A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2016. október 26-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1381/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a volt Óbudai Gázgyár kármentesítése tárgyában kivitelezési közbeszerzési dokumentáció elfogadásáról” című előterjesztés nyílt ülésen történő tárgyalására irányuló indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1382/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat testvérvárosi megállapodás megkötésére Székelyudvarhely és Budapest között

2. Javaslat együttműködési program megkötésére Moszkva és Budapest között

3. Javaslat a United Cities and Local Governmentshez/Egyesült Városok és Helyi Önkormányzatok Világszervezetéhez való csatlakozásra

4. Javaslat az M3 metró infrastruktúrarekonstrukció miatt szükséges járműpótlást biztosító döntések meghozatalára

5. Javaslat a Duna-parti építési szabályzat V. üteméhez kapcsolódóan változtatási tilalom elrendelésére

6. Javaslat a Duna-parti építési szabályzat V. ütem és a Budapest III. kerület, Duna-Budapest III. kerület közigazgatási határa-Királyok útja-Pünkösdfürdő utca-Kossuth Lajos üdülőpart-Nánási köz-Nánási út-Gázgyár utca-Ángel Sanz Briz út-gróf Esterházy János rakpart-Serfőző utca-Lajos utca-Tél utca - Árpád fejedelem útja - Szépvölgyi út által határolt terület tervéhez kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének, valamint a környezeti értékelés konkrét tartalmának és részletezettségének eldöntésére

7. Javaslat Budapest Ösztöndíj Programhoz kapcsolódó döntések meghozatalára

8. Javaslat a budapesti közlekedési intézményrendszer továbbfejlesztésének koncepciójára

9. Javaslat kiemelt budapesti sportegyesületek támogatására

10. Javaslat a 2016. évi Bűnmegelőzési keret terhére nyújtandó támogatások tárgyában alapítványokkal kötendő szerződések jóváhagyására

11. Javaslat az építményadóról szóló 71/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

12. Javaslat önkormányzati rendelet megalkotására, továbbá előzetes kötelezettségvállalásra a Fővárosi Önkormányzat köztisztviselői 2017. évi illetménykiegészítéséhez és 2017. évi illetményeltérítéséhez szükséges előirányzat biztosítására

13. Javaslat az oktatási ágazathoz alapított egyes intézmények megszüntetésére

14. Javaslat az elővárosi közösségi közlekedés feladatellátási feltételeinek elfogadására

15. Javaslat a Budapest VI. kerület, Andrássy út 57. szám alatti 29457/0/A/26-29 hrsz.-ú Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő tetőtéri ingatlanok értékesítésére

16. Javaslat a BKV Zrt. által közfeladat ellátása körében használt egyes helyiségcsoportok jogcímének rendezésére, ingyenes használatba adására

17. Javaslat a Bp. XI., Rimaszombati út 2-4. szám alatti ingatlan hajléktalan-krízisszállóként történő ingyenes használatba adására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére

18. Javaslat a 23800/7 helyrajzi számon felvett, természetben a Budapest XIII. kerület, Margitszigeten található volt palackozóüzem bérbeadására a Budapesten megrendezendő 2017-es vizes világbajnokság akkreditációs központjának kialakítása céljából

19. Javaslat a Magyar Állammal közös tulajdonú, Budapest XIV., Ajtósi Dürer sor 23. alatti ingatlan (ELTE kollégium) használati viszonyainak rendezésére

20. Javaslat a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. alapszabályának módosítására

21. Javaslat a lakásgazdálkodással összefüggő rendeletek felülvizsgálataként új rendeletek megalkotására, valamint beszámoló a 2015. évi lakásbérbeadási tevékenységről

22. Javaslat alapítványok támogatásával kapcsolatos döntések meghozatalára

23. Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt. „v.a.”-val kapcsolatos egyes tulajdonosi döntésekre

24. Javaslat a Ludovika Campus kiemelt állami beruházással érintett ingatlan egységes tulajdoni helyzetének megteremtését szolgáló, illetve az M4 metróprojekt kelenföldi P+R parkolóingatlanok tulajdoni helyzetének rendezését szolgáló, a Magyar Állammal történő ellenértékes jogügyletekre

25. Javaslat az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. és 2016. évi támogatása” címen előirányzott felújítási támogatások kapcsán felmerülő döntésekre

26. Javaslat a FŐKERT Nonprofit Zrt.-vel kötött 2015. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására

27. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

28. Javaslat a 4-es metró beruházásához kapcsolódó, Budapest XI. ker. 2545/22 és a 2792/2 helyrajzi számú ingatlanok telekalakítása keretén belüli terület cseréjére

29. Javaslat a Duna-parti építési szabályzat III. ütem (XXII. kerület) elfogadására

30. Javaslat a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

31. Javaslat a „Klímastratégia és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Budapesten” című KEHOP-1.2.0 jelű pályázat támogatási szerződésének megkötésére

32. „Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és járműbeszerzéséhez” tárgyú projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

33. Javaslat a margitszigeti helyi zajvédelmi szabályok alkalmazhatóságának előzetes vizsgálataival kapcsolatos döntésre

34. Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert, valamint a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár alapító okiratának módosítására

35. Javaslat kulturális és szociálpolitikai intézmények és társaságok működési feladatainak támogatására

36. Javaslat kulturális szervezetek támogatására

37. Javaslat a Budapest XIV. kerület 32068/7 helyrajzi számú, 1149 Budapest, Mogyoródi út 21. szám alatt lévő ingatlanra vonatkozó használati szerződés módosítására

38. Javaslat a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvoda, Általános Iskola feladatellátását szolgáló, 1125 Budapest, Mátyás király út 29. szám alatt található ingatlan haszonkölcsönbe adásáról szóló szerződés módosítására

39. Javaslat állami vagyonba tartozó térképtároló lemezszekrények ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodás aláírására

40. Javaslat a Budapesti Szakképzési Centrumok vagyonkezelésében lévő egyes tárgyi eszközök selejtezésének jóváhagyására

41. Javaslat az oktatási ágazathoz alapított gazdasági szervezetek működtetésében lévő egyes köznevelési intézményekben tárgyi eszközök selejtezésének jóváhagyására

42. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőjének személyi kérdéseivel kapcsolatos döntések meghozatalára

43. Javaslat a volt Óbudai Gázgyár kármentesítése tárgyában kivitelezési közbeszerzési dokumentáció elfogadásáról

44. Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetői munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre

45. A Fővárosi Önkormányzat érdekkörébe tartozó gazdasági társaságok üzleti tervezésére, valamint gazdasági adatszolgáltatására vonatkozó eljárásrend elfogadásáról

46. Javaslat állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes tulajdonszerzésére vonatkozó igény benyújtására

47. Javaslat a FŐTÁV Zrt. osztalékelőleg-fizetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

48. Javaslat a BKV Zrt. 2016. évi üzleti tervének módosítására

49. Javaslat a BFVK Zrt. 2016. évi éves szerződése 3. számú módosításának elfogadására

50. Javaslat a Városháza épületének energetikai korszerűsítése beruházás megvalósításáról szóló konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére

51. Javaslat az FTSZV Kft. reorganizációjával kapcsolatos döntések meghozatalára

52. Javaslat a 2014. évi Városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek megkötésére

53. Javaslat a 2013. évi TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek módosítására

54. Javaslat az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” pályázat megállapodásának határidő-módosítására és a „Műemléki Keret 2014” megállapodásának felmondására

55. Felterjesztési javaslat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítására

56. Javaslat kerékpárosbarát fejlesztésekre irányuló „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” című dokumentumok megkötésére a VEKOP-5.3.1-15 jelű „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” című pályázati kiírásra történő támogatási kérelmek benyújtása kapcsán

57. Javaslat a Pannon Park projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint tájékoztató az azzal párhuzamosan futó fejlesztésekről

58. Javaslat az FCSM Zrt.-vel kötendő 2016. évi megállapodások megkötésére

59. Javaslat a Duna-parti Építési Szabályzat VI. ütem és KÉSZ XXII. kerület, Sörház utca-Duna folyam-Budapest közigazgatási határa-30a vasútvonal északi határa által határolt terület tervéhez kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének, valamint a környezeti értékelés konkrét tartalmának és részletezettségének eldöntésére

60. Javaslat hozzájárulás megadására Kisfaludi Stróbl Zsigmond Darányi Ignác című szobrának köztéri elhelyezéséhez a városligeti Vajdahunyadvár udvarán

61. Javaslat a Schöpf-Mérei Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „va” 2015. 08. 01.-2016. 07. 31. közötti időszak közhasznú éves beszámolójának elfogadására

62. Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

63. FŐTÁV Zrt. gépjármű-értékesítés visszásságának tárgyában szankció kiszabása

A napirend 1. pontja: Javaslat testvérvárosi megállapodás megkötésére Székelyudvarhely és Budapest között

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1383/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés mellékleteként csatolt testvérvárosi megállapodást Budapest és Székelyudvarhely között. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Javaslat együttműködési program megkötésére Moszkva és Budapest között

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1384/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Moszkva Kormányzata és Budapest Főváros Önkormányzata között az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti együttműködési programot. Felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2016. november 15.

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1385/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Javaslat együttműködési program megkötésére Moszkva és Budapest között” című előterjesztés határozati javaslatáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1386/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Moszkva Kormányzata és Budapest Főváros Önkormányzata között az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti együttműködési programot. Felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2016. november 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Javaslat a United Cities and Local Governments-hez/Egyesült Városok és Helyi Önkormányzatok Világszervezetéhez való csatlakozásra

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1387/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy csatlakozik az Egyesült Városok és Helyi Önkormányzatok Világszervezetéhez/United Cities and Local Goverments-hez. Felhatalmazza és felkéri a főpolgármestert a tagfelvételi kérelem aláírására és benyújtására.

Határidő: 2016. december 15.

Felelős: Tarlós István

1388/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a 2017. évi költségvetéstől kezdve évente 12 000 eurót megtervez az éves UCLG tagsági díjra.

Határidő: a mindenkori éves költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat az M3 metró infrastruktúrarekonstrukció miatt szükséges járműpótlást biztosító döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1389/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztés határozati javaslatairól mai ülésén későbbi időpontban szavaz.

A napirend 5. pontja: javaslat a Duna-parti építése szabályzat V. üteméhez kapcsolódóan változtatási tilalom elrendeléséről.

Előterjesztő: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 34/2016. (XI. 3.) Főv. Kgy. rendeletét a változtatási tilalom elrendeléséről az előterjesztői kiegészítés melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1390/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Duna-parti építési szabályzat V. ütem készítése során a változtatási tilalommal érintett területen a Római-parti védmű építésének, valamint a szintterület-növekedéssel nem járó, meglévő épület tömegén belüli átépítés, felújítás lehetőségének kivételével az elfogadásra kerülő építési szabályzat ne teremtsen építési lehetőséget.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1391/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főjegyzőt, hogy gondoskodjon a döntés közzétételéről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Sárádi Kálmánné dr.

1392/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze a Duna-parti építési szabályzat V. ütem készítése során a változtatási tilalommal érintett (fővárosi és kerületi) területre korábban kiadott építési engedélyek felülvizsgálatát.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Javaslat a Duna-parti építési szabályzat V. ütem és a Budapest III. kerület, Duna-Budapest III. kerület közigazgatási határa-Királyok útja-Pünkösdfürdő utca-Kossuth Lajos üdülőpart-Nánási köz-Nánási út-Gázgyár utca-Ángel Sanz Briz út-gróf Esterházy János rakpart-Serfőző utca-Lajos utca-Tél utca-Árpád fejedelem útja-Szépvölgyi út által határolt terület tervéhez kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének, valamint a környezeti értékelés konkrét tartalmának és részletezettségének eldöntésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1393/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

szükségesnek tartja a Duna-parti építési szabályzat (V. ütem) és KÉSZ Budapest III. kerület, Duna - Budapest III. kerület közigazgatási határa-Királyok útja-Pünkösdfürdő utca-Kossuth Lajos üdülőpart-Nánási köz-Nánási út-Gázgyár utca-Ángel Sanz Briz út-gróf Esterházy János rakpart-Serfőző utca-Lajos utca-Tél utca-Árpád fejedelem útja-Szépvölgyi út által határolt területre vonatkozó tervéhez a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján környezeti vizsgálat készítését, valamint elfogadja annak tematikáját az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1394/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a környezeti értékelés tematikájának a környezet védelméért felelős érintett szervezeteknek történő megküldéséről, valamint annak közzétételéről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat Budapest Ösztöndíj Programhoz kapcsolódó döntések meghozatalára

Előterjesztők: Tarlós István,

Szalay-Bobrovniczky Alexandra

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 35/2016. (XI. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest Ösztöndíj Programról szóló 44/2008. (IX. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1395/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

előzetes kötelezettséget vállal az előző évekhez hasonlóan a 2017. évi költségvetésben is a Budapest Ösztöndíj Program 5000 E Ft összegű pénzügyi fedezetének a „888001 Önkormányzati választott tisztviselők kiadásai és a Budapest Ösztöndíj Program” cím személyi juttatások előirányzatán történő biztosítására.

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1396/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal a Budapest Ösztöndíj Programmal kapcsolatos, pályázati feltételként meghatározott, szakdolgozat tárgyaként választható átfogó témaköröket.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1397/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Kiírja az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal a Budapest Ösztöndíj Programmal kapcsolatos pályázatot, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak közzétételéről.

Határidő: 2017. január 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat a budapesti közlekedési intézményrendszer továbbfejlesztésének koncepciójára

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor,

dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1398/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

nem ért egyet az Óbuda Divízió megszüntetésével.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1399/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

az Óbuda Divízió megszüntetésének kivételével egyetért a Budapest közlekedési intézményrendszerének továbbfejlesztése tárgyú, az előterjesztésben bemutatott javaslatban foglaltakkal, azzal, hogy az integrált közlekedésszervezés stratégiai feladatai továbbra is a Közlekedésszervező által kerüljenek ellátásra. Felkéri továbbá a főpolgármestert, hogy intézkedjen az érintett társaságok és szervezetek bevonásával a javaslat végrehajtása érdekében szükséges lépések megtétele iránt, és annak eredményéről tájékoztassa a Közgyűlést, illetve kérje annak döntését.

Határidő: 2016. december 7.

Felelős: Tarlós István

1400/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges külső egyeztetéseket EBRD, TVI, NGM folytassa le az érintett szervezetek bevonásával, és annak eredményéről tájékoztassa a Közgyűlést, illetve szükség esetén kérje annak döntését.

Határidő: 2016. december 7.

Felelős: Tarlós István

1401/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. vezérigazgatója útján gondoskodjon a BKK Zrt. 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság megalapításához szükséges előkészületek megtételére és a döntéshez szükséges dokumentumokat terjessze be a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére.

Határidő: 2016. december 7.

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: Javaslat kiemelt budapesti sportegyesületek támogatására

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor,

Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1402/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

támogatja az Újpesti Torna Egylet támogatási kérését, és az egyesület utánpótlás-nevelési tevékenységének kiadásaira 40 000 E Ft támogatást biztosít a „930001 Általános tartalék” cím előirányzata terhére.

1403/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a Ferencvárosi Torna Club támogatási kérését, és az egyesület és szakosztályai utánpótlás-nevelési tevékenységének kiadásaira összesen 80 000 E Ft támogatást biztosít a „930001 Általános tartalék” cím előirányzata terhére az alábbiak szerint:

Ferencvárosi Torna Club - 20 000 E Ft;

FTC Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató Kft. - 25 000 E Ft;

FTC Vízilabda Utánpótlás Nonprofit Kft. - 25 000 E Ft;

FTC Női Torna Kft. - 2000 E Ft;

Ferencvárosi Férfi Torna Kft. - 2000 E Ft;

FTC Akrobatikus Torna Kft. - 1000 E Ft;

FTC Kerékpár Kft. - 2000 E Ft;

FTC Kajak-kenu Utánpótlás-nevelés Közhasznú Nonprofit Kft. - 3000 E Ft.

1404/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a Vasas Sport Club támogatási kérését, és az egyesület utánpótlás-nevelési tevékenységének kiadásaira 30 000 E Ft támogatást biztosít a „930001 Általános tartalék” cím előirányzata terhére.

1405/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatási kérését, és az egyesület utánpótlás-nevelési tevékenységének kiadásaira 20 000 E Ft támogatást biztosít a „930001 Általános tartalék” cím előirányzata terhére.

1406/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest támogatási kérését, és az egyesület utánpótlás-nevelési tevékenységének kiadásaira 30 000 E Ft támogatást biztosít a „930001 Általános tartalék” cím előirányzata terhére.

1407/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a Kőbánya Sport Club támogatási kérését, és az egyesület utánpótlás-nevelési tevékenységének kiadásaira 15 000 E Ft támogatást biztosít a „930001 Általános tartalék” cím előirányzata terhére.

1408/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Az Újpesti Torna Egylet, a Ferencvárosi Torna Club, a Vasas Sport Club, a Budapesti Honvéd Sportegyesület, a Magyar Testgyakorlók Köre és a Kőbánya Sport Club utánpótlás-nevelési tevékenységének támogatása érdekében 215 000 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát, és ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „841302 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül az egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát.

Ebből:

- az Újpesti Torna Egylet támogatása - 40 000 E Ft;

- Ferencvárosi Torna Club - 20 000 E Ft;

- FTC Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató Kft. - 25 000 E Ft;

- FTC Vízilabda Utánpótlás Nonprofit Kft. - 25 000 E Ft;

- FTC Női Torna Kft. - 2000 E Ft;

- Ferencvárosi Férfi Torna Kft. - 2000 E Ft;

- FTC Akrobatikus Torna Kft. - 1000 E Ft;

- FTC Kerékpár Kft. - 2000 E Ft;

- FTC Kajak-kenu Utánpótlás-nevelés Közhasznú Nonprofit Kft. - 3000 E Ft;

- a Vasas Sport Club támogatása - 30 000 E Ft;

- a Budapesti Honvéd Sportegyesület támogatása - 20 000 E Ft;

- a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest támogatása - 30 000 E Ft;

- a Kőbánya Sport Club támogatása - 15 000 E Ft.

1409/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1402-1408/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó előirányzat-módosításra vonatkozó döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1410/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az Újpesti Torna Egylettel a támogatási megállapodást 40 000 E Ft összegben - az előterjesztés mellékletében foglalt mintaszerződés szerinti tartalommal -, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1411/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Ferencvárosi Torna Clubbal a támogatási megállapodást 20 000 E Ft összegben - az előterjesztés mellékletében foglalt mintaszerződés szerinti tartalommal -, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1412/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az FTC Icehockey Utánpótlás Sportszolgáltató Kft.-vel a támogatási megállapodást 25 000 E Ft összegben - az előterjesztés mellékletében foglalt mintaszerződés szerinti tartalommal -, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1413/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az FTC Vízilabda Utánpótlás Nonprofit Kft.-vel a támogatási megállapodást 25 000 E Ft összegben - az előterjesztés mellékletében foglalt mintaszerződés szerinti tartalommal -, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1414/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az FTC Női Torna Kft.-vel a támogatási megállapodást 2000 E Ft összegben - az előterjesztés mellékletében foglalt mintaszerződés szerinti tartalommal -, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1415/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Ferencvárosi Férfi Torna Kft.-vel a támogatási megállapodást 2000 E Ft összegben - az előterjesztés mellékletében foglalt mintaszerződés szerinti tartalommal -, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1416/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az FTC Akrobatikus Torna Kft.-vel a támogatási megállapodást 1000 E Ft összegben - az előterjesztés mellékletében foglalt mintaszerződés szerinti tartalommal -, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1417/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az FTC Kerékpár Kft.-vel a támogatási megállapodást 2000 E Ft összegben - az előterjesztés mellékletében foglalt mintaszerződés szerinti tartalommal -, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1418/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az FTC Kajak-kenu Utánpótlás-nevelés Közhasznú Nonprofit Kft.-vel a támogatási megállapodást 3000 E Ft összegben - az előterjesztés mellékletében foglalt mintaszerződés szerinti tartalommal -, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1419/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Vasas Sport Clubbal a támogatási megállapodást 30 000 E Ft összegben - az előterjesztés mellékletében foglalt mintaszerződés szerinti tartalommal -, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1420/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapesti Honvéd Sportegyesülettel a támogatási megállapodást 20 000 E Ft összegben - az előterjesztés mellékletében foglalt mintaszerződés szerinti tartalommal -, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1421/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Magyar Testgyakorlók Köre Budapesttel a támogatási megállapodást 30 000 E Ft összegben - az előterjesztés mellékletében foglalt mintaszerződés szerinti tartalommal - és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1422/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Kőbánya Sport Clubbal a támogatási megállapodást 15 000 E Ft összegben - az előterjesztés mellékletében foglalt mintaszerződés szerinti tartalommal -, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Javaslat az M3 metró infrastruktúrarekonstrukció miatt szükséges járműpótlást biztosító döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1423/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csabának az előterjesztés határozati javaslata 1. pontjának rendkívüli ülésen történő tárgyalására irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1424/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a BKV és a BKK vezérigazgatója útján gondoskodjon az M3-as metró felszíni pótlásáról az M3-as metró infrastruktúrarekonstrukciójának kezdő időpontjáig, és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedések haladéktalan megtételéről. A járműpótlást a BKV a jelenlegi járműállománya forgalomszervezési átcsoportosításával, illetve a rendelkezésére álló beruházási források igénybevétele mellett járművásárlással és felújítással, továbbá a BKK a jelenleg már megkötött, érvényes és hatályos szolgáltatás beszerzési szerződések opcióinak kihasználásával tegye meg. Amennyiben ehhez többletforrás szükséges, azt a BKV és a BKK 2017. évi üzleti terve alapján a Közgyűlés biztosítja.

Határidő: az intézkedések megtételére 2016. október 31.

Felelős: Tarlós István

1425/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a járműpótlás ne a 707/2016. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozaton alapuló, új szolgáltatásmegrendelés útján valósuljon meg, tekintettel a járműpótlás új megrendeléssel való szolgáltatásszervezés útján határidőben történő ellehetetlenülésére, viszont egyetért azzal, hogy a BKK - az ajánlatkérői jogsértés hiányának megállapítása és a bírság eltörlése érdekében - kezdeményezzen jogorvoslatot - a határozat bírósági felülvizsgálatának kezdeményezésére nyitva álló határidőben - a Közbeszerzési Döntőbizottság D.844/13/2016. számú határozatával szemben, és amennyiben ennek a feltételei adottak, éljen a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítésének igényével is. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a BKK vezérigazgatóját.

Határidő: a tájékoztatás vonatkozásában azonnal

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1426/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem kíván újraszavazni a „Javaslat az M3 metró infrastruktúra rekonstrukció miatt szükséges járműpótlást biztosító döntések meghozatalára” című előterjesztés határozati javaslatairól.

A napirend 10. pontja: Javaslat a 2016. évi Bűnmegelőzési keret terhére nyújtandó támogatások tárgyában alapítványokkal kötendő szerződések jóváhagyására

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1427/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

a bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok végrehajtása érdekében a „847402 Bűnmegelőzési keret” cím kiadási, azon belül egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát csökkenti 2000 E Ft-tal és egyidejűleg azonos összeggel megemeli a cím kiadási, azon belül egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatát az alábbi támogatás érdekében:

TÁMOGATOTT
MEGNEVEZÉSE:
TÁMOGATÁS
CÉLJA:
TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE:
(E Ft)
Ferencváros Közbiztonsági Közalapítvány 3 darab 10 évesnél régebbi kamera
IP kamerára történő cseréjének és a szükséges átviteli hálózat kialakításának támogatása
2000

1428/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításról szóló döntéseket vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1429/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Józsefváros Közbiztonságáért Közalapítvány közötti támogatási szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1430/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Ferencváros Közbiztonsági Közalapítvány közötti támogatási szerződést az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1431/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány közötti támogatási szerződést az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1432/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány közötti támogatási szerződést az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Javaslat az építményadóról szóló 71/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 36/2016. (XI. 15.) Főv. Kgy. rendeletét az építményadóról szóló 71/2013. (X. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 12. pontja: Javaslat önkormányzati rendelet megalkotására, továbbá előzetes kötelezettségvállalásra a Fővárosi Önkormányzat köztisztviselői 2017. évi illetménykiegészítéséhez és 2017. évi illetményeltérítéséhez szükséges előirányzat biztosítására

Előterjesztők: Sárádi Kálmánné dr., dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 37/2016. (XI. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető illetménykiegészítés mértékéről az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1433/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

előzetes kötelezettséget vállal

- a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői 2017. évi illetménykiegészítésének biztosítására a 2017. évi költségvetésben a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatán - 2016. évi szinten - 604 576 E Ft összegben, (ebből: személyi juttatások 476 044 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 128 532 E Ft), valamint a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatán 85 167 E Ft összegben (ebből: személyi juttatás 67 061 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 18 106 E Ft);

- a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság köztisztviselői 2017. évi illetménykiegészítésének biztosítására a 2017. évi költségvetésben a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatási és kiadási előirányzatán - 2016. évi szinten - 205 361 E Ft összegben (ebből: személyi juttatások 161 701 E Ft, a munkadókat terhelő járulékok 43 660 E Ft).

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

1434/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Előzetes kötelezettséget vállal

- a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői 2017. évi illetményeltérítésének a Kttv. 133. § (3) bekezdése alapján történő biztosítására a 2017. évi költségvetésben a „710901 Igazgatási apparátus kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatán - 2016. évi szinten - 403 422 E Ft összegben (ebből: személyi juttatás 317 655 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 85 767 E Ft), valamint a „712403 Adó Főosztály kiadásai” cím támogatási és kiadási előirányzatán 45 709 E Ft összegben (ebből: személyi juttatás 35 992 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 9717 E Ft);

- a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság köztisztviselői 2017. évi illetményeltérítésének biztosítására a 2017. évi költségvetésben a „100101 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság” cím támogatási és kiadási előirányzatán - 2016. évi szinten - 13 782 E Ft összegben (ebből: személyi juttatások 10 852 E Ft, a munkadókat terhelő járulékok 2930 E Ft).

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat az oktatási ágazathoz alapított egyes intézmények megszüntetésére

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1435/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/G. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 2016. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3b) bekezdése alapján jogutóddal megszünteti a Gimnáziumok Gazdasági Szervezetét (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.) az előterjesztés 4. számú mellékletét képező megszüntető okiratban foglaltak szerint, és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására, kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1436/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/G. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 2016. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3b) bekezdése alapján jogutóddal megszünteti a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezetét (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.) az előterjesztés 5. számú mellékletét képező megszüntető okiratban foglaltak szerint és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására, kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1437/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/G. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 2016. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (3b) bekezdése alapján jogutóddal megszünteti a Kollégiumok Gazdasági Szervezetét (1149 Budapest, Mogyoródi út 21.) az előterjesztés 6. számú mellékletét képező megszüntető okiratban foglaltak szerint, és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat aláírására, kiadására és a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1438/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére annak érdekében, hogy a megszűnő intézmények záró beszámolója 2016. december 31-i fordulónappal - leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztva -, az éves költségvetési beszámolónak megfelelő tartalommal, a jogszabályban előírt határidőre teljes körűen elkészüljön és a Fővárosi Közgyűlés elé beterjesztésre kerüljön.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2017. áprilisi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

1439/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy egyéb munkáltatói jogkörében eljárva gondoskodjon arról, hogy a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete, a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete és a Kollégiumok Gazdasági Szervezete vezetője:

- intézkedjen a hatósági engedélyek visszavonása, a díjbeszedési jogosultság átadása, az intézményi nem selejtezhető és egyéb munkaügyi dokumentumok a Mozaik Gazdasági Szervezet és az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet, illetőleg az illetékes tankerületi központok részére történő átadás előkészítése (átadás-átvételi iratjegyzék készítése, stb.) tárgyában.

- gondoskodjon az intézményi bankszámlák 2016. december 31-i időponttal történő megszüntetéséről és azok záró egyenlegének átutalásáról a jogutód Mozaik Gazdasági Szervezet részére.

- a foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket - határidő kijelölésével - tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1440/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete, a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete és a Kollégiumok Gazdasági Szervezete használatában, kezelésében lévő vagyonnak az alapító Budapest Főváros Önkormányzata, a jogutód Mozaik Gazdasági Szervezet és a jogutód Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet részére történő átadására, valamint a tankerületi központok részére történő vagyonkezelésbe adására vonatkozó javaslatot és leltárt terjessze a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

1441/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére annak érdekében, hogy a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete, a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete és a Kollégiumok Gazdasági Szervezete által a 2016. évi költségvetési évet érintő adatszolgáltatások előkészítésének idejére működő informatikai infrastruktúrával és szolgáltatásokkal biztosítsa a folyamatot (integrált számviteli rendszer, iktatórendszer, IP telefon, internet bérelt vonali eléréssel és hozzáférés biztosításával).

Határidő: 2017. június 30.

Felelős: Tarlós István

1442/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete, a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete és a Kollégiumok Gazdasági Szervezete megszüntetésével kapcsolatos költségvetési előirányzat-módosításokra vonatkozó javaslatot a Budapest Főváros Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetéséről szóló 6/2016. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelete utolsó módosításakor terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2017. januári rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Javaslat az elővárosi közösségi közlekedés feladatellátási feltételeinek elfogadására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1443/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

az előterjesztésben bemutatott elvek és feladatmegosztás alapján egyetért az agglomerációs közösségi közlekedés megrendelői feladatainak a Magyar Állam részére 2016. november 1-jével történő átadásával, azzal, hogy az elővárosi és a helyi közösségi közlekedés integrált jellegének biztosítása, a szolgáltatási színvonal fenntartása-javítása, valamint az utazóközönség zavartalan és folyamatos ellátása, valamint az EBRD-finanszírozásból megvalósuló elektronikus jegyrendszer fenntartható, és a felek érdekeit szolgáló működtetése érdekében az agglomerációs feladatok ellátása során a jövőben is együttműködnek.

1444/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti

a) az előterjesztés - előterjesztői kiegészítés 3. sz. melléklete szerint módosított - 3. sz. mellékletét képező NFM és Fővárosi Önkormányzat közötti a fővárosi és elővárosi vasúti szolgáltatásokról szóló megállapodást;

b) az előterjesztés - előterjesztői kiegészítés 4. sz. melléklete szerint módosított - 4. sz. mellékletét képező NFM és Fővárosi Önkormányzat közötti a fővárosi és elővárosi autóbuszos szolgáltatásokról szóló megállapodást,

mellyel egyben hozzájárul az NFM és a BKK Zrt. között a HÉV-szolgáltatások, illetve az agglomerációs autóbuszos szolgáltatások tárgyában 2013. október 14-én kötött megállapodások közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodásoknak a Fővárosi Önkormányzat, valamint a BKK mint közlekedésszervező által történő aláírásáról.

Határidő: 2016. október 31.

Felelős: Tarlós István

1445/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az agglomerációs közösségi közlekedés ellátásának új rendszerére történő zökkenőmentes átállás, valamint a személyszállítási közszolgáltatások ellátásának zavartalan és folyamatos biztosítása érdekében az érintett társaságok bevonásával gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről, külső szervezetekkel történő egyeztetésekről.

Határidő: az átállási időszakban folyamatosan

Felelős: Tarlós István

1446/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Budapest közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról szóló 20/2012. (III. 24.) Főv. Kgy. rendelet szükséges módosításáról és terjessze azt a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

1447/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. közötti feladatellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás, valamint a BKK 2016. évi üzleti terve megfelelő módosításának előkészítéséről és azt terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

1448/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Fővárosi Önkormányzat feladatkörében 2016. november 1-jéig ellátott integrált helyi és elővárosi közlekedés finanszírozási időszakának áttekintése és lezárása érdekében, az elszámolási kérdések rendezésével, figyelemmel a Fővárosi Önkormányzat és a Kormány között létrejött Budapest 21 együttműködési megállapodás rendelkezéseire is.

Határidő: 2017. január 31.

Felelős: Tarlós István

1449/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az agglomerációs közösségi közlekedés ellátásának új rendszerének figyelembevételével vizsgálja felül a folyamatban lévő fejlesztési feladatok ellátását, az ehhez szükséges egyeztetések lefolytatásával, az erre irányuló további intézkedések meghatározásával, különös tekintettel a BKK előkészítésében zajló „M2-es metróvonal és a gödöllői HÉV összekötésének, a rákoskeresztúri szárnyvonal kialakításának tervezése” projekttel kapcsolatos feladatokra.

Határidő: az NFM-mel egyeztetett ütemterv szerint, 2017. január 31-ig

Felelős: Tarlós István

1450/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 45. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva

a) ingyenesen átruházza a BHÉV Budapesti Helyiérdekű Vasút Zrt.-ben fennálló 11 000 000 000 Ft névértékű társasági részesedését a Magyar Állam részére a személyszállításról szóló 2012. évi XLI. törvény 4. § (3) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott közfeladat állam általi ellátásának elősegítése érdekében;

b) jóváhagyja és megköti az önkormányzati tulajdonba tartozó társasági részesedés ingyenes állami tulajdonba adásáról szóló megállapodást a Magyar Állammal (képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel) az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a BHÉV Zrt. cégnyilvántartási bejegyzését követően haladéktalanul, az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti megállapodással egyidejűleg

Felelős: Tarlós István

1451/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a BHÉV Budapesti Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BHÉV Zrt.) legfőbb szerveként elfogadja a Társaság alapszabályának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint felkéri a főpolgármestert a dokumentumok aláírására és kiadására.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a fenti tulajdonosi döntésről értesítse a BKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1452/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy sorrendben előrébb hozza és most tárgyalja meg az alábbi előterjesztéseket:

- Javaslat a 23800/7 helyrajzi számon felvett, természetben a Budapest XIII. kerület, Margitszigeten található volt palackozóüzem bérbeadására a Budapesten megrendezendő 2017-es vizes világbajnokság akkreditációs központjának kialakítása céljából;

- Javaslat a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. alapszabályának módosítására;

- Javaslat a Ludovika Campus kiemelt állami beruházással érintett ingatlan egységes tulajdoni helyzetének megteremtését szolgáló, illetve az M4 metróprojekt kelenföldi P+R parkolóingatlanok tulajdoni helyzetének rendezését szolgáló, a Magyar Állammal történő ellenértékes jogügyletekre;

- Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására;

- Javaslat a 4-es metró beruházásához kapcsolódó, Budapest XI. ker. 2545/22 és a 2792/2 helyrajzi számú ingatlanok telekalakítása keretén belüli terület cseréjére;

- Javaslat a Duna-parti építési szabályzat III. ütem (XXII. kerület) elfogadására;

- „Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és járműbeszerzéséhez” tárgyú projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára;

- Javaslat a margitszigeti helyi zajvédelmi szabályok alkalmazhatóságának előzetes vizsgálataival kapcsolatos döntésre;

- Javaslat a volt Óbudai Gázgyár kármentesítése tárgyában kivitelezési közbeszerzési dokumentáció elfogadásáról;

- Javaslat a FŐTÁV Zrt. osztalékelőleg-fizetésével kapcsolatos döntések meghozatalára;

- Javaslat a BKV Zrt. 2016. évi üzleti tervének módosítására;

- Javaslat a Városháza épületének energetikai korszerűsítése beruházás megvalósításáról szóló konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére;

- Javaslat az FTSZV Kft. reorganizációjával kapcsolatos döntések meghozatalára;

- Javaslat a 2013. évi TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek módosítására;

- Felterjesztési javaslat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítására;

- Javaslat kerékpárosbarát fejlesztésekre irányuló „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” című dokumentumok megkötésére a VEKOP-5.3.1-15 jelű „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” című pályázati kiírásra történő támogatási kérelmek benyújtása kapcsán;

- Javaslat az FCSM Zrt.-vel kötendő 2016. évi megállapodások megkötésére;

- Javaslat a Duna-parti építési szabályzat VI. ütem és KÉSZ XXII. kerület, Sörház utca-Duna folyam-Budapest közigazgatási határa-30a vasútvonal északi határa által határolt terület tervéhez kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének, valamint a környezeti értékelés konkrét tartalmának és részletezettségének eldöntésére.

A napirend 15. pontja: Javaslat a 23800/7 helyrajzi számon felvett, természetben a Budapest XIII. kerület, Margitszigeten található volt palackozóüzem bérbeadására a Budapesten megrendezendő 2017-es vizes világbajnokság akkreditációs központjának kialakítása céljából

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1453/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. § (1) és (3) bekezdései alapján biztosított hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy:

a Fővárosi Önkormányzat 62591/79235-öd részbeni tulajdonát képező 23800/7 hrsz.-ú, természetben a Budapest XIII., Margitsziget, az ingatlan-nyilvántartásban „kivett sporttelep és közpark” megnevezésű ingatlanból kerítéssel körülhatárolt, a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos használatában álló 2 207 m² alapterületű, korábban palackozóüzemként működő felépítményt bérbe adja a Bp2017 Nonprofit Kft. (székhely: 1138 Budapest, Hajós Alfréd sétány 1., cégjegyzékszám: 01-09-206809) részére az alábbi feltételekkel:

a) A bérleti jogviszony a bérleti szerződés hatálybalépésének napjától 2017. augusztus 31. napjáig határozott időtartamra jön létre, a 2017. évi vizes világbajnokság akkreditációs központja céljára.

b) A kedvezményes bérleti díj összege 1 778 000 Ft/hó + áfa.

c) Bérlő vállalja, hogy a piaci bérleti díj után felszámított általános forgalmi adó összegét (az adóalap a vonatkozó szakvélemény alapján: 3 556 000 Ft/hó, amelynek áfavonzata: 960 120 Ft) havonta a bérbeadó számlája ellenében, 15 napos teljesítési határidővel megfizeti.

d) Bérlő kötelezettsége minden, az ingatlan használatával összefüggésben felmerülő üzemeltetési és rezsiköltség viselése.

e) Bérlő kifejezetten vállalja, hogy az ingatlanon kizárólag provizórikus, ideiglenes, átmeneti, illetve díszletkialakítási munkákat végez. Bérlő kifejezetten vállalja, hogy a bérleményen ilyen módon általa kialakított látványberuházás minden elemét utólagosan elbontja és elszállítja. A bérlő a bérleti időtartam végeztével vállalja, hogy a bérlemény eredeti állapotát visszaállítja. Bérlő az átalakítási munkáit kifejezetten ideiglenes jelleggel végzi, és figyelembe veszi, hogy csak a nyári időszakban üzemel a létesítmény.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5. számú mellékletét képező bérleti szerződést, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a bérleti szerződés BFVK Zrt.-vel kötött közszolgáltatási keretszerződés 6. sz. mellékletét képező igazolás és általános meghatalmazás alapján meghatalmazottként eljáró BFVK Zrt. vezérigazgatója általi aláírásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. alapszabályának módosítására

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1454/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. igazgatósága javaslata alapján a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. alapszabályának VII. 2. a) pontja, valamint a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. alapszabályának VI. 1./ y) ya) pontjai szerinti hatáskörében eljárva módosítja a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. alapszabályát, és jóváhagyja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az előterjesztés 1-2. számú mellékletei szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező módosító iratnak a BVH Zrt. vezérigazgatója általi aláírásáról és kiadásáról.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1455/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésekről a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse annak érdekében, hogy a változások Cégbírósághoz történő bejelentése a Társaság jogi képviselője közreműködésével megtörténjen.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Javaslat a Ludovika Campus kiemelt állami beruházással érintett ingatlan egységes tulajdoni helyzetének megteremtését szolgáló, illetve az M4 metróprojekt kelenföldi P+R parkolóingatlanok tulajdoni helyzetének rendezését szolgáló, a Magyar Állammal történő ellenértékes jogügyletekre

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1456/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 51/A. § (1) bekezdése, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (17) bekezdés a) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján versenyeztetés mellőzésével értékesíti a Magyar Állam - mint vevő képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. - részére a Budapest VIII. kerület belterület, 36030 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1089 Budapest, Orczy út 1. szám alatt található, 263 429 m² alapterületű, „kivett iroda, raktár és kollégium és múzeum és üzem” megnevezésű műemléki ingatlan Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló 56183/263460-ad tulajdoni hányadát 2 000 000 000 Ft vételárért, azzal, hogy ezen vételár után fizetendő áfa összegét a fordított adózás szabályai szerint az MNV Zrt. fizeti meg. Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 10. sz. mellékletében csatolt adásvételi szerződést, valamint annak teljesítéséhez kapcsolódó, az előterjesztés 11. sz. mellékletében csatolt letéti szerződést, valamint a „Hozzájáruló nyilatkozat tulajdonjog bejegyzéséhez” elnevezésű okiratot, az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert azok - Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követő - aláírására.

Határidő: Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követő 45 nap

Felelős: Tarlós István

1457/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonva a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 24. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörét

- megvásárolja a Magyar Állam mint eladó képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től a Budapest XI. kerület belterület, 2868/1; 2869/1; 2870/1; 2871/1; 2872/1; 2862/3; 2862/1; 2854/33; 2818/5; 2818/4; 853/32; 853/33; 853/34; 853/35; 866/7; 866/4; 888/1 és 2818/19 helyrajzi számon nyilvántartott, kizárólagos állami tulajdonú, természetben a kelenföldi pályaudvar mellett elhelyezkedő ingatlanokat, valamint a Budapest XI. kerület belterület 2859 helyrajzi számon nyilvántartott, a Magyar Állam és a Fővárosi Önkormányzat osztatlan közös tulajdonában álló ingatlan Magyar Állam tulajdonát képező 977/1058 tulajdoni hányadát, mint az M4 metró-projekt megvalósításához szükséges ingatlanokat, összesen nettó 1 113 600 000 Ft + 300 672 000 Ft áfa, azaz bruttó 1 414 272 000 Ft vételárért. A vételár fedezete a Fővárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a „840301 Önkormányzati beruházások” címen belül a „4-es metróvonal kiépítése” feladaton rendelkezésre áll, melynek elszámolása az M4 projekt keretén belül és annak elszámolási szabályai szerint történik. Jóváhagyja és megköti az előterjesztői kiegészítés 2. sz. mellékletében csatolt adásvételi szerződést, egyúttal felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 38/2016. (XI. 3.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet és a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztő által befogadott módosító javaslat 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1458/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet jelen módosításával bevezetett rendszert egy év elteltével vizsgálja felül és a tapasztalatokról tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat a 4-es metró beruházásához kapcsolódó Budapest XI. ker. 2545/22 és a 2792/2 helyrajzi számú ingatlanok telekalakítása keretén belüli terület cseréjére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1459/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

egyetért és jóváhagyja az M1-M7 módosított csomópont építéséhez kapcsolódó telekalakítás és telekcsere végrehajtását.

1460/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Az M1-M7 módosított csomópont építés telekrendezéséhez kapcsolódó előirányzat rendezése érdekében megemeli a „851301 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím felhalmozási bevételek, ezen belül az egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése bevételi előirányzatát 4900 E Ft-tal, valamint csökkenti a „843801 M4 és kapcsolódó projektek kiegészítő kerete” kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 6149 E Ft-tal. Ezzel egyidejűleg tervbe vesz a „840301 Önkormányzati beruházások” címen az új M1-M7 módosított csomópont építéséhez kapcsolódó telekrendezés feladaton 8700 E Ft-ot (a kiadásból önkormányzati beruházások: 8700 E Ft), valamint megemeli a „841101 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát 2349 E Ft-tal.

1461/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előirányzat-módosításra vonatkozó döntést vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1462/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 40. § (7) bekezdése alapján esetileg magához vonja a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottságnak a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 48. § (2) és (4) bekezdéseiben meghatározott hatáskörét. Jóváhagyja és megköti a telekalakításra és telekcserére vonatkozó megállapodást az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás, valamint az annak mellékletét képező változási vázrajz aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat a Duna-parti építési szabályzat III. ütem (XXII. kerület) elfogadására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 39/2016. (XI. 3.) Főv. Kgy. rendeletét a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1463/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzat fővárosi nyilvántartásáról gondoskodjon.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

1464/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az állami főépítészt, az eljárásban részt vett államigazgatási szerveket tájékoztassa és gondoskodjon annak közzétételéről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: „Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és járműbeszerzéséhez” tárgyú projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1465/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal az új „Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez” feladat BKK Zrt. útján történő megvalósítására 660 000 E Ft összköltséggel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mint támogató által nyújtandó 100%-os intenzitású támogatásból a 2016-2018. években.

1466/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Tervbe veszi az új „Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez” című feladathoz kapcsolódó Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint támogató által nyújtandó 660 000 E Ft értékű vissza nem térítendő támogatást. A támogatás 2016. évi ütemének tervbe vétele érdekében megemeli a „853601 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről” cím bevételi, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről előirányzatát 38 000 E Ft-tal.

A feladathoz tartozó központi költségvetési támogatás összesen 660 000 E Ft, ebből 2016. évre 38 000 E Ft, 2017. évre 622 000 E Ft.

- Ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „840701 Évközi indítású feladatok” között az új „Tervezési előkészítés a Milleniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez” feladatot. Ennek érdekében megemeli a „840701 Évközi indítású feladatok” cím kiadási, azon belül az egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak előirányzatot 38 000 E Ft-tal.

Az új „Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez” feladat összköltsége 660 000 E Ft, 2016. évi előirányzata 38 000 E Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 38 000 E Ft), 2017. évi üteme 342 000 E Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 342 000 E Ft), 2018. évi üteme 280 000 E Ft (ebből egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 280 000 E Ft).

1467/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó előirányzat-módosítást vezesse át a költségvetési rendeleten.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

1468/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez” feladat központi költségvetési támogatására vonatkozó támogatási szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1469/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez” című engedélyokiratot az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a támogatási szerződés aláírását követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

1470/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Tervezési előkészítés a Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójához és a járműbeszerzéshez” feladat fejlesztési megállapodását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: az engedélyokirat aláírásával egyidejűleg

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Javaslat a margitszigeti helyi zajvédelmi szabályok alkalmazhatóságának előzetes vizsgálataival kapcsolatos döntésre

Előterjesztő: Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1471/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Margitsziget területén a zajvédelmi szempontból fokozottan védett terület, illetve a csendes övezet kijelölési eljárás érdekében elrendeli az előzetes műszaki vizsgálatok elvégzését.

1472/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy 2000 E Ft-ot biztosít a Margitsziget területén a helyi zajvédelmi szabályok alkalmazhatóságához kapcsolódó előzetes műszaki vizsgálatok költségére. A fedezet biztosítására 2000 E Ft-tal csökkenti a „930001 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „884301 Környezetügyi feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások (többi dologi kiadás) előirányzatát. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó előirányzat-módosítást vezesse át a költségvetési rendeleten.

1473/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a vonatkozó jogszabályok szerinti zajvédelmi szempontból fokozottan védett terület, illetve csendes övezet kijelölési eljárásához előzetesen szükséges megfelelő műszaki vizsgálatok elvégzéséről a Margitsziget területén, és a vizsgálatok eredménye alapján gondoskodjon a Margitsziget helyi zajvédelmi szabályairól szóló önkormányzati rendelet előkészítéséről és a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztéséről.

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: Javaslat a FŐTÁV Zrt. osztalékelőleg-fizetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1474/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 57. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. (BVH Zrt.) alapszabályának VI. fejezet 1. ye) pontjában a BVH Zrt. igazgatóságától elvont hatáskörében eljárva hozzájárul ahhoz, hogy a FŐTÁV Zrt. által 2016. június 30-i fordulónapra elkészített és a BVH Zrt. igazgatósága által 56 597 102 E Ft mérlegfőösszeggel és 1 127 810 E Ft adózott eredménnyel elfogadott, az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező közbenső mérleg és a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés alapján, 500 M Ft összegű osztalékelőleg a FŐTÁV Zrt. eredménytartaléka terhére a BVH Zrt. mint a Társaság kizárólagos tulajdonosa részére kifizetésre kerüljön.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése értelmében az alapítói döntésről, annak végrehajtása érdekében a FŐTÁV Zrt. vezető tisztségviselőjét értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat a BKV Zrt. 2016. évi üzleti tervének módosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor,

dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1475/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként (alapítójaként) elfogadja a BKV Zrt. 2016. évi felülvizsgált üzleti tervét az előterjesztés - előterjesztői kiegészítéssel módosított - 1. számú mellékletében foglalt tartalommal, mely szerint a tervezett szolgáltatási díjigény 113 992 123 E Ft.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az alapítói döntésekről a BKV Zrt. vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat a Városháza épületének energetikai korszerűsítése beruházás megvalósításáról szóló konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1476/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft. által a „Városháza épületének energetikai korszerűsítése” projekt (a támogatási kérelem azonosító jele: KEHOP-5.2.2-16-2016-00102) megvalósítását célzó támogatási kérelem módosított tartalmát.

1477/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a „Városháza épületének energetikai korszerűsítése” c., KEHOP-5.2.2-16-2016-00102 azonosító számú projekt vonatkozásában a Budapest Főváros Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft. közötti, a projekt megvalósításáról szóló konzorciumi együttműködési megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: Javaslat a 2013. évi TÉR_KÖZ városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek módosítására

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1478/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az 1. és 2. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzata között, a IV. kerület „Találkozzunk többször - új közösségi terek kialakítása a Szent István tér komplex rehabilitációja során” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Tarlós István

1479/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az 1., 2. és 3. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata között, a VII. kerület „Klauzál tér-Kreatív Belváros Szíve” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Tarlós István

1480/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az 1. és 2. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat között, a X. kerület „A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Tarlós István

1481/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az 1. és 2. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata között, a XVII. kerület „Litera-tér - multifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Tarlós István

1482/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az 1. és 2. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata között, a XIX. kerület „Kossuth tér rehabilitációja” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Tarlós István

1483/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az 1., 2. és 3. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata között, a XXI. kerület „Csepel Városközpont integrált rehabilitációja, 2. ütem” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Tarlós István

1484/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az 1., 2. és 3. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Budapest Főváros Önkormányzata és Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat között, az V. kerület „V. kerület Szervita tér megújítása” c. projektről szóló támogatási szerződést az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Felterjesztési javaslat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosítására

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1485/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

egyetért az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti törvénymódosítás szövegével, és felkéri a főpolgármestert, hogy élve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontja, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet 7. számú mellékletének 15.2. pontja szerinti jogával, terjessze fel azt az Országgyűlés részére.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Javaslat kerékpárosbarát fejlesztésekre irányuló „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” című dokumentumok megkötésére a VEKOP-5.3.1-15 jelű „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” című pályázati kiírásra történő támogatási kérelmek benyújtása kapcsán

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1486/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros X., XIII., XIV., XVII. kerületei között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó” c. támogatási kérelem benyújtására az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Tarlós István

1487/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros XVI. kerülete között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” c. támogatási kérelem benyújtására az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Tarlós István

1488/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros X. kerülete között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest X. kerületében” c. támogatási kérelem benyújtására az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Tarlós István

1489/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros XIX. kerülete között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest XIX. kerületében” c. támogatási kérelem benyújtására az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Tarlós István

1490/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros XX. kerülete között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XX. kerületében” c. támogatási kérelem benyújtására az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Tarlós István

1491/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros XVIII., XXI., XXIII. kerületei között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztés” c. támogatási kérelem benyújtására az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Tarlós István

1492/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros XV. kerülete között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Budapest-Fót kerékpárút XV. kerületen belüli szakasza” c. támogatási kérelem benyújtására az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Tarlós István

1493/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros IV. kerülete között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest IV. kerületében” c. támogatási kérelem benyújtására az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Tarlós István

1494/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros XI. kerülete között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XI. kerületében” c. támogatási kérelem benyújtására az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Tarlós István

1495/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros XII. kerülete között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XII. kerületében” c. támogatási kérelem benyújtására az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Tarlós István

1496/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., valamint a Budapest Főváros II. kerülete között létrejövő konzorciumi együttműködési megállapodást a „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest II. kerületében” c. támogatási kérelem benyújtására az előterjesztés 11. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megállapodás aláírásáról.

Határidő: 2016. november 30.

Felelős: Tarlós István

1497/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2/A. § rendelkezése értelmében az Irányító Hatóság vezetőjének felkérése alapján a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) Döntés-előkészítő Bizottságába bizottsági tagnak jelöli dr. Máté-Palotai Zsuzsannát (ENVIRODUNA), akinek akadályoztatása esetén helyettesítését (póttag) Woynárovich Elek (ENVIRODUNA) látja el.

A tagjelölt a Fővárosi Önkormányzat szavazati jogát a Fővárosi Önkormányzat hatásköri szabályaira tekintettel gyakorolhatja.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az Irányító Hatóság vezetőjét tájékoztassa.

Határidő: 2016. október 28.

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat az FTSZV Kft. reorganizációjával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1498/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

az alábbi közszolgáltatások ellátásáért felelős önkormányzatként, a BVH Zrt. - mint az FTSZV Kft. tulajdonosa - igazgatóságának javaslata alapján, illetve a Fővárosi Vízművek Zrt. ajánlata figyelembevételével elviekben egyetért az FTSZV Kft.-re vonatkozó, az előterjesztésben bemutatott reorganizációs javaslattal, mely szerint

- az FTSZV Kft. a Budapest területén képződő, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, szállítása, ártalmatlanításra való átadása, a BKSZTT-n keletkező szennyvíziszap szállítása, továbbá a BKSZT projekt keretében beszerzett, Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező monitoring gépjármű üzemeltetése, azzal végzendő labortevékenység ellátása közszolgáltatási tevékenységét 2017. április 1-jétől a Fővárosi Vízművek Zrt. látja el közszolgáltatóként;

- a Fővárosi Vízművek Zrt.-hez kerülő közszolgáltatási feladatok ellátásához szükséges, az FTSZV Kft. tulajdonában lévő tárgyi erőforrásoknak a Fővárosi Vízművek Zrt.-nek - később meghatározandó jogcímen - történő átruházásával/használatba adásával;

- a jelenleg az FTSZV Kft. tulajdonát képező Cséry-telep (Budapest XVIII. kerület, 140018/3 helyrajzi számú ingatlan földterülete és a rajta lévő felépítmények) tulajdonjogát ingatlantulajdonjog-átruházással a Fővárosi Önkormányzat megszerzi;

- az FTSZV Kft. jogutód nélkül (végelszámolással) megszűnik.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Közgyűlés döntéseiről tájékoztassa a reorganizációs javaslattal érintett társaságok vezető tisztségviselőit, illetve kérje fel a BVH Zrt. igazgatóságát a reorganizációs javaslat végrehajtásával kapcsolatos konkrét döntések és intézkedések előkészítésére (figyelembe véve a reorganizációs javaslattal érintett társaságok létesítő okiratában foglalt hatásköri rendet), illetve az érintett társaságok előkészítő tevékenységének összehangolására és a reorganizációs javaslatban szereplő feladatok végrehajtása érdekében szükséges, a BVH Zrt. igazgatóságának javaslata szerint további közgyűlési döntésekre vonatkozó javaslat előterjesztésére.

Határidő: 2017. március 30.

Felelős: Tarlós István

1499/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Elviekben egyetért azzal, hogy a jelenleg az FTSZV Kft. közszolgáltatási feladataként meghatározott közszolgáltatási tevékenységeket, azaz a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése, szállítása, ártalmatlanításra való átadása, a BKSZTT-n keletkező szennyvíziszap szállítása, továbbá a BKSZTT-hez kapcsolódó monitoring gépjármű üzemeltetése az előterjesztés szerinti reorganizációs javaslat végrehajtása útján 2017. április 1. napjától a Fővárosi Vízművek Zrt. feladatkörébe tartozzon.

Az ingatlan tulajdonosaként hozzájárul ahhoz, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. a Budapest XXI. kerület, 210007/2 hrsz.-ú ingatlant (természetben 1211 Budapest, Nagy Duna sor 2. szám alatt, továbbiakban: Ingatlan) a közszolgáltatási tevékenység ellátása során használja.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a közszolgáltatáshoz szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban a Fővárosi Vízművek Zrt. részére az engedélyek, hozzájárulások beszerzéséhez a szükséges támogató nyilatkozatokat kiadja.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a közszolgáltatások áthelyezéséhez szükséges fővárosi közgyűlési rendeletmódosítások, az FTSZV Kft. meglévő közszolgáltatási szerződésének lezárása és a Fővárosi Vízművek Zrt. új közszolgáltatási szerződése előkészítéséről és a Fővárosi Közgyűlés elé történő benyújtásáról.

Határidő: 2017. január 31.

Felelős: Tarlós István

1500/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Elviekben egyetért a Cséry-telep tulajdonviszonya rendezésére tett javaslattal, amely szerint az FTSZV Kft. tulajdonában lévő Budapest XVIII. kerület, 140018/3 hrsz.-ú ingatlan Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába kerül ingatlantulajdon-átruházás útján.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az érintett társaságok bevonásával gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről, szerződések előkészítéséről.

Határidő: 2017. március 31.

Felelős: Tarlós István

1501/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Előzetesen egyetért az FTSZV Kft. 2017. március 31-i közbenső mérlege alapján történő jogutód nélküli - végelszámolással történő - megszüntetésével.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BVH Zrt., illetve az FTSZV Kft. útján gondoskodjon a végelszámoláshoz szükséges döntések és dokumentumok előkészítéséről.

Határidő: a végelszámolás elrendelése vonatkozásában 2017. március 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Javaslat az FCSM Zrt.-vel kötendő 2016. évi megállapodások megkötésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1502/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök után a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által 2016. évben fizetendő bérleti és használati díjról szóló megállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1503/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a BKSZT projekt keretében beszerzett, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő monitoring busz üzemeltetési költségeinek elszámolásáról szóló 2016. évi megállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1504/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel a 2016. évi vízterhelési díjkedvezmény igénybevételére vonatkozó megállapodást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1505/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az előterjesztés 1-3. sz. mellékletei szerinti megállapodások megkötését.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

1506/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Szemenyei Lászlót, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. soron következő közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására és kiadására.

Határidő: az FCSM Zrt. közgyűlését megelőző 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Javaslat a Duna-parti építési szabályzat VI. ütem és KÉSZ XXII. kerület, Sörház utca - Duna folyam - Budapest közigazgatási határa - 30a vasútvonal északi határa által határolt terület tervéhez kapcsolódó környezeti értékelés szükségességének, valamint a környezeti értékelés konkrét tartalmának és részletezettségének eldöntésére

Előterjesztő: dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1507/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

szükségesnek tartja a Duna-parti építési szabályzat VI. ütem és KÉSZ XXII. kerület, Sörház utca-Duna folyam-Budapest közigazgatási határa-30a vasútvonal északi határa által határolt területre vonatkozó tervéhez a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján környezeti vizsgálat készítését, valamint elfogadja annak tematikáját az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1508/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a környezeti értékelés tematikájának a környezet védelméért felelős érintett szervezeteknek történő megküldéséről, valamint annak közzétételéről.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Napirendi pontok elnapolása

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1509/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az alábbi előterjesztések tárgyalását a Közgyűlés decemberi rendes ülésére elnapolja:

- Javaslat a Budapest VI. kerület, Andrássy út 57. szám alatti 29457/0/A/26-29 hrsz.-ú Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő tetőtéri ingatlanok értékesítésére;

- Javaslat a BKV Zrt. által közfeladat ellátása körében használt egyes helyiségcsoportok jogcímének rendezésére, ingyenes használatba adására;

- Javaslat a Bp. XI., Rimaszombati út 2-4. szám alatti ingatlan hajléktalan-krízisszállóként történő ingyenes használatba adására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére;

- Javaslat a Magyar Állammal közös tulajdonú Budapest XIV., Ajtósi Dürer sor 23. alatti ingatlan (ELTE kollégium) használati viszonyainak rendezésére;

- Javaslat a lakásgazdálkodással összefüggő rendeletek felülvizsgálataként új rendeletek megalkotására, valamint beszámoló a 2015. évi lakásbérbeadási tevékenységről;

- Javaslat alapítványok támogatásával kapcsolatos döntések meghozatalára;

- Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt. „v.a.”-val kapcsolatos egyes tulajdonosi döntésekre;

- Javaslat az „Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 2015. és 2016. évi támogatása” címen előirányzott felújítási támogatások kapcsán felmerülő döntésekre;

- Javaslat a FŐKERT Nonprofit Zrt.-vel kötött 2015. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására;

- Javaslat a Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló 37/2013. (V. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására;

- Javaslat a „Klímastratégia és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Budapesten” című KEHOP-1.2.0 jelű pályázat támogatási szerződésének megkötésére;

- Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert, valamint a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár alapító okiratának módosítására;

- Javaslat kulturális és szociálpolitikai intézmények és társaságok működési feladatainak támogatására;

- Javaslat kulturális szervezetek támogatására;

- Javaslat a Budapest XIV. kerület 32068/7 helyrajzi számú, 1149 Budapest, Mogyoródi út 21. szám alatt lévő ingatlanra vonatkozó használati szerződés módosítására;

- Javaslat a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvoda, Általános Iskola feladatellátását szolgáló, 1125 Budapest, Mátyás király út 29. szám alatt található ingatlan haszonkölcsönbe adásáról szóló szerződés módosítására;

- Javaslat állami vagyonba tartozó térképtároló lemezszekrények ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodás aláírására;

- Javaslat a Budapesti Szakképzési Centrumok vagyonkezelésében lévő egyes tárgyi eszközök selejtezésének jóváhagyására;

- Javaslat az oktatási ágazathoz alapított gazdasági szervezetek működtetésében lévő egyes köznevelési intézményekben tárgyi eszközök selejtezésének jóváhagyására;

- Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőjének személyi kérdéseivel kapcsolatos döntések meghozatalára

- Javaslat kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetői munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre;

- A Fővárosi Önkormányzat érdekkörébe tartozó gazdasági társaságok üzleti tervezésére, valamint gazdasági adatszolgáltatására vonatkozó eljárásrend elfogadásáról;

- Javaslat állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes tulajdonszerzésére vonatkozó igény benyújtására;

- Javaslat a BFVK Zrt. 2016. évi éves szerződése 3. számú módosításának elfogadására;

- Javaslat a 2014. évi Városrehabilitációs pályázatok egyes támogatási szerződéseinek megkötésére;

- Javaslat az „Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2015” pályázat megállapodásának határidő-módosítására és a „Műemléki Keret 2014” megállapodásának felmondására;

- Javaslat a Pannon Park projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint tájékoztató az azzal párhuzamosan futó fejlesztésekről;

- Javaslat hozzájárulás megadására Kisfaludi Stróbl Zsigmond Darányi Ignác című szobrának köztéri elhelyezéséhez a városligeti Vajdahunyadvár udvarán;

- Javaslat a Schöpf-Mérei Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „va” 2015. 08. 01. - 2016. 07. 31. közötti időszak közhasznú éves beszámolójának elfogadására;

- Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról;

- FŐTÁV Zrt. gépjármű-értékesítés visszásságának tárgyában szankció kiszabása.

A napirend 32. pontja: Javaslat a volt Óbudai Gázgyár kármentesítése tárgyában kivitelezési közbeszerzési dokumentáció elfogadásáról

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, dr. Szeneczey Balázs

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1510/2016. (X. 26.) Főv. Kgy. h.

egyetért a FŐGÁZ Zrt. igazgatóságának „A volt Óbudai Gázgyár kármentesítési projekttel kapcsolatban a kármentesítést végző vállalkozó közbeszerzéssel történő kiválasztási folyamatának bemutatása és elindításának jóváhagyása” tárgyú igazgatósági előterjesztése kapcsán meghozott döntésével, az igazgatósági előterjesztés és mellékletei ismeretében, továbbá hozzájárul a közbeszerzési eljárás lefolytatásához azzal, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítése, valamint lefolytatása tekintetében a vonatkozó hatályos jogszabályoknak való megfelelőségért a felelősség az Ajánlatkérőt, azaz a FŐGÁZ Zrt.-t terheli. A hozzájárulás megadottnak az alábbi feltételek teljesítése esetén tekinthető:

a) A közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott kivitelező által az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szabályai szerint elkészített részletterveket a FŐGÁZ Zrt. azok elfogadását megelőzően megküldi a Fővárosi Önkormányzat és Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata számára véleményezésre.

b) A kármentesítési kivitelezéssel kapcsolatban a talaj visszatöltése során a beszállított talaj mintavételezési jegyzőkönyveit a Fővárosi Önkormányzat és Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata megkapja.

c) A talaj visszatöltésére vonatkozó földmunkatervet a kivitelező elkészíti - oly módon, hogy földvisszatöltés vonatkozásában külön költségkimutatást készít a földvisszatöltéssel megvalósuló és földvisszatöltés nélkül megvalósuló változatra - és a FŐGÁZ Zrt. elfogadást megelőzően véleményezésre megküldi a Fővárosi Önkormányzat és Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata számára.

d) A talajvisszatöltést az előterjesztés 4. számú mellékletében (Talajmechanikai vélemény) meghatározott feltételekkel kell elvégezni.

e) A talajvisszatöltés során végzett mintavételezések és ellenőrzések jegyzőkönyveit a Fővárosi Önkormányzat és Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata megkapja.

f) A talajvíztisztítás során a talajvízből vett minták jegyzőkönyveit, valamint a Mérnök által végzett ellenőrzések jegyzőkönyveit a Fővárosi Önkormányzat és Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata megkapja.

g) A kármentesítést végző vállalkozónak a Fővárosi Önkormányzattal egyeztetett tartalmú őrzés-védelmi tervet kell készítenie, amelynek a lekerítések módját és a beléptetés rendjét is tartalmaznia kell. Az őrzés-védelmi terv tervezetét a Fővárosi Önkormányzattal a FŐGÁZ Zrt. köteles előzetesen egyeztetni.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a fenti döntésről a FŐGÁZ Zrt.-t értesítse.

Határidő: 8 nap

Felelős: Tarlós István

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2016. október 26-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére