A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2016. június 8-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

689/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Budapest, Széll Kálmán tér felújításával kapcsolatos korrupciógyanús eseteket vizsgáló bizottság létrehozására” című előterjesztés 8. pontként történő tárgyalására vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

690/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Városligeti építési szabályzatról szóló 32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

691/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat az M3 metróvonal felújításának finanszírozására megkötött kölcsönszerződés módosítására” és a „Javaslat a belvárosi Duna-partok megújítása I. szakasz (Kossuth tér-Fővám tér) beruházás tervezésének finanszírozásáról” című előterjesztések nyílt ülésen történő tárgyalására irányuló indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

692/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetői álláshelyének pályáztatásával kapcsolatos döntésre

2. Javaslat gazdasági társaságokat érintő személyi döntések meghozatalára

3. Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság könyvvizsgálójának megválasztására és díjazásuk megállapítására vonatkozóan

4. Javaslat bizottsági tagcserére

5. Javaslat bizottsági tagcserére

6. Javaslat az M3 metró infrastruktúra rekonstrukció miatt szükséges járműpótlást biztosító döntések meghozatalára

7. Javaslat a Magyar Állam és Budapest Főváros Önkormányzata között a 2016. évi fővárosi közösségi közlekedés üzemeltetése érdekében nyújtandó támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól szóló szerződés megkötésére (mely kapcsolódik jelen Közgyűlés napirendjén szereplő tájékoztatóhoz)

8. Javaslat „Az Alstom metrókocsi beszerzéseket vizsgáló Ideiglenes Bizottság” létrehozására

9. Javaslat a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó gazdasági és ellátási feladatokkal kapcsolatos 2017-2018. évi kötelezettségvállalásra

10. Javaslat a Főpolgármesteri Hivatal beruházási és felújítási feladataival kapcsolatos döntések meghozatalára

11. Javaslat a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság beruházási és felújítási feladataival kapcsolatos döntések meghozatalára

12. Javaslat a Budapest XI., 1783/6 hrsz. alatti ingatlan haszonélvezetbe adása tárgyában kötött megállapodás módosítására

13. Javaslat a Budapest IV. kerület, Görgey Artúr út-Rózsa utca-Deák Ferenc utca által határolt terület telekalakítására

14. Javaslat a Budapesti Nagybani Piac Zrt. alaptőke-leszállítására, és ezzel egyidejűleg végrehajtott alaptőke-emelésére vonatkozó előzetes tulajdonosi döntések meghozatalára

15. Javaslat a Budapest 195271/6 hrsz.-on felvett, természetben Bp. XXIII., Újtelep u. 6-8. szám alatti ingatlan közfeladat-ellátás céljából történő ingyenes haszonkölcsönbe adására a XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata részére

16. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatalára

17. Javaslat a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-vel kapcsolatos egyes döntések meghozatalára

18. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Kft. „v.a.” közötti elszámolási megállapodás megkötésére

19. Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolással történő megszüntetéséhez kapcsolódó pénzügyi rendezésre

20. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló Bp. III. ker., Ezüsthegy u. 16. szám alatti ingatlan ingyenes használatának biztosítására

21. Javaslat a Városligettel kapcsolatos egyes döntések meghozatalára

22. Javaslat a Budapest XIII. kerület, Népfürdő utcában épült NA 1600 mm-es ivóvízvezeték térítésmentes átvételének kezdeményezésére

23. Javaslat a Budapesti Forgalomirányító- és menedzsment központ forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére

24. Javaslat a 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben megvalósítandó fővárosi fejlesztésekhez szükséges döntések meghozatalára

25. Javaslat a Belvárosi templom rekonstrukciója feladat befejezéséhez szükséges döntések meghozatalára

26. Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló feladatokhoz kapcsolódó döntések meghozatalára

27. Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2015. évi éves, illetve 2016. I-III. havi időszakára vonatkozó elszámolásainak elfogadására

28. Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenységével kapcsolatos döntések meghozatalára

29. Javaslat a 2014. évi Városrehabilitációs Pályázaton támogatást elnyert projektek támogatási szerződéseinek jóváhagyására

30. Javaslat a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (IV. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

31. Javaslat „Építészeti örökségvédelem alatt álló társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek állagmegóvási munkáinak támogatása” című pályázati felhívás jóváhagyására

32. Javaslat a zöldfelületi fejlesztésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

33. 2016. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok III. ütem

34. Javaslat a „Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója” feladat megvalósításával összefüggő dokumentumok előkészítésére

35. Javaslat a Csillaghegyi öblözet árvízvédelme projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

36. Javaslat interregionális pályázaton való részvételre, „Zöldfelületek kezelése és a vízgazdálkodás fejlesztése az élhetőbb városi környezetért” témakörben

37. Javaslat a közművesítési hozzájárulásról szóló 87/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezésére

38. Javaslat a Városligeti építési szabályzatról szóló 32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

39. Javaslat a Climate-KIC-kel történő partnerségi keretmegállapodás jóváhagyására, illetve a KOM Zrt.-vel történő együttműködési megállapodás megkötésére

40. Javaslat a „Műemléki Keret 2016” pályázatának kiírására

41. Javaslat a 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet alapján az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016” pályázatának kiírására

42. Javaslat az Enviroduna Kft.-vel kötendő szerződések jóváhagyására

43. Javaslat szakképzési feladatellátást szolgáló vagyon ingyenes vagyonkezelésbe adására

44. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosítására

45. Javaslat egyes vagyoni tárgyú fővárosi közgyűlési rendeletek módosítására

46. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom u. engedélyokiratainak jóváhagyására

47. Javaslat a „TÁMASZ” Alapítvány alapító okiratának módosítására

48. Javaslat kulturális szervezetek és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány támogatására

49. Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum intézmény létszámának emelésére

50. Javaslat a BMSZKI pénzügyi helyzetének rendezésére, beszámoló a Közgyűlés 2015. decemberi és 2016. januári határozatainak végrehajtásáról

51. Javaslat a Centrál Színház Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekre

52. Javaslat Budapest I. kerület, Táncsics Mihály utca 26. szám alatti ingatlan kedvezményes használatba adására

53. Javaslat a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre

54. Javaslat az Ars Sacra Alapítvány támogatására

55. Javaslat a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ NKft.-vel kötött 2016. évi finanszírozási megállapodás módosítására

56. Javaslat állami vagyonba tartozó térképtároló lemezszekrények ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról, valamint ezen vagyontárgyak Budapest Főváros Levéltára közfeladatai ellátásához ingyenes haszonkölcsönbe adásáról szóló szerződések aláírására

57. Javaslat egyes gépjárművek tulajdoni, használati viszonyainak rendezésére, tekintettel a Budapesti Sportszolgáltató Központ költségvetési szerv megszűnésére, illetve a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. megalapítására

58. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

59. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetői személyi kérdéseivel kapcsolatos döntések meghozatalára

60. Javaslat az M3 metróvonal felújításának finanszírozására megkötött kölcsönszerződés módosítására

61. Javaslat a belvárosi Duna-partok megújítása I. szakasz (Kossuth tér-Fővám tér) beruházás tervezésének finanszírozásáról

62. Javaslat a „Margitsziget csatornázása és kapcsolódó munkák - tervezési és kivitelezési munkák” tárgyú közbeszerzési eljárást érintő döntések meghozatalára

63. Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre

64. P. Z. jogorvoslati kérelme Budapest Főváros Főjegyzője FPH079/649-4/2016. számú I. fokú határozata ellen

65. Javaslat a BFVK Zrt. 2016. évi éves szerződésének 1. számú módosítására

66. Javaslat bírósági döntéssel szerzett társasági üzletrésszel kapcsolatos döntések meghozatalára

67. Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyására

68. Javaslat a Miniszterelnökség budavári elhelyezésével kapcsolatban megépülő víziközmű tulajdonjogát rendező megállapodás megkötésére

69. Javaslat az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása” címen előirányzott felújítási támogatások kapcsán szükséges döntésekre

70. Javaslat a BKK Zrt. 2016-2017. évi üzleti tervének és a BKV Zrt. 2016-2017. évi üzleti tervének elfogadására

71. Javaslat egyes gazdasági társaságok konszolidált beszámolójával kapcsolatos döntések meghozatalára

a) Javaslat a BKV Zrt. 2015. évi konszolidált beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntésekre

b) Javaslat a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. (korábban: Budapesti Városigazgatóság Zrt.) 2015. évi konszolidált beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

c) Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2015. évi konszolidált beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

72. Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. évi rendes felfüggesztés miatt folytatólagosan megtartandó közgyűlésének egyes napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

73. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. felfüggesztés miatt folytatólagosan megtartandó évi rendes közgyűlésének egyes napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

74. Javaslat a BDK Kft. soron következő taggyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes tulajdonosi döntések meghozatalára

75. Javaslat a BTI Zrt. 2015. évi közszolgáltatási beszámolójának és kompenzációelszámolásának elfogadására

76. Javaslat az Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz való csatlakozás alapjául szolgáló 2016. évi Karta elfogadására

77. Javaslat megállapodás megkötésére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megfelelő ellátása érdekében

78. Javaslat az V. ker., Veres Pálné utca 36-38. szám alatti ingatlan osztatlan közös tulajdonának megszüntetésére

79. Javaslat konzorciumi megállapodás megkötésére a „Városháza épületének energetikai korszerűsítése” c. KEHOP támogatási kérelem előkészítése céljából

80. Javaslat a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi üzleti tervének és 2016. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására

81. Javaslat támogatási kérelem benyújtására a KEHOP-1.2.0 jelű felhívásra, Éghajlatváltozási Platform létrehozása Budapesten címmel

82. Javaslat a Duna-parti Építési Szabályzat II. ütem Budapest II. kerületi Duna-parti szakasz tervéhez kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének eldöntésére

83. Javaslat a Történeti városrészek megújítását támogató fejlesztési tanulmányterv jóváhagyására

84. Javaslat Budapest 2015. évi Környezeti Állapotértékelésének elfogadására

85. Javaslat a TÁMASZ Alapítvány 2015. évi beszámolójának és a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány 2015. évi közhasznúsági jelentésének és beszámolójának tudomásulvételére

86. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola tanterembővítése tárgyában

87. Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

88. Javaslat a Budapest, Széll Kálmán tér felújításával kapcsolatos korrupciógyanús eseteket vizsgáló bizottság létrehozására

89. Javaslat a fővárosi oktatási intézményekben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény célja és alapelvei biztosításához szükséges döntésre

90. Véleménynyilvánítás, döntéskezdeményezés Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bek. j) pontja alapján

91. BKV bérlet érvényessége a MÁV fővárosi szakaszain

A napirend 1. pontja: Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetői álláshelyének pályáztatásával kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

693/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (3) bekezdése alapján a Thália Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás megjelentetése érdekében.

Határidő: 2016. június 30.

Felelős: Tarlós István

694/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Munkáltatói jogkörében eljárva, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (3) bekezdése alapján a Madách Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás megjelentetése érdekében.

Határidő: 2016. július 31.

Felelős: Tarlós István

695/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Munkáltatói jogkörében eljárva, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (3) bekezdése alapján az Új Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakör ellátására pályázatot ír ki az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, tegye meg a szükséges intézkedéseket a pályázati felhívás megjelentetése érdekében.

Határidő: 2016. július 31.

Felelős: Tarlós István

696/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (6) bekezdés e) pontjában előírtaknak megfelelően a Thália Színház Nonprofit Kft., a Madách Színház Nonprofit Kft. és az Új Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságokba a munkáltatói jogkör gyakorlójának képviselőjeként az alábbi két főt kéri fel:

- Hassay Zsófia,

- dr. Tóth József Sándor.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

697/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (6) bekezdésében előírtaknak megfelelően felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a Thália Színház Nonprofit Kft., a Madách Színház Nonprofit Kft. és az Új Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottság felkérésére vonatkozó intézkedéseket.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Javaslat gazdasági társaságokat érintő személyi döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

698/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. tagjaként a Társaság soron következő taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntés meghozatalát:

- Tudomásul veszi Molnár Józsefnek a BDK Kft. felügyelőbizottságában betöltött tisztségéről történő lemondását a Társaság soron következő taggyűlésének napjával.

- A Társaság soron következő taggyűlésének napját követő nappal megválasztja a felügyelőbizottság tagjának Bessenyei Tamást (anyja neve: ............. születési hely, idő: .............), a többi felügyelőbizottsági tag megbízatásával összhangban 2019. október 31. napjáig, bruttó 150 000 Ft/hó összegű díjazás megállapítása mellett.

- Jóváhagyja Pap Zoltán, a BDK Kft. ügyvezetője munkaszerződésének közös megegyezéssel történő módosítását akként, hogy az ügyvezető munkabérét 1 300 000 Ft-ban, azaz egymillió-háromszázezer forintban állapítja meg, egyben a jelenlegi prémiumkeret helyett - a megállapított munkabér alapulvételével számított - az éves bruttó alapbér 15%-áig terjedő mértékű jutalom kifizetésének lehetősége kerüljön rögzítésre a munkaszerződésben a munkaszerződés egyéb feltételeinek változatlanul hagyásával, azzal, hogy a 2015. évi munkájának értékelése alapján történő jutalmazás esetén a jutalom maximális mértéke még a 2015-ben hatályos munkaszerződésben meghatározott legyen. A módosított munkaszerződés hatálybalépésének napja a BDK Kft. soron következő taggyűlésének napját követő nap, a szerződés aláírására munkáltatói oldalon a BDK Kft. felügyelőbizottságának elnökét hatalmazza fel.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata mint tag képviseletében kötött mandátummal eljárva vegyen részt és a fenti döntést „igen” szavazatával támogassa. Felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

699/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ában foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapesti Nagybani Piac Zrt. soron következő közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes meghatalmazottjaként és képviseletében a szerződés alapján eljáró BFVK Zrt. képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntés meghozatalát:

- Jóváhagyja Házi Zoltán, a Társaság vezérigazgatója munkaszerződésének közös megegyezéssel történő módosítását akként, hogy a jelenlegi prémiumkeret helyett az éves bruttó alapbér 15%-áig terjedő mértékű jutalom kifizetésének lehetősége kerüljön rögzítésre a munkaszerződésben, a munkaszerződés egyéb feltételeinek változatlanul hagyásával. A módosított munkaszerződés hatálybalépésének napja a Társaság soron következő közgyűlésének napját követő nap.

Határidő: a Társaság soron következő közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

700/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva elfogadja, hogy a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Molnár Zoltán a megbízatását a jelen közgyűlési döntést követő naptól kezdődően munkaviszony keretében lássa el, munkabérének a korábbi megbízási díjával azonos összegben történő megállapítása mellett, 2019. október 31. napjáig.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

701/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A Kt. 5. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve módosítja és jóváhagyja a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Kft. vezetői javadalmazási szabályzatát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint. Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosított javadalmazási szabályzatot írja alá és a döntésről tájékoztassa a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy gondoskodjon a jóváhagyott szabályzat cégiratok közötti letétbe helyezéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság könyvvizsgálójának megválasztására és díjazásának megállapítására vonatkozóan

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

702/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a Baker Tilly Hungária Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 1124 Bp., Jagelló út 14., könyvvizsgáló nyilvántartási száma: 002455, cégjegyzékszáma: 01-09-880347), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Kőszegi Lászlónét (könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 003946) a közgyűlés ülésének napjától 2018. június 30. napjáig terjedő időtartamra a 2016. üzleti évre 6 370 000 Ft + áfa, a 2017. üzleti évre 5 334 000 Ft + áfa megbízási díjért.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

703/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy

- a Társaság könyvvizsgálójának megválasztja a Baker Tilly Hungária Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 1124 Bp., Jagelló út 14., könyvvizsgáló nyilvántartási száma: 002455, cégjegyzékszáma: 01-09-880347), a könyvvizsgálatért felelős személynek megválasztja Kőszegi Lászlónét (könyvvizsgálói kamarai tagszáma: 003946) a közgyűlés ülésének napjától 2018. június 30. napjáig terjedő időtartamra a 2016. üzleti évre 5 820 000 Ft + áfa, a 2017. üzleti évre szintén 5 820 000 Ft + áfa megbízási díjért.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésének megfelelően az alapítói döntésről értesítse a Társaság vezető tisztségviselőjét annak érdekében, hogy a könyvvizsgálóra vonatkozó változások Cégbírósághoz való bejelentéséről és a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói szerződés megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat bizottsági tagcserére

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

704/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságba Pokorni Zoltán képviselő helyére Hassay Zsófiát választja meg 2016. június 8-i hatállyal.

Határidő: 2016. június 8.

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat bizottsági tagcserére

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

705/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés a Költségvetési Bizottságból - a bizottság elnökének kezdeményezésére - 2016. június 8-i hatállyal visszahívja Csárdi Antal képviselőt és helyére Orbán Gyöngyi képviselőt választja meg 2016. június 9-i hatállyal.

Határidő: 2016. június 8.

Felelős: Tarlós István”

A napirend 6. pontja: Javaslat az M3 metró infrastruktúra rekonstrukció miatt szükséges járműpótlást biztosító döntések meghozatalára

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

706/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az M3 metró infrastruktúra rekonstrukció miatti járműpótlást sem a Főváros által, sem a BKV Zrt. által történő beruházási kölcsön felvétele útján nem tudja biztosítani, figyelemmel a Kormány erre vonatkozó 1229/2016. (V. 6.) határozatában foglalt korlátozó feltételekre.

707/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi a nemzetgazdasági érdek érvényesítését. Amennyiben a Kormány az erre irányuló döntése alapján a járműpótlást szolgáltatásmegrendelés útján támogatja, valamint ezen konstrukcióval felmerülő határidőkorlát nélkül a teljes többletköltség fedezetét biztosítja, úgy az M3 metró járműpótlást 150 darab járműre irányulóan szolgáltatásmegrendelés útján kívánja biztosítani, és felhívja a BKK Zrt.-t, hogy a szolgáltatás megrendelésére irányuló feltételes közbeszerzési eljárást indítsa meg. Az esetleges többletköltségfedezet-biztosításról szóló kormányhatározatnak 2016. július 5-ig az illetékes hivatalos közlönyben meg kell jelennie.

Amennyiben a Kormány 2016. július 5-ig erre vonatkozó garanciát nem nyújt, támogató döntést nem hoz, a Főváros a szolgáltatás megrendelését nem támogatja. Ennek értelmében az M3 metró infrastruktúra rekonstrukció miatti járműpótlást biztosító autóbuszok BKV Zrt. útján történő beszerzéséhez szükséges fedezetet a 2016. évi költségvetésben tervezett közlekedésszervezői forrás terhére, a BKK Zrt. és BKV Zrt. közötti közszolgáltatási szerződés keretén belül biztosítja, részben a 2016. évre rendelkezésre álló beruházási keretből, részben a korábbi évek alulfinanszírozásának rendezéséből és észszerű nyereségéből rendelkezésre álló forrásokból, legfeljebb 9700 M Ft összegben, 110 darab autóbusz beszerzése érdekében.

Jóváhagyja a BKV Zrt. és a Solaris Bus & Coach S.A. között létrejött, az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti, 75+75 darab új, alacsonypadlós, csuklós autóbusz beszerzésére irányuló szállítási szerződést, melyből a szerződés keretén belül 110 darab autóbusz beszerzéséhez biztosít fedezetet. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a BKV Zrt. ügyvezetését.

Határidő: 2016. július 5.

Felelős: Tarlós István

708/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1411/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. határozatot és az 1412/2015. (X. 28.) Főv. Kgy. határozatot.

709/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A BKV Zrt. és a MABI-BUS Kft. között létrejött, az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti szállítási szerződés vonatkozásában úgy dönt, hogy a PKD konstrukcióban történő 75+75 darab új, alacsonypadlós, dízel, csuklós autóbusz beszerzésére a fedezet nem biztosított, és erre tekintettel nem hagyja jóvá az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti, a BKV Zrt. és a MABI-BUS Kft. között létrejött, PKD konstrukcióban történő 75+75 darab új, alacsonypadlós, dízel, csuklós autóbusz beszerzése tárgyú szállítási szerződést.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a BKV Zrt. ügyvezetését annak érdekében, hogy a BKV Zrt. és a MABI-BUS Kft. között az új, alacsonypadlós, dízel, csuklós autóbuszok beszerzése PKD konstrukció tárgyában kötött keretszerződést a BKV Zrt. - a keretszerződésekben biztosított lehetőséggel élve, az ott meghatározott 180 napos határidőn belül - jogkövetkezmények nélkül felmondhassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

710/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a MÁV vezetésével annak érdekében, hogy az M3 metró felújításának idejére az utasok a főváros közigazgatási területén belül BKV bérlettel utazhassanak a vasúton, illetve a várható közlekedési torlódások csökkentése érdekében, ahol szakmailag lehetséges, iktassanak be újabb járatokat.

Határidő: 2016. október 31.

Felelős: Tarlós István

711/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az M3 metró felújításának idejére a MÁV-val kötött megállapodás eredményéről tájékoztassa a Közgyűlést, valamint az esetleges pénzügyi kötelezettségekről szóló megállapodástervezetet terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2016. október 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat a Magyar Állam és Budapest Főváros Önkormányzata között a 2016. évi fővárosi közösségi közlekedés üzemeltetése érdekében nyújtandó támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól szóló szerződés megkötésére (mely kapcsolódik jelen Közgyűlés napirendjén szereplő tájékoztatóhoz)

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

712/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés melléklete szerint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Belügyminisztérium és Budapest Főváros Önkormányzata közötti támogatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat „Az Alstom metrókocsi beszerzéseket vizsgáló Ideiglenes Bizottság” létrehozására

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

713/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

az Alstom metrókocsik beszerzése ügyében felmerült korrupciós vádak kivizsgálására a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 41. § (1) bekezdése alapján ideiglenes vizsgálóbizottságot hoz létre „Az Alstom metrókocsi beszerzéseket vizsgáló Ideiglenes Bizottság” névvel a vizsgálat befejezéséig, illetve az erről szóló jelentésnek a Közgyűlés által történő elfogadásáig. Az Alstom metrókocsi beszerzéseket vizsgáló Ideiglenes Bizottság elnökének és tagjainak megválasztja

1. Borbély Lénárdot elnöknek,

2. Orbán Gyöngyit alelnöknek,

3. Geiger Ferencet tagnak.

Az Alstom metrókocsi beszerzéseket vizsgáló Ideiglenes Bizottság tagjai a bizottsági munkájuk során nem részesülnek külön juttatásban.

Határidő: az SZMSZ-módosítás hatálybalépése

Felelős: Tarlós István

714/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Az Alstom metrókocsi beszerzéseket vizsgáló Ideiglenes Bizottság feladatai: Megvizsgálja az Alstom metrókocsik beszerzéseivel kapcsolatos

- döntéshozási mechanizmusok működését;

- szerződéskötések körülményeit;

- döntések előkészítésében részt vevők felelősségét.

Megállapításairól jelentést készít a Fővárosi Közgyűlés részére.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: az Alstom metrókocsi beszerzéseket vizsgáló Ideiglenes Bizottság elnöke

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 17/2016. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 9. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó gazdasági és ellátási feladatokkal kapcsolatos 2017-2018. évi kötelezettségvállalásra

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

715/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy a Főpolgármesteri Hivatal egyes, az előterjesztés mellékletében felsorolt gazdasági és ellátási feladataihoz szükséges beszerzési és közbeszerzési eljárások lebonyolításához a fedezetet a „710301 Gazdasági és ellátási feladatok” címen, a támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadási előirányzaton az előterjesztés melléklete szerinti megbontásban

- 2017. évre 115 630 E Ft + 31 220 E Ft áfa, összesen 146 850 E Ft;

- 2018. évre 112 130 E Ft + 30 275 E Ft áfa, összesen 142 405 E Ft összegben biztosítja.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2017. és 2018. évi költségvetésben a szükséges fedezet betervezéséről gondoskodjon.

Határidő: a 2017. és 2018. évi költségvetés készítése

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat a Főpolgármesteri Hivatal beruházási és felújítási feladataival kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

716/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal a „Fázisjavító csere előkészítése” feladat megvalósítására 3000 E Ft; a „Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világításkorszerűsítése” feladat megvalósítására 4600 E Ft; a „Városháza épületében split klímák beszerzése” feladat megvalósítására 6500 E Ft; a „Szerverhelyiség klímabeszerzése” feladat megvalósítására 1500 E Ft; a „Gépjárműbeszerzés” feladat megvalósítására 24 500 E Ft; a „Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója” feladat megvalósítására 8000 E Ft; a „Digitális rádiók beszerzése rendészet részére” feladat megvalósítására 3000 E Ft; a „Hivatali sporthelyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése” feladat megvalósítására 8000 E Ft; a „Harangtorony felújításának tervezése” feladat megvalósítására 5000 E Ft; a „Városháza vizesblokkok felújításának tervezése” feladat megvalósítására 4800 E Ft; az „Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése” feladat megvalósítására 10 000 E Ft; a „Városháza közlekedőterületek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése” feladat megvalósítására 1000 E Ft; a „Bank épületszárny részleges felújításának tervezése” feladat megvalósítására 12 700 E Ft; a „Városháza homlokzatfelújítása” feladat megvalósítására 600 000 E Ft összköltséggel; valamint megemeli a 7021. sz. „Mobiltelefonok beszerzése” feladat 2016. évi előirányzatát 4000 E Ft-tal.

717/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A feladatok végrehajtása érdekében csökkenti a „845201 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete” cím kiadási előirányzatát 96 600 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg új beruházási feladatként tervbe veszi a „740301 Hivatali beruházások” címen a „Fázisjavító csere előkészítése” feladatot 3000 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházás 2362 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 638 E Ft); a „740302 Hivatali beruházások” címen a „Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világításkorszerűsítése” feladatot 4600 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházás 3622 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 978 E Ft); a „Városháza épületében split klímák beszerzése” feladatot 6500 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházás 5118 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1382 E Ft); a „Szerverhelyiség klímabeszerzése” feladatot 1500 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházás 1181 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 319 E Ft); a „Gépjárműbeszerzés” feladatot 24 500 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházás 19 291 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 5209 E Ft), a „Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója” feladatot 8000 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházás 6299 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1701 E Ft); a „Digitális rádiók beszerzése rendészet részére” feladatot 3000 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházás 2362 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 638 E Ft); a „Hivatali sporthelyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése” feladatot 8000 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházás 6299 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1701 E Ft).

Megemeli a „740302 Hivatali beruházások” címen a 7021. sz. „Mobiltelefonok beszerzése” feladat 2016. évi előirányzatát és összköltségét 4000 E Ft-tal, ezzel a feladat 2016. évi üteme 8000 E Ft (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházás 6299 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1701 E Ft), összköltsége 10 413 E Ft-ra változik.

Új felújítási feladatként tervbe veszi a „710301 Gazdasági, ellátási feladatok” cím kiadási előirányzatán céljelleggel támogatott intézményi felújításként a „Harangtorony felújításának tervezése” feladatot 5000 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítás 3937 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1063 E Ft); a „Városháza vizesblokkok felújításának tervezése” feladatot 4800 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítás 3780 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 1020 E Ft); az „Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése” feladatot 10 000 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítás 7874 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2126 E Ft); a „Városháza közlekedőterületek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése” feladatot 1000 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítás 787 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 213 E Ft); a „Bank épületszárny részleges felújításának tervezése” feladatot 12 700 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítás 10 000 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 2700 E Ft).

Csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok kiadási előirányzatát 600 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg 554 250 E Ft-tal megemeli a „840901 Évközi indítású önkormányzati és hivatali felújítások” címen belül az új felújítások átütemezésének tartaléka kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát, továbbá új felújítási feladatként tervbe vesz a „710301 Gazdasági, ellátási feladatok” címen a „Városháza homlokzatfelújítása” feladaton 45 750 E Ft-ot (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítás 36 024 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 9726 E Ft).

A „Városháza homlokzatfelújítása” feladat összköltsége 600 000 E Ft, 2016. évi előirányzata 45 750 E Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítás 36 024 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 9726 E Ft), 2017. évi üteme 320 040 E Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítás 252 000 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 68 040 E Ft), 2018. évi üteme 234 210 E Ft (ebből céljelleggel támogatott intézményi felújítás 184 417 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 49 793 E Ft), összköltsége 600 000 E Ft.

718/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (3) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében a főpolgármesterre átruházott hatáskört, és jóváhagyja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 7213. egyedi azonosító számú „Fázisjavító csere előkészítése” feladat engedélyokiratát; az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti 7226. egyedi azonosító számú „Városháza 1. és 2. sz. parkoló udvarainak világításkorszerűsítése” feladat engedélyokiratát; az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti 7215. egyedi azonosító számú „Városháza épületében split klímák beszerzése” feladat engedélyokiratát, az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti 7216. egyedi azonosító számú „Szerverhelyiség klímabeszerzése” feladat engedélyokiratát; az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti 7217. egyedi azonosító számú „Hivatali telekommunikációs hálózat részleges rekonstrukciója” feladat engedélyokiratát, az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti 7234. egyedi azonosító számú „Digitális rádiók beszerzése rendészet részére” feladat engedélyokiratát; az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti 7225. egyedi azonosító számú „Hivatali sporthelyiség korszerűsítése és eszközállomány bővítése” feladat engedélyokiratát, az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti 7238. egyedi azonosító számú „Harangtorony felújításának tervezése” feladat engedélyokiratát, az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti 7240. egyedi azonosító számú „Városháza vizesblokkok felújításának tervezése” feladat engedélyokiratát, az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti 7239. egyedi azonosító számú „Újvárosháza közgyűlési terem felújításának és restaurálásának tervezése” feladat engedélyokiratát, az előterjesztés 11. számú melléklete szerinti 7241. egyedi azonosító számú „Városháza közlekedőterületek, folyosók padlóburkolata felújításának tervezése” feladat engedélyokiratát, az előterjesztés 12. számú melléklete szerinti 7243. egyedi azonosító számú „Bank épületszárny részleges felújításának tervezése” feladat engedélyokiratát; valamint az előterjesztés 13. számú melléklete szerinti 7021. egyedi azonosító számú „Mobiltelefonok beszerzése” feladat engedélyokirat 2. sz. módosítását.

Felkéri a főpolgármestert az engedélyokiratoknak az előterjesztés 1-13. sz. mellékletei szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

719/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésben foglalt felhatalmazás szerinti Költségvetési Bizottság véleményezési hatáskörét, a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterülethasznosítási Bizottság döntési hatáskörét, és jóváhagyja az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti 7214. egyedi azonosító számú „Gépjárműbeszerzés” feladat engedélyokiratát.

Felkéri a főpolgármestert az engedélyokiratnak az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

720/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontja alapján jóváhagyja az előterjesztés 15. sz. melléklete szerinti 6475. egyedi azonosító számú „Városháza homlokzatának felújítása” engedélyokiratot.

Felkéri a főpolgármestert az engedélyokiratnak az előterjesztés 15. sz. melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság beruházási és felújítási feladataival kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

721/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal a „Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság URH diszpécserközpontjának korszerűsítése” feladat megvalósítására 10 099 E Ft összköltséggel, valamint a „Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Akadémia utcai székház belső udvarának felújítása” feladat megvalósítására 43 371 E Ft összköltséggel.

722/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A feladatok végrehajtása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a „Tartalékok” kiadási előirányzatát 53 470 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg tervbe veszi a 100101 címen új felújítási feladatként a „Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Akadémia utcai székház belső udvarának felújítása” feladatot 43 371 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi felújítás 34 150 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 9221 E Ft); valamint új beruházási feladatként a 100101 címen a „Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság URH diszpécserközpontjának korszerűsítése” feladatot 10 099 E Ft-tal (a kiadásból céljelleggel támogatott intézményi beruházás 7952 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2147 E Ft).

A FÖRI ellenőrzést végző gépjárművei digitális adatátviteli csatorna, valamint a beszerelt kamerák, számítógépek, rendszámfelismerő szoftverek és URH készülékek éves garanciális karbantartási költségének biztosítására csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a „Tartalékok” előirányzatát 4514 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 4514 E Ft-tal.

723/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti a Költségvetési Bizottság véleményezési hatáskörét, a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság döntési hatáskörét, és jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 7249. egyedi azonosító számú „Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, Akadémia utcai székház belső udvarának felújítása” feladat, valamint az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti 7250. egyedi azonosító számú „Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság URH diszpécserközpontjának korszerűsítése” feladat engedélyokiratát.

Felkéri a főpolgármestert az engedélyokiratoknak az előterjesztés 1. és 2. sz. mellékletei szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Javaslat a Budapest XI., 1783/6 hrsz. alatti ingatlan haszonélvezetbe adása tárgyában kötött megállapodás módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

724/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest-Gazdagréti Szent Angyalok Plébánia közötti, a 1783/6 hrsz.-ú ingatlan megosztásával létrejövő, Bp. 1783/8 hrsz.-ú ingatlan haszonélvezetbe adása tárgyában megkötött megállapodás 3. sz. módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 5. számú mellékleteként csatolt megállapodás 3. sz. módosításának aláírására

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat a Budapest IV. kerület, Görgey Artúr út-Rózsa utca-Deák Ferenc utca által határolt terület telekalakítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

725/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján esetileg magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 48. § (2) és (4) bekezdéseiben meghatározott hatáskörét, és jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest IV. kerület 71422/89 hrsz.-ú és 71422/91 hrsz.-ú, valamint az Újpesti Önkormányzat tulajdonában lévő 71422/88 hrsz.-ú, 71422/90 hrsz.-ú, 71422/92 hrsz.-ú és a 72156 hrsz.-ú ingatlanok telekhatár-rendezését.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

726/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (3) bekezdése alapján az Újpesti Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest IV. kerület 71422/88 hrsz.-ú ingatlan 1569 m2 területű - és a telekalakítás során kialakuló 71422/180 hrsz.-ú ingatlan részévé váló - ingatlanrészének megfelelő 1569/17969 tulajdoni hányadát, továbbá az Újpesti Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest IV. kerület 71422/92 hrsz.-ú ingatlan 2181 m2 területű - és a telekalakítás során kialakuló 71422/180 hrsz.-ú ingatlan részévé váló - ingatlanrészének megfelelő 2181/19010 tulajdoni hányadát, valamint az Újpesti Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest IV. kerület 71422/90 hrsz.-ú ingatlan 2062 m2 területű - és a telekalakítás során kialakuló 71422/180 hrsz.-ú ingatlan részévé váló - ingatlanrészének megfelelő 2062/2403 tulajdoni hányadát az Mötv. 108. § (2) bekezdése alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (3) bekezdés a) pontjának ab) pontjában meghatározott gyermekétkeztetési közfeladat ellátásának elősegítése érdekében az Újpesti Önkormányzattól ingyenesen átveszi.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

727/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest IV. kerület 71422/91 hrsz.-ú ingatlan 181 m2 területű - és a telekalakítás során kialakuló 71422/182 hrsz.-ú ingatlan részévé váló - ingatlanrészének megfelelő 181/7256 tulajdoni hányadát az Mötv. 108. § (2) bekezdése alapján, az Újpesti Önkormányzat Mötv. 23. § (5) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közfeladatai, nevezetesen „helyi közutak, közterek és parkok kezelési, fejlesztési és üzemeltetési” feladatellátásának elősegítése érdekében ingyenesen az Újpesti Önkormányzat átruházza.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

728/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a telekalakítás során kialakuló 71422/180 hrsz.-ú ingatlan helyi igényeket kielégítő, közterületi funkciójú, az előterjesztés 6. számú mellékletét képező helyszínrajzon sraffozással jelölt 1849 m2 nagyságú részét ingyenesen, határozatlan időre az Újpesti Önkormányzat használatába adja az Újpesti Önkormányzat Mötv. 23. § (5) bekezdésének 1. pontjában meghatározott, „helyi közutak, közterek és parkok kezelési, fejlesztési és üzemeltetési” közfeladatai ellátásának elősegítése érdekében.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

729/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatával az előterjesztés 8. számú mellékletét képező, a Budapest IV. kerület, Görgey út-Rózsa utca-Deák Ferenc utca által határolt terület telekalakításáról és ingyenes tulajdonjog átruházásáról szóló megállapodást, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás és annak mellékletét képező T-82450 ttsz.-ú változási vázrajz, valamint helyszínrajz aláírására.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

730/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a telekalakítással kialakuló 71422/181 hrsz.-ú ingatlan Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 2154/2403 tulajdoni hányada a Budapest Főváros Önkormányzata és a BFVK Zrt. között létrejött 2016. évi éves közszolgáltatási szerződés II/7. számú („Feldolgozásra, hasznosításra, értékesítésre átadott ingatlanok” című) mellékletében feltüntetésre kerüljön.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Javaslat a Budapesti Nagybani Piac Zrt. alaptőke-leszállítására és ezzel egyidejűleg végrehajtott alaptőke-emelésére vonatkozó előzetes tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

731/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapesti Nagybani Piac Zrt. soron következő közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében a közszolgáltatási szerződés alapján eljáró BFVK Zrt. kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

A Társaság közgyűlése a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, Budapest XXIII. kerület belterület 195849/28 hrsz. alatt nyilvántartott kivett parkoló megnevezésű, 18 981 m2 alapterületű ingatlan, azaz a puffer parkoló apportálása érdekében az alábbi határozatokat hozza:

- A közgyűlés elhatározza az 1 018 100 000 Ft nagyságú alaptőkéjének tőkekivonás céljából - a részvények darabszámának és névétékének csökkentésével 125 043 042 Ft-tal történő leszállítását. Az alaptőke-leszállítás valamennyi részvényt érinti. A jegyzőkönyvhöz elválaszthatatlanul csatolt 1. számú melléklet tartalmazza összességében és részvényesenként a csökkentés mértékét, és ennek arányában az alaptőkén felüli vagyon csökkenését és a saját tőke várható alakulását, a tőkeleszállítással érintett részvényeseket, és azok részvényeinek csökkenését. Az alaptőke leszállításának végrehajtására a Társaság valamennyi részvényének a kicserélésével kerül sor. A részvényesek az igazgatóság felhívására az alaptőke-leszállítás bejegyzését követő 60 napon belül kötelesek a részvényeiket benyújtani. A részvényeseket megillető összeg kifizetéséről az igazgatóság névre szólóan tájékoztatja a részvényeseket.

A tőkeleszállításra vonatkozó határozat hatálybalépésének feltétele a tőkeemelésre vonatkozó határozati javaslat elfogadása és hatályossága, azaz e két döntés egyidejű hatályossága.

- A közgyűlés jóváhagyja a Társaság alapszabályának a tőkeleszállítás miatt szükségessé váló, az előterjesztéshez 6. számú mellékletként csatolt módosítását. A módosítás a Társaság által kibocsátott részvények névértékét, az alaptőke összegének meghatározását, valamint az egyes részvényesek részvényeinek értékét érinti.

- A közgyűlés felhatalmazza a Társaság igazgatóságát az alaptőke leszállítását követően, új részvények forgalomba hozatalával történő tőkeemelésre. Az alaptőke-emelés legmagasabb összege nem lehet magasabb, mint az alaptőke-leszállítás összege, azaz névértéken 125 043 042 Ft. Az alaptőke-emelésre legkésőbb 2017. március 31-ig kerülhet sor. Az alaptőke-emelés ellenértékének meg kell egyeznie a tőkekivonás teljes összegével, a névérték és az ellenérték különbözete pedig a tőketartalékba kerül. Az alaptőke-emelés kizárólag készpénz-, illetve ingatlanapportálással történhet. A tőkeemelés mértékét, az azt követő állapotot a jegyzőkönyvhöz elválaszthatatlanul csatolt 1. számú melléklet tartalmazza, az igazgatóság ettől nem térhet el. Az alapszabály módosítása során az igazgatóság kizárólag a tőkeemelés miatt szükséges változások átvezetésére jogosult: alaptőke összege, összetétele (készpénz, illetve apport), a részvények névértéke és száma, az egyes részvényeseket megillető részvénycsomag nagysága.

A Ptk. 3:297. § (2) bekezdése alapján részvényesek elsőbbségi jogot nem gyakorolnak, tekintettel arra, hogy az alaptőke-emelés célja az 1. számú melléklet szerinti tőkeleszállítás előtti alaptőke összegének visszaállítása a részvényesenkénti tőkeleszállítás előtti részesedésmértékkel egyezően..

Egyúttal felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti nyilatkozat és az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti szándéknyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

732/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, Budapest XXIII. kerület belterület 195849/28 hrsz. alatt nyilvántartott kivett parkoló megnevezésű 18 981 m2 alapterületű ingatlan 1/1 arányú tulajdonjogát a Budapesti Nagybani Piac Zrt. alaptőke-emelése során nem pénzbeli hozzájárulásként (apportként) a Társaság rendelkezésére bocsátja az előterjesztés 2. és 3. sz. mellékleteiként csatolt vagyonértékelés szerinti és az előterjesztés 10. sz. mellékleteként csatoltan könyvvizsgáló által elfogadott értéken, a Társaság alaptőke-emelésére vonatkozó társasági közgyűlési döntésekkel összhangban.

Felkéri a főpolgármestert az apport rendelkezésre bocsátásáról szóló nyilatkozat aláírására az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

733/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az ingatlanapportálással történő tulajdonátruházási szerződés aláírására az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a Társaság soron következő részvényesi közgyűlését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat a Budapest 195271/6 hrsz.-on felvett, természetben Bp. XXIII., Újtelep u. 6-8. szám alatti ingatlan közfeladat-ellátás céljából történő ingyenes haszonkölcsönbe adására a XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata részére

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

734/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdésében, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdésében foglaltak alapján jóváhagyja, megköti az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Budapest XXIII. kerület 195271/6 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett áruház” megnevezésű, természetben a Budapest XXIII., Újtelep u. 6-8. sz. alatti 1839 m2 területű ingatlan a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 17. pontjában rögzített kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek kerületi önkormányzati közfeladat ellátása céljából történő 50 év határozott időtartamú, ingyenes használatba adásáról szóló Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatával kötendő haszonkölcsön szerződést.

Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az előterjesztés 5. számú mellékletét képező haszonkölcsön szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

735/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal 2016-ban ellátandó további feladatok korábban nem kalkulált kiadásaira, alapító okiratában nevesített közfeladatainak hatékonyabb és magasabb színvonalú ellátására fedezetet biztosít.

736/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal 2016. évben ellátandó további feladatai ellátásának korábban nem kalkulált költségére fedezetként csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatot 19 000 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „838502 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú kiadások (egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre) előirányzatát.

737/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításra vonatkozó döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

738/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a 2016. május 11. napján aláírt Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal kötött támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a módosító szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

739/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdés e) pontja alapján tudomásul veszi a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Kuratóriuma által elfogadott Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2015. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójában foglaltakat az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2015. évi tevékenysége legfontosabb adatainak a Fővárosi Közlönyben történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Javaslat a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-vel kapcsolatos egyes döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

740/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskör alapján eljárva megemeli a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Korlátolt Felelősségű Társaság saját tőkéjét 296 000 000 Ft-tal, melyből a Társaság jegyzett tőkéjét (törzstőkéjét) 47 000 000 Ft pénzbeli hozzájárulással 50 000 000 Ft összegre emeli fel, valamint tőketartalékba helyez 249 000 000 Ft-ot. A törzstőkeemelés összegét a Társaság kizárólagos tulajdonos tagja, Budapest Főváros Önkormányzata teljesíti. Budapest Főváros Önkormányzata a törzstőkeemelés összegét legkésőbb a cégváltozás bejelentéséig a Társaság számlavezető bankjába történő banki átutalás útján fizeti meg, amelynek végrehajtásával kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a főpolgármestert. A tőkeemeléssel összefüggésben a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítását az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztői kiegészítés 1. sz. mellékletét képező alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztői kiegészítés 2. sz. mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő 30 nap

Felelős: Tarlós István

741/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Közbeszerzési Kft. tőkeemelésével kapcsolatban csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 347 966 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „816601 Fővárosi Közbeszerzési Kft.” cím kiadási előirányzatát, azon belül a „részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése” előirányzatát 296 000 E Ft-tal (ebből 249 000 E Ft-ot tőketartalékba helyezési kötelezettséggel, jegyzett tőke 47 000 E Ft), továbbá címen belül a dologi kiadásokat 51 966 E Ft-tal.

742/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság 2016. évi üzleti tervét az előterjesztői kiegészítés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.

743/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztői kiegészítés - 2. sz. előterjesztői kiegészítésben csatolt - 5. sz. melléklete szerinti tartalommal a Budapest Főváros Önkormányzata, a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala és a Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító és Minőségbiztosító Korlátolt Felelősségű Társaság közötti, a közbeszerzési feladatok ellátásáról szóló megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

744/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse, továbbá a Társaság vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a változások Cégbírósághoz való bejelentéséről a Társaság jogi képviselőjének közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Kft. „v.a.” közötti elszámolási megállapodás megkötésére

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

745/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. közötti elszámolási megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolással történő megszüntetéséhez kapcsolódó pénzügyi rendezésre

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

746/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

meg kívánja valósítani a „Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása miatti eszközvásárlás” feladatot 11 696 E Ft összköltséggel, és ehhez a szükséges forrást biztosítja.

747/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A feladat végrehajtása érdekében csökkenti a „891401 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 11 696 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg tervbe vesz címen belül az új „Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása miatti eszközvásárlás” feladaton 11 696 E Ft-ot (a kiadásból: önkormányzati beruházások 9209 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 2487 E Ft). A feladat összköltsége és 2016. évi előirányzata 11 696 E Ft.

748/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében a főpolgármester beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét, és jóváhagyja a 7242. egyedi azonosító számú „Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása miatti eszközvásárlás” engedélyokiratot. Felkéri a főpolgármestert az okiratnak az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

749/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Csökkenti a „891401 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása” cím kiadási előirányzatát 41 243 E Ft-tal (a kiadásból: személyi juttatások 31 471 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8969 E Ft, dologi kiadások (többi dologi kiadás) 803 E Ft), ezzel egyidejűleg azonos összeggel, címen belül megemeli az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

750/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A városgondnoki feladatellátáshoz kapcsolódó pénzügyi fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „891501 Városgondnoki feladatok” cím kiadási előirányzatát 25 210 E Ft-tal (a kiadásból: személyi juttatások 19 850 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5360 E Ft), ezzel egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új „721001 Városgondnoki feladatok” cím támogatási és kiadási előirányzatán a fenti megbontás szerint.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

751/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat-módosítások költségvetési rendeletben történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

752/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy 2017. évtől a városgondnoki feladat ellátásához a „721001 Városgondnoki feladatok” cím támogatási és kiadási előirányzatán 12 hóra tartósan 37 815 E Ft (ebből: személyi juttatások: 29 775 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8040 E Ft) fedezetet biztosít.

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

753/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A városgondnoki feladatok ellátásához szükséges mobileszközök üzemeltetési költségeinek biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 1650 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „710301 Gazdasági és ellátási feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

754/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy 2017. évtől a városgondnoki feladat ellátásához szükséges mobileszközök üzemeltetési költségeinek biztosítása érdekében a „710301 Gazdasági és ellátási feladatok” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán 12 hóra tartósan 3000 E Ft fedezetet biztosít.

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló Bp. III. ker., Ezüsthegy u. 16. szám alatti ingatlan ingyenes használatának biztosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

755/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 12. §-a, valamint Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező, 64751/3 hrsz.-ú, Budapest III. kerület, Ezüsthegy u. 16. szám alatti, összesen 869 m2 alapterületű és 220 m2 hasznos alapterületű ingatlant határozatlan időtartamra, ingyenesen használatba adja Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata részére, az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által határozatlan időre, önként átvállalt, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. § (4) bekezdés 16. pontjában fővárosi önkormányzati feladatként meghatározott „nyilvános könyvtári ellátás biztosítása” részfeladat ellátásának biztosítása érdekében.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. számú mellékletét képező megállapodást, egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

756/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 12. §-a, valamint Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdése alapján módosítja a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár intézmény 01/2015-490760 okiratszámú alapító okiratát az előterjesztés 5/B. sz. melléklete szerinti tartalommal oly módon, hogy a III. kerület, Ezüsthegy u. 16. szám alatti ingatlan a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár telephelyei közül törlésre kerül, valamint jóváhagyja az intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 5/C. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésekre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Javaslat a Városligettel kapcsolatos egyes döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs, Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

757/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi, hogy a Fővárosi Önkormányzat a 2014. évi közterület-használati feladatokkal kapcsolatban elszámoljon a Városligeti Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mely alapján 41 634 E Ft + áfa, azaz 52 875 E Ft fizetési kötelezettség keletkezik.

758/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A fizetési kötelezettség teljesítése érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát, azon belül a tartalékok előirányzatát 52 875 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új „844001 Városliget Zrt.-vel közterület-használattal kapcsolatos elszámolás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatán.

759/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Városligeti Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Budapest Főváros Önkormányzata között létrejövő, az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező megállapodást, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

760/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Városligeti Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Budapest Főváros Önkormányzata között létrejövő, az előterjesztői kiegészítés mellékletét képező „Vagyonkezelési szerződés 1. számú módosítása” tárgyú szerződést és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Javaslat a Budapest XIII. kerület, Népfürdő utcában épült NA 1600 mm-es ivóvízvezeték térítésmentes átvételének kezdeményezésére

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

761/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján úgy dönt, hogy ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó igényt terjeszt elő a Magyar Állam mint tulajdonos képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez

- a Budapest XIII. kerület 25882, 25667/6, 25667/7 hrsz.-ú ingatlanok, természetben 1138 Budapest, Népfürdő utca-Rákospatak és a Dagályfürdő közötti területén, a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges nemzetközi színvonalú, összetett szolgáltatásokat biztosítani képes Dagály Úszóközpont állami beruházás keretében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. mint építtető által a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező 286 m hosszúságú ivóvízvezeték-szakasz kiváltásaként épült NA 1600 mm-es ivóvízvezeték vagyonelemre vonatkozóan;

- víziközmű-szolgáltatás biztosítása mint a Fővárosi Önkormányzat kötelező feladat- és hatáskörébe tartozó feladat megvalósítása érdekében;

- ivóvízellátás biztosítása felhasználási céllal;

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, a víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendeletben foglaltak, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 11. pontjára hivatkozással;

- a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek viselésének vállalásával.

Felhatalmazza a főpolgármestert az ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó igény MNV Zrt.-nél történő előterjesztésére és az ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos eljárás során történő nyilatkozattételre.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

762/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Közgyűlés napirendjére veszi a „Javaslat a fővárosi különcélú menetrend szerinti személyszállítás-piac és -szabályozás felülvizsgálatára és a szükséges döntések meghozatalára”, valamint a „Javaslat az M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújításához szükséges forrás tőketartalék útján történő biztosításáról és a forrás felhasználásának feltételrendszeréről szóló megállapodás 2. sz. módosítása” című előterjesztéseket.

763/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Közgyűlés nem fogadja el dr. Trippon Norbertnek a „Javaslat a fővárosi különcélú menetrend szerinti személyszállítás-piac és -szabályozás felülvizsgálatára és a szükséges döntések meghozatalára”, valamint a „Javaslat az M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújításához szükséges forrás tőketartalék útján történő biztosításáról és a forrás felhasználásának feltételrendszeréről szóló megállapodás 2. sz. módosítása” című előterjesztések napirendről történő levételére irányuló ügyrendi indítványát.

A napirend 23. pontja: Javaslat a Budapesti Forgalomirányító- és menedzsment központ forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

764/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal az új Budapesti Forgalomirányító és menedzsment központ forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztése” feladat 2016. évben bruttó 241 000 E Ft értékében történő megvalósítására.

765/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Az új „Budapesti Forgalomirányító és menedzsment központ forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztésére” feladat fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „845201 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete” cím kiadási, azon belül „Önkormányzati beruházások” előirányzatát 241 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási előirányzatán azonos összeggel tervbe veszi az új „Budapesti Forgalomirányító és menedzsment központ forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztése” feladatot. Ennek érdekében címen belül megemeli az „Önkormányzati beruházások” előirányzatát 187 863 E Ft-tal, a „Beruházási célú előzetesen felszámított áfa” előirányzatát 50 724 E Ft-tal, valamint a „Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával” előirányzatát 2413 E Ft-tal.

A feladat összköltsége 241 000 E Ft, a 2016. évi előirányzat 241 000 E Ft-ra, ebből önkormányzati beruházások 187 863 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 50 724 E Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 2413 E Ft (ebből nettó 1900 E Ft, áfa 513 E Ft).

766/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó döntéseknek a főváros költségvetési rendeletén történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

767/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört, és jóváhagyja a [007233] egyedi azonosító számú, a „Budapesti Forgalomirányító és menedzsment központ forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének fejlesztése” tárgyú engedélyokiratot az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, továbbá jóváhagyja és megköti a Budapesti Forgalomirányító és menedzsment központ forgalmi adatgyűjtő és monitoring rendszerének továbbfejlesztéséről szóló megvalósítási megállapodást a Budapest Közút Zrt.-vel az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat és a megállapodás aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat a 2017. évi FINA Világbajnokság megrendezésével összefüggésben megvalósítandó fővárosi fejlesztésekhez szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

768/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2017. évi FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztések 2017. május 31-ig történő létrejötte érdekében megvalósítja az előterjesztés 21. sz. melléklete szerinti egyes feladatokat.

A 2017. évi FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztések részeként megvalósuló „FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése” feladat összköltsége változatlanul 3 910 200 E Ft, a feladat részét képező Népfürdő-Vizafogó utca felújítására igénybe vehető támogatás 225 200 E Ft, amellyel a feladat fővárosi forrásigénye csökken.

Az új „FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése” feladatot 180 000 E Ft összköltséggel, 29 900 E Ft állami támogatás igénybevételével a BKK Zrt. útján valósítja meg. A feladat 150 100 E Ft fővárosi forrásának fedezete a „Műtárgyfelújítási program, kivitelezés” feladat összköltségének azonos összegű csökkentésével kerül biztosításra.

A „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása” feladatot az előkészítésre biztosított 200 000 E Ft, valamint a megvalósításra rendelkezésre álló további 623 000 E Ft fővárosi forrás, továbbá a feladathoz kapcsolódó 5 557 500 E Ft támogatás igénybevételével 6 380 500 E Ft megemelt összköltséggel valósítja meg.

A „FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok”-at 2 433 090 E Ft megemelt összköltséggel valósítja meg 2 411 500 E Ft állami támogatás igénybevételével. A fővárosi forrásigény 80 010 E Ft-tal csökken.

Kötelezettséget vállal a „Margitsziget északi fizetőparkoló kapacitásának bővítése” feladat 342 165 E Ft-ra megemelt összköltséggel történő megvalósítására. A feladat 2017. évi üteme 287 555 E Ft összegben kerül megtervezésre.

Továbbá módosított műszaki tartalommal és összköltséggel valósítja meg az alábbi feladatokat:

Az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása” feladatot többlet műszaki tartalommal, 629 972 E Ft-ra megemelt összköltséggel, változatlanul 500 000 E Ft állami támogatás igénybevételével valósítja meg. A feladat 129 972 E Ft többlet forrásigényét a „Műtárgyfelújítási program, kivitelezés” feladat összköltségének azonos összegű csökkentésével biztosítja.

A „Műtárgyfelújítási program, kivitelezés” feladatot 280 072 E Ft-tal csökkentett összköltséggel valósítja meg. A feladat módosult összköltsége 8 195 184 E Ft.

769/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A 2017. évi FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztések megvalósítása érdekében tervbe veszi a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatán a „FINA állami támogatása”-t 4 080 313 E Ft összegben, ebből a „FINA út-, hídfelújítások előkészítése és megvalósítása” feladathoz kapcsolódóan 135 120 E Ft, a „FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése” feladathoz kapcsolódóan 3534 E Ft, a „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása” feladathoz kapcsolódóan 2 796 539 E Ft, a „FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó „Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok” feladathoz kapcsolódóan 1 145 120 E Ft.

A „FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése” feladathoz kapcsolódó állami támogatás miatt forráscsere hajtható végre. A feladat összköltsége változatlanul 3 910 200 E Ft, a 2016. évi előirányzat változatlanul 3 343 497 E Ft, ebből önkormányzati felújítások 2 615 313 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 343 428 E Ft, fordított áfa 362 707 E Ft, felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 22 049 E Ft (ebből nettó 17 362 E Ft, áfa 4687 E Ft). A feladat 2017. évi üteme változatlanul 566 703 E Ft.

A forráscsere 2016-ban 135 120 E Ft, 2017. évi 90 080 E Ft saját forrást szabadít fel.

A feladatra felhasználható állami támogatás alapján a feladat módosított forrásszerkezete: A feladat összköltsége 3 910 200 E Ft (ebből állami támogatás 225 200 E Ft, fővárosi forrás 3 685 000 E Ft), a 2016. évi előirányzat 3 343 497 E Ft (ebből állami támogatás 135 120 E Ft, fővárosi forrás 3 208 377 E Ft), 2017. évi üteme 566 703 E Ft (állami támogatás 90 080 E Ft, fővárosi forrás 476 623 E Ft).

Tervbe veszi a „840301 Önkormányzati beruházások” címen az új „FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése” feladat 2016. évi ütemét 91 336 E Ft összeggel. Ennek érdekében tervbe veszi címen belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 70 896 E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 1310 E Ft-tal, a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával előirányzatát 1298 E Ft-tal a „FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése” feladattal kapcsolódóan, továbbá a feladathoz kapcsolódó fordított áfa fedezetének megteremtése érdekében megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 17 832 E Ft-tal.

Az új feladat összköltsége 180 000 E Ft, 2016. évi előirányzat 91 336 E Ft, ebből önkormányzati beruházások 70 896 E Ft, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa 1310 E Ft, fordított áfa 17 832 E Ft, a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 1298 E Ft (ebből nettó 1022 E Ft, áfa 276 E Ft). A feladat 2017. évi üteme 88 664 E Ft összegben kerül megtervezésre.

A feladat forrásszerkezete: A feladat összköltsége 180 000 E Ft (ebből állami támogatás 29 900 E Ft, fővárosi forrás 150 100 E Ft), 2016. évi előirányzat 91 336 E Ft (ebből állami támogatás 3534 E Ft, fővárosi forrás 87 802 E Ft), 2017. évi üteme 88 664 E Ft (ebből állami támogatás 26 366 E Ft, fővárosi forrás 62 298 E Ft).

A „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása” feladat megemelt összköltséggel történő megvalósítása céljából csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 465 603 E Ft-tal, valamint a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 125 713 E Ft-tal a „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, önrész” feladathoz kapcsolódóan. Továbbá a feladat ezen a címen megtervezett 2017. évi üteme törlésre kerül.

Ezzel egyidejűleg megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása” feladat kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 2 400 472 E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 37 309 E Ft-tal, a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával előirányzatát 93 930 E Ft-tal a „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása, előkészítés” feladathoz kapcsolódóan.

A feladathoz kapcsolódó fordított áfa fedezetének megteremtése érdekében megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 610 819 E Ft-tal.

A feladatot a továbbiakban „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása” néven valósítja meg.

A feladat összköltsége 6 380 500 E Ft-ra változik, 2015. december 31-ig tény 80 E Ft, a 2016. évi előirányzat 3 342 450 E Ft-ra változik, ebből önkormányzati beruházások 2 557 889 E Ft, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa 79 812 E Ft, fordított áfa 610 819 E Ft, a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 93 930 E Ft (ebből nettó 73 961 E Ft, áfa 19 969 E Ft). A feladat 2017. évi üteme 3 037 970 E Ft összegben kerül megtervezésre.

A feladat forrásszerkezete: A feladat összköltsége 6 380 500 E Ft (ebből állami támogatás 5 557 500 E Ft, fővárosi forrás 823 000 E Ft), 2015. december 31-ig tény 80 E Ft (fővárosi forrás), a 2016. évi előirányzat 3 342 450 E Ft (ebből állami támogatás 2 796 539 E Ft, fővárosi forrás 545 911 E Ft), 2017. évi üteme 3 037 970 E Ft (ebből állami támogatás 2 760 961 E Ft, fővárosi forrás 277 009 E Ft). A forrásszerkezet módosulásával a feladat 2016. évi saját forrása 245 325 E Ft-tal csökken, 2017. évi saját forrása ugyanezen összeggel nő.

A „840301 Önkormányzati beruházások” cím „FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok” feladaton belül megemeli a kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 828 669 E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 223 741 E Ft-tal, a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával előirányzatát 12 700 E Ft-tal a „FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok, tervezés” feladathoz kapcsolódóan.

A feladatot a továbbiakban „FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok” néven valósítja meg.

A feladat összköltsége 2 433 090 E Ft-ra változik, a 2016. évi előirányzat 1 166 710 E Ft-ra változik, ebből önkormányzati beruházások 908 669 E Ft, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa 245 341 E Ft, a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 12 700 E Ft (ebből nettó 10 000 E Ft, áfa 2700 E Ft). A feladat 2017. évi üteme 1 266 380 E Ft összegben kerül megtervezésre.

A feladat forrásszerkezete: A feladat összköltsége 2 433 090 E Ft (ebből állami támogatás 2 411 500 E Ft, fővárosi forrás 21 590 E Ft), a 2016. évi előirányzat 1 166 710 E Ft (ebből állami támogatás 1 145 120 E Ft, fővárosi forrás 21 590 E Ft), 2017. évi üteme 1 266 380 E Ft (állami támogatás). A fővárosi saját forrás 80 010 E Ft-tal csökken.

A „840301 Önkormányzati beruházások” cím „Margitsziget északi fizetőparkoló kapacitásának bővítése” feladat összköltségét 287 555 E Ft-tal, 342 165 E Ft-ra emeli. A 2015. évi tény 3645 E Ft, 2016. évi előirányzat változatlanul 50 965 E Ft, ebből önkormányzati beruházások 38 124 E Ft, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa 6176 E Ft, fordított áfa 4117 E Ft, a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 2548 E Ft (ebből nettó 2006 E Ft, áfa 542 E Ft). A feladat 2017. évi üteme 287 555 E Ft összegben kerül megtervezésre.

Az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása” feladat összköltségének 629 972 E Ft-ra történő megemelése érdekében megemeli a „883701 Út-, hídfelújítások” cím előirányzata kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát 100 925 E Ft-tal, valamint a felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával előirányzatát 1797 E Ft-tal az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása” feladathoz kapcsolódóan. A feladathoz kapcsolódóan címen belül csökkenti a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 28 030 E Ft-tal.

A feladathoz kapcsolódó fordított áfa fedezetének megteremtése érdekében megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 55 280 E Ft-tal.

A feladat összköltsége 629 972 E Ft-ra változik, 2015. december 31-ig tény 218 016 E Ft, 2016. évi előirányzat 411 956 E Ft-ra változik, ebből önkormányzati felújítások 322 875 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 10 000 E Ft, fordított áfa 77 176 E Ft, a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 1905 E Ft (ebből nettó 1500 E Ft, áfa 405 E Ft).

A feladat forrásszerkezete: A feladat összköltsége 629 972 E Ft (ebből állami támogatás 500 000 E Ft, fővárosi forrás 129 972 E Ft), 2015. december 31-ig tény 218 016 E Ft (ebből állami támogatás 250 000 E Ft, fővárosi forrás -31 984 E Ft), a 2016. évi előirányzat 411 956 E Ft-ra változik (ebből állami támogatás 250 000 E Ft, fővárosi forrás 161 956 E Ft).

A „FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése” és az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. évi támogatása” feladatok megvalósítása érdekében csökkenti a „883701 Út-, hídfelújítások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati felújítások előirányzatát 171 475 E Ft-tal, a felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 1296 E Ft-tal, a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával előirányzatát 1 E Ft-tal a „Műtárgyfelújítási program, kivitelezés” feladathoz kapcsolódóan, továbbá a feladathoz kapcsolódó fordított áfa változása miatt csökkenti a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 45 002 E Ft-tal.

A feladat összköltsége 8 195 184 E Ft-ra változik, 2015. évi tény 793 506 E Ft, 2016. évi előirányzat 3 451 508 E Ft, ebből önkormányzati felújítások 2 704 473 E Ft, felújítási célú előzetesen felszámított áfa 56 483 E Ft, fordított áfa 673 725 E Ft, a felújításokhoz kapcsolódó dologi kiadások áfával 16 827 E Ft (ebből nettó 13 250 E Ft, áfa 3577 E Ft). A feladat 2017. évi üteme 3 950 170 E Ft-ra változik.

Megemeli a „845201 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 17 655 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 442 800 E Ft-tal.

770/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Budapest Főváros Önkormányzata között a „FINA VB-hez kapcsolódóan új létesítmények, valamint az azokat körülvevő, elavult közlekedési infrastruktúra fejlesztése” projekt tárgyában a támogatási szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés aláírásáról.

Határidő: 2016. június 15.

Felelős: Tarlós István

771/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése keretében jóváhagyja a 7207 azonosító számú engedélyokirat 1. számú módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

772/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A „Műtárgyfelújítási program, kivitelezés” feladat vonatkozásában:

a) jóváhagyja a feladat engedélyokiratának 5. számú módosítását az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

b) jóváhagyja és megköti a megvalósítási megállapodás 5. számú módosítását az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

773/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése feladat engedélyokiratát az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a támogatási szerződés megkötését követően

Felelős: Tarlós István

774/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése” tárgyú megvalósítási megállapodást az előterjesztés 7. számú melléklete szerint, és az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal meghatalmazza a BKK Zrt.-t, hogy a „FINA Rákos-patak híd előkészítése és kivitelezése” megnevezésű feladatokhoz szükséges hatósági engedélyek beszerzése során a Fővárosi Önkormányzat nevében és képviseletében teljes körűen eljárjon. Felkéri a főpolgármester, hogy gondoskodjon a megvalósítási megállapodás és meghatalmazás aláírásáról.

Határidő: az engedélyokirat hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

775/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bek. c) pontja szerinti hatáskörében eljárva jóváhagyja a „Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos- és kerékpárút kialakítása” feladat 7079 azonosító számú engedélyokirat 1. számú módosítását az előterjesztés 11. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

776/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján jóváhagyja a 007139 azonosító számú „FINA 2017 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok” tárgyú engedélyokiratot az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

777/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti - az előterjesztés 13., 14., 15. számú mellékleteiben foglalt tartalommal - a FŐKERT NZrt.-vel kötendő megállapodásokat, egyben felkéri a főpolgármestert - a megállapodásban rögzített ellenérték piaci áraknak való megfelelését igazoló auditált független árelemzés rendelkezésre állása esetén - a megállapodás aláírására.

Határidő: a támogatási szerződés megkötését követően és az auditált független árelemzés rendelkezésre állását követően

Felelős: Tarlós István

778/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi jogkörében eljárva az Enviroduna Kft. egyedüli tagjaként jóváhagyja az előterjesztés 16. sz. mellékletét képező, a Margitsziget csatornázására és kapcsolódó útépítésekre vonatkozó FIDIC mérnök és műszaki ellenőri feladatokra létrejött megállapodás 1. sz. módosítását, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az Enviroduna Kft. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: a támogatási szerződés megkötését követően

Felelős: Tarlós István

779/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az Enviroduna Kft.-vel a 2017. évi FINA világbajnokság megrendezésével összefüggésben megvalósítandó, a Margitsziget csatornázására és kapcsolódó útépítésekre vonatkozó FIDIC mérnök és műszaki ellenőri feladatokra létrejött megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 16. sz. mellékletében szereplő tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a támogatási szerződés megkötését követően

Felelős: Tarlós István

780/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A „Margitszigeti északi fizetőparkoló kapacitásának bővítése” című projekt vonatkozásában jóváhagyja a feladatra vonatkozó engedélyokirat 2. számú módosítását az előterjesztés 18. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

781/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A „Margitszigeti északi fizetőparkoló kapacitásának bővítése” című projekt vonatkozásában jóváhagyja és megköti a feladatra vonatkozó megvalósítási megállapodás 2. számú módosítását az előterjesztés 19. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

782/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel elvonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 7. melléklet 15.3 pontja szerinti főpolgármesteri hatáskört, és jóváhagyja a VEKOP-5.3.1-15 jelű pályázati kiírásra „A budapesti közbringarendszer és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése” című pályázat benyújtását. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati dokumentáció elkészítéséről, aláírásáról és a támogatási kérelem benyújtásáról.

Határidő: 2016. augusztus 31.

Felelős: Tarlós István

783/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK közötti konzorciumi együttműködési megállapodást a támogatási kérelem benyújtására. Felkéri a főpolgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására az előterjesztés 20. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat a Belvárosi templom rekonstrukciója feladat befejezéséhez szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

784/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

a „Belvárosi templom rekonstrukció” megnevezésű feladat megvalósítása érdekében 50 000 E Ft többletforrást biztosít a templom szakipari munkáinak befejezésére, illetve az altemplom megközelítését biztosító lépcső végső kialakítására, a feladat összköltsége 421 000 E Ft-ra változik.

785/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A Belvárosi templom rekonstrukció kiegészítő beruházások fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „845201 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete” cím kiadási előirányzatát 50 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát, ebből önkormányzati beruházások 39 370 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 10 630 E Ft a „Belvárosi templom rekonstrukció” megnevezésű feladathoz kapcsolódóan.

A feladat összköltsége 421 000 E Ft-ra változik, 2015. évi tény 284 001 E Ft, 2016. évi előirányzata 136 999 E Ft (ebből önkormányzati beruházások 107 676 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 14 319 E Ft, fordított áfa 14 754 E Ft, dologi kiadás bruttó 250 E Ft (nettó 223 E Ft, áfa 27 E Ft)).

786/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó döntéseknek a főváros költségvetési rendeletén történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

787/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti, a Költségvetési Bizottság véleményezési, valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság döntési hatáskörét, és jóváhagyja a „Belvárosi templom rekonstrukció” tárgyú, 006572. egyedi azonosító számú engedélyokirat 8. számú módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

788/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Esztergom-Budapest Főegyházmegyével a megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal, mely alapján 50 000 E Ft-ot biztosít a napi működés helyreállítása érdekében az altemplom szakipari befejezésére, illetve a megközelítést biztosító lépcső végső kialakítására. Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás 1. számú módosításának aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: Javaslat a BKK Zrt.-vel kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló feladatokhoz kapcsolódó döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

789/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

egyetért a feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2015-2016-ra vonatkozó közlekedésszervezői éves mellékletének 1. sz. módosításában foglaltakkal. Jóváhagyja és megköti a feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2015-2016-ra vonatkozó közlekedésszervezői éves mellékletének 1. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

790/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásának 1. számú függelékét képező, 2016. IX-XII. hónapra vonatkozó közlekedésszervezői éves mellékletét, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

791/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között 2016. április 1-jén kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2016. évi IV-XII. havi időszakra vonatkozó éves szerződése 1. sz. módosításában foglaltakkal. Jóváhagyja és megköti a 2016. április 1-jei feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2016. évi IV-XII. havi időszakra vonatkozó éves szerződés 1. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

792/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között 2016. április 1-jén kötött feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 2016. évi IV-XII. havi időszakra vonatkozó éves szerződése 1. sz. módosítása kapcsán az alábbi előirányzat rendezése szükséges:

- csökkenti a „825601 BKK Zrt. Stratégiai közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 39 913 E Ft-tal;

ezzel egyidejűleg

- megemeli a „823601 BKK Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 17 847 E Ft-tal, valamint

- megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 22 066 E Ft-tal.

793/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat módosításáról szóló döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2015. évi éves, illetve 2016. I-III. havi időszakára vonatkozó elszámolásainak elfogadására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

794/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

elfogadja - a BKK Zrt. 2015. évi 676/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott beszámolója alapján - a BKK Zrt. által végzett behajtási és parkolási rendszerek üzemeltetése, taxiellenőrzési feladatok és a projektmenedzsment közszolgáltatások, illetve a közútkezelési feladatellátás 2015. évi éves elszámolását, indokolt költségként elismert, a 2015. éves szerződés VI. Út-, híd-, műtárgyfenntartási feladatok fősor 5%-os mértékét meghaladó - 2015. éves szerződés fősorai között átcsoportosítást igénylő - túllépését, és felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján gondoskodjon a 2015. évi éves elszámolás alapján a Fővárosi Önkormányzat részére visszafizetendő 72 264 261 Ft közszolgáltatási kompenzáció, illetve 122 521 980 Ft feladatellátási díj, azaz összesen 194 786 241 Ft összeg pénzügyi rendezéséről.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

795/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi a BKK Zrt. 2015. évi - 676/2016. (V. 12.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott beszámolója alapján - beszámolójában közlekedésszervezői feladatellátás vonatkozásában elfogadott 1478 M Ft-os alulfinanszírozottság mértékét, amely 2016. január-augusztusi időszakra vonatkozó alul-, vagy túlfinanszírozottság összegével együtt kerül majd a közlekedésszervezői menetrendi éves elszámolás keretében elszámolásra és pénzügyi rendezésre.

796/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a BKK Zrt. által végzett behajtási és parkolási rendszerek üzemeltetése, taxiellenőrzési feladatok és a projektmenedzsment közszolgáltatások, illetve a közútkezelési feladatellátás 2016. I-III. hónapokra vonatkozó elszámolását, indokolt költségként elismerve a 2016. I-III. hónapokra vonatkozó éves szerződés VII. Egyéb feladatok fősor 5%-os mértékét meghaladó - a 2016. I-III. hónapokra vonatkozó éves szerződés fősorai között átcsoportosítást igénylő - túllépését, és felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján gondoskodjon az elszámolás alapján a Fővárosi Önkormányzat részére visszafizetendő 229 436 324 Ft közszolgáltatási kompenzáció, illetve 166 545 764 Ft feladatellátási díj, azaz összesen 395 982 088 Ft összeg pénzügyi rendezéséről.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

797/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A behajtási és parkolási rendszerek üzemeltetése, taxiellenőrzési feladatok és a projektmenedzsment közszolgáltatások 2015. évi éves elszámolása kapcsán csökkenti a „810301 BKK Zrt. Közútkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 149 566 E Ft-tal, valamint csökkenti a „823601 BKK Zrt. egyéb feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (áfával) előirányzatát 159.563 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „891701 BKK Zrt. feladatellátásához kapcsolódó elszámolások” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 309 129 E Ft összeggel.

A napirend 28. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenységével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

798/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság 2015. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolóját azzal, hogy a kompenzáció visszatérítésének mértéke a beszámolóban foglaltaknak megfelelően (nettó 74 560 E Ft) bruttó 94 691 E Ft, mely összeg a jelen határozat elfogadását követő havi díjkompenzációból kerül levonásra.

799/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság beszámolója alapján, a díjkompenzáció elszámolásához kapcsolódóan a 2015. évi bruttó 94 691 E Ft túlkompenzáció tervbevétele érdekében megemeli a „852201 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről” cím bevételi, azon belül az egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n kívülről előirányzatát 94 691 E Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 94 691 E Ft-tal.

800/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat-módosítás költségvetési rendeletben történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

801/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel kötendő 2016. évi közterület-tisztántartási közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat a 2014. évi Városrehabilitációs Pályázaton támogatást elnyert projektek támogatási szerződéseinek jóváhagyására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

802/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

támogatja a 2014. május 5-én közösségi célú városrehabilitációs programok támogatására meghirdetett pályázat során vissza nem térítendő támogatást nyert projektekre vonatkozó támogatási szerződések megkötését.

803/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A 2014. május 5-én kiírt Városrehabilitációs Pályázaton vissza nem térítendő támogatást elnyert projektek támogatási szerződéseinek megkötéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 253 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím, azon belül az egyéb felhalmozási célú kiadások (TÉR_KÖZ pályázat városrehabilitációs keret), azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre kiadási előirányzatát.

804/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

805/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata között, a VI. kerület „Nyugati tér, a Skála Metró előtti terület megújítása II.” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

806/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat között, a XII. kerület „Hegyvidéki Kulturális Szalon létrehozása” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

807/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata között, a XXIII. kerület „Molnár-szigeti volt napközis tábor és környezetének továbbfejlesztése” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Javaslat a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (IV. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 18/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 31. pontja: Javaslat „Építészeti örökségvédelem alatt álló társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek állagmegóvási munkáinak támogatása” című pályázati felhívás jóváhagyására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

808/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

2016. évben pályázat formájában támogatja az építészeti örökségvédelem alatt álló társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek állagmegóvási munkáit.

809/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A 2016. évben az „Építészeti örökségvédelem alatt álló társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek állagmegóvási munkáinak támogatása” pályázatának fedezete biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 165 000 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „891602 Építészeti örökségvédelmi állagmegóvási keret” cím, azon belül egyéb felhalmozási célú kiadások, azon belül egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre kiadási előirányzatát.

810/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési rendeletben.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

811/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Kiírja az „Építészeti örökségvédelem alatt álló társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek állagmegóvási munkáinak támogatása” pályázatot az előterjesztés mellékleteként csatolt pályázati felhívásban foglaltak megvalósítása érdekében. Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő pályázati felhívás közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításának hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: Javaslat a zöldfelületi fejlesztésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

812/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal az új „2016. évi zöldfelületi fejlesztések” beruházási feladat 2016. évben 313 000 E Ft összköltséggel történő megvalósítására.

813/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A „2016. évi zöldfelületi fejlesztések” feladat fedezetének megteremtése érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 313 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összegben a „840302 Önkormányzati beruházások” címen tervbe veszi az új „2016. évi zöldfelületi fejlesztések” feladatot.

Ennek érdekében címen belül a feladathoz kapcsolódóan megemeli az „Önkormányzati beruházások” előirányzatát 207 087 E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 55 913 E Ft-tal, továbbá a fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadások előirányzatát 50 000 E Ft-tal (ebből nettó 39 370 E Ft, áfa 10 630 E Ft).

A feladat összköltsége 313 000 E Ft, 2016. évi előirányzata 313 000 E Ft (ebből önkormányzati beruházások 207 087 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 55 913 E Ft, fejlesztéshez kapcsolódó dologi kiadás 50 000 E Ft (ebből nettó 39 370 E Ft, áfa 10 630 E Ft).

814/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó döntéseknek a főváros költségvetési rendeletén történő átvezetéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

815/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört és jóváhagyja az új „2016. évi zöldfelületi fejlesztések” feladat engedélyokiratát a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az engedélyokirat aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

816/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti - az előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt tartalommal - a FŐKERT NZrt.-vel kötendő megvalósítási megállapodást, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: az engedélyokirat aláírását követő 15. nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: 2016. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok III. ütem

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

817/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a Tervezési ágazati keret kiadási előirányzatát 136 850 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán belül az alábbi új feladatot:

- „IT biztonsági beruházások” feladatot 95 000 E Ft-tal (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 73 336 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 19 801 E Ft, dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 1863 E Ft). A feladat összköltsége 95 000 E Ft;

továbbá a „740302 Hivatali beruházások” címen belül megemeli a

- „Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.” feladat előirányzatát 41 850 E Ft-tal (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 32 307 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 8723 E Ft, dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 820 E Ft). A feladat összköltsége 160 000 E Ft-ra, 2016. évi előirányzata 140 850 E Ft-ra változik.

818/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja

- az előterjesztés 2. sz. melléklete, informatikai feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7210. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

819/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét és jóváhagyja

a) az előterjesztés 1. sz. melléklete, BKK által megvalósítandó közlekedési feladatok „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7104. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint a kapcsolódó fejlesztési megállapodás 2. sz. módosítását;

b) az előterjesztés 2. sz. melléklete, informatikai feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7043. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: Javaslat a „Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója” feladat megvalósításával összefüggő dokumentumok előkészítésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

820/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal a „Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója” feladat 2016. évben 630 000 E Ft összegben a BKV Zrt. útján történő megvalósítására.

821/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A „Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója” feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 630 000 E Ft-tal, valamint a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 170 000 E Ft-tal a „Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója” feladathoz kapcsolódóan. Ezzel egyidejűleg a „840301 Önkormányzati beruházások” címen 630 000 E Ft-tal tervbe veszi a „Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója” feladatot. Ennek érdekében címen belül a feladathoz kapcsolódóan megemeli a kiadások, azon belül az „Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak” kiemelt előirányzatát 630 000 E Ft-tal. Ezzel egyidejűleg megemeli a „930001 Általános tartalék” cím bevételi előirányzatát 170 000 E Ft-tal.

822/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó döntéseknek a főváros költségvetési rendeletén történő átvezetéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

823/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskört és jóváhagyja a „Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója” című engedélyokiratot az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

824/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a fejlesztési megállapodás a „Hűvösvölgyi támfal rekonstrukciója” tárgyú fejlesztési megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Javaslat a Csillaghegyi öblözet árvízvédelme projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

825/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a tervezői szerződés megkötését a FŐKERT NZrt.-vel az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert - a szerződésben rögzített ellenérték piaci árának való megfelelését igazoló auditált független árelemzés rendelkezésre állása esetén - a tervezési szerződés aláírására.

Határidő: az auditált független árelemzés rendelkezésre állását követően

Felelős: Tarlós István

826/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a „Csillaghegyi öblözet védelme” feladat részét képező SENTAB NÁ 1200 mm vízvezeték-kiváltásnak a védműépítés megkezdéséig történő megvalósítása érdekében a 2016. évi költségvetésben további 1 322 200 E Ft többletfedezet biztosítására azzal, hogy a feladat összköltsége változatlan, valamint a feladat 2017-2019. évi ütemei összességében azonos mértékben csökkentésre kerülnek.

827/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A SENTAB NÁ 1200 mm vízvezeték-kiváltás megvalósítása érdekében csökkenti a „845201 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 1 322 200 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 1 041 102 E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 21 600 E Ft-tal a „Csillaghegyi öblözet védelme” feladathoz kapcsolódóan, valamint a feladathoz kapcsolódó fordított áfa fedezetének megteremtése érdekében megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 259 498 E Ft-tal.

A feladat összköltsége változatlanul 12 700 000 E Ft, 2015. dec. 31-ig tény 17 922 E Ft, a 2016. évi előirányzat 2 079 721 E Ft-ra változik (ebből önkormányzati beruházások 1 496 447 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 81 287 E Ft, fordított áfa 322 754 E Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 179 233 E Ft (ebből nettó 141 128 E Ft, áfa 38 105 E Ft). A 2017. évi ütem 2 707 907 E Ft-ra változik, a 2018. évi ütem 4 892 546 E Ft-ra változik, 2019. évi ütem 3 001 904 E Ft-ra változik.

A feladat forrásszerkezete:

A 2015. évi tény 17 922 E Ft (ebből saját forrás 17 922 E Ft), 2016. évi előirányzat 2 079 721 E Ft (ebből KEHOP támogatás 374 377 E Ft, saját forrás 1 705 344 E Ft), 2017. évi ütem 2 707 907 E Ft (ebből KEHOP támogatás 2 207 906 E Ft, saját forrás 500 001 E Ft), 2018. évi ütem 4 892 546 E Ft (ebből KEHOP támogatás 4 415 813 E Ft, saját forrás 476 733 E Ft), 2019. évi ütem 3 001 904 E Ft (ebből KEHOP támogatás 3 001 904 E Ft).

A napirend 36. pontja: Javaslat interregionális pályázaton való részvételre, „Zöldfelületek kezelése és a vízgazdálkodás fejlesztése az élhetőbb városi környezetért” témakörben

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

828/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

egyetért az INTERREG CENTRAL EUROPE program keretében a „Zöldfelületek kezelése és a vízgazdálkodás fejlesztése az élhetőbb városi környezetért” című pályázat benyújtásával, mely 85%-ban utófinanszírozású, 10%-ban utólagos elszámolással előlegként megkapható a projektidőszakra tervezett partneri költségvetésre jutó társfinanszírozás. A projekthez szükséges 5% önerő a projektben részt vevő hivatali dolgozók elszámolt bérével fedezhető. Az utófinanszírozott 85%-ot megelőlegezi a költségvetésében az évenként szükséges ütemezésnek megfelelően.

Határidő: a 2017-2018-2019. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

829/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy az INTERREG CENTRAL EUROPE „Zöldfelületek kezelése és a vízgazdálkodás fejlesztése az élhetőbb városi környezetért” című pályázat elnyerése esetén a projekt megvalósításához szükséges, az elszámolható költségekre eső 5%-os önerő fedezetét - a 3 év alatt összesen 4527 E Ft összegben (várhatóan 14 371 euro, 315 Ft/euró árfolyam) biztosítja a 2017-2018-2019. évi költségvetésében (2017. évben 1449 E Ft, 2018. évben 1946 E Ft, 2019. évben 1132 E Ft).

A projekthez szükséges önerő biztosításához többletforrás biztosítása nem szükséges, mert a projektben részt vevő hivatali dolgozók költségvetésben betervezett személyi juttatásai és járulékai fedezik a kiadást.

Határidő: a 2017-2018-2019. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

830/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy az INTERREG CENTRAL EUROPE „Zöldfelületek kezelése és a vízgazdálkodás fejlesztése az élhetőbb városi környezetért” elnevezésű projekt félévenkénti elszámolása és a támogatás megérkezésének 9-10 hónappal történő csúszása miatt a szükséges max. 244 307 euró összegű előirányzatot - a pályázat elnyerése esetén, annak utófinanszírozása miatt - megelőlegezi a mindenkori költségvetési törvényben jóváhagyott tervezési árfolyam szerint az alábbi ütemezéssel, azzal a kiegészítéssel, hogy a támogatás beérkezését követően az általános tartalékba visszapótlásra kerül:

- 2017. évi költségvetésben 32% 78 178 euró;

- 2018. évi költségvetésben 43% 105 052 euró;

- 2019. évi költségvetésben 25% 61 077 euró.

Határidő: a 2017-2018-2019. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

831/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az INTERREG CENTRAL EUROPE programhoz kapcsolódóan a „Zöldfelületek kezelése és a vízgazdálkodás fejlesztése az élhetőbb városi környezetért” című pályázat benyújtását. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok előkészítéséről, aláírásáról és benyújtásáról a vezető partner részére.

Határidő: 2016. június 22.

Felelős: Tarlós István

832/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Projektpartnerek nyilatkozata állami támogatásról” című nyilatkozatot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a dokumentum aláírásáról és benyújtásáról a vezető partner részére.

Határidő: 2016. június 22.

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat a közművesítési hozzájárulásról szóló 87/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 19/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendeletét a közművesítési hozzájárulásról szóló 87/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 38. pontja: Javaslat a Városligeti építési szabályzatról szóló 32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 20/2016. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendeletét a Városligeti építési szabályzatról szóló 32/2014. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés - előterjesztői kiegészítéssel módosított - 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

833/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Városligeti Építési Szabályzat módosításának fővárosi nyilvántartásáról gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

834/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az állami főépítészt, az eljárásban részt vett államigazgatási szerveket, valamint a Budapest Főváros XIV. kerületi Önkormányzat polgármesterét tájékoztassa, és gondoskodjon annak közzétételéről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: Javaslat a Climate-KIC-kel történő partnerségi keretmegállapodás jóváhagyására, illetve a KOM Zrt.-vel történő együttműködési megállapodás megkötésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

835/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Climate-KIC szervezettel történő „Partnerségi Keretmegállapodás” megkötésével, a csatlakozási nyomtatvány aláírásával. Továbbá egyetért a KOM (Központi Okos Mérés) Zrt.-vel történő „Együttműködési megállapodás” megkötésével, mely szerint az Intelligens Hálózat Mintaprojekt keretében az okosmérőből kinyert mérési adatokat, valamint a projekttagokra vonatkozó egyéb személyes adatokat a Zrt. ingyenesen átadja Budapest Főváros Önkormányzatának.

Egyetért továbbá azzal, hogy a 2016-ban elindult Oasis+ projekt, valamint a Transition Cities projekt részvételi költségeire, azok utófinanszírozottsága miatt 16 546 E Ft-ot (52 517 euró, árfolyam 315 Ft/euró) megelőlegez.

836/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Az Oasis+ és a Transition Cities projekttel kapcsolatosan felmerülő részvételi költségek megelőlegezése érdekében 16 546 E Ft-tal csökkenti a „844901 Önkormányzati feladatellátás működési kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadási (többi dologi kiadás) előirányzatot, egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „888902 Climate-KIC projektek” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát. A megelőlegezett összeget a projekt lezárása után, az elszámolást követően vissza kell pótolni fenti címre.

A Climate-KIC projekthez kapcsolódóan a Fővárosi Önkormányzat részéről külön önerő biztosítása nem szükséges.

837/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat-módosítások költségvetési rendeletben történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

838/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Climate-KIC „Partnerségi keretmegállapodását” a csatlakozási nyomtatvány aláírásával az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról és a Climate-KIC Holding B. V. felé történő megküldéséről.

Határidő: 2016. június 30.

Felelős: Tarlós István

839/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a belépési dokumentumokat az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról és a Climate-KIC Holding B. V. felé történő megküldéséről.

Határidő: 2016. június 30.

Felelős: Tarlós István

840/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a KOM (Központi Okos Mérés) Zrt.-vel kötendő „Együttműködési megállapodást” az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak aláírásáról és a KOM Zrt. felé történő megküldéséről.

Határidő: 2016. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: Javaslat a „Műemléki Keret 2016” pályázatának kiírására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

841/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

2016. évben is támogatja a főváros területén lévő örökségvédelem alatt álló épületek felújításának támogatását, amely érdekében kötelezettséget vállal a Műemléki Keret pályázat kiírására, 200 000 E Ft további forrás biztosítására.

842/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

2016. évben a Műemléki Keret pályázata fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 200 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „846902 Műemléki célú támogatás” cím, azon belül az egyéb felhalmozási célú kiadások, azon belül az egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre kiadási előirányzatát.

843/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

844/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Kiírja a „Műemléki Keret 2016” pályázatot az előterjesztés mellékleteként csatolt pályázati felhívásban foglaltak megvalósítása érdekében. Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő pályázati felhívás közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: Javaslat a 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet alapján az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016” pályázatának kiírására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

845/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2016. évben is támogatja a fővárosi helyi védelem alatt álló épületek, azok közvetlen környezete és épületegyüttesek rekonstrukcióját, felújítását, amely érdekében kötelezettséget vállal az Építészeti Értékvédelmi Támogatás pályázat kiírására, 135 000 E Ft további forrás biztosítására.

846/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

2016. évben az Építészeti Értékvédelmi Támogatás pályázata fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát 135 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „881602 Építészeti értékvédelmi feladatok” cím, azon belül az egyéb felhalmozási célú kiadások, azon belül egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre kiadási előirányzatát.

847/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

848/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Kiírja az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2016” pályázatot az előterjesztés mellékleteként csatolt pályázati felhívásban foglaltak megvalósítása érdekében. Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés mellékletében szereplő pályázati felhívás közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: Javaslat az Enviroduna Kft.-vel kötendő szerződések jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

849/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az Enviroduna Kft.-vel a FIDIC Mérnök és műszaki ellenőri feladatokra létrejött, közfeladat-ellátáshoz kapcsolódó megállapodás 2. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy az Irányító Hatóság jóváhagyása esetén gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: az Irányító Hatóság jóváhagyását követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

850/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi jogkörében eljárva az Enviroduna Kft. egyedüli tagjaként jóváhagyja az előterjesztés 3. számú mellékletét képező megállapodást, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az Enviroduna Kft. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

851/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az Enviroduna Kft.-vel a „Budapest XXIII. kerület, Grassalkovich út növényesítése projekt” műszaki ellenőri feladataira vonatkozó megállapodást az előterjesztés 4. sz. mellékletében szereplő tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

852/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi jogkörében eljárva az Enviroduna Kft. egyedüli tagjaként jóváhagyja az előterjesztés 4. számú mellékletét képező megállapodást, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az Enviroduna Kft. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

853/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az Enviroduna Kft.-vel az önkormányzati tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók értéknövelő felújítása projekt műszaki ellenőri feladataira vonatkozó megállapodást az előterjesztés 5. sz. mellékletében szereplő tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

854/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi jogkörében eljárva az Enviroduna Kft. egyedüli tagjaként jóváhagyja az előterjesztés 5. számú mellékletét képező megállapodást, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az Enviroduna Kft. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

855/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a FIDIC Mérnök feladat 99 060 E Ft összegű fedezetének, továbbá az Ipacsfa utcai logisztikai központ területvásárlása, valamint a projekt megvalósításához szükséges tervek fedezetének 326 405 E Ft összegben történő biztosítása érdekében „A Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz” feladatot 3 562 501 E Ft megemelt összköltséggel kívánja megvalósítani.

A feladat II. szakaszára vonatkozó támogatási szerződés megkötését követően az építési műszaki ellenőri és FIDIC Mérnök feladatoknak támogatásból történő elszámolhatósága esetén a támogatási összeggel megegyező fővárosi saját forrás összege visszapótlásra kerül.

856/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

„A Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz” feladat megemelt összköltséggel történő megvalósítása érdekében csökkenti a „845201 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete” előirányzatát 76 005 E Ft-tal. Ezzel egyidejűleg „A Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése I. szakasz” feladathoz kapcsolódóan megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 46 393 E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 5265 E Ft-tal. Továbbá csökkenti a fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával előirányzatát 34 153 E Ft-tal.

Megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka”-t 58 500 E Ft-tal.

A feladat összköltsége 3 562 501 E Ft-ra változik, 2015. dec. 31-ig tény 3 057 036 E Ft, a 2016. évi előirányzat 104 765 E Ft-ra változik, ebből önkormányzati beruházások 46 393 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított levonható áfa 5265 E Ft, fordított levonható áfa 7260 E Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 45 847 E Ft (ebből nettó 38 356 E Ft, levonható áfa 7491 E Ft). A 2017. évi terv 375 935 E Ft, a 2018. évi terv 24 765 E Ft.

A feladat forrásszerkezete:

A 2015. évi tény 3 057 036 E Ft (ebből KEOP támogatás 1 814 806 E Ft, önerő-támogatás 110 000 E Ft, saját forrás 1 132 230 E Ft), 2016. évi előirányzat 104 765 E Ft (ebből KEOP támogatás 54 411 E Ft, önerő-támogatás 19 936 E Ft, saját forrás 30 418 E Ft), 2017. évi ütem 375 935 E Ft (ebből saját forrás 375 935 E Ft), 2018. évi ütem 24 765 E Ft (ebből saját forrás 24 765 E Ft).

Az építési műszaki ellenőri és FIDIC Mérnök feladatoknak támogatásból történő elszámolhatósága esetén a támogatási intenzitástól függően a főváros által biztosított forrás összege visszapótlásra kerül a szükséges forráscsere végrehajtásával.

857/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2017. évi fővárosi költségvetésben a feladathoz kapcsolódó 315 875 E Ft használati jog ellenértéket, valamint a feladat 2017. évi kiadásainak levonható áfáját 21 060 E Ft összegben, továbbá a feladat 2018. évi kiadásainak levonható áfáját 5265 E Ft összegben bevételként megtervezi.

858/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó döntéseknek a főváros költségvetési rendeletén történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

859/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a 6812. számú beruházási engedélyokiratát az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

860/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi jogkörében eljárva az Enviroduna Kft. egyedüli tagjaként jóváhagyja az előterjesztői kiegészítés 2. sz. mellékletét képező, a „Megállapodás a Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése projekt KEHOP szakaszában ellátandó FIDIC Mérnök és műszaki ellenőri feladataira” vonatkozó megállapodást, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az Enviroduna Kft. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

861/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztői kiegészítés 2. sz. mellékletében foglalt tartalommal „A Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése projekt KEHOP szakaszában ellátandó FIDIC Mérnök és műszaki ellenőri feladataira” című megállapodást, egyben felkéri a főpolgármestert - a megállapodásban rögzített ellenérték piaci áraknak való megfelelését igazoló auditált független árelemzés rendelkezésre állása esetén - a megállapodás aláírására.

Határidő: az auditált független árelemzés rendelkezésre állását követően

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Javaslat szakképzési feladatellátást szolgáló vagyon ingyenes vagyonkezelésbe adására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

862/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti, a fővárosi tulajdonban működő egyes köznevelési intézmények feladatellátásához szükséges vagyonelemek vagyonkezelésbe adásáról szóló szerződések megszűnéséről szóló megállapodást az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

863/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti, a köznevelési intézmények fenntartói feladatellátásához szükséges ingó vagyonelemek használatba adásáról szóló szerződés megszűnéséről szóló megállapodást az előterjesztés 11. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

864/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti, egyes köznevelési intézmények feladatellátásához szükséges fővárosi tulajdonban álló járművek üzembentartói jogának átruházásáról szóló szerződések megszüntetését az előterjesztés 12. és 13. számú mellékletei szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződések aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

865/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági, Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 22. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörét és a Budapest IV., Görgey Artúr utca 26. szám alatti, 73310 helyrajzi szám alatt felvett, Budapest XIII., Vág utca 12-14. szám alatti, 25581 helyrajzi szám alatt felvett, Budapest XIII., Jász utca 155. szám alatti, 26552/25 helyrajzi szám alatt felvett, Budapest XV., Árendás köz 8. szám alatti, 91158/197 helyrajzi szám alatt felvett, a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló szolgálati lakásokat kivonja a lakásállományból, és egyetért a lakások helyiséggé történő átminősítésével.

Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a helyiségcsoportok átminősítése érdekében.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

866/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Figyelemmel a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 92/B. § (4) bekezdésére, jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum (1074 Budapest, Dohány utca 65.) közötti, a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum feladatellátását szolgáló vagyon vagyonkezelésbe adásának feltételeit rögzítő megállapodást az előterjesztés 14. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

867/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Figyelemmel a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 92/B. § (4) bekezdésére, jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum (1139 Budapest, Váci út 179-183.) közötti, a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum feladatellátását szolgáló vagyon vagyonkezelésbe adásának feltételeit rögzítő megállapodást az előterjesztés 15. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

868/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Figyelemmel a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 92/B. § (4) bekezdésére, jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum (1211 Budapest, Tanműhely köz 7.) közötti, a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum feladatellátását szolgáló vagyon vagyonkezelésbe adásának feltételeit rögzítő megállapodást az előterjesztés 16. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

869/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Figyelemmel a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 92/B. § (4) bekezdésére, jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum (1146 Budapest, Thököly út 48-54.) közötti, a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum feladatellátását szolgáló vagyon vagyonkezelésbe adásának feltételeit rögzítő megállapodást az előterjesztés 17. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

870/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Figyelemmel a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 92/B. § (4) bekezdésére, jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum (1134 Budapest, Huba utca 7.) közötti, a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum feladatellátását szolgáló vagyon vagyonkezelésbe adásának feltételeit rögzítő megállapodást az előterjesztés 18. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

871/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzat és a „CAMINUS” Energiaracionalizálási Szolgáltató és Fővállalkozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 6000 Kecskemét, Izzó u. 2., cégjegyzékszám: 03-10-100375, a továbbiakban: Caminus Zrt.) között az Oktatási Minisztérium által a 190/2005. (IX. 17.) Korm. rendelet alapján meghirdetett „Szemünk fénye” világításkorszerűsítési program keretén belül kötött vállalkozási és bérleti szerződések finanszírozási kötelezettségével kapcsolatban tájékozódjon az érintett minisztériumoknál.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

872/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum (1074 Budapest, Dohány utca 65.) közötti, a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum köznevelési feladatellátásához szükséges fővárosi tulajdonban álló járművek üzembentartói jogának átruházásáról szóló szerződést az előterjesztés 19. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum közötti vagyonkezelési szerződés megkötését követően az üzembentartói szerződés aláírására.

Határidő: a vagyonkezelési szerződés aláírását követő 90 nap

Felelős: Tarlós István

873/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum (1139 Budapest, Váci út 179-183.) közötti, a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum köznevelési feladatellátásához szükséges fővárosi tulajdonban álló járművek üzembentartói jogának átruházásáról szóló szerződéseket az előterjesztés 20-21. számú mellékletei szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum közötti vagyonkezelési szerződés megkötését követően az üzembentartói szerződések aláírására.

Határidő: a vagyonkezelési szerződés aláírását követő 90 nap

Felelős: Tarlós István

874/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum (1211 Budapest, Tanműhely köz 7.) közötti, a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum köznevelési feladatellátásához szükséges fővárosi tulajdonban álló járművek üzembentartói jogának átruházásáról szóló szerződést az előterjesztés 22. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum közötti vagyonkezelési szerződés megkötését követően az üzembentartói szerződés aláírására.

Határidő: a vagyonkezelési szerződés aláírását követő 90 nap

Felelős: Tarlós István

875/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum (1146 Budapest, Thököly út 48-54.) közötti, a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum köznevelési feladatellátásához szükséges fővárosi tulajdonban álló járművek üzembentartói jogának átruházásáról szóló szerződést az előterjesztés 23. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum közötti vagyonkezelési szerződés megkötését követően az üzembentartói szerződés aláírására.

Határidő: a vagyonkezelési szerződés aláírását követő 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 21/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények, valamint a családok átmeneti otthonai térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 30/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 45. pontja: Javaslat egyes vagyoni tárgyú fővárosi közgyűlési rendeletek módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 22/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendeletét az egyes vagyoni tárgyú fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról az előterjesztő által befogadott módosító javaslat melléklete szerint.

A napirend 46. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom u. engedélyokiratainak jóváhagyására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

876/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bek. c) pontjában foglalt felhatalmazás szerint jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom u. „Idősek Otthona Halom u. Óhegy utcai telephely „A” épület nyílászárócsere” tárgyú, F1/2016. egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

877/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bek. c) pontjában foglalt felhatalmazás szerint jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom u. „Idősek Otthona Halom u. Gergely utcai telephely nyílászárócsere” tárgyú, F2/2016. egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: Javaslat a „TÁMASZ” Alapítvány alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

878/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „TÁMASZ” Alapítványt a továbbiakban is közhasznú szervezetként kívánja működtetni.

879/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi Molnár László, Gáspárné Puskás Krisztina, valamint Oláh Jánosné a „TÁMASZ” Alapítvány felügyelőbizottsági tagjainak a lemondását és megköszöni az Alapítvány felügyelőbizottságában végzett tevékenységüket, ezzel egyidejűleg a felügyelőbizottságba határozatlan időre új tagoknak Hazai Istvánnét, Takács Jánost, valamint Ulbertné Németh Máriát választja meg. Felkéri a főpolgármestert, hogy az új tagokat a megválasztásukról értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

880/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a „TÁMASZ” Alapítvány - az 1797/ 2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott és a Fővárosi Törvényszék 12.Pk. 64.677/1990/35. számú végzésének is megfelelően átdolgozott - alapító okiratát az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására, illetve a módosítások bírósági nyilvántartásba vétele iránti eljárás megindítására, a Fővárosi Törvényszék 12.Pk. 64.677/1990/35. számú végzésének teljesítésére, valamint a közhasznúsági nyilvántartásba vételi kérelem benyújtására.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: Javaslat kulturális szervezetek és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány támogatására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

881/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az „Esély a XXI. században” Művészeti-Oktatási-Kulturális-Közjóléti Alapítvány által 2016. szeptember 29-30-án megrendezésre kerülő „Cigányvarázs” III. Kárpát-medencei Cigányprímások és Zenekarok Fesztiválja rendezvény támogatására 5000 E Ft támogatást biztosít a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím tartalékok előirányzata terhére.

882/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Az „Esély a XXI. században” Művészeti-Oktatási-Kulturális-Közjóléti Alapítvány által 2016. szeptember 29-30-án megrendezésre kerülő „Cigányvarázs” III. Kárpát-medencei Cigányprímások és Zenekarok Fesztiválja rendezvény támogatása érdekében 5000 E Ft-tal csökkenti a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, ezen belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

883/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és az „Esély a XXI. században” Művészeti-Oktatási-Kulturális-Közjóléti Alapítvány között a „Cigányvarázs” III. Kárpát-medencei Cigányprímások és Zenekarok Fesztiválja rendezvény támogatása tárgyban megkötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

884/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Kreatív Platform Kortárs Művészeti Alapítvány által 2016. szeptember 10-11-én megrendezésre kerülő harmadik Gallery Weekend Budapest rendezvény megvalósításához 1000 E Ft támogatást biztosít a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím tartalékok előirányzata terhére.

885/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A Kreatív Platform Kortárs Művészeti Alapítvány által 2016. szeptember 10-11-én megrendezésre kerülő harmadik Gallery Weekend Budapest rendezvény támogatása érdekében 1000 E Ft-tal csökkenti a „917602 Céltartalék egyes önként vállalt kulturális feladatok ellátására” cím tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, ezen belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

886/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Kreatív Platform Kortárs Művészeti Alapítvány között a 2016. szeptember 10-11-én megrendezésre kerülő harmadik Gallery Weekend Budapest rendezvény támogatása tárgyban megkötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

887/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány számára a „Városligeti Gyermeknap” rendezvény támogatására 14 000 E Ft-ot, a „Mindenki Karácsonya” rendezvény támogatására 1000 E Ft-ot biztosít a „848602 Nemzetközi Gyermekmentő által szervezett rendezvények támogatása” cím egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzata terhére.

888/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány között a „Városligeti Gyermeknap” és a „Mindenki Karácsonya” rendezvény támogatása tárgyban megkötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését, illetve a Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyását követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

889/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításra vonatkozó döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum intézmény létszámának emelésére

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

890/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2016. július 1-jétől tartós jelleggel a Budapesti Történeti Múzeumnál gyűjteménykezelői, marketing, digitalizálási, digitális iktatói, valamint vezető gondnoki feladatok ellátására egy-egy fő alkalmazását engedélyezi, ennek érdekében az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím jelenlegi 263 fős létszámkeretét 5 fővel megemeli. Így 2016. július 1-jétől az intézmény engedélyezett létszámkerete 268 főre módosul.

891/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Történeti Múzeum 5 fő létszámbővítés 2016. évi, 5 havi fedezetének biztosítása érdekében 6477 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím támogatási és kiadási előirányzatát, kiadásból: személyi juttatás 5100 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1377 E Ft.

892/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 890-891/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó, előirányzat-módosításokra és engedélyezett létszámkeret-emelésre vonatkozó döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

893/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a kulturális ágazatot 2016. július 1-jétől érintő 5 fő engedélyezett létszámkeret emeléséhez szükséges fedezet biztosításához 2017. évtől tartós jelleggel - 12 hónapra - 15 545 E Ft-ot az „550101 Budapesti Történeti Múzeum” cím kiadási előirányzatán (ebből: személyi juttatások 12 240 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3305 E Ft) biztosít.

894/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzatok 2017. évi költségvetésben történő tervbevételéről.

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: Javaslat a BMSZKI pénzügyi helyzetének rendezésére, beszámoló a Közgyűlés 2015. decemberi és 2016. januári határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

895/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a BMSZKI költségvetési helyzetével kapcsolatos tájékoztatást.

896/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi a Belső Ellenőrzési Osztály által a BMSZKI-ban végzett ellenőrzés lezárásaként 2015. júniusban készített ellenőrzési jelentés alapján összeállított intézkedési terv végrehajtásának helyzetéről szóló tájékoztatást. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az intézkedési terv teljes körű végrehajtásáról szóló tájékoztató Fővárosi Közgyűlés elé történő benyújtásáról.

Határidő: 2016. október 31.

Felelős: Tarlós István

897/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja az 1723-1726/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtásaként az előterjesztésben bemutatott elszámolást, mely szerint az intézmény 2015. évi működőképességének biztosítása érdekében a BMSZKI részére a „842101 Intézményi feladatellátás kerete” címen rendelkezésre bocsátott 350 M Ft-os keretből 147,7 M Ft felhasználása történt meg, melynek eredményeként az intézmény fizetőképessége és működőképessége biztosított volt.

898/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az 547 fős létszámkereten belül a fedezettel nem rendelkező, összesen 87 fő szakdolgozó 2016. július 1. napjától történő foglalkoztatása érdekében, elszámolási kötelezettséggel 186 311 E Ft támogatást biztosít a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei számára a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzata terhére. A létszámkeret felülvizsgálatát követően, a feladatok ellátása érdekében a rendelkezésre álló létszámkereten belül 18 fővel csökkenti a szakmai, és ezzel egyidejűleg 18 fővel megemeli az intézményüzemeltetési létszámkeretet.

899/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi feladatok ellátása tekintetében rögzített szakmai minimumfeltételeknek való megfelelés érdekében 2016. július 1-jétől biztosított 87 fő szakmai dolgozó foglalkoztatása érdekében 186 311 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel tartós jelleggel megemeli a „212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási előirányzatát, kiadásból személyi juttatás 126 150 E Ft (5 hóra), munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 34 061 E Ft (5 hóra), dologi kiadás 26 100 E Ft (6 hóra). A feladatok ellátása érdekében a rendelkezésre álló 547 fős létszámkereten belül 18 fővel csökkenti a szakmai létszámkeretet, és ezzel egyidejűleg 18 fővel megemeli az intézményüzemeltetési létszámkeretet, így a szakmai álláshelyek száma 464-re, az intézményüzemeltetési álláshelyek száma 83-ra változik.

900/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A BMSZKI létszámfejlesztéséhez kapcsolódóan, a tárgyi feltételek biztosítása érdekében egyetért a „BMSZKI szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása” tárgyú feladat 21 750 E Ft-os összköltséggel történő megvalósításával.

901/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A fejlesztési feladat forrásának biztosítása, megvalósítása érdekében 21 750 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „212701 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” címen az új „BMSZKI szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása” feladat támogatási és kiadási előirányzatán (a kiadásból: céljelleggel támogatott intézményi beruházások 17 126 E Ft, beruházási célú, előzetesen felszámított áfa: 4624 E Ft). A feladat összköltsége és egyben 2016. évi üteme: 21 750 E Ft.

902/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése szerint eseti jelleggel magához vonja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti, a Költségvetési Bizottság véleményezési, valamint a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság döntési hatáskörét, és jóváhagyja a „BMSZKI szakmai létszámfejlesztéshez kapcsolódó munkafeltételek biztosítása” tárgyú, 7247. egyedi azonosító számú engedélyokiratot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

903/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a BMSZKI működőképességének fenntartása, a hajléktalan személyek ellátásához szükséges források biztosítása érdekében - egyszeri jelleggel és elszámolási kötelezettséggel - 200 000 E Ft támogatást biztosít a Fővárosi Önkormányzat Módszertani Szociális Központ és Intézményei számára a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzata terhére.

904/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A BMSZKI működőképességének fenntartása, a hajléktalan személyek ellátásához szükséges források biztosítása érdekében egyszeri jelleggel 200 000 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „212701 Fővárosi Önkormányzat Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási előirányzatát, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát.

905/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat-módosítások költségvetési rendeletben történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

906/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 87 fő létszám foglalkoztatásához, valamint a működőképesség megőrzése érdekében biztosított támogatás felhasználásáról szóló részletes elszámolás Fővárosi Közgyűlés elé történő beterjesztéséről.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Tarlós István

907/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy jóváhagyásra terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé a BMSZKI által ellátott feladatok szakmai és pénzügyi szempontból történő felülvizsgálatáról szóló előterjesztést.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Tarlós István

908/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a BMSZKI alapító okirat módosításának Fővárosi Közgyűlés elé történő beterjesztéséről.

Határidő: 2016. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

909/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a BMSZKI Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának ágazatilag illetékes bizottság részére történő beterjesztéséről.

Határidő: 2016. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 51. pontja: Javaslat a Centrál Színház Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

910/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja, hogy a Centrál Színház Nonprofit Kft. a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló, Budapest VI. kerület, Révay u. 18. szám alatti, 29227/0/A/1-4 helyrajzi számú ingatlanon tervezett felújítási tevékenység érdekében az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti közbeszerzési kiírás alapján kiválasztott kivitelezővel az építési vállalkozási szerződést megkösse az alapító okirat 7.2. m) pontja alapján, valamint jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat és a Centrál Színház Nonprofit Kft. között megkötendő, az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti megállapodás megkötését az alapító okirat 7.2. e) pontja alapján.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

911/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (2) bek. a) pontja szerinti hatáskörét, egyben jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Centrál Színház Nonprofit Kft. közötti, az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: Javaslat Budapest I. kerület, Táncsics Mihály utca 26. szám alatti ingatlan kedvezményes használatba adására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

912/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 6568 helyrajzi számon elhelyezkedő, természetben a 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 26. szám alatt található ingatlannak a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló 78/336 arányú részét bérbe adja, illetve jóváhagyja és megköti a bérleti szerződést az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

913/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul ahhoz, hogy a 6568 helyrajzi számon elhelyezkedő, természetben a 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 26. szám alatt található ingatlannak a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló 78/336 arányú részén az Egységes Magyar Izraelita Hitközség (Status Quo Ante) az ingatlanhasználathoz szükséges kialakítási munkálatokat elvégezze, valamint jóváhagyja és megköti a kialakítási munkák egyes feltételeit szabályozó megállapodást az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 53. pontja: Javaslat a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

914/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja a Társaság 2016. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

915/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. számára 200 000 E Ft támogatást biztosít a „930001 Általános tartalék” cím tartalékok előirányzata terhére.

916/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. támogatása érdekében 200 000 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „810701 Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

917/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 916/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó előirányzat-módosításra vonatkozó döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 54. pontja: Javaslat az Ars Sacra Alapítvány támogatására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

918/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az Ars Sacra Fesztivál támogatása érdekében az Ars Sacra Alapítvány részére 1000 E Ft támogatást biztosít a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím tartalékok előirányzata terhére.

919/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Az Ars Sacra Fesztivál támogatása érdekében 1000 E Ft-tal csökkenti a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „847102 Kulturális célú kiadások” cím kiadási, ezen belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

920/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 919/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó előirányzat-módosításra vonatkozó döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

921/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és az Ars Sacra Alapítvány között a 2016. évi Ars Sacra Fesztivál támogatása tárgyban megkötendő támogatási megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 55. pontja: Javaslat a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ NKft.-vel kötött 2016. évi finanszírozási megállapodás módosítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

922/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. részére a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál megrendezéséhez 29 500 E Ft támogatást biztosít a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím előirányzata terhére.

923/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 54. § (3) bekezdésében foglaltak szerint eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (4) bekezdése szerint a főpolgármesterre átruházott hatáskört, és a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál támogatása érdekében 29 500 E Ft-tal csökkenti a „917001 Kulturális és városarculati keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „810601 Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

924/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. között a 2016. évi finanszírozási megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

925/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 923/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó előirányzat-módosításra vonatkozó döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 56. pontja: Javaslat állami vagyonba tartozó térképtároló lemezszekrények ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról, valamint ezen vagyontárgyak Budapest Főváros Levéltára közfeladatai ellátásához ingyenes haszonkölcsönbe adásáról szóló szerződések aláírására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

926/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskörét, és jóváhagyja, megköti az állami vagyonba tartozó vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló, a Magyar Államot képviselő Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a Budapest Főváros Kormányhivatala és Budapest Főváros Önkormányzata közötti megállapodást az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az állami vagyonba tartozó vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló háromoldalú megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

927/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (3) bekezdése értelmében közfeladatainak ellátásához ingyenes haszonkölcsönbe adja Budapest Főváros Levéltára részére az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti haszonkölcsön szerződés 1.1. pontjában szereplő vagyonelemeket, jóváhagyja, megköti az erről szóló megállapodást az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a háromoldalú megállapodás hatálybalépését követő 10 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 57. pontja: Javaslat egyes gépjárművek tulajdoni, használati viszonyainak rendezésére, tekintettel a Budapesti Sportszolgáltató Központ költségvetési szerv megszűnésére, illetve a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. megalapítására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

928/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a 2015. október 31-én megszűnt Budapesti Sportszolgáltató Központ költségvetési szerv tulajdonából a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába került gépjárművek további használatát a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. számára biztosítja. Ennek érdekében engedélyezi a gépjárművek tulajdonjogának a Fővárosi Önkormányzatra történő átírását, illetve ezt követően jóváhagyja és megköti a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-vel az alábbi gépjárművekre vonatkozó üzembentartói szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal:

a) Rendszáma: MES-791

Alvázszáma: WF0EXXGBBE9G50906

Gyártmánya: Ford

Típusa: BA7 (Mondeo)

Hengerűrtartalom: 1753 cm3

Gyártási éve: 2009

Teljesítmény: 92 KW

Forgalmi engedélyének száma: GU50502

Törzskönyvének száma: 694473L

b) Rendszáma: KIX-001

Alvázszáma: TMBCS21Z562264232

Gyártmánya: Škoda

Típusa: Octavia

Hengerűrtartalom: 1896 cm3

Gyártási éve: 2006

Teljesítmény: 77 KW

Forgalmi engedélyének száma: GR64950

Törzskönyvének száma: 694474L

c) Rendszáma: KTV-879

Alvázszáma: WV2ZZZ2KZ7X003002

Gyártmánya: Volkswagen

Típusa: Caddy

Hengerűrtartalom: 1896 cm3

Gyártási éve: 2006

Teljesítmény: 77 KW

Forgalmi engedélyének száma: GU50501

Törzskönyvének száma: 694476L

d) Rendszáma: JFL-689

Alvázszáma: WV1ZZZ2KZ4X028428

Gyártmánya: Volkswagen

Típusa: Caddy

Hengerűrtartalom: 1968 cm3

Gyártási éve: 2004

Teljesítmény: 51 KW

Forgalmi engedélyének száma: GR64949

Törzskönyvének száma: 694229L

e) Rendszáma: DUE-379

Alvázszáma: WDB4181001W180456

Gyártmánya: Mercedes

Típusa: Mercedes Unimog U-110

Hengerűrtartalom: 3972 cm3

Gyártási éve: 1994

Teljesítmény: 78 KW

Forgalmi engedélyének száma: DH05327

Törzskönyvének száma: 694780L

f) Rendszáma: YIV-116

Alvázszáma: TS9B2TAP2CE145646

Gyártmánya: Electroauto

Típusa: Electroauto - Melex

Gyártási éve: 2013

Teljesítmény: 5 KW

Forgalmi engedélyének száma: GU50503

Törzskönyvének száma: 694779L

g) Rendszáma: XPL-500

Alvázszáma: 4005819027303

Gyártmánya: Stumpfel (hajóutánfutó)

Típusa: 400-5819

Gyártási éve: 2003

Forgalmi engedélyének száma: BW02638

Törzskönyvének száma: 962015D

h) Rendszáma: XZL-160

Alvázszáma: TSC01001899129348

Gyártmánya: Egyedi (hajóutánfutó)

Típusa: IFN-600

Gyártási éve: 2009

Forgalmi engedélyének száma: GX56508

Törzskönyvének száma: 587504L

i) Rendszáma: XSZ-948

Alvázszáma: TSC02005741312141

Gyártmánya: Egyedi (utánfutó)

Típusa: 2RF-1400

Gyártási éve: 2004

Forgalmi engedélyének száma: GX56509

Törzskönyvének száma: 907757L

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 58. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetői személyi kérdéseivel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

929/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyának változatlan fenntartása mellett megbízza Vágner Zsuzsannát a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1102 Budapest, Halom u. 31.) intézményvezetői feladatainak ellátásával öt évre terjedő határozott időtartamra, 2016. október 2-től 2021. október 1. napjáig bruttó 650 000 Ft-os havi illetmény megállapításával. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről és kiadmányozásáról.

Határidő: 2016. október 2.

Felelős: Tarlós István

930/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Munkáltatói jogkörében eljárva határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyának változatlan fenntartása mellett megbízza Vass Pétert a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (9700 Szombathely, Bogáti út 72.) intézményvezetői feladatainak ellátásával öt évre terjedő határozott időtartamra, 2016. október 2-től 2021. október 1. napjáig bruttó 620 000 Ft-os havi illetmény megállapításával. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről és kiadmányozásáról.

Határidő: 2016. október 2.

Felelős: Tarlós István

931/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Munkáltatói jogkörében eljárva határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyának változatlan fenntartása mellett megbízza Kovácsné Blaskó Mariannt a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (2100 Gödöllő, Dózsa György út 65.) intézményvezetői feladatainak ellátásával öt évre terjedő határozott időtartamra, 2017. január 1-jétől 2021. december 31. napjáig bruttó 600 000 Ft-os havi illetmény megállapításával. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről és kiadmányozásáról.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Tarlós István

932/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Munkáltatói jogkörében eljárva határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyának változatlan fenntartása mellett megbízza Viszkok Mihályt a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete (1134 Budapest, Róbert Károly körút 49-51.) intézményvezetői feladatainak ellátásával öt évre terjedő határozott időtartamra, 2016. szeptember 1-jétől 2021. augusztus 31. napjáig bruttó 550 000 Ft-os havi illetmény megállapításával. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről és kiadmányozásáról.

Határidő: 2016. szeptember 1.

Felelős: Tarlós István

933/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

szóló közalkalmazotti jogviszonyának változatlan fenntartása mellett megbízza Lunger Juditot a Kollégiumok Gazdasági Szervezete (1149 Budapest, Mogyoródi út 21.) intézményvezetői feladatainak ellátásával öt évre terjedő határozott időtartamra, 2016. szeptember 1-jétől 2021. augusztus 31. napjáig bruttó 497 800 Ft-os havi illetmény megállapításával. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről és kiadmányozásáról.

Határidő: 2016. szeptember 1.

Felelős: Tarlós István

934/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Munkáltatói jogkörében eljárva határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyának változatlan fenntartása mellett megbízza Nagy Péternét a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete (1134 Budapest, Róbert Károly körút 49-51.) intézményvezetői feladatainak ellátásával öt évre terjedő határozott időtartamra, 2016. szeptember 1-jétől 2021. augusztus 31. napjáig bruttó 509 300 Ft-os havi illetmény megállapításával. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről és kiadmányozásáról.

Határidő: 2016. szeptember 1.

Felelős: Tarlós István

935/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Munkáltatói jogkörében eljárva határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyának változatlan fenntartása mellett megbízza Simonné dr. Németh Katalint az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet (1133 Budapest, Vág u. 12-14.) intézményvezetői feladatainak ellátásával öt évre terjedő határozott időtartamra, 2016. szeptember 1-jétől 2021. augusztus 31. napjáig bruttó 504 500 Ft-os havi illetmény megállapításával. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről és kiadmányozásáról.

Határidő: 2016. szeptember 1.

Felelős: Tarlós István

936/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Munkáltatói jogkörében eljárva határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyának változatlan fenntartása mellett megbízza Cser Lászlónét a Mozaik Gazdasági Szervezet (1011 Budapest, Ponty u. 1-3.) intézményvezetői feladatainak ellátásával öt évre terjedő határozott időtartamra, 2016. szeptember 1-jétől 2021. augusztus 31. napjáig bruttó 485 100 Ft-os havi illetmény megállapításával. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízáshoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről és kiadmányozásáról.

Határidő: 2016. szeptember 1.

Felelős: Tarlós István

937/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Munkáltatói jogkörében eljárva tudomásul venni Szauterné Tóth Erzsébet 2016. május 16-i kezdő nappal történő, 2016. július 15-i hatályú lemondását. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi Szauterné Tóth Erzsébet közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről szóló, 241/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. határozatot. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a lemondással kapcsolatos szükséges munkaügyi intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Határidő: 2016. július 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 59. pontja: Javaslat az M3 metróvonal felújításának finanszírozására megkötött kölcsönszerződés módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

938/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az M3 járműállomány felújításának finanszírozására megkötött banki kölcsönszerződés módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: a Nemzetgazdasági Minisztérium kezesi hozzájárulásának megadását követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 60. pontja: Javaslat a belvárosi Duna-partok megújítása I. szakasz (Kossuth tér-Fővám tér) beruházás tervezésének finanszírozásáról

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

939/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal a RAK-PARK Építészeti tervpályázat alapján a belvárosi Duna-partok megújítása I. szakasz (Kossuth tér-Fővám tér) beruházás teljes körű engedélyezési és tenderterveinek elkészítése céljából, a „Duna-part fejlesztése, tervezés” feladat ellátására 100 000 E Ft további forrás biztosítására.

940/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A belvárosi Duna-partok megújítása I. szakasz (Kossuth tér-Fővám tér) tervezésének pénzügyi fedezete megteremtése érdekében:

csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát 100 000 E Ft-tal, egyidejűleg a „Duna-part fejlesztése, tervezés” feladathoz kapcsolódóan megemeli a „840302 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 58 284 E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 15 737 E Ft-tal; továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a fejlesztések átütemezésének tartalékát 25 979 E Ft-tal.

A „Duna-part fejlesztése, tervezés” feladat összköltsége 198 223 E Ft-ra változik, amelyből 2015. december 31-ig tény 7 951 E Ft; 2016. évi üteme 164 293 E Ft; 2017. évi üteme 25 979 E Ft.

941/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat-módosításról szóló döntésnek a főváros költségvetési rendeletén történő átvezetéséről.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

942/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Duna-part fejlesztése, tervezés” megnevezésű engedélyokirat 1. sz. módosítását az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 61. pontja: Javaslat a „Margitsziget csatornázása és kapcsolódó munkák - tervezési és kivitelezési munkák” tárgyú közbeszerzési eljárást érintő döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

943/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményes lezárása érdekében a „Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések” feladat megvalósítására 1 965 013 E Ft többletfedezetet biztosít. Továbbá a 2016. év végén lejáró közterület-használati megállapodásokkal működő, magántulajdonban lévő margitszigeti vendéglátó felépítmények elbontásának és új vendéglátó épületek építésének költségére a feladatra további 100 000 E Ft többletfedezetet biztosít. Fentiek alapján a feladatot 2 065 013 E Ft többletfedezettel valósítja meg.

944/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A „Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések” feladat megemelt összköltséggel történő megvalósítása érdekében csökkenti a „845201 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 2 065 013 E Ft-tal. Ezzel egyidejűleg megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 1 323 480 E Ft-tal a „Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések” feladathoz kapcsolódóan.

Továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 384 193 E Ft-tal.

A feladat összköltsége 6 965 013 E Ft-ra változik, 2015. dec. 31-ig tény 2189 E Ft, a 2016. évi előirányzat 5 639 531 E Ft-ra változik, ebből önkormányzati beruházások 4 385 735 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 39 695 E Ft, fordított áfa 1 144 454 E Ft, fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával 69 647 E Ft (ebből nettó 54 840 E Ft, áfa 14 807 E Ft). A 2017. évi ütem 1 310 593 E Ft-ra változik, a 2018. évi ütem változatlanul 12 700 E Ft.

945/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva jóváhagyja a „Margitsziget csatornázása és a kapcsolódó útépítések feladat” beruházási engedélyokiratát az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

946/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Szükségesnek tartja, hogy a margitszigeti vendéglátóhelyek korszerűsítésével, a védett történeti kerthez méltó megjelenésű, és a környezetükbe látványban illeszkedő, magas építészeti minőségű épületek kivitelezésével elősegítse azt a közérdekű célt, hogy a FINA megrendezése idején olyan vizuális megjelenése legyen a Margitszigetnek, amely a későbbiekben is turisztikai vonzerőt gyakorol, és amely a 2024. olimpia megrendezésének esélyeit erősíti.

Ennek érdekében a Margitszigeten a közterület-használati hozzájárulással rendelkező vendéglátó funkciójú építmények kerüljenek elbontásra, és a Fővárosi Önkormányzat építsen saját forrásból az e célra létrehozott keret erejéig új, a szigetlátogatókat kiszolgáló korszerű épületeket, továbbá nagyobbítsa meg a közpark zöldfelületét.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a fenti célok érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Határidő: 2017. március 31.

Felelős: Tarlós István

947/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Az Mötv. 41. § (4) bekezdése alapján felkéri a hatáskörrel rendelkező bizottságot, hogy a Margitsziget területén található építmények (pavilonok) vonatkozásában a jogszabályi és a szerződéses feltételek megléte esetén szüntesse meg a közterület-használati jogviszonyokat. Felkéri a Bizottság elnökét, a fenti célok érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

Határidő: 2016. július 31.

Felelős: a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottság elnöke

A napirend 62. pontja: Javaslat a fővárosi különcélú menetrend szerinti személyszállítás-piac és -szabályozás felülvizsgálatára és a szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

948/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

támogatja az előterjesztésben ismertetett, a fővárosi különcélú menetrend szerinti személyszállítás szabályozására irányuló koncepciót azzal, hogy a helyi szabályozás alapját képező fővárosi közgyűlési rendelet és a szükséges egyéb szabályozó eszközök megalkotásával párhuzamosan kerüljön sor a városnéző autóbusszal végzett helyi különcélú menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátására vonatkozó koncessziós pályázati kiírásra annak érdekében, hogy 2017. január 1-jével az új szabályozási keretek között történjen ezen tevékenység engedélyezése és gyakorlása a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása mellett.

949/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

950/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 12. § (2) bekezdés c) pontja, valamint 12. § (3) bekezdése, a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 6. §-a alapján „Koncessziós szerződés a városnéző autóbusszal végzett helyi különcélú menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátása” tárgyában koncessziós beszerzési eljárás indításáról dönt, az előterjesztés 2-4. sz. mellékleteiben foglalt dokumentáció szerint, az ott meghatározott feltételekkel. Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a koncessziós beszerzési eljárásnak az előterjesztésben foglalt feltételekkel a Fővárosi Közgyűlés nevében történő, BKK Zrt. általi lebonyolításáról. A Bírálóbizottság legalább öttagú, amelynek a Kbt. szerinti kötelező szakértelemmel rendelkező tagjait a BKK Zrt. biztosítja.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

951/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy

a) a koncessziós beszerzési eljárás eredményére vonatkozó javaslatot jóváhagyásra a Közgyűlés részére nyújtsa be.

b) intézkedjen az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra vonatkozó járati engedély feltételeire vonatkozó fővárosi közgyűlési rendelet előkészítéséről a BKK Zrt. bevonásával, és terjessze azt a Közgyűlés elé.

c) intézkedjen a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításának előkészítéséről a BKK Zrt. bevonásával, és terjessze azt a Közgyűlés elé.

d) intézkedjen a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás módosításának előkészítéséről, és terjessze azt a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés soron következő ülése, de legkésőbb 2016. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 63. pontja: Javaslat kulturális nonprofit kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

952/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Katona József Színház Nonprofit Kft. és a MŰTOL-L Művészeti és Oktató Betéti Társaság (cégjegyzékszáma: 01-06-514930) közötti megbízási szerződés megkötését, az ügyvezető Máté Gábor „Shakespeare: Minden jó, ha a vége jó” című előadásban végzett színészi tevékenységére vonatkozóan az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az ügyvezető részére a vezetői munkakörébe nem tartozó művészi feladatokra további jogviszony alapján tárgyévben kifizetett díjak együttes összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi alapbére tizenkétszeresének a 40%-át.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 64. pontja: P. Z. jogorvoslati kérelme Budapest Főváros Főjegyzője FPH079/649-4/2016. számú I. fokú határozata ellen

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

953/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 107. § (1) bekezdése alapján mint másodfokú szerv helybenhagyja a főjegyző FPH079/649-4/2016. számú határozatát, és meghozza a II. fokú határozatot az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

954/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 107. § (1) bekezdése alapján mint másodfokú szerv felhatalmazza a főpolgármestert a II. fokú határozatnak az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 65. pontja: Javaslat az M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújításához szükséges forrás tőketartalék útján történő biztosításáról és a forrás felhasználásának feltételrendszeréről szóló megállapodás 2. sz. módosítása

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

955/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

a BKV Zrt. kifejezett kérésére és kezdeményezésére úgy dönt, hogy:

- a járműprojekt zavartalan megvalósítása érdekében a BKV Zrt. által indokoltnak tartott műszaki szükségességből eredő, a BKV Zrt. által megkötött vállalkozási szerződés módosításban szereplő fizetési feltételeknek megfelelően a 2016. évi költségvetésben jóváhagyott 298 000 E Ft összegen felül további 5 264 900 E Ft-ot biztosít.

A fővárosi költségvetés, valamint a megállapodás és az engedélyokirat közötti egyezőség megteremtése érdekében a feladatot 27 000 E Ft-tal megemelt összköltséggel valósítja meg.

956/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A BKV Zrt. kifejezett kérésére és kezdeményezésére úgy dönt, hogy:

- az M3 metróvonal járműfelújítás 2016. évi üteméhez szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „844501 M3 járműfelújítás elkülönített kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 5 264 900 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „M3 metróvonal járműfelújítás” feladathoz kapcsolódóan a „840301 Önkormányzati beruházások” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát (tőketartalékba helyezési kötelezettséggel).

Továbbá a feladat megemelt összköltséggel történő megvalósítása érdekében csökkenti a „845201 2016. évi költségvetésben nem tervezett feladatok kerete” cím kiadási, azon belül az „Önkormányzati kiadások” előirányzatát 27 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „844501 M3 járműfelújítás elkülönített kerete” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 17 860 E Ft-tal, valamint a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások címen belül a Fejlesztések átütemezésének tartalékához kapcsolódóan az Önkormányzati beruházások előirányzatát 9140 E Ft-tal.

A feladat összköltsége 67 973 800 E Ft-ra változik, 2016. évi üteme 5 562 900 E Ft (ebből saját forrás 5 562 900 E Ft), 2017. évi ütem 37 841 400 E Ft (ebből saját forrás 2 410 900 E Ft, hitelből finanszírozás 35 430 500 E Ft), 2018. évi üteme 24 569 500 E Ft (ebből hitelből finanszírozás 24 569 500 E Ft).

957/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 007080 azonosító számú, az „M3 metróvonal járműfelújítás” c. engedélyokirat 2. számú módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat 2. sz. módosításának aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

958/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az M3 metróvonal járműparkjának korszerűsítéssel egybekötött felújításához szükséges forrás tőketartalék útján történő biztosításáról és a forrás felhasználásának feltételrendszeréről szóló megállapodás 2. számú módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

959/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újból napirendjére veszi a „2016. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok III. ütem” című előterjesztést.

2016. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok III. ütem

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

960/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a Tervezési ágazati keret kiadási előirányzatát 136 850 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „740401 Évközi indítású hivatali beruházások” cím támogatási és kiadási előirányzatán belül az alábbi új feladatot:

- „IT biztonsági beruházások” feladatot 95 000 E Ft-tal (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 73 336 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 19 801 E Ft, dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 1863 E Ft). A feladat összköltsége 95 000 E Ft;

továbbá a „740302 Hivatali beruházások” címen belül megemeli a

- „Számítástechnikai eszközök beszerzése 2015-2016.” feladat előirányzatát 41 850 E Ft-tal (ebből céljelleggel támogatott intézményi beruházások 32 307 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 8723 E Ft, dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 820 E Ft). A feladat összköltsége 160 000 E Ft-ra, 2016. évi előirányzata 140 850 E Ft-ra változik.

961/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet célokmány jóváhagyására vonatkozó 8. § (1) bekezdése, a célokmány módosítására vonatkozó 8. § (7) bekezdése, valamint a rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja

- az előterjesztés 2. sz. melléklete, informatikai feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7210. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

962/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (2) bekezdése, az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét, és jóváhagyja

a) az előterjesztés 1. sz. melléklete, BKK által megvalósítandó közlekedési feladatok „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7104. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint a kapcsolódó fejlesztési megállapodás 2. sz. módosítását;

b) az előterjesztés 2. sz. melléklete, informatikai feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7043. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

963/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a „Széll Kálmán tér fejlesztése” feladat megvalósításához biztosítja az állami támogatásból keletkezett 18 456 E Ft kamatbevétel felhasználását, valamint az „Újpalotai villamosvonal megtervezése” beruházási feladatról történő átcsoportosítással a többletfeladatokhoz szükséges 195 800 E Ft többletforrást.

A módosítást követően a „Széll Kálmán tér fejlesztése” beruházási feladat összköltsége 5 879 776 E Ft-ra, az „Újpalotai villamosvonal megtervezése” beruházási feladat összköltsége 783 200 E Ft-ra módosul.

964/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A „Széll Kálmán tér fejlesztése” feladat fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a „Tervezési ágazati keret” önkormányzati beruházások előirányzatát 18 456 E Ft-tal,

- továbbá csökkenti a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” címen belül az „Újpalotai villamosvonal megtervezése” feladathoz kapcsolódóan az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát 195 800 E Ft-tal,

- ezzel egyidejűleg megemeli a „840301 Önkormányzati beruházások” címen belül a „Széll Kálmán tér fejlesztése” feladathoz kapcsolódóan az önkormányzati beruházások előirányzatát 168 076 E Ft-tal, beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 3923 E Ft-tal,

- továbbá megemeli a fordított áfához kapcsolódóan a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” címen belül a dologi kiadások előirányzatát 41 627 E Ft-tal.

A 2015. év végi kivitelezésekhez kapcsolódó számlák pénzügyi elszámolásához címen belül az alábbi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást hajtja végre:

- csökkenti a „840301 Önkormányzati beruházások” címen belül a „Széll Kálmán tér fejlesztése” feladathoz kapcsolódóan az önkormányzati beruházások előirányzatát 356 052 E Ft-tal, továbbá a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 115 447 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül megemeli a dologi kiadások előirányzatát 4819 E Ft-tal (nettó: 3794 E Ft, áfa: 1025 E Ft), továbbá a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” címen belül a fordított áfához kapcsolódóan a dologi kiadások előirányzatát 466 680 E Ft-tal.

A „Széll Kálmán tér fejlesztése” feladat összköltsége 5 879 776 E Ft, tény: 2015. dec. 31-ig 3 581 684 E Ft, 2016. évi üteme: 2 298 092 E Ft (ebből önkormányzati beruházások 1 418 606 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa 54 519 E Ft, dologi kiadások (fordított áfa 841101 címkódon tervezve) 775 870 E Ft, dologi kiadások (fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások áfával) 49 097 E Ft, amelyből dologi nettó: 38 659 E Ft, és dologi áfa: 10 438 E Ft.)

Az „Újpalotai villamosvonal megtervezése” feladat összköltsége 783 200 E Ft (tény 2015. dec. 31-ig 48 950 E Ft, 2016. évi üteme: 734 250 E Ft.)

965/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a „Széll Kálmán tér fejlesztése” beruházási feladat kapcsán elvégzendő többletfeladatokra tekintettel kezdeményezze a támogatási szerződések elszámolási határidejének 2017. június 30-ig történő módosítását, a támogatási szerződések alapján keletkezett kamatok, valamint a főváros által finanszírozott többletfeladatok felhasználhatóságának komplex elszámolása érdekében. Ennek eredményét terjessze elő a Közgyűlés soron következő ülésére.

Határidő: a Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

966/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Egyetért az 1-es villamos meghosszabbítására vonatkozó 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozatra tekintettel a BKK általi IKOP támogatási forrás terhére történő beruházás megvalósításával. A feladat teljes körű megvalósítása érdekében kötelezettséget vállal a nem támogatott beruházási feladat megvalósítására összesen 702 030 E Ft biztosítására.

967/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Az „1-es villamosvonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt., Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése” beruházási feladat fedezetének biztosítása érdekében

- csökkenti a „840701 Évközi indítású beruházások” címen belül az „IKOP projektek és CEF projektek fővárosi saját forrás kerete” feladat önkormányzati beruházások előirányzatát 512 482 E Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzatát 189 548 E Ft-tal,

- ezzel egyidejűleg a „813902 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” címen belül tervbe veszi az új „1-es villamosvonal meghosszabbítása Etele térig - Könyves Kálmán krt., Népliget és Mester utca közötti villamosvágány átépítése” feladathoz kapcsolódóan az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatán 300 030 E Ft-ot,

- továbbá megemeli a „840701 Évközi indítású önkormányzati beruházások” címen belül a fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat önkormányzati beruházások előirányzatát 402 000 E Ft-tal.

A feladat összköltsége 702 030 E Ft, 2016. évi üteme 300 030 E Ft (ebből nettó költség: 219 022 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa: 81 008 E Ft), 2017. évi üteme 402 000 E Ft (ebből nettó költség: 293 460 E Ft, beruházási célú előzetesen felszámított áfa: 108 540 E Ft).

968/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó 12. § (1) bekezdése, valamint az engedélyokirat módosítására vonatkozó 15. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja

- az előterjesztés 1. sz. melléklete, BKK Zrt. által megvalósítandó közlekedési feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 7104. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását és az e feladathoz kapcsolódó fejlesztési megállapodás 2. számú módosítását, a 7251. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát és kapcsolódó fejlesztési megállapodást, a 6999. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását és az e feladathoz kapcsolódó megvalósítási megállapodás 4. számú módosítását, a 7111. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását és az e feladathoz kapcsolódó fejlesztési megállapodás 2. számú módosítását, valamint a 6823. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását és az e feladathoz kapcsolódó megvalósítási megállapodás 3. számú módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletekhez csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 20 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 66. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

969/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

a főpolgármester javaslata alapján támogatja a „844702 Főpolgármesteri keret” cím terhére az alábbi államháztartáson kívüli szervezeteket:

Szervezet neve Támogatás célja Összege
Tűzmadár Alapítvány
a Minőségi Életért
A 2016. május 27-én a Margitszigeti Atlétikai Centrumban
megrendezésre kerülő I. Tűzmadár Rákfutás - a daganatos betegek lelki, érzelmi és szociális támogatásáért szervezési költségei céljára támogatás
300 E Ft
Peter Cerny Alapítvány Koraszülöttmentéshez szükséges intenzív transzportinkubátorok
és lélegeztetőgépek beszerzésének költségei céljára támogatás
3 000 E Ft
Reménytadó Alapítvány A SOTE II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Intenzív Koraszülött Osztálya részére újszülött-melegítő
és -újraélesztő asztal
(nyitott inkubátor) beszerzésének költségei céljára támogatás
4 500 E Ft
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány A 2016. április 17-én a Terror Háza Múzeum előtt a Holokauszt
áldozatairól történő megemlékezés keretében megrendezésre kerülő
emlékkoncert szervezési költségei céljára támogatás
1 000 E Ft
Mentőöv Gyermekeinkért 2002 Alapítvány A Péterfy Sándor utcai Kórház és Baleseti Központ Intenzív Betegellátó Osztálya részére hűtő-melegítő készülék beszerzési költségeinek céljára támogatás 1 000 E Ft
Gyermekeink Egészséges Fogaiért Alapítvány Az Alapítvány „Gyermekeink Egészséges Fogaiért” elnevezésű
programja megvalósításának költségei céljára támogatás
500 E Ft
Antall József Politika-
és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány
A 2016. május 7-én megrendezésre kerülő Dunai Regatta elnevezésű sportesemény szervezési költségei céljára támogatás 1 000 E Ft
Polgár Judit Sakk
Alapítvány
A 2016. október 8-án a Várkert Bazárban megrendezésre kerülő második nemzetközi Sakkfesztivál elnevezésű rendezvény szervezési költségei céljára támogatás 5 000 E Ft
Bárdos Lajos Zenei Hetek Kórus-, és Ifjúságnevelési Alapítvány A 2016. április 9.-június 19. között megrendezésre kerülő
XL. Bárdos Lajos Zenei Hetek rendezvénysorozat szervezési költségei céljára támogatás
500 E Ft
Szent Margit Kórház
Kardiológiai Alapítvány
A Szent Margit Kórház Kardiológiai Osztálya részére „realtime 3D”
szívultrahang készülék beszerzési költségei céljára támogatás
25 000 E Ft
A Földgömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány A 2016. május 21-én a Millenáris Parkban megrendezésre kerülő
IV. Felfedezők Napja fesztivál szervezési költségei céljára támogatás
300 E Ft
Gyermekeink Egészséges Fogaiért Alapítvány A 2016. szeptember 29.-2016. október 1. között megrendezésre kerülő Európai Fogászati Népegészségügyi Társaság 21. Kongresszusa szervezési költségeire támogatás 500 E Ft
Bándért Közalapítvány Mádl Ferencnek, Magyarország volt köztársasági elnökének emléket állító szobor tervezési és kivitelezési költségei céljára támogatás 1 000 E Ft
Vasúti Hidak Alapítvány Dr. Balázs György Széchenyi-díjas mérnök, professzor születésének
90. évfordulója alkalmából emléktábla elhelyezésének költségei céljára támogatás
300 E Ft
Tündérkert Európai
Alapítvány
Az Országos Mentőszolgálat pesterzsébeti mentőállomása részére
a támogatott kérelmében felsorolt életmentéshez szükséges eszközök beszerzésének költségei céljára támogatás
600 E Ft
Korszerű Szülészetért
és Nőgyógyászatért
Alapítvány
Az I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika részére a támogatott
kérelmében szereplő orvosi műszerek beszerzésének költségei céljára támogatás
5 000 E Ft
Gondolkodás Öröme
Alapítvány
A 2016. május 28-án négy fővárosi gyermekotthon halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeiből válogatott Lélekzuhany Gospel Kórus új lemezbemutató koncertjének szervezési költségei céljára támogatás 300 E Ft
Az Élet Menete
Alapítvány
Az Alapítvány 2016. évi programjai között megvalósítani kívánt „toleranciamérő” elnevezésű program szervezési költségei céljára támogatás 1 000 E Ft
Szent Péter és Pál
Médiaközpont Közhasznú Alapítvány
Az APOSTOL TV néven elindított hitéleti internetes csatorna működési költségei céljára támogatás 2 000 E Ft

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 23/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés - előterjesztői kiegészítésekkel módosított - 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

970/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2016. évi költségvetésben szereplő irodák felújítása 2011-2016. feladathoz kapcsolódóan a feladat 2017-re tervezett ütemére 217 000 E Ft-ra kötelezettség vállalható.

A napirend 67. pontja: Javaslat a BFVK Zrt. 2016. évi éves szerződésének 1. számú módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

971/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 43. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal a BFVK Zrt. 2016. évi éves közszolgáltatási szerződésének 1. számú módosítását, egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 68. pontja: Javaslat bírósági döntéssel szerzett társasági üzletrésszel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

972/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, a CF Pharma Gyógyszergyártó Korlátolt Felelősségű Társaságban bírósági ítélettel szerzett üzletrészhez kapcsolódó tagsági jogát gyakorolva a Ptk. 3:200. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozik arról, hogy a társasági szerződés rendelkezéseit önmagára nézve kötelezőnek ismeri el. Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti nyilatkozatot írja alá és küldje meg a CF Pharma Gyógyszergyártó Kft. jogi képviselője részére.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

973/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Értékesíteni kívánja a CF Pharma Gyógyszergyártó Kft.-ben szerzett társasági üzletrészt, és ennek érdekében a BFVK Zrt. 2016. évi éves közszolgáltatási szerződését kiegészíti.

974/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény, illetve a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2016. évi megosztásáról szóló 4/2016. (I. 29.) Főv. Kgy. rendelet szabályai szerint gondoskodjon az üzletrész értékesítéséből származó bevétel megosztásáról.

Határidő: a bevétel Fővárosi Önkormányzathoz történő beérkezését követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 69. pontja: Javaslat a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

975/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Jóváhagyja a Társaság felügyelőbizottságának ügyrendjét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 70. pontja: Javaslat a Miniszterelnökség budavári elhelyezésével kapcsolatban megépülő víziközmű tulajdonjogát rendező megállapodás megkötésére

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

976/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel, a Miniszterelnökséggel és a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel, valamint a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzattal a „Budapest I. kerület, Karmelita kolostor ivóvízellátását biztosító víziközmű kiváltásáról, víziközmű létesítéséről” szóló, az előterjesztői kiegészítés mellékleteként csatolt megállapodást, valamint felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 71. pontja: Javaslat az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása” címen előirányzott felújítási támogatások kapcsán szükséges döntésekre

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

977/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. cb) alpontjában leírt rendelkezés alapján az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása” céljából előirányzott bruttó 500 000 000 Ft támogatási összeg fővárosi átvételét biztosító támogatási szerződés 2. számú módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal a költségvetési törvényben nevesített, kormányzatilag illetékes szervekkel. Felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződést és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokat, egyéb dokumentumokat írja alá.

Határidő: a támogatási szerződés beérkezését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

978/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartása” megnevezésű engedélyokirat 1. számú módosítását az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az engedélyokirat beérkezését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

979/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2014. évi támogatása” program megvalósításáról megnevezésű megvalósítási megállapodás 1. számú módosítását az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodásmódosítás aláírására.

Határidő: a támogatási szerződés aláírását követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 72. pontja: Javaslat a BKK Zrt. 2016-2017. évi üzleti tervének és a BKV Zrt. 2016-2017. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

980/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként) a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - megismerve a BKV Zrt. 2016-2017. évi üzleti tervét - elfogadja a BKK Zrt. 2016. évi üzleti tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, melyben a tervezett feladatok teljes forrásigénye bruttó 93 968 E Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

981/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként) a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva elfogadja a 8061 M Ft összegű közlekedési célú beruházással - melyre a 2016. a kompenzáción keresztül 3963 M Ft forrás kerül biztosításra - és 3140 M Ft összegű észszerű nyereséggel számoló, közlekedésszervezői forrást tartalmazó változatban elfogadott finanszírozási keretek által lehetővé tett 116 141 M Ft finanszírozási lehetőség alapján összeállított, az előterjesztés 3. számú mellékletét képező BKV Zrt. 2016. évi üzleti tervét.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

982/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az alapítói döntésről a Társaságok vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 73. pontja: Javaslat egyes gazdasági társaságok konszolidált beszámolójával kapcsolatos döntésekre

a) Javaslat a BKV Zrt. 2015. évi konszolidált beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntésekre

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

b) Javaslat a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. (korábban: Budapesti Városigazgatóság Zrt.) 2015. évi konszolidált beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

c) Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2015. évi konszolidált beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

a) Javaslat a BKV Zrt. 2015. évi konszolidált beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntésekre

983/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV Zrt.) legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a BKV Zrt. és konszolidációba bevont leányvállalatai 2015. évi tevékenységéről készített konszolidált beszámolót és konszolidált üzleti jelentést.

- Elfogadja a BKV Zrt. felügyelőbizottságának a Társaság 2015. évi tevékenységéről készített konszolidált beszámolójáról szóló jelentését.

- Elfogadja a BKV Zrt. könyvvizsgálójának (Baker Tilly Hungária Könyvvizsgáló Kft., a könyvvizsgálatért felelős: Kőszegi Lászlóné bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma: 003946) jelentését a BKV Zrt. 2015. évi konszolidált beszámolójáról.

- Elfogadja - figyelemmel az igazgatóság és a felügyelőbizottság határozataira és a könyvvizsgáló jelentésére, valamint a BKK Zrt. javaslatára is - a BKV Zrt. 2015. üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolóját a következők szerint:

KONSZOLIDÁLT
ÉVES BESZÁMOLÓ
2015. december 31.
(adatok M Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 671 455
Saját tőke 189 066
Jegyzett tőke 127 000
Tőketartalék 10 962
Eredménytartalék -2 755
Adózás előtti eredmény 55 514
Mérleg szerinti eredmény 55 508

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

b) Javaslat a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. (korábban: Budapesti Városigazgatóság Zrt.) 2015. évi konszolidált beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

984/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft., 1103 Budapest, Kőér utca 2/A, könyvvizsgálatért felelős személy: Baumgartner Ferenc bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 002955) jelentését a Társaság 2015. évi konszolidált éves beszámolójáról és konszolidált üzleti jelentéséről.

- Elfogadja - figyelemmel a felügyelőbizottság határozatára, jelentésére és a könyvvizsgálói jelentésre - a Társaság 2015. üzleti évére vonatkozó konszolidált éves beszámolóját (konszolidált mérlegét, konszolidált eredménykimutatását, konszolidált kiegészítő mellékletét) és konszolidált üzleti jelentését az alábbi fő számokkal:

2015. december 31.
(adatok E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 184 487 785
Adózás előtti eredmény 3 203 080
Adózott eredmény 1 313 062
Jóváhagyott osztalék 507 677
Mérleg szerinti eredmény 797 753

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

c) Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2015. évi konszolidált beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

985/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szerveként eljárva

- Elfogadja a BKK Zrt. és konszolidációba bevont leányvállalatai 2015. évi tevékenységéről készített konszolidált beszámolót és üzleti jelentést.

- Elfogadja a BKK Zrt. felügyelőbizottságának a Társaság 2015. évi tevékenységéről készített konszolidált beszámolójáról szóló jelentését.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Moore Stephens K-E-S Audit Kft., a könyvvizsgálatért felelős: dr. Sugárné Kéri Anna bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma: 000691) jelentését a BKK Zrt. 2015. évi konszolidált beszámolójáról.

- Elfogadja - figyelemmel az igazgatóság és a felügyelőbizottság által hozott határozatokra, valamint a könyvvizsgáló jelentésére is - a BKK Zrt. 2015. üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolóját a következők szerint:

KONSZOLIDÁLT
ÉVES BESZÁMOLÓ
2015. december 31.
(adatok E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 147 961 003
Saját tőke 4 827 358
Jegyzett tőke 1 980 000
Tőketartalék 2 436 594
Eredménytartalék 72 586
Adózás előtti eredmény 70 315
Mérleg szerinti eredmény 68 292

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

986/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem kíván újra szavazni a „Javaslat egyes gazdasági társaságok konszolidált beszámolójával kapcsolatos döntések meghozatalára

a) Javaslat a BKV Zrt. 2015. évi konszolidált beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntésekre

b) Javaslat a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. (korábban: Budapesti Városigazgatóság Zrt.) 2015. évi konszolidált beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára

c) Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 2015. évi konszolidált beszámolójával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára” című előterjesztés határozati javaslatairól.

A napirend 74. pontja: Javaslat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. évi rendes felfüggesztés miatt folytatólagosan megtartandó közgyűlésének egyes napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

987/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. felfüggesztés miatt folytatólagosan megtartandó évi rendes közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

5. napirend pont vonatkozásában: a Társaság 2016. évi üzleti tervének jóváhagyását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, beleértve az előterjesztői kiegészítés mellékletét képező beruházási tervét is.

7. napirendi pont vonatkozásában: „A IV., Görgey u.-i elbontott közcsatorna kártalanítására vonatkozó megállapodás” tárgyú napirendi pont napirendről való levételét.

8. napirendi pont vonatkozásában: a „Megállapodás a fővárosi vízgazdálkodás fejlesztési javaslatról” tárgyú napirendi pont napirendről való levételét.

9. napirendi pont vonatkozásában: a Társaság alapszabályának 31. számú módosítását az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal.

10. napirendi pont vonatkozásában: a Társaság igazgatósága ügyrendjének módosítását az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal.

11. napirendi pont vonatkozásában: a Társaság felügyelőbizottsága ügyrendjének módosítását az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal.

13. napirend pont vonatkozásában: az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjai díjazásának változatlanul hagyását a 2016-os gazdasági évben, a Társaság igazgatóságának 15/2016. számú határozatában foglaltakkal egyezően.

Határidő: a Társaság felfüggesztés miatt folytatólagosan megtartott évi rendes közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

988/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság felfüggesztés miatt folytatólagosan megtartott évi rendes közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 75. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. felfüggesztés miatt folytatólagosan megtartandó évi rendes közgyűlésének egyes napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

989/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. felfüggesztés miatt folytatólagosan megtartandó évi rendes közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát.

1. napirendi pont:

A napirendi pont társasági közgyűlési napirendről való levételét.

2-5. napirendi pontok:

A Társaság konszolidált beszámolója és kapcsolódó dokumentumai tekintetében:

- A Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. évi éves konszolidált beszámolójáról és üzleti jelentéséről szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadását.

- A felügyelőbizottság jelentésének elfogadását a Fővárosi Vízművek Zrt. számviteli törvény szerinti 2015. évi éves konszolidált beszámolójáról és konszolidált üzleti jelentéséről.

- A Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. évi számviteli törvény szerinti éves konszolidált beszámolójának és konszolidált üzleti jelentésének az alábbi főbb számokkal történő elfogadását:

Mérlegfőösszeg 123 070 M Ft
Adózás előtti eredmény 1 260 M Ft
Eredménytartalék 3 866 M Ft
Osztalék 38 M Ft
Mérleg szerinti eredmény 766 M Ft

6. napirendi pont:

A Társaság 2016. évi üzleti tervének 38 379 M Ft nettó árbevétellel történő elfogadását.

8. napirendi pont:

A Társaság Önkormányzati Tanácsadó Testülete ügyrendje módosításának elfogadását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a Társaság felfüggesztés miatt folytatólagosan megtartandó évi rendes közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

990/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. felfüggesztés miatt folytatólagosan megtartandó évi rendes közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság felfüggesztés miatt folytatólagosan megtartandó évi rendes közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

991/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2016. június 30-án tartandó rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát.

1. napirendi pont:

1.1./a A Társaság közgyűlése arra vonatkozó döntésének meghozatalát, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. jelen határozat mellékletét képező 2016. évi beruházási terv főösszegét, 5 044 968 E Ft-ot az alábbiak szerint:

1. 2015. évi módosított értékcsökkenésből képződött beruházási keret különbözet: 213 033 E Ft;

2. 2015. évben fel nem használt értékcsökkenés: 87 987 E Ft;

3. 2015. évben víziközmű-fejlesztési hozzájárulás: 170 214 E Ft;

4. 2015. évben fel nem használt csatornafejlesztési hozzájárulás: 14 963 E Ft;

5. 2015. évben fel nem használt vízterhelési díj: 7752 E Ft;

összességében 493 949 E Ft-tal 5 538 917 E Ft-ra emeli.

1.2. A Társaság közgyűlése arra vonatkozó döntésének meghozatalát, hogy jóváhagyja a 2016. évi beruházási terv 2. sz. módosítását az alábbiaknak megfelelően:

1. Budapest szolgáltatási területét érintően:

1. 1 db tétel törlése a tervből (-)2 300 E Ft értékben,

2. 5 db új tétel tervbe való beemelése (+)122 300 E Ft értékben,

3. 3 db tétel keretének csökkentése (-)7 700 E Ft értékben,

4. 8 db tétel keretének emelése (+)102 300 E Ft értékben;

2. az FV Zrt.-t érintően:

1. 4 db tétel törlése a tervből (-)80 610 E Ft értékben,

2. 7 db új tétel tervbe való beemelése (+)85 200 E Ft értékben,

3. 2 db tétel keretének csökkentése (-)1 805 E Ft értékben,

4. 4 db tétel keretének emelése (+)91 915 E Ft értékben;

3. a budaörsi szolgáltatási területet érintően:

1. 1 db új tétel tervbe való beemelése (+) 20 407 E Ft értékben,

4. a halásztelki szolgáltatási területet érintően:

1. 1 db tétel keretének emelése (+)7 500 E Ft értékben,

5. a tököli szolgáltatási területet érintően:

1. 1 db tétel keretének emelése (+)17 449 E Ft értékben,

6. a BKSZTT területét érintően:

1. 1 db új tétel tervbe való beemelése (+)1 997 E Ft értékben.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja, 2016. június 30. (megismétlés esetén 2016. július 15.)

Felelős: Tarlós István

992/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2016. június 30-án tartandó rendkívüli közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „nem”-mel szavazzon a következő döntések meghozatalában.

1. napirendi pont:

1.1./b A Társaság közgyűlése arra vonatkozó döntésének meghozatalában, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. jelen határozat mellékletét képező 2016. évi beruházási terv főösszegét, 5 044 968 E Ft-ot a Fővárosi Önkormányzat által biztosított forrással: 1 500 000 E Ft-tal megemelje.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja, 2016. június 30. (megismétlés esetén 2016. július 15.)

Felelős: Tarlós István

993/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2016. június 30-án tartandó rendkívüli közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a Társaság soron következő rendkívüli közgyűlésének napja, 2016. június 30. (megismétlés esetén 2016. július 15.)

Felelős: Tarlós István

A napirend 76. pontja: Javaslat a BDK Kft. soron következő taggyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes tulajdonosi döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

994/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata tagi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- A Társaság módosított - az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti - számviteli politikájának jóváhagyására vonatkozó taggyűlési döntés meghozatalát.

- A Társaság - új Kbt.-nek megfelelően elkészített, az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti - közbeszerzési szabályzatának jóváhagyására vonatkozó taggyűlési döntés meghozatalát.

- A Társaság - jogszabályi változásokra tekintettel elkészített, az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti - beszerzési és versenyeztetési szabályzatának jóváhagyására vonatkozó taggyűlési döntés meghozatalát.

Határidő: a BDK Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

995/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a BDK Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

A napirend 77. pontja: Javaslat a BTI Zrt. 2015. évi közszolgáltatási beszámolójának és kompenzáció elszámolásának elfogadására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

996/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

elfogadja 13 317 E Ft összesített kompenzáció összegével a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 2015. évi közszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséről szóló beszámolóját és kompenzációelszámolását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az alulkompenzáció elszámolása a BTI Zrt. 2015. évi eredménye terhére történjen.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 78. pontja: Javaslat az Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz való csatlakozás alapjául szolgáló 2016. évi Karta elfogadására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

997/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata csatlakozik a 2016. évi Európai Mobilitás Hét című programhoz az előterjesztés mellékletét képező Kartában foglaltak szerint, és felkéri a főpolgármestert a Karta aláírására.

Határidő: 2016. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 79. pontja: Javaslat megállapodás megkötésére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megfelelő ellátása érdekében

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

998/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztést leveszi napirendjéről.

A napirend 80. pontja: Javaslat az V. ker., Veres Pálné utca 36-38. szám alatti ingatlan osztatlan közös tulajdonának megszüntetésére

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

999/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja alapján úgy dönt, hogy a Budapest V. ker. 24049 hrsz.-ú, természetben a Veres Pálné u. 36-38. szám alatti, Budapest Főváros Önkormányzata és a VP36-Ingatlan Ingatlanhasznosító Kft. osztatlan közös tulajdonában lévő ingatlant társasházzá alakítja. Jóváhagyja a 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36-38. szám alatti Társasház alapító okiratát, továbbá annak mellékleteit az előterjesztői kiegészítés 2-3. számú mellékletei szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert az alapító okirat és mellékletei aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 81. pontja: Javaslat konzorciumi megállapodás megkötésére a „Városháza épületének energetikai korszerűsítése” c. KEHOP támogatási kérelem előkészítése céljából

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1000/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft. között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Városháza épületének energetikai korszerűsítése” c. támogatási kérelem benyújtására az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 82. pontja: Javaslat a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi üzleti tervének és 2016. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1001/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatala során a Budapest Főváros Önkormányzata mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- A Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- A Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napja

Felelős: Tarlós István

1002/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a főpolgármester által kijelölt személyt, hogy a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatalában Budapest Főváros Önkormányzata tag képviseletében kötött mandátummal eljárjon, és felkéri a főpolgármestert az általa a tagi határozatok aláírására kijelölt személy meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: a taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatal napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 83. pontja: Javaslat támogatási kérelem benyújtására a KEHOP-1.2.0 jelű felhívásra, „Éghajlat-változási Platform létrehozása Budapesten” címmel

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1003/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a KEHOP-1.2.0 jelű pályázati kiírásra történő támogatási kérelem benyújtását. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a benyújtáshoz szükséges dokumentumok aláírásáról és benyújtásáról.

Határidő: 2016. június 30.

Felelős: Tarlós István

1004/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az „Éghajlat-változási Platform létrehozása Budapesten” című pályázat pozitív elbírálása esetén kösse meg a Főváros és az Irányító Hatóság között kötendő támogatási szerződést utólagos beszámolási kötelezettséggel, és gondoskodjon a szükséges előirányzat-módosítások Közgyűlés elé történő beterjesztéséről.

Határidő: a szerződés megkötésére a támogatási kérelem elbírálását követő 30 napon belül és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításának hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

A napirend 84. pontja: Javaslat a Duna-parti Építési Szabályzat II. ütem Budapest II. kerületi Duna-parti szakasz tervéhez kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének eldöntésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1005/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem tartja szükségesnek a Duna-parti Építési Szabályzat II. ütem Budapest II. kerületi Duna-parti szakasz tervéhez környezeti vizsgálat és értékelés kidolgozását.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1006/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a döntés a környezet védelméért felelős érintett szervezeteknek történő megküldéséről, valamint annak közzétételéről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 85. pontja: Javaslat a történeti városrészek megújítását támogató fejlesztési tanulmányterv jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1007/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

egyetért a „Historikus városi szövet megújítása” című dokumentumokban foglaltakkal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a kezelési kézikönyv, a vezetői összefoglaló és a beavatkozási javaslatok összefoglaló kiadványának terjesztéséről és Budapest Portálon való közzétételéről.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 86. pontja: Javaslat Budapest 2015. évi Környezeti Állapotértékelésének elfogadására

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1008/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Budapest Környezeti Állapotértékelése 2015.” című dokumentumot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a „Budapest Környezeti Állapotértékelése 2015.” dokumentum Budapest Portálon történő közzétételéről.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 87. pontja: Javaslat a TÁMASZ Alapítvány 2015. évi beszámolójának és a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány 2015. évi közhasznúsági jelentésének és beszámolójának tudomásulvételére

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1009/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a TÁMASZ Alapítvány 2015. évi működéséről szóló közhasznúsági jelentését és beszámolóját az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy a TÁMASZ Alapítvány 2015. évi tevékenysége legfontosabb adatainak az alapító hivatalos lapjában történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1010/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány 2015. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy a HOSTIS Közalapítvány 2015. évi tevékenysége legfontosabb adatainak az alapító hivatalos lapjában történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 88. pontja: Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola tanterem bővítése tárgyában

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1011/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Budapest XX. kerület 179422/4 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22. szám alatt található, Budapest Főváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló ingatlanon 4 db tanterem és a szükséges kiszolgálóhelyiségek kialakításával a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében, a Nemzeti Sportközpontok közreműködésével, azzal, hogy a beruházásokhoz a Fővárosi Önkormányzat önrésszel nem járul hozzá.

1012/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Nemzeti Sportközpontok közötti, a Budapest XX. kerület 179422/4 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22. szám alatt található, Budapest Főváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló ingatlanon 4 db tanterem és a szükséges kiszolgálóhelyiségek megépítésének előkészítéséről szóló együttműködési megállapodást az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

1013/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest XX. kerület 179422/4 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22. szám alatt található, Budapest Főváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló ingatlanon 4 db tanterem és kiszolgálóhelyiségek megépítéséhez a végleges kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre állása, valamint a beruházáshoz szükséges pénzügyi és egyéb feltételek fennállása esetén a kivitelezési munkák megkezdéséhez szükséges beruházási megállapodást terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a végleges kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre állását követő 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 89. pontja: Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1014/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel az 1015-1016/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra - elfogadja.

1015/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

Az 1748/2015. (XII. 2.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

A 419-420/2016. (III. 30.) Főv. Kgy. határozatokat hatályon kívül helyezi.

1016/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

A 3099/2011. (X. 21.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. december 31-re módosítja;

- a 3716/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2017. december 31-re módosítja;

- a 2311/2013. (XII. 11.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2016. december 31-re módosítja;

- a 878-879/2015. (VI. 23.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2016. december 31-re módosítja;

- a 939/2015. (VI. 23.) határozat végrehajtási határidejét 2016. november 30-ra módosítja.

A napirend 90. pontja: Javaslat a Budapest Széll Kálmán tér felújításával kapcsolatos korrupciógyanús eseteket vizsgáló bizottság létrehozására

Előterjesztő: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1017/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett döntési javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Budapest Széll Kálmán tér felújításával összefüggésben a korrupciógyanús esetek kivizsgálására eseti bizottságot hoz létre a Közgyűlésben helyet foglaló pártok tagjainak részvételével.

Az eseti bizottság feladata, hogy - szükség esetén szakértők bevonásával - megvizsgálja a Budapest Széll Kálmán tér felújításával összefüggésben megkötött szerződések értékarányosságát, létrejöttének, teljesítésének és kifizetésének szabályszerűségét.

Felkéri a bizottságot, hogy a vizsgálat eredményéről 2016. augusztus 31-ig tájékoztassa a Közgyűlést.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

a) A Széll Kálmán téri felújítás korrupciófeltáró bizottság elnökének

- ..........................-t,

a bizottság tagjainak

- ..........................-t,

- ..........................-t,

- ..........................-t,

- ..........................-t,

- ..........................-t

választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

b) A Széll Kálmán téri felújítás korrupció feltáró bizottság elnökének

- Szaniszló Sándort,

a bizottság tagjainak

- Gy. Németh Erzsébetet,

- Székely Sándort,

- Karácsony Gergelyt,

- Horváth Csabát,

- dr. Trippon Norbertet

választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Felkéri a bizottságot, hogy a vizsgálat eredményeiről annak befejezéséig tájékoztassa a Közgyűlést.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja .../2016. (......) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint.”

A napirend 91. pontja: Javaslat a fővárosi oktatási intézményekben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény célja és alapelvei biztosításához szükséges döntésre

Előterjesztő: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1018/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy a minőségi oktatáshoz való hozzáférés jogának biztosítása érdekében kezdeményezzen tárgyalásokat Magyarország kormányával azért, hogy a korábban fővárosi fenntartásban működő oktatási intézmények fenntartója 2016. szeptember hónaptól ismét a Fővárosi Önkormányzat legyen. Felkéri a főpolgármestert, hogy a tárgyalás eredményéről és a fenntartói feladat átvételéről adjon tájékoztatást a Közgyűlés következő ülésén.”

A napirend 92. pontja: Véleménynyilvánítás, döntéskezdeményezés Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bek. j) pontja alapján

Előterjesztők: Gy. Németh Erzsébet, Hajdu László

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1019/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bek. j) pontja alapján nyilvánítson véleményt, kezdeményezzen döntést a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervnél a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő középiskolák fenntartóváltásának megakadályozása érdekében.

Továbbá felkéri a főpolgármestert, hogy a tárgyalás eredményéről tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést soron következő ülésén.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István”

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2016. június 8-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére