A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

2015. évi közhasznúsági beszámolója * 

TARTALOM

Mérleg

Eredménykimutatás

Közhasznúsági melléklet

Kiegészítő melléklet

Független könyvvizsgálói jelentés

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 5
Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)
Előtag Családi név Első utónév További utónevek
Viselt név: Németpál Jánosné
Születési név: Kujbus Erika
Anyja neve: Papp Mária
Születési ország neve: Magyarország
Születési település neve: Debrecen
Születési ideje: 1 9 6 2 1 0 0 3
Szervezet neve:
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
Szervezet székhelye:
Irányítószám: 1 0 7 2 Település: Budapest
Közterület neve: Rákóczi Közterület jellege: út
Házszám: 18 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:
Bejegyző határozat száma: 0 1 . P K . 0 6 1 3 9 8 / 1 9 9 3 / 5 0
Nyilvántartási szám: 0 1 - 0 1 - 0 0 0 4 2 5 2
Szervezet adószáma: 1 8 0 5 2 8 5 1 - 2 - 4 2
Képviselő neve: Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária
Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest, 2 0 1 6 - 0 4 - 2 5
Kitöltő verzió: 2.70.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 2016.04.25. 16.47.39
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve:
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
(Adatok ezer forintban.)
Előző év Előző év helyesbítése Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A. Befektetett eszközök 270 981 337 293
I. Immateriális javak 177 112
II. Tárgyi eszközök 267 804 334 181
III. Befektetett pénzügyi eszközök 3 000 3 000
B. Forgóeszközök 1 203 870 1 251 024
I. Készletek 0 0
II. Követelések 115 1 519
III. Értékpapírok 0 0
IV. Pénzeszközök 1 203 755 1 249 505
C. Aktív időbeli elhatárolások 71 696 23 181
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 546 547 1 611 498
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D. Saját tőke 1 385 898 1474 300
I. Induló tőke/jegyzett tőke 10 000 10 000
II. Tőkeváltozás/eredmény -49 197 -13 215
III. Lekötött tartalék 1 125 386 1 149 886
IV. Értékelési tartalék 239 228 306 407
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 49 724 6 432
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 10 757 14 790
E. Céltartalékok 43 920 43 920
F. Kötelezettségek 83 535 48 176
I. Hátrasorolt kötelezettségek 0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 27 506 43 065
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 56 029 5 111
G. Passzív időbeli elhatárolások 33 194 45 102
FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 546 547 1 611 498
Kitöltő verzió: 2.70.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 2016.04.25. 16.47.39
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve:
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása
(Adatok ezer forintban.)
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen
előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele 19 108 13 114 15 864 17 384 34 972 30 498
2. Aktivált saját teljesítmények értéke
3. Egyéb bevételek 139 042 88 529 139 042 88 529
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés
- támogatások 139 035 88 288 139 035 88 288
- adományok 7 9 7 9
4. Pénzügyi műveletek bevételei 28 627 19 426 28 627 19 426
5. Rendkívüli bevételek 1 1
ebből:
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 186 778 121 069 15 864 17 384 202 642 138 453
ebből: közhasznú tevékenység bevételei 186 778 121 069 186 778 121 069
G. Anyagjellegű ráfordítások 71 819 34 160 5 107 2 594 76 926 36 754
7. Személyi jellegű ráfordítások 57 672 73 269 57 672 73 269
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 0 12 829 0 12 829
8. Értékcsökkenési leírás 5 595 4 494 5 595 4 494
9. Egyéb ráfordítások 420 1 711 420 1 711
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 548 1 003 1 548 1 003
Kitöltő verzió: 2.70.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 2016.04.25. 16.47.39
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve:
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása 2.
(Adatok ezer forintban.)
Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen
előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév előző év előző év helyesbítése tárgyév
11. Rendkívüli ráfordítások
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11) 137 054 114 637 5 107 2 594 142 161 117 231
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai 137 054 114 637 137 054 114 637
C. Adózás előtti eredmény (A-B) 49 724 6 432 10 757 14 790 60 481 21 222
12. Adófizetési kötelezettség 0 0 0
D. Adózott eredmény
(C-12)
49 724 6 432 10 757 14 790 60 481 21 222
13. Jóváhagyott osztalék
E. Tárgyévi eredmény
(D-13)
49 724 6 432 10 757 14 790 60 481 21 222
Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési támogatás
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás 70 952 86 345 70 952 86 34S
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 1 943 1 943
D Normatív támogatás
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXV. törvény alapján kiutalt összeg 7 9 7 9
F. Közszolgáltatási bevétel
Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. X Igen Nem
Kitöltő verzió: 2.70.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 2016.04.25. 16.47.39
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
1.2 Székhely
Irányítószám: 1 0 7 2 Település: Budapest
Közterület neve: Rákóczi Közterület jellege: út
Házszám: 18 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:
1.3 Bejegyző határozat száma: 0 1 . P K . 0 6 1 3 9 8 / 1 9 9 3 / 5 0
1.4 Nyilvántartási szám: 0 1 - 0 1 - 0 0 0 4 2 5 2
1.4 Szervezet adószáma: 1 8 0 5 2 8 5 1 - 2 - 4 2
1.6 Képviselő neve: Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária
2. Tárgyévben végzett alap célszerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A Budapest Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító Okirata szerint: „A Közalapítvány tevékenysége során olyan közfeladatott lát el, melyről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 15. pontja alapján a fővárosi önkormányzatnak kell gondoskodni. A Közalapítvány által végzett közfeladat a fentiek szerint: gazdaságszervez és -fejlesztés.” A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány azon kevés európai vállalkozásfejlesztési szervezet egyike, amely egyszemélyben nyújt kisösszegű (10 millió Ft alatti) pénzügyi szolgáltatásokat mikrovállalkozásoknak és nem pénzügyi, üzletfejlesztési szolgáltatásokat mikro-, kis- és középvállalkozásoknak. Részletesen l. a csatolt közhasznúsági mellékletben.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: gazdaságszervezés és -fejlesztés
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 15. pontja
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: mikro, kis- és középvállalkozások, budapesti MKKV-k
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Lásd a csatolt közhasznúsági mellékletben.
Kitöltő verzió: 2.70.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 2016.04.25. 16.47.39
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve:
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
5. Cél szerinti juttatások kimutatása
(Adatok ezer forintban.)
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév
Alapítói közhasznú célú működési támogatás 70 952 86 345
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év
Pályázati támogatás 68 083 1 943
5.3 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év
Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen) 139 035 88 288
Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen) 139 035 88 288
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)
Kuratóriumi és FB tagok 0 12 829
6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)
0
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
(mindösszesen):
0 12 829
Kitöltő verzió: 2.70.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 2016.04.25. 16.47.39
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve:
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban.)
Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel 202 642 138 453
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 7 9
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 1 943
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 202 635 136 501
H. Összes ráfordítás (kiadás) 142 161 117 231
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás 57 672 73 269
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 137 054 114 637
K. Adózott eredmény 60 481 21 222
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 0 0
Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése
Igen Nem
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1 000 000,- Ft] X
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 >=0] X
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] X
Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] X
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] X
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X
Kitöltő verzió: 2.70.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 2016.04.25. 16.47.39
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve:
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
Támogatási program elnevezése: FPH066/735-4/2013 Alapítói közhasznú célú működési támogatás
Támogató megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata
központi költségvetés
Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés X
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2013. 10. 08.-2015. 05. 31.
Támogatási összeg: 130 000
- ebből a tárgyévre jutó összeg: 29 048
- tárgyévben felhasznált összeg: 29 048
- tárgyévben folyósított összeg: 0
Támogatás típusa: visszatérítendő □ vissza nem térítendő X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi 24 628
Dologi 4 420
Felhalmozási 0
Összesen: 29 048
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Lásd a csatolt közhasznúsági mellékletben.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Lásd a csatolt közhasznúsági mellékletben.
Kitöltő verzió: 2.70.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 2016.04.25. 16.47.39
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve:
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
Támogatási program elnevezése: FPH058/183-20/2015 Alapítói támogatás közfeladat ellátásában történő közreműködés elősegítése érdekében
Támogató megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata
központi költségvetés
Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés X
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2015. július 17.-2016. április 30.
Támogatási összeg: 100 000
- ebből a tárgyévre jutó összeg: 57 297
- tárgyévben felhasznált összeg: 57 297
- tárgyévben folyósított összeg: 100 000
Támogatás típusa: visszatérítendő □ vissza nem térítendő X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi 36 941
Dologi 20 356
Felhalmozási
Összesen: 57 297
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Lásd a csatolt közhasznúsági mellékletben.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Lásd a csatolt közhasznúsági mellékletben.
Kitöltő verzió: 2.70.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 2016.04.25. 16.47.39
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
PK-142
Szervezet neve:
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
Támogatási program elnevezése: DANUBE Entre Projekt
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés X
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2015. április 1.-2015. szeptember 30.
Támogatási összeg: 1 943
- ebből a tárgyévre jutó összeg: 1 943
- tárgyévben felhasznált összeg: 1 943
- tárgyévben folyósított összeg: 947
Támogatás típusa: visszatérítendő □ vissza nem térítendő X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi 1 483
Dologi 460
Felhalmozási
Összesen: 1 943
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Lásd a csatolt közhasznúsági mellékletben.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Lásd a csatolt közhasznúsági mellékletben.
Kitöltő verzió: 2.70.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 2016.04.25. 16.47.39
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
M1 - Mellékletek
PK-142
Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék
Csatolt mellékletek
PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés Melléklet csatolva: X
Eredetivel rendelkezik: X
PK-142-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva: X
Eredetivel rendelkezik: X
PK-142-03 Jegyzőkönyv Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:
PK-142-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:
PK-142-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva: X
Eredetivel rendelkezik: X
PK-142-06 Egyéb Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:
Kitöltő verzió: 2.70.0 Nyomtatvány verzió: 5.3 Nyomtatva: 2016.04.25. 16.47.39

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2015. évi közhasznúsági melléklete

1. A szervezet azonosító adatai
név: Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 18.
bejegyző határozat száma: 01-PK-061398/1993/50
nyilvántartási szám: 4252
szervezet adószáma: 18052851-2-42
képviselő neve: Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítványt Budapest Főváros Közgyűlése egyedüli alapítóként 1993-ban a budapesti KKV-k létrejöttének és működésének támogatására hozta létre. A Közalapítvány által ellátott közfeladat a gazdaságszervezés és -fejlesztés, mely feladatról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 15. pontja alapján a fővárosi önkormányzatnak kell gondoskodni.

A Közalapítvány küldetésének tekinti hozzájárulni a budapesti, életképes, induló vagy már működő mikro-, kis- és középvállalkozások piaci igényeknek megfelelő módon történő fejlődéséhez, bővüléséhez, ezáltal a fővárosi munkahelyek megtartásához és újak létrehozásához, valamint Budapest gazdaságának élénkítéséhez.

A Közalapítvány elmúlt években megújított tevékenységének két pillére az innovatív vállalkozásfejlesztés és a non-profit mikrofinanszírozás. A BVK azon kevés európai vállalkozásfejlesztési szervezet egyike, amely egyszemélyben nyújt kisösszegű
(10 millió Ft alatti) pénzügyi szolgáltatásokat mikrovállalkozásoknak - mikrohitelprogramokat - és nem pénzügyi, üzletfejlesztési szolgáltatásokat - képzés, tanácsadás, információszolgáltatás, üzleti kapcsolat fejlesztés stb. - mikro-, kis- és középvállalkozásoknak.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése: gazdaságszervezés és -fejlesztés, mely feladatról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 15. pontja alapján a fővárosi önkormányzatnak kell gondoskodnia.
3.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
A 2012. január 1. napjától hatályos az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) hatálya kiterjed Közalapítványunkra. A törvény 2. § 20. pontja alapján közhasznú tevékenység minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Alapítványt Budapest Főváros Közgyűlése 1993-ban alapította, majd az 1999. szeptember
21-én kelt - egységes szerkezetbe foglalt - alapító okirattal közalapítvánnyá alakította át. A Fővárosi Bíróság 1999. október 13-i végzése óta a Közalapítvány közhasznú szervezetként működik. A Fővárosi Törvényszék 2015. október 9-i végzése szerint a Közalapítvány megfelel az Ectv. VII. fejezetében meghatározott feltételeknek.
A BVK tevékenységét meghatározó jogszabályok:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 15. Definiálja, hogy a BVK által ellátott közfeladatról, mely a gazdaságszervezés és
-fejlesztés, a fővárosi önkormányzatnak kell kötelezően gondoskodnia.
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 2. § (1) bekezdés f) pontja A törvény rendelkezése nem terjed ki a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtási tevékenységére, valamint a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési tevékenységére.
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a E törvény határozza meg a kis- és középvállalkozások fogalmát, ebből következik, hogy a jogszabály ezen rendelkezése határozza meg azon területeket, amelyek keretében a közalapítványunk céljait megvalósítja, a kis- és középvállalkozások, mint ügyfelek részére szolgáltatásokat nyújt.
EK szerződés 87. és 88. cikkely A csekély összegű, de minimis támogatások alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet határozza meg az állami támogatásokkal kapcsolatos szabályokat. Itt kerül meghatározásra azon vállalkozói kör, amely ilyen támogatásban nem részesíthető.
3.3 A közhasznú tevékenység célcsoportja:
A BVK közhasznú tevékenységének célcsoportja a mikro, kis- és középvállalkozások, ezen belül elsődlegesen a budapesti mikro, kis- és középvállalkozások.

A mikrofinanszírozási terület speciális célcsoportját az induló és a már működő, de kereskedelmi banki módszerekkel méretük miatt még nem finanszírozható mikro- és kisvállalkozások jelentik.

Azon projektjeink, ahol Magyarországot képviseljük, nem csak a fővárosi KKV-k számára nyitottak.
3.4 A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
A 2015-ös évben a BVK által szervezett rendezvényeken több, mint 5500 résztvevő vett részt, meghívott előadókként több ezer fős eseményeken szerepeltünk. Személyes tanácsadást a BVK székhelyén közel 110 esetben, a különböző rendezvények, fesztiválok keretében közel 1000 esetben tartottunk.

A BVK tevékenységéből részesülők számát nagymértékben sikerült bővítenünk a szervezet online kommunikációs csatornáinak további erősítésével. A Közalapítvány honlapját több mint 2 000 000 alkalommal, a BVK online Smart Pontját több mint 200 ezer alkalommal keresték fel a 2015. évben. Közösségi média oldalainkkal közel 150 ezer főt értünk el, a Közalapítvány által indított, vállalkozóknak szóló e-mail hírlevélnek pedig több mint 400 rendszeres olvasója van.
3.5 A közhasznú tevékenység főbb eredményei:
2015. június 23-án Budapest Főváros Közgyűlése elfogadta Budapest Gazdaságélénkítési és Munkahelyteremtési Stratégiáját (2015-2021), amely a fővárosi önkormányzat ezen feladata megvalósításának alapja. A Stratégiában nevesített 51 intézkedésből 4 program a BVK koordinációjában valósul meg. Ezek:

- Vállalkozói Információs Központ kialakítása (1.1. intézkedés),
- Budapesti Gazdaságfejlesztési Tudásközpont kialakítása (2.3. intézkedés),
- Budapesti Vállalkozásfejlesztési Hálózat felállítása (2.1. intézkedés),
- valamint a BVK nonprofit mikrofinanszírozási szolgáltatásainak fejlesztése (3.4. intézkedés).

Vállalkozói Információs Központ felállítása

A Stratégia első célkitűzése a vállalkozói működést nehezítő szabályozói terhek csökkentése, melynek egyik eleme a vállalkozáshoz szükséges információk elérésének megkönnyítése, tekintettel arra, hogy a vállalkozói felmérések szerint a szabályozásokkal kapcsolatos információk megszerzése teszi ki a vállalkozások adminisztratív terheinek legnagyobb részét. Ezen intézkedés egyik kulcsprojektje egy Vállalkozói Információs Központ létesítése a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány szervezeti keretében, együttműködésben a fővárosi és a kerületi önkormányzatokkal, a vállalkozói szervezetekkel és a fővárosi szabályozó hatóságokkal.

A Közalapítvány a 2015. évben saját honlapján megkezdte a vállalkozók számára fontos információk összegyűjtését és közzétételét, szakmai cikkek, videók, vállalkozói hírek közlését. 25 vállalkozói, vállalkozásfejlesztési jó gyakorlatot mutatott be interjúk és videóbeszélgetések formájában.
Budapesti Gazdaságfejlesztési Tudásközpont kialakítása

A Budapesti Gazdaságfejlesztési Tudásközpont célja a vállalkozások, vállalkozásfejlesztési szervezetek működését segítő tudáselemek, jó gyakorlatok összegyűjtése, megosztása, terjesztésének támogatása, mind a fővárosi vállalkozók, mind a vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó szervezetek felé. A Stratégia előírása szerint a projekt a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány szervezeti keretein belül valósul meg.

A BVK a 2015. évben is rendszeresen szervezett mikro-, kis- és középvállalkozóknak, ill. vállalkozásfejlesztési szakembereknek szóló rendezvényeket, vállalkozói kompetencia központokat működtetett és rendszeresen tartott szakmai programokat a partnerei által szervezett rendezvényeken is.

A 2015-ös év kiemelt eseményei:
· Budapesti Vállalkozásfejlesztési Fórum néven rendezvénysorozatot indított a Közalapítvány, melyen Budapest gazdaságfejlesztését érintő témákat dolgoznak fel és jó gyakorlatokat mutatnak be. A tavalyi évben három ilyen fórumot tartottak: a Női vállalkozások, vállalkozó nők konferenciát nőnap alkalmából, a Gazdaságélénkítés és munkahelyteremtés a KKV szférában az újbudai jó gyakorlatok tükrében konferenciát a Stratégia elfogadása és az Újbudával történő együttműködési megállapodás aláírása kapcsán, valamint az első fővárosi Startupok Éjszakáját a Global Enterpreneurship Weekhez csatlakozva.
· Az első Magyar Mikrofinanszirozási Nap országos központi rendezvénye Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter fővédnökségével a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány és a Magyar Mikrofinanszirozási Hálózat (MMH) társzervezésében a Fővárosi Újvárosháza dísztermében, csatlakozva az Európai Bizottság kezdeményezéséhez. A konferencia célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a mikrofinanszírozás jelentőségére a munkahelyteremtésben és a gazdaságfejlesztésben.
· Az első KKV Állásbörze a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, a Nemzetgazdasági Minisztérium, Budapest Főváros Kormányhivatala, valamint a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány közös szervezésében. A rendezvényen több száz cég aktuális állásaiból válogathattak az érdeklődők, és az allashely.hu kamarai állásportál is itt debütált.
· Kreatív és kézműves vállalkozások növekedési lehetőségei workshop a Budapest Design Hét ideje alatt. A rendezvény résztvevői innovatív finanszírozási lehetőségekkel, ingyenes tanácsadási és vállalkozásfejlesztési szolgáltatásokkal, a külpiacra lépést segítő programokkal és sikeres magyar kreatívipari vállalkozónőkkel ismerkedhettek meg.
· Be Smart 2015 startup verseny és Hungarian Startup Event az ötödik DLD Tel-Aviv Innovációs Fesztiválon. A fesztivál hivatalos programjának része volt a Hungarian Startup Event a BVK, a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. és Magyarország Izraeli Nagykövetsége jóvoltából. Az eseményen idén 10 hazai startup vállalat képviseltette magát. A Budapest Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Be Smart elnevezésű startup versenyének három győztes cége vezetői számára biztosította a részvételi lehetőséget. A startup vállalkozások bemutatkoztak, ezután lehetőségük nyílt üzleti tárgyalásokra, kapcsolatépítésre a megjelent izraeli és más országból érkezett befektetővel, innovációs és üzleti inkubációs szakemberrel.
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Hálózat felállítása

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Hálózat célkitűzése az együttműködési keretek kialakítása a főváros területén gazdaságfejlesztéssel foglalkozó szervezetek között az információ- és tudásmegosztás segítésére, közös projektek fejlesztésére. Az együttműködések legfőbb célcsoportjai a vállalkozásokat támogató szervezetek, a vállalkozásokkal foglalkozó hatóságok, a külföldi piacok képviselői, valamint a budapesti gazdaságfejlesztés nemzetközi partnerei, különös tekintettel a környező és a V4 országok fővárosainak hasonló szervezeteire.
A BVK a 2015-ös évben folytatta a már korábban megkezdett kapcsolatépítést, együttműködéseket mind hazai, mind nemzetközi szervezetekkel. Országos lefedettségű ágazati és szakértői kapcsolatrendszerrel rendelkezik, számos fővárosi és állami, gazdaságfejlesztésben és munkahelyteremtésben érintett intézménnyel, szakmai szervezettel, civil szervezettel és szakértőkkel működik együtt, pl. BKIK, Design Terminál, NGM, Magyar Nemzeti Kereskedőház, NKFIH, BFKH. Jelenleg közel 30 hazai intézménnyel, szakmai szervezettel van élő, rendszeres kapcsolata a Közalapítványnak.
A BVK formális együttműködési megállapodást írt alá Újbuda Önkormányzatával, Józsefváros Önkormányzatával, valamint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával. Szakmai partnerként közreműködött a Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) Álláskeresők önfoglalkoztatóvá válását segítő pályázataiban.
A BVK a 2015. évben is folyamatosan fejlesztette partneri kapcsolatai körét Európa és a világ vállalkozásfejlesztési és a vállalkozásfejlesztésben közvetve érdekelt szervezeteivel, intézményeivel, hálózataival. Jelenleg több mint 60 külföldi szervezettel és számos nagykövetségünk külgazdasági attaséjával működik együtt. A Fővárosi Önkormányzathoz érkező nemzetközi delegációknak színvonalas szakmai programokat szervezett hazai partnerei együttműködésével.
A BVK nonprofit mikrofinanszírozási szolgáltatásainak fejlesztése

Budapest Gazdaságélénkítési és Munkahelyteremtési Stratégiájának megfogalmazása szerint „a szolgáltatásfejlesztés célja a fiatal, kreatív és női vállalkozók mikrovállalkozásainak fejlesztési forráshoz jutásának ösztönzése, biztosítása. A tevékenység a BVK intézményi keretein belül, jelenlegi szolgáltatásainak fejlesztésével jön létre. A forráshoz jutás nehézségeinek enyhítése jelentősen hozzájárul az új vállalkozások létrejöttéhez és a mikrovállalkozások túlélési valószínűségének növekedéséhez.” (Stratégia 64. oldal)

A célkitűzés teljesítéséhez elengedhetetlen volt, hogy a BVK modernizálja mikrohitelezési tevékenységét és beillessze az európai mikrohitelezési szabványokat a munkafolyamatokba. A 2015-ös évben:
· létrehoztuk a mikrohitelezéssel kapcsolatos új szabályzatokat, melyek a BVK Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának keretein belül biztosítják a hitelezési folyamatok korszerű, kockázattudatos, megbízható nyilvántartás mellett történő lebonyolítását;
· korszerűsítettük a mikrohitelezés folyamatait, mely lehetővé tette az elfogadott szabályzatok gyakorlati alkalmazását és a munkaszervezet által történő adaptálását;
· átalakítottuk, fejlesztettük a szervezetet az új folyamatok figyelembe vételével, kialakítottuk a mikrohitelezésre vonatkozó döntéshozatali testületeket,
kialakítottuk a Budapest Mikrohitel Programot, azaz a BVK helyi hitel alapjából nyújtandó mikrofinanszírozási konstrukciókat, budapesti székhelyű vagy telephelyű, működő és életképes üzleti tervvel rendelkező mikrovállalkozások számára,
· kialakítottuk az első kerületi kamattámogatási együttműködést a Józsefvárosi Önkormányzattal, melynek lényege, hogy a Budapest Mikrohitel Programban elérhető termékek a VIII. kerületben székhellyel rendelkező vállalkozások kamattámogatásokkal vehetők igénybe. A kerületi vállalkozások tekintetében a Józsefvárosi Önkormányzat az általa kiemeltnek tekintett célcsoportok (fiatal vállalkozók, női vállalkozók) vonatkozásában további kamattámogatást nyújt.
Budapest, 2016. április 25.
........................................................
a Kuratórium elnöke

P. H.

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2015. évi egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Alapítványt Budapest Főváros Közgyűlése 1993-ban alapította, majd az 1999. szeptember 21-én kelt - egységes szerkezetbe foglalt - alapító okirattal közalapítvánnyá alakította át. A Fővárosi Bíróság 1999. október 13-i végzése szerint a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (Közalapítvány) közhasznú szervezetként működik.

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány az egyetlen olyan szervezet, amelyet a Főváros Közgyűlése a budapesti mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése céljából hozott létre. Küldetésének tekinti hozzájárulni a budapesti, életképes, régebb óta működő vagy nemrég indult vállalkozások piaci igényeknek megfelelő módon történő fejlődéséhez, bővüléséhez, ezáltal a fővárosi munkahelyek megtartásához és újak létrehozásához, így Budapest gazdaságának élénkítéséhez.

A Közalapítvány tevékenységének két pillére az innovatív vállalkozásfejlesztés és a non-profit mikrofinanszírozás. A BVK azon kevés európai vállalkozásfejlesztési szervezet egyike, amely egyszemélyben nyújt kisösszegű (10 millió Ft alatti) pénzügyi szolgáltatásokat mikrovállalkozásoknak - mikrohitelprogramokat - és nem pénzügyi, üzletfejlesztési szolgáltatásokat - képzés, tanácsadás, információszolgáltatás, üzleti kapcsolat fejlesztés stb. - mikro-, kis- és középvállalkozásoknak.

A Közalapítvány legfőbb döntéshozó szerve, vagyonának kezelője a Kuratórium.

A Közalapítvány tevékenységét a Felügyelő Bizottság ellenőrzi, beszámolóját független könyvvizsgáló - az Audit Network Hungary Kft. - auditálja. A Magyar Könyvvizsgáló Kamaránál 002158 szám alatt nyilvántartott Audit Network Hungary Kft. auditálásra kijelölt könyvvizsgálója dr. Lukács János, kamarai tagsági száma 003567. Könyvvizsgáló más feladatra nem kapott megbízást. A tárgyévi könyvvizsgálati díj 100%-osan az egyszerűsített éves beszámoló ellenőrzésével kapcsolatos.

A Közalapítvány számviteli feladatait a Közalapítvány alkalmazásában álló 1 fő regisztrált mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkező munkatárs látja el. A Közalapítvány beszámolójáért felelős személy: Németpál Jánosné főkönyvelő. Regisztrációs száma: 157498.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) előírásai szerint a közhasznú szervezet az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet köteles készíteni, amelynek elfogadása a legfőbb döntéshozó szerv, a Kuratórium hatáskörébe tartozik.

I.

Számviteli beszámoló

A Közalapítvány a számviteli törvény, valamint a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítésének és könyvvezetésének sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásainak megfelelően kialakította számviteli politikáját, megalkotta a kapcsolódó számviteli szabályzatokat. A szabályzatokat a törvényi változásoknak megfelelően - legutóbb 2015. január 1-jei hatállyal aktualizálta.

A Közalapítvány számviteli politikája rögzítette azokat a Közalapítványra jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyek meghatározzák, hogy mit tekint a Közalapítvány a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak. Meghatározza továbbá azt, hogy a Közalapítvány a törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmaz, az alkalmazott gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatnia.

A Közalapítvány számviteli politikájának főbb elemei:

- A Közalapítvány a számviteli alapelvek sajátos értelmezése mellett meghatározta a lényegesség elvét, amely szerint a különböző elszámolásokban lényeges minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása - az ésszerűség határain belül - befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználók döntéseit, a gazdálkodásról kialakított összkép megbízhatóságát, valódiságát. A számviteli elszámolás szempontjából jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a 20 millió forintot. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha annak az előbbiek szerint számított értéke meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át.

- A Közalapítvány a létesítő okiratban meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik. A cél szerinti tevékenység (ideértve a közhasznú tevékenységet is) mellett gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységet nem veszélyezteti.

- A Közalapítvány alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységből, illetve gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételeit, költségeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

- A Közalapítvány közhasznú jogállású szervezetként kettős könyvvitelt vezet és a számviteli törvény (Szt.) szerinti egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásait figyelembe véve, az üzleti év fordulónapjával, mint mérlegfordulónappal egyszerűsített éves beszámolót készít. A beszámoló üzleti éve azonos a naptári évvel.

- A beszámoló magyar nyelven, forintban készül. Az éves beszámoló készítéséhez kapcsolódó zárlat időpontja a december 31-i fordulónapot követő február 28. napja. A beszámolót a zárlatot követően március 31-ig kell összeállítani.

- A külföldi pénzértékre szóló vagy deviza alapú eszközök és kötelezettségek - kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát -, valamint bevételek és ráfordítások forintértékének meghatározása egységesen a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

- Az egyszerűsített éves beszámoló

egyszerűsített mérlegből,

egyszerűsített eredménykimutatásból és

kiegészítő mellékletből áll.

- A kiegészítő mellékletben be kell mutatni:

a támogatási programok keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként (központi, önkormányzati, nemzetközi forrásból, egyéb támogatótól kapott összegek),

a támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásokra vonatkozó, előbbiekben részletezett adatokat,

az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat.

- A Közalapítvány az egyszerűsített éves beszámolóval egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készít.

A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni:

a végzett közhasznú tevékenységeket, ezek fő célcsoportjait, eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatokat, mutatókat

a vagyon felhasználásával kapcsolatos adatokat

a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.

- Az egyszerűsített éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a könyvvizsgálói záradékkal együtt a Felügyelő Bizottság, majd pedig a Kuratórium elé kell terjeszteni elfogadásra. Ennek időpontjáról a testületek döntenek.

A Közalapítvány köteles a Kuratórium által elfogadott egyszerűsített éves beszámolót, a közhasznúsági mellékletet, valamint a könyvvizsgálói záradékot tartalmazó könyvvizsgálói jelentést az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni.

A Közalapítvány a letétbe helyezési kötelezettségének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon tesz eleget azzal, hogy a beszámolót, a közhasznúsági mellékletet és a könyvvizsgálói jelentést megküldi az Országos Bírósági Hivatalnak. A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvényben meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé kell tenni. A beszámolót, valamint a közhasznúsági mellékletet a Közalapítvány saját honlapján is elhelyezi, és azok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.

- A testületek által jóváhagyott, letétbe helyezett, közzétett beszámolót az Alapító részére meg kell küldeni. Ennek határideje a mérleg fordulónapot követő év május 31.

- A Közalapítvány számviteli beszámolójának és közhasznúsági melléklete a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. és 5. melléklete, valamint a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Civil vhr.) által előírt adattartalmat követi.

- A Közalapítvány számviteli politikájában meghatározta a közhasznú szervezet cél szerinti, illetőleg vállalkozási tevékenysége körébe sorolható bevételeket és költségeket, ezek elszámolásának szabályait. Vállalkozási tevékenységet szűk körben végez.

- A Közalapítvány a számvitelében a pénzügyi instrumentumokra a valós értéken történő értékelést nem alkalmazza.

A 2015. éves egyszerűsített mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A mérleg tagolása a 224/2000. (XII. 19.) 4. számú melléklete szerinti tartalomban készült el. A mérleg minden tétele könyv szerinti leltárral került dokumentálásra.

A mérleg kiemelt sorai az előző év adataihoz viszonyítva az alábbi változást mutatják (adatok E Ft-ban).

Megnevezés Előző év Tárgyév Változás
Befektetett eszközök 270 981 337 293 66 312
Forgóeszközök 1 203 870 1 251 024 47 154
Aktív időbeli elhatárolás 71 696 23 181 -48 515
Eszközök összesen 1 546 547 1 611 498 64 951
Saját tőke 1 385 898 1 474 300 88 402
Céltartalékok 43 920 43 920 0
Kötelezettségek 83 535 48 176 -35 359
Passzív időbeli elhatárolás 33 194 45 102 11 908
Források összesen 1 546 547 1 611 498 64 951

A fő mérlegsorok adatainak tartalmát, az év folyamán bekövetkezett változásait az alábbiakban részletezzük:

A. Befektetett eszközök 337 293 E Ft

A befektetett eszközök közül az immateriális javak és a tárgyi eszközök értéke az alábbiak szerint alakult (adatok E Ft-ban).

Megnevezés Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték
Immateriális javak
Bruttó érték 2 669 2 669
Értékcsökkenés 2 492 65 2 557
Nettó érték 177 -65 0 112
Ingatlanok
Épületek
Bruttó érték 58 861 58 861
Értékcsökkenés 36 289 979 37 268
Nettó érték 22 572 -979 0 21 593
Ingatlanok értékhelyesbítése 239 228 67 179 306 407
Ingatlanok összesen 261 800 66 200 0 328 000
Egyéb gépek, berendezések
Bruttó érték 26 144 3 915 1 552 28 507
Értékcsökkenés 20 140 3 449 1 263 22 326
Nettó érték 6 004 466 289 6 181
Beruházások 0 3 915 3 915 0
Tárgyi eszközök összesen
Bruttó értéke
Értékcsökkenése
Nettó értéke

324 233
56 429
267 804

75 009
4 428
70 581

5 467
1 263
4 204

393 775
59 594
334 181
Immat. jav.+tárgyie. nettó 267 981 70 516 4 204 334 293
Befektetett pénzügyi eszk. 3 000 3 000
Befektetett eszközök 270 981 70 516 4 204 337 293

Az eszközcsoportok értékének változását az alábbiakban ismertetjük.

Az immateriálts javak bruttó értékét csökkentette az elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás 65 E Ft-tal. A záró nettó érték 112 E Ft-ra változott.

Az ingatlanok, ezen belül az épületek bruttóértékét az elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás 979 E Ft-tal csökkentette. A nettó érték az ingatlanok értékhelyesbítése nélkül 21 593 E Ft.

A Rákóczi út 18. sz. alatti irodaépület értékhelyesbítése szakértői vélemény alapján került aktualizálásra. A Közalapítvány tulajdonában lévő ingatlan piaci forgalmi értéke 328 000 E Ft, amely az alábbi értékeket tartalmazza:

- épület nettó értéke 21 593 E Ft
- értékhelyesbítés 306 407 E Ft
- szakértői vélemény szerinti piaci forgalmi érték 328 000 E Ft

Az ingatlan aktualizált piaci értéke alapján 67 179 E Ft az értékhelyesbítés változásának összege a 2014. évihez képest. Az értékhelyesbítés 67 179 E Ft-tal növelte az eszközök és azonos összeggel a saját tőke - ezen belül az értékelési tartalékértékét.

Az irodai, igazgatási berendezések értéke az alábbi részletezésben került az analitikus, illetve a főkönyvi könyvelésbe (adatok E Ft-ban).

Megnevezés Bruttó érték Nettó érték
Bútorok 9 903 170
Távközlési eszközök 5 509 1 364
Számítástechnikai eszközök 6 380 2 880
Technikai eszközök 2 610 1 516
Egyéb berendezései, felszerelési tárgyak 1 777 251
Összes érték 26 179 6 181

Technikai eszközök beszerzése 1170 E Ft értékben történt.

Év közbeni selejtezés folyamán az elavult és használhatatlan eszközök selejtezésével, állományból való kivezetésével 1552 E Ft került elszámolásra (értékcsökkenés kivezetés 1263 E Ft, terven felüli értékcsökkenés 289 E Ft).

A kis értékű beszerzések (1084 E Ft) egy összegben leírásra kerültek.

Az eszközök nagyobb része nulla nettó értékben szerepel a nyilvántartásokban.

A befejezetlen beruházás soron nyilvántartott érték 0 Ft.

A tárgyi eszközök nettó értéke az elszámolt értékcsökkenési leírás és az értékhelyesbítés folytán 66 377 E Ft-tal nőtt.

A befektetett pénzügyi eszközök záró értéke az Enterprise’94 Kft.-ben lévő 100%-os tulajdoni hányadot jelentő 3000 E Ft üzletrészt mutatja.

A befektetett eszközök értéke az előző évhez viszonyítottan 66 312 E Ft-tal nőtt.

B. Forgóeszközök 1 251 024 E Ft

A forgóeszközök értéke az előző év végihez képest 47 154 E Ft-tal nőtt.

A követelések 1519 E Ft értéke, előzetesen felszámított ÁFA és NAV adótúlfizetést mutat, amely a járulékok önellenőrzéséből adódik.

A lejárt mikrohitel követelésekre az előző években 100% értékvesztés került elszámolásra. A Kuratórium 4/2016. (III. 30.) sz. határozata alapján a behajthatatlan követelések összegéből 4568 E Ft leírásra került.

Vevő követelés értékvesztése: E Ft-ban
Megnevezés Nyitó érték
2015. 01. 01.
Növekedés Csökkenés Záró érték
2015. 12. 31.
MH vevő követelés 13 249 4568 8681
Értékvesztés összesen: 13 249 4568 8681

A pénzeszközök mérlegfordulónapi értéke 1 249 505 E Ft, 45 750 E Ft-tal magasabb a nyitó értéknél.

A pénzkészlet összetétele:

pénztár 86 E Ft
valutapénztár (381,48 EUR) 120 E Ft
valutapénztár (8,00 USD) 2 E Ft
elszámolási betétszámla 14 783 E Ft
devizabetét számla (61 497,64 EUR) 19 256 E Ft
kamatozó és óvadéki számlák 1 215 258 E Ft
összesen: 1 249 505 E Ft
C. Aktív időbeli elhatárolások 23 181 E Ft

Az árbevétel és egyéb bevétel elhatárolása 23 031 E Ft, amely a 2015. évet illető kamatokkal (3963 E Ft), folyósítási jutalékkal (708 E Ft) és a nemzetközi pályázati projektek bevételeivel (Innocrafts projekt 54 662,06 EUR (17 116 E Ft), Danube Enter projekt 3180,60 EUR (996 E Ft), közüzemi költségek továbbszámlázásával (237 E Ft), valamint késedelmi kamatbevétellel (11 E Ft) kapcsolatos tételeket tartalmazza. Továbbá 150 E Ft költség elhatárolást (vagyonbiztosítás, internet, szakkönyv és előfizetések) tartalmaz.

A mérleg eszköz oldalának főösszege 1 611 498 E Ft
D. Saját tőke 1 474 300 E Ft

A saját tőke összességében 88 402 E Ft-tal nőtt az előző évhez viszonyítva.

Az induló tőke 10 000 E Ft összege az év folyamán nem változott.

A tőkeváltozás -13 215 E Ft. A tőkeváltozás negatívumát csökkentette az előző évi eredmény és a mikrohitel alapok nettó kamatbevételével összefüggő lekötött tartalékba átvezetett összeg, melynek pénzügyi fedezete a tárgyévi eredményben realizálódott.

A lekötött tartalék összege 1 149 886 E Ft. A lekötött tartalék összegét növelte a tárgyévben realizált mikrohitel alapokkal összefüggő kamatbevétel.

Az értékelési tartalék a Budapest VII. kerület, Rákóczi út 13. szám alatti ingatlan piaci értékének aktualizálása alapján 306 407 E Ft.

Az alaptevékenység 6432 E Ft és a vállalkozási tevékenység 14 790 E Ft eredménye 21 222 E Ft-tal növelte a saját tőkét,

E. Céltartalékok 43 920 E Ft

A Közalapítvány Felügyelő Bizottsága 2009/6. (V. 19.) számú határozata alapján a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) által nyilvántartott, de a Közalapítvány által el nem ismert 62 743 E Ft 1997. évi követelésére - az óvatosság elvére tekintettel - változatlanul 43 920 E Ft céltartalék szerepel a mérlegben.

F. Kötelezettségek 48 176 E Ft

A kötelezettségek mérlegértéke 48 176 E Ft, az előző évihez képest 35 3591 E Ft-tal csökkent.

A hosszú lejáratú kötelezettség értéke 43 065 E Ft, amely a Józsefvárosi Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja (15 000 E Ft) forrást, valamint az államkincstári forrásból származó mikrohitel alapot és az alap után kapott kamatok összegét mutatja (28 065 E Ft).

A rövid lejáratú kötelezettség 5111 E Ft, amely az alábbi tételeket tartalmazza:

- belföldi szállítók 772 E Ft
- munkabér 3 E Ft
- 2015-ben esedékes adók 334 E Ft
- kaució 3000 E Ft
- egyéb rövidlejáratú kötelezettség SZPI 1002 E Ft
összesen: 5111 E Ft

A szállító folyószámlák rendezettek, a fordulónapon kiegyenlítetlen tételek átutalása 2016-ban megtörtént.

A nemzetközi pályázati projekttel összefüggő, 10%-os nemzeti hozzájárulás címén a projektek indulásakor megkapott támogatás és a projektek zárásakor elszámolt ősszeg 10%-a közötti különbség, mely a nemzeti hatóság részére visszautalandó összeg 1002 E Ft (i.e. SMART projekt 1938,36 EUR 607 E Ft és az INNOCRAFTS projekt 1261,00 EUR 395 E Ft)

Az adófolyószámlák egyeztetése az adóhatóság adataival folyamatos, fizetési határidőn túli adótartozás nincs.

G. Passzív időbeli elhatárolások 45 102 E Ft

Itt található:

- az Alapítótól 2015. 07. 17.-2016. 04. 30. időszakra kapott támogatás 2015-ben még fel nem használt része, azaz 42 703 E Ft;

- a mérlegfordulónap után felmerült, de a tárgy évet terhelőköltségek elhatárolása 2399 E Ft összegben (audit 1734 E Ft, telefonköltség, kamatköltség és a várható közüzemi díjak 665 E Ft),

A mérleg forrás oldalának főösszege 1 611 498 E Ft

A 2015. évi eredménykimutatáshoz tartozó kiegészítések

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása szerint a Közalapítvány a 2015. évben 138 453 E Ft bevételt ért el. Az összes elszámolt költség és ráfordítás 117 231 E Ft.

A közhasznú tevékenységből származó bevétel - összehasonlítva a 2014. évivel - az alábbi jogcímeken keletkezett (adatok E Ft-ban).

Megnevezés 2014. év 2015. év
Hitelezési tevékenység jutalék bevétele 19 108 13 114
Egyéb bevételek:
Alapítótól kapott támogatás 70 952 86 345
Pályázati támogatások 68 083 1 943
Egyéb közhasznú bevételek (szja 1%-a) 7 9
Egyéb és rendkívüli bevételek 1 232
Pénzügyi műveletek bevétele 28 627 19 426
Összes közhasznú bevétel 186 778 121 069

Az alapító Fővárosi Önkormányzat 2013 októberében nyújtott működési támogatását, amely eredetileg 2014. január 30-án járt volna le, módosította úgy, hogy 2014 évben további 100 000 E Ft összeggel megnövelte és a felhasználási időszakot 2015. május 31-ig meghosszabbította. Az alapító Fővárosi Önkormányzat 2013. évi működési támogatásából 29 048 E Ft és a 2015. évben nyújtott 100 000 E Ft működési támogatásából (amely 2015. július 17.-2016. április 30. időszakra szól), a Közalapítványnál az év folyamán 57 297 E Ft került felhasználásra. A fel nem hasznát 42 703 E Ft passzív időbeli elhatárolásként került kimutatásra.

Szja 1%-a címén 9 E Ft volt a bevétel.

Egyéb bevételként tárgyi eszköz eladásból 38 E Ft, kapott költségtérítés 39 E Ft.

A nemzetközi pályázati projektekből (Danube Enter projekt) származó bevétel 2015. évben 1943 E Ft volt.

A pénzügyi műveletekből származó összes bevétel 19 426 E Ft,

-melyből a Budapest Mikrohitel Alap kamatbevétele 18 297 E Ft és

- a működési kamatbevétel 169 E Ft volt,

- míg a valutapénztár és a devizabetét fordulónapi deviza átértékelésből 960 E Ft árfolyamnyereség keletkezett.

A 2015. évi közhasznú bevétet az előző évhez viszonyítottan 65 709 E Ft-tal csökkent.

A Közalapítvány 2015. évi vállalkozási tevékenysége során ingatlan bérbeadásból 14 510 E Ft, közvetített szolgáltatásból 2327 E Ft, rendezvény lebonyolításból 527 E Ft és egyéb bevétel 20 E Ft, valamint 2594 E Ft (2358 E Ft közvetített szolgáltatás, 236 E Ft ingatlan karbantartás) ráfordítás került elszámolásra.

A Közalapítványnak 2015. évben vállalkozási tevékenységből származó eredménye 14 790 E Ft, amely a saját tőkét növeli.

A Közalapítványnál a közhasznú szervezetekre érvényes kedvezmény alapján, az elért nyereséget társasági adó nem terheli, mivel a vállalkozási tevékenység bevétele nem haladja meg az összes bevétel 15%-át.

Társasági adó fizetési kötelezettség számítása:

- vállalkozási tevékenység bevétele: 17 384 E Ft
- közhasznú tevékenység bevétele: 121 069 E Ft
- összes bevétel: 138 453 E Ft

Kedvezményezett mérték: 138 453 E Ft x 0,15 = 20 768 E Ft és (20 768 E Ft -17 384 E Ft) = 3384 E Ft-tal maradt alul a vállalkozási tevékenység a megengedett kedvezményezeti értékhez viszonyítottan, túllépés nem történt, így társasági adó kötelezettség nem terheli a Közalapítvány.

Társasági adó kötelezettség: 0 E Ft

Adózott eredmény: 14 790 E Ft

II.

A 2015. üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok

A Közalapítvány szakmai tevékenysége a közhasznúsági mellékletben kerül bemutatásra.

III.

Egyéb kiegészítések

A Közalapítvány személyi jellegű ráfordítása az év folyamán 73 269 E Ft. Ezen összegből a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjai 12 829 E Ft tiszteletdíjban részesültek.

A Közalapítvány 11,33 ős átlagos létszámmal látta el a szakmai feladatait.

Budapest, 2016. április 25.

.................................................
a Kuratórium elnöke

P. H.

Audit Network Hungary Kft.

Független könyvvizsgálói jelentés

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Alapítója és Kuratóriuma részére

Az egyszerűsített beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (1072 Budapest, Rákóczi út 18., statisztikai száma: 18052851-9133-561-01) mellékelt 2015. évi egyszerűsített beszámolójának és közhasznúsági mellékletének könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített éves beszámoló mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege: 1 611 498 E Ft, az alaptevékenységből származó tárgyévi eredmény 6432 E Ft, a vállalkozási tevékenységből származó tárgyévi eredmény 14 790 E Ft -, valamint az ezen időpontra végződő évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásból és közhasznúsági mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az egyszerűsített beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint az egyszerűsített beszámoló megbízható és valós képet ad a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség a 2015. évi egyszerűsített beszámoló kiegészítő mellékletéről

Elvégeztük a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2015. évi egyszerűsített beszámolója kiegészítő mellékletének a vizsgálatát. A vezetés felelős a kiegészítő melléklet elkészítéséért. A mi felelősségünk a kiegészítő melléklet, valamint az ugyanazon üzleti évre vonatkozó egyszerűsített beszámoló összhangjának a megítélése. Munkánk nem tartalmazta egyéb, a gazdálkodó nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2015. évi kiegészítő melléklete a 2015. évi egyszerűsített beszámolójának adataival összhangban van.

Budapest, 2016. április 25.

.........................................................................
Wessely Vilmos
az Audit Network Hungary Kft. ügyvezetője
kamarai nyilvántartási szám: 002158
.........................................................................
Dr. Lukács János
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai nyilvántartási szám: 003567

4/2016. (IV. 28.) sz. Kuratóriumi határozat

melyet a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Kuratóriuma

a 2016. április 28. napján, 15:00 órakor,

a székhelyén (1072 Budapest VII. kerület, Rákóczi út 18.) megtartott ülésén fogadott el

A kuratóriumi ülés egyhangúlag, 5 igen szavazattal (Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária, Borka Balázs, Szabóné Pákozdi Éva, dr. Kiss Zoltán, dr. Kőrösi Koppány), 0 szavazat ellenében és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

4/2016. (IV. 28.) sz. határozat

A BVK Kuratóriuma elfogadja a BVK előterjesztéshez mellékelt 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletet.

A Közalapítvány mérleg szerint eredménye 21 222 E Ft (közhasznú eredmény 6432 E Ft, vállalkozási tevékenység eredménye 14 790 E Ft), amely tőkeváltozásba kerüljön átvezetésre.

Budapest, 2016. április 28.

.....................................................
Varga Zsoltné Szalai Piroska Mária


  Vissza az oldal tetejére