A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2016. január 27-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a budapesti közösségi közlekedés 2016. évi finanszírozási kérdéseinek megtárgyalására, javaslat a BKV HÉV-üzletág államosítási tervének megtárgyalására, javaslat a fővárosi alapszolgáltatások (köztisztaság, közvilágítás, parkgondozás, kéményseprés, szociális feladatok, színházfenntartás) 2016. évi finanszírozási kérdéseinek megtárgyalására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a 2024. évi tervezett budapesti nyári olimpiai és paralimpiai játékok Master Planjének, valamint a Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz benyújtandó garancialevélnek az elfogadására” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

3/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2016. január 29-ei rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

4/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a 2024. évi tervezett budapesti nyári olimpiai és paralimpiai játékok Master Planjének, valamint a Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz benyújtandó garancialevélnek az elfogadására

2. Javaslat Budapest csatlakozására a Fenntartható Közbeszerzésben világszínvonalon vezető városok hálózatához, továbbá a Polgármesterek Paktuma szervezethez

3. Javaslat az agglomerációs személyszállítási közszolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kérdések kezelésére

4. Javaslat - a FŐGÁZ Zrt. részvényeinek korábbi átruházásához kapcsolódó - egyes jogok és kötelezettségek átruházásáról szóló megállapodások jóváhagyására

5. Javaslat gazdasági társaságokat érintő személyi döntések meghozatalára

6. Döntés intézményvezetőt érintő személyi kérdésekben

7. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzat városüzemeltetési feladatai ellátásához kapcsolódó döntések meghozatalára, a városüzemeltetési rendszer továbbfejlesztésére

8. Javaslat a BKK Zrt., a Budapest Közút Zrt. és a FÖRI közötti egyes feladatok átcsoportosításával kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint az átszervezéshez szükséges fővárosi rendeletek és szerződések megalkotására

9. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a kapcsolódó egyes fővárosi közgyűlési rendeletek módosítására

10. Javaslat a 2016. évi igazgatási szünet elrendelésére a Főpolgármesteri Hivatalban

11. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2016. évi megosztásáról szóló rendelettervezet

12. Javaslat a Fiumei úti temetőhöz tartozó egyes ingatlanok és egyéb vagyonelemek Magyar Állam részére történő tulajdonba adására

13. Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft.-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatalára

14. Javaslat az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság tőkeemelésére vonatkozó döntések meghozatalára

15. Javaslat a FUTÁR projekt aktiválása kapcsán meghozandó döntésekre

16. Javaslat a Belvárosi Temető Udvar Kft. Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-be történő beolvadásához kapcsolódó végleges vagyonmérleg elfogadására

17. Javaslat a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. végelszámolásának elhatározásával kapcsolatos döntések meghozatalára

18. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában és a Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. használatában álló munkagépek selejtezésére

19. Javaslat a MIPIM nemzetközi ingatlan szakkiállításon való bemutatkozás támogatására

20. Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum intézmény alapító okiratának módosítására

21. Javaslat a Kollégiumok Gazdasági Szervezete alapító okiratának módosítására

22. Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ intézmény záró beszámolójának elfogadására

23. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

24. Javaslat a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

25. Javaslat a Parking Kft. 2015. évi éves beszámolójának, valamint a Parking Kft. BKK Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatos végleges vagyonmérleg és vagyonleltár elfogadására

26. Javaslat a Barnamezős területek katasztere című dokumentum jóváhagyására

27. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás további biztosítására

28. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

29. Javaslat együttműködési szerződés megkötésére az ECE Projektmanagement Budapest Kft.-vel

30. Javaslat az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2014” egyes megállapodásainak határidő-módosítására

31. Javaslat az Andrássy út 60. (VI. kerület) sz. alatti ingatlant történelmi emlékhelyként jelölő sztélé elhelyezésére

32. Javaslat a FOK Nonprofit Kft. végelszámolásával kapcsolatban felmerülő költségek biztosításának feltételeit rendező megállapodás megkötésére

33. Javaslat előadó-művészeti szervezetekkel kötött közszolgáltatási szerződések módosítására

34. Javaslat a Budapest Film Zrt. digitalizációs fejlesztésének támogatására

35. Javaslat a Schöpf-Mérei Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v. a.” 2014. 08. 01.-2015. 07. 31. közötti időszak közhasznú éves beszámolójának elfogadására

36. Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A napirend 1. pontja: Javaslat a 2024. évi tervezett budapesti nyári olimpiai és paralimpiai játékok Master Planjének, valamint a Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz benyújtandó garancialevélnek az elfogadására

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

5/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Karácsony Gergely, Horváth Csaba, Csárdi Antal és Gy. Németh Erzsébet módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri az Ügyrendi, Nemzetiségi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottságot, hogy kezdeményezzen helyi népszavazást a 2024. évi nyári olimpiai és paralimpiai játékok budapesti megrendezéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

6/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Olimpia 2024 Budapest - Helyszínkiválasztási javaslatot, valamint egyetért azzal, hogy a helyszínkiválasztási javaslat összhangban van Budapest hatályos településfejlesztési dokumentumaival.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

7/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, elfogadja az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező - az előterjesztői kiegészítéssel módosított - garancialevelet, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására, valamint arra, hogy gondoskodjon a dokumentum Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz történő eljuttatásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

8/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapest 2024. Nonprofit Zrt. közgyűlési ülés tartása nélküli határozathozatala során a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- Dr. Schneller Márton Domonkos, jelenlegi igazgatósági tag, vezérigazgató 2016. január 31. napjával történő lemondásának elfogadását, ezzel egyidejűleg Fekete Miklós (lakcíme: 1213 Budapest, Gondolás u. 18., anyja neve: Papp Anna) megválasztását 2016. február 1. napjától 2017. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Társaság igazgatósági tagjává és vezérigazgatójává.

- Dr. Havasi Bálint Attila, jelenlegi felügyelőbizottsági tag 2016. január 31. napjával történő lemondásának elfogadását, ezzel egyidejűleg dr. Schneller Márton Domonkos (lakcíme: 1122 Budapest, Csaba u. 7/A, anyja neve: Kuklis Katalin) megválasztását 2016. február 1. napjától 2017. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává.

- A Társaság vezérigazgatója által a 2015. december 23. és a közgyűlési határozatok meghozatala közötti időszakra vonatkozóan benyújtott a Társaság előtársasági tevékenységével kapcsolatos beszámoló, valamint az igazgatóságnak a fenti időszakban hozott minden egyéb, a Társaság működésével kapcsolatos döntésének és aktusának elfogadását az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

- A Ptk. 3:117. § (2) bekezdése és a Társaság alapszabályának 4.2 (i) pontja értelmében az igazgatósági tagi és vezérigazgatói tisztsége megszűnése kapcsán dr. Schneller Márton Domonkos részére felmentvény megadását.

- A Társaság alapszabályának 4.2 (g) pontja értelmében a Társaság igazgatósága ügyrendjének elfogadását az előterjesztői kiegészítés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

- A Társaság alapszabályának 4.2 (h) pontja értelmében a Társaság felügyelőbizottsága ügyrendjének elfogadását az előterjesztői kiegészítés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a közgyűlés ülés nélküli részvényesi határozathozatalának napja

Felelős: Tarlós István

9/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Budapest 2024. Nonprofit Zrt. közgyűlési ülés tartása nélküli határozathozatalában Budapest Főváros Önkormányzat részvényes képviseletében kötött mandátummal eljárjon, és felkéri a főpolgármestert az általa a részvényesi határozatok aláírására kijelölt részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlés ülés nélküli részvényesi határozathozatalának napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Javaslat Budapest csatlakozására a Fenntartható Közbeszerzésben világszínvonalon vezető városok hálózatához, továbbá a Polgármesterek Paktuma szervezethez

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

10/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy csatlakozik a Fenntartható Közbeszerzésben világszínvonalon vezető városok hálózatához (Global Lead Cities Network on Sustainable Public Procurement). Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező szándéknyilatkozat aláírására és az ICLEI felé történő megküldésére.

Határidő: 2016. március 31.

Felelős: Tarlós István

11/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy csatlakozik a Polgármesterek Paktuma (Compact of Mayors) szervezethez. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező szándéknyilatkozat aláírására és a Polgármesterek Paktuma szervezet felé történő megküldésére.

Határidő: 2016. március 31.

Felelős: Tarlós István

12/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Polgármesterek Paktuma csatlakozási feltételeinek eleget téve készítse elő az üvegházhatású gázok nyilvántartását és az arról szóló jelentést Budapest fővárosra vonatkozóan, és gondoskodjon a dokumentumok Polgármesterek Paktuma szervezet felé történő megküldéséről.

Határidő: a csatlakozási szándéknyilatkozat aláírását követő egy éven belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Javaslat az agglomerációs személyszállítási közszolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kérdések kezelésére

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor,

dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

13/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csárdi Antalnak a beterjesztett határozati javaslat 5. ponttal történő kiegészítésére vonatkozó módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy amennyiben a főpolgármester és a nemzeti fejlesztési miniszter közötti tárgyalás eredményeképpen az állam csak részben vagy egyáltalán nem téríti meg a módosító javaslat 4. határozati javaslata alapján kiszámított költségét a fővárosnak, úgy Budapest Főváros Önkormányzata peres úton kényszerítse ki a 2013. május 1. és 2015. december 31. között az elővárosi (agglomerációs) közösségi közlekedés üzemeltetésének jegybevétellel nem fedezett költségének megtérítését.

Határidő: 2016. február 28.

Felelős: Tarlós István”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

14/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csabának a beterjesztett határozati javaslat 3. ponttal történő kiegészítésére vonatkozó módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy egyeztetéseket kezdeményez a Kormánnyal a fővárosi önkormányzatok kiszámítható finanszírozásának a hosszú távú megoldása érdekében. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Kormánnyal folytatandó egyeztetéseken a Fővárosi Közgyűlés érdekeit az alábbiak szerint képviselje:

a) Az országgyűlés törvénymódosítással engedje át a fővárosi és kerületi önkormányzatoknak a budapestiek központi adóbefizetéseiből a fővárosi iparűzési adó 50%-ának megfelelő mértékű adót azzal, hogy az átengedett adóbevételt a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvényben meghatározottak szerint kell megosztani a fővárosi önkormányzatok között.

b) A Fővárosi Önkormányzat által jelenleg ellátott agglomerációs személyszállítási szolgáltatásokat a főváros továbbra is el kívánja látni.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az Alaptörvény 32. cikk j) pontjában meghatározott felterjesztési joggal élve az új fővárosi törvény megalkotása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntés végrehajtásáról számoljon be a Közgyűlésnek.

Határidő: a tárgyalások kezdeményezése 3 munkanapon belül

Felelős: Tarlós István”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

15/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat az elővárosi (agglomerációs) személyszállítási szolgáltatások ellátását nem tudja az államtól átvett feladatként a továbbiakban biztosítani, mivel az állam a vonatkozó megállapodással ellentétben 2015-ben és 2016-ban nem biztosított forrást az elővárosi (agglomerációs) közösségi közlekedés finanszírozására, továbbá a Kormány nyilatkozott az elővárosi (agglomerációs) személyszállítási szolgáltatás állami feladatkörbe történő visszavételéről. Felkéri a főpolgármestert, hogy ezzel összhangban gondoskodjon a Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi költségvetésének az előkészítéséről.

Határidő: 2016. február 28.

Felelős: Tarlós István

16/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Az elővárosi (agglomerációs) személyszállítási közszolgáltatások ellátásának zavartalan és folyamatos biztosításának követelményére is tekintettel, az államtól átvállalt feladat ellátási kötelezettségének megszüntetése, valamint a szolgáltatások állam részére történő átadás-átvétele érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján gondoskodjon az alábbi intézkedések megtételéről:

a) módosítja a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletet, valamint a Fővárosi Önkormányzat és a BKK között a feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodást, és ezekből az elővárosi személyszállítási közszolgáltatásokra vonatkozó ellátási feladatot törli a b) pontban meghatározott határidők figyelembevételével;

b) az a) pontban foglaltak alapján az elővárosi (agglomerációs) személyszállítási szolgáltatásokra vonatkozó NFM-BKK megállapodásokat a megküldött felszólító levélben foglaltaknak megfelelően mondja fel a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetése elfogadásának határnapjával, de legkésőbb 2016. február 28-ig, úgy, hogy a felmondás gyakorlati hatálybaléptetésének legkésőbbi időpontja 2016. március 31. legyen;

c) az a) pontban foglaltak alapján és a b) pontban foglaltak figyelembevételével a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel fennálló szolgáltatási szerződés, valamint az ezzel összefüggésben az agglomerációs településekkel megkötött megállapodások megszüntetésének előkészítéséről, illetve a BKV Zrt.-vel fennálló közszolgáltatási szerződés agglomerációs HÉV szolgáltatásokra vonatkozó felülvizsgálatáról, figyelembe véve a közszolgáltatások zavartalan és folyamatos ellátásának biztosításához szükséges feltételeket és a Fővárosi Önkormányzat költségvetése elfogadásának az időpontját, de legkésőbb 2016. február 28-ig.

Határidő: 2016. február 28.

Felelős: Tarlós István

17/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

A 16/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében felhatalmazza a főpolgármestert, hogy - az elővárosi (agglomerációs) személyszállítási közszolgáltatások zavartalan és legkésőbb 2016. március 31. napjáig történő fenntartása mellett - a Kormánnyal, illetve annak kijelölt képviselőjével (a nemzeti fejlesztési miniszterrel) az elővárosi (agglomerációs) személyszállítási szolgáltatás, illetve annak finanszírozása állam által történő visszavételének a részleteiről egyeztessen, és annak eredményét terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé. Amennyiben az átadás-átvétel gyakorlati lépései 2016. március 31-ig nem tudnak befejeződni, úgy az állam és a Fővárosi Önkormányzat között kötendő ideiglenes megállapodás keretében - csakis a 2016. évi költségek teljes megtérítése mellett - a szolgáltatást a Fővárosi Önkormányzat ideiglenesen, a folyamat befejezéséig biztosítja.

Határidő: 2016. február 28.

Felelős: Tarlós István

18/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata megvizsgálja és kiszámolja, hogy 2013. május 1. és 2015. december 31. között mekkora volt az elővárosi (agglomerációs) közösségi közlekedés üzemeltetésének jegybevétellel nem fedezett költsége. Felkéri a főpolgármestert, hogy a vizsgálat eredményéről készítsen tájékoztatást a Fővárosi Közgyűlés következő ülésére.

Határidő: 2016. február 17.

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat - a FŐGÁZ Zrt. részvényeinek korábbi átruházásához kapcsolódó - egyes szerződéses jogok és kötelezettségek átruházásáról szóló megállapodások jóváhagyására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

19/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező „Jogok és kötelezettségek átruházásáról szóló megállapodás” elnevezésű ötoldalú megállapodást (Budapest Főváros Önkormányzata, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt. és a Fővárosi Gázművek Zrt., mint szerződő felek között), valamint az előterjesztés 6. sz. mellékletét képező „Megállapodás 2. sz. módosítása” elnevezésű kétoldalú megállapodást (Budapest Főváros Önkormányzata és az RWE Gas International N.V., mint szerződő felek között).

Felkéri a főpolgármestert ezen dokumentumok aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat gazdasági társaságokat érintő személyi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

20/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági tagjának dr. Kerényi Gézát, (anyja neve: ................, születési hely, idő: ...............) egyben kijelöli a felügyelőbizottság elnökének 2016. április 2. napjától a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával összhangban 2019. október 31. napjáig, díjazását a korábbi elnök díjazásával azonos mértékben bruttó 250 000 Ft/hó összegben állapítja meg, azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

21/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, a Radnóti Miklós Színház Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva az előterjesztői kiegészítés szerinti tartalommal

- megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági tagjának Kurucz Máriát, (anyja neve: .................., születési hely, idő: ................) 2016. február 1. napjától a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával összhangban 2019. október 31. napjáig, díjazását a többi tag díjazásával azonos mértékben bruttó 80 000 Ft/hó összegben állapítja meg, azzal, hogy a díjazás felvétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Döntés intézményvezetőt érintő személyi kérdésekben

Előterjesztők: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

22/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 19. § a) pontjában, valamint 41. § (7) bekezdésében, továbbá a Kjt. 23. § (6) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (1134 Budapest, Dózsa György út 152.) intézményvezetője, Pelle József 2016. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő határozott időre szóló vezetői megbízását, az előterjesztésben megfogalmazott indokok alapján, 2016. január 28. napjával visszavonja. Felkéri a főpolgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: 2016. január 28.

Felelős: Tarlós István

23/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (1134 Budapest, Dózsa György út 152.) intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására pályázatot ír ki 3,5 év határozott időtartamra, 2019. december 31. napjáig az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás közzététele érdekében.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

24/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)-(10) bekezdéseiben előírtaknak megfelelően a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba az alábbi szakembereket kéri fel:

- Kapdebo Ágnes, Humán Főpolgármester-helyettesi Iroda, önkormányzati tanácsadó;

- Skultéti József, SZIME országos vezetőségének tagja, a Szociális Klaszter alelnöke (a szakmai szervezetek képviseletében);

- Kleofás Marianna, a Kulturális, Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály Pénzügyi Csoportjának vezetője.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata városüzemeltetési feladatai ellátásához kapcsolódó döntések meghozatalára, a városüzemeltetési rendszer továbbfejlesztésére

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

25/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként eljárva az előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően jóváhagyja a Budapesti Városigazgatóság Zrt. alapszabályának 2016. április 1-jei hatállyal történő módosítását, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező alapszabályt módosító okirat, valamint az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

26/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Sidó Szabolcsot (anyja neve: ..........., szül.: .............) a Budapesti Városigazgatóság Zrt. városigazgató/vezérigazgató tisztségéből visszahívja és vezérigazgatói munkaviszonyát az Mt. 64. § (1) bek. a) pontja alapján közös megegyezéssel megszünteti 2016. március 31. napjával. Felkéri a főpolgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: 2016. március 31.

Felelős: Tarlós István

27/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Városigazgatóság Zrt. legfőbb szerveként eljárva úgy dönt, hogy az igazgatósági elnöki megbízatása mellett, Egry Attilát (anyja neve.: ..............., lakcím: .................) választja meg a 2016. április 1-jétől BVH Zrt. néven továbbműködő Budapesti Városigazgatóság Zrt. vezérigazgatójának 2016. április 1. napjával kezdődően 2019. október 31-ig munkaszerződéssel, bruttó havi 1 600 000 Ft díjazással, azzal, hogy az igazgatósági elnöki tisztségét 2016. április 1. napjától díjazás nélkül látja el. Egyéb juttatásaira a BVH Zrt. mindenkor hatályos javadalmazási szabályzatában, illetve a mindenkor hatályos bérpolitikai irányelvekben meghatározottak az irányadók. Felkéri a főpolgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: 2016. április 1.

Felelős: Tarlós István

28/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Városigazgatóság Zrt. legfőbb szerveként eljárva úgy dönt, hogy

a) 2016. március 31. napjával visszahívja a Budapesti Városigazgatóság Zrt. igazgatósági tagságából Sidó Szabolcsot (anyja neve: .........., szül.: ..........), és egyben megválasztja 2016. április 1. napjától 2019. október 31. napjáig havi bruttó 210 000 Ft díjazással a többi felügyelőbizottsági tag díjazásával összhangban 2016. április 1-jétől BVH Zrt. néven továbbműködő Budapesti Városigazgatóság Zrt. felügyelőbizottsági tagjává.

b) Ezzel egyidejűleg 2016. március 31. napjával visszahívja a Budapesti Városigazgatóság Zrt. felügyelőbizottsági tagságából dr. Szemenyei Lászlót (anyja neve: .............., szül.: ...............), és egyben megválasztja 2016. április 1. napjától 2019. október 31. napjáig havi bruttó 450 000 Ft díjazással a többi igazgatósági tag díjazásával összhangban 2016. április 1-jétől BVH Zrt. néven továbbműködő Budapesti Városigazgatóság Zrt. igazgatósági tagjává.

Határidő: 2016. március 31.

Felelős: Tarlós István

29/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az 1809/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott és többször módosított bérpolitikai irányelvek 1. és 2. mellékletét jelen előterjesztés 4. sz. mellékletének megfelelően.

Határidő: 2016. április 1.

Felelős: Tarlós István

30/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az 1291/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott, az 1563/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. határozattal módosított Budapesti Városigazgatóság Zrt. vezetői javadalmazási szabályzatát az előterjesztés 5. sz. mellékletének megfelelően.

Határidő: 2016. április 1.

Felelős: Tarlós István

31/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a városüzemeltetési feladatellátás érdekében az érintett címeken a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosítandó előirányzatokról szóló részletes előterjesztést terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2016. március 31.

Felelős: Tarlós István

32/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító fenti döntéseiről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján a Budapesti Városigazgatóság Zrt. vezető tisztségviselőit tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat a BKK Zrt., a Budapest Közút Zrt. és a FÖRI közötti egyes feladatok átcsoportosításával kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint az átszervezéshez szükséges fővárosi rendeletek és szerződések megalkotására

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

33/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2016. április 1-jével a közútkezelői és közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatási közfeladatokat a BKK Zrt., a Budapest Közút Zrt. és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság bevonásával, a feladatok racionalizálásával átcsoportosítja akként, hogy a stratégiai jellegű közútkezelői feladatokat, a közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatási feladatokból a taxiállomás, taxiszolgáltatás és közvetítő szolgálat ellenőrzési feladatokat a BKK Zrt., az operatív jellegű közútkezelői feladatokat, és a közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatási feladatok jelentős részét a Budapest Közút Zrt., az ellenőrzési feladatok egy részét a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság látja el, a feladatok megosztása tekintetében feladatbeli jogutódokként, az előterjesztés 1. számú mellékletében bemutatott szervezeti és funkcionális megosztás alapján.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 1/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendeletét az egyes fővárosi közfeladat-ellátással összefüggő fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

34/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

35/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Közút Zrt. közötti feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodást az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

36/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság alapító okiratát 2016. április 1-jei hatállyal az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

37/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a közszolgáltatás és a feladatellátás érdekében a BKK Zrt., a Budapest Közút Zrt. és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság részére az érintett címeken a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosítandó előirányzatokról szóló részletes előterjesztést terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2016. március 31.

Felelős: Tarlós István

38/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. éves finanszírozási szerződésének előkészítéséről és a Fővárosi Közgyűlés elé történő terjesztéséről.

Határidő: 2016. március 31.

Felelős: Tarlós István

39/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság által átvett feladatok ellátása érdekében szükséges 6 db gépjármű és feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzéséhez a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházási előirányzaton 33 796 E Ft forrást (ebből beruházási kiadás 26 611 E Ft, előzetesen felszámított beruházási célú áfa 7185 E Ft) biztosít és engedélyezi a beszerzési eljárás megindítását.

40/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” címen a 33 796 E Ft 2016. évi költségvetésbe történő betervezéséről.

Határidő: a 2016. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

41/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltakra vonatkozó szervezeti átalakítás kapcsán az állami támogatások versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezettől és az EBRD-től az egyetértő véleményt szerezze be, amennyiben szükséges, úgy az érintett, az előterjesztés mellékletét képező feladatellátási és közszolgáltatási dokumentumokat vizsgálja felül, azok módosítását készítse elő, és a módosított dokumentumokat ismételten terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

42/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a közútkezelői és közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatási feladatok racionalizálását szolgáló új működési modell finanszírozásának minősítése érdekében kérje meg a Nemzetgazdasági Minisztérium feltételes adómegállapítását azzal, hogy a minősítés eredményeként az új működési modell esetlegesen szükségessé váló módosítását készítse elő, és a módosított dokumentumokat ismételten terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a kapcsolódó egyes fővárosi közgyűlési rendeletek módosítására

Előterjesztő: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 2/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a kapcsolódó egyes fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

A napirend 10. pontja: Javaslat a 2016. évi igazgatási szünet elrendelésére a Főpolgármesteri Hivatalban

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 3/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendeletét a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 11. pontja: A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2016. évi megosztásáról szóló rendelettervezet

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

43/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Tóth Józsefnek a beterjesztett döntési javaslat 2. ponttal történő kiegészítésére vonatkozó módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az Alaptörvény 32. cikk j) pontjában meghatározott felterjesztési joggal élve kezdeményezi, hogy a Kormány készítse elő és terjessze az Országgyűlés elé a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény módosítását annak érdekében, hogy az a kerületi önkormányzatok a megosztásra kerülő bevételekből tárgyév január 1-jei lakosságszámuk alapján részesedjenek.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéssel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

44/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csabának a beterjesztett döntési javaslat 2. ponttal történő kiegészítésére vonatkozó módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy egyeztetéseket kezdeményez a Kormánnyal a fővárosi önkormányzatok kiszámítható finanszírozásának a hosszú távú megoldása érdekében. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Kormánnyal folytatandó egyeztetéseken a Fővárosi Közgyűlés érdekeit az alábbiak szerint képviselje:

a) Az országgyűlés törvénymódosítással engedje át a fővárosi és kerületi önkormányzatoknak a budapestiek központi adóbefizetéseiből a fővárosi iparűzési adó 50%-ának megfelelő mértékű adót azzal, hogy az átengedett adóbevételt a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvényben meghatározottak szerint kell megosztani a fővárosi önkormányzatok között.

b) A Fővárosi Önkormányzat által jelenleg ellátott agglomerációs személyszállítási szolgáltatásokat a főváros továbbra is el kívánja látni.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az Alaptörvény 32. cikk j) pontjában meghatározott felterjesztési joggal élve az új fővárosi törvény megalkotása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntés végrehajtásáról számoljon be a Közgyűlésnek.

Határidő: a tárgyalások kezdeményezése 3 munkanapon belül

Felelős: Tarlós István”

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 4/2016. (I. 29.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2016. évi megosztásáról az előterjesztés - előterjesztői kiegészítéssel módosított - 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 12. pontja: Javaslat a Fiumei úti temetőhöz tartozó egyes ingatlanok és egyéb vagyonelemek Magyar Állam részére történő tulajdonba adására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

45/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Zrt. alapszabályának VI. fejezet 1. zn) pontjában a Budapesti Városigazgatóság Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörében eljárva, a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. alapítójaként jóváhagyja, megköti a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt., valamint a Nemzeti Örökség Intézete, továbbá a Fővárosi Önkormányzat közötti, az állami feladatellátás érdekében történő ingatlanok térítésmentes tulajdonba adásáról, valamint kapcsolódó vagyonelemek és jogok rendezéséről szóló megállapodást az előterjesztői kiegészítés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító fenti döntéseiről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján a Budapesti Városigazgatóság Zrt., valamint a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. vezető tisztségviselőit tájékoztassa.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

46/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel, a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-vel, valamint a Nemzeti Örökség Intézetével az állami feladatellátás érdekében történő ingatlanok térítésmentes tulajdonba adásáról, valamint kapcsolódó vagyonelemek és jogok rendezéséről szóló megállapodást az előterjesztői kiegészítés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft.-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

47/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság hatáskörét és a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján

- egyetért azzal, hogy a BFVK Zrt. által készített vagyonértékelés alapján, azzal összhangban a Fővárosi Önkormányzat megvásárolja - a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatától és a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzattól a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft.-ben lévő üzletrészeiket 25 M Ft - 25 M Ft-os vételáron.

- jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6. és 7. számú mellékleteként csatolt üzletrész-átruházási szerződéseket és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződések, megkötésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával és a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzattal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

48/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

A részesedés megszerzése érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy a 2016. évi költségvetésben a „815502 Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft.” kiadási, azon belül a felhalmozási kiadások (részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése) előirányzatán 50 000 E Ft-ot biztosít.

Határidő: a 2016. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

49/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a kizárólagos tulajdonába kerülő Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft.-től várható 60 M Ft osztalékbevételt tervezze be.

Határidő: a 2016. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Javaslat az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság tőkeemelésére vonatkozó döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

50/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Zrt. alapszabályának VI. fejezet 1. z) pontjában a Budapesti Városigazgatóság Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörében eljárva, az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapítójaként elhatározza, hogy az FTSZV Kft. a mai naptól a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább.

51/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Zrt. alapszabályának VI. fejezet 1. zi) pontjában a Budapesti Városigazgatóság Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörében eljárva, az FTSZV Kft. alapítójaként úgy dönt, hogy az FTSZV Kft. jelenleg 242 850 000 Ft mértékű jegyzett tőkéjét 100 000 Ft-tal felemeli, ezzel egyidejűleg pedig 299 900 000 Ft-ot tőketartalékba helyez. Elhatározza, hogy a tőkeemelést teljes egészében nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával kell teljesítenie a Budapesti Városigazgatóság Zrt.-nek, melynek tárgya a Budapesti Városigazgatóság Zrt. mint kölcsönadó és az FTSZV Kft. mint kölcsönvevő között 2014. május 28. napján létrejött tagi kölcsönszerződés alapján fennálló, 300 000 000 Ft összegű, a Budapesti Városigazgatóság Zrt.-t megillető, az FTSZV Kft. által elismert tagi kölcsön követelés. Megállapítja, hogy a tőkeemelésnek jogi akadálya nincs, mivel az FTSZV Kft. jelenlegi jegyzett tőkéje teljes mértékben befizetésre került, és a tőkeemelés egy lépcsőben végrehajtható, mivel az elsőbbségi jog nem sérül tekintettel arra, hogy a Társaságnak egy tulajdonosa van. Megállapítja továbbá a jegyzett tőke felemelésével egyidejűleg, hogy az FTSZV Kft. törzstőkéje a tőkeemelés következtében 242 950 000 Ft.

52/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Zrt. egyedüli tagjaként utasítja a Budapesti Városigazgatóság Zrt.-t, hogy az FTSZV Kft. részére a tőkeemelésre tekintettel teljesítendő nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (követelés) szolgáltatását teljesítse, és az előterjesztés 2. számú mellékletét képező nyilatkozatot írja alá a jelen határozat meghozatalától számított 8 napon belül.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

53/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának VI.1. za) pontjában a Budapesti Városigazgatóság Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörben eljárva

a) módosítja az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát, valamint jóváhagyja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 3-4. sz. mellékletei szerinti tartalommal, azzal a kitétellel, hogy

b) a Budapesti Városigazgatóság Zrt. igazgatóságának a 272/2015. (X. 7.) BVH IG sz. határozatában tett módosítási javaslatai alapján megfogalmazott, az alapító okirat VIII.1. pont a)-aa) felsorolását követő harmadik bekezdésben, valamint az alapító okirat IX. fejezet 4.1. pont utolsó bekezdésben tett kiegészítés - „Ezen esetben az ügyvezető mentesül a Ptk. 3:24. § szerinti felelősség alól” - rendelkezése nélkül fogadja el, továbbá

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a jelen határozatot a Városigazgatóság Zrt. részére küldje meg. Utasítja a Városigazgatóság Zrt. igazgatóságát, hogy jelen határozattal azonos tartalmú - cégbejegyzésre alkalmas - tagi határozatát hozza meg, és egyben gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

54/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító fenti döntéseiről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján az FTSZV Kft. és a Budapesti Városigazgatóság Zrt. vezető tisztségviselőit tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat a FUTÁR projekt aktiválása kapcsán meghozandó döntésekre

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

55/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése értelmében, valamint a BKV Zrt. alapszabályának 9.3.18. pontja alapján elvont tulajdonosi hatáskörben jóváhagyja a BKV Zrt. és a BKK Zrt. közötti, a FUTÁR projektben beszerzett eszközök térítés nélküli átadásáról szóló megállapodást, figyelemmel a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben, a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendeletben, valamint az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra. Felhatalmazza a BKV Zrt. és a BKK Zrt. vezérigazgatóját, hogy a „Megállapodás a FUTÁR projektben beszerzett eszközök térítés nélküli átadásáról” című megállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal aláírja.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat a Belvárosi Temető Udvar Kft. Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-be történő beolvadásához kapcsolódó végleges vagyonmérleg elfogadására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Sidó Szabolcs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

56/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdése, valamint a Budapesti Városigazgatóság Zrt. alapszabályának VI.1. zd) pontja, illetve a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. alapszabályának VII.1. d) pontja szerinti hatáskörében, a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Belvárosi Temető Udvar Kft. Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-be történő beolvadásához kapcsolódó végleges vagyonmérleget az előterjesztés 1. számú, elektronikusan csatolt melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Budapesti Városigazgatóság Zrt., valamint a BTI Zrt. vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Javaslat a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. végelszámolásának elhatározásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

57/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltak alapján, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK Zrt.) alapszabályának IX. fejezet 9.3.25. b) és d) pontjában a BKK Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörében eljárva - a BKK Zrt. kizárólagos tulajdonosaként úgy dönt, hogy

1.1. elrendeli a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. jogutód nélküli megszüntetését a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény szerinti végelszámolással. A Társaság a végelszámolási eljárás alatt „végelszámolás alatt” („v. a.”) toldattal használja a cégnevét, illetve a végelszámolás kezdő időpontjától a Társaság önálló képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének a végelszámoló minősül.

1.2. a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. végelszámolása kezdő időpontjaként 2016. február 15. napját határozza meg. A végelszámolás kezdő időpontjával végelszámolónak a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. jelenlegi ügyvezetőjét, Fodor Mihályt választja meg, havi bruttó 210 000 Ft összegű megbízási díj mellett.

1.3. 2016. február 1-jétől a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága elnökének tiszteletdíját havi bruttó 25 000 Ft-ban, tagjainak tiszteletdíját havi bruttó 17 500 Ft-ban határozza meg.

Határidő: az 1.3. pont esetében: 2016. február 1., a többi alpont esetében: 2016. február 15.

Felelős: Tarlós István

58/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a fenti döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a BKK Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse annak érdekében, hogy a végelszámolás megindításának Cégbíróság felé történő bejelentése - a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. megválasztásra kerülő végelszámolója részéről - megtörténjen.

Határidő: 2016. február 15.

Felelős: Tarlós István

59/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a CEF pályázat benyújtását a budapesti hajózás fejlesztésének előkészítése érdekében, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a benyújtáshoz szükséges dokumentumok előkészítéséről és aláírásáról.

Határidő: a támogató kormányhatározatot követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában és a Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. használatában álló munkagépek selejtezésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

60/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (2) bekezdés b) pontja bc) alpontjában átruházott hatáskörét, és jóváhagyja az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti selejtezési jegyzőkönyvben szereplő feleslegessé vált munkagépek (tárgyi eszközök) selejtezését, elrendeli a tárgyi eszközök állományból történő kivezetését és felkéri a főpolgármestert a selejtezési jegyzőkönyv aláírására. Felkéri továbbá a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a leselejtezett vagyonnak a Fővárosi Önkormányzat nyilvántartásaiból való törléséről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

61/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) és (3) bekezdései alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. részére ingyenesen átadja a csatolt megállapodásban foglalt leselejtezett tárgyi eszközöket, melyek közfeladat ellátásához nem szükségesek. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a leselejtezett tárgyi eszközök Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. részére történő ingyenes átruházásáról szóló, az előterjesztés 3. sz. mellékleteként csatolt megállapodás aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat a MIPIM nemzetközi ingatlan szakkiállításon való bemutatkozás támogatására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

62/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

egyetért Budapest Főváros bemutatkozásával a MIPIM nemzetközi ingatlan szakkiállításon és vásáron az Ingatlanfejlesztő Kerekasztal Egyesülettel (IFK) és a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel (HIPA) közös standon. A lebonyolítással és a kapcsolódó szerződések megkötésével megbízza a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.-t.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

63/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a 2016. évi költségvetésben 10 000 E Ft-ot biztosít a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. részére a MIPIM nemzetközi ingatlan szakkiállításon és vásáron való megjelenés érdekében.

64/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 10 000 E Ft összeg tervbevételéről a „816201 BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.” cím egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán.

Határidő: a 2016. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum intézmény alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

65/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Budapesti Történeti Múzeum intézmény - az 1285/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, és a Magyar Államkincstár 2015. november 4-én kelt végzésének megfelelően átdolgozott - alapító okiratát az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának, az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal történő kiadására, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésekre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat a Kollégiumok Gazdasági Szervezete alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

66/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Kollégiumok Gazdasági Szervezete (1149 Budapest, Mogyoródi út 21.) alapító okiratát az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ intézmény záró beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

67/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapesti Sportszolgáltató Központ intézmény tevékenységét lezáró beszámolóját az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

68/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

A BSK megszűnésével összefüggésben a „841601 Megszűnt intézmények” címen könyvelendő kiadások fedezetének biztosítása érdekében egyszeri jelleggel 17 248 E Ft-tal csökkenti az „580201 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

a kiadásból:

személyi juttatás - 13 581 E Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - 3667 E Ft,

a bevételből:

finanszírozási bevételek - 17 248 E Ft,

ebből:

központi irányítószervi

támogatás (működési célra) - 17 248 E Ft,

és ezzel egyidejűleg 17 248 ezer Ft-tal megemeli a „841601 Megszűnt intézmények” cím kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

a kiadásból:

személyi juttatás + 13 581 E Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 3667 E Ft.

69/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

A BSK megszűnésével összefüggésben egyszeri jelleggel 953 E Ft-tal csökkenti az „580202 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím felújítások előirányzatát, azon belül intézményi felújítások 750 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 203 E Ft, és ezzel egyidejűleg 953 E Ft-tal megemeli az „580202 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím dologi kiadások, azon belül többi dologi kiadás előirányzatát.

70/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

A BSK megszűnésével összefüggésben a „841601 Megszűnt intézmények” címen könyvelendő kiadások fedezetének biztosítása érdekében egyszeri jelleggel 953 E Ft-tal csökkenti az „580202 Budapesti Sportszolgáltató Központ” cím bevételi és kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

a kiadásból:

dologi kiadások - 953 E Ft,

ebből:

többi dologi kiadás - 953 E Ft,

a bevételből:

finanszírozási bevételek - 953 E Ft,

ebből:

központi irányítószervi támogatás (működési célra) - 953 E Ft,

és ezzel egyidejűleg 953 E Ft-tal megemeli a „841601 Megszűnt intézmények” cím kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

a kiadásból:

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 953 E Ft.

71/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

A BSK megszűnésével összefüggésben a „841601 Megszűnt intézmények” címen könyvelendő kiadások fedezetének biztosítása érdekében egyszeri jelleggel 3830 E Ft-tal megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pe. áht-n kívülről” cím bevételi előirányzatait az alábbiak szerint:

a bevételből:

működési célú átvett pénzeszközök + 3830 E Ft,

ebből:

egyéb műk. célú átv. pe. áht-n kívülről + 3830 E Ft,

és ezzel egyidejűleg 3830 E Ft-tal megemeli a „841601 Megszűnt intézmények” cím kiadási előirányzatait az alábbiak szerint:

a kiadásból:

személyi juttatás + 2711 E Ft,

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 1119 E Ft.

A napirend 23. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 5/2016. (II. 24.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről szóló 9/2015. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés - előterjesztői kiegészítéssel módosított - 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 24. pontja: Javaslat a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

72/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva

a) Jóváhagyja a Fővárosi Közbeszerzési Kft. szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

b) Jóváhagyja a Fővárosi Közbeszerzési Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjét az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító fenti döntéseiről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján a Fővárosi Közbeszerzési Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa, valamint az ügyvezető munkaköri leírását készítse el.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat a Parking Kft. 2015. évi éves beszámolójának, valamint a Parking Kft. BKK Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatos végleges vagyonmérleg és vagyonleltár elfogadására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

73/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Parking Kft. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2015. évi - 2015. január 1. napjától a beolvadás időpontjáig, mint mérlegfordulónapig, azaz 2015. október 31. napjáig terjedő időszakra készült - éves beszámolójáról az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft., 1103 Budapest, Kőér u. 2/a., könyvvizsgálatért személyében felelős Baumgartner Ferenc könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002955) jelentését a Társaság 2015. évi - 2015. január 1. napjától a beolvadás időpontjáig, mint mérlegfordulónapig, azaz 2015. október 31. napjáig terjedő időszakra készült - éves beszámolójáról az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Jóváhagyja a Társaság 2015. évi - 2015. január 1. napjától a beolvadás időpontjáig, mint mérlegfordulónapig, azaz 2015. október 31. napjáig terjedő időszakra készült - éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét) az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal - figyelemmel a Társaság felügyelőbizottsága által meghozott határozatra, valamint a könyvvizsgáló jelentésére - a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. október 31.
Mérlegfőösszeg 66 354 E Ft
Saját tőke - 109 011 E Ft
Jegyzett tőke 178 964 E Ft
Adózás előtti eredmény - 28 469 E Ft
Adózott eredmény - 28 508 E Ft
Mérleg szerinti eredmény - 28 508 E Ft

- Elfogadja a 2015. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

74/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKK Zrt.) legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a BKK Zrt., (mint átvevő Társaság) 2015. október 31-i fordulónapra készített, a Parking Kft. beolvadása előtti állapotot tükröző végleges vagyonmérlegét és az azt alátámasztó vagyonleltárt az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Elfogadja a Parking Kft., (mint beolvadó Társaság) 2015. október 31-i fordulónapra készített, a BKK Zrt.-be való beolvadás előtti állapotot tükröző végleges vagyonmérlegét és az azt alátámasztó vagyonleltárt az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Elfogadja a BKK Zrt. (mint jogutód Társaság) 2015. október 31-i fordulónapra készített, a Parking Kft. beolvadása utáni állapotot tükröző végleges vagyonmérlegét és az azt alátámasztó vagyonleltárt az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Elfogadja a BKK Zrt. mint átvevő Társaság, a Parking Kft. mint beolvadó Társaság, valamint a BKK Zrt. mint jogutód Társaság végleges vagyonmérlegei és az azokat alátámasztó vagyonleltárak könyvvizsgálatáról szóló független könyvvizsgálói jelentést az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

75/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító fenti döntéseiről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján a BKK Zrt. vezető tisztségviselőjét tájékoztassa annak érdekében, hogy gondoskodjon a Parking Kft. 2015. évi éves beszámolójának, valamint a végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak jogszabályok által előírt letétbe helyezéséről és közzétételéről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: Javaslat a „Barnamezős területek katasztere” című dokumentum jóváhagyására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

76/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

támogatja a barnamezős kataszter készítésének szükségességét és jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező, „Barnamezős területek katasztere” c. dokumentumot, továbbá felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a kataszter adatbázisának frissítéséről és egy online felület létrehozásával annak további fejlesztéséről.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás további biztosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

77/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy élve a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 10. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított jogával, a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés időbeli hatálya alatt a kéményseprő-ipari közszolgáltatást annak keretei között kívánja ellátni, valamint felkéri a főpolgármestert, hogy erről a katasztrófavédelmi szervet értesítse.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

78/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2016. február 5-én tartandó közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát az előterjesztői kiegészítéssel módosított tartalommal:

1. napirendi pont tekintetében:

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2016. évi beruházási tervének 5 044 967 E Ft főösszeggel, az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal történő elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát az alábbiak szerint:

a. Budapest 2 915 462 E Ft,

b. Biatorbágy 86 062 E Ft,

c. Budakeszi 35 072 E Ft,

d. Budaörs 58 320 E Ft,

e. Halásztelek 42 121 E Ft,

f. Kisoroszi 8441 E Ft,

g. Pócsmegyer 9411 E Ft,

h. Szigetmonostor 13 984 E Ft,

i. Szigetszentmiklós 174 439 E Ft,

j. Tököl 16 572 E Ft,

k. FV Zrt. 1 685 083 E Ft.

2. napirendi pont tekintetében:

2.1. A Békásmegyeri alapgépház rekonstrukciója (III. ütem: építészeti, gépészeti) tárgyú, legfeljebb 265,20 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmány az előterjesztés 4/1. sz. melléklete szerinti tartalommal történő elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát.

2.2. A XX.-XXI. ker. Gubacsi hídi (Soroksári-Duna-ág), DN 3x500 mm-es acél vezeték rekonstrukciója tárgyú, legfeljebb 335,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmány az előterjesztés 4/2. sz. melléklete szerinti tartalommal történő elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát.

2.3. Az V. ker. Belgrád rakparti DN 1200 mm-es Sentab főnyomóvezeték rekonstrukciója az Irányi utca és a Belgrád rkp. 8. közötti tárgyú, legfeljebb 255,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmány az előterjesztés 4/3. sz. melléklete szerinti tartalommal történő elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát.

2.4. A vízmérők 2016. évi felújítása, elhasználódott, selejtezésre kerülő vízmérők pótlására vonatkozó, legfeljebb 355,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmány az előterjesztés 4/4. sz. melléklete szerinti tartalommal történő elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát.

2.5. A víztermelő kutak felújítása tárgyú, legfeljebb 163,40 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmány az előterjesztés 4/5. sz. melléklete szerinti tartalommal történő elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát.

3. napirendi pont tekintetében:

3.1. A „Jogszabályi kötelezettség alapján könyvvizsgálati feladatok elvégzése a 2016. és 2017. üzleti évekre vonatkozóan, valamint ugyanezen időszakban egy közbenső mérleg auditálási feladatainak elvégzése a Fővárosi Vízművek Zrt. részére” tárgyban lefolytatott Kbt. Harmadik rész, XII. fejezet 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyertesének a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság kihirdetésére vonatkozó döntés meghozatalát.

Annak elfogadására vonatkozó döntés meghozatalát, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. él azzal a lehetőséggel, hogy 2. helyezettet is hirdet, amely az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság.

3.2. A Társaság könyvvizsgálójává a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (kamarai nyilvántartásba vételi száma: 002387) mint nyertes ajánlattevő 2016. június 1-jétől 2018. május 31-ig terjedő időszakra, az előterjesztés szerinti díjazás mellett történő megválasztására, valamint személyében is felelős könyvvizsgálónak Kékesi Péter (kamarai tagsági száma: 007128) 2016. június 1-jétől 2018. május 31-ig terjedő időszakra történő megválasztására vonatkozó döntések meghozatalát.

3.3. A „Jogszabályi kötelezettség alapján könyvvizsgálati feladatok elvégzése a 2016. és 2017. üzleti évekre vonatkozóan, valamint ugyanezen időszakban egy közbenső mérleg auditálási feladatainak elvégzése a Fővárosi Vízművek Zrt. részére” tárgyában az előterjesztés 5/1. sz. melléklete szerinti tartalommal kötendő szerződés jóváhagyására vonatkozó döntés meghozatalát.

A szerződés ellenértéke: 19 000 000 Ft + a mindenkori áfatörvényben foglalt mértékű áfa. (Az ellenérték az alábbi tételekből áll: könyvvizsgálati feladatok elvégzése a 2016. üzleti évre: nettó 7 500 000 HUF; könyvvizsgálati feladatok elvégzése a 2017. üzleti évre: nettó 7 500 000 HUF; amennyiben ajánlatkérő megrendeli, úgy egy közbenső mérleg auditálási feladatainak elvégzése: nettó 4 000 000 HUF.)

3.4. A Társaság alapszabálya az előterjesztés 5/2. sz. melléklete szerinti tartalommal történő módosításának elfogadását abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevővel történik a szerződéskötés.

3.5. A Társaság könyvvizsgálójává - az 1. helyezett nyertes ajánlattevő visszalépése esetén - az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (kamarai nyilvántartásba vételi száma: 001165) mint 2. helyezett ajánlattevő 2016. június 1-jétől 2018. május 31-ig terjedő időszakra, az előterjesztés szerinti díjazás mellett történő megválasztására, valamint személyében is felelős könyvvizsgálónak Havas István (kamarai tagsági száma: 003395), helyettes könyvvizsgálónak Bartha Zsuzsanna (kamarai tagsági száma: 005268) 2016. június 1-jétől 2018. május 31-ig terjedő időszakra történő megválasztására vonatkozó döntések meghozatalát.

3.6. A „Jogszabályi kötelezettség alapján könyvvizsgálati feladatok elvégzése a 2016. és 2017. üzleti évekre vonatkozóan, valamint ugyanezen időszakban egy közbenső mérleg auditálási feladatainak elvégzése a Fővárosi Vízművek Zrt. részére” tárgyában az előterjesztés 5/3. sz. melléklete szerinti tartalommal kötendő szerződés jóváhagyására vonatkozó döntés meghozatalát.

A szerződés ellenértéke: 20 670 000 Ft + a mindenkori áfatörvényben foglalt mértékű áfa. (Az ellenérték az alábbi tételekből áll: könyvvizsgálati feladatok elvégzése a 2016. üzleti évre: nettó 8 890 000 HUF; könyvvizsgálati feladatok elvégzése a 2017. üzleti évre: nettó 8890 000 HUF; amennyiben ajánlatkérő megrendeli, úgy egy közbenső mérleg auditálási feladatainak elvégzése: nettó 2 890 000 HUF.)

3.7. A Társaság alapszabálya jelen előterjesztés 5/4. sz. melléklete szerinti tartalommal történő módosításának elfogadását abban az esetben, ha - az 1. helyezett nyertes ajánlattevő visszalépése esetén - a kihirdetett 2. helyezett ajánlattevővel történik a szerződéskötés.

Határidő: a Társaság 2016. február 5-én tartandó (megismétlés esetén 2016. február 17.) közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

79/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2016. február 5-én tartandó közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság 2016. február 5-én tartandó (megismétlés esetén 2016. február 17.) közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

80/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. vezérigazgatójával folytasson egyeztetést annak érdekében, hogy

a) a Társaság a 2016. évi beruházási tervét a Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő vagyonelemekre megképződött értékcsökkenést 2015. december 31-i állapotnak megfelelően aktualizálja, és ennek megfelelően vizsgálja felül és nyújtsa be az átdolgozott beruházási tervét a Fővárosi Közgyűlés részére 2016. május 31-ig.

b) a Társaság mutassa be az elhalasztott 1,3 Mrd Ft összegű kereslettel érintett beruházásokat, azok nagyságát, hatásait a Fővárosi Közgyűlés részére.

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: Tarlós István

81/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. vezérigazgatójával folytasson egyeztetést annak érdekében, hogy a Társaság az értékcsökkenés figyelembevételével átdolgozott 2016. évi beruházási tervet a 2016-2030. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervvel hozza összhangba és nyújtsa be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat együttműködési szerződés megkötésére az ECE Projektmanagement Budapest Kft.-vel

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

82/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az együttműködési megállapodást az ECE Projektmanagement Budapest Kft.-vel az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Javaslat az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2014” egyes megállapodásainak határidő-módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

83/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2014” terhére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest II. kerület, Júlia utca 15. szám alatti Lakóház (képviseli: Kerkow Tímea) között 2015. február 25-én megkötött, FPH059/230-3/2015. iktatószámú megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2017. február 25-re történő módosításához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest II. kerület, Júlia utca 15. szám alatti Lakóházzal az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti megállapodásmódosítást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására a döntést követő két hónapon belül

Felelős: Tarlós István

84/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2014” terhére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest II. kerület, Trombitás út 21. szám alatti Társasház (képviseli: Pradler Gergely, DUNA CONCORDIA Kft.) között 2015. február 24-én megkötött, FPH059/232-2/2015. iktatószámú megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2017. február 24-re történő módosításához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest II. kerület, Trombitás út 21. szám alatti Társasházzal az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti megállapodásmódosítást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására a döntést követő két hónapon belül

Felelős: Tarlós István

85/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2014” terhére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest IX. kerület, Török Pál utca 1. szám alatti Képző-, és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája (képviseli: Szűcs Tibor igazgató) között 2015. február 24-én megkötött, FPH059/240-3/2015. iktatószámú megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2017. február 24-re történő módosításához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest IX. kerület, Török Pál utca 1. szám alatti Képző-, és Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolájával az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti megállapodásmódosítást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására a döntést követő két hónapon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Javaslat az Andrássy út 60. sz. (VI. kerület) alatti ingatlant történelmi emlékhelyként jelölő sztélé elhelyezésére

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

86/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja, hogy a Nemzeti Örökség Intézete - a felállítási, a karbantartási és a felújítási költségek vállalása mellett - elhelyezze a Zsigmond Attila iparművész által tervezett, az Andrássy út 60. megnevezésű történelmi emlékhelyet jelölő 2 m magas sztélét a következő felirattal:

Andrássy út 60.

A politikai terror szimbóluma, itt tartották fogva, kínozták és gyilkolták meg a nyilas és kommunista diktatúra üldözöttjeit. Az épület az 1930-as évek végétől a nyilasok gyűléseinek színhelye, majd „Hűség Háza” néven pártjuk központja volt. A kommunista vezetésű politikai rendőrség 1945-ben vette birtokba, később az ÁVO, majd az ÁVH székházaként működött. Nemzeti Örökség Intézete

60 Andrássy Avenue

A memorial of political terror, where people were detained, tortured and murdered during the Arrow Cross and communist dictatorships. From the late 1930s the building was used as a meeting place by the Arrow Cross and later as their party headquarters, dubbed the House of Loyalty. It was taken over by the communist secret police in 1945, and later served as headquarters for Hungary’s secret service organisation the State Protection Authority.

National Heritage Institute

Határidő: a határozat megküldésére 25 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: Javaslat a FOK Nonprofit Kft. végelszámolásával kapcsolatban felmerülő költségek biztosításának feltételeit rendező megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

87/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, hogy a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (a továbbiakban: FOK Nonprofit Kft. „v. a.”) részére a 2015. évben átutalt 35 763 000 Ft összegű támogatásból fel nem használt 7 255 756 Ft összeg ne kerüljön visszafizetésre a Fővárosi Önkormányzat számára a FOK Nonprofit Kft. „v. a.” 2016-ban még fennálló munkavállalói munkaviszonyának megszüntetésével kapcsolatban felmerült költségek, továbbá a Társaság végelszámolás során felmerülő kiadásai kifizethetősége érdekében, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről értesítse a FOK Nonprofit Kft. „v. a.” végelszámolóját.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

88/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (cégjegyzékszám: 01-09-905626, a továbbiakban: FOK Nonprofit Kft. „v. a.”) és a Fővárosi Önkormányzat közötti, a FOK Nonprofit Kft. „v. a.” jogutód nélküli megszűnésének költségei biztosításáról rendelkező megállapodást - részben mint szerződő fél, részben mint a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése szerinti, a FOK Nonprofit Kft. „v. a.” feletti tulajdonosi jogkör egyszemélyes gyakorlója - az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Javaslat előadó-művészeti szervezetekkel kötött közszolgáltatási szerződések módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

89/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) bekezdése, valamint az 53/2015. (XII. 24.) EMMI rendelet alapján a Fővárosi Önkormányzat és az Angol Nyelvű Színház Közhasznú Alapítvány közötti közszolgáltatási szerződés módosítását az előterjesztés 1/B. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

90/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) bekezdése, valamint az 53/2015. (XII. 24.) EMMI rendelet alapján a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Táncszínházért Alapítvány közötti közszolgáltatási szerződés módosítását az előterjesztés 2/B. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

91/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (2) bekezdése, valamint az 53/2015. (XII. 24.) EMMI rendelet alapján a Fővárosi Önkormányzat és a Közép-Európa Táncszínház Egyesület közötti közszolgáltatási szerződés módosítását az előterjesztés 3/B. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: Javaslat a Budapest Film Zrt. digitalizációs fejlesztésének támogatására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

92/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Budapest Film Zrt.-nek az előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt kérésével és jóváhagyja, hogy az „Art mozihálózat digitális fejlesztésének támogatására kiírt pályázaton a Tabán mozi Fellini-termének fejlesztésére biztosított 3774 E Ft önkormányzati önrész összegét - mivel a pályázaton ezen moziterem támogatásban nem részesült - a Társaság a Kino Cafe mozi Kistermének és Nagytermének digitális fejlesztésére használhassa fel. Ennek értelmében a Kino Cafe mozi Kistermének és Nagytermének digitális fejlesztésére biztosított önkormányzati önrész teljes összege 11 917 E Ft (ebből: Kino Cafe mozi Kistermének önrésze 6392 E Ft, Kino Cafe mozi Nagytermének önrésze 5525 E Ft).

93/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Film Zrt. között a Kino Cafe mozi Kistermének és Nagytermének digitális fejlesztési támogatása tárgyban megkötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Javaslat a Schöpf-Mérei Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v. a.” 2014. 08. 01.-2015. 07. 31. közötti időszak közhasznú éves beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

94/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v. a.” legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Szabó és Társa Könyvvizsgáló Kft., 1214 Budapest, Erdősor u. 57., Szabó Klára könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002399) jelentését a Társaság 2014. augusztus 1. és 2015. július 31. közötti időszakra vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójáról.

- Elfogadja a felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2014. augusztus 1. és 2015. július 31. közötti időszakra vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójáról.

- Elfogadja az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2014. augusztus 1. és 2015. július 31. közötti üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását) a következők szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. július 31.
Mérlegfőösszeg 109 685 E Ft
Saját tőke 109 685 E Ft
Jegyzett tőke 138 390 E Ft
Adózás előtti eredmény 0 E Ft
Közhasznú eredmény - 688 E Ft
Mérleg szerinti eredmény - 688 E Ft

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság végelszámolóját értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

95/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel a 96-97/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra - elfogadja.

96/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

A 928/2015. (VI. 23.) határozatot hatályon kívül helyezi.

97/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. h.

Az 1940/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2017. október 31-re módosítja;

- a 184/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét „folyamatos”-ra módosítja;

- a 219/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. szeptember 30-ra módosítja;

- a 3717/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. december 31-re módosítja;

- a 650/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. szeptember 30-ra módosítja;

- az 552/2013. (IV. 9.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. július 31-re módosítja;

- a 822/2013. (V. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. március 31-re módosítja;

- a 2196/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. március 31-re módosítja;

- a 2245/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. december 31-re módosítja;

- az 561/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. június 30-ra módosítja;

- a 821/2014. (IV. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. június 30-ra módosítja;

- az 1151/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2016. március 31-re módosítja;

- az 1163/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. június 30-ra módosítja;

- az 53/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. december 31-re módosítja;

- az 572/2015. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. március 31-re módosítja;

- a 791/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. március 31-re módosítja;

- a 839/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. március 31-re módosítja;

- a 952/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. december 31-re módosítja;

- az 1014/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. szeptember 30-ra módosítja;

- az 1180/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. május 31-re módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2016. január 27-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére