A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2016. március 30-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

219/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a korábban a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő oktatási intézmények visszavételére vonatkozó kezdeményezés elfogadására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

220/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy sorrendben előrébb hozza és ugyanezen tárgyú napirend után tárgyalja meg 21. pontként a „Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

221/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadj el az „Elvi döntés a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

222/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat az Oltalom Karitatív Egyesület használati szerződésének felmondására a Bp. V., József nádor tér 10. sz. alatti ingatlan vonatkozásában” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

223/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi a „Javaslat a lakossági hulladékdíj csökkentésére” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

224/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2015. évi beszámolójának elfogadására

2. Javaslat bizottsági tagcserékre

3. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetői személyi kérdéseivel kapcsolatos döntések meghozatalára

4. Javaslat a Budapesti Városigazgatóság Zrt. és Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft. könyvvizsgálójának megválasztására

5. Elvi döntés a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról

6. Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolással történő jogutód nélküli megszüntetésére

7. Javaslat a közútkezelői és közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatási közfeladatok a BKK Zrt., a Budapest Közút Zrt. és a FÖRI közötti megosztásának új szervezeti és funkcionális modellje kapcsán a jóváhagyásért felelős külső szervezetek által eszközölt módosítások, valamint a kapcsolódó szerződések elfogadására, és a szükséges döntések meghozatalára

8. Javaslat a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötendő támogatási szerződés jóváhagyására

9. Javaslat a migrációval kapcsolatos elszámolási szerződések megkötésére

10. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és résztulajdonában álló egyes gazdasági társaságok létesítő okiratainak módosítására és egyes tulajdonosi döntések meghozatalára

11. Javaslat az Oltalom Karitatív Egyesület használati szerződésének felmondására a Bp. V., József nádor tér 10. sz. alatti ingatlan vonatkozásában

12. Javaslat a Budapest XI., 1783/6 hrsz. alatti ingatlan haszonélvezetbe adása tárgyában kötött megállapodás módosítására, valamint az ingatlan telekalakítás okán elkészített változási vázrajz jóváhagyására

13. Javaslat a Fiumei úti temető területén lévő szolgálati lakások bérlőinek elhelyezésére

14. 2016. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok

15. Javaslat a BFVK Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

a) Javaslat a BFVK Zrt. 2016 . évi éves szerződésének jóváhagyására

b) Javaslat a BFVK Zrt. 2016. évi üzleti tervének jóváhagyására

16. Javaslat a városigazgatósági feladatok változásához kapcsolódó egyes döntések meghozatalára

17. Javaslat a „Fővárosi Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozási Rendszer” kapcsolódó fejlesztéseinek megvalósításával összefüggő döntések meghozatalára

18. Javaslat egyes névtelen fővárosi közterületek elnevezésére, valamint közterületek elnevezésének megváltoztatására

19. Javaslat a 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben megvalósítandó fővárosi fejlesztésekhez szükséges döntések meghozatalára

20. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

21. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

22. Javaslat a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.-vel kapcsolatos egyes döntések meghozatalára

23. Budapest XVII. ker., Péceli út 255. 134559 helyrajzi számú ingatlanból lejegyzett 211 m2 terület visszacsatolása

24. Javaslat a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

25. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata fenntartásában működtetett egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények átadás-átvétele tárgyában kötött megállapodás módosítására

26. Javaslat a Kortárs Építészeti Központ Alapítvány 2016. évi „Budapest 100” programjának támogatását célzó szerződés megkötésére

27. Javaslat éves támogatási szerződés megkötésére, illetve határozatlan idejű támogatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Menhely Alapítvány között

28. Javaslat a Humanitas Civitatis Közalapítvánnyal kapcsolatos tulajdonosi döntésre

29. Javaslat az Atlantisz Alapítvánnyal megkötött együttműködési megállapodás megújítására

30. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

31. Döntés díszpolgári cím adományozásáról

32. Javaslat gazdasági társaságokat érintő személyi döntések meghozatalára

33. Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre

34. Javaslat a Fővárosi Közbeszerzési Kft. 2016. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására

35. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat által ellátandó feladatokhoz használt kormányzati funkciókódok elfogadásáról

36. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatásával kapcsolatos elszámolásának jóváhagyására

37. Javaslat a BKV Zrt. 2016. évi bérmegállapodása végrehajtására

38. Javaslat a 2013. évi TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek módosítására

39. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2016. március 31-ei rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

40. Javaslat a 2013. évi árvíz utáni helyreállítással összefüggő tulajdonosi döntések meghozatalára az FCSM Zrt. vonatkozásában

41. Javaslat a Budapest Gyógyfürdői Zrt. és az FTSZV Kft. 2016. évi ingatlangazdálkodási tervének jóváhagyására

42. Javaslat pályázat benyújtására Horizont 2020 Intelligens városok és közösségek, SCC-01-2016 jelű pályázati felhívásra

43. FŐKERT Nonprofit Zrt. 2016. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés megkötése

44. Javaslat a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

a) Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. között közfeladat-ellátás feltételeiről szóló megállapodás megkötésére

b) Javaslat a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadására

45. Javaslat közös terveztetésre vonatkozó megállapodás megkötésére a Duna-parti Építési Szabályzathoz kapcsolódó területekre

- Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatával

- Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával

- Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatával

- Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzatával

46. Javaslat a „Műemléki Keret 2014” egyik megállapodásának határidő módosítására

47. Javaslat a Budapest IX. kerület, Vámház körút 7. szám alatti társasház „Műemléki Keret 2015” támogatásának hatályon kívül helyezésére

48. Javaslat éves megállapodások megkötésére a kulturális ágazatba tartozó szervezetekkel

49. Javaslat a kulturális, sport és szociális ágazatba tartozó gazdasági társaságok 2016. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre

50. Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft. 2016. évi közszolgáltatási szerződésének elfogadására

51. Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

52. Javaslat a lakossági hulladékdíj csökkentésére

A napirend 1. pontja: Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2015. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Tarlós István, dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

225/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (3) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a főpolgármester 7. melléklet 15.8. pontja szerint átruházott hatáskörét, elfogadja a Budapesti Rendőr-főkapitányság 2015. évi tevékenységéről készített beszámolóját.

A napirend 2. pontja: Javaslat bizottsági tagcserékre

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

226/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Gy. Németh Erzsébetnek az előterjesztés határozati javaslatainak pontonkénti szavazására vonatkozó ügyrendi indítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

227/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság nem képviselő (külső) tagságából visszahívja Pataki Márton Dánielt 2016. március 31-i hatállyal és helyére Szigethy Gabriellát választja meg 2016. április 1-jei hatállyal.

Határidő: 2016. március 31.

Felelős: Tarlós István

228/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság nem képviselő (külső) tagságából visszahívja dr. Váczi Árpádot 2016. március 31-i hatállyal és helyére Veres Gábort választja meg 2016. április 1-jei hatállyal.

Határidő: 2016. március 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetői személyi kérdéseivel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

229/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom utca 31.) intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás közzététele érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

230/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)-(10) bekezdéseiben előírtaknak megfelelően a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom utca 31.) intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba az alábbi szakembereket kéri fel:

- Kapdebo Ágnes;

- Laki Ibolya;

- Skultéti József, a SZIME országos vezetőségének tagja.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

231/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (9700 Szombathely, Bogáti út 72.) intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás közzététele érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

232/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)-(10) bekezdéseiben előírtaknak megfelelően a Fővárosi Önkormányzat idősek Otthona (9700 Szombathely, Bogáti út 72.) intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba az alábbi szakembereket kéri fel:

- Kapdebo Ágnes;

- Laki Ibolya;

- Skultéti József, a SZIME országos vezetőségének tagja.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

233/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (2100 Gödöllő, Dózsa György út 65.) intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás közzététele érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

234/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)-(10) bekezdésében előírtaknak megfelelően a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (2100 Gödöllő, Dózsa György út 65.) intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba az alábbi szakembereket kéri fel:

- Kapdebo Ágnes;

- Laki Ibolya;

- Skultéti József, a SZIME országos vezetőségének tagja.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

235/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (1134 Budapest, Róbert Károly körút 49-51.) intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás közzététele érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

236/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében előírtaknak megfelelően a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (1134 Budapest, Róbert Károly körút 49-51.) intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba az alábbi szakembereket kéri fel:

- Bálintné Fecske Mariann;

- Gálné dr. Póth Borbála;

- Kapdebo Ágnes.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

237/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A Kollégiumok Gazdasági Szervezete (1149 Budapest, Mogyoródi út 21.) intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás közzététele érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

238/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében előírtaknak megfelelően a Kollégiumok Gazdasági Szervezete (1149 Budapest, Mogyoródi út 21.) intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba az alábbi szakembereket kéri fel:

- Bálintné Fecske Mariann;

- Gálné dr. Póth Borbála;

- Kapdebo Ágnes.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

239/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A Gimnáziumok Gazdasági Szervezete (1134 Budapest, Róbert Károly körút 49-51.) intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás közzététele érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

240/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében előírtaknak megfelelően a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete (1134 Budapest, Róbert Károly körút 49-51.) intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba az alábbi szakembereket kéri fel:

- Bálintné Fecske Mariann;

- Gálné dr. Póth Borbála;

- Kapdebo Ágnes.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

241/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A Gimnáziumok Gazdasági Szervezete (1134 Budapest, Róbert Károly körút 49-51.) intézményvezetője, Szauterné Tóth Erzsébet közalkalmazotti jogviszonyát kérésére, a Kjt. 25. § (2) bekezdés c) pontja és a 30. § (1) bekezdés d) pontja alapján felmentéssel megszünteti. A Kjt. 33. § szerint a felmentési idő 60 nap plusz 6 hónap, 2016. április 1-jétől-2016. november 29-ig tart, melyből négy hónapra, 2016. július 31-től 2016. november 29-ig mentesíti a munkavégzés alól. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a felmentéshez kapcsolódó munkáltatói intézkedések megtételéről, kiadmányozásáról.

242/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A Mozaik Gazdasági Szervezet (1011 Budapest, Ponty u. 1-3.) intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás közzététele érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

243/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében előírtaknak megfelelően a Mozaik Gazdasági Szervezet (1011 Budapest, Ponty u. 1-3.) intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba az alábbi szakembereket kéri fel:

- Bálintné Fecske Mariann;

- Gálné dr. Póth Borbála;

- Kapdebo Ágnes.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

244/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet (1133 Budapest, Vág u. 12-14.) intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás közzététele érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

245/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében előírtaknak megfelelően az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet (1133 Budapest, Vág u. 12-14.) intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba az alábbi szakembereket kéri fel:

- Bálintné Fecske Mariann;

- Gálné dr. Póth Borbála;

- Kapdebo Ágnes.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat a Budapesti Városigazgatóság Zrt. és Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft. könyvvizsgálójának megválasztására

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

246/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Budapesti Városigazgatóság Zrt. könyvvizsgálójának a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-t (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A C. épület, cégjegyzékszám: 01-09-867785, kamarai nyilvántartási szám: 002387, személyében felelős könyvvizsgáló neve: Baumgartner Ferenc, könyvvizsgálói engedély száma: 002955, adóazonosító jele: 8348873694, anyja leánykori neve: Szajki Margit, születési hely, idő: Körmend, 1962. július 9., lakóhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 22., helyettes könyvvizsgáló neve: Jasper Zsuzsanna, könyvvizsgálói engedély száma: 001288, adóazonosító jele: 8345273408, anyja leánykori neve: Torma Margit, születési hely, idő: Budapest, 1961. július 14., lakóhely: 2030 Érd, Fenyőfa u. 77.) választja meg a 2016. július 1-jétől 2018. június 30-ig tartó időtartamra. A könyvvizsgáló díjazását a 2016. és 2017. évre vonatkozóan évi 1 956 000 Ft + áfa összegben állapítja meg.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről a Városigazgatóság vezérigazgatóját értesítse, illetve kérje fel a vezérigazgatót arra, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

247/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Fővárosi Közbeszerzési Kft. könyvvizsgálójának az M&SILVER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-t (székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 92-94. A lph. 8/64., cégjegyzékszám: 01-09-567683, kamarai nyilvántartási szám: 000215, személyében felelős könyvvizsgáló neve: dr. Méri Sándor, tagsági száma: 004639, anyja leánykori neve: Sziegl Ilona, lakóhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 92-94. A lph. 8/64.) választja meg a 2016. április 1-jétől 2017. május 31-ig tartó időtartamra. A könyvvizsgáló díjazását nettó 35 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről a Társaság ügyvezetőjét értesítse, illetve kérje fel az ügyvezetőt arra, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Elvi döntés a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

248/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tokody Marcellnek a módosító indítvány határozati javaslatainak pontonkénti szavazására vonatkozó ügyrendi indítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

249/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Tokody Marcell módosító indítványát, mely szerint:

„Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése elutasítja a kötelező betelepítési kvótát, valamint azt, hogy Budapestre visszatoloncolás útján migránsok érkezzenek, mivel az ellentétes Magyarország, így Budapest főváros érdekeivel.

Budapest Főváros Önkormányzata felkéri a Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar embereket.

Budapest Főváros Önkormányzata nem támogatja állandó vagy ideiglenes menekülttáborok, befogadó állomások, valamint ezekkel azonos célú idegenrendészeti objektumok létesítését közigazgatási területén.

Budapest Főváros Önkormányzata elutasítja, hogy harmadik országbeli állampolgárt kötelezően alkalmazni kelljen a közfoglalkoztatási programokban”.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

250/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése elutasítja a kötelező betelepítési kvótát, mivel az ellentétes Magyarország, így Budapest főváros érdekeivel.

251/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata egyetértését és támogatását fejezi ki Magyarország Kormányának az illegális bevándorlással szembeni, Magyarország védelme érdekében tett intézkedéseivel kapcsolatban.

A napirend 6. pontja: Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolással történő jogutód nélküli megszüntetésére

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

252/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján, a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerveként (egyedüli tagként) eljárva

- módosítja a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratát az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 11. számú melléklete szerinti tartalommal. Egyúttal felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, kiadására és a cégbejegyzési nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 2016. március 31.

Felelős: Tarlós István

253/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján, a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerveként (egyedüli tagként) eljárva úgy dönt, hogy

- a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot jogutód nélkül megszünteti és elrendeli annak végelszámolását a cégnyilvánosságról, a cégbírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 98. § (1) bekezdésében foglaltak alapján. A végelszámolás kezdő időpontjaként 2016. április 1. napját határozza meg. A Társaság a végelszámolási eljárás alatt „végelszámolás alatt” („v. a.”) toldattal használja a cégnevét, illetve a végelszámolás kezdő időpontjától a Társaság önálló képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének a végelszámoló minősül.

- a végelszámolás kezdő időpontjával a Társaság végelszámolójának a Társaság jelenlegi ügyvezetőjét, dr. Pető Györgyöt választja meg, havi bruttó 750 000 Ft összegű megbízási díj mellett. Jóváhagyja a Társaság és a végelszámoló között kötendő megbízási szerződést az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megbízási szerződés Társaság részéről - az alapító és egyedüli tag Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében - történő aláírására. A végelszámolás kezdő időpontjában a Ctv. 98. § (2) bekezdése alapján dr. Pető György jelenlegi ügyvezetői megbízatása a törvény erejénél fogva megszűnik. Felhatalmazza a főpolgármestert a megbízási szerződés fenti feltételekkel történő megkötésére.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a fenti döntésekről a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse annak érdekében, hogy a végelszámolás megindításának Cégbíróság felé történő bejelentése - a Társaság megválasztásra kerülő végelszámolója részéről - megtörténjen.

Határidő: a megbízási szerződés aláírására 2016. március 31., a cégbírósági bejelentésre 15 nap

Felelős: Tarlós István

254/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a településüzemeltetéssel kapcsolatos városgondnoki feladatokat 2016. április 1-jétől a Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatala útján látja el, 2 fő operátor tekintetében a Főpolgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkeretén belül, míg a helyszíni feladatok tekintetében tervezetten maximum 30 főre irányuló megbízási szerződéses jogviszony útján.

255/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.-től megvásárolja a feladat ellátásához szükséges eszközöket. Jóváhagyja és megköti az eszközök átvételére vonatkozó ingó adásvételi szerződést az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: az adásvételi szerződés aláírására 2016. március 31.

Felelős: Tarlós István

256/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolásával kapcsolatban csökkenti a „814201 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 119 000 E Ft-tal.

A felmerülő költségek fedezetére (végelszámoló díja, felügyelőbizottság díjazása, munkaviszonnyal kapcsolatos személyi költségek, üzemeltetési, stb. kiadások) egyszeri jelleggel 52 939 E Ft támogatást biztosít az új „89..01 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása” cím kiadási előirányzatán [a kiadásból személyi juttatások 31 471 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8969 E Ft, dologi kiadások (többi dologi kiadás) 12 499 E Ft] utólagos elszámolási kötelezettséggel.

A városgondnoki feladatokat megbízási szerződéssel ellátó megbízottak megbízási díjaira tervbe vesz 8 hóra az új „89..01 Városgondnoki feladatok” cím kiadási előirányzatán 25 210 E Ft (a kiadásból személyi juttatások 19 850 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 5360 E Ft). A fennmaradó 40 851 E Ft-tal megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalék előirányzatát.

257/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításokat vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

258/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a végelszámolás lezárását követően gondoskodjon a pénzügyi elszámolás Fővárosi Közgyűlés elé történő terjesztéséről.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlésnek a végelszámolás lezárását követő soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

259/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről szóló szerződést az előterjesztés 12. számú melléklete szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2016. március 31.

Felelős: Tarlós István

260/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Társaság jogutód nélküli megszűnése költségeinek biztosításáról szóló megállapodást az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2016. március 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat a közútkezelői és közlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatási közfeladatok a BKK Zrt., a Budapest Közút Zrt. és a FÖRI közötti megosztásának új szervezeti és funkcionális modellje kapcsán a jóváhagyásért felelős külső szervezetek által eszközölt módosítások, valamint a kapcsolódó szerződések elfogadására, és a szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor,

dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

261/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 34/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. határozatot, ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2016. március 31.

Felelős: Tarlós István

262/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 35/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. határozatot, ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Közút Zrt. közötti feladat-ellátási és közszolgáltatási keretmegállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2016. március 31.

Felelős: Tarlós István

263/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Az új feladat-ellátási modell alapján ellátandó feladatok finanszírozásának biztosítása érdekében az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

- csökkenti a „810301 BKK Zrt. Közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 6 125 931 E Ft-tal;

- tervbe vesz az új „825601 BKK Zrt. Stratégiai közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán 404 773 E Ft-ot;

- tervbe vesz az új „825401 Budapest Közút Zrt. operatív közútkezelési feladatok” cím kiadási előirányzatán 5 118 581 E Ft-ot [a kiadásból egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 1 989 384 E Ft, dologi kiadások (többi dologi kiadás) 3 129 197 E Ft],

a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság jelenlegi engedélyezett 454 fős létszámkeretét 2016. április 1. nappal tartósan 35 álláshellyel megemeli az átvett feladatok ellátása érdekében, ezzel egyidejűleg

- megemeli a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatási és kiadási előirányzatát 112 495 E Ft-tal [a kiadásból személyi juttatások tartós jelleggel, 8 hóra 71 668 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tartós jelleggel, 8 hóra 19 341 E Ft, dologi kiadások tartós jelleggel, 9 hóra (többi dologi kiadás) 21 486 E Ft];

- csökkenti a „823601 BKK Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 1 002 962 E Ft-tal;

- tervbe veszi az új „825501 Budapest Közút Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán 1 044 176 E Ft-ot;

- megemeli a „810201 BKK Zrt. közösségi közlekedés közlekedésszervezői feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 245 246 E Ft-tal,

a taxiüzemeltetéshez kapcsolódóan tervezett drosztdíj bevétel összegével, 309 563 E Ft-tal megemeli a „850101 Értékesítések szolgáltatások bevételei” cím bevételi, azon belül a működési bevételek előirányzatát (a bevételből készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 243 750 E Ft, kiszámlázott áfa 65 813 E Ft);

- megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 513 185 E Ft-tal.

264/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat módosításáról, valamint a létszámról szóló döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

265/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti a 2012. április 27-én megkötött és 2016. március 31-ig hatályos feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodáshoz kapcsolódó 2016. év I-III. havi időszakra vonatkozó éves szerződést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2016. március 31.

Felelős: Tarlós István

266/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti az új feladatellátási modell szerinti feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodáshoz kapcsolódó 2016. év IV-XII. havi időszakra vonatkozó éves szerződést az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2016. március 31.

Felelős: Tarlós István

267/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Közút Zrt. közötti feladatellátási és közszolgáltatási keretmegállapodáshoz kapcsolódó 2016. év IV-XII. havi időszakra vonatkozó éves szerződést az előterjesztés - előterjesztői kiegészítéssel módosított - 5. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2016. március 31.

Felelős: Tarlós István

268/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az új feladatellátási rendszer megvalósításának zavartalan finanszírozása érdekében a 2016. április havi feladatellátási díjak és közszolgáltatási kompenzációk átutalásáról soron kívül gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

269/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 36/2016. (I. 27.) Főv. Kgy. határozatot.

270/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság alapító okiratát az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint jóváhagyja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

271/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az új feladatellátási modell figyelembevételével a BKK és a Budapest Közút Zrt. megbízásával a fejlesztési és a felújítási feladatokhoz kapcsolódó hatályos megvalósítási megállapodások módosítását készítse elő, illetve az új megállapodásokat a Közgyűlés soron következő ülésére terjessze be.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötendő támogatási szerződés jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

272/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a fővárosi elővárosi közlekedés biztosítása érdekében 2016. január 1.-2016. június 30. közötti időszakra a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal a támogatási szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: Javaslat a migrációval kapcsolatos elszámolási szerződések megkötésére

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

273/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

a migrációs válsághelyzet és a tranzitzónák létrehozása és működtetése során felmerült többletköltségek megtérítése érdekében 97 766 E Ft forrást biztosít az FCSM Zrt., az FKF NZrt., a FŐKERT NZrt., a FV Zrt. és a FÖRI részére.

274/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A migrációs válsághelyzet és a tranzitzónák létrehozása és működtetése során felmerült többletköltségek megtérítése érdekében 97 766 E Ft-tal csökkenti a „913501 A fővárosi migráns jelenlét miatti többlet városüzemeltetési költségek céltartaléka” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, ezzel egyidejűleg tervbe vesz az új „84..... A fővárosi migráns jelenlét miatti városüzemeltetési költségek” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán 90 292 E Ft-ot, továbbá megemeli a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 7474 E Ft-tal.

275/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat-módosítás költségvetési rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

276/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel, a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.-vel, a Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.-vel, valamint a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel kötendő, „a 2015. évi migrációt érintő védelmi feladatok ellátásáról, valamint a 2015. évi migrációt érintő védelmi feladatok ellátásával kapcsolatban felmerült költségek elszámolásáról” tárgyú megállapodásokat az előterjesztés 1-4. sz. mellékletei szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és résztulajdonában álló egyes gazdasági társaságok létesítő okiratainak módosítására és egyes tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs,

Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

277/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Esély Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

- Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Esély Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság szervezeti és működési szabályzatát, valamint az annak mellékletét képező felügyelőbizottsági ügyrendjét az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

278/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Bábszínház Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 5. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

- Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Bábszínház Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság szervezeti és működési szabályzatát az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

279/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzat vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Katona József Színház Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 7. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 8. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

280/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzat vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 9. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 10. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

281/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzat vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 11. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 12. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

282/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzat vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 13. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 13. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 14. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

283/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzat vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 15. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 15. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 16. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

284/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzat vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 17. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 17. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 18. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

285/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzat vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 19. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 19. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 20. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

286/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzat vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapszabályát az előterjesztés 21. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 21. sz. mellékletét képező alapszabály módosítás, valamint az előterjesztés 22. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

287/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzat vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a BFVK Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapszabályát az előterjesztés 23. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 23. sz. mellékletét képező alapszabály módosítás, valamint az előterjesztés 24. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe alapszabály aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

288/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzat vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 25. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 25. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 26. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

289/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzat vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Enviroduna Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 27. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 27. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 28. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

290/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzat vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 29. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 29. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 30. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

291/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzat vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az előterjesztés 31. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 31. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztés 32. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

292/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. soron következő közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntés meghozatalát:

- A Társaság alapszabálya módosításának elfogadását az előterjesztés 33. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Vízművek soron következő közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

293/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatala során Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- A társasági szerződés módosításának elfogadását az előterjesztés 36. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- A szervezeti és működési szabályzata módosításának elfogadását az előterjesztés 38. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- A felügyelőbizottság ügyrendje módosításának elfogadását az előterjesztés 39. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés tartása nélküli határozathozatalában Budapest Főváros Önkormányzata tag képviseletében kötött mandátummal eljárjon, és felkéri a főpolgármestert az általa a tagi határozatok aláírására kijelölt tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napja

Felelős: Tarlós István

294/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. közgyűlési ülés tartása nélküli határozathozatala során a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- A Társaság alapszabálya módosításának elfogadását az előterjesztés 40. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. közgyűlési ülés tartása nélküli határozathozatalában Budapest Főváros Önkormányzata részvényes képviseletében kötött mandátummal eljárjon és felkéri a főpolgármestert az általa a részvényesi határozatok aláírására kijelölt részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlés ülés nélküli részvényesi határozathozatalának napja

Felelős: Tarlós István

295/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapesti Nagybani Piac Zrt. soron következő közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében a közszolgáltatási szerződés alapján eljáró BFVK Zrt. kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- A Budapesti Nagybani Piac Zrt. közgyűlése az előterjesztés 42-43. sz. mellékleteinek megfelelően jóváhagyja a Társaság alapszabályának módosítását és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

296/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Rév8 Zrt. soron következő közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében a közszolgáltatási szerződés alapján eljáró BFVK Zrt. kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- A Rév8 Zrt. közgyűlése az előterjesztés 44-45. sz. mellékleteinek megfelelően jóváhagyja a Társaság alapszabályának módosítását és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

297/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntés meghozatalát:

- A Társaság alapszabálya módosításának elfogadását az előterjesztés 46-47. számú mellékletei szerinti tartalommal.

- A Társaság számviteli politikájának, valamint az Önköltség-számítási és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben (Vksztv.) előírt számviteli szétválasztás módszertana szabályzatának módosítására vonatkozó javaslat elfogadását az előterjesztés 48. számú mellékletében foglaltak szerint.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Javaslat az Oltalom Karitatív Egyesület használati szerződésének felmondására a Bp. V., József nádor tér 10. sz. alatti ingatlan vonatkozásában

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

298/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 585. § (2) bekezdése alapján - 2016. augusztus 31. napjával felmondja a Fővárosi Önkormányzat és az Oltalom Karitatív Egyesület között 2000. január 10-én létrejött határozatlan idejű használati szerződést a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, 24461/A/26 hrsz.-ú, Bp. V., József nádor tér 10. (V., Erzsébet tér 3.) „A” épület „C” lépcsőház 2. emeleti, 515 nm alapterületű, női átmeneti hajléktalan szállóként működő helyiségcsoport használatára vonatkozóan. Ezzel egyidejűleg gondoskodik az átmeneti szállás lakóinak a 1097 Budapest IX., Gyáli út 33-35. sz. alatti munkásszálló „B” épület V. emeletén kialakított átmeneti szállóban történő elhelyezéséről 2016. október 1-jei határidővel.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 5. sz. mellékletét képező felmondás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

299/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a „Női átmeneti szálló kialakítása a BMSZKI IX. ker., Gyáli út 33-35 sz. alatti telephelyének „B” épületében” tárgyú felújítási feladat 8300 E Ft összegű megvalósítására, továbbá a feladattal összefüggő első készletbeszerzésre 2700 E Ft összegben.

300/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

„Női átmeneti szálló kialakítása a BMSZKI IX. ker., Gyáli út 33-35 sz. alatti telephelyének „B” épületében” tárgyú feladat 11 000 E Ft fedezetének biztosítása érdekében 11 000 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát és ezzel egyidejűleg 8300 E Ft összeggel tervbe veszi a „212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatán az új „Női átmeneti szálló kialakítása a BMSZKI IX. ker., Gyáli út 33-35 sz. alatti telephelyének „B” épületében” tárgyú feladatot. A kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítás előirányzaton 6536 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzaton 1764 E Ft fedezetet biztosít. Tervbe veszi továbbá ugyanazon a címen támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatán a „A BMSZKI IX. ker., Gyáli út 33-35 sz. alatti telephelyének „B” épületében női átmeneti szálló kialakításához berendezések beszerzése” tárgyú feladatot. A kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházás előirányzaton 2126 E Ft, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzaton 574 E Ft fedezetet biztosít.

301/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat módosításokra vonatkozó döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

302/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (7) bekezdése és az 54. § (3) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti főpolgármesteri hatáskört és jóváhagyja a „BMSZKI Gyáli úti telephely, „B” épület hajléktalan átmeneti szálló kialakítása” megnevezésű feladat 7154 egyedi azonosító számú, valamint a „BMSZKI Gyáli úti telephely, „B” épület hajléktalan átmeneti szálló kialakításához berendezések beszerzése” megnevezésű feladat 7200 egyedi azonosító számú engedélyokiratait az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert az engedélyokiratok aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

303/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé a 64 fős női átmeneti szállás működtetéséhez kapcsolódó további feladatokat, intézkedéseket, döntési javaslatokat tartalmazó közgyűlési előterjesztést.

Határidő: 2016. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Javaslat a Budapest XI. 1783/6 hrsz. alatti ingatlan haszonélvezetbe adása tárgyában kötött megállapodás módosítására, valamint az ingatlan telekalakítás okán elkészített változási vázrajz jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

304/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest-Gazdagréti Szent Angyalok Plébánia közötti, a 1783/6 hrsz.-ú ingatlan megosztásával létrejövő, Bp. 1783/8 hrsz.-ú ingatlan haszonélvezetbe adása tárgyában előkészített - a korábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - megállapodás 2. számú módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 5. számú mellékleteként csatolt megállapodás 2. sz. módosításának aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

305/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján esetileg magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 48. § (2) és (4) bekezdéseiben meghatározott hatáskörét, és jóváhagyja az 1783/6 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan megosztásáról készített T-87849 sz. változási vázrajzot az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 4. számú mellékleteként csatolt változási vázrajz aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

306/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján esetileg magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 22. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörét, és tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a XI. ker. 1783/6 hrsz.-ú ingatlan megosztásával létrejövő 1783/7 hrsz.-ú ingatlanon tervezett tanuszoda beruházás kapcsán felmerülő közigazgatási hatósági eljárásokban, valamint az érintett közüzemi szolgáltatóknál a beruházáshoz szükséges körben a Nemzeti Sportközpontok eljárjon. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 6. számú mellékleteként csatolt tulajdonosi hozzájárulások aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat a Fiumei úti temetőben lévő szolgálati lakások bérlőinek elhelyezésére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

307/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 15. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. részére 5 lakásra egyszeri, ingyenes bérlőkiválasztási jogot biztosít szolgálati jelleggel történő bérbeadásra, a kijelölésre kerülő bérlők jövedelmi viszonyaitól függően a Rendeletben foglaltak szerint szociális-, illetve piaci lakbér alkalmazásával. Ennek érdekében jóváhagyja és megköti a BTI Zrt.-vel az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti megállapodást és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

308/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság hatáskörét és jóváhagyja, megköti

a) V. B. V.-val a 1142 Budapest, Sárrét park 6. VI. emelet 39. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal;

b) dr. K. G.-vel a 1142 Budapest, Sárrét park 6. VII. emelet 45. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződést az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal;

c) Sz. Z. K.-val a 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 78. I. emelet 17. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződést az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal;

d) F. M. K.-val a 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 78. VIII. emelet 82. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződést az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal;

e) K. G. I. a felajánlott 1142 Budapest, Sárrét park 6. III. emelet 21. szám alatti lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződést az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert a bérleti szerződések aláírására.

Határidő: a BTI Zrt.-vel kötött megállapodás aláírását követő 10 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: 2016. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

309/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja

a) az előterjesztés 7. sz. melléklete, informatikai feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7071. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

b) az előterjesztés 8. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7068. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását;

c) az előterjesztés 10. sz. melléklete, vagyongazdálkodással összefüggő feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7197. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

310/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 7. sz. melléklete, informatikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6533. és 6532. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 5. sz. módosítását, a 6792., 6794. és a 6796. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 3.sz. módosítását, a 6938. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7043. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 7072. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7130. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosításait, a 6936. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, valamint a 7188., 7193. és a 7192. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait;

b) az előterjesztés 8. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7090. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, az 5925. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 7. sz. módosítását, a 6633. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását, a 7011. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, valamint a 7067., 7017., 7018. és 7119. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosításait;

c) az előterjesztés 9. sz. melléklete, igazgatási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7205. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, a 6944. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, valamint a 7151. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát;

d) az előterjesztés 10. sz. melléklete, vagyongazdálkodással összefüggő feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7141. és 7145. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait;

e) az előterjesztés 11. sz. melléklete, lakásgazdálkodási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7146. és a 7148. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratát;

f) az előterjesztés 13. sz. melléklete, vagyongazdálkodási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7133. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

g) az előterjesztés 16. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6478. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását, a 6651. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, valamint a 7078. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

h) az előterjesztés 17. sz. melléklete, igazgatási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7152. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

311/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 14. § (2) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 7. sz. melléklete, informatikai feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7149. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, a 6795. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, valamint a 7082. és a 7083. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosítását;

b) az előterjesztés 8. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7025., 7019., 7021., 7022. és a 7023. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosításait;

c) az előterjesztés 9. sz. melléklete, igazgatási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7155. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát;

d) az előterjesztés 10. sz. melléklete, vagyongazdálkodással összefüggő feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7117., 7115. és a 7116. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosítását, valamint a 7147. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát;

e) az előterjesztés 16. sz. melléklete, gazdasági ellátási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7077. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

312/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az előterjesztés 11. sz. melléklete szerint és a „Lakásgazdálkodási feladatok” címmel jóváhagyott, a 18. sz. mellékletben részletezett 6775., 6777., 6779., 6885-6902., 6905-6907., 7026-7027., 7029-7038., 7041-7042., 7052-7055., 7057-7058., 7060-7063. egyedi azonosító szám alatti okiratokat lezárja. Megállapítja, hogy ezen okiratokban foglalt feladatokra 2015. december 31-ig összesen 440 199 E Ft előirányzat állt rendelkezésre, amelyből összesen 217 689 E Ft került felhasználásra. A lezárt, de még folyamatban lévő feladatok előirányzat maradványa összesen 222 410 E Ft, amely a „Lakásgazdálkodási feladatok” címén a 650 316 E Ft előirányzat részeként a 2016. évi költségvetésben visszatervezésre került, a következő megbontásban:

a „BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakásgazdálkodás feladatok” címmel jóváhagyott

a) a 7146. egyedi azonosító számú, a BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Lakásfelújítás feladatok esetében 267 918 E Ft előirányzat állt rendelkezésre, amelyből összesen 95 678 E Ft került felhasználásra. A lezárt, de még folyamatban lévő feladatok előirányzat maradványa összesen 172 240 E Ft;

b) a 7148. egyedi azonosító számú, a BFVK Zrt. Közszolgáltatás - Nem lakáscélú felújítási feladatok 172 281 E Ft előirányzat állt rendelkezésre, amelyből 122 011 E Ft került felhasználásra. A lezárt, de még folyamatban lévő feladatok előirányzat maradványa összesen: 50 270 E Ft.

313/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja

a) az előterjesztés 1. sz. melléklete, vízgazdálkodási feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő a 6559. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását, a 4124. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 6655. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 4. sz. módosítását;

b) az előterjesztés 2. sz. melléklete, környezetvédelmi feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6995. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását;

c) az előterjesztés 3. sz. melléklete, szociálpolitikai feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő a 7122. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

d) az előterjesztés 5. sz. melléklete, kulturális feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7174., 7181., 7178., 7179. és a 7190. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait;

e) az előterjesztés 12. sz. melléklete, szociálpolitikai feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7168. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát;

f) az előterjesztés 14. sz. melléklete, köznevelési feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7195. és 7182. egyedi azonosító számú felújítási engedélyokiratokat;

g) az előterjesztés 15. sz. melléklete, kulturális feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7199. és a 7177. egyedi azonosító számú felújítási engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

314/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 1. sz. melléklete, vízgazdálkodási feladatok „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6148. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 13. sz. módosítását;

b) az előterjesztés 2. sz. melléklete, környezetvédelmi feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7012. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, a 6723. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását;

c) az előterjesztés 3. sz. melléklete, szociálpolitikai feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6941. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 7157., 7159. és a 7187. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait, a 7126. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

d) az előterjesztés 4. sz. melléklete, köznevelési feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7170. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát;

e) az előterjesztés 5. sz. melléklete, kulturális feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7004. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 6940. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának, valamint annak mellékletét képező megvalósítási megállapodás 2. sz. módosítását, a 6572. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 7. sz. módosítását, a 7118. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosítását, a 7085. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7180. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát;

f) az előterjesztés 6. sz. melléklete, sport feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6857. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását;

g) az előterjesztés 12. sz. melléklete, szociálpolitikai feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7123. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 6957. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 7163., 7176. és a 7160. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratait;

h) az előterjesztés 14. sz. melléklete, köznevelési feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7196. és 7183. egyedi azonosító számú felújítási engedélyokiratokat;

i) az előterjesztés 15. sz. melléklete, kulturális feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6943. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

315/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 14. § (2) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 2. sz. melléklete, környezetvédelmi feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7070. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

b) az előterjesztés 3. sz. melléklete, szociálpolitikai feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7153., 7156., 7164., 7158., 7166. és a 7167. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait, a 6970. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 7127. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását;

c) az előterjesztés 5. sz. melléklete, kulturális feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7084. és a 7131. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosítását, a 7201. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát;

d) az előterjesztés 12. sz. melléklete, szociálpolitikai feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő, 7162., 7169., 7171., 7198., 7185., 7186., 7172., 7173, 7191. és a 7189. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratait;

e) az előterjesztés 15. sz. melléklete, kulturális feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7120. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 6787. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 7175., 7184. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratait,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

316/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal az új „Budapest XXIII. kerület, Grassalkovich út növényesítése” beruházási feladat 100 000 E Ft összköltséggel 2016-2017. években történő megvalósítására.

317/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal az új „Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása” beruházási feladat 14 000 E Ft összköltséggel a 2016. évben történő megvalósítására.

318/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „Széll Kálmán tér fejlesztése” feladat állami támogatása kamatainak 153 909 E Ft összegben többlet műszaki tartalom céljából történő felhasználása érdekében, valamint a projekten felszabaduló 3810 E Ft tartalékkeret okán, továbbá az „Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése” feladaton fel nem használt 1654 E Ft állami támogatásnak a „Széll Kálmán tér fejlesztése” feladaton történő felhasználása miatt a „Széll Kálmán tér fejlesztése” feladatot 5 665 520 E Ft módosított összköltséggel, 3 875 871 E Ft támogatás igénybevételével kívánja megvalósítani.

A „Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése” feladat állami támogatása kamatainak 195 138 E Ft összegben többlet műszaki tartalom céljából történő felhasználása érdekében a feladatot 3 081 302 E Ft módosított összköltséggel kívánja megvalósítani.

319/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A beruházási feladatok pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében

- csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Tervezési ágazati keret” 2016. évi előirányzatát 100 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül tervbe veszi az új „Budapest XXIII. kerület, Grassalkovich út növényesítése” feladatot. Ennek érdekében címen belül a feladathoz kapcsolódóan megemeli az „Önkormányzati beruházások” előirányzatát 46 851 E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 12 649 E Ft-tal, továbbá a fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás bruttó 500 E Ft-tal. Ezzel egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 40 000 E Ft-tal.

A feladat összköltsége 100 000 E Ft, 2016. évi előirányzata 60 000 E Ft (ebből önkormányzati beruházások 46 851 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 12 649 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás bruttó 500 E Ft (nettó 394 E Ft, áfa 106 E Ft), 2017. évi üteme 40 000 E Ft.

- csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Tervezési ágazati keret” 2016. évi előirányzatát 14 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „840301 Önkormányzati beruházások” címen belül az új „Szabolcs utcai BMSZKI Intézmény önálló közmű csatlakozásainak kiépítése, generátoros betáp kialakítása” feladatot. Ennek érdekében címen belül a feladathoz kapcsolódóan megemeli az „Önkormányzati beruházások” előirányzatát 11 024 E Ft-tal, továbbá a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 2976 E Ft-tal.

A feladat összköltsége 14 000 E Ft, 2016. évi elő irányzata 14 000 E Ft (ebből önkormányzati beruházások 11 024 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2976 E Ft).

Az állami támogatás kamatainak többlet műszaki tartalom céljából történő felhasználása érdekében csökkenti a „840701 „Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Tervezési ágazati keret” előirányzatát 153 909 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” címen belül a „Széll Kálmán tér fejlesztése” feladat kiadási előirányzatát (ebből: önkormányzati beruházások 121 188 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 32 720 E Ft), valamint

a feladaton felszabaduló tartalékkeret okán csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím önkormányzati beruházások előirányzatát a „Széll Kálmán tér fejlesztése” feladathoz kapcsolódóan 3810 E Ft-tal (ebből: önkormányzati beruházások 3000 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 810 E Ft), ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Tervezési ágazati keret” előirányzatát, továbbá

az „Egységes utastájékoztatási rendszer fejlesztése” feladaton fel nem használt állami támogatásnak a „Széll Kálmán tér fejlesztése” feladaton történő felhasználása érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Tervezési ágazati keret” előirányzatát 1654 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati beruházások” címen belül a „Széll Kálmán tér fejlesztése” feladat kiadási előirányzatát (ebből: önkormányzati beruházások 1302 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 352 E Ft).

A feladat összköltsége 5 513 766 E Ft-ról 5 665 520 E Ft-ra változik, ebből 2016. évi előirányzat 2 083 836 E Ft (ebből önkormányzati beruházások 1 605 925 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 166 043 E Ft, fordított áfa (841101 címkódon tervezve) 267 563 E Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 44 278 E Ft (ebből nettó 34 865 E Ft, áfa 9413 E Ft).

Az állami támogatás kamatainak többlet műszaki tartalom céljából történő felhasználása érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Tervezési ágazati keret” előirányzatát 195.138 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg a „Budai észak-déli villamos kapcsolat kiépítése” feladattal kapcsolatban azonos összeggel megemeli a „813901 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” címen belül az „egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak” előirányzatát.

A feladat összköltsége 2 886 164 E Ft-ról 3 081 302 E Ft-ra változik, ebből 2016. évi előirányzat 345 138 E Ft (ebből egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 345 138 E Ft).

Az „Alacskai úti Idősek Otthona, Virág Benedek utcai telephely „A” épület fűtési és melegvízhálózat (HMV) részleges rekonstrukciója” beruházási feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 500 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a dologi kiadások előirányzatát.

A feladat összköltsége változatlanul 30 000 E Ft, 2016. évi előirányzata 30 000 E Ft, ebből önkormányzati beruházások 23 122 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 6378 E Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 500 E Ft (ebből nettó 500 E Ft).

A „Thália Színház Nonprofit Kft., Mikroszkóp Színpad átalakításához szükséges engedélyes tervek elkészítése” beruházási feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások előirányzatát 37 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül megemeli az önkormányzati beruházások előirányzatát 29 134 E Ft-tal, valamint a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 7866 E Ft-tal.

A feladat összköltsége 37 000 E Ft, 2016. évi előirányzata 37 000 E Ft (ebből önkormányzati beruházások 29 134 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 7866 E Ft).

A „Vígszínház Nonprofit Kft., Ponthúzó rendszer felújítása” feladathoz kapcsolódóan csökkenti a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát 1190 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát.

A feladat összköltsége változatlanul 14 000 E Ft, 2016. évi előirányzata 14 000 E Ft (ebből önkormányzati felújítások 11 024 E Ft, a felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2976 E Ft).

A „Kolibri Színház Nonprofit Kft. Pince játszóhely fűtés rendszerének felújítása” feladathoz kapcsolódóan csökkenteni a „840901 Évközi indítású önkormányzati felújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát 212 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát.

A feladat összköltsége 2500 E Ft, 2016. évi előirányzata 2500 E Ft (ebből önkormányzati felújítások 1969 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 531 E Ft).

320/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó döntéseknek a költségvetési rendeleten való átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

321/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja

a) az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete, környezetvédelmi feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő a 7209. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát;

b) az előterjesztői kiegészítés 6. sz. melléklete, BKK által megvalósítandó közlekedési feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő a 6999. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz., valamint a kapcsolódó megvalósítási megállapodás 3. sz. módosítását, a 7102. egyedi azonosító számú engedélyokirat 2. sz., valamint a kapcsolódó fejlesztési megállapodás 3. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

322/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztői kiegészítés 2. sz. melléklete, szociálpolitikai feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7165. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát;

b) az előterjesztői kiegészítés 3. sz. melléklete, kulturális feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő a 6572. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 7. sz. módosításához, valamint

c) az előterjesztői kiegészítés 4. sz. melléklete, kulturális feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6943. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosításához kapcsolódó, „A Budapest Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia Templom rekonstrukciójára irányuló munkálatokról” szóló megállapodást, valamint

d) az előterjesztői kiegészítés 3. sz. melléklete, kulturális feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7114. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának és a megvalósítási megállapodás 1. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: az a) és c) pontok esetében 10 nap; a b) pont esetében 30 nap

Felelős: Tarlós István

323/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 14. § (2) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a főpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztői kiegészítés 2. sz. melléklete, szociálpolitikai feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7204. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratát;

b) az előterjesztői kiegészítés 4. sz. melléklete, kulturális feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7194. és a 7161. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratait, és a kapcsolódó megvalósítási megállapodásait,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat a BFVK Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

a) Javaslat a BFVK Zrt. 2016. évi éves szerződésének jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

324/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

a BFVK Zrt.-hez kapcsolódóan, a lakás felújítási feladatok és nem lakáscélú felújítási feladatok tervezett bruttó összegének változatlanul hagyása mellett módosítja a nettó és áfa összegeket. A 2016-ban ellátandó nyomdatechnikai feladatokkal összefüggő béremelésre korábban nem kalkulált kiadásra, 2016. április 1-i napjától a pályázati forrásból vásárolt lakások és a szórványlakások üzemeltetési, karbantartási, valamint a Mocsáros dűlőben lévő ingatlanok bontási feladatainak ellátására fedezetet biztosít.

325/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A döntés végrehajtása érdekében az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) a lakás- és nem lakáscélú felújítási feladatok nettó és áfa megbontása pontosítása érdekében a „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” címen a BFVK Zrt. közszolgáltatás - „nem lakás célú felújítási feladatok” feladat kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát csökkenti 2298 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a feladaton a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot. A „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” címen a BFVK Zrt. közszolgáltatás - „Lakás felújítási feladatok” feladat kiadási, azon belül a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot csökkenti 1659 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a feladaton az önkormányzati felújítások előirányzatát, amely nettó összeget áfa nem terhel a garanciális javítások áfamentessége miatt;

b) a BFVK Zrt. által a 2016. évben ellátandó nyomdatechnikai feladatokkal összefüggő béremelésre korábban nem kalkulált költségére csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 3939 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „825001 a BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

c) 2016. április 1-jétől a pályázati forrásból vásárolt lakások üzemeltetéséhez, valamint az ún. szórványlakások üzemeltetési, karbantartási, valamint a Mocsáros dűlőben lévő ingatlanok bontási feladatokhoz kapcsolódóan a BFVK Zrt.-nél felmerülő kiadásokra csökkenti a „880601 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások kiadásai” cím kiadási (többi dologi kiadás) előirányzatát 5591 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „825001 BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát. Továbbá csökkenti a „883401 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” cím kiadási (többi dologi kiadás) előirányzatát 16 306 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „825001 a BFVK Zrt. közszolgáltatás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

d) A pályázati forrásból vásárolt és az ún. szórványlakásokkal kapcsolatban a BFVK Zrt.-nél esetlegesen felmerülő, előre nem tervezhető kiadásokra, esetleges perköltségre szükséges fedezetként 38 100 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a BFVK Zrt. tartalékkeretét az általános tartalék terhére, elszámolási kötelezettség mellett.

326/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat módosításra vonatkozó döntés költségvetési rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

327/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal a BFVK Zrt. 2016. évi éves közszolgáltatási szerződését. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

b) Javaslat a BFVK Zrt. 2016. évi üzleti tervének jóváhagyására

328/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.) legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság 2016. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a BFVK Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat a városigazgatósági feladatok változásához kapcsolódó egyes döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

329/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapesti Városigazgatóság Zrt.-vel kötött közfeladat ellátás és társasági részesedéshez kapcsolódó egyes tulajdonosi jogok gyakorlásának feltételeiről szóló megállapodást közös megegyezéssel, 2016. március 31-i hatállyal megszünteti, ennek érdekében jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező megszüntető megállapodást. Felkéri a főpolgármestert, hogy a megállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint írja alá.

Határidő: 2016. március 31.

Felelős: Tarlós István

330/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Budapesti Városigazgatóság Zrt.-vel kötött közfeladat ellátás és társasági részesedéshez kapcsolódó egyes tulajdonosi jogok gyakorlásának feltételeiről szóló megállapodás lezárását követően szükséges intézkedések megtételéről és ennek eredményét terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: az elszámolás lezárását követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

331/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítójaként (és egyedüli részvényeseként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét az előterjesztés 3. sz. melléklete, valamint 2016. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az alapítói döntésről a Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyvezetését értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

332/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 8. sz. mellékletét képező, 2. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalt „Megbízási Szerződés társasági részesedéshez kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorlására” tárgyú szerződést a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal. Felkéri a főpolgármestert, hogy a szerződést az előterjesztés 8. sz. melléklete szerint írja alá.

Határidő: 2016. március 31.

Felelős: Tarlós István

333/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítójaként (és egyedüli részvényeseként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályát 2016. április 1-jei hatállyal az előterjesztés 9. sz. mellékletében foglaltak szerint, valamint jóváhagyja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 9-10. sz. mellékletei szerinti okiratok aláírására és kiadására.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az alapítói döntésről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyvezetését értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

334/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Közlekedési Vállalat Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítójaként (és egyedüli részvényeseként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Budapesti Közlekedési Vállalat Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabályát 2016. április 1-jei hatállyal az előterjesztés 11. mellékletében foglaltak szerint, valamint jóváhagyja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 11-12. sz. mellékletei szerinti okiratok aláírására és kiadására.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az alapítói döntésről a Budapesti Közlekedési Vállalat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyvezetését értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

335/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Közlekedési Vállalat Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítójaként (és egyedüli részvényeseként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva, a Társaság alapszabályának 9.3.26. a) pontjában a BKV Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörben módosítja a BKV Panoráma Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát, valamint jóváhagyja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 13-14. sz. mellékletei szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az alapítói döntésről a Budapesti Közlekedési Vállalat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyvezetését értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

336/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a Budapesti Közlekedési Vállalat Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapítójaként (és egyedüli részvényeseként) a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva, a Társaság alapszabályának 9.3.26. a) pontjában a BKV Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörben módosítja a BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát, valamint jóváhagyja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 15-16. sz. mellékletei szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az alapítói döntésről a Budapesti Közlekedési Vállalat Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyvezetését értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Javaslat a „Fővárosi Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozási Rendszer” kapcsolódó fejlesztéseinek megvalósításával összefüggő döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

337/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

előzetes kötelezettséget vállal

- a „Fővárosi Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések” feladat megvalósítása érdekében 47 244 E Ft költséggel;

- a „Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése” feladat megvalósítása érdekében 14 960 E Ft költséggel.

338/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A két feladat fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím 2016. évi előirányzatát összesen 62 204 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az „Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak” kiemelt előirányzatát

- a „Fővárosi Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések” feladathoz kapcsolódóan 47 244 E Ft-tal, valamint

- a „Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése” feladathoz kapcsolódóan 14 960 E Ft-tal.

339/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosítással kapcsolatos döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

340/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a

- „Fővárosi Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozási Rendszerhez kapcsolódó fejlesztések” megnevezésű feladattal, valamint

- „Komplex fővárosi behajtási rendszer megvalósításának előkészítése” megnevezésű feladattal összefüggő dokumentumok előkészítéséről és Közgyűlés elé terjesztéséről.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat egyes névtelen fővárosi közterületek elnevezésére, valamint közterületek elnevezésének megváltoztatására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 9/2016. (IV. 13.) Főv. Kgy. rendeletét a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

A napirend 19. pontja: Javaslat a 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben megvalósítandó fővárosi fejlesztésekhez szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

341/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2017. évi FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítmény fejlesztések 2017. március 31-ig történő létrejötte érdekében meg kívánja valósítani az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklet „A” táblája szerinti egyes feladatokat 18 925 150 E Ft összköltséggel 9 020 300 E Ft állami támogatás és 9 904 850 E Ft fővárosi saját forrás felhasználásával, a mellékletben nevesített közreműködők bevonásával.

342/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat a fővárosi forrássokkal tervezett fejlesztések megvalósítását megkezdi az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklet „B” táblája szerinti tartalommal.

Az állami támogatásból társfinanszírozott fejlesztések megkezdése érdekében a támogatási szerződés létrejöttéig az általános tartalék terhére saját forrásból megelőlegezi a 2016. évi állami forrást - a „FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése” új feladat keretében megvalósuló Népfürdő utca felújítása esetében 180 400 E Ft összegben, valamint a „Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok, tervezés” feladat esetében 80 010 E Ft összegben - a támogatás beérkezését követő visszapótlási kötelezettséggel.

A Margitszigeti szenny- és csapadékvíz elvezetése drén rendszer, a Margitszigeti gerincút felújítása, a Drávai utcai csomópont átépítése, továbbá a Dráva utca felújítása feladatokat összevontan „Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések” feladat keretében fővárosi saját forrás terhére kívánja megvalósítani. A feladat összköltsége 4 900 000 E Ft, amelyből 2015. dec. 31-ig tény 2189 E Ft, 2016. évi előirányzat 3 958 711 E Ft, 2017. évi ütem 926 400 E Ft, 2018. évi ütem 12 700 E Ft.

A „Pesti alsó rakpart közterületi megújítása, gyalogos-kerékpáros útvonal kiépítése” tárgyú 6 380 500 E Ft összköltségű feladat előkészítési költsége 200 000 E Ft, amely fedezete fővárosi saját forrás. A feladat megvalósítási költsége 6 180 500 E Ft, amelyre a fővárosi költségvetésben az évközi indítású beruházások között 2016-2017. évekre vonatkozóan összesen 1 500 000 E Ft önrész került megtervezésre. A várható támogatás figyelembevételével ezen összegből mindössze 623 000 E Ft felhasználása szükséges. A fennmaradó 877 000 E Ft a „Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések”, valamint „A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok, tervezés” új feladatokra kerül felhasználásra. A „Pesti alsó rakpart közterületi megújítása, gyalogos- kerékpáros útvonal kiépítése, önrész” feladat összege 623 000 E Ft-ra változik, amelyből a 2016. évi előirányzat 591 316 E Ft, 2017. évi ütem 31 684 E Ft.

A Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatot 2 433 090 E Ft összköltséggel kívánja megvalósítani, amelyből a várható állami támogatás 2 411 500 E Ft, a fővárosi saját forrás igénye 21 590 E Ft. A megvalósítás érdekében a feladat előkészítését megkezdi, a tervezéshez szükséges 80 400 E Ft-ot az állami támogatás beérkezéséig saját forrásból megelőlegezi. Az állami „A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok, tervezés” új feladat összköltsége 101 600 E Ft, amelyből 2016. évi előirányzat 101 600 E Ft. A feladat megvalósítója a FŐKERT NZrt.

A fővárosi út- és hídfelújítási feladatok között szereplő feladatok közül a FINA Világbajnoksághoz tartozó út- és hídfelújítások megvalósítása érdekében azokat részben önálló feladatként, részben a Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések feladat részeként valósítja meg, a műszaki tartalmat és a kapcsolódó fedezetet a fővárosi út- és hídfelújítási feladatok közül kiemeli.

A Kárpát u., a Róbert Károly krt., a Népfürdő utcai híd és az Esztergom utcai híd felújítása mellett kötelezettséget vállal a Népfürdő utca Budapesti Közlekedési Központ Zrt. útján történő felújítására, ezeket összevontan 3 910 200 E Ft összköltséggel FINA út- és hídfelújítások feladatként valósítja meg.

A 2017. évi FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez kapcsolódó fenti feladatok részeként megvalósítandó műszaki tartalommal csökkenteni szükséges a „2012-2018. évi útfelújítási program”, valamint a „Műtárgy felújítási program, kivitelezés” feladatokat. Ezért a „2012-2018. évi útfelújítási program” feladatot csökkentett, 23 539 109 E Ft összköltséggel, valamint a „Műtárgy felújítási program, kivitelezés” feladatot csökkentett, 8 475 256 E Ft összköltséggel kívánja megvalósítani.

A „FINA út-, hídfelújítások előkészítése és megvalósítása” új feladat összköltsége 3 910 200 E Ft, amelyből 2016. évi előirányzat 3 343 497 E Ft, 2017. évi ütem 566 703 E Ft. A feladat megvalósítója a BKK Zrt.

A fővárosi tulajdont képező Margitszigeti Atlétikai Centrum (MAC) csatornahálózatra való rákötése érdekében megvalósítja az új „MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra” feladatot 50 000 E Ft összköltséggel, amelyből 2016. évi előirányzat 50 000 E Ft.

343/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A 342/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. határozatnak megfelelően a 2017. évi FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges fővárosi fejlesztésekkel kapcsolatos feladatok pénzügyi fedezetének megteremtése érdekében

- csökkenti a „930001 Általános tartalék” címen belül a tartalékok előirányzatát 260 410 E Ft-tal a fejlesztésekkel kapcsolatos támogatási szerződések aláírását követően megtervezendő bevételből történő visszapótlási kötelezettség mellett.

- csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 420 224 E Ft-tal, továbbá a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 113 460 E Ft-tal a „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész” feladathoz kapcsolódóan.

A „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész” feladat összköltsége 623 000 E Ft-ra változik, 2016. évi előirányzata 591 316 E Ft-ra változik (ebből önkormányzati beruházások 465 603 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 125 713 E Ft, 2017. évi üteme 31 684 E Ft-ra változik.

- Csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 2 106 299 E Ft-tal, továbbá a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 568 701 E Ft-tal a „2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben a Margitsziget csatornázása” feladathoz kapcsolódóan. A feladat 2016. évi és 2017. évi üteme a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen törlésre kerül és a „840301 Önkormányzati beruházások” címen tervezett „Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések” feladaton kerül tervbevételre.

- Csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 393 701 E Ft-tal, továbbá a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 106 299 E Ft-tal a „Margitsziget rekonstrukció” feladathoz kapcsolódóan. A feladat 2016. évi üteme a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen törlésre kerül és a „840301 Önkormányzati beruházások” címen tervezett „Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések” megnevezésű feladaton kerül tervbevételre.

- Csökkenti a „883701 „Út- hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát 2 683 957 E Ft-tal, továbbá a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 7159 E Ft-tal, a dologi kiadások áfával előirányzatát 301 947 E Ft-tal a „2012-2018. évi útfelújítási program” feladathoz kapcsolódóan. A fordított áfa fedezetének megteremtése céljából megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 429 946 E Ft-tal.

A „2012-2018. évi útfelújítási program” feladat összköltsége 23 539 109 E Ft-ra változik, 2015. dec. 31-ig tény 9 299 811 E Ft, 2016. évi előirányzata 8 089 349 E Ft-ra változik (ebből önkormányzati felújítások 6 344 087 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1 282 958 E Ft, fordított áfa 429 946 E Ft, dologi kiadások áfával 32 358 E Ft (ebből nettó 25 479 E Ft, áfa 6879 E Ft), 2017. évi üteme 2 149 949 E Ft-ra változik, 2018. évi üteme változatlanul 4 000 000 E Ft.

- Csökkenti a „883701 Út- hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát 1 222 008 E Ft-tal, továbbá a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 328 407 E Ft-tal a „Műtárgy felújítási program, kivitelezés” feladathoz kapcsolódóan, továbbá címen belül megemeli a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával előirányzatát 7902 E Ft-tal. A fordított áfa fedezetének megteremtése céljából megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 718 727 E Ft-tal.

A „Műtárgy felújítási program, kivitelezés” feladat összköltsége 8 475 256 E Ft-ra változik, 2015. dec. 31-ig tény 793 506 E Ft, 2016. évi előirányzata 3 669 282 E Ft-ra változik (ebből önkormányzati felújítások 2 875 948 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 57 779 E Ft, fordított áfa 718 727 E Ft, dologi kiadások áfával 16 828 E Ft (ebből nettó 13 250 E Ft, áfa 3578 E Ft), 2017. évi üteme 4 012 468 E Ft-ra változik.

- Tervbe veszi az új „MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra” feladatot a „840301 Önkormányzati beruházások” címen, a feladat végrehajtása érdekében megemeli címen belül az önkormányzati beruházások kiadási előirányzatot 38 976 E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 1884 E Ft-tal, továbbá a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával előirányzatát 500 E Ft-tal. A fordított áfa fedezetének megteremtése céljából megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 8640 E Ft-tal.

A „MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra” új feladat összköltsége 50 000 E Ft, 2016. évi előirányzata 50 000 E Ft (ebből önkormányzati beruházások 38 976 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1884 E Ft, fordított áfa 8640 E Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 500 E Ft (ebből nettó 500 E Ft).

- Megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 2 993 355 E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 21 092 E Ft-tal, továbbá a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával előirányzatát 59 339 E Ft-tal a „Margitsziget szennyvízelvezetésének tervezése” feladathoz kapcsolódóan. A fordított áfa fedezetének megteremtése céljából megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 787 114 E Ft-tal. A feladatot a jövőben „Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések” néven valósítja meg.

A „Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések” feladat összköltsége 4 900 000 E Ft-ra változik, 2015. dec. 31-ig tény 2189 E Ft, 2016. évi előirányzata 3 958 711 E Ft-ra változik [ebből önkormányzati beruházások 3 062 255 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 39 695 E Ft, fordított áfa 787 114 E Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 69 647 E Ft (ebből nettó 54 840 E Ft, 14 807 E Ft)], 2017. évi üteme 926 400 E Ft-ra változik, 2018. évi üteme 12 700 E Ft.

- Tervbe veszi „A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok, tervezés” új feladatot a „840301 Önkormányzati beruházások” címen, a feladat végrehajtása érdekében megemeli címen belül az önkormányzati beruházások kiadási előirányzatot 80 000 E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatot 21 600 E Ft-tal.

„A FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok, tervezés” új feladat összköltsége 101 600 E Ft, 2016. évi előirányzata 101 600 E Ft (ebből önkormányzati beruházások 80 000 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 21 600 E Ft).

- Tervbe veszi a „FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése” új feladatot a „883701 Út- hídfelújítások” címen, a feladat végrehajtása érdekében megemeli címen belül az önkormányzati felújítások kiadási előirányzatot 2 615 313 E Ft-tal, a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 343 428 E Ft-tal, továbbá a dologi kiadások áfával előirányzatát 22 049 E Ft-tal. A fordított áfa fedezetének megteremtése céljából megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 362 707 E Ft-tal.

A „FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése” feladat összköltsége 3 910 200 E Ft, 2016. évi előirányzata 3 343 497 E Ft (ebből önkormányzati felújítások 2 615 313 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 343 428 E Ft, fordított áfa 362 707 E Ft, dologi kiadások áfával 22 049 E Ft (ebből nettó 17 362 E Ft, áfa 4 687 E Ft), 2017. évi előirányzata 566 703 E Ft.

A főpolgármesterre átruházott hatáskörű előirányzat-módosítások esetében eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (7) pontjában a főpolgármesterre átruházott hatáskört.

344/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó döntéseknek a költségvetési rendeleten történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

345/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva jóváhagyja a „Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések feladat” beruházási engedélyokiratát az előterjesztés I/2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

346/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti - az előterjesztés I/3. sz. mellékletében foglalt tartalommal - az Enviroduna Kft.-vel a „Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések, valamint a Pesti alsó rakpart északi irányba történő rendezésére, gyalogos és kerékpáros út kialakítására projektek előkészítési és a megvalósítással összefüggő szervezési/koordinációs feladataira” kötendő megállapodást a „840301 Önkormányzati beruházások” címen tervezett „Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések” feladat, valamint a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen tervezett „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész” feladatok előirányzatai terhére, egyben felkéri a főpolgármestert - a megállapodásban rögzített ellenérték piaci áraknak való megfelelését igazoló auditált független árelemzés rendelkezésre állása esetén - a megállapodás aláírására.

Határidő: az auditált független árelemzés rendelkezésre állását és az engedélyokirat hatálybalépését követő 5 nap

Felelős: Tarlós István

347/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi jogkörében eljárva az Enviroduna Kft. egyedüli tagjaként jóváhagyja az előterjesztés I/3. sz. mellékletét képező, a „Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések, valamint a Pesti alsó rakpart északi irányba történő rendezésére, gyalogos és kerékpáros út kialakítására projektek előkészítési és a megvalósítással összefüggő szervezési/ koordinációs feladataira” vonatkozó megállapodást és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az Enviroduna Kft. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

348/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti - az előterjesztés II/1. sz. mellékletében foglalt tartalommal - a Budapest Közút Zrt.-vel a „2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben megvalósítandó, a pesti rakpart északi irányba történő rendezésére, gyalogos és kerékpáros út kialakítására vonatkozó FIDIC mérnök és műszaki ellenőri feladatokra” című megállapodást a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen tervezett „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész” feladat előirányzata terhére, egyben felkéri a főpolgármestert - a megállapodásban rögzített ellenérték piaci áraknak való megfelelését igazoló auditált független árelemzés rendelkezésre állása esetén - a megállapodás aláírására.

Határidő: az auditált független árelemzés rendelkezésre állását követően

Felelős: Tarlós István

349/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva jóváhagyja a „Műtárgy felújítási program, kivitelezés” engedélyokirat (6820) 4. számú módosítását az előterjesztés IV/4. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

350/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti - az előterjesztés IV/5. sz. mellékletében foglalt tartalommal - a BKK Zrt.-vel a „Műtárgy felújítási program kivitelezési munkáinak megvalósítására” megvalósítási megállapodás 4. számú módosítását, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 5 nap

Felelős: Tarlós István

351/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva jóváhagyja az „Útfelújítási program 2012-2018.” engedélyokirat 4. számú módosítását az előterjesztés IV/6. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

352/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti - az előterjesztés IV/7. sz. mellékletében foglalt tartalommal - a BKK Zrt.-vel az „Útfelújítási program 2012-2018.” megvalósítási megállapodás 2. számú módosítását, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 5 nap

Felelős: Tarlós István

353/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva jóváhagyja a „FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése” megnevezésű engedélyokiratot az előterjesztés IV/1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

354/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti - az előterjesztés IV/2. sz. mellékletében foglalt tartalommal - a BKK Zrt.-vel a „FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése” megnevezésű feladatra vonatkozó megvalósítási megállapodást, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 5 nap

Felelős: Tarlós István

355/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti - az előterjesztés IV/3. sz. mellékletében foglalt tartalommal - a BKK Zrt.-vel a „FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése” megnevezésű feladatra vonatkozó meghatalmazást, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követő 5 nap

Felelős: Tarlós István

356/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződés megkötését követően a 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggő, állami támogatással érintett fejlesztések megvalósításához, valamint a Margitszigeti északi fizető parkoló kapacitás bővítéséhez szükséges dokumentumokat készítse elő és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

357/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottságnak, valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörét és jóváhagyja a „MAC belső csapadék- és szennyvízhálózat szétválasztása, csatlakozás az új hálózatra” beruházási engedélyokiratát az előterjesztés VII/1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

358/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 147/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. határozatot, valamint a 154/2016. (II. 17.) Főv. Kgy. határozatot.

359/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztői kiegészítés 2. számú melléklete szerinti tartalommal a tervezési szerződést a FŐKERT NZrt.-vel, továbbá felkéri a főpolgármestert a tervezési szerződés aláírására.

Határidő: a független szakértő által készített árelemzés rendelkezésre állását követő 10 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

360/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Pokorni Zoltánnak a Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 48. § (3) bekezdésének alábbi módosítását:

„Amennyiben

a) a gépjármű üzemben tartója az ellenőrzés időpontjában érvényes parkolójeggyel rendelkezett, de azt nem jelen rendelet előírásai szerint helyezte el, vagy

b) az ellenőrzés időpontja és a parkolójegy vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetés érvényességének kezdő időpontja között nem telt el 5 percnél hosszabb idő, vagy

c) a várakozás megkezdésekor a mozgásában korlátozott személy eredeti és érvényes parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött elhelyezte, de előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából nem teljes egészében látható, vagy azt hátlappal felfelé helyezte el,

annyiban a Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/D. § (1) bekezdése alapján megküldött fizetési felszólítás kézhezvételét követő 10 napos jogvesztő határidőn belül a parkolás-üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában az eredeti parkolójegy bemutatható, a mobiltelefonos parkolási díjfizetés igazolható, vagy az ellenőrzéskor regisztrált mozgásában korlátozott személy eredeti parkolási igazolványa bemutatható. Amennyiben a bemutatott parkolójegy, a mobiltelefonos parkolási díjfizetési igazolás, vagy a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa jelen bekezdésben foglaltaknak megfelel, úgy a parkolás-üzemeltető a várakozási díj és pótdíj tartozását törli a nyilvántartásból”.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 10/2016. (III. 31.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

Megalkotja 11/2016. (III. 31.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 4. sz. melléklete szerint.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

361/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h

felkéri a főpolgármestert, hogy a várakozási díj utólagos igazolásának tapasztalatairól tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést.

Határidő: 2016. október 3.

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Horváth Csaba

A napirend 22. pontja: Javaslat a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.-vel kapcsolatos egyes döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

362/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.-vel a hőközpontok elhelyezésére szolgáló helyiségekre vonatkozó vagyonkezelési szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

363/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.-vel a föld alatti távhővezetékek és a földfelszín felett lévő bakos vezetékek alatti földterületekre vonatkozó vagyonkezelési szerződést az előterjesztés 2/a. és 2/b. sz. mellékletei szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

364/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.-vel a távhőszolgáltatáshoz szükséges berendezést nem tartalmazó helyiségre vonatkozó használati megállapodást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

365/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Megerősíti a 461/1994. (IV. 28.) Főv. Kgy. határozatban és a FŐTÁV Zrt. alapító okiratának mellékletét képező, 1994. november 14-én kelt apportjegyzékben rögzített, a Budapest XXII. kerület 228897/2 hrsz.-ú, természetben 1223 Budapest, Rákóczi út 17. szám alatt található ingatlanon elhelyezkedő fűtőmű megnevezésű felépítmény tulajdonjogának átruházására irányuló alapítói szándékát és elismeri, hogy a FŐTÁV Zrt. részére a 228897/2 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezkedő fűtőmű felépítményt apport jogcímén átadta, továbbá egyetért azzal, hogy apport jogcímén a Budapest XXII. kerület 228897/2 hrsz.-ú ingatlan földterülete is a FŐTÁV Zrt. tulajdonába kerüljön. Egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Budapesti Városigazgatóság Zrt. és a FŐTÁV Zrt. alaptőkéjének a 228897/2 hrsz.-ú ingatlan földterületének értékével történő megemeléséről, valamint az apportálással kapcsolatosan szükséges dokumentumok előkészítéséről.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

366/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a Budapest I. kerület 6097 hrsz.-ú, Dózsa György tér 4. szám alatti ingatlan használatának rendezésével. Ennek érdekében jóváhagyja és megköti a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.-vel a vonatkozó jogszabályon alapuló használati jogot alapító szerződést az előterjesztés 18. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

367/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előterjesztés 2/a. sz. melléklete szerinti, föld alatti távhővezetékekre vonatkozó vagyonkezelési szerződés tárgyi körébe tartozó vezetékek listájának legalább éves gyakorisággal való aktualizálásáról.

Határidő: a döntést követő 1 éven belül

Felelős: Tarlós István

368/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés 2. számú módosítását az előterjesztői kiegészítés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: Budapest XVII. ker., Péceli út 255. 134559 helyrajzi számú ingatlanból lejegyzett 211 m² terület visszacsatolása

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

369/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a Budapest XVII. kerület, Péceli út (134466 hrsz.) ingatlan telekalakítására vonatkozó megállapodást az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás és a kapcsolódó T-82617 számú változási vázrajz aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 12/2016. (IV. 13.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 25. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata fenntartásában működtetett egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények átadás-átvétele tárgyában kötött megállapodás módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

370/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet közötti átadás-átvételi megállapodás 1. sz. módosítását a Zamárdi belterület 644 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 8621 Zamárdi, Mókus utca 1. szám alatt található, kivett üdülőépület, udvar megnevezésű, 1218 m² területű ingatlan vonatkozásában az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

371/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és kiadja a Budapest Főváros Önkormányzata, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti közös nyilatkozatot a Zamárdi belterület 644 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 8621 Zamárdi, Mókus utca 1. szám alatt található, kivett üdülőépület, udvar megnevezésű, 1218 m² területű ingatlan jogi sorsának ingatlan-nyilvántartásban történő rendezése érdekében az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a közös nyilatkozat aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: Javaslat a Kortárs Építészeti Központ Alapítvány 2016. évi „Budapest100” programjának támogatását célzó szerződés megkötésére

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

372/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Kortárs Építészeti Központ Alapítvány számára a „Budapest100-120 éves a Nagykörút” program megvalósításához 3000 E Ft támogatást biztosít a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím tartalékok előirányzata terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

373/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A Kortárs Építészeti Központ Alapítvány által szervezett „Budapest100-120 éves a Nagykörút” program támogatása érdekében 3000 E Ft-tal csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím tartalékok előirányzatát és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, ezen belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

374/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Kortárs Építészeti Központ Alapítvány között a „Budapest100-120 éves a Nagykörút” program támogatása tárgyban megkötendő támogatási megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 5 nap

Felelős: Tarlós István

375/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításra vonatkozó döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Javaslat éves támogatási szerződés megkötésére, illetve határozatlan idejű támogatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Menhely Alapítvány között

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

376/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület számára 2016. április 1-jétől 2017. március 31-ig terjedő időszakra 79 356 E Ft (ebből: 2016. évi költségvetés terhére 59 517 E Ft, a 2017. évi költségvetés terhére 19 839 E Ft) támogatást biztosít a Fővárosi Hajléktalanügyi Koncepcióban elfogadott feladatok megvalósításának támogatásához.

377/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 7. sz. melléklet 6.9. pontjában a főpolgármesterre átruházott hatáskört és jóváhagyja, megköti a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és Budapest Főváros Önkormányzata között a 2016. évi támogatási szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

378/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 7. sz. melléklet 6.9. pontjában a főpolgármesterre átruházott hatáskört és jóváhagyja, megköti a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és Budapest Főváros Önkormányzata között az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti megállapodást a támogatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

379/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Menhely Alapítvány számára 2016. április 1-jétől 2017. március 31-ig terjedő időszakra 191 553 E Ft (ebből: 2016. évi költségvetés terhére 136 665 E Ft, a 2017. évi költségvetés terhére 54 888 E Ft) támogatást biztosít a Fővárosi Hajléktalanügyi Koncepcióban elfogadott feladatok megvalósításának támogatásához.

380/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 7. sz. melléklet 6.9. pontjában a főpolgármesterre átruházott hatáskört és jóváhagyja, megköti a Menhely Alapítvány és Budapest Főváros Önkormányzata között a 2016. évi támogatási szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

381/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 7. sz. melléklet 6.9. pontjában a főpolgármesterre átruházott hatáskört és jóváhagyja, megköti a Menhely Alapítvány és Budapest Főváros Önkormányzata között az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti megállapodást a támogatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Javaslat a Humanitas Civitatis Közalapítvánnyal kapcsolatos tulajdonosi döntésre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

382/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Humanitas Civitatis Közalapítvány jogutód nélküli megszűnésével. Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy kezdeményezze a Humanitas Civitatis Közalapítvány jogutód nélküli megszűnésének megállapítását és nyilvántartásból való törlését a Fővárosi Törvényszéknél.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

383/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Humanitas Civitatis Közalapítvány megszűnése napjával, mint mérleg fordulónappal készüljön el a Közalapítvány beszámolója és azt terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a mérleg előterjesztésére: a Közalapítvány törlését követő 90 nap

Felelős: Tarlós István

384/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Humanitas Civitatis Közalapítvány megszűnésével a pénzügyi kötelezettségek teljesítését követően - a hitelezők kielégítése után - az esetlegesen fennmaradó, az alapító Fővárosi Önkormányzatot illető vagyont a hasonló tevékenységet végző, a Fővárosi Önkormányzat által alapított Budapest Esély Nonprofit Kft. részére adja át feladatai ellátása céljára. Ezért indítványozza a Fővárosi Törvényszéknél azt, hogy az alapítvány törlését elrendelő döntésében ilyen tartalmú rendelkezést hozzon a bíróság. Felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a nyilvánosság közlemény formájában történő tájékoztatására.

Határidő: a vagyon átadására: a bírósági döntés szerint; a Törvényszék megkeresésére: a döntést követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat az Atlantisz Alapítvánnyal megkötött együttműködési megállapodás megújítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

385/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

az Atlantisz Alapítvánnyal megkötött együttműködési megállapodást meghosszabbítja, ennek megfelelően jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és az Atlantisz Alapítvány közötti együttműködési megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az együttműködési megállapodás 1. sz. módosításának aláírására.

Határidő: 2016. március 31.

Felelős: Tarlós István

386/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Az Atlantisz Alapítvány 2016. évi támogatása érdekében 1250 E Ft-tal csökkenti a „913602 Atlantisz Alapítvány céltartaléka” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „838402 Atlantisz Alapítvány” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

387/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításra vonatkozó döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Ughy Attila

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 13/2016. (IV. 13.) Főv. Kgy. rendeletét a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 72/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 31. pontja: Döntés díszpolgári cím adományozásáról

Előterjesztő: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 14/2016. (IV. 13.) Főv. Kgy. rendeletét a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

388/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

díszpolgári címet adományoz:

1. Bogányi Gergely

2. Dózsa László

3. dr. Freund Tamás

4. dr. Hegedüs Csaba

5. Polgár Judit

6. dr. Varga Péter Pál

7. Szabó Miklós (posztumusz)

8. Török Bódog (posztumusz)

részére.

Határidő: 2016. június 19.

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: Javaslat gazdasági társaságokat érintő személyi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

389/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Gy. Németh Erzsébetnek a határozati javaslatok pontonkénti szavazására vonatkozó ügyrendi indítványát.

390/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja dr. Lóránt Zoltán lemondását 2016. március 31. napjával.

- Megválasztja a Társaság felügyelőbizottsági tagjának, elnökének dr. Papcsák Ferencet, (anyja neve: .........., születési hely, idő: .............) egyben kijelöli a felügyelőbizottság elnökének 2016. április 1. napjától a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával összhangban 2019. október 31. napjáig, díjazását a korábbi elnök díjazásával azonos mértékben bruttó 360 000 Ft/hó összegben állapítja meg, azzal, hogy a díjazás felvétele a Kt. 8. § (7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

391/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Németh Reginának a cég bejegyzésétől számított időponttól 2016. május 31. napjáig történő megbízatását 2016. április 1. napjától határozatlan időtartamra módosítja. Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges munkaügyi intézkedéseket.

Határidő: 2016. április 1.

Felelős: Tarlós István

392/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.

- Megválasztott felügyelőbizottsági tagjainak - Lánszki Regő (elnök), Finta Sándor, Sáfrány Szilvia - a cég bejegyzésétől számított időponttól 2016. május 31. napjáig történő megbízatásának lejáratát 2017. május 31. napjára módosítja.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 2016. június 1.

Felelős: Tarlós István

393/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest Közút Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- A Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből visszahívja 2016. március 31. napjával Czeglédy Gergőt.

- Helyébe megválasztja Török Zsolt Bernátot (anyja neve: ..............., születési hely, idő: ....................) a Társaság felügyelőbizottsági tagjának 2016. április 1. napjától 2019. október 31. napjáig, díjazását a többi tag díjazásával azonos mértékben bruttó 150 000 Ft/hó összegben állapítja meg, azzal, hogy a díjazás felvétele a Kt. 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

394/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a 2016. április 1. napjától BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. néven tovább működő Budapesti Városigazgatóság Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- A Budapesti Városigazgatóság Zrt. igazgatóságában betöltött tisztségéből visszahívja 2016. március 31. napjával Varga Andrást.

- Helyébe megválasztja Czeglédy Gergőt (anyja neve: .................., születési hely, idő: ...............) a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. igazgatósági tagjának 2016. április 1. napjától 2019. október 31. napjáig, díjazását a többi tag díjazásával azonos mértékben bruttó 450 000 Ft/hó összegben állapítja meg, azzal, hogy a díjazás felvétele a Kt. 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

395/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- A Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből visszahívja 2016. március 31. napjával Horgas Pétert.

- Helyébe megválasztja Perjés Gábort (anyja neve: ..........., születési hely, idő: ..............) a Társaság felügyelőbizottsági tagjának 2016. április 1. napjától 2019. október 31. napjáig, díjazását a többi tag díjazásával azonos mértékben bruttó 80 000 Ft/hó összegben állapítja meg, azzal, hogy a díjazás felvétele a Kt. 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

396/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- A Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből visszahívja 2016. március 31. napjával Kéri Andrást.

- Helyébe megválasztja Szabó Barbarát (anyja neve: ............., születési hely, idő: ............-....) a Társaság felügyelőbizottsági tagjának 2016. április 1. napjától 2019. október 31. napjáig, díjazását a többi tag díjazásával azonos mértékben bruttó 80 000 Ft/hó összegben állapítja meg, azzal, hogy a díjazás felvétele a Kt. 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a személyi változás Cégbírósághoz történő bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

397/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. tagjaként úgy dönt, hogy a Társaság soron következő taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntés meghozatalát:

- A Társaság soron következő taggyűlésének napjával hívja vissza a Társaság felügyelőbizottságában betöltött tisztségéből Sölétromos Jenőt.

- A Társaság soron következő taggyűlésének napját követő nappal válassza meg felügyelőbizottsági tagjának Béres Andrást, (anyja neve: .............., születési hely, idő: .................) a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával összhangban 2019. október 31. napjáig, bruttó 150 000 Ft/hó összegű díjazás megállapítása mellett, azzal, hogy a díjazás felvétele a Kt. 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében kötött mandátummal eljárva vegyen részt és a fenti döntést „igen” szavazatával támogassa. Felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

398/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. közgyűlési ülés tartása nélküli határozathozatala során Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- A Budapest 2024 Nonprofit Zrt. igazgatósága tagjainak bruttó 250 000 Ft/hónap, az igazgatóság elnökének bruttó 350 000 Ft/hónap, a felügyelőbizottság tagjainak bruttó 150 000 Ft/hónap, a felügyelőbizottság elnökének bruttó 250 000 Ft/hónap összegben állapítja meg díjazását, azzal, hogy a díjazás felvétele a Kt. 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Társaság közgyűlési ülés nélküli részvényesi határozathozatala során Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében kötött mandátummal eljárva vegyen részt és a fenti döntést „igen” szavazatával támogassa. Felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési ülés nélküli részvényesi határozathozatalának napja

Felelős: Tarlós István

399/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A Kt. 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve jóváhagyja a Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. vezetői javadalmazási szabályzatát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 1291/2014. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, többször módosított javadalmazási szabályzatot. Felkéri a főpolgármestert, hogy az újonnan megalkotott javadalmazási szabályzatot írja alá és a döntésről tájékoztassa a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy gondoskodjon a jóváhagyott szabályzat cégiratok közötti letétbe helyezéséről.

Határidő: 2016. április 1.

Felelős: Tarlós István

400/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A Kt. 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve módosítja és jóváhagyja a BKV Budapesti Közlekedési Zrt. vezetői javadalmazási szabályzatát az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint. Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosított javadalmazási szabályzatot írja alá és a döntésről tájékoztassa a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy gondoskodjon a jóváhagyott szabályzat cégiratok közötti letétbe helyezéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

401/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az 1809/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott és többször módosított bérpolitikai irányelvek 1. és 2. mellékletét az előterjesztői kiegészítés 1. sz. mellékletének megfelelően.

Határidő: 2016. április 1.

Felelős: Tarlós István

402/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Dr. Kádár Attilának, a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft. ügyvezetőjének havi bruttó díjazását 1 450 000 Ft-ra módosítja 2016. április 1. napjától.

Határidő: 2016. április 1.

Felelős: Tarlós István

403/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Barts J. Balázsnak a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. vezérigazgatójának havi bruttó díjazását 1 450 000 Ft-ra módosítja 2016. április 1. napjától.

Határidő: 2016. április 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

404/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az Örkény István Színház Nonprofit Kft. és a PANE Kulturális Szolgáltató Bt. (cégjegyzékszám: 01-06-516702) közötti megbízási és felhasználási szerződés megkötését az ügyvezető „Arthur Miller: Az ügynök halála” c. darab megrendezésével kapcsolatban az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: Javaslat a Fővárosi Közbeszerzési Kft. 2016. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

405/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Fővárosi Közbeszerzési Kft. legfőbb szerveként eljárva elfogadja a Fővárosi Közbeszerzési Kft. 2016. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 3 munkanap

Felelős: Tarlós István

406/2016.(III.30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Fővárosi Közbeszerzési Kft. legfőbb szerveként eljárva felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat által ellátandó feladatokhoz használt kormányzati funkciókódok elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

407/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat által az alaptevékenységéhez és a közfeladataihoz kapcsolódóan 2016. január 1-jétől használt kormányzati funkciók jegyzékét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy a kormányzati funkciókódokat jelentse be a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartása részére.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatásával kapcsolatos elszámolásának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

408/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány által benyújtott szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást az előterjesztés 2-4. sz. mellékleteiben foglalt tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Kuratóriumának elnökét.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat a BKV Zrt. 2016. évi bérmegállapodása végrehajtására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

409/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a BKV Zrt. 2016. évi bérmegállapodás végrehajtására vonatkozó tájékoztatását az előterjesztés melléklete szerint.

A napirend 38. pontja: Javaslat a 2013. évi TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek módosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

410/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az 1. és 2. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata között, a VIII. kerület „Európa Belvárosa Program II., a Palotanegyed Kulturális Városmegújítása” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2016. június 30.

Felelős: Tarlós István

411/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata között, a „Nemzetiségek tere - Többfunkciós tér kialakítása Rákoskeresztúron” c. projektről szóló támogatási szerződést a módosító indítvány 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2016. május 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2016. március 31-ei rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

412/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2016. március 31-ei soron következő rendkívüli közgyűlésén (megismétlés esetén 2016. április 6-án) Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

1. napirendi pont: A Társaság igazgatósága javaslatával egyezően a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2015. szeptember 30-ai auditált közbenső mérlegének és eredménykimutatásának 2533 M Ft adózott eredménnyel való elfogadását - amely szerint a 2015. I-III. negyedévben képződött eredmény és a szabad eredménytartalék együttes összege 21 573 M Ft, amely fedezetet nyújt a 2015. évi 4 036 667 E Ft összegű osztalékelőleg kifizetéséhez - valamint a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 221. § (1) bekezdése alapján az osztalékelsőbbséggel rendelkező befektetők részére 2015. évre összesen 4 036 667 E Ft összegű osztalékelőleg jóváhagyását és ennek az összegnek a társasági közgyűlést követően történő kifizetését.

2. napirendi pont: a Fővárosi Közgyűlés jelen ülésének meghívóján szereplő „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és résztulajdonában álló egyes gazdasági társaságok létesítő okiratainak módosítására és egyes tulajdonosi döntések meghozatalára” tárgyú külön előterjesztés vonatkozó döntése szerint, amennyiben döntés nem születik a napirendi pont napirendről való levételét.

3. napirendi pont: a Fővárosi Közgyűlés jelen ülésének meghívóján szereplő „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos és résztulajdonában álló egyes gazdasági társaságok létesítő okiratainak módosítására és egyes tulajdonosi döntések meghozatalára” tárgyú külön előterjesztés vonatkozó döntése szerint, amennyiben döntés nem születik a napirendi pont napirendről való levételét.

4. napirendi pont: a Fővárosi Közgyűlés jelen ülésének meghívóján szereplő „Javaslat a 2013. évi árvíz utáni helyreállítással összefüggő tulajdonosi döntések meghozatalára az FCSM vonatkozásában” tárgyú külön előterjesztés vonatkozó döntése szerint, amennyiben döntés nem születik a napirendi pont napirendről való levételét.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja, 2016. március 31. (megismétlés esetén 2016. április 6.)

Felelős: Tarlós István

413/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja, 2016. március 31. (megismétlés esetén 2016. április 6.)

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: Javaslat a 2013. évi árvíz utáni helyreállítással összefüggő tulajdonosi döntések meghozatalára az FCSM Zrt. vonatkozásában

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

414/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a 2013. évi budapesti árvíz utáni helyreállítási feladatok elvégzéséről szóló megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

415/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a helyreállítási szerződés módosításának aláírását.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

416/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: Javaslat a Budapest Gyógyfürdői Zrt. és az FTSZV Kft. 2016. évi ingatlangazdálkodási tervének jóváhagyására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Sidó Szabolcs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

417/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdése szerinti hatáskörében, a Budapest Gyógyfürdői Zrt. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Budapest Gyógyfürdői Zrt. 2016. évre vonatkozó ingatlangazdálkodási tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Budapest Gyógyfürdői Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

418/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdése szerinti hatáskörében, az FTSZV Kft. legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja az FTSZV Kft. 2016. évre vonatkozó ingatlangazdálkodási tervét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az FTSZV Kft. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: Javaslat pályázat benyújtására Horizont 2020 Intelligens városok és közösségek, SCC-01-2016 jelű pályázati felhívásra

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

419/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Horizont 2020 SCC-1-2016-2017 jelű „Intelligens városok és közösségek „zászlóshajó” projektek” elnevezésű pályázati kiírásra történő Quadropolis című pályázat benyújtását az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a benyújtáshoz szükséges dokumentumok aláírásáról és benyújtásáról.

Határidő: 2016. április 5.

Felelős: Tarlós István

420/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a KOM Zrt. részére kiállítandó szándéknyilatkozatot az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról és megküldéséről.

Határidő: 2016. április 5.

Felelős: Tarlós István

421/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Quadropolis című pályázat pozitív elbírálása esetén ismételten készítsen előterjesztést a Főváros és az Európai Bizottság között kötendő támogatási szerződés jóváhagyása végett.

Határidő: a pályázat pozitív elbírálását követő 3 hónapon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: FŐKERT Nonprofit Zrt. 2016. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés megkötése

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

422/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság és a Fővárosi Önkormányzat közötti 2016. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

a) Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. között közfeladat-ellátás feltételeiről szóló megállapodás megkötésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

423/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a BFVT Kft. közötti közfeladat-ellátás feltételeiről szóló megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a TVI által megküldött állásfoglalást követően azonnal

Felelős: Tarlós István

424/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a BFVT Kft. által ellátott közfeladatok finanszírozási mértékének a mindenkori éves költségvetési rendeletben történő biztosításáról.

Határidő: évente, a költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: Tarlós István

b) Javaslat a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadására

425/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. legfőbb szerveként eljárva elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: Javaslat közös terveztetésre vonatkozó megállapodás megkötésére a Duna-parti Építési Szabályzathoz kapcsolódó területekre

- Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatával

- Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával

- Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatával

- Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzatával

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

426/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a közös terveztetésre vonatkozó megállapodást a Duna-parti Építési Szabályzathoz kapcsolódó területekre Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatával az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a döntés Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület polgármesterének történő megküldéséről és a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

427/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a közös terveztetésre vonatkozó megállapodást a Duna-parti Építési Szabályzathoz kapcsolódó területekre Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a döntés Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer polgármesterének történő megküldéséről és a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

428/2016.(III.30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a közös terveztetésre vonatkozó megállapodást a Duna-parti Építési Szabályzathoz kapcsolódó területekre Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatával az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a döntés Budapest Főváros IV. kerület Újpest polgármesterének történő megküldéséről és a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

429/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a közös terveztetésre vonatkozó megállapodást a Duna-parti Építési Szabályzathoz kapcsolódó területekre Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzatával az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a döntés Budapest Főváros XIII. kerület polgármesterének történő megküldéséről és a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: Javaslat a „Műemléki Keret 2014” egyik megállapodásának határidő módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

430/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

a „Műemléki Keret 2014” terhére hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest II. kerület, Hűvösvölgyi út 87. szám alatti Lakóház (tulajdonos: Takács Viktor Tibor) között 2015. március 11-én megkötött, FPH059/336-2/2015. iktatószámú megállapodásban szereplő teljesítési határidő 2016. július 31-re történő módosításához. Ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti a Budapest II. kerület, Hűvösvölgyi út 87. szám alatti lakóházzal az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti megállapodás módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a megállapodás módosítás aláírására a döntést követő két hónapon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: Javaslat a Budapest IX. kerület, Vámház körút 7. szám alatti Társasház „Műemléki Keret 2015” támogatásának hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

431/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi az 1762/2015. (XII. 2.) Főv. kgy. határozatban elfogadott „Műemléki Keret 2015” odaítélését részletező táblázat 47. sorát (Cím: IX. kerület, Vámház körút 7.; Pályázó: Társasház; Támogatási igény (Ft): 8 273 860; Támogatási javaslat (Ft): 8 000 000) és egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Társasházat írásban értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: Javaslat éves megállapodások megkötésére a kulturális ágazatba tartozó szervezetekkel

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

432/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Jazzart Közcélú Alapítvánnyal kötendő, az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti 2016. évi közszolgáltatási szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

433/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesülettel kötendő, az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti 2016. évi közszolgáltatási szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

434/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.-vel kötendő, az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti 2016. évi finanszírozási megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

435/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft.-vel kötendő, az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti 2016. évi finanszírozási megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

436/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Film Zrt.-vel kötendő, az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti támogatási megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: Javaslat a kulturális, sport és szociális ágazatba tartozó gazdasági társaságok 2016. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

437/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a Budapesti Bábszínház Nonprofit Kft. vezetőjét, hogy a veszteséges üzleti tervre tekintettel a Társaság biztonságos működésének tulajdonosi nyomon követése érdekében 2016. június 30. fordulónappal készítsen féléves beszámolót, valamint az első félévi tényadatok figyelembevételével aktualizált üzleti tervet és azt 2016. augusztus 31-ig nyújtsa be a Főjegyzői Iroda Monitoring-Controlling Referatúra részére.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: a Társaság vezető tisztségviselőjének értesítése tekintetében 2016. április 30., a féléves beszámoló és az aktualizált üzleti terv Társaság általi benyújtása esetében 2016. augusztus 31.

Felelős: Tarlós István

438/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Centrál Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a Centrál Színház Nonprofit Kft. vezetőjét, hogy a veszteséges üzleti tervre tekintettel a Társaság biztonságos működésének tulajdonosi nyomon követése érdekében 2016. június 30. fordulónappal készítsen féléves beszámolót, valamint az első félévi tényadatok figyelembevételével aktualizált üzleti tervet és azt 2016. augusztus 31-ig nyújtsa be a Főjegyzői Iroda Monitoring-Controlling Referatúra részére.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: a Társaság vezető tisztségviselőjének értesítése tekintetében 2016. április 30., a féléves beszámoló és az aktualizált üzleti terv Társaság általi benyújtása esetében 2016. augusztus 31.

Felelős: Tarlós István

439/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Katona József Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2016. április 30.

Felelős: Tarlós István

440/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2016. április 30.

Felelős: Tarlós István

441/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Madách Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét az az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a Madách Színház Nonprofit Kft. vezetőjét, hogy a veszteséges üzleti tervre tekintettel a Társaság biztonságos működésének tulajdonosi nyomon követése érdekében 2016. június 30. fordulónappal készítsen féléves beszámolót, valamint az első félévi tényadatok figyelembevételével aktualizált üzleti tervet és azt 2016. augusztus 31-ig nyújtsa be a Főjegyzői Iroda Monitoring-Controlling Referatúra részére.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: a Társaság vezető tisztségviselőjének értesítése tekintetében 2016. április 30., a féléves beszámoló és az aktualizált üzleti terv Társaság általi benyújtása esetében 2016. augusztus 31.

Felelős: Tarlós István

442/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján az Örkény István Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2016. április 30.

Felelős: Tarlós István

443/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2016. április 30.

Felelős: Tarlós István

444/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Thália Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2016. április 30.

Felelős: Tarlós István

445/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2016. április 30.

Felelős: Tarlós István

446/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján az Új Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2016. április 30.

Felelős: Tarlós István

447/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Vígszínház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét az előterjesztés 11. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a Vígszínház Nonprofit Kft. vezetőjét, hogy a veszteséges üzleti tervre tekintettel a Társaság biztonságos működésének tulajdonosi nyomon követése érdekében 2016. június 30. fordulónappal készítsen féléves beszámolót, valamint az első félévi tényadatok figyelembevételével aktualizált üzleti tervet és azt 2016. augusztus 31-ig nyújtsa be a Főjegyzői Iroda Monitoring-Controlling Referatúra részére.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: a Társaság vezető tisztségviselőjének értesítése tekintetében 2016. április 30., a féléves beszámoló és az aktualizált üzleti terv Társaság általi benyújtása esetében 2016. augusztus 31.

Felelős: Tarlós István

448/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét az előterjesztés 12. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2016. április 30.

Felelős: Tarlós István

449/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Budapest Film Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét az előterjesztés 13. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a Budapest Film Zrt. vezetőjét, hogy a veszteséges üzleti tervre tekintettel a Társaság biztonságos működésének tulajdonosi nyomon követése érdekében 2016. június 30. fordulónappal készítsen féléves beszámolót, valamint az első félévi tényadatok figyelembevételével aktualizált üzleti tervet és azt 2016. augusztus 31-ig nyújtsa be a Főjegyzői Iroda Monitoring-Controlling Referatúra részére.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: a Társaság vezető tisztségviselőjének értesítése tekintetében 2016. április 30., a féléves beszámoló és az aktualizált üzleti terv Társaság általi benyújtása esetében 2016. augusztus 31.

Felelős: Tarlós István

450/2016.(III.30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét az előterjesztés 14. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2016. április 30.

Felelős: Tarlós István

451/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét az előterjesztés 15. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2016. április 30.

Felelős: Tarlós István

452/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Budapest Esély Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- Elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét az előterjesztés 16. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 2016. április 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft. 2016. évi közszolgáltatási szerződésének elfogadására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

453/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Esély Nonprofit Kft.-vel - a mellékletben szereplő tartalommal, 111 985 E Ft összegben - a 2016. évre vonatkozó éves közszolgáltatási szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 51. pontja: Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

454/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel a 455-456/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra - elfogadja.

455/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A 665/2014. (IV. 30.) határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 958-959/2015. (VI. 23.) határozatokat hatályon kívül helyezi.

456/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

A 354/2013. (III. 27.) határozat végrehajtási határidejét 2016. december 31-re módosítja;

- az 1030/2014. (VI. 30.) határozat végrehajtási határidejét 2016. december 31-re módosítja;

- az 1437/2015. (X. 28.) határozat végrehajtási határidejét 2016. augusztus 31-re módosítja;

- az 1438/2015. (X. 28.) határozat végrehajtási határidejét 2016. augusztus 31-re módosítja.

A napirend 52. pontja: Javaslat a lakossági hulladékdíj csökkentésére

Előterjesztő: Szaniszló Sándor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

457/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy tájékoztassa a Kormányt arról, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak nincs lehetősége több milliárd forint többlethiány kigazdálkodására.

Határidő: 2016. április 30.

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

458/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslat - módosító indítvánnyal módosult - 1. pontját, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy 2016. március 31-ig vizsgáltassa felül az FKF Zrt.-vel a lakossági hulladákgazdálkodási ár képzését, és a lakossági kukadíjakat legalább 7,5%-kal csökkentse.

Határidő: 2016. március 31.

Felelős: Tarlós István”

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2016. március 30-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére