A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2016. február 17-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

98/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ igazgatójának megbízására” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

99/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetésére

2. Javaslat Budapest „Under 2 MOU” nemzetközi klímavédelmi kezdeményezés akciótervének elfogadására

3. Tájékoztató a főpolgármester 2016. évi szabadsága ütemezéséről

4. Javaslat a Budapest III. kerület, Árpád fejedelem útja 108. szám alatti ingatlan Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő tulajdoni hányadának értékesítésére

5. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatalára

6. Javaslat a „Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója” projekt megvalósításával összefüggő döntések meghozatalára

7. Javaslat a BKK Zrt., valamint a Budapest Közút Zrt. alapszabályának módosítására

8. Javaslat a „3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok” megnevezésű feladathoz szükséges forrás felhasználásának feltételrendszeréről szóló fejlesztési megállapodás megkötésére

9. Javaslat a Városigazgatóság leányvállalatainak létesítő okirat módosítására

10. Javaslat a 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben megvalósítandó fővárosi fejlesztésekhez szükséges döntések meghozatalára

11. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 5.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására és a Parkolási és Közlekedésfejlesztési Keret szabályozásáról szóló 25/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezésére

12. Javaslat a Budapest XV. kerület, Énekes utca 10/B. fszt. 3. szám alatti ingatlan térítésmentes használatba adására a BKV Zrt. részére

13. Javaslat a BFVT Kft. közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásának 3. sz. módosítására

14. Javaslat a fővárosi Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának elfogadására

15. Javaslat egyes kulturális társaságok alapító okiratának módosítására

16. Javaslat a Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

17. Javaslat szociális intézmények alapító okiratainak módosítására

18. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat által képviselendő álláspontra a Vállalkozás 2000 Alapítvány megszűnése ügyében

19. Döntés Csengery Antal Díj adományozásáról

20. Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ igazgatójának megbízására

21. Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetői munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre

22. Javaslat a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. 1,9 milliárd Ft összegű beruházási hitelfelvételéhez történő hozzájárulásra

23. Javaslat az FKF Nonprofit Zrt. 2016. évi ingatlangazdálkodási tervének jóváhagyására

24. Javaslat a 2007-2009. évi TEUT támogatási szerződésekhez kapcsolódó szerződésmódosítások jóváhagyására

25. Javaslat az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2014” és a „Műemléki Keret 2014” egyes megállapodásainak határidő-módosítására

26. Javaslat a „Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III.” c. projekt támogatási szerződésének és a konzorciumi együttműködési megállapodás 6. sz. módosításának jóváhagyására

27. Budapest XVI. kerület, Szabadföldi út 19. sz. ingatlanon található Cinkota Strand előtti közterületen létesített közvilágítási hálózat átvétele

28. Javaslat a víziközmű-fejlesztési hozzájárulással kapcsolatos vízigényszámítás tudomásulvételére

29. Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. haszonbérleti szerződésének módosítására

30. Javaslat a FOK Nonprofit Kft. „v. a.” végelszámolásának lezárására

31. Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

A napirend 1. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetésére

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, Kovács Péter

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

100/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csárdi Antalnak a napirendi vita újbóli megnyitására vonatkozó ügyrendi indítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

101/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Szaniszló Sándor módosító javaslatát, mely szerint:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
A „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése 10 000
Az új „910000 a KLIK által cserbenhagyott oktatási intézmények segélyezési céltartaléka” cím kiadási előirányzatának növelése 10 000

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

102/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi költségvetésében a bevételeket és kiadásokat mindösszesen 313 529 061 E Ft-ban határozza meg.

103/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy 2017-től 2019-ig - az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján definiált - saját bevételeinek összege várhatóan 500 774 509 E Ft, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség várhatóan 14 800 071 E Ft.

104/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

A BKK Zrt. által az önkormányzatnak gördülő tervezéssel készítendő, 2016-2017-re vonatkozó üzleti tervét és az adott menetrendi évre vonatkozó javaslatát és közlekedésszervezői forrásigényét az önkormányzat tárgyévi elfogadott költségvetésére tekintettel kell elkészítenie.

105/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg mindazon lehetőségeket, amelyek tovább javíthatják a Fővárosi Önkormányzat pénzügyi pozícióját és hozzájárulhatnak a 7 éves uniós költségvetési időszak fejlesztéseinek előkészítéséhez.

Határidő: közgyűlési döntést követően folyamatosan

Felelős: Tarlós István

106/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja felül a fővárosi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok és azok leányvállalatai működésének esetleges párhuzamosságaiból, reorganizációjából adódó megtakarítási lehetőségeket, és a vizsgálat eredményét terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2016. június 30.

Felelős: Tarlós István

107/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a fővárosi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonában álló, de alapfeladatainak ellátásához közvetlenül nem kapcsolódó ingatlanokkal való gazdálkodást a BFVK Zrt. végezze. A vizsgálat eredményét terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2016. június 30.

Felelős: Tarlós István

108/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a többéves kihatással járó hivatali feladatoknál a Fővárosi Közgyűlés egyedi döntése szükséges a dologi kiadásokhoz kapcsolódó beszerzési, közbeszerzési eljárásokhoz nyújtandó fedezet biztosítása érdekében.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről az előterjesztés - előterjesztői kiegészítésekkel és az előterjesztők által befogadott módosítással - 9. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 2. pontja: Javaslat Budapest „Under 2 MOU” nemzetközi klímavédelmi kezdeményezés akciótervének elfogadására

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

109/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti Budapest „Under 2 MOU” akciótervét, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az angol nyelvű változatának az „Under 2 MOU” szövetség felé történő megküldéséről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Tájékoztató a főpolgármester 2016. évi szabadsága ütemezéséről

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

110/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján jóváhagyja a főpolgármester 2016. évi szabadsága ütemezését az előterjesztés mellékletében meghatározottak szerint.

A napirend 4. pontja: Javaslat a Budapest III. kerület, Árpád fejedelem útja 108. szám alatti ingatlan Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő tulajdoni hányadának értékesítésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

111/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredményesnek nyilvánítja a Budapest III. kerület 17927 helyrajzi számú, Árpád fejedelem útja 108. szám alatti, kivett TV reléállomás megnevezésű, összesen 3694 m2 területű ingatlan Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 29/100 tulajdoni hányadának értékesítése tárgyában lefolytatott nyilvános pályázati eljárást azzal, hogy az ingatlanra kiírt értékesítési pályázat nyertese, így az ingatlan vevője az EMIH Óbudai Hitközség (székhelye: 1052 Budapest, Károly krt. 20., adószáma: 18653438-1-41) 43 300 000 Ft + áfa, azaz negyvenhárommillió-háromszázezer forint plusz áfa vételár összeggel.

112/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (1) bekezdés a) pontja alapján jóváhagyja és megköti az előterjesztés 7. számú mellékleteként csatolt ingatlan adásvételi szerződést, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az adásvételi szerződés BFVK Zrt. vezérigazgatója mint meghatalmazott általi aláírásáról.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

113/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Bejegyzési engedély” elnevezésű okiratot az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy a 38 970 000 Ft összegű vételárhátralék EMIH Óbudai Hitközség (Vevő) részéről történő megfizetését követően gondoskodjon az okirat BFVK Zrt. vezérigazgatója mint meghatalmazott általi aláírásáról.

Határidő: a vételárhátralék BFVK Zrt. bankszámláján történő jóváírásától számított 5 munkanap

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

114/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

mint a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító jogait gyakorló testület az alapító okirat 7.1.6. pontjában foglaltak alapján egyetért a „Vezető tisztségviselőkre vonatkozó javadalmazási, eszköz- és szolgáltatáshasználati, valamint általános költségtérítési szabályzat”-nak az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalmával és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Közalapítvány Kuratóriumát értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

115/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7. pontjában és az alapító okirat 7.1.3. pontjában meghatározott hatáskörében eljárva mint a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító jogait gyakorló testület, megválasztja a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány kuratóriumi tagjának dr. Szász Károly Pétert (szül.: Budapest, 1957. 01. 10., a. n.: Moys Mária), a megválasztásának napjától határozatlan időre és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Közalapítvány Kuratóriumát értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

116/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7. pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, mint az alapító jogait gyakorló testület, módosítja a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és ezzel megegyezően elfogadja az előterjesztői kiegészítés 3. sz. melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

117/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7. pontjában és az alapító okirat 11.1. pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, mint a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító jogait gyakorló testület, megválasztja a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány felügyelő-bizottsági tagjának dr. Szajlai Mónikát (szül.: Eger, 1976. 10. 23., a. n.: Bocsi Ilona), a megválasztásának napjától határozatlan időre, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Közalapítvány Kuratóriumát értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Javaslat a „Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója” projekt megvalósításával összefüggő döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

118/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

előzetes kötelezettséget vállal a „Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója” feladat 2016. évben 630 000 E Ft összköltséggel történő megvalósítására.

119/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a „Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója” megnevezésű feladatnak a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen való szerepeltetéséről.

A feladat összköltsége 630 000 E Ft, 2016. évi előirányzata 630 000 E Ft (ebből önkormányzati beruházások 630 000 E Ft).

Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet beterjesztése

Felelős: Tarlós István

120/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a „Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója” megnevezésű feladattal összefüggő dokumentumok előkészítéséről és Közgyűlés elé terjesztéséről.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat a BKK Zrt., valamint a Budapest Közút Zrt. alapszabályának módosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat a Fővárosi Közgyűlés

121/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a BKK Zrt. alapszabályát az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező alapszabály módosítás, valamint az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

122/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a BKK Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse annak érdekében, hogy a változások Cégbírósághoz történő bejelentése - a Társaság jogi képviselője közreműködésével - megtörténjen.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

123/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK Zrt.) alapszabályának IX. fejezet 9.3.25. a) pontjában a BKK Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörében eljárva módosítja a Budapest Közút Zrt. alapszabályát az előterjesztés 3. sz. mellékletében foglaltak szerint.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező alapszabály-módosításnak, valamint az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabálynak a BKK Zrt. vezérigazgatója általi aláírásáról és kiadásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

124/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Budapest Közút Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse annak érdekében, hogy a változások Cégbírósághoz történő bejelentése - a Társaság jogi képviselője közreműködésével - megtörténjen.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

125/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy az ügyvédi megbízási szerződéshez kapcsolódóan szükséges fedezetet, amelynek mértéke 2016-ban 500 E Ft, a „891301 Jogi képviseleti díjak” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán biztosítja a 2016. évi költségvetésében.

126/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztők által befogadott módosító indítvány melléklete szerinti ügyvédi megbízási szerződést, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat a „3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok” megnevezésű feladathoz szükséges forrás felhasználásának feltételrendszeréről szóló fejlesztési megállapodás megkötésére

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

127/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal az M3 metróvonal infrastruktúra rekonstrukció előkészítéséhez szükséges forrás biztosítására 2 000 000 E Ft összegben. A feladat végrehajtásához szükséges fedezetet a 2016. évi költségvetés a „840301 Önkormányzati beruházások” címen belül tartalmazza.

128/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 007140 azonosító számú, a „3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok” c. engedélyokiratot az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

129/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „3-as metróvonal infrastruktúra rekonstrukciójával kapcsolatos kiviteli tervek elkészítése, valamint a műszaki előkészítési feladatok” tárgyú fejlesztési megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az engedélyokirat aláírásával egyidejűleg

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: Javaslat a Városigazgatóság leányvállalatainak létesítő okirat módosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Sidó Szabolcs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

130/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának VI. 1. za.) pontjában a Budapesti Városigazgatóság Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörben eljárva módosítja a Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályát, valamint jóváhagyja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a jelen határozatot a Budapesti Városigazgatóság Zrt. részére küldje meg annak érdekében, hogy gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

131/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának VI. 1. za.) pontjában a Budapesti Városigazgatóság Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörben eljárva módosítja a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság alapszabályát, valamint jóváhagyja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a jelen határozatot a Budapesti Városigazgatóság Zrt. részére küldje meg annak érdekében, hogy a Városigazgatóság Zrt. igazgatósága azzal azonos tartalmú - cégbejegyzésre alkalmas - részvényesi határozatát meghozza, és egyben gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

132/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának VI. 1. za) pontjában a Budapesti Városigazgatóság Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörben eljárva módosítja a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság alapszabályát, valamint jóváhagyja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a jelen határozatot a Budapesti Városigazgatóság Zrt. részére küldje meg annak érdekében, hogy a Városigazgatóság Zrt. igazgatósága azzal azonos tartalmú - cégbejegyzésre alkalmas - részvényesi határozatát meghozza, és egyben gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

133/2016.(II. 17.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának VI. 1. za) pontjában a Budapesti Városigazgatóság Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörben eljárva módosítja az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát, valamint jóváhagyja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a jelen határozatot a Budapesti Városigazgatóság Zrt. részére küldje meg annak érdekében, hogy a Városigazgatóság Zrt. igazgatósága azzal azonos tartalmú - cégbejegyzésre alkalmas - részvényesi határozatát meghozza, és egyben gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

134/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának VI. 1. za) pontjában a Budapesti Városigazgatóság Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább. Jóváhagyja a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okiratának módosítását az előterjesztés 5. sz. mellékletének megfelelően, valamint a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a jelen határozatot a Budapesti Városigazgatóság Zrt. részére küldje meg annak érdekében, hogy a Városigazgatóság Zrt. igazgatósága azzal azonos tartalmú - cégbejegyzésre alkalmas - részvényesi határozatát meghozza, és egyben gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

135/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának VI. 1. za) pontjában a Budapesti Városigazgatóság Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy a Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább. Jóváhagyja a Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okiratának módosítását az előterjesztés 6. sz. mellékletének megfelelően, valamint a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a jelen határozatot a Budapesti Városigazgatóság Zrt. részére küldje meg annak érdekében, hogy a Városigazgatóság Zrt. igazgatósága azzal azonos tartalmú - cégbejegyzésre alkalmas - részvényesi határozatát meghozza, és egyben gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

136/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályának VI. 1. za) pontjában a Budapesti Városigazgatóság Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább. Jóváhagyja a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítását az előterjesztés 7. sz. mellékletének megfelelően, valamint a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a jelen határozatot a Budapesti Városigazgatóság Zrt. részére küldje meg annak érdekében, hogy a Városigazgatóság Zrt. igazgatósága azzal azonos tartalmú - cégbejegyzésre alkalmas - részvényesi határozatát meghozza, és egyben gondoskodjon a szükséges cégjogi dokumentumok aláírásáról, valamint a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága részére történő benyújtásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat a 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben megvalósítandó fővárosi fejlesztésekhez szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

137/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal a „Margitsziget szenny- és csapadékvíz elvezetése, drén rendszer” feladat 2017. június 30. napjáig történő megvalósítására. A feladat összköltsége 3 175 000 E Ft, ebből 2016. évre 2 675 000 E Ft, 2017. évre 500 000 E Ft, amelynek fedezetét a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen tervezett „A 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Margitsziget csatornázása” feladat tartalmazza;

- kötelezettséget vállal a „Margitszigeti gerincút felújítása” feladat 2017. június 30. napjáig történő megvalósítására. A feladat összköltsége 317 500 E Ft, ebből 2016. évre 222 250 E Ft, 2017. évre 95 250 E Ft, amelynek fedezetét a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen tervezett a „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész” megnevezésű feladat tartalmazza;

- kötelezettséget vállal a „Dráva utcai csomópont átépítése” feladat 2017. június 30. napjáig történő megvalósítására. A feladat összköltsége 1 085 850 E Ft, ebből 2016. évre 806 100 E Ft, 2017. évre 279 750 E Ft, amelynek fedezetét 500 000 E Ft összegben a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen tervezett „Margitsziget rekonstrukciója” feladat, 561 470 E Ft összegben a „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész” feladat, 24 380 E Ft összegben a „883701 Út-, hídfelújítás” címen tervezett „2012-2018. évi útfelújítási program” feladat tartalmazza;

- kötelezettséget vállal a „Dráva utca felújítása” feladat 2017. június 30. napjáig történő megvalósítására. A feladat összköltsége 703 580 E Ft, ebből 2016. évre 492 506 E Ft, 2017. évre 211 074 E Ft, amelynek fedezetét a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében a „883701 Út-, hídfelújítás” címen tervezett a „2012-2018 évi útfelújítási program” megnevezésű feladat tartalmazza.

138/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a FIDIC mérnök és projektmenedzsment feladatokat az Enviroduna Kft. útján kívánja ellátni.

A FIDIC mérnök feladatok ellátásának költsége 127 000 E Ft, amelynek fedezetét a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen tervezett „A 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Margitsziget csatornázása” feladat tartalmazza.

A projektmenedzsment feladatok ellátásának költsége 81 280 E Ft, amelynek fedezetét a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen tervezett „A 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Margitsziget csatornázása” feladat tartalmazza.

139/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az Enviroduna Kft.-vel „A 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben megvalósítandó, a Margitsziget csatornázására és kapcsolódó útépítésekre (Margitsziget szenny- és csapadékvíz elvezetése, drén rendszer, Margitszigeti gerincút felújítása, Dráva utcai csomópont átépítése, Dráva utca felújítása) vonatkozó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatokra” megkötendő megállapodást az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert - a megállapodásban rögzített ellenérték piaci áraknak való megfelelését igazoló auditált független árelemzés rendelkezésre állása esetén - a megállapodás aláírására.

Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet hatálybalépését és az auditált független árelemzés rendelkezésre állását követően

Felelős: Tarlós István

140/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi jogkörében eljárva az Enviroduna Kft. egyedüli tagjaként jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező megállapodást, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az Enviroduna Kft. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

141/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a megvalósításra javasolt műszaki tartalommal, 5 073 650 E Ft összköltséggel kerüljön kiírásra a 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések tárgyú beruházás kivitelezője kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás.

Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

142/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a megvalósításra javasolt műszaki tartalommal, 6 197 600 E Ft összköltséggel kerüljön feltételes közbeszerzési eljárás kiírásra a 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a „Pesti alsó rakpart közterületi megújítása, gyalogos-kerékpáros útvonal kiépítése” tárgyú projekt kivitelezőjének kiválasztására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

143/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggő fővárosi fejlesztések megvalósításához szükséges dokumentumokat készítse elő és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

144/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a Róbert Károly körút felújítása feladatnak a 2016-2017. években megvalósítási megállapodás keretében a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. útján történő megvalósítására. A feladat összköltsége 2 024 246 E Ft, ebből 2016. évre 1 384 899 E Ft, 2017. évre 639 347 E Ft, amelynek fedezetét a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében a „883701 Út-, hídfelújítások” címen tervezett „2012-2018. évi útfelújítási program” feladat tartalmazza.

- kötelezettséget vállal a Népfürdő utcai híd felújítása feladatnak a 2016. évben megvalósítási megállapodás keretében a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. útján történő megvalósítására. A feladat összköltsége 386 389 E Ft, ebből 2016. évre 386 389 E Ft, amelynek fedezetét a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében a „883701 Út-, hídfelújítások” címen tervezett „Műtárgy felújítási program, kivitelezés” feladat tartalmazza.

- kötelezettséget vállal az Esztergomi utcai híd felújítása feladatnak a 2016. évben megvalósítási megállapodás keretében a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. útján történő megvalósítására. A feladat összköltsége 584 025 E Ft, ebből 2016. évre 584 025 E Ft, amelynek fedezetét a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében a „883701 Út-, hídfelújítások” címen tervezett „Műtárgy felújítási program, kivitelezés” feladat tartalmazza.

- kötelezettséget vállal a Kárpát utca felújítása feladatnak a 2016. évben megvalósítási megállapodás keretében a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. útján történő megvalósítására. A feladat összköltsége 381 000 E Ft, ebből 2016. évre 381 000 E Ft, amelynek fedezetét a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében a „883701 Út-, hídfelújítások” címen tervezett „2012-2018. évi útfelújítási program” feladat tartalmazza.

145/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, értesítse a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatóját, hogy a Róbert Károly körút, a Népfürdő utcai híd és az Esztergomi utcai híd és a Kárpát utca felújítása céljából szükséges intézkedéseket - a határidőben történő befejezés érdekében - tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

146/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Tóth Józsefnek a beterjesztett határozati javaslat 5. pontjának alábbiak szerinti módosítását:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a megvalósításra javasolt, valamint az árvízvédelmi védvonalnak a gyalog- és kerékpárút pesti városrész felőli oldalon az Árpád híd pesti hídfőjétől a Dráva utcai csomópontig történő teljes kialakítását tartalmazó műszaki tartalommal, 5 073 650 E Ft összköltséggel kerüljön kiírásra a 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések tárgyú beruházás kivitelezője kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás.

Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

147/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal a „Margitsziget szenny- és csapadékvíz elvezetése, drén rendszer” feladat 2017. június 30. napjáig történő megvalósítására. A feladat összköltsége 3 175 000 E Ft, ebből 2016. évre 2 675 000 E Ft, 2017. évre 500 000 E Ft, amelynek fedezetét a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen tervezett „A 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Margitsziget csatornázása” feladat tartalmazza;

- kötelezettséget vállal a „Margitszigeti gerincút felújítása” feladat 2017. június 30. napjáig történő megvalósítására. A feladat összköltsége 317 500 E Ft, ebből 2016. évre 222 250 E Ft, 2017. évre 95 250 E Ft, amelynek fedezetét a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen tervezett a „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész” megnevezésű feladat tartalmazza;

- kötelezettséget vállal a „Dráva utcai csomópont átépítése” feladat 2017. június 30. napjáig történő megvalósítására. A feladat összköltsége 1 085 850 E Ft, ebből 2016. évre 806 100 E Ft, 2017. évre 279 750 E Ft, amelynek fedezetét 500 000 E Ft összegben a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen tervezett „Margitsziget rekonstrukciója feladat, 561 470 E Ft összegben a „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész” feladat, 24 380 E Ft összegben a „883701 Út-, hídfelújítás” címen tervezett „2012-2018. évi útfelújítási program” feladat tartalmazza;

- kötelezettséget vállal a „Dráva utca felújítása” feladat 2017. június 30. napjáig történő megvalósítására. A feladat összköltsége 703 580 E Ft, ebből 2016. évre 492 506 E Ft, 2017. évre 211 074 E Ft, amelynek fedezetét a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében a „883701 Út-, hídfelújítás” címen tervezett a „2012-2018 évi útfelújítási program” megnevezésű feladat tartalmazza.

148/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a FIDIC mérnök és projektmenedzsment feladatokat az Enviroduna Kft. útján kívánja ellátni.

A FIDIC mérnök feladatok ellátásának költsége 127 000 E Ft, amelynek fedezetét a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen tervezett „A 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Margitsziget csatornázása” feladat tartalmazza.

A projektmenedzsment feladatok ellátásának költsége 81 280 E Ft, amelynek fedezetét a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen tervezett „A 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Margitsziget csatornázása” feladat tartalmazza.

149/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az Enviroduna Kft.-vel „A 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben megvalósítandó, a Margitsziget csatornázására és kapcsolódó útépítésekre (Margitsziget szenny- és csapadékvíz elvezetése, drén rendszer, Margitszigeti gerincút felújítása, Dráva utcai csomópont átépítése, Dráva utca felújítása) vonatkozó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatokra” megkötendő megállapodást az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert - a megállapodásban rögzített ellenérték piaci áraknak való megfelelését igazoló auditált független árelemzés rendelkezésre állása esetén - a megállapodás aláírására.

Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet hatálybalépését és az auditált független árelemzés rendelkezésre állását követően

Felelős: Tarlós István

150/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi jogkörében eljárva az Enviroduna Kft. egyedüli tagjaként jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező megállapodást, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az Enviroduna Kft. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

151/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a megvalósításra javasolt műszaki tartalommal, 5 073 650 E Ft összköltséggel kerüljön kiírásra a 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Margitsziget csatornázása és kapcsolódó útépítések tárgyú beruházás kivitelezője kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás.

Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

152/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a megvalósításra javasolt műszaki tartalommal, 6 197 600 E Ft összköltséggel kerüljön feltételes közbeszerzési eljárás kiírásra a 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a „Pesti alsó rakpart közterületi megújítása, gyalogos-kerékpáros útvonal kiépítése” tárgyú projekt kivitelezőjének kiválasztására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

153/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggő fővárosi fejlesztések megvalósításához szükséges dokumentumokat készítse elő és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

154/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a Róbert Károly körút felújítása feladatnak a 2016-2017. években megvalósítási megállapodás keretében a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. útján történő megvalósítására. A feladat összköltsége 2 024 246 E Ft, ebből 2016. évre 1 384 899 E Ft, 2017. évre 639 347 E Ft, amelynek fedezetét a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében a „883701 Út-, hídfelújítások” címen tervezett „2012-2018. évi útfelújítási program” feladat tartalmazza.

- kötelezettséget vállal a Népfürdő utcai híd felújítása feladatnak a 2016. évben megvalósítási megállapodás keretében a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. útján történő megvalósítására. A feladat összköltsége 386 389 E Ft, ebből 2016. évre 386 389 E Ft, amelynek fedezetét a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében a „883701 Út-, hídfelújítások” címen tervezett „Műtárgy felújítási program, kivitelezés” feladat tartalmazza.

- kötelezettséget vállal az Esztergomi utcai híd felújítása feladatnak a 2016. évben megvalósítási megállapodás keretében a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. útján történő megvalósítására. A feladat összköltsége 584 025 E Ft, ebből 2016. évre 584 025 E Ft, amelynek fedezetét a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében a „883701 Út-, hídfelújítások” címen tervezett „Műtárgy felújítási program, kivitelezés” feladat tartalmazza.

- kötelezettséget vállal a Kárpát utca felújítása feladatnak a 2016. évben megvalósítási megállapodás keretében a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. útján történő megvalósítására. A feladat összköltsége 381 000 E Ft, ebből 2016. évre 381 000 E Ft, amelynek fedezetét a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében a „883701 Út-, hídfelújítások” címen tervezett „2012-2018. évi útfelújítási program” feladat tartalmazza.

155/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, értesítse a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatóját, hogy a Róbert Károly körút, a Népfürdő utcai híd és az Esztergomi utcai híd és a Kárpát utca felújítása céljából szükséges intézkedéseket - a határidőben történő befejezés érdekében - tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 5.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 92/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására és a Parkolási és Közlekedésfejlesztési Keret szabályozásáról szóló 25/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 7/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendeletét a fővárosi közlekedést érintő egyes fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról az előterjesztés - előterjesztő által befogadott módosító indítvánnyal módosult - 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

156/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a József Attila lakótelepen bevezetett parkolási rendszer 1 éves tapasztalatairól tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést.

Határidő: 2017. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Javaslat a Budapest XV. kerület, Énekes utca 10/B fszt. 3. szám alatti ingatlan térítésmentes használatba adására a BKV Zrt. részére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

157/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a Budapest XV. kerület, Énekes utca 10/B fszt. 3. szám alatti helyiség tárgyában a közösségi közlekedés biztosítása érdekében határozatlan időtartamra szóló, az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti haszonkölcsön szerződést.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat a BFVT Kft. közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásának 3. sz. módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

158/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a BFVT Kft. közötti közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 3. sz. módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet hatálybalépése

Felelős: Tarlós István

159/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Fővárosi Önkormányzat és a BFVT Kft. közötti közszolgáltatásról szóló keretmegállapodáshoz szükséges fedezet, 500 000 E Ft 2016. évi költségvetésbe történő betervezéséről a „821901 BFVT Kft. közszolgáltatás” címen.

Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet hatálybalépése

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Javaslat a fővárosi Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

160/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező felülvizsgált Integrált Településfejlesztési Stratégiát.

A napirend 15. pontja: Javaslat egyes kulturális társaságok alapító okiratának módosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

161/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Madách Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább, és ennek megfelelően módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

- Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Madách Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbíróságokhoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

162/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Vígszínház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább, és ennek megfelelően módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 5. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbíróságokhoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

163/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, az Örkény István Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább, és ennek megfelelően módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 6. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 7. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbíróságokhoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

164/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a József Attila Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább, és ennek megfelelően módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 8. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 9. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbíróságokhoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

165/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább, és ennek megfelelően módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 10. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 11. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbíróságokhoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

166/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább, és ennek megfelelően módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 12. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 13. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbíróságokhoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

167/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, az Új Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább, és ennek megfelelően módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 14. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 15. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbíróságokhoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

168/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Thália Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban működik tovább, és ennek megfelelően módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 16. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 16. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 17. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbíróságokhoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

- Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 8. §-a alapján a Thália Színház Nonprofit Kft. alapító okiratából törlésre kerülő telephelyként feltüntetett ingatlant - a Budapest VI. kerület, 29013/0/A/4 hrsz.-on nyilvántartott, természetben Budapest VI. kerület, Zichy Jenő u. 42. fszt. 4. szám alatti ingatlant - forgalomképessé nyilvánítja és értékesítés érdekében átadja a BFVK Zrt. részére. Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést annak érdekében, hogy az ingatlan szerepeljen a BFVK Zrt. 2016. évi éves közszolgáltatási szerződésében.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat a Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztők: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

169/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Csárdi Antalnak Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendeletmódosítás 3. §-ának alábbi módosítását:

„3. § A Rendelet 9. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[9. § A főpolgármester a riasztási fokozat elrendelése esetén:]

...

b) elrendelheti azon gépjárművek Budapest főváros közigazgatási területén való használatának korlátozását, vagy közlekedésének tilalmát, tekintettel azok rendszámtábláján található utolsó számjelre: a naptári hónap szerinti páratlan napokon csak a páratlan (1, vagy 3, vagy 5, vagy 7, vagy 9), a naptári hónap szerinti páros napokon csak a páros (0, vagy 2, vagy 4, vagy 6, vagy 8) számjelű járművek közlekedhetnek. A tiltás nem vonatkozik a zöld alapszínnel ellátott forgalmi rendszámmal rendelkező környezetkímélő gépkocsik használatára”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

170/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Karácsony Gergely módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés megalkotja .../2016. (......) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a módosító javaslat 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Kezdeményezi a földművelésügyi miniszternél a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet olyan módosítását, amely szerint a szálló por (PM10) vonatkozásában a szmogriadó tájékoztatási fokozatának határértéke 50 mikrogramm/m3, míg riasztási fokozatának határértéke 80 mikrogramm/m3 legyen”.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 8/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 17. pontja: Javaslat szociális intézmények alapító okiratainak módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

171/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1047 Budapest IV., Baross u. 100. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 1/B. sz. melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 1/C. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

172/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1182 Budapest XVIII., Alacskai út 22. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 2/B. sz. melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 2/C. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

173/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona 1064 Budapest VI., Rózsa u. 67. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 3/B. sz. melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 3/C. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

174/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1102 Budapest X., Halom u. 31. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 4/B. sz. melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 4/C. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

175/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1112 Budapest XI., Kamaraerdei út 16. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 5/B. sz. melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 5/C. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

176/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1125 Budapest XII., Kútvölgyi út 20-22. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 6/B. sz. melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 6/C. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

177/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest XVII., Pesti út 117. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 7/B. sz. melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 7/C. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

178/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2100 Gödöllő, Dózsa György út 65. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 8/B. sz. melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 8/C. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

179/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 9/B. sz. melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 9/C. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

180/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 9700 Szombathely, Bogáti út 72. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 10/B. sz. melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 10/C. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

181/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. szám alatti intézmény alapító okiratát az előterjesztés 11/B. sz. melléklete szerinti tartalommal. Jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 11/C. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat által képviselendő álláspontra a Vállalkozás 2000 Alapítvány megszűnése ügyében

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

182/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

a Vállalkozás 2000 Alapítvány kuratóriumának döntésével összhangban egyetért az Alapítvány megszüntetésével. Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy kezdeményezze a Vállalkozás 2000 Alapítvány megszüntetését és a nyilvántartásból való törlését a Fővárosi Törvényszéknél.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

183/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a bírósági döntés értelmében - a pénzügyi kötelezettségek teljesítését követően és a hitelezők kielégítése után - esetlegesen fennmaradó, az alapító Fővárosi Önkormányzatot illető vagyont a hasonló tevékenységet végző, a Fővárosi Önkormányzat által alapított „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány részére adja át feladatai ellátása céljára. Felkéri a főpolgármestert a szükséges pénzügyi intézkedések megtételére és erről a nyilvánosság közlemény formájában való tájékoztatására.

Határidő: a megszűnési eljárás lezárását követően, a bírósági döntés szerint

Felelős: Tarlós István

184/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Vállalkozás 2000 Alapítvány megszűnése napjával - mint mérlegfordulónappal - az Alapítvány beszámolóját terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a mérleg beterjesztésére: az Alapítvány megszűnése napját követő 90 nap

Felelős: Tarlós István

185/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a megszűnt Vállalkozás 2000 Alapítvány feladatait - ideértve az Alapítvány megszűnése napján fennálló kötelezettségeiért való helytállást és fennálló jogainak érvényesítését, továbbá az Alapítvány iratainak jogszabály szerinti őrzését - a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány lássa el.

Határidő: az Alapítvány nyilvántartásból való törlését követően

Felelős: Tarlós István

186/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1175/1991. (XI. 14.) Főv. Kgy. határozatot.

A napirend 19. pontja: Döntés Csengery Antal Díj adományozásáról

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

187/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Csengery Antal Díjat adományoz Exterde Tibor (InfoRádió műsorvezetője) részére.

Határidő: 2016. március 15.

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

188/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Csengery Antal Díjat adományoz:

1. Balla László (MTI tudósítója)

2. Barta Balázs (szabadúszó újságíró)

3. Kondor Katalin (a Magyar Rádió volt elnöke)

4. dr. Schillinger Erzsébet (XII. kerületi Hegyvidék c. lap főszerkesztője)

részére.

Határidő: 2016. március 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ igazgatójának megbízására

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

189/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva megbízza Kathy-Horváth Lajost a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ (1088 Budapest, Szentkirályi u. 7.) magasabb vezetői - igazgatói - feladatainak ellátásával, 2016. május 1-jétől 2017. december 31. napjáig szóló, határozott időre, bruttó 400 000 Ft, azaz négyszázezer forintos havi illetmény megállapításával. Felkéri a főpolgármestert a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére és kiadmányozására.

Határidő: 2016. május 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetői munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

190/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Centrál Színház Nonprofit Kft. és az Orgonás Kulturális Szolgáltató Bt. (cégjegyzékszám: 01-06-735702) közötti megbízási szerződés megkötését az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

191/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Centrál Színház Nonprofit Kft. és az Orgonás Kulturális Szolgáltató Bt. (cégjegyzékszám: 01-06-735702) közötti megbízással vegyes felhasználási szerződés megkötését, az ügyvezető Puskás Tamás „Edward Albee: Nem félünk a farkastól” c. előadás megrendezésével kapcsolatban az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

192/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Centrál Színház Nonprofit Kft. és az Orgonás Kulturális Szolgáltató Bt. (cégjegyzékszám: 01-06-735702) közötti megbízással vegyes felhasználási szerződés megkötését, az ügyvezető Puskás Tamás „William Shakespeare: Sok hűhó semmiért” c. előadás szövegkönyvének elkészítésével kapcsolatban az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

193/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Centrál Színház Nonprofit Kft. és az Orgonás Kulturális Szolgáltató Bt. (cégjegyzékszám: 01-06-735702) közötti megbízással vegyes felhasználási szerződés megkötését, az ügyvezető Puskás Tamás „William Shakespeare: Sok hűhó semmiért” c. előadás megrendezésével kapcsolatban az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

194/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. és a Ko&Ko Bt. (cégjegyzékszám: 01-06-784849) közötti megbízási szerződés megkötését, az ügyvezető Kováts Adél „A Főfőnök”, a „Buborékok”, a „Lear király”, a „Platonov-Apátlanul”, a „Spam operett” és a „Vágyvillamos” c. darabokban végzett színészi tevékenységére vonatkozóan az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Javaslat a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. 1,9 milliárd Ft összegű beruházási hitelfelvételéhez történő hozzájárulásra

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

195/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

az 1736/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. határozat b) pontjában foglaltak alapján hozzájárulását adja a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. beruházási célú kölcsönszerződésének megkötéséhez az előterjesztés 7. sz. mellékletét képező szerződéstervezet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy járjon el a Társaság adósságot keletkeztető ügyletéhez szükséges kormányzati hozzájárulás megszerzése érdekében.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: Javaslat az FKF Nonprofit Zrt. 2016. évi ingatlangazdálkodási tervének jóváhagyására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Sidó Szabolcs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

196/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdése szerinti hatáskörében, az FKF Nonprofit Zrt. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja az FKF Nonprofit Zrt. 2016. évre vonatkozó ingatlangazdálkodási tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az FKF Nonprofit Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat a 2007-2008-2009. évi TEUT támogatási szerződésekhez kapcsolódó szerződésmódosítások jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

197/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítás (TEUT) támogatási szerződésének az előterjesztés 3-5. számú mellékleteiben szereplő minták szerinti módosítását, és felkéri a főpolgármestert, valamint a főjegyzőt a minták alapján elkészített támogatási szerződések aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2014” és a „Műemléki Keret 2014” egyes megállapodásainak határidő-módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

198/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2014” terhére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest II. kerület, Garas utca 8-10. szám alatti Társasház (képviseli: Szabó Dezső László, egyéni vállalkozó) között 2015. február 20-án megkötött, FPH059/228-2/2015. iktatószámú megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2017. február 20-ra történő módosításához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest II. kerület, Garas utca 8-10. szám alatti Társasházzal az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti megállapodásmódosítást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására a közgyűlési döntést követő két hónapon belül

Felelős: Tarlós István

199/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

A „Műemléki Keret 2014” terhére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest VII. kerület, Thököly út 14. szám alatti Társasház (képviseli: Frida Antal Mihály, OBERION Kft.) között 2015. március 17-én megkötött, FPH059/353-2/2015. iktatószámú megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2016. december 31-re történő módosításához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest VII. kerület, Thököly út 14. szám alatti Társasházzal az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti megállapodásmódosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására a közgyűlési döntést követő két hónapon belül

Felelős: Tarlós István

200/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

A „Műemléki Keret 2014” terhére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest VIII. kerület, Bláthy Ottó utca 30. szám alatti Társasház (képviseli: Aczél Botond) között 2015. március 11-én megkötött, FPH059/354-2/2015. iktatószámú megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2017. március 11-re történő módosításához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest VIII. kerület, Bláthy Ottó utca 30. szám alatti Társasházzal az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti megállapodásmódosítást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására a közgyűlési döntést követő két hónapon belül

Felelős: Tarlós István

201/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

A „Műemléki Keret 2014” terhére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest IX. kerület, Vámház körút 5. szám alatti Társasház (képviseli: Kandolka László, Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság) között 2015. március 11-én megkötött, FPH059/357-2/2015. iktatószámú megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2017. március 11-re történő módosításához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest IX. kerület, Vámház körút 5. szám alatti Társasházzal az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti megállapodásmódosítást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására a közgyűlési döntést követő két hónapon belül

Felelős: Tarlós István

202/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

A „Műemléki Keret 2014” terhére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (képviseli: Radványi Gábor alpolgármester, Kovács Róbert polgármester megbízásából) között 2015. március 17-én megkötött, FPH059/358-3/2015. iktatószámú megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2017. március 17-re történő módosításához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros X. kerület, Kőbányai Önkormányzattal az előterjesztés 15. sz. melléklete szerinti megállapodásmódosítást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására a közgyűlési döntést követő két hónapon belül

Felelős: Tarlós István

203/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

A „Műemléki Keret 2014” terhére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (képviseli: Lakatos Irma, dr. Péceli Gábor rektor meghatalmazása alapján) között 2015. március 17-én megkötött, FPH059/361-2/2015. iktatószámú megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2016. december 31-re történő módosításához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel az előterjesztés 18. sz. melléklete szerinti megállapodásmódosítást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására a közgyűlési döntést követő két hónapon belül

Felelős: Tarlós István

204/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

A „Műemléki Keret 2014” terhére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata és a Semmelweis Egyetem (képviseli: dr. Szél Ágoston rektor) között 2015. március 11-én megkötött, FPH059/362-3/2015. iktatószámú megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2017. március 11-re történő módosításához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Semmelweis Egyetemmel az előterjesztés 21. sz. melléklete szerinti megállapodásmódosítást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodásmódosítás aláírására a közgyűlési döntést követő két hónapon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: Javaslat a „Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III.” c. projekt támogatási szerződésének és a konzorciumi együttműködési megállapodás 6. sz. módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

205/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 azonosító számú, Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III.” c. projekt támogatási szerződésének 10. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

206/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0001 azonosító számú, Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program III.” c. projekt konzorciumi együttműködési megállapodásának 6. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a konzorciumi együttműködési megállapodás 6. sz. módosításának aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Budapest XVI. kerület, Szabadföldi út 19. sz. ingatlanon található Cinkota Strand előtti közterületen létesített közvilágítási hálózat átvétele

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

207/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 9. pontja szerint a Fővárosi Önkormányzat kötelező feladatát képező „közvilágítás biztosítása” közfeladat ellátásának elősegítése érdekében Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatától ingyenesen átveszi a Budapest XVI. kerület, 115857 helyrajzi számú, természetben a Budapest XVI. kerület, Szabadföldi út 19. sz. ingatlanon található Cinkota Strand előtti közterületen létesített közvilágítási hálózat vagyonelemeit, ennek megfelelően a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt „Közvilágítási vagyonelemek nyilvántartási értéken történő tulajdonba adásáról” szóló megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

208/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 1. számú mellékletét képező megállapodásban meghatározott befejezett beruházást, mint aktivált vagyont a Fővárosi Önkormányzat mindenkori vagyonmérlegében szerepeltesse.

Határidő: 2016. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Javaslat a víziközmű-fejlesztési hozzájárulással kapcsolatos vízigényszámítás tudomásulvételére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

209/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi az előterjesztés mellékleteként csatolt Gazdasági Versenyhivatal Vj-70/2011. 98 számú végzésében meghatározott módosított vízigény-számítás Fővárosi Vízművek Zrt. általi alkalmazását.

A napirend 29. pontja: Javaslat a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. haszonbérleti szerződésének módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

210/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az 1421/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, 2015. december 3. napján aláírt haszonbérleti szerződés módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosított haszonbérleti szerződés, valamint az előterjesztés 3. számú mellékletét képző egységes szerkezetű haszonbérleti szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Javaslat a FOK Nonprofit Kft. „v. a.” végelszámolásának lezárására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

211/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és elfogadja a Ctv. 111. § (1) bekezdése alapján elkészített végelszámolási záródokumentumokat: a zárójelentést, valamint annak mellékleteit, különösen az adóbevallásokat, a számviteli beszámolót és eredménykimutatást, valamint a vagyonfelosztási javaslatot, és felkéri a végelszámolót, hogy kezdeményezze a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. „v. a.” (01-09-905626) cégjegyzékből való törlését a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

212/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, hogy a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. „v. a.” a - vagyonfelosztási javaslat szerinti - ki nem egyenlített végelszámolói díjat fizesse ki a végelszámoló részére.

Határidő: a végelszámolási eljárás befejezését követően

Felelős: Tarlós István

213/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a végelszámolót a - vagyonfelosztási javaslat szerinti - ki nem egyenlített kötelezettségek kifizetésére.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

214/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a végelszámolót, hogy a FOK Nonprofit Kft. „v. a.” törléséről szóló cégbírósági végzés közlését követő 30 napon belül a vagyonfelosztási javaslat szerinti vagyonát (pénzeszközt és követelést) adja át a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.) részére.

Határidő: a Társaság törléséről szóló végzés közlését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

215/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a végelszámolási eljárás befejezése után a FOK Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. „v. a.” iratai térítésmentesen a tulajdonos, Budapest Főváros Önkormányzata irattárában (Budapest VIII. kerület, Leonardo da Vinci köz 2.) kerülnek elhelyezésre.

Határidő: a Társaság törléséről szóló végzés közlését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

216/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel a 217-218/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra - elfogadja.

217/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

A 48/2014. (I. 29.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 276/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

218/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. h.

A 2157/2011. (VII. 14.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. december 31-re módosítja;

- a 3428/2011. (XI. 16.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. december 31-re módosítja;

- a 471/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. december 31-re módosítja;

- a 674-679/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2016. december 31-re módosítja;

- a 680/2012. (IV. 25.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. december 31-re módosítja;

- a 957/2012. (V. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. december 31-re módosítja;

- a 2006-2008/2012. (X. 3.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2016. december 31-re módosítja;

- a 47/2013. (II. 22.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. június 30-ra módosítja;

- a 122/2014. (I. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. december 31-re módosítja;

- a 393/2015. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. március 31-re módosítja;

- a 937/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. december 31-re módosítja;

- az 1350/2015. (IX. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. március 31-re módosítja;

- az 1439-1442/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2016. május 31-re módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2016. február 17-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére