A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2015. december 2-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1532/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Korlátolt Felelősségű Társaság alapításával kapcsolatos döntések meghozatalára

2. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére Magyarország Kormányával és a Magyar Olimpiai Bizottsággal a 2024-es Nyári Olimpiai és Paralimpiai Játékok elnyerése érdekében benyújtandó

3. Javaslat egyszemélyes tulajdonú fővárosi társaságok vezetői javadalmazási szabályzatainak a módosítására, valamint a bérpolitikai irányelvek módosítására

4. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzata és Szentpétervár Kormányzata között

5. Javaslat Budapest csatlakozására az „Under 2 MOU” nemzetközi klímavédelmi kezdeményezéshez

6. Javaslat Budapest Ösztöndíj Programhoz kapcsolódó döntések meghozatalára

7. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 2016. évi munkatervére

8. Javaslat a „847402 Bűnmegelőzési keret” terhére nyújtandó támogatások tárgyában alapítványokkal kötendő szerződések jóváhagyására

9. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. közötti, 2016. évre szóló közszolgáltatási szerződés megkötésére

10. Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 87/2012. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására és ezzel összefüggésben Budapest Főváros Kormányhivatala törvényességi felhívásának elfogadására

10. Javaslat az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

11. Javaslat önkormányzati rendelet megalkotására, továbbá előzetes kötelezettségvállalásra a Fővárosi Önkormányzat köztisztviselői 2016. évi illetménykiegészítéséhez és 2016. évi illetményeltérítéséhez szükséges előirányzat biztosítására

12. Javaslat 2016. évi folyószámla-hitelkeret szerződés jóváhagyására

13. Javaslat egyes vagyongazdálkodással összefüggő fővárosi közgyűlési rendeletek módosítására

14. Javaslat a Dagály Strandfürdő ingatlanának térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába történő átadására irányuló megállapodás megkötésére

15. Budapest V. kerület, Váci utca 36. szám alatti ingatlan értékesítése

16. Javaslat közfeladat átadásra, valamint ahhoz kapcsolódó ingatlan ingyenes tulajdonba adására (Budapest XIV., Sárrét park 4. (29978/139 hrsz.)

18. Javaslat a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó gazdasági és ellátási feladatokkal kapcsolatos 2016-2017. évi kötelezettségvállalásra

19. Javaslat a Bp. XI., Rimaszombati út 2-4. szám alatti ingatlan hajléktalan krízisszállóként történő ingyenes használatba adására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére

20. Javaslat ügyvédi megbízási szerződés módosítására

21. Javaslat a Budapest IV. kerület, 70897/2 helyrajzi számú, Munkásotthon u. 31-39. szám alatti ingatlan társasházzá alapítására

22. Javaslat a BKK Zrt. 2014-2015. menetrendi évre vonatkozó közlekedésszervezői éves elszámolása elfogadására

23. Javaslat a Bp. XI. ker., Kelenföld vasútállomás és a Bp. XI. ker., Móricz Zsigmond körtér gyalogos aluljárójában lévő egyes helyiség-csoportoknak a BKK Zrt. részére közfeladat céljára ingyenesen történő használatba adására

24. Javaslat Budapest Főváros víziközmű rendszereire vonatkozó gördülő fejlesztési tervek elfogadására

25. Javaslat egyes kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára

26. Javaslat a Cséry-telep kármentesítésének előkészítése körében a Vidékfejlesztési Minisztériummal megkötött támogatási szerződés módosítására, valamint az FTSZV Kft. és a Fővárosi Önkormányzat közötti - ingatlan használati jog alapítására vonatkozó - megállapodás jóváhagyására

27. Javaslat a 8600 Siófok, Beszédes J. sétány 72. hrsz. 3778/7 ingatlan homlokzat felújítási kötelezettség szerinti felújításra

28. Javaslat a Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése (Bem rakparti ág) projekt keretében már nem elszámolható - a Budai Duna-parti főgyűjtő csatorna alprojekt keretében megépült - Batthyány téri villamosvágány és megálló költségeihez szükséges forrás biztosítására

29. Javaslat a 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója előkészítési feladatokkal összefüggő döntések meghozatalára

30. Javaslat az elektronikus jegyrendszer bevezetéséhez kapcsolódó ügyfélközpont hálózat teljes körű kiépítésére

31. Javaslat a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése”, a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció”, valamint „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” fővárosi fejlesztésekkel kapcsolatos támogatási bevételek tervbevételére és engedélyokirat módosításokra

32. Javaslat egyes dísz- és közvilágítási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára

33. Javaslat a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

34. Javaslat a Nemzeti Gyászpark (Újköztemető 298., 300. és 301 parcella) térfigyelő rendszerének bővítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

35. Javaslat az Enviroduna Kft.-t érintő egyes szerződések és az azokhoz kapcsolódó engedélyokirat módosítások jóváhagyására

36. Javaslat a Kiscelli Múzeum rekonstrukciójával kapcsolatos döntések meghozatalára II.

37. Javaslat a KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosító számú, Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar-Keleti pályaudvar) című projekttel összefüggésben támogatási szerződés módosítására, és a Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása”, illetve a „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése” című projektek támogatási szerződéseinek jóváhagyására

38. Javaslat „A budapesti M2 metróvonal fejlesztése” című, KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0004 sz. projekthez kapcsolódó döntések meghozatalára

39. Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című projekt II. szakaszára vonatkozó projektjavaslat benyújtására és az I. szakaszra vonatkozó önerő támogatás tervbe vételére

40. Javaslat a FÁNK Pannon Park Projekt támogatása tárgyban a Belügyminisztérium és a Fővárosi Önkormányzat között megkötendő támogatási megállapodás aláírására és a fejlesztési tervvel összefüggő egyes döntések meghozatalára

41. Javaslat kulturális és szociális célú közszolgáltatási szerződések és támogatási szerződés megkötésére

42. Javaslat kulturális célú feladatok támogatására

43. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjához benyújtott 2015. évi pályázatok támogatásának jóváhagyására

44. Javaslat a BMSZKI támogatására

45. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

46. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására

47. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

48. Javaslat gazdasági társaságokat érintő személyi döntések meghozatalára

49. Javaslat az oktatási és a kulturális ágazathoz alapított egyes alapítványok, közalapítványok alapító okiratának módosítására

50. Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének további munkavégzésre irányuló jogviszonyával kapcsolatos döntésre

51. Javaslat a fővárosi tulajdonú gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő hozzájárulás szabályaira

52. Hozzájárulás a BKV Zrt. tulajdonában álló egyes ingatlanok hasznosításához

53. Javaslat állami tulajdonú ingatlan ingyenes igénylésére a FÁNK fejlesztése érdekében (Bp. XIV., 29743 hrsz., Országos Toxikológiai Intézet ingatlana)

54. Javaslat a BDK Kft. soron következő rendkívüli taggyűlésének napirendi pontjára vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

55. Javaslat a Közép-magyarországi Régió kettéválásának támogatására

56. Javaslat a 2013. évi TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek módosítására

57. Javaslat a 2014. évi Városrehabilitációs pályázatok egyes együttműködési megállapodásainak megkötésére

58. Javaslat a Duna-parti Építési Szabályzat I. ütem Margitsziget tervéhez kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének eldöntésére

59. Javaslat a BFVT Kft. közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásának 2. sz. módosítására

60. Javaslat a 2015. évi Építészeti Értékvédelmi Támogatás és Műemléki Keret pályázat elbírálására

61. Javaslat a Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatására” vonatkozó támogatási szerződés módosítására

62. Javaslat a Széll Kálmán tér fejlesztéséhez kapcsolódó támogatási szerződések módosítására

63. Javaslat a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi közbeszerzési terve módosításának jóváhagyására

64. Javaslat az online pénztárgépek adatátadási műveleteit biztosító informatikai szolgáltatás vonatkozásában szükséges előfizetői szerződés módosítására

65. Javaslat a főváros foglalkoztatáspolitikai helyzetéről és a települési esélyegyenlőségi program végrehajtásáról szóló monitoring jelentés elfogadására

66. Javaslat a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. SZMSZ-ének jóváhagyására

67. Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. SZMSZ-ének jóváhagyására

68. Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

69. „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekt COL 4 Csepeli főművi rendszer és kapcsolódó öblözetei - beruházás Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata területére eső szennyvízcsatorna építési munkák előkészítése” tárgyú együttműködési megállapodás módosítása

70. Javaslat a helyi népszavazás és népi kezdeményezés egyes feltételeiről és eljárási rendjéről szóló 55/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

71. Javaslat a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

A napirend 1. pontja: Javaslat a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Korlátolt Felelősségű Társaság alapításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1533/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tokody Marcell módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés a „Javaslat a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Korlátolt Felelősségű Társaság alapításával kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést nem fogadja el, egyúttal annak alaposabb kidolgozását kéri a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1534/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

megalapítja 2016. január 1-jével a fővárosi közbeszerzések koordinációja, egységes lebonyolítása és minőségbiztosítása elősegítése érdekében a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Korlátolt Felelősségű Társaságot (rövidített nevén: Fővárosi Közbeszerzési Kft., székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.).

Hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata, mint ingatlantulajdonos által 1052 Budapest, Városház utca 9-11. cím alatti, a Társaság részére kijelölt helyiségek átmeneti székhelyhasználatához. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1/b. sz. melléklete szerinti székhelyhasználati szándéknyilatkozat aláírására.

A Fővárosi Közbeszerzési Kft. törzstőkéjét 3 000 000 Ft összegben határozza meg, mely 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint pénzbeli hozzájárulásból áll.

Elfogadja a Fővárosi Közbeszerzési Kft. alapító okiratát a meghozott döntésekkel kiegészítve az előterjesztői kiegészítés 1/a. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a kiegészített alapító okirat aláírására, a cégeljáráshoz szükséges intézkedések megtételére, a személyi döntésekhez kapcsolódó okiratok aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1535/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Fővárosi Közbeszerzési Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva megválasztja a Társaság ügyvezetőjének dr. Kádár Attilát (született: Hódmezővásárhely, 1980. 05. 22., anyja neve: Joó Julianna) 2016. január 1. napjától határozatlan időtartamra, bruttó havi 900 000 Ft, azaz kilencszázezer forint díjazással munkaviszony keretében. Felkéri a főpolgármestert a kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1536/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Fővárosi Közbeszerzési Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva megválasztja 2016. január 1. napjától 2019. október 31. napjáig terjedő időtartamra a Társaság felügyelőbizottsága elnökének, tagjának: Egry Attilát (anyja neve: Képes Mária, lakcíme: 1032 Budapest, Teszársz Károly u. 5.), tagjainak: Váczi Árpádot (anyja neve: Bulhardt Terézia, lakcíme: 2120 Dunakeszi, Pihenő köz 4.) és Hankóné Király Ilonát (anyja neve: Glöckner Ilona, lakcíme: 1118 Budapest, Somlói út 6/B). Díjazásukat az elnök esetében bruttó 250 000 Ft/hó, a tagok esetében bruttó 200 000 Ft/hó összegben állapítja meg, azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1537/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve jóváhagyja a Fővárosi Közbeszerzési Kft. vezetői javadalmazási szabályzatát az előterjesztés 4/c. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1538/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közbeszerzési Kft. ügyvezetőjén keresztül gondoskodjon a Fővárosi Közbeszerzési Kft. könyvvizsgálójának megválasztásához szükséges intézkedések megtételéről és a megválasztásra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2016. március 31.

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 48/2015. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztői kiegészítés 3/a. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1539/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

a jegyzett tőke és az alapítást követő időszak működési kiadásainak finanszírozása érdekében 248 000 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg 144 000 E Ft-ot vesz tervbe az új „81..... Fővárosi Közbeszerzési Kft.” cím kiadási előirányzatán (a kiadásból egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 141 000 E Ft, részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 3000 E Ft), valamint címen belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán 104 000 E Ft-ot 2016. évi ütemmel. Továbbá megemeli 104 000 E Ft-tal a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t.

1540/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az átmeneti időszakban a működési kiadás finanszírozására biztosított 245 000 E Ft felhasználásáról szóló elszámolást, illetve a szükséges előirányzat módosítások 2016. évi költségvetési rendeleten történő átvezetéséről szóló előterjesztést terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2015. évi pénzmaradvány elszámolás beterjesztése

Felelős: Tarlós István

1541/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a Társaság sürgős megalapítása érdekében a cég alapító okiratának aláírásával egy időben intézkedjen a 3 000 000 Ft-os jegyzett tőke soron kívüli átutalásáról.

Határidő: az alapító okirat hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

1542/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Fővárosi Közbeszerzési Kft. finanszírozásának átmeneti finanszírozásról szóló rendeletben történő átvezetéséről.

Határidő: az átmeneti finanszírozásról szóló rendelet hatálybalépése

Felelős: Tarlós István

1543/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a 2016. évi finanszírozás teljes körű biztosítása érdekében a reálisan szükséges előirányzat felmérésére és betervezésére Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi költségvetésében a Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi pénzmaradvány elszámolásával egyidejűleg.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2015. évi pénzmaradvány elszámolásával egyidejűleg

Felelős: Tarlós István

1544/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-vel az előterjesztői kiegészítés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal a közfeladatokhoz kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátásának egyes feltételeiről szóló megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1545/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-nek a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal épületében történő átmeneti elhelyezése miatt

- a 2016. évi költségvetésben tervbe vesz a „855101 Bérleti és lízingbevételek” cím bevételi előirányzatán 4 hóra 6594 E Ft-ot, a bevételből készletértékesítések, szolgáltatások bevétele 5192 E Ft, kiszámlázott áfa 1402 E Ft;

- a „710301 Gazdasági és ellátási feladatok” címen 2016. évre 4 hóra 6594 E Ft forrást biztosít a dologi kiadások fedezetére azzal, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakában ezen forrás időarányos része használható fel.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a „710301 Gazdasági, ellátási feladatok” címen a 6594 E Ft dologi kiadás, valamint a „855101 Bérleti és lízingbevételek” címen 6594 E Ft 2016. évi költségvetésbe történő betervezéséről.

Határidő: a 2016. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1546/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft. részére a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal épületében átmeneti időre biztosítandó informatikai szolgáltatások miatt

- a 2016. évi költségvetésben tervbe vesz a „855101 Bérleti és lízingbevételek” cím bevételi előirányzatán 2825 E Ft-ot, a bevételből készletértékesítések, szolgáltatások bevétele 2224 E Ft, kiszámlázott áfa 601 E Ft;

- a „710501 Hivatali informatikai feladatok” címen 2016. évre 2825 E Ft forrást biztosít a dologi kiadások fedezetére azzal, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakában ezen forrás időarányos része használható fel.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a „710501 Hivatali informatikai feladatok” címen a 2825 E Ft dologi kiadás, valamint a „855101 Bérleti és lízingbevételek” címen 2825 E Ft 2016. évi költségvetésbe történő betervezéséről.

Határidő: a 2016. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1547/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (3) bekezdése alapján a főpolgármester hatáskörébe rendelt hatáskörét, és a Fővárosi Közbeszerzési Kft. közfeladat ellátása érdekében részére bérleti jogviszony keretében 2016. január 1-jétől 2016. április 30-ig átmeneti időtartamra biztosítja a tulajdonában lévő, a Főpolgármesteri Hivatal elhelyezésére is szolgáló, 1052 Budapest, Városház utca 9-11. szám alatti Városháza ingatlan Keresztszárny IV. emeletén lévő, összesen 792 m2 alapterületű irodacsoport használatát. Ennek érdekében jóváhagyja és megköti a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-vel az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal a bérleti szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2016. január 1.

Felelős: Tarlós István

1548/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal, hogy a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-nek a Főpolgármesteri Hivatal épületében történő átmeneti elhelyezéséből következően a 2016. évi költségvetésben tervbe veszi a Társaság által fizetendő havi 1 727 000 Ft + áfa bérleti díjat azzal, hogy a bérleti díjat a Társaságnak az új „81....... Fővárosi Közbeszerzési Kft.” címen, az alapítást követő időszak működési kiadásaira biztosított kiadási előirányzat terhére kell teljesítenie.

1549/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján utasítja a Fővárosi Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok ügyvezetését, hogy az 1353/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. határozat alapján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. szerinti feltételek fennállása esetén kössön szerződést a feladatellátásáról szóló megállapodásnak megfelelően a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-vel a közbeszerzési eljárások lebonyolítása, valamint egyéb beszerzések minőségbiztosítása érdekében. Felkéri a főpolgármestert, hogy ezen alapítói döntésről tájékoztassa a társaságok ügyvezetését, valamint az intézmények vezetését.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok, valamint a fővárosi intézmények vezető tisztségviselőinek felhívásával gondoskodjon arról, hogy az 1353/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. határozat alapján valamennyi érintett Társaságok az egységes és integrált közbeszerzési rendszer kiépítése érdekében működjenek együtt és a releváns adatokat, információkat, így különösen az üzleti tervüket, közbeszerzési tervüket megalapozó adatokat bocsássák a Fővárosi Közbeszerzési Kft. részére, elősegítve annak hatékony, szakszerű működését, közfeladatának ellátását. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés ezen alapítói döntéséről az érintett Társaságok és intézmények vezető tisztségviselőit tájékoztassa.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Tarlós István

1550/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közbeszerzési Kft. ügyvezetője útján terjessze elő a Társaság üzleti tervét, valamint mindazon egyéb dokumentumokat, amelyek alapítói jóváhagyást igényelnek.

Határidő: 2016. május 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére Magyarország Kormányával és a Magyar Olimpiai Bizottsággal a 2024-es nyári Olimpiai és Paralimpiai Játékok elnyerése érdekében benyújtandó pályázat előkészítésével kapcsolatban

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1551/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 32. § (1) bekezdésében és 61. § (1) bekezdésében foglaltak szerint Budapest Főváros Önkormányzata népszavazást rendel el az alábbi kérdésről: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a 2024. évi nyári olimpiai játék Budapesten kerüljön megrendezésre?”.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a népszavazást készítse elő.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1552/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező együttműködési megállapodást a Magyar Állammal és a Magyar Olimpiai Bizottsággal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2015. december 15.

Felelős: Tarlós István

1553/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Olimpiai Bizottság alapító részvényesek zártkörűen működő részvénytársaság formájában 2017. december 31-ig tartó határozott időtartamra megalapítják a Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság cégnevű (rövidített cégneve: Budapest 2024 Nonprofit Zrt.) Társaságot a két alapító részvényes 50-50%-os részvételével. A Társaság alaptőkéje 250 M Ft, amelyből Budapest Főváros Önkormányzata pénzbeli hozzájárulása 125 M Ft, amely alapításkor teljes egészében befizetésre kerül. A Társaság létrehozatala céljából Budapest Főváros Önkormányzata alapító részvényes részéről jóváhagyja a Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályát és felkéri a főpolgármestert az előterjesztői kiegészítés szerinti alapszabály Budapest Főváros Önkormányzata részvényes képviseletében való aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1554/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság alaptőkéjének (jegyzett tőkéjének) Budapest Főváros Önkormányzata alapító részvényesre eső 50%-os részét a „930001 Általános tartalék” terhére biztosítja.

1555/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Az alaptőke fedezetének biztosítása érdekében 125 000 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” előirányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeget tervbe vesz az új „84...... Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság” cím kiadási, azon belül a részesedések beszerzés, meglévő részesedések növelése előirányzatán.

1556/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság alaptőkéjének Budapest Főváros Önkormányzatára eső 125 M Ft-os pénzbeli hozzájárulásának soron kívüli átutalásáról a Társaság bankszámlájára.

Határidő: a létesítő okirat alapító részvényesek általi aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1557/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság első igazgatóságának Budapest Főváros Önkormányzata által jelölt tagja a Társaság megalapításától 2017. december 31. napjáig:

- dr. Baranyainé dr. Kántor Andrea (anyja neve: Baumgarten Zsuzsanna, lakcíme: 1044 Budapest, Káposztásmegyeri utca 14. B. I/4.).

A Társaság első igazgatóságának további tagjai a Társaság megalapításától 2017. december 31. napjáig:

- dr. Fürjes Balázs (anyja neve: Farkas Margit, lakcíme: 1028 Budapest, Széchenyi utca 21.), aki egyben az igazgatóság alapszabályban kijelölt elnöke;

- dr. Bienerth Gusztáv (anyja neve: Jakabos Lívia, lakcíme: 1125 Budapest, Virányos utca 38/B);

- dr. Csörgits Lajos Imre (anyja neve: Mészáros Mária Magdolna, lakcíme: 9026 Győr, Rozmaring utca 49/A);

- Schmitt Pál (anyja neve: Bánkuti Erzsébet, lakcíme: 2083 Solymár, Kölcsey utca 17.);

- dr. Schneller Márton Domonkos (anyja neve: Kuklis Katalin, lakcíme: 1122 Budapest, Csaba utca 7/A).

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

1558/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság első könyvvizsgálója Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszáma: 01-09-267553), könyvvizsgálatért személyében felelős személy:

- ..................................... (anyja neve: .................................. lakcíme: ..........................................

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

1559/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság első felügyelőbizottságának Budapest Főváros Önkormányzata által jelölt tagjai a Társaság megalapításától 2017. december 31. napjáig:

- dr. Szegvári Péter (anyja neve: Nagy Anna, lakcíme: 1149 Budapest, Róna u. 95-97/B);

- Nagyné Varga Melinda (anyja neve: Balzsay Mária, lakcíme: 1093 Budapest, Pipa utca 2/B);

A Társaság első felügyelőbizottságának további tagjai a Társaság megalapításától 2017. december 31. napjáig:

- Iványi Bálint Miklós (anyja neve: dr. Cseh Ibolya, lakcíme: 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/B 2. em. 2.);

- dr. Havasi Bálint Attila (anyja neve: Tikkel Klára, lakcíme: 2040 Budaörs, Komáromi utca 13.);

- dr. Sipos Gertrúd (anyja neve: Futó Gertrúd, lakcíme: 9024 Győr, Kálvária utca 35/B I/6.);

- Szabó Bence (anyja neve: Szuló Ágnes, lakcíme: 8600 Siófok, Radnóti Miklós utca 15.), aki egyben a felügyelőbizottság alapszabályban kijelölt elnöke.

1560/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest 2024 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapításával kapcsolatban bármely intézkedést megtegyen, okiratot aláírjon, illetve ezekkel bárkit meghatalmazzon.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Javaslat egyszemélyes tulajdonú fővárosi társaságok vezetői javadalmazási szabályzatainak a módosítására, valamint a bérpolitikai irányelvek módosítására

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1561/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

úgy módosítja az 1809/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott bérpolitikai irányelveket, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes gazdasági társaságok, valamint leányvállalatok munkavállalóinak ösztönzése és az éves teljesítmény értékelése érdekében az eddigi, a vezető állású és egyéb érintett munkavállalók vonatkozásában kizárólag a kitűzött prémiumfeladatok teljesítésének függvényében fizethető prémium helyett a nagyobb mérlegelési lehetőséget és több rugalmasságot biztosító, átfogó éves teljesítményt értékelő jutalom alkalmazásának lehetősége kerüljön bevezetésre valamennyi fizetési kategóriában.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1562/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Az 1809/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott és többször módosított bérpolitikai irányelveket és azok 1-2. sz. mellékleteit az előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően módosítja és fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1563/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve módosítja és jóváhagyja a

a) Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. vezetői javadalmazási szabályzatát az előterjesztés 2. sz. melléklete;

b) BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. vezetői javadalmazási szabályzatát az előterjesztés 3. sz. melléklete;

c) BKV Budapesti Közlekedési Zrt. vezetői javadalmazási szabályzatát az előterjesztés 4. sz. melléklete;

d) BFVK Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. vezetői javadalmazási szabályzatát az előterjesztés 5. sz. melléklete;

e) Budapest Film Zrt. vezetői javadalmazási szabályzatát az előterjesztés 6. sz. melléklete;

f) ENVIRODUNA Kft. vezetői javadalmazási szabályzatát az előterjesztés 7. sz. melléklete;

g) BFVT Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. vezetői javadalmazási szabályzatát az előterjesztés 8. sz. melléklete;

h) Kulturális ágazatba tartozó nonprofit gazdasági társaságok (13 színház és a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft., Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.) vezetői javadalmazási szabályzatát az előterjesztés 9. sz. melléklete;

i) Budapest Esély Nonprofit Kft. vezetői javadalmazási szabályzatát az előterjesztés 10. sz. melléklete;

j) FBI Fővárosi Biztonsági Iroda Nonprofit Kft. vezetői javadalmazási szabályzatát az előterjesztés 11. sz. melléklete szerint,

továbbá elfogadja és jóváhagyja a

Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. vezetői javadalmazási szabályzatát az előterjesztés 12. sz. melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1564/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 2-11. sz. mellékleteiként csatolt vezetői javadalmazási szabályzatok módosítását, valamint az újonnan megalkotott, az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti javadalmazási szabályzatot írja alá, továbbá a döntésről tájékoztassa az érintett Társaságok vezető tisztségviselőit annak érdekében, hogy gondoskodjanak a jóváhagyott szabályzatok cégiratok közötti letétbe helyezéséről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1565/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kérje fel a Budapesti Városigazgatóság Zrt., a BKK Zrt., valamint a BKV Zrt. igazgatóságát, hogy saját hatáskörben módosítsák a Budapest Gyógyfürdői Zrt., a FŐTÁV Zrt., a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., a FŐKERT Nonprofit Zrt., az FTSZV Kft., a FŐKÉTÜSZ Kft., az FKF Nonprofit Zrt., valamint a BKK Közút Zrt., a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft., továbbá a BKV Járműjavító Kft., a BKV Panoráma Kft. vezetői javadalmazási szabályzatát a hatályos bérpolitikai irányelvekkel összhangban.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1566/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az 1561-1562/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódóan a vezetői munkaszerződések és megbízási szerződések módosítását érintő munkaügyi intézkedések megtételére és kiadmányozására, valamint arra, hogy kérje fel az érintett Társaságok első számú vezetőit, hogy gondoskodjanak az egyéb vezető állású munkavállalókat érintő munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1567/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztésben foglaltakkal összhangban szükség szerint készítsen előterjesztést a társasági alapszabályok, alapító okiratok, valamint a társaságok igazgatóságai, illetve felügyelőbizottságai ügyrendjének módosítására.

Határidő: 2016. március 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére Budapest Főváros Önkormányzata és Szentpétervár Kormányzata között

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1568/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti Szentpétervár Kormányzata (Oroszországi Föderáció) és Budapest Főváros Önkormányzata (Magyarország) közötti együttműködési megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2015. december 18.

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat Budapest csatlakozására az „Under 2 MOU” nemzetközi klímavédelmi kezdeményezéshez

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1569/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

egyetért az „Under 2 MOU” nemzetközi klímavédelmi együttműködés céljaival. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező egyetértési nyilatkozat aláírására és az „Under 2 MOU” szövetség felé történő megküldésére.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1570/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az „Under 2 MOU” nemzetközi klímavédelmi programhoz való csatlakozás teljesítéséhez szükséges akcióterv - az egyetértési nyilatkozat II. B. pontjában hivatkozott „A” függelék - elkészítéséről és a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztéséről.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Javaslat Budapest Ösztöndíj Programhoz kapcsolódó döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1571/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

előzetes kötelezettséget vállal az előző évekhez hasonlóan a 2016. évi költségvetésben is a Budapest Ösztöndíj Program 10 000 E Ft összegű pénzügyi fedezetének a „888001 Önkormányzati választott tisztviselők kiadásai és a Budapesti Ösztöndíj Program” cím személyi juttatások előirányzatán történő biztosítására.

Határidő: a 2016. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1572/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal a Budapest Ösztöndíj Programmal kapcsolatos, pályázati feltételként meghatározott, szakdolgozat tárgyaként választható átfogó témaköröket.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1573/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Kiírja az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal a Budapest Ösztöndíj Programmal kapcsolatos pályázatot és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak közzétételéről.

Határidő: 2016. január 31.

Felelős: Tarlós István

1574/2015.(XII.2.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapest Ösztöndíj Programhoz kapcsolódóan a pályázatok elbírálási rendjét az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 49/2015. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 4. sz. melléklete szerint.

A napirend 7. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 2016. évi munkatervére

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1575/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

2016. évi munkatervét - az előterjesztő által befogadott módosító javaslattal - irányadóként elfogadja.

A napirend 8. pontja: Javaslat a „847402 Bűnmegelőzési keret” terhére nyújtandó támogatások tárgyában alapítványokkal kötendő szerződések jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1576/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

a bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok végrehajtása érdekében támogatja az alábbi szervezeteket:

TÁMOGATOTT
MEGNEVEZÉSE:

TÁMOGATÁS CÉLJA:
TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE:
(E Ft)
Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány Áldozatvédelmi, drogprevenciós programok támogatása 2500
Ferencváros Közbiztonsági
Közalapítvány
A Közalapítvány
működéséhez szükséges eszközfejlesztés támogatása
2000
Budapest II. kerületi Közbiztonsági
Alapítvány
II. kerületi térfigyelő rendszer működtetésének és karbantartásának
támogatása
2500
Terézváros Közrendjéért
és Közbiztonságáért Közalapítvány
2016. évi Bűn- és Balesetvédelmi tábor
szervezésének támogatása
2000

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1577/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok végrehajtása érdekében a „847402 Bűnmegelőzési keret” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát csökkenti 5500 E Ft-tal és egyidejűleg azonos összeggel megemeli a cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát az alábbi támogatások érdekében:

TÁMOGATOTT
MEGNEVEZÉSE:

TÁMOGATÁS CÉLJA:
TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE:
(E Ft)
Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány Áldozatvédelmi, drogprevenciós programok támogatása 1000
Budapest II. kerületi Közbiztonsági
Alapítvány
II. kerületi térfigyelő
rendszer működtetésének és karbantartásának támogatása
2500
Terézváros Közrendjéért
és Közbiztonságáért Közalapítvány
2016. évi Bűn-
és Balesetvédelmi tábor
szervezésének támogatása
2000

1578/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok végrehajtása érdekében a „847402 Bűnmegelőzési keret” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát csökkenti 3500 E Ft-tal és egyidejűleg azonos összeggel megemeli a cím kiadási, azon belül egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát az alábbi támogatások érdekében:

TÁMOGATOTT
MEGNEVEZÉSE:

TÁMOGATÁS CÉLJA:
TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE:
(E Ft)
Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány Áldozatvédelmi, drogprevenciós programok támogatása 1500
Ferencváros Közbiztonsági
Közalapítvány
A Közalapítvány
működéséhez szükséges
eszközfejlesztés támogatása
2000

1579/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány közötti támogatási szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1580/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Ferencváros Közbiztonsági Közalapítvány közötti támogatási szerződést az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1581/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány közötti támogatási szerződést az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1582/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány közötti támogatási szerződést az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. közötti, 2016. évre szóló közszolgáltatási szerződés megkötésére

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1583/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti határozott időre szóló közszolgáltatási szerződését az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: a TVI állásfoglalásának megérkezését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 87/2012. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására és ezzel összefüggésben Budapest Főváros Kormányhivatala törvényességi felhívásának elfogadására

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1584/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

elfogadja Budapest Főváros Kormányhivatala BPB/ 004/00474-1/2015. számú törvényességi felhívásában foglaltakat és annak megfelelően módosítja a helyi iparűzési adóról szóló 87/2012. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendeletet. Felkéri a főpolgármestert, hogy erről a Nemzeti Jogszabálytáron keresztül tájékoztassa Budapest Főváros Kormányhivatalát.

Határidő: 2015. december 12.

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 50/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. rendeletét a helyi iparűzési adóról szóló 87/2012. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

A napirend 11. pontja: Javaslat az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 51/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. rendeletét az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

A napirend 12. pontja: Javaslat önkormányzati rendelet megalkotására, továbbá előzetes kötelezettségvállalásra a Fővárosi Önkormányzat köztisztviselői 2016. évi illetménykiegészítéséhez és 2016. évi illetményeltérítéséhez szükséges előirányzat biztosítására

Előterjesztők: Sárádi Kálmánné dr., dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 52/2015. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékéről az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1585/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

előzetes kötelezettséget vállal

- a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői 2016. évi illetménykiegészítésének biztosítására a 2016. évi költségvetésben a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatán 680 940 E Ft összegben (ebből: személyi juttatások 536 173 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 144 767 E Ft), valamint a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatán 98 185 E Ft összegben (ebből: személyi juttatás 77 311 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 20 874 E Ft), melyhez a fedezet az éves költségvetési javaslatba 2015. évi szinten tervezett rendszeres személyi juttatás előirányzaton belül betervezésre került, így 2016. évre többletforrás biztosítására nincs szükség;

- a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság köztisztviselői 2016. évi illetménykiegészítésének biztosítására a 2016. évi költségvetésben a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatási és kiadási előirányzatán 205 361 E Ft összegben (ebből: személyi juttatások 161 701 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 43 660 E Ft), melyhez a fedezet az éves költségvetési javaslatba 2015. évi szinten tervezett rendszeres személyi juttatás előirányzaton belül betervezésre került, így 2016. évre többletforrás biztosítására nincs szükség.

Határidő: a 2016. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1586/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Előzetes kötelezettséget vállal

- a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői 2016. évi illetményeltérítésének a Kttv. 133. § (3) bekezdése alapján történő biztosítására a 2016. évi költségvetésben a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatán 344 516 E Ft összegben (ebből: személyi juttatás 271 272 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 73 244 E Ft), valamint a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatán 43 188 E Ft összegben (ebből: személyi juttatás 34 006 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 9182 E Ft) melyhez a fedezet az éves költségvetési rendeletekben betervezésre került, így 2016. évre többletforrás biztosítására nincs szükség.

- a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság köztisztviselői 2016. évi illetményeltérítésének biztosítására a 2016. évi költségvetésben a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatási és kiadási előirányzatán 13 782 E Ft összegben (ebből: személyi juttatások 10 852 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 2930 E Ft), melyhez a fedezet az éves költségvetési rendeletekben betervezésre került, így 2016. évre többletforrás biztosítására nincs szükség.

Határidő: a 2016. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat 2016. évi folyószámla-hitelkeret szerződés jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1587/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tokody Marcellnek a határozati javaslatok pontonkénti szavazására vonatkozó ügyrendi indítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1588/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „2016. évi folyószámla-hitelkeret szerződés” tárgyú beszerzési eljárásban érvényessé nyilvánítja az OTP Bank Nyrt. ajánlatát.

1589/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „2016. évi folyószámla-hitelkeret szerződés” tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és nyertesként az OTP Bank Nyrt. ajánlattevőt jelöli meg.

1590/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1591/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni az előterjesztés határozati javaslatairól.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1592/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tokody Marcell módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy kivizsgálja, hogy kinek a terhére esik az a tény, hogy a Fővárosi Önkormányzat elmulasztotta a piac felmérését és a versenyeztetést, mely által az OTP ajánlatához képest kedvezőbb feltételekkel érkezhetett volna ajánlat a folyószámla-vezetési és folyószámla-hitelkeret szolgáltatásokra.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Úgy dönt, hogy a lehető legnagyobb nyilvánosság mellett, nyílt közbeszerzési eljárást folytat le 2016-ban annak érdekében, hogy a 2017. évi számlavezetésre és az ahhoz kapcsolódó folyószámla-hitelkeret szolgáltatásra a Fővárosi Önkormányzat a számára legkedvezőbb megoldást vehesse igénybe.

Határidő: 2016. december 1.

Felelős: Tarlós István”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1593/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „2016. évi folyószámla-hitelkeret szerződés” tárgyú beszerzési eljárásban érvényessé nyilvánítja az OTP Bank Nyrt. ajánlatát.

1594/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „2016. évi folyószámla-hitelkeret szerződés” tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és nyertesként az OTP Bank Nyrt. ajánlattevőt jelöli meg.

1595/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Javaslat egyes vagyongazdálkodással összefüggő fővárosi közgyűlési rendeletek módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 53/2015. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét az egyes vagyongazdálkodással összefüggő fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

A napirend 15. pontja: Javaslat a Dagály Strandfürdő ingatlanának térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába történő átadására irányuló megállapodás megkötésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1596/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzat vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Zrt. alapszabályának VI. fejezet 1. zm) pontjában a Budapesti Városigazgatóság Zrt. Igazgatóságától elvont hatáskörében eljárva, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (a továbbiakban: BGYH Zrt.) alapítójaként, szerződő félként jóváhagyja és megköti a Budapest XIII. kerület, Népfürdő u. 38. szám alatti, 25879 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett strandfürdő” megnevezésű, 89176 m2 területű, a BGYH Zrt. tulajdonát képező Dagály Strandfürdő ingatlannak, a Magyar Állam tulajdonába - a 2015. évi XXXIII. törvényben (Dagály tv.) foglaltak végrehajtása érdekében - történő térítésmentes átadására vonatkozó megállapodást az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1597/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító fenti döntéseiről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján a Budapesti Városigazgatóság Zrt., valamint a BGYH Zrt. vezető tisztségviselőit tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Budapest V. kerület, Váci utca 36. szám alatti ingatlan értékesítése

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1598/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva

- eredményesnek nyilvánítja a Fővárosi Önkormányzat 1/1 arányban tulajdonát képező, Budapest V. kerület, 23996/0/A/3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Budapest V. kerület, Váci utca 36. szám alatti, 993 m2 területű, egyéb helyiség megjelölésű ingatlan és a közös tulajdonból hozzá tartozó, 1 168/10 000-ed eszmei tulajdoni hányad értékesítése tárgyában lefolytatott nyilvános pályázati eljárást azzal, hogy nyertes, így az ingatlan vevője a Melis Investment Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D. ép. 1. em., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-192473), 540 000 000 Ft + áfa, azaz ötszáznegyvenmillió forint plusz áfa vételár összeggel.

- Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6. számú mellékleteként csatolt ingatlan adásvételi szerződést, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az adásvételi szerződés BFVK Zrt.-vel kötött közszolgáltatási keretszerződés 6. számú mellékletét képező igazolás és általános meghatalmazás alapján meghatalmazottként eljáró, BFVK Zrt. vezérigazgatója általi aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Javaslat közfeladat átadásra, valamint ahhoz kapcsolódó ingatlan ingyenes tulajdonba adására (Budapest XIV., Sárrét park 4. (29978/139 hrsz.)

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1599/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatával az előterjesztés 2. számú mellékletét képező Mötv. 23. § (4) bekezdés 7. pontja szerinti saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás részfeladat, mint közfeladat átadásáról, valamint ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról szóló megállapodást, mely szerint a Budapest Főváros Önkormányzata a tulajdonában lévő, Budapest XIV., belterület 29978/139 helyrajzi számon felvett, természetben a Budapest XIV. kerület, Sárrét park 4. szám alatti, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 592 m2 területű ingatlant az Mötv. 23. § (5) bekezdés 14. pontja szerinti saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás, mint segítendő önkormányzati közfeladat megvalósítása érdekében ingyenesen Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata tulajdonába adja. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2. sz. mellékletében csatolt megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó gazdasági és ellátási feladatokkal kapcsolatos 2016-2017. évi kötelezettségvállalásra

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A napirend 19. pontja: Javaslat a Bp. XI., Rimaszombati út 2-4. szám alatti ingatlan hajléktalan krízisszállóként történő ingyenes használatba adására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1600/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10) bekezdésében, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. § (1) és (3) bekezdései alapján biztosított hatáskörében úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat 32147/33101-ed részben tulajdonát képező Budapest XI., Rimaszombati úton található 2818/1 hrsz.-ú ingatlanban a tulajdoni hányadát érintő és az általa kizárólagosan használt mintegy 340 m2 alapterületű leválasztott - a többi szinttől teljesen elzárt - földszinti részét, közfeladat ellátása céljából, térítésmentesen 2016. április 30-ig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (székhelye: 1125 Budapest, Szarvas Gábor u. 58-60.) használatba adja, az alábbiak kikötésével:

- A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület kizárólag az ingatlan földszinti részének birtoklására, használatára jogosult hajléktalan ellátás, mint közfeladat ellátása céljából.

- A Fővárosi Önkormányzat az ingatlan használatával együtt járó rezsiköltséget, illetve üzemeltetésével összefüggésben felmerülő egyéb költségeket (víz, elektromos energia, gáz, csatorna, szemétszállítás, karbantartás, stb.) maga viseli.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. számú mellékleteként csatolt, a Fővárosi Önkormányzat és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület közötti határozott idejű közfeladat ellátásához kapcsolódó használati megállapodást. Felkéri a főpolgármestert a közfeladat ellátásához kapcsolódó használati megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat ügyvédi megbízási szerződés módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1601/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a Dr. Hidasi és Társai Ügyvédi Iroda között megkötendő, a Közraktárak Épületegyüttessel (Bálna) kapcsolatos jogi tevékenység és jogi képviselet ellátására irányuló ügyvédi megbízási szerződés módosításával kapcsolatban 30 M Ft összegben fedezetet biztosít a 2016. évi költségvetésében. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a „882101 Közraktárak” cím, azon belül dologi kiadási előirányzaton a 2016. évi fedezet biztosításáról.

Határidő: a 2016. évi költségvetés készítése

Felelős: Tarlós István

1602/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Dr. Hidasi és Társai Ügyvédi Iroda között, a BÁLNA Közraktárak Épületegyüttessel kapcsolatos jogi tevékenység és jogi képviselet ellátására irányuló, 2012. október 17-én kelt ügyvédi megbízási szerződés 3. számú módosítását az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat a Budapest IV. kerület, 70897/2 helyrajzi számú, Munkásotthon u. 31-39. szám alatti ingatlan társasházzá alapítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1603/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (1) bekezdés a) pontja alapján jóváhagyja a Budapest IV., 70897/2 helyrajzi számú, Munkásotthon utca 31-39. szám alatti Társasház alapító okiratát és mellékleteit az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1604/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört és jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Budapest IV., 70897/2 helyrajzi számú, Munkásotthon utca 31-39. szám alatti Társasház szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Társasház alapítása földhivatali bejegyzésének közlésétől számított 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Javaslat a BKK Zrt. 2014-2015. menetrendi évre vonatkozó közlekedésszervezői éves elszámolása elfogadására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1605/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a BKK Zrt. 2014-2015. menetrendi évre vonatkozó közlekedésszervezői éves elszámolását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, továbbá elismeri a BKK Zrt. 2014-2015. menetrendi évre vonatkozó 16 567 275 E Ft összegű alulfinanszírozottságát azzal, hogy az alulfinanszírozottság pénzügyi rendezésére a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. közötti feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 13.7. pontjában foglaltak az irányadóak. Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján, ezen összeget az éves beszámolóhoz kapcsolódó, 2015. naptári éves könyvvizsgálat keretében külön is támassza alá. Amennyiben eltérés kerül megállapításra, az a BKK Zrt. 2015. évi éves beszámolójához kapcsolódó éves elszámolás keretében kerül rendezésre.

Határidő: 2015. december 15.

Felelős: Tarlós István

1606/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A BKK Zrt. 2014-2015. menetrendi évre vonatkozó közlekedésszervezői éves elszámolásának teljesítése érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 10 794 164 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatai” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

1607/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Az ésszerű nyereség előirányzatának rendezése érdekében csökkenti a „842201 2014. évi előlegek és egyéb elszámolásokhoz kapcsolódó kiadások kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 5 500 000 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi az új „811801 BKV Zrt. adósságtörlesztés” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

A napirend 23. pontja: Javaslat a Bp. XI. ker., Kelenföld vasútállomás és a Bp. XI. ker., Móricz Zsigmond körtér gyalogos aluljárójában lévő egyes helyiség-csoportoknak a BKK Zrt. részére közfeladat céljára ingyenesen történő használatba adására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1608/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal egyrészt a Budapest XI. kerületi, Kelenföld vasútállomás őrmezői kijáratánál lévő gyalogos aluljáróban található, nem lakás céljára szolgáló 67,51 m2 alapterületű helyiség-csoport tárgyában, másrészt a Budapest XI. kerület, Móricz Zsigmond körtér gyalogos aluljáróban lévő, nem lakás céljára szolgáló 77,81 m2 alapterületű helyiség-csoport tárgyában a BKK Zrt. által ellátott - helyi közösségi közlekedés biztosítása - közfeladat ellátása céljából határozatlan időtartamra szóló ingyenes használatba adásra vonatkozó szerződéseket az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a használati szerződések aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat Budapest Főváros víziközmű rendszereire vonatkozó gördülő fejlesztési tervek elfogadására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1609/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a Budapest Főváros ivóvízellátó rendszere 2016-2030. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv I. ütemének (2016. évi) beruházási terv részét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére történő benyújtásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1610/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vegye figyelembe a 2016. évi költségvetés tervezésekor a költségvetési keretek lehetőségeire tekintettel a Budapest Főváros ivóvízellátó rendszere 2016-2030. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv I. ütemének (2016. évi) forrásigényét az egyes fejlesztéseknél jelölt prioritások sorrendjében.

Határidő: a 2016. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1611/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi a Budapest Főváros szennyvízelvezető és -tisztító rendszere 2016-2030. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv I. ütemének (2016. évi) beruházási terv részét, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő szennyvízelvezető és -tisztító rendszer felújítási és pótlási terv részét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

1612/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-t, hogy a Budapest Főváros szennyvízelvezető és -tisztító rendszere 2016-2030. évekre vonatkozó, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti gördülő fejlesztési tervét nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére, mivel a rendszer elemeinek tulajdonjoga megoszlik a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. között.

1613/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a Budapest Főváros szennyvízelvezető és -tisztító rendszere 2016-2030. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervének a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által történő benyújtása érdekében az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti meghatalmazás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1614/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vegye figyelembe a 2016. évi költségvetés tervezésekor a költségvetési keretek lehetőségeire tekintettel a Budapest Főváros szennyvízelvezető és -tisztító rendszer 2016-2030. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási terv rész I. ütemének (2016. évi), valamint a beruházási terv rész I. ütemének (2016. évi) forrásigényét az egyes fejlesztéseknél jelölt prioritások sorrendjében.

Határidő: a 2016. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1615/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZTT) működőképességének fenntartása érdekében a 2015. évben szükségessé vált felújítási és pótlási feladatok céljából csökkenti a „912401 Víziközmű vagyon értékbecslésre” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 200 000 E Ft-tal, valamint csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 14 111 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg 214 111 E Ft-tal tervbe veszi a „840401 Önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán az új „BKSZTT felújítási, pótlási feladatai” feladatot, a kiadási önkormányzati felújítások 168 592 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 45 519 E Ft.

1616/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a városigazgató bevonásával készíttesse el a Budapest Főváros víziközmű rendszerének közép- és hosszútávú fejlesztési stratégiáját és azt jóváhagyásra terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat egyes kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1617/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

előzetesen kötelezettséget vállal a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. likviditási helyzetének biztosítása, valamint a fővárosban a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás folyamatos ellátása érdekében a 2016. január 1. és 2016. március 31. napja közötti időszakban, átmeneti finanszírozás keretében a hatályos közszolgáltatási szerződése alapján nyújtandó havi 85 500 E Ft-on felül a 2016. évi előirányzat terhére, mely részét képezi a 2016. évben nyújtandó kompenzációnak, elszámolási kötelezettség mellett, egyszeri 70 000 E Ft összegű díjkompenzáció-előleg adására, 2016. február 15. és 2016. március 31. közötti lehívási időszakkal. Ez az egyszeri 70 000 E Ft összegű díjkompenzáció-előleg többlet támogatási igénnyel nem jár.

1618/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előrehozott kompenzáció utalásáról, továbbá gondoskodjon a fővárosi átmeneti finanszírozási rendeletében történő szerepeltetéséről.

Határidő: az átmeneti finanszírozási rendelet hatálybalépése

Felelős: Tarlós István

1619/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy jelen döntés figyelembevételével gondoskodjon a 2016. évi költségvetésben történő átvezetéséről.

Határidő: a 2016. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1620/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-vel a közszolgáltatási szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyó állásfoglalásának kézhezvételét követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: Javaslat a Cséry-telep kármentesítésének előkészítése körében a Vidékfejlesztési Minisztériummal megkötött támogatási szerződés módosítására, valamint az FTSZV Kft. és a Fővárosi Önkormányzat közötti - ingatlan használati jog alapítására vonatkozó - megállapodás jóváhagyására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, Sidó Szabolcs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1621/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Vidékfejlesztési Minisztérium és Budapest Főváros Önkormányzata között „Cséry-telep kármentesítésének előkészítésére” című projekt tárgyában 2014. június 18-án megkötött támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés 1. sz. módosításának aláírásáról és benyújtásáról a Vidékfejlesztési Minisztérium részére.

Határidő: 2015. december. 31.

Felelős: Tarlós István

1622/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Zrt. Alapszabályának VI. fejezet 1. zn) pontjában a Budapesti Városigazgatóság Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörében eljárva, a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. alapítójaként jóváhagyja a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. és a Fővárosi Önkormányzat közötti, a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft., Budapest XVIII. ker., Ipacsfa utca 19. szám alatt lévő, 140018/3 hrsz.-ú ingatlanán használati jog alapítására vonatkozó megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1623/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító fenti döntéséről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján az FTSZV Kft. és a Budapesti Városigazgatóság Zrt. vezető tisztségviselőit tájékoztassa.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

1624/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságtól eseti jelleggel elvont hatáskörben a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. és a Fővárosi Önkormányzat közötti, a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft., Budapest XVIII. ker., Ipacsfa utca 19. szám alatt lévő, 140018/3 hrsz.-ú ingatlanán használati jog alapítására vonatkozó megállapodást, annak jogosultjaként jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a használati megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Javaslat a 8600 Siófok, Beszédes J. sétány 72., hrsz. 3778/7 ingatlan homlokzat felújítási kötelezettség szerinti felújításra

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1625/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2014. szeptember 5. napján kelt, 2014. szeptember 22-én jogerőre emelkedett és végrehajthatóvá vált 15428/2014. számú határozatában foglalt építésügyi hatósági kötelezésnek megfelelően jóváhagyja a 8600 Siófok, Beszédes József sétány 72. szám alatti, 3778/7 hrsz.-ú ingatlan felújítási munkáit.

1626/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A feladat megvalósítása érdekében szükséges csökkenteni a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 101 500 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg 101 000 E Ft-tal megemelni a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatán a „Felújítások átütemezésének tartaléka”-t,

- továbbá ezzel egyidejűleg 500 E Ft-tal tervbe venni a „840402 Önkormányzati felújítások” cím kiadási előirányzatán az új „Siófok, Beszédes József sétány 72. számú, ingatlan részleges felújítása” feladatot, a kiadásból dologi kiadások 500 E Ft (ebből a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával).

A „Siófok, Beszédes József sétány 72. számú, ingatlan részleges felújítása” megnevezésű feladat összköltsége 101 500 E Ft, 2015. évi előirányzat 500 E Ft (ebből nettó dologi kiadások 500 E Ft), 2016. évi üteme 101 000 E Ft (ebből önkormányzati felújítások 79 528 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 21 472 E Ft).

1627/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bek. c) pontja értelmében jóváhagyja a 7133 egyedi azonosító számú, a 8600 Siófok, Beszédes József sétány 72. szám alatti, 3778/7 hrsz.-ú ingatlan felújítása tárgyú engedélyokiratot az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Javaslat a Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése (Bem rakparti ág) projekt keretében már nem elszámolható - a Budai Duna-parti főgyűjtő csatorna alprojekt keretében megépült - Batthyány téri villamosvágány és megálló költségeihez szükséges forrás biztosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1628/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

egyetért a „Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése” projekt kapcsán a teljes költség megemelésével, továbbá kötelezettséget vállal a szükséges 123 502 E Ft többlet önerő biztosítására 2015. évre. A fejlesztési megállapodás 2. számú módosítása után a projekt összköltsége 3 091 789 E Ft-ról 3 215 290 E Ft-ra változik, 2015. évi előirányzata 3 206 068 E Ft-ra nő. A megnövekedett forrás tartalmazza a 123 502 E Ft forrásbővítést.

1629/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A fonódó feladat többletfedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 123 502 E Ft-tal,

- ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím „Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése” feladat kiadási előirányzatát 123 502 E Ft-tal (ebből „Egyéb beruházási támogatások áht-n kívülre és az EU-nak” 123 502 E Ft). A feladat összköltsége 3 091 789 E Ft-ról 3 215 290 E Ft-ra változik, ebből 2015. évi előirányzat 3 206 068 E Ft.

1630/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése” feladat 7102 azonosító számú engedélyokirat 1. számú módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

1631/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése” fejlesztési megállapodás 2. számú módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 3 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat a 3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciója előkészítési feladatokkal összefüggő döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1632/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

előzetes kötelezettséget vállal a „3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok” megnevezésű feladatra 2 000 000 E Ft összköltséggel, 2016. évi BKV Zrt. által történő megvalósítására a Fővárosi Önkormányzat beruházási célú támogatásával. A projekt megvalósítása során felmerült költségek IKOP támogatásból vagy más külső forrásból történő finanszírozása esetén a lehívott támogatást a BKV Zrt. köteles annak beérkezését követő 8 napon belül a Fővárosi Önkormányzat részére átutalni.

1633/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az új „3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok” feladat 2 000 000 E Ft összegű előirányzatát a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében tervezze be, továbbá a 2016. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása során vegye azt figyelembe.

A feladat összköltsége 2 000 000 E Ft, 2016. évi előirányzata 2 000 000 E Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 2 000 000 E Ft).

Határidő: az átmeneti finanszírozásról szóló rendelet benyújtása és a 2016. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1634/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a „3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok” megnevezésű feladatra vonatkozóan a BKV Zrt.-vel megkötendő pénzeszköz átadás-átvétel elkészítéséről és a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztéséről.

Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet beterjesztése

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Javaslat az elektronikus jegyrendszer bevezetéséhez kapcsolódó ügyfélközpont hálózat teljes körű kiépítésére

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1635/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

támogatja az ügyfélközpontok teljes körű kiépítését megemelkedett műszaki tartalommal az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező ütemezés szerint az „Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez” feladat keretein belül, és ehhez a szükséges 813 000 E Ft forrást biztosítja.

1636/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A feladat megemelkedett műszaki tartalommal történő megvalósítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 813 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg 180 200 E Ft-tal megemeli a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán belül az „Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez” feladatot, valamint 632 800 E Ft-tal megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t.

A feladat összköltsége 1 133 363 E Ft-ra, 2015. évi előirányzata 240 632 E Ft-ra (ebből „Egyéb beruházási támogatások áht-n kívülre és az EU-nak” 240 632 E Ft) módosul, 2016. évi üteme 632 800 E Ft-ra módosul (ebből egyéb beruházási támogatások áht-n kívülre és az EU-nak” 632 800 E Ft).

1637/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés c.) pontja szerinti hatáskörében eljárva jóváhagyja az „Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez” feladat 7094 azonosító számú engedélyokirat 1. számú módosítását az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1638/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az „Ügyfélcentrum elektronikus jegyrendszerhez” megnevezésű fejlesztési megállapodás 5. számú módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 3 napon belül

Felelős: Tarlós István

1639/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között létrejött, az alábbiakban felsorolt megállapodásokhoz kapcsolódó - KÖZOP önerő előleg és a kapcsolódó áfa összegének megelőlegezésére, mindösszesen 3 290 966 446 Ft összegben, az európai uniós támogatásvesztés megelőzése érdekében azzal, hogy a BKK Zrt.-t a fel nem használt összeg mértékéig visszatérítési kötelezettség terheli:

- 1-3-as villamos vonalak továbbfejl. I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként projektre 332 446 580 Ft önerő, valamint 12 157 873 Ft kapcsolódó áfa összegben;

- Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése projektre 1 153 918 152 Ft önerő, valamint 536 562 164 Ft kapcsolódó áfa összegben;

- Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem önerő biztosítása tárgyú projektre 95 285 823 Ft önerő, valamint 54 130 233 Ft kapcsolódó áfa összegben;

- Széll Kálmán tér fejlesztése tárgyú projekt esetében 1 073 845 781 Ft önerő összegben;

- Jegyautomata rendszer (TVM automata rendszer telepítése) projektre 25 684 913 Ft önerő, valamint 6 934 927 Ft kapcsolódó áfa összegben.

1640/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 2 681 181 249 Ft KÖZOP önerő előleg és a 609 785 197 Ft kapcsolódó áfa soron kívül történő átutalásáról a BKK Zrt. részére.

Határidő: 2 nap

Felelős: Tarlós István

1641/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján gondoskodjon a fel nem használt KÖZOP önerő előleg 2015. december 31-ig történő visszautalásáról Budapest Főváros Önkormányzata részére.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Tarlós István

1642/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján gondoskodjon a KÖZOP önerő előleg 2016. január 31-ig történő elszámolás elvégzéséről.

Határidő: 2016. január 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Javaslat a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése”, a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció”, valamint „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” fővárosi fejlesztésekkel kapcsolatos támogatási bevételek tervbevételére és engedélyokirat módosításokra

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1643/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” feladatot megemelkedett 22 385 128 E Ft KEOP támogatás, 4 476 490 E Ft KEHOP támogatás, továbbá 3 988 732 E Ft önerő támogatás igénybevételével valósítja meg.

1644/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat csökkentett 5 514 713 E Ft összköltséggel, 42 249 E Ft önerő támogatás igénybevételével került megvalósításra.

1645/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” feladat 196 764 E Ft önerő támogatás igénybevételével kerül megvalósításra.

1646/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A „Budapest Komplex Integrált Szennyvíz-elvezetése” feladat végrehajtása érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” feladathoz kapcsolódóan a KEOP támogatást 443 367 E Ft-tal, valamint tervbe veszi a „Miniszterelnökség önerő támogatást” 3 988 732 E Ft-tal, továbbá csökkenti a „Kerületi önkormányzatok” forrást 1 430 745 E Ft-tal.

Csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése feladathoz kapcsolódóan 4 024 495 E Ft-tal, azon belül:

- „Önkormányzati beruházások” előirányzatát 3 199 738 E Ft-tal;

- „Beruházási célú előzetesen felszámított áfa” előirányzatát 824 757 E Ft-tal.

Megemeli a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az „Önkormányzati beruházások” előirányzatát 4 432 099 E Ft-tal, valamint megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az „Átütemezések tartalékát” 1 768 993 E Ft-tal, továbbá a visszaigényelhető fordított áfa csökkenése miatt megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 824 757 E Ft-tal.

A „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” feladat összköltsége változatlanul 48 435 841 E Ft, 2014. december 31-ig tény 22 093 845 E Ft, 2015. évi előirányzata 18 980 970 E Ft-ra változik (ebből önkormányzati beruházások 14 345 338 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 3 910 197 E Ft (ebből levonható áfa 3 783 324 E Ft, nem levonható áfa 126 873 E Ft), fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás 725 435 E Ft (ebből nettó: 573 335 E Ft, levonható áfa 152 100 E Ft), 2016. évi üteme 4 538 041 E Ft-ra változik (ebből önkormányzati beruházások 3 201 753 E Ft, levonható beruházási célú előzetesen felszámított áfa 844 887 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás 491 401 E Ft (ebből nettó 386 930 E Ft, levonható áfa 104 471 E Ft), 2017. évi üteme 2 822 985 E Ft értékben kerül megtervezésre (ebből: önkormányzati beruházások 2 120 135 E Ft, levonható beruházási célú előzetesen felszámított áfa 552 850 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás 150 000 E Ft (ebből nettó 118 110 E Ft, levonható áfa 31 890 E Ft).

A feladathoz kapcsolódó KEOP támogatás 22 385 128 E Ft (ebből 2014. december 31-ig tény 13 141 405 E Ft, 2015. évi terv 9 243 723 E Ft), KEHOP támogatás 4 476 490 E Ft (ebből 2016. évi terv 2 238 245 E Ft, 2017. évi terv 2 238 245 E Ft), önerő támogatás 3 988 732 E Ft (ebből 2015. évi terv 3 988 732 E Ft), a kerületi önkormányzatok általi hozzájárulás 1 430 745 E Ft (ebből 2016. évi terv 1 430 745 E Ft), XVIII. kerületi Önkormányzat által átadandó forrás 600 000 E Ft (ebből 2015. évi terv 600 000 E Ft), Budaörs Város Önkormányzata által átadandó forrás 186 371 E Ft (ebből 2014. december 31-ig tény 78 431 E Ft, 2015. évi terv 107 940 E Ft.

A „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat végrehajtása érdekében tervbe veszi a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán a „Miniszterelnökség önerő támogatást” a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladathoz kapcsolódóan 42 249 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladathoz kapcsolódóan 42 605 E Ft-tal, azon belül:

- „Önkormányzati beruházások” előirányzatát 33 243 E Ft-tal;

- Beruházási célú előzetesen felszámított áfa” előirányzatát 8954 E Ft-tal;

- „Dologi kiadások” előirányzatát 408 E Ft-tal.

Megemeli a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az „Önkormányzati beruházások” előirányzatát 84 854 E Ft-tal.

A „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat összköltsége 5 514 713 E Ft-ra változik, 2014. december 31-ig tény 4 937 326 E Ft, 2015. évi előirányzata 577 387 E Ft-ra változik (ebből önkormányzati beruházások 455 108 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 122 187 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával 92 E Ft (ebből nettó dologi 89 E Ft, dologi kiadás áfája 3 E Ft).

A feladathoz kapcsolódó KMOP támogatás 3 277 305 E Ft (ebből 2014. december 31-ig tény 3 189 298 E Ft, 2015. évi terv 88 007 E Ft), önerő támogatás 42 249 E Ft (ebből 2015. évi terv 42 249 E Ft).

„A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” feladat megvalósítása érdekében tervbe veszi a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán a „Miniszterelnökség önerő támogatást” „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” feladathoz kapcsolódóan 196 764 E Ft-tal.

Megemeli a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az „Önkormányzati beruházások” előirányzatát 196 764 E Ft-tal.

„A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” feladat összköltsége változatlanul 4 283 539 E Ft, 2015. évi előirányzata 4 283 539 E Ft (ebből: önkormányzati beruházások 3 332 957 E Ft, levonható beruházási célú előzetesen felszámított áfa 899 899 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával 50 683 E Ft (ebből nettó dologi: 39 908 E Ft, dologi kiadás áfája 10 755 E Ft).

A feladathoz kapcsolódó KEOP támogatás 3 148 038 E Ft (ebből 2015. évi terv 3 148 038 E Ft), önerő támogatás 196 764 E Ft (ebből 2015. évi terv 196 764 E Ft).

[Megjegyzés: Ezt a határozatot a 45. napirend tárgyalásánál (Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására) az 1732/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. határozat részben módosította.]

1647/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” megnevezésű feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat módosításának aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1648/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján a „Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció” feladat engedélyokiratának 16. sz. módosítását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat módosításának aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1649/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése” feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat módosításának aláírásáról.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1650/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti „A Rudas Gyógyfürdő és Uszoda komplex energetikai korszerűsítése” keretében megvalósult beruházás során beszerzendő és beépítendő eszközök használati jogának átruházásáról szóló megállapodás 2. számú módosítását a 008-as sorszámon kiosztott előterjesztői kiegészítés 15. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról.

Határidő: a BGYH Zrt. felügyelőbizottságának és a BVH Zrt. igazgatóságának jóváhagyását követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: Javaslat egyes dísz- és közvilágítással kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1651/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.-vel a 2015. évi éves közszolgáltatási szerződést emelt szintű köz- és díszvilágítás ellátására az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, 6 262 400 E Ft bruttó összeggel és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1652/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2015. évi üzleti tervét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

1653/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselője vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

1654/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tagi képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2015. évi éves közszolgáltatási szerződés, mint Budapest Főváros Önkormányzata taggal kötendő megállapodás jóváhagyását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint a 2015. évi üzleti tervének elfogadását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Javaslat a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1655/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet mellékletének V. pontját úgy módosítja, hogy a gépjárművel temetőbe történő behajtási díjjal érintett temetők jegyzékéből törli a Csepeli temetőt.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 54/2015. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló 65/2000. (XII. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés - módosító indítvánnyal módosított - 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1656/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-vel a közszolgáltatási keretszerződés 2. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 5 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: Javaslat a Nemzeti Gyászpark (Újköztemető 298., 300. és 301 parcella) térfigyelő rendszerének bővítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1657/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Nemzeti Gyászpark, Rákoskeresztúri Újköztemető 298., 300. és 301. parcella támogatási szerződését az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1658/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A parcellák térfigyelő rendszereinek bővítése érdekében bruttó 5000 E Ft-tal megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről (beruházási célú támogatások áht-n belülről) sor előirányzatát a „Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bő-vítése 2015” feladathoz kapcsolódóan, továbbá a feladat megvalósítása érdekében - egyidejűleg bruttó 5000 E Ft-tal tervbe veszi a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán az új „Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése 2015” megnevezésű feladatot.

1659/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (3) bekezdése szerint eseti jelleggel elvonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2), (6) bekezdései szerinti főpolgármestert megillető hatáskört és jóváhagyja a 007136 azonosító számú, „Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése 2015” megnevezésű engedélyokiratot az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1660/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapesti Temetkezési Intézettel a „Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszerének bővítése” tárgyú megvalósítási megállapodást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Javaslat az Enviroduna Kft.-t érintő egyes szerződések és az azokhoz kapcsolódó engedélyokirat-módosítások jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1661/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó Létesítményei” feladatot 2016. december 31-i határidővel 165 834 950 E Ft összköltséggel valósítja meg.

1662/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó Létesítményei” feladat tájékoztatási, PR- és konfliktuskezelési feladataival kapcsolatos kártérítés, valamint perköltség és igazgatás szolgáltatási díj kifizetéséhez 223 000 E Ft, kerekítésből adódóan további 1 E Ft többlet fedezetet biztosít.

Fenti eljáráshoz kapcsolódóan a feladatra 180 000 E Ft késedelmi kamat Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (7) bekezdés c) pontja alapján főpolgármesteri hatáskörben került átcsoportosításra.

A fenti módosítások eredményeként a feladat összköltsége összesen 403 001 E Ft-tal megemelkedik.

1663/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmének tervezése” feladatot változatlan összköltséggel 2016. december 31-i határidővel valósítja meg.

1664/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 223 001 E Ft-tal,

- ezzel egyidejűleg szükséges megemelni a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó Létesítményei” feladatot 223 001 E Ft-tal (ebből: fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások nettó 223 000 E Ft, dologi áfa 1 E Ft).

A 2016. évre áthúzódó feladatok miatt csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím 2015. évi kiadási előirányzatán a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó Létesítményei” feladatot 430 530 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházásokon” belül a „Fejlesztések átütemezési tartalékát” 430 530 E Ft-tal.

A „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó Létesítményei” feladat összköltsége 165 834 950 E Ft-ra változik, 2014. dec. 31-ig tény 164 735 789 E Ft, 2015. évi előirányzata 668 631 E Ft-ra változik (ebből: önkormányzati beruházások 77 028 E Ft, levonható beruházási célú előzetesen felszámított áfa 20 798 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás 570 805 E Ft (ebből dologi nettó 535 130 E Ft, dologihoz kapcsolódó levonható áfa 35 675 E Ft), 2016. évi előirányzata 430 530 E Ft (ebből: önkormányzati beruházások 217 000 E Ft, levonható beruházási célú előzetesen felszámított áfa 58 590 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás 154 940 E Ft (ebből dologi nettó 122 000 E Ft, dologihoz kapcsolódó levonható áfa 32 940 E Ft).

Továbbiakban a „Csillaghegyi öblözet árvízvédelme tervezés” feladat 2016. december 31-ig történő megvalósítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatát a feladathoz kapcsolódóan 350 774 E Ft-tal (ebből önkormányzati beruházások 244 200 E Ft, le nem vonható beruházási célú áfa 65 934 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával 40 640 E Ft, amelyből nettó 32 000 E Ft, dologi kiadás áfája 8640 E Ft).

Ezzel egyidejűleg szükséges megemelni a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladatot 350 774 E Ft-tal.

A feladat összköltsége változatlanul 401 066 E Ft, 2014. december 31-ig tény 9906 E Ft, a 2015. évi előirányzat 40 386 E Ft (ebből: nettó 5800 E Ft, levonható beruházási célú áfa 1566 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával 33 020 E Ft (ebből nettó 26 000 E Ft, dologi kiadás áfája 7020 E Ft).

A 2016. évi előirányzat 350 774 E Ft összegben kerül megtervezésre (ebből önkormányzati beruházások 244 200 E Ft, le nem vonható beruházási célú áfa 65 934 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával 40 640 E Ft, amelyből nettó 32 000 E Ft, dologi kiadás áfája 8640 E Ft).

1665/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglaltak alapján jóváhagyja a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és Kapcsolódó Létesítményei beruházás engedélyokiratának 15. számú módosítását az előterjesztés I/2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 5 nap

Felelős: Tarlós István

1666/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az Enviroduna Kft. 2015. évre vonatkozó feladatait, valamint éves díjának mértékét rögzítő megállapodást az előterjesztés II/3. számú mellékletében szereplő tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 5 nap

Felelős: Tarlós István

1667/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi jogkörében eljárva az Enviroduna Kft. egyedüli tagjaként jóváhagyja az előterjesztés II/3. számú mellékletét képező megállapodást és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az Enviroduna Kft. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1668/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmének tervezése” feladat engedélyokiratának 2. számú módosítását változatlan összköltséggel az előterjesztés III/2. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 5 nap

Felelős: Tarlós István

1669/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmének tervezése” feladat előkészítési és megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladataira vonatkozó megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés III/4. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 5 nap

Felelős: Tarlós István

1670/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi jogkörében eljárva az Enviroduna Kft. egyedüli tagjaként jóváhagyja az előterjesztés III/4. számú mellékletét képező megállapodás módosítását és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az Enviroduna Kft. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 5 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: Javaslat a Kiscelli Múzeum rekonstrukciójával kapcsolatos döntések meghozatalára II.

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1671/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

egyetért a „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése” feladat megnevezése megváltoztatásával „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek elkészítése” megnevezésre. Egyúttal a feladat műszaki tartalmát bővíti a szakvélemények beszerzésével.

1672/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek elkészítése” feladat a Budapesti Történeti Múzeum által kerüljön megvalósításra 2016. december 31-ig, a meglévő szakvélemények figyelembe vétele és további, a műszaki tartalomban megnevezett szakvélemények beszerzése mellet a főváros 46 463 E Ft összegű céljellegű támogatásával.

1673/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a feladat forrásának biztosítása érdekében a „BTM Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése” című 007075 azonosító számú engedélyokirat, 16 510 E Ft összköltségű feladatot lezárja. A feladaton felmerült tényköltség 8147 E Ft. A fennmaradó bruttó 8363 E Ft-ot a 007085 azonosító számú engedélyokirat „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek elkészítése” feladat megvalósítására bocsájtja rendelkezésre.

1674/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „BTM, Kiscelli Múzeum fejlesztésének előkészítése” feladatot 8363 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati beruházások 6585 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1778 E Ft), ezzel egyidejűleg 8363 E Ft-tal tervbe veszi az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási előirányzatán az új „BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvélemények beszerzése és kiviteli tervek készítése” megnevezésű feladatot (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházások 8363 E Ft). Továbbá csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán a „BTM Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése” feladatot 38 100 E Ft-tal (a kiadásból önkormányzati beruházások 30 000 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 8100 E Ft), ezzel a feladat törlésre kerül. Ezzel egyidejűleg megemeli 38 100 E Ft-tal a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t.

Az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” címen új feladatként, „BTM, Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó szakvéleményének beszerzése és kiviteli tervek készítése” megnevezéssel betervezésre kerül 46 463 E Ft összköltséggel, melynek 2015. évi előirányzata 8363 E Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 8363 E Ft), 2016. évi üteme 38 100 E Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 38 100 E Ft).

1675/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti, a Költségvetési Bizottság véleményezési, valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság döntési hatáskörét és jóváhagyja a „Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeumának fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése” tárgyú, 007085 egyedi azonosító számú engedélyokirat módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1676/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg egy, az elkészült kiviteli tervek szerinti megvalósításra a Fővárosi Önkormányzat által biztosítandó forrás felhasználásának és elszámolásának szabályairól szóló, az Önkormányzat és a Budapesti Történeti Múzeum közötti megállapodás szükségességét és amennyiben a megállapodás megkötése indokolt, terjessze azt a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat a KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001 azonosító számú, Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar-Keleti pályaudvar) című projekttel összefüggésben támogatási szerződés módosítására, és a Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása”, illetve a „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése” című projektek támogatási szerződéseinek jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1677/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a „Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása”, valamint a „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése” feladatokra vonatkozó IKOP támogatási szerződések megkötéséig az összesen 3 333 057 E Ft IKOP támogatás összege a 2016. évben fővárosi saját forrásból kerül finanszírozásra. Felkéri a főpolgármestert, hogy az IKOP támogatási szerződések megkötését követően a „4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással” projekt ütemezéséről, illetve forrásösszetételéről szóló tervezetet terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek az IKOP támogatási szerződések aláírását követő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

1678/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát a „4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással” feladathoz kapcsolódóan 16 495 300 E Ft-tal. Továbbá csökkenti a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán a Budapest 4-es metróvonal támogatásához kapcsolódóan a „KÖZOP” támogatást 15 440 863 E Ft-tal. Ezzel egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 1 054 437 E Ft-tal.

Továbbá megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán a Budapest 4-es metróvonal támogatásához kapcsolódóan az „NFM (Önerőalap támogatás)”-t 791 794 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az „Önkormányzati beruházások” előirányzatát.

A feladathoz kapcsolódóan a kifizetett összegek rendezése érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát a „4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással” feladathoz kapcsolódóan 689 744 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli 109 712 E Ft-tal a dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) előirányzatát (ebből dologi nettó 109 112 E Ft, dologi áfa 600 E Ft), továbbá megemeli az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre előirányzatát 580 032 E Ft-tal.

A feladat összköltsége változatlanul 452 554 224 E Ft, 2014. december 31-ig tény 355 830 510 E Ft, 2015. évi előirányzata 35 226 700 E Ft-ra változik [ebből egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre és az EU-nak 34 536 956 E Ft, egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 580 032 E Ft, dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 109 712 E Ft, ebből dologi nettó 109 112 E Ft, dologi áfa 600 E Ft], 2016. évi üteme 33 887 200 E Ft-ra változik [ebből egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre és az EU-nak 33 884 600 E Ft, dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 2600 E Ft, ebből dologi nettó 2330 E Ft, dologi áfa 270 E Ft], 2017. évi üteme 27 609 814 E Ft-ra változik (ebből egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre és az EU-nak 27 609 814 E Ft).

A „4. sz. metró (1. szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással” feladatot 2017. december 31-i befejezési határidővel változatlan 452 554 224 E Ft összköltséggel, 210 744 500 E Ft KÖZOP támogatás, 162 785 978 E Ft kiegészítő finanszírozás és 3 787 143 E Ft önerő támogatás igénybevételével, továbbá 75 236 603 E Ft saját forrással kívánja megvalósítani a hatályos támogatási szerződés módosításával és a kapcsolódó beruházásokra vonatkozó támogatási szerződések megkötésével. A feladat 2015. évi kiadási előirányzata 35 226 700 E Ft (ebből KÖZOP támogatás és kiegészítő finanszírozás együttesen 22 303 737 E Ft, önerő támogatás 991 438 E Ft, saját forrás 11 931 525 E Ft), 2016. évi kiadási üteme 33 887 200 E Ft (ebből KÖZOP támogatás és kiegészítő finanszírozás együttesen 25 043 900 E Ft, saját forrás 8 843 300 E Ft), 2017. üteme 27 609 814 E Ft (ebből kiegészítő finanszírozás 21 811 753 E Ft, saját forrás 5 798 061 E Ft).

1679/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a KÖZOP-5.5.0.-09-11-2015-0010 azonosító számú, a „Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása” című projekt támogatási szerződését az előterjesztés - előterjesztői kiegészítés I. fejezetében módosított - 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2015. december 15.

Felelős: Tarlós István

1680/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a KÖZOP-5.5.0.-09-11-2015-0011 azonosító számú, „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése” című projekt támogatási szerződését az előterjesztés - előterjesztői kiegészítés I. fejezetében módosított - 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2015. december 15.

Felelős: Tarlós István

1681/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a „Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása”, illetve a „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése” projektek kapcsán pályázatot készítsen elő IKOP forrás igénybevétele céljából. Felkéri továbbá a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati dokumentáció összeállításáról, továbbá a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 7. melléklet 15.3. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva hagyja jóvá, írja alá és nyújtsa be a projektek európai uniós finanszírozásával kapcsolatban szükséges - pénzügyi kötelezettségvállalást nem igénylő - dokumentumokat.

Határidő: a vonatkozó felhívás megjelenését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1682/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött támogatási szerződés, finanszírozási szerződés és finanszírozási szerződés kiegészítő megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 3. sz. módosítását az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2015. december 15.

Felelős: Tarlós István

1683/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a módosított megvalósítási megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2015. december 15.

Felelős: Tarlós István

1684/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az egységes kincstári szerződés 1. sz. módosítását az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2015. december 15.

Felelős: Tarlós István

1685/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a „Budapesti 4-es metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pu.-Keleti pu.) és kapcsolódó beruházásai” tárgyú beruházási engedélyokirat 3. számú módosítását, továbbá az új „Kelenföldi pályaudvar térsége, nyugati kijárat, M1-M7 autópálya bevezetés módosított csomópontjának előkészítése és megvalósítása” feladat, valamint az új „Kelenföldi pályaudvar térségében P+R parkolók építése” feladat engedélyokiratát terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek az IKOP támogatási szerződések aláírását követő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: Javaslat „A budapesti M2 metróvonal fejlesztése” című, KÖZOP-5.5.0-09-11-2013- 0004 sz. projekthez kapcsolódó döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1686/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a feladatot az árfolyamváltozásból adódóan megemelkedett összköltséggel, valamint a vállalkozói szerződés szerinti módosított határidővel 2016. december 31-ig kívánja megvalósítani.

1687/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A feladat 2016. december 31-ig történő megvalósítása érdekében csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát az „M2 metróvonal járműállomány cseréje” feladathoz kapcsolódóan 936 489 E Ft-tal. Továbbá az árfolyamváltozás miatt csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 29 254 E Ft-tal, valamint megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházásokon” belül a fejlesztések átütemezésének tartalékát 965 743 E Ft-tal.

A feladat összköltsége 41 799 082 E Ft-ra változik, ebből 2014. december 31-ig tény 40 139 603 E Ft, 2015. évi előirányzata 693 736 E Ft-ra változik (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 693 736 E Ft), 2016. évi előirányzata 965 743 E Ft összegben kerül megtervezésre (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és EU-nak 965 743 E Ft).

1688/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti „A budapesti M2 metróvonal fejlesztése” című, KÖZOP-5.5.0-09-11-2013-0004 azonosítójú projekt támogatási szerződésének 1. számú módosítását az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1689/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti „Az M2 metróvonal járműállomány cseréje” megnevezésű feladat elvégzéséről szóló pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 3. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: Javaslat „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című projekt II. szakaszára vonatkozó projektjavaslat benyújtására és az I. szakaszra vonatkozó önerő támogatás tervbe vételére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1690/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja „A Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” feladat „Projektjavaslat műszaki tartalma” szerinti, az előterjesztésben bemutatott módon javasolt újraszakaszolását, amely egyben a támogatási szerződés módosítási kérelem tartalma, valamint az I. szakaszt 110 000 E Ft saját forrás igényt csökkentő önerő támogatás igénybevételével kívánja megvalósítani. Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződés módosítási kérelmet az előterjesztés tartalmával összhangban nyújtsa be.

Határidő: 2015. december 15.

Felelős: Tarlós István

1691/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

„A Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz” feladat megvalósítása érdekében tervbe veszi a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán a „Miniszterelnökség önerő támogatást” a „Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz” feladathoz kapcsolódóan 110 000 E Ft-tal.

Megemeli a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az „Önkormányzati beruházások” előirányzatát 110 000 E Ft-tal.

„A Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz” feladat összköltsége változatlanul 4 084 084 E Ft, 2014. december 31-ig tény 495 801 E Ft, 2015. évi előirányzata 3 261 878 E Ft (ebből önkormányzati beruházások 2 418 408 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 662 715 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások áfával 180 755 E Ft (ebből nettó dologi 150 920 E Ft, dologi kiadás áfája 29 835 E Ft), 2017. évi előirányzata 326 405 E Ft (ebből önkormányzati beruházások 315 875 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 10 530 E Ft.

A feladathoz kapcsolódó KEOP támogatás 2 492 081 E Ft (ebből 2014. december 31-ig tény 113 630 E Ft, 2015. évi terv 2 378 451 E Ft), önerő támogatás 110 000 E Ft (ebből 2015. évi terv 110 000 E Ft), saját forrás 1 482 003 E Ft (ebből 2014. december 31-ig tény 382 171 E Ft, 2015. évi terv 773 427 E Ft, 2017 évi terv 326 405 E Ft).

1692/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel elvonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése szerinti hatáskörét és jóváhagyja „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz” megnevezésű feladat megvalósítására Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján az engedélyokirat 6. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat módosításának aláírásáról.

Határidő: a kapcsolódó költségvetési rendelet-módosítás hatálybalépését követő 10 napon belül

Felelős: Tarlós István

1693/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a KEHOP-3.2.2 jelű konstrukcióban „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” projektjavaslatot az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti műszaki tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a projektjavaslat dokumentációjának aláírásáról és benyújtásáról az Irányító Hatóság részére, azzal, hogy a Projekt KEHOP (II.) szakaszának önerejét az FKF NZrt. útján biztosítja.

Határidő: 2015. december 15.

Felelős: Tarlós István

1694/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az újraszakaszolásra vonatkozó támogatási szerződés módosítást, a projekt KEHOP (II.) szakaszra vonatkozó támogatási szerződés megkötését, valamint a projekt önerejének rendezése érdekében a projekt keretében létrehozott hulladékgazdálkodási eszközök és technológiák használati jogának átruházásáról szóló, „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése II. szakasz” feladatra vonatkozóan módosított megállapodást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a KEHOP szakaszra vonatkozó új Korm. rendelet megjelenését követő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: Javaslat a FÁNK Pannon Park Projekt támogatása tárgyban a Belügyminisztérium és a Fővárosi Önkormányzat között megkötendő támogatási megállapodás aláírására és a fejlesztési tervvel összefüggő egyes döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Szeneczey Balázs, Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1695/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

egyetért a „Fánk Pannon Park fejlesztése” tárgyú célokmány módosításával annak érdekében, hogy az összhangba kerüljön az 1514/2015. (VII. 23.) sz. Kormányhatározattal, valamint a támogatási szerződéssel, továbbá egyetért a források rendezésével, a projekthez kapcsolódó létszámtöbblet igénnyel.

1696/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A fenti egyezőség megteremtése érdekében a 780 000 E Ft összegű forrás beérkezését követően megemeli a „854901 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát 780 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 779 600 E Ft-tal, valamint az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán a „FÁNK Pannon Park fejlesztése” feladatot 400 E Ft-tal. Ezzel a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházások sor 980 524 E Ft-ra emelkedik. A feladathoz kapcsolódó áfa rendezése érdekében megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím bevételi, azon belül a működési bevételek (áfa visszatérítés) előirányzatát 108 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot az intézményi beruházásokhoz kapcsolódóan. Ezzel a „FÁNK Pannon Park fejlesztése” céljelleggel támogatott feladat összköltsége változatlanul 25 300 000 E Ft, tény 2014. december 31-ig 99 476 E Ft, 2015. évi előirányzata 980 524 E Ft-ra változik (céljelleggel támogatott intézményi beruházás 980 524 E Ft, állami támogatás: 780 000 E Ft), 2016. évi üteme 6 328 400 E Ft-ra változik (állami támogatás 5 450 000 E Ft), 2017. évi üteme 9 718 600 E Ft-ra változik (állami támogatás 10 597 000 E Ft), 2018. évi üteme 7 880 000 E Ft-ra változik (állami támogatás 7 880 000 E Ft), 2019. évi üteme 293 000 E Ft-ra változik (állami támogatás 293 000 E Ft). A megvalósítás ideje 2013-2019. A feladatra vonatkozó áfa összegét az intézmény a saját költségvetéséből finanszírozza, melynek összege a 2015. évre vonatkozóan 264 741 E Ft, a 2016. évre vonatkozóan 1 708 668 E Ft. Az előző évi tényeket is figyelembe véve a feladat bruttó összköltsége 32 131 000 E Ft.

1697/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja értelmében jóváhagyja a 6719 egyedi azonosító számú, „FÁNK Pannon Park fejlesztése” tárgyú célokmány 1. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

1698/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező támogatási szerződést, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1699/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Állat- és Növénykert intézmény Pannon Park Projekt megvalósításához kapcsolódóan, a projekttel összefüggő feladatok belső koordinálásának elvégzése érdekében 2016. január 1-jétől kezdődően 2019. december 31-ig (azaz a projekt időtartama alatt) 5 fővel (1 fő koordinációs vezető, 3 fő koordinátor, továbbá 1 fő asszisztens) megemeli az „570101 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím létszámkeretét. Ezt követően a Fővárosi Állat- és Növénykert intézmény engedélyezett létszámkerete a fenti időszakban 191 főre módosul. (Az 5 fő munkavállaló személyi juttatásai és járulékai 12 hónapra összesen 33 201 E Ft - ebből: személyi juttatás: 26 143 E Ft, járulékok: 7058 E Ft). Felkéri a főpolgármestert a létszámkeret növekedés, továbbá az ahhoz kapcsolódó személyi juttatások és a személyi juttatások járulékainak megtervezésére.

Határidő: a 2016. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1700/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg egy, a támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályairól szóló, az Önkormányzat és a Fővárosi Állat- és Növénykert közötti megállapodás szükségességét, és amennyiben a megállapodás megkötése indokolt, terjessze azt a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: Javaslat kulturális és szociális célú közszolgáltatási szerződések és támogatási szerződés megkötésére

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1701/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási keretszerződést az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a közszolgáltatási keretszerződés aláírására.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Tarlós István

1702/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Jazzart Közcélú Alapítvány közötti közszolgáltatási keretszerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a közszolgáltatási keretszerződés aláírására.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Tarlós István

1703/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Nemzetközi Gyermekmentő Alapítvány számára a „Mindenki Karácsonya” rendezvény kiadásaira 1000 E Ft támogatást biztosít a „930001 Általános tartalék” cím előirányzata terhére.

1704/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A Nemzetközi Gyermekmentő Alapítvány által megrendezésre kerülő „Mindenki Karácsonya” esemény támogatása érdekében 1000 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása” cím kiadási, ezen belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

1705/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 7. sz. melléklet 6.9. pontjában a főpolgármesterre átruházott hatáskört, valamint jóváhagyja és megköti a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány és Budapest Főváros Önkormányzata között a támogatási szerződés módosítást az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1706/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 7. sz. melléklet 6.9. pontjában a főpolgármesterre átruházott hatáskört, valamint jóváhagyja és megköti a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány és Budapest Főváros Önkormányzata között megkötött együttműködési keretmegállapodás módosítását az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési keretmegállapodás módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1707/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Esély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közötti közszolgáltatási keretszerződést az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására. Egyben felkéri a főpolgármestert a közszolgáltatási keretszerződés felülvizsgálatára és annak módosítása érdekében fél éven belül ismét a Közgyűlés elé terjesztésére.

Határidő: a Közgyűlés döntését, illetve a Támogatásokat Vizsgáló Iroda elfogadó döntését követő 60 napon belül, a felülvizsgálatra 180 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: Javaslat kulturális célú feladatok támogatására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1708/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az Ormos Imre Alapítvány részére a „Budapest-Bécs a rövid huszadik században” nemzetközi fotókiállítás előkészítési munkálataira 3000 E Ft támogatást biztosít a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím tartalékok előirányzata terhére.

1709/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Az Ormos Imre Alapítvány részére a „Budapest-Bécs a rövid huszadik században” nemzetközi fotókiállítás előkészítési munkálatainak támogatása érdekében 3000 E Ft-tal csökkenti a „917001 Kulturális és Városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

1710/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és az Ormos Imre Alapítvány között a „Budapest-Bécs a rövid huszadik században” nemzetközi fotókiállítás előkészítési munkálatainak támogatása tárgyban megkötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1711/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Pro Cultura Urbis Közalapítvány részére projekt- és működési célú támogatásra 8000 E Ft támogatást biztosít a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím tartalékok előirányzata terhére.

1712/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A Pro Cultura Urbis Közalapítvány projekt- és működési támogatása érdekében 8000 E Ft-tal csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli az „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

1713/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Pro Cultura Urbis Közalapítvány között a Közalapítvány projekt- és működési célú támogatása tárgyban megkötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1714/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Kórusokért Kulturális, Nevelési és Képességfejlesztési Közhasznú Alapítvány részére a Fővárosi Énekkar működési célú kiadásaira 1000 E Ft támogatást biztosít a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím tartalékok előirányzata terhére.

1715/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Kórusokért Kulturális, Nevelési és Képességfejlesztési Közhasznú Alapítvány által működtetett Fővárosi Énekkar működési célú kiadásainak támogatása érdekében 1000 E Ft-tal csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

1716/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Kórusokért Kulturális, Nevelési és Képességfejlesztési Közhasznú Alapítvány között a Fővárosi Énekkar működési célú kiadásainak támogatása tárgyban megkötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1717/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 2016. évi Budapesti Tavaszi Fesztivál megrendezésére 131 000 E Ft támogatást biztosít a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. részére.

1718/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a 2016. évi Budapesti Tavaszi Fesztivál megrendezésére a „810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.” cím előirányzatán 131 000 E Ft támogatást biztosít a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. részére.

1719/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a 2016. évi Budapesti Tavaszi Fesztivál 131 000 E Ft összegű támogatásának a „810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán történő megtervezésére.

Határidő: a 2016. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjához benyújtott 2015. évi pályázatok támogatásának jóváhagyására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1720/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottság határozatai alapján az alábbi pályázók támogatását a Környezetvédelmi Alap 2015. évi kerete terhére:


Pályázó neve

Pályázat tárgya
Támogatás
összege
(Ft)
Cseresznyevirág Közhasznú Alapítvány Komposztálási Program Soroksáron
és Pesterzsébeten
2 100 000
Erdőmentők Alapítvány Fővárosi erdőterületek
környezetkárosító etetőinek cseréje
90 000
A Füvészkertért Alapítvány Komposztálni jó! - szemléletformálással
kapcsolatos programsorozat a Füvészkertben
750 000
Együtt Európáért Alapítvány Kertből jeles! - Mintakert kialakítása a kőbányai Szent László Általános Iskola
diákjainak segítségével
1 493 807
Ady és Rákóczi utcai Óvodák Gyermekeiért Óvodai Alapítvány A fővárosi zöldfelületek létrehozásával, megújításával, gondozásával kapcsolatos
programok támogatása
653 699
„RÉS” Szociális és Kulturális Alapítvány Zöldség-, illetve fűszerkert kialakítása, öko programbeindítása a Családok Átmeneti Otthonában 175 000
Iskolakertekért Alapítvány Budapest XIII. kerület, Számítástechnikai Általános Iskola, Tomori Pál Tagiskola iskolakert környezeti állapotának javítása,
egészséges megújítása
1 487 881
Ökoszolgálat Alapítvány Komposztáljunk a nagyvárosban 2.0 1 940 000
Összesen: 8 690 387

Jóváhagyja és megköti a pályázati kiírásnak megfelelő támogatási szerződéseket és felkéri a főpolgármestert a szerződések aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

1721/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A Környezetvédelmi Alap 2015. évi támogatásainak biztosítása érdekében csökkenti a „847301 Környezetvédelmi Alap” címkódon belül az „Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre” sor előirányzatát 5895 E Ft-tal, valamint az „Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak” sor előirányzatát 9662 E Ft-tal (összesen: 15 557 E Ft-tal).

Ezzel egyidejűleg címen belül megemeli az „Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre” sorát 1215 E Ft-tal, az „Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és EU-nak” sorát 9662 E Ft-tal, valamint az „Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és EU-nak” sorát 4680 E Ft-tal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1722/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztések után kívánja megtárgyalni az alábbi, zárt ülésen tárgyalandó előterjesztéseket:

- Javaslat gazdasági társaságokat érintő személyi döntések meghozatalára

- Javaslat az oktatási és a kulturális ágazathoz alapított egyes alapítványok, közalapítványok alapító okiratának módosítására

- Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének további munkavégzésre irányuló jogviszonyával kapcsolatos döntésre

A napirend 44. pontja: Javaslat a BMSZKI támogatására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1723/2015.(XII.2.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a BMSZKI gazdálkodási tevékenységének helyzetéről szóló tájékoztatást és intézkedési javaslatokat. A feladatok zökkenőmentes ellátása, valamint a működőképesség fenntartása érdekében a 2015. évi pénzmaradvány elszámolásáig 350 M Ft keretet különít el a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” címen.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1724/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A BMSZKI működőképességének fenntartása, a hajléktalan személyek ellátásához szükséges források biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát 350 000 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n belülre előirányzatát. A „842101 Intézményi feladatellátás kerete” címen így rendelkezésre álló előirányzat kizárólag erre a feladatra fordítható azzal, hogy a „212701 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” címen belül a tényleges felhasználásnak megfelelő támogatási és kiadási előirányzatok rendezésére a 2015. évi utolsó költségvetési rendelet módosításakor kerül sor.

1725/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a fedezet biztosítását szolgáló keret a Közgyűlés döntését követően azonnal rendelkezésre áll, az intézmény által benyújtott, felülvizsgált, befogadott dokumentumok alapján a szükséges kifizetések teljesíthetőek. A 2015. december 31-ig teljesített kifizetésekhez szükséges előirányzatok rendezésére a 2015. évi utolsó költségvetési rendelet módosításakor kerül sor.

1726/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a keretösszeg átmeneti finanszírozási rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő: az átmeneti finanszírozási rendelet hatálybalépése

Felelős: Tarlós István

1727/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2015. évi gazdálkodásról összeállított költségvetési beszámoló benyújtásával egyidejűleg gondoskodjon:

- a működőképesség fenntartásához biztosított támogatás felhasználásáról szóló elszámolásról,

- az intézményi tevékenység ellátásához szükséges szakmai létszám rendezése érdekében történő javaslat kidolgozásáról,

- a szükséges előirányzat-módosítások 2016. évi költségvetési rendeleten történő átvezetéséről

szóló előterjesztés Fővárosi Közgyűlés elé történő beterjesztéséről.

Határidő: a 2015. évi költségvetési beszámoló benyújtásával egyidejűleg

Felelős: Tarlós István

1728/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés 2016. januári ülésén tájékoztassa a képviselőket arról, hogy az intézményvezetés felelősségének megállapítása és az esetleges jogi lépések szükségessége érdekében lefolytatott vizsgálat milyen eredménnyel zárult, továbbá terjesszen javaslatot a Fővárosi Közgyűlés elé a személyi, fegyelmi és anyagi következményekről szóló döntés meghozatala érdekében.

Határidő: 2016. január 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1729/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

a főpolgármester javaslata alapján a „844702 Főpolgármesteri keret” cím terhére az alábbi államháztartáson kívüli szervezeteket támogatja:

Szervezet neve Támogatás célja Összege
Magyar Sakkozásért Alapítvány A 2015. november 28-án megrendezésre került I. Magyar Sakkhagyományokért Fesztivál szervezési költségei céljára támogatás 500 E Ft
„Árpád Gimnázium” Alapítvány A Gimnázium sakkcsapatának
2015/2016. tanévre vonatkozó
felkészüléséhez, különféle versenyeken való részvételi lehetőségek biztosításának költségei céljára támogatás
500 E Ft
A Magyar Kézművességért Alapítvány A Budai Várban található Magyarság
Házában 2015. december 10.-2016. január 10. között 22. alkalommal megrendezésre kerülő Betlehemi jászol kiállítás legjobb budapesti résztvevőinek díjazására, valamint a kiállítás anyagából készülő album kiadási költségei céljára támogatás
600 E Ft

1730/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal a Főpolgármesteri Hivatal és a Fővárosi Közgyűlés bizottságai részére történő szaklapok beszerzéséhez kapcsolódóan 8303 E Ft fedezet biztosítására a 2016., 2017. és 2018. években.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 8303 E Ft fedezet biztosításáról a 2016., 2017. és 2018. évi költségvetési javaslat elkészítése során.

Határidő: a 2016., 2017. és 2018. évi költségvetés készítése

Felelős: Tarlós István

1731/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal a hivatali rendezvények marketing tevékenységéhez, nyomtatott sajtóban való megjelentetéséhez szükséges közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan 145 000 E Ft fedezet biztosítására a 2016. évben.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 145 000 E Ft fedezet biztosításáról a 2016. évi költségvetési javaslat elkészítése során.

Határidő: a 2016. évi költségvetés készítése

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 55/2015. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés - előterjesztői kiegészítésekkel módosított - 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1732/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

módosítja az 1646/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint:

a „Megemeli a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az „Önkormányzati beruházások” előirányzatát 84 854 E Ft-tal” szövegrész a helyére a „Megemeli a „842501 Áthúzódó fejlesztési források tartaléka” cím kiadási, azon belül az „Önkormányzati beruházások” előirányzatát 42 249 E Ft-tal, valamint megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 42 605 E Ft-tal” szövegrész lép.

A napirend 46. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 56/2015. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a 2016. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról az előterjesztés - előterjesztői kiegészítéssel módosított - melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1733/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a költségvetési intézményeket tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Nagy Gábor Tamás

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 57/2015. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1734/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újból napirendjére veszi a „Javaslat a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó gazdasági és ellátási feladatokkal kapcsolatos 2016-2017. évi kötelezettségvállalásra” című előterjesztést.

Javaslat a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó gazdasági és ellátási feladatokkal kapcsolatos 2016-2017. évi kötelezettségvállalásra

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1735/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy a Főpolgármesteri Hivatal egyes, az előterjesztés mellékletében felsorolt gazdasági és ellátási feladataihoz szükséges beszerzési és közbeszerzési eljárások lebonyolításához a fedezetet a „710301 Gazdasági és ellátási feladatok” címen, a dologi kiadási előirányzaton az előterjesztés melléklete szerinti megbontásban

- 2016. évre 81 590 E Ft + 22 030 E Ft áfa, összesen 103 620 E Ft összegben;

- 2017. évre 81 590 E Ft + 22 030 E Ft áfa, összesen 103 620 E Ft összegben biztosítja.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2016. és 2017. évi költségvetésben a szükséges fedezet betervezéséről gondoskodjon.

Határidő: a 2016. és 2017. évi költségvetés készítése

Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: Javaslat a fővárosi tulajdonú gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő hozzájárulás szabályaira

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1736/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

a) úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaságok létesítő okiratait az alábbi tartalommal kívánja módosítani:

- a Társaság valamennyi, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben (Gst.), illetve a 2015. október 28-án elfogadott budapesti városi közlekedés és budapesti városfejlesztés hitelszerződésekben definiált, adósságot keletkeztető ügyletének, kötelezettségvállalásának jóváhagyása értékhatár nélkül a társaság alapítójának (a közvetett tulajdonban lévő Társaságok esetében azok kizárólagos tulajdonosától (részvényesétől/tagjától) elvont hatáskör szerint a Fővárosi Közgyűlés) kizárólagos hatáskörébe kerüljön annak érdekében, hogy ezen ügyletek érvényesen, a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyását követően keletkezhessenek, továbbá

- ezen ügyletek előkészítését megelőzően a főpolgármester részére történő előzetes tájékoztató készítésének kötelezettsége is kerüljön a vezető tisztségviselő alapító okirat szerinti kötelező feladatai közé.

Ennek érdekében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:112. § (3) bekezdése, valamint a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 22. § (5) bekezdése alapján utasítja a Budapest Főváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezető tisztségviselőit a Társaságuk, valamint a gazdasági társaság tulajdonában lévő Társaságok létesítő okirata fenti tartalmú módosításának előkészítésére és jóváhagyásra a Fővárosi Közgyűlés elé történő beterjesztésére.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

b) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:112. § (3) bekezdése, valamint a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 22. § (5) bekezdése alapján utasítja Budapest Főváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezető tisztségviselőit és általuk a tulajdonukban levő Társaságok vezető tisztségviselőit, hogy - az a.) pont szerinti tartalommal történő - létesítő okirat módosítások megtörténtéig terjedő átmeneti időszakban, a Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben (Gst.), illetve a 2015. október 28-án elfogadott budapesti városi közlekedés és budapesti városfejlesztés hitelszerződésekben definiált, adósságot keletkeztető ügyletek, kötelezettségvállalások létrehozását, előkészítését megelőzően a főpolgármestert előzetesen tájékoztassák, valamint kérjék a Fővárosi Közgyűlés hozzájárulását a fenti adósságot keletkeztető ügyletek keletkeztetéséhez.

c) Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése, a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a gazdasági társaságok vezető tisztségviselőjét értesítse az a) és b) pontokban foglaltak végrehajtása érdekében.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1737/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

a) Budapest Főváros Önkormányzata legalább 25%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok esetében kezdeményezi a Társaság további tagjai, részvényesei felé a Társaság létesítő okiratának (társasági szerződésének, alapszabályának) olyan tartalmú módosítását, amely szerint a Társaság valamennyi (a Gst.-ben illetve a 2015. október 28-án elfogadott Budapesti Városi Közlekedés és Budapesti Városfejlesztés hitelszerződésekben definiált) adósságot keletkeztető ügyletének, kötelezettségvállalásának jóváhagyása értékhatár nélkül a Társaság legfőbb szervének (taggyűlésének, közgyűlésének) kizárólagos hatáskörébe kerüljön.

b) Felkéri a főpolgármestert, hogy e Társaságok vezető tisztségviselőjét (tisztségviselőit) tájékoztassa Budapest Főváros Önkormányzata tag/részvényes kezdeményezéséről és felhatalmazza a főpolgármestert az érintett Társaságok tulajdonosai között a társaság működésére és/vagy irányítására fennálló megállapodásra tekintettel esetlegesen szükséges, tulajdonosok közötti egyeztetés lefolytatására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

c) Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése, a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a gazdasági társaságok vezető tisztségviselőjét értesítse az a) és b) pontokban foglaltak végrehajtása érdekében.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: Hozzájárulás a BKV Zrt. tulajdonában álló egyes ingatlanok hasznosításához

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1738/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében és a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosaként eljárva

- jóváhagyja az INTER-LINE Kft.-vel - a Metrowagonmash Nyrt. képviselőjeként - megkötendő használati megállapodást a Budapest X. ker. 38303/54. helyrajzi számú, természetben Budapest X., Kőér u. 2/B sz. alatt található Metró É-D Járműtelep alább felsorolt 3 helyiségének közös használatára, valamint a raktárhelyiség kizárólagos használatára az alábbi kondíciókkal:

- pályafenntartási épület fszt. 20. szám alatti 27,2 m2 területű helyiség, irodai célra, használati díj: 49 000 Ft/hónap + áfa;

- mozgólépcső javító épület I. em. 124. szám alatti 18,3 m2 területű helyiség, irodai célra, használati díj: 33 000 Ft/hónap + áfa;

- járműkarbantartó üzem 10-es sz. műhelyben 56,4 m2 területű helyiség, ellenőrző és szerelő műhely, használati díj: 68 000 Ft/hónap + áfa;

- járműkarbantartó üzem 10-es sz. műhely hátsó részében 36,9 m2 területű helyiség, raktár céljára, használati díj: 30 000 Ft/hónap + áfa;

- a használati díj tartalmazza az energia költségeken kívüli valamennyi más költséget;

- az energiaszolgáltatás költségeit a használó külön szerződés alapján fizeti meg, az alábbi átalányban: a közös használatú helyiségek esetében 1 600 Ft/m2/hó, a kizárólagos használatú raktár esetében 806 Ft/ m2/hó;

- a bérlemény használói: INTER-LINE Kft., Metrowagonmash Nyrt., valamint a közös használatú helyiségek esetében a BKV Zrt;

- a használati megállapodás időtartama határozatlan, felmondási idő: 90 nap.

Felhatalmazza a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját arra, hogy a használati megállapodás végleges szövegét a bérlő képviselőjével egyeztesse és a megállapodás aláírásáról intézkedjen.

- Jóváhagyja a Háncs és Társa Kft.-vel a Budapest. X., Kőér utca 2/C szám alatti Metró Járműtelep 9. számú épületében lévő 68 m2 alapterületű helyiség bérbeadására vonatkozóan az érvényben lévő bérleti szerződés módosítását az alábbi kondíciókkal:

- bérleti díj: 84 000 Ft/hónap + áfa;

- időtartam: 2016. január 1-jétől kezdődő 5 év, határozott idő;

- tevékenységi kör: kisebb elektromos berendezések és azok alkatrészei összeszerelése üzemi tevékenység;

- felmondási idő: 90 nap.

Felhatalmazza a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját arra, hogy a bérleti szerződés aláírásáról intézkedjen.

- Eredményesnek nyilvánítja a MILLFAV Mexikói úti végállomásának peronszintjén lévő 11 m2 alapterületű helyiség bérlésére kiírt pályázatot és jóváhagyja a BKV Zrt. által a Sziklakút Bt.-vel kötendő bérleti szerződést az alábbiakban meghatározott kondíciókkal:

- bérleti díj: 165 000 Ft/hónap + áfa;

- időtartam: 5 év, határozott idő;

- pékség tevékenységi körrel;

- felmondási idő: 90 nap.

Felhatalmazza a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját arra, hogy a bérleti szerződés aláírásáról intézkedjen.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1739/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a BKV Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: Javaslat állami tulajdonú ingatlan ingyenes igénylésére a FÁNK fejlesztése érdekében (Bp. XIV., 29743 hrsz., Országos Toxikológiai Intézet ingatlana)

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1740/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján úgy dönt, hogy ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó igényt terjeszt elő a Magyar Állam, mint tulajdonos képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez

- a Budapest XIV., 29743 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Budapest XIV. ker., Varannó utca 2-4. sz. alatt található, kivett állami terület III. megnevezésű, 2226 m2 területű, az Igazságügyi Szakértő- és Kutató Intézetek vagyonkezelésében lévő, az Országos Toxikológiai Intézet székhelyeként funkcionáló ingatlanra;

- állatkerti területek kiszolgáló- és technikai háttere felhasználási céllal;

- az országos szerepkörrel összefüggő kulturális szolgáltatás, közművelődési tevékenység, mint segítendő önkormányzati feladat megvalósítása érdekében;

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 16. pontjában foglaltakra hivatkozással;

- a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek viselésének vállalásával.

Felhatalmazza a főpolgármestert az ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó kérelem előterjesztésére.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 51. pontja: Javaslat a BDK Kft. soron következő rendkívüli taggyűlésének napirendi pontjára vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1741/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő rendkívüli taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata tagi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a Budapest Főváros Önkormányzata tag egyszemélyes tulajdonában lévő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. és a Társaság között 650 m² területű, fűtetlen raktározás céljára szükséges, a 1112 Budapest, Kőérberki út 1039/1 hrsz. alatt nyilvántartott telephelyen lévő bérleményre, három évi, határozott időtartamra kötendő bérleti szerződés jóváhagyását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a BDK Kft. soron következő rendkívüli taggyűlése

Felelős: Tarlós István

1742/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő rendkívüli taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a BDK Kft. soron következő rendkívüli taggyűlése

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: Javaslat a Közép-magyarországi Régió kettéválásának támogatására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1743/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

támogatja a Közép-magyarországi régió jelenlegi közigazgatási határok mentén történő kettéválasztását Budapest, illetve Pest megye önálló NUTS 2 egységekre, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a nemzetgazdasági minisztert.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1744/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Támogatja, hogy Budapest Főváros Önkormányzata és Pest megye Önkormányzata között korábban létrejött tervezési-együttműködési megállapodás alapján, a létrejövő két régió regionális és területfejlesztési tervezésénél továbbra is legyen együttműködés, biztosítva ezzel Budapest és térsége számára az együttes, összehangolt tervezést és programozást.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 53. pontja: Javaslat a 2013. évi TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek módosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1745/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az I. és II. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat között, a II. kerület „A fonódó villamoshálózat externális hatásait tompító, szociális kohéziót erősítő lakásfelújítások a II. kerület Felhévíz városrészében” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2016. február 29.

Felelős: Tarlós István

1746/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az I. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata között, az „V. kerület Szervita tér megújítása” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2016. február 29.

Felelős: Tarlós István

1747/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az I. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat között, a VIII. kerület „Európa Belvárosa Program II., a Palotanegyed Kulturális Városmegújítása” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2016. február 29.

Felelős: Tarlós István

1748/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az I. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat között, a IX. kerület „Boldogasszony Iskolanővérek Kolostori Kávéház kialakítása” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2016. február 29.

Felelős: Tarlós István

1749/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az I. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata között, a XVII. kerület „Litera-tér - multifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2016. február 29.

Felelős: Tarlós István

1750/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az I. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata között, a XVII. kerület „Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és térrehabilitációja” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2016. február 29.

Felelős: Tarlós István

1751/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1332/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. határozatot és jóváhagyja, megköti az I. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata között, a XX. kerület „A Pesterzsébeti Hullám Csónakházak szabadidős és turisztikai célú komplex fejlesztése és szerves gyalogos összeköttetés kialakítása a városközponttal” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2016. február 29.

Felelős: Tarlós István

1752/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az I. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata között, a XXII. kerület „Budafok-Belváros új piac létesítése és közterületi rehabilitációja a Játék utca térségében” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2016. február 29.

Felelős: Tarlós István

A napirend 54. pontja: Javaslat a 2014. évi városrehabilitációs pályázatok egyes együttműködési megállapodásainak megkötésére

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1753/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata között, a IV. kerület „Újpesti belső kertek - az Újpesti lakótelep közterület-rehabilitációjának III. üteme” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2016. január 31.

Felelős: Tarlós István

1754/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata között, a VI. kerület „Nyugati tér, a Skála Metró előtti terület megújítása II.” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2016. január 31.

Felelős: Tarlós István

1755/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat között, a XII. kerület „Hegyvidéki Kulturális Szalon létrehozása” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2016. január 31.

Felelős: Tarlós István

1756/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata között, a XVII. kerület „Nemzetiségek tere - Többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2016. január 31.

Felelős: Tarlós István

1757/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Önkormányzata között, a XXI. kerület „A csepeli Daru domb közterületi fejlesztése” c. projektről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2016. január 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 55. pontja: Javaslat a Duna-parti Építési Szabályzat I. ütem Margitsziget tervéhez kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének eldöntésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1758/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Duna-parti Építési Szabályzat I. ütem Margitsziget tervéhez környezeti vizsgálat és értékelés kidolgozását nem tartja szükségesnek.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a döntés környezet védelméért felelős érintett szervezeteknek történő megküldéséről, valamint annak közzétételéről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 56. pontja: Javaslat a BFVT Kft. közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásának 2. sz. módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1759/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a BFVT Kft. közötti közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a TVI által megküldött állásfoglalást követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1760/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Fővárosi Önkormányzat és a BFVT Kft. közötti új keretmegállapodás kidolgozásáról, és az abban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a 2016. évi éves szerződés Közgyűlés elé terjesztéséről.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a 2016. évi költségvetési rendeletet elfogadó ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 57. pontja: Javaslat a 2015. évi Építészeti Értékvédelmi Támogatás pályázat elbírálására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1761/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az 564/2015. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott pályázati kiírásban meghirdetett 2015. évi Építészeti Értékvédelmi Támogatást az alábbiak szerint ítéli oda az előterjesztés 5. sz. mellékletében szereplő értékelési lapokon részletezett felhasználásra, és egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a pályázatot benyújtókat írásban értesítse és a nyertes pályázókkal kösse meg a megállapodást a pályázati kiírás mellékletét képező „Megállapodás” minta szerint meghatározott feltételekkel:

Sorsz. Cím Pályázó Támogatási
igény (Ft)
Támogatási
javaslat (Ft)
1. II. kerület, Füge utca 6. Társasház 799 002 -
2. III. kerület, Szentháromság utca 4. Détáriné Irányossy Knoblauch Eszter 300 000 -
3. IV. kerület, István út 14. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 32 158 105 7 500 000
4. V. kerület, Bank utca 6. Társasház 10 828 075 8 000 000
5. V. kerület, Kossuth Lajos utca 2/B Társasház 5 600 000 -
6. VII. kerület, Akácfa utca 18. Társasház 5 800 000 4 500 000
7. VII. kerület, Jósika utca 25. Társasház 9 000 000 7 500 000
8. VII. kerület, Rottenbiller utca 35. Társasház 29 000 000 12 000 000
9. VIII. kerület, Bókay János utca 53. Semmelweis Egyetem 10 371 734 9 000 000
10. VIII. kerület, Bródy Sándor utca 17. Társasház 12 075 595 11 800 000
11. VIII. kerület, Gutenberg tér 2. Társasház 35 000 000 12 600 000
12. VIII. kerület, József körút 27. Magyarországi Zsidó Hitközségek
Szövetsége
15 000 000 13 000 000
13. VIII. kerület, József körút 44. Társasház 25 000 000 21 000 000
14. VIII. kerület, Népszínház utca 22. Társasház 15 890 000 14 500 000
15. VIII. kerület, Szentkirályi utca 10. Társasház 11 000 000 11 000 000
16. IX. kerület, Bakáts utca 8. Társasház 2 076 848 -
17. IX. kerület, Ferenc körút 44. Társasház 9 006 490 7 500 000
18. IX. kerület, Ipar utca 15-21. Társasház 5 000 000 5 000 000
19. IX. kerület, Török Pál utca 1. Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája 6 500 000 6 500 000
20. X. kerület, Állomás utca 26. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 34 582 872 7 500 000
21. XI. kerület, Bartók Béla út 1. Társasház 28 536 800 13 000 000
22. XI. kerület, Bocskai út 10. Budapest-Kelenföldi Evangélikus
Egyházközség
1 600 000 -
23. XI. kerület, Orlay utca 6. Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség 4 398 000 -
24. XII. kerület, Csermely út 6/A Somogyi Zsolt 8 750 000 1 000 000
25. XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 55. Társasház 1 269 249 1 200 000
26. XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 57. Társasház 1 800 000 -
27. XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 59. Társasház 3 000 000 1 200 000
28. XIII. kerület, Pozsonyi út 38. Társasház 8 000 000 3 500 000
29. XIII. kerület, Pozsonyi út 49. Társasház 7 000 000 5 000 000
30. XIII. kerület, Szent István körút 4. Társasház 2 000 000 -
31. XIII. kerület, Szent István park 9. Társasház 2 000 000 2 000 000
32. XIII. kerület, Szent László út 26. Társasház 7 500 000 700 000
33. XIV. kerület, Ilka utca 56. Társasház 24 350 000 -
34. XIV. kerület, Thököly út 56. Rózsafüzér Királynéja Plébánia 12 900 000 8 000 000
35. XVII. kerület, Hunyadi utca 50. Rákoshegyi Bartók Zeneház Közalapítvány 918 000 -
36. XVIII. kerület, Gyöngyvirág utca 7-9. Iskolaépület, Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata
5 188 640 3 500 000
37. XXI. kerület, Deák tér 1. Csepeli Evangélikus Egyházközség 2 379 675 2 000 000
38. XXII. kerület, Kossuth Lajos utca
78-94.
Irodaház 18 872 200 -
Összesen: 200 000 000

Határidő: az értesítésre: 60 nap;a megállapodás megkötésére: 90 nap

Felelős: Tarlós István

1762/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az 565/2015. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott pályázati kiírásban meghirdetett 2015. évi Műemléki Keret támogatást az alábbiak szerint ítéli oda az előterjesztés 10. sz. mellékletében szereplő értékelési lapokon részletezett felhasználásra, és egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a pályázatot benyújtókat írásban értesítse és a nyertes pályázókkal kösse meg a megállapodást, a pályázati kiírás mellékletét képező „Megállapodás” minta szerint meghatározott feltételekkel.

Sorsz. Cím Pályázó Támogatási igény (Ft) Támogatási javaslat (Ft)
1. I. kerület, Attila út 41. Társasház 36 694 967 10 900 000
2. I. kerület, Batthyány tér 7. Felsővízivárosi Szent Anna Plébánia 15 000 000 -
3. I. kerület, Csalogány utca 2. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 40 456 176 -
4. I. kerület, Döbrentei utca 10. Társasház 4 290 000 3 800 000
5. I. kerület, Lánchíd utca 13. Társasház 8 500 000 6 500 000
6. I. kerület, Szilágyi Dezső tér 1. Társasház 14 000 000 8 000 000
7. II. kerület, Garas utca 8-10. Társasház 37 851 960 3 000 000
8. II. kerület, Margit körút 15-17. Társasház 7 900 000 -
9. III. kerület, Hídfő utca 18. Budapest Főváros III. kerület,
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata
1 325 663 800 000
10. III. kerület, Kálvin köz 4. Budapest-Óbudai Református
Egyházközség
38 301 870 -
11. III. kerület, Lehel utca 16. Csillaghegyi Római Katolikus Jézus Szíve Plébánia 2 340 000 500 000
12. V. kerület, Arany János utca 18. Társasház 3 307 232 -
13. V. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 20. Társasház 700 000 -
14. V. kerület, Belgrád rakpart 13-15. Társasház 2 500 000 -
15. V. kerület, Belgrád rakpart 18. Társasház 2 500 000 2 500 000
16. V. kerület, Falk Miksa utca 3. Társasház 28 000 000 14 000 000
17. V. kerület, Ferenciek tere 6. Eötvös Loránd Tudományegyetem 18 500 000 5 300 000
18. V. kerület, Hercegprímás utca 9. Társasház 2 974 350 -
19. V. kerület, Nádor utca 19. Társasház 300 000 -
20. V. kerület, Régiposta utca 15. Társasház 3 990 677 3 900 000
21. V. kerület, Semmelweis utca 9. Társasház 6 491 728 6 400 000
22. VI. kerület, Andrássy út 76. Társasház 1 500 000 1 500 000
23. VI. kerület, Andrássy út 92-94. Társasház 33 020 000 18 500 000
24. VI. kerület, Hajós utca 32. Társasház 37 800 000 19 500 000
25. VI. kerület, Nagymező utca 19. Társasház 1 700 000 400 000
26. VI. kerület, Podmaniczky utca 1-3. Társasház 13 688 471 13 600 000
27. VI. kerület, Rózsa utca 63. Társasház 3 539 150 3 500 000
28. VI. kerület, Szinyei Merse utca 26. Társasház 10 856 944 10 800 000
29. VI. kerület, Teréz körút 36. Társasház 15 589 230 15 000 000
30. VI. kerület, Teréz körút 50. Társasház 6 686 931 6 300 000
31. VII. kerület, Dohány utca 16-18. Társasház 10 500 000 10 500 000
32. VII. kerület, Kertész utca 36. Fészek Művészklub Egyesület 2 522 220 -
33. VII. kerület, Király utca 9. Hencsei Kálmán 1 950 000 -
34. VII. kerület, Klauzál utca 26-28. Társasház 20 000 000 18 000 000
35. VII. kerület, Madách Imre út 10. Társasház 4 369 032 4 300 000
36. VII. kerület, Síp utca 12. Budapesti Zsidó Hitközség 10 000 000 6 000 000
37. VIII. kerület, Fiumei út 14. Társasház 20 000 000 11 000 000
38. VIII. kerület, Gutenberg tér 2. Társasház 35 000 000 15 000 000
39. VIII. kerület, Mikszáth tér 5. Semmelweis Egyetem 10 541 000 8 500 000
40. VIII. kerület, Népszínház utca 22. Társasház 4 700 000 4 700 000
41. VIII. kerület, Puskin utca 19. Társasház 15 000 000 14 000 000
42. VIII. kerület, Rökk Szilárd utca 13. Semmelweis Egyetem 5 744 529 4 500 000
43. VIII. kerület, Salétrom utca 5. Budapest Józsefvárosi Református Egyházközség 15 000 000 8 400 000
44. VIII. kerület, Szentkirályi utca 10. Társasház 8 000 000 6 000 000
45. IX. kerület, Ipar utca 15-21. Társasház 5 000 000 5 000 000
46. IX. kerület, Ráday utca 26. Társasház 20 800 000 7 000 000
47. IX. kerület, Vámház körút 7. Társasház 8 273 860 8 000 000
48. X. kerület, Szent László tér 34. Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
6 727 092 -
49. XI. kerület, Szent Gellért tér 4. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 11 782 115 3 000 000
50. XII. kerület, Csermely út 6/A Somogyi Zsolt 2 900 000 -
51. XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 55. Társasház 1 407 454 1 400 000
52. XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 57. Társasház 2 000 000 -
53. XII. kerület, Kiss János altábornagy utca 59. Társasház 2 000 000 -
54. XIII. kerület, Huba utca 12. Magyar Sarutlan Kármelita Rendtartomány 54 951 122 6 500 000
55. XIV. kerület, Hermina út 47. Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 35 000 000 -
56. XIV. kerület, Thököly út 58. Rózsafüzér Királynéja Plébánia 7 335 520 3 500 000
57. XVI. kerület, Mészáros József utca 11. Oblatt Lászlóné 6 000 000 -
Összesen: 300 000 000

Határidő: az értesítésre: 60 nap; a megállapodás megkötésére: 120 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 58. pontja: Javaslat a Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatására” vonatkozó támogatási szerződés módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1763/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. cb) alpontjában leírt rendelkezés alapján az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatására” céljából előirányzott bruttó 500 000 000 Ft támogatási összeg fővárosi átvételét biztosító támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal a költségvetési törvényben nevesített, kormányzatilag illetékes szervekkel. Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződést és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat, egyéb dokumentumokat írja alá.

Határidő: a támogatási szerződés beérkezését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 59. pontja: Javaslat a Széll Kálmán tér fejlesztéséhez kapcsolódó támogatási szerződések módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1764/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a 2011. évi központi költségvetésben nevesített „A Moszkva tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása” feladatra előirányosított 3 000 000 000 Ft felhasználhatósága érdekében megkötött támogatási szerződés 3. számú módosítását az előterjesztői kiegészítés 2. számú melléklete szerinti tartalommal a költségvetési törvényben nevesített, kormányzatilag illetékes szervekkel. Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződést és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat, egyéb dokumentumokat írja alá.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1765/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a 2012. évi központi költségvetésben nevesített „A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása” feladatra előirányzott 1 000 000 000 Ft felhasználhatósága érdekében megkötött támogatási szerződés 3. számú módosítását az előterjesztői kiegészítés 4. számú melléklete szerinti tartalommal a költségvetési törvényben nevesített, kormányzatilag illetékes szervekkel. Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződést és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat, egyéb dokumentumokat írja alá.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1766/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a 2013. évi központi költségvetésben nevesített „A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása” feladatra előirányosított 1 000 000 000 Ft felhasználhatósága érdekében megkötött támogatási szerződés 3. számú módosítását az előterjesztői kiegészítés 6. számú melléklete szerinti tartalommal a költségvetési törvényben nevesített, kormányzatilag illetékes szervekkel. Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződést és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat, egyéb dokumentumokat írja alá.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1767/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a 2014. évi központi költségvetésben nevesített „A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása” feladatra előirányosított 1 000 000 000 Ft felhasználhatósága érdekében megkötött támogatási szerződés 2. számú módosítását az előterjesztői kiegészítés 8. számú melléklete szerinti tartalommal a költségvetési törvényben nevesített, kormányzatilag illetékes szervekkel. Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződést és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat, egyéb dokumentumokat írja alá.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 60. pontja: Javaslat a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi közbeszerzési terve módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1768/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatala során, Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntés meghozatalát:

- a Pro Regió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi módosított közbeszerzési tervének elfogadását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napja

Felelős: Tarlós István

1769/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Pro Regió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatalában, Budapest Főváros Önkormányzata tag képviseletében kötött mandátummal eljárjon, és felkéri a főpolgármestert az általa a tagi határozat aláírására kijelölt személy meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 61. pontja: Javaslat az online pénztárgépek adatátadási műveleteit biztosító informatikai szolgáltatás vonatkozásában szükséges előfizetői szerződés módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1770/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti „Az online pénztárgépek adatátadási műveleteit biztosító informatikai szolgáltatás vonatkozásában szükséges előfizetői szerződés módosítását” Budapest Főváros Önkormányzata és a Mobil Adat Kft. között az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 62. pontja: Javaslat a főváros foglalkoztatáspolitikai helyzetéről és a települési esélyegyenlőségi program végrehajtásáról szóló monitoring jelentés elfogadására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1771/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a fővárosi foglalkoztatási folyamatokról és a Fővárosi Települési Esélyegyenlőségi Programról szóló beszámolót.

1772/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy dolgozza ki Budapest Helyi Esélyegyenlőségi Programját a 2017-2022 közti időszakra.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 63. pontja: Javaslat a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. SZMSZ-ének jóváhagyására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1773/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1774/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzat vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 64. pontja: Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. SZMSZ-ének jóváhagyására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1775/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1776/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 65. pontja: Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1777/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel az 1778-1779/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra - elfogadja.

1778/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A 2138/2011. (VII. 14.) határozatot hatályon kívül helyezi.

1779/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

A 243/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2015. december 31-re módosítja;

- a 816-817/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2016. március 31-re módosítja.

A napirend 66. pontja: „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekt COL 4 Csepeli főművi rendszer és kapcsolódó öblözetei - beruházás Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata területére eső szennyvízcsatorna építési munkák előkészítése” tárgyú együttműködési megállapodás módosítása

Előterjesztő: Borbély Lénárd

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1780/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata között 2014. augusztus 7-én létrejött, a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekt COL 4 Csepeli főművi rendszer és kapcsolódó öblözetei - beruházás Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata területére eső szennyvízcsatorna építési munkák elkészítésére” vonatkozó együttműködési megállapodás módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert az együttműködési megállapodás módosítás aláírására.

Határidő: 2015. december 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 67. pontja: Javaslat a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztők: Hajdu László, Gy. Németh Erzsébet

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1781/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az előterjesztői kiegészítés határozati javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze az illetékes miniszternél, hogy miniszteri rendelet készüljön a 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bek. végrehajtása érdekében.

Határidő: 2016. január 31.

Felelős: Tarlós István”.

A napirend 68. pontja: Javaslat a helyi népszavazás és népi kezdeményezés egyes feltételeiről és eljárási rendjéről szóló 55/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Karácsony Gergely

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1782/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a helyi népszavazás és népi kezdeményezés egyes feltételeiről és eljárási rendjéről szóló 55/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1783/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Javaslat a helyi népszavazás és népi kezdeményezés egyes feltételeiről és eljárási rendjéről szóló 55/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztés döntési javaslatáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1784/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a helyi népszavazás és népi kezdeményezés egyes feltételeiről és eljárási rendjéről szóló 55/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2015. december 2-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére