormány a Ht. 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokra Koordináló szervként az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: NHKV vagy Koordináló szerv) jelölte ki, amely szervezetet az állam e célból hozott létre.

Tekintettel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer átalakulását eredményező jogszabályváltozásokra, szükséges a meglévő R. módosítása.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Szükséges az R. további értelmezésének megkönnyítése érdekében az NHKV mint Koordináló szerv definíciójának rögzítése.

2. §-hoz

Figyelemmel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer átalakulására, szükséges, hogy közszolgáltatási szerződés kötelező eleme legyen a teljesítésigazolásra vonatkozó szabályrendszer. Ennek feltétele az R. módosítása.

3. §-hoz

Technikai módosítást tartalmaz a Társaság jogutódlással történő megszűnéséből eredő névváltozás miatt.

4. §-hoz

Az új rendszer miatt szükséges a teljesítésigazolás szabályrendszerének R.-ben való rögzítése is.

5. §-hoz

A fogyasztóvédelmi törvény 15+15 napos ügyintézésre ad lehetőséget, és az R. ehhez való igazítása indokolt.

6. §-hoz

A számlázási rendszer átalakítása miatt szükséges pontosítást tartalmazza.

7. §-hoz

Az új rendszer miatt szükséges a módosítás a fejlesztések és karbantartások mértékének vonatkozásában.

8. §-hoz

A számlázási rendszer átalakítása miatt szükséges pontosítást tartalmazza.

9. §-hoz

Technikai pontosítást tartalmaz a gyűjtőedények átadására és az azzal kapcsolatban felmerült kárra vonatkozóan.

10-11. §-okhoz

A számlázási rendszer átalakítása miatt szükséges pontosításokat tartalmazza.

12. §-hoz

A rendelet hatálybalépésről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére